Buscador

Encontrado(s) 2073935 resultado(s)
Encontrada(s) 207394 página(s)

Contra la filosofia de la consolació

  • Mitjans Berga, Rafel
Introducció al pensament del filòsof positivista australià D.C. Stove (1928-1994). Amb la traducció contextualitzada de tres escrits curts representatius: "El somni d'Holbach" (1989), "Antagonismes racials i d'altra mena" i "Adéu a les Lletres" (1989). L'obra d'Stove està dedicada al combat de l'idealisme en totes les seves manifestacions, des de l'optimisme de la Il·lustració fins al relativisme epistèmic contemporani., Introducción al pensamiento del filósofo positivista australiano D.C. Stove (1928-1994). Con la traducción contextualizada de tres escritos cortos representativos: El sueño de Holbach (1989), Antagonismos raciales y de otra clase y Adiós a las Letras (1989). La obra de Stove está dedicada al combate del idealismo en todas sus manifestaciones, desde el optimismo de la Ilustración hasta el relativismo epistémico contemporáneo., Introduction to the thinking of the positivist Australian philosopher D.C. Stove (1928-1994), with the contextualized translation of three short representative writings: D¿ Holbach¿s Dream (1989), Racial and Other Antagonisms and A Farewell to Arts (1989). Stove¿s work is devoted to the struggle of idealism in all of its manifestations, from the optimism of the illustration to contemporary epistemic relativism.
Proyecto:


Relíquies de sants : vestigis del passat, símbols del present

  • Arimany i Juventeny, Joan
Descripció de les manifestacions devotes a les relíquies dins les festes majors de Ripoll, Camprodon, Vic i la Festa del Pi de Centelles en les quals es veneren les relíquies de sant Eudald, sant Patllari, sant Miquel dels Sants i santa Coloma, respectivament., Descripción de las manifestaciones devotas a las reliquias dentro de las fiestas mayores de Ripoll, Camprodon, Vic y la Fiesta del Pino de Centelles en las cuales se veneran las reliquias de santo Eudaldo, santo Patllari, santo Miguel de los Santos y santa Paloma, respectivamente., Description of the manifestations of devotion to relics in the town festivals of Ripoll, Camprodon, Vic and the Festa del Pi in Centelles, which venerate the relics of Saint Eudaldo, Saint Patllari, Saint Miguel de los Santos and Santa Paloma, respectively.
Proyecto:


MoveOn.org : activistes a un clic

  • Bruguera-Cortada, Lluís
Com l'apropiació de la tecnologia associada a Intenet transforma la mobilització social i política mediada per computador als Estats Units el 2004. Estudi del cas de MoveOn.org, Como la apropiación de la tecnología asociada a Internet transforma la mobilización social y política mediada por computador en los Estados Unidos el 2004. Estudio del caso de MoveOn.org., How the appropriation of technology associated to Internet transforms social and political mobilization mediated by computer in the United States in 2004. Case study of MoveOn.org.
Proyecto:


Kursaal : horitzó 2015

  • Fusté i Gamisans, Àngels
Pla director d'objectius per al teatre Kursaal de Manresa, que és un exercici de planificació en el marc de la gestió d'equipaments escènics. És un treball que pretén aplicar eines conegudes de la direcció per objectius al terreny de la gestió cultural., Plan director de objetivos para el teatro Kursaal de Manresa, que es un ejercicio de planificación en el marco de la gestión de equipamientos escénicos. Es un trabajo que pretende aplicar herramientas conocidas de la dirección por objetivos al terreno de la gestión cultural., Master plan of objectives for the Kursaal Theater of Manresa, which is a planning exercise in the framework of stage facilities management. The work attempts to apply familiar direction tools for objectives in the area of cultural management.
Proyecto:


L'antic Egipte a la Bíblia : el mite d'Egipte en les fonts de l'Antic Testament entre alteritat negativa i paradís d'acollida

  • Rebull Tohà, Xavier
El treball presenta un estudi de la Història Antiga d'Israel i Egipte, des d'una perspectiva relativament poc tractada. No proposa estudiar Israel ni Egipte, sinó allò que pensaven els autors bíblics sobre Egipte., El trabajo presenta un estudio de la Historia Antigua de Israel y Egipto, desde una perspectiva relativamente poco tratada. No propone estudiar Israel ni Egipto, sino aquello que pensaban los autores bíblicos sobre Egipto., This work presents a study of Ancient History of Israel and Egypