Buscador

Encontrado(s) 2170865 resultado(s)
Encontrada(s) 217087 página(s)

Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)

 • Castillo Sainz, Jaume
En relació amb l’article sobre Jaume II i la vila de Gandia, us presente un dels documents més significatius que he emprat en la seua elaboració. Es tracta de la concessió d’un privilegi de Jaume II a la vila de Gandia, l’any 1311, per a la celebració d’una fira anual el mes de setembre, concretament el dia de Sant Miquel i els quinze dies següents.
Proyecto:


València i el Mondúver al Tirant lo Blanc

 • Iborra, Joan
El llarg episodi africà de la novel·la Tirant lo Blanc arranca amb el naufragi de la nau on havia embarcat Tirant (cap. ccxcvi) quan «la mar se embraví tan fort» que l’obligà a fer la via de Barberia. Tirant i Plaerdemavida, que l’acompanyava, aconseguiren arribar a terra però en llocs separats. Amb aquest accidentat principi comencen les aventures del cavaller Tirant per terres d’Àfrica. La voluntat evangelitzadora de l’heroi novel·lesc acabarà amb la conversió al cristianisme dels regnes infidels els quals acudiran després en ajuda de Constantinoble. Hem d’accentuar l’atenció sobre els episodis ocorreguts a Barberia, des del capítol ccxcvi, en què Tirant s’embarca, fins al ccccviii, en què retorna a l’imperi grec des de Contestina, perquè contenen dues referències toponímiques que convé d’analitzar, el Mont Túber i la ciutat i regne de València.
Proyecto:


Llibres d'Ara

 • Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Resenyas de llibres
Proyecto:


Memòria del CEIC Alfons el Vell 2010

 • Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Memòria del CEIC Alfons El Vell any 2010
Proyecto:


La guerra i els cavallers. Els Centelles, el comtat d'Oliva i la defensa del Regne de València

 • Pardo Molero, Juan Francisco
En un segle de guerres, revoltes i perill a la costa com va ser el xvi al País Valencià, les obligacions d’autodefensa de les localitats i dels senyorius tingueren una enorme rellevància. L’estat d’Oliva, és a dir la vila d’eixe nom i el senyoriu comtal, hagué d’assumir la necessitat de defensar el seu territori, bastir muralles adequades a les tècniques militars de l’època, formar un arsenal i mantenir ensinistrada la seua població. Una població que, mitjantçant el servei d’host i milícia, no només renovava els lligams de fidelitat amb el seu senyor i la Monarquia, sinó que reafirmava els seus drets de participació en la vida local. Aquest llibre tracta d’eixa història, en la qual es barregen la guerra, la defensa, la política i la identitat
Proyecto:


Optimal design and operation of a multi-variable heat pump system for sanitary hot water production

 • Masip Sanchis, Ximo|||0000-0002-9855-5201
 • Cazorla-Marín, Antonio|||0000-0003-3314-0395
 • Montagud- Montalvá, Carla|||0000-0002-7118-6119
 • Marchante-Avellaneda, Javier|||0000-0001-5680-5033
 • Corberán, José M.|||0000-0001-7237-5993
According to the European Commission, buildings are nowadays responsible for the 40 % of the energy consumption and 36 % of CO2 emissions in Europe, corresponding the gross of the energy consumption to the air-conditioning and sanitary hot water (SHW) production systems. Within the introduction of the Near Zero Energy Buildings (NZEB) concept, the percentage of the energy consumption of SHW production systems is expected to dramatically increase. Therefore, in order to reduce the energy usage for SHW production in the residential sector, it will be key the use of highly energy efficient technologies as well as good design, installation procedures, and operation strategies carried out in the facilities. This research work is framed in a H2020 European project titled Geot€ch `GEOthermal Technology for economic Cooling and Heating¿ whose aim is to develop a multi-variable heat pump system solution for heating, cooling and SHW production, making the best use of hybrid HP and control technologies. The present work is focused on optimizing the design and operation of such a multi-variable HP system when it works for SHW production. In this context, it is not only important to maximise the HP efficiency but also to minimize the system efficiency losses that appear when coupling the HP to the storage tank. In order to fulfil with the European normative EN-1717:2000 regarding the general requirements of devices to prevent pollution of potable water by backflow, the coupling of the HP with the storage tank must be indirect. An integrated system model in TRNSYS has been created in order to analyse three different options of indirect coupling: (i) coil heat exchanger inside the storage tank, (ii) external brazed plate heat exchanger and (iii) double wall condenser at the HP. The aim of this work is not only to select the optimal type of HP coupling but also to optimize the system operation for three representative climates existing around Europe. Results conclude that up to 30% of the system energy efficiency can be spoiled either by not selecting the optimal type of coupling or not making the system work under optimal operating conditions., The present work has been supported by the Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inside the programme ‘Formación de Profesorado Universitario (FPU15/03476)’
Proyecto:


Desarrollo de un sistema de visión activo en robot Bioloid

 • Meseguer Valenzuela, Andrés
[ES] En el presente proyecto se pretende desarrollar un sistema de percepción para un robot humanoide Bioloid, basado en una cámara como sensor principal, complementado con una IMU para reforzar la información de visión. Para el mismo se ha trabajado tanto en el desarrollo de software de control sobre la Beaglebone Black, como en el diseño de sistemas electrónicos específicos creando una placa donde integrarlos., [EN] This project aims to develop a perception system for a humanoid Bioloid robot, based on a camera as main sensor, and complemented by an IMU to reinforce vision information. For it, we have focused on the development of control software on the Beaglebone Black, and also on the design of specific electronic systems in order to create a board where to integrate them.
Proyecto:


Comparación del comportamiento dinámico de palas de pádelutilizando simulaciones de elementos finitos

 • Morales Chover, Albert
[ES] El Trabajo de Fin de Máster titulado “Comparación del Comportamiento Dinámico de Palas de Pádel Utilizando Simulaciones de Elementos Finitos” se confirma como una continuación de la tesis de investigación “Simulación Dinámica de una Pala de Pádel (Nebot Valls, 2018)”. El objetivo fundamental del proyecto reside en la reproducción de las solicitaciones mecánicas que se desarrollan en una pala de pádel en el momento en el cual se produce el contacto de la pelota y la pala, durante la simulación de un ensayo dinámico, a través de un Análisis Estático Equivalente (en adelante, AEE). De este modo, se minimiza la influencia de las condiciones de condiciones de contorno y, a su vez, se reducen el tiempo y el coste de cálculo computacional derivados de la resolución del problema haciendo uso de herramientas de Elementos Finitos (en adelante, EF). No se intenta obtener un modelo que arroje resultados exactos en modo y valores, referentes a la distribución de las solicitaciones mecánicas, si no que se pretende modelar un caso de análisis que, trabajando del lado de la seguridad estructural del modelo, permita reproducir de forma aproximada el comportamiento mecánico de la pala. Por otro lado, se realiza un ajuste más detallado de las propiedades mecánicas de los materiales con los cuales se define el modelo geométrico, representativo de la pala, que se establece como referencia para que pueda emplearse en futuros proyectos de investigación, relativos al análisis del comportamiento mecánico de la pala, según se defina su configuración constructiva tales como materiales empleados en su fabricación o número y/u orientación de los laminados., [EN] The Post-Degree Final Project entitled “Comparison of Dynamic Behavior of Paddle Blades Using Finite Element Simulations” is confirmed as a continuation of the research thesis called “Dynamic Simulation of a Paddle Blade (Nebot Valls, 2018)”. The main objective of the project lies on reproducing the mechanicals solicitations that are developed in a paddle shoot at the moment in which the contact of the ball and the paddle occurs, during the simulation of a dynamic test, through a Static Equivalent Analysis (hereinafter, AEE). In this way, the influence of the conditions of boundary conditions are minimized and, in turn, the time and cost of computational calculation derived from the resolution of the problem are reduced using Finite Element tools (hereinafter, EF) . It is not tried to obtain a model that yields exact results in mode and values, referring to the distribution of the mechanical solicitations, but it is intended to model a case of analysis that, working on the structural safety side of the model, allows reproducing in a way approximate the mechanical behavior of the blade. On the other hand, a more detailed adjustment of the mechanical properties of the materials with which the geometric model, representative of the blade, is defined, is established as a reference so that it can be used in future research projects, related to the analysis of the mechanical behavior of the blade, as defined by its construction configuration such as materials used in its manufacture or number and/or orientation of the laminates., [CA] El Treball de Final de Màster anomenat “Comparació del Comportament Dinàmic de Pales de Pàdel Utilitzant Simulacions d’Elements Finits” es consolida com una continuació del projecte d’investigació anomenat “Simulació Dinàmica d’una Pala de Pàdel (Nebot Valls, 2018)”. L’objectiu fonamental del projecte radica en la reproducció de les solicitacions mecàniques que es desenvolupen a una pala de pàdel en el moment en el qual ocorre el contacte entre la pilota i la pala, durant la simulació d’un assaig de naturalesa dinàmica, a través d’un Anàlisi Estàtic Equivalent. D’aquesta forma, s’aconsegeuix minimitzar la influència que tenen les condicions de contorn i, alhora, reduir el temps i el cost associats al càlcul computacional que esdevé necessari per resoldre el problema mitjançant una ferramenta de treball per Elements Finits. No es tracta d’obtindre un model que proporcione uns resultats idèntics en manera de distribució i valors, sino que s’intenta modelar un cas d’anàlisi que, treballant al costat de la seguretat estructural del model, permeta reproduir de forma aproximada el comportament mecànic de la pala. D’altra banda, es du a terme un procés d’ajust de les propietats mecàniques dels materials amb els que s’ha definit el model geomètric, representatiu de la pala, que esdevindrà una referència per futurs projecte de recerca i d’investigació, relatius a l’anàlisi del comportament mecànic de la pala, segons es defineixi la seva configuració constructiva d’acord als material utilitzats en la seva fabricació o la quantitat i/o orientació que s’especifique per als laminats amb què s’ha constituït el model.
Proyecto:


Verificación de programas escritos en PLC para entornos industriales

 • Pastor Llorente, Hugo
[ES] En la primera parte del proyecto, abordamos la importancia de la verificación de programas desarrollados para dispositivos lógicos programables, también denominados PLC, que se han convertido en un elemento muy importante de la producción industrial y medios de transporte como, por ejemplo, el ferroviario. Para determinar mejoras en las soluciones actuales de verificación, realizamos un análisis de la tecnología disponible y entornos de programación de los dispositivos PLC. Dicho análisis servirá como base para realizar el estudio y puesta en práctica de una semántica formal ejecutable. Finalmente podremos ver el resultado de los programas PLC, siendo capaces de realizar su ejecución en el nuevo entorno y con el mínimo de modificaciones posibles respecto del programa original, y así poder comprobar la corrección en términos lógicos., [EN] In the first part of the project, we address the importance of the verification of programs developed for programmable logic devices, also called PLCs, which are a very important element in industrial production and transport systems such as railways. To determine the improvements to existing verification solutions, we perform an analysis of the available technology and programming environments of PLC devices. This analysis will serve as the basis for the study and implementation of an executable formal semantics. Finally, we can see the result of the PLC programs, where we can carry out their execution in the new environment and with the minimum possible modifications with respect to the original program, and thus be able to verify the correctness in logical terms.
Proyecto:


Ciencia de datos para la medicina de precisión: Aplicaciones al diagnóstico genómico del Neuroblastoma

 • Cuenca Gil, Paloma
[ES] Actualmente la esperanza de vida en la población mundial es mucho más elevada respecto a años atrás. Este fenómeno tiene diversas causas entre las que cabe citar los avances en el campo de la medicina, las mejoras de los hábitos alimenticios, así como un aumento en la práctica de deporte. Estos son factores fundamentales para prevenir la aparición de enfermedades, de las cuales, algunas de ellas, hace no mucho eran mortales para quienes las padecían. Toda la información existente en el siglo XXI respecto a la curación de patologías está ligada a la profesionalización en el dominio de la investigación científica y los constantes descubrimientos realizados por profesionales, expertos e investigadores de este sector, tales como médicos, genetistas o biólogos. Es esencial para el entendimiento de este trabajo valorar que un volumen considerable de los progresos biológicos en los últimos años ha ido íntimamente ligado a la informática y ciencias de la computación. En este sentido, biología e informática se han visto unidos en múltiples ocasiones, desde la posibilidad de secuenciar el genoma humano hasta la posibilidad de identificar precozmente ciertas enfermedades, hasta dar respuesta a preguntas vitales de la humanidad tales como: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes son nuestros antepasados?, etc. Para poder llegar a conocer las respuestas a estas cuestiones que nos han acompañado millones de años, el poder de los datos y el conocimiento que aportan serán imprescindibles. Para alcanzar la posibilidad de manejar el gran volumen de datos genómicos es necesario utilizar técnicas de ciencias de datos, las cuales faciliten algunas tareas como la limpieza de datos, o la integración de los mismos. El fin último es obtener el conocimiento necesario, para llegar en un futuro a tener la opción de brindar a la población el tratamiento de las enfermedades mediante el uso de la Medicina de Precisión, la cual pretende adaptar el tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Llegar a este punto solo es posible si se consigue el gran valor de toda la información existente en el inmenso conjunto de fuentes genómicas. Todo lo mencionado previamente conforman los pilares fundamentales de este Trabajo Fin de Máster, cuyo objetivo principal es poder determinar aquellas variaciones genómicas que se asocian con el neuroblastoma (tipo de cáncer infantil), haciendo uso de la Metodología experimental SILE (Search, Identification, Load and Exploitation), así como del modelo conceptual del genoma humano para tener una visión global de todos los conceptos que abarcan este dominio. El factor innovador de este proyecto es el empleo de ciertas herramientas y técnicas de ciencias de datos para el manejo del gran volumen de información existentes. Por último, también cabe destacar que se llevar´a a cabo una evaluación crítica sobre la metodología utilizada., [EN] Life expectancy in the world’s population today is much higher than it was years ago. This phenomenon has several causes, including advances in the field of medicine, improvements in eating habits, as well as an increase in the practice of sport. These are key factors in preventing the onset of diseases, some of which were not long ago fatal to those suffering from them. All the information available in the 21st century regarding the cure of pathologies is linked to the professionalisation in the field of scientific research and the constant discoveries made by professionals, experts and researchers in this sector, such as doctors, geneticists or biologists. It is essential for the understanding of this work to appreciate that a considerable volume of biological progress in recent years has been intimately linked to computer science and computing. In this sense, biology and informatics have been united on multiple occasions, from the possibility of sequencing the human genome to the possibility of early identification of certain diseases, to answering vital questions of humanity such as: where do we come from, who are our ancestors, etc. In order to get to know the answers to these questions that have accompanied us for millions of years, the power of the data and the knowledge they provide will be essential. To achieve the possibility of handling the large volume of genomic data it is necessary to use data science techniques, which facilitate some tasks such as data cleansing, or the integration of them. The ultimate goal is to obtain the necessary knowledge, to reach in the future to have the option of offering the population the treatment of diseases through the use of the Precision Medicine, which aims to adapt the medical treatment to the individual characteristics of each patient. Reaching this point is only possible if the great value of all the existing information in the immense set of genomic sources is achieved. All of the above constitute the fundamental pillars of this End of Master Work, whose main objective is to determine those genomic variations associated with neuroblastoma (type of childhood cancer), making use of the SILE experimental methodology (Search, Identification, Load and Exploitation), as well as the conceptual model of the human genome to have a global vision of all the concepts that cover this domain. The innovative factor of this project is the use of certain data science tools and techniques for handling the large volume of existing information. On the other hand, there will also be a critical evaluation of the methodology used.
Proyecto:


Buscador avanzado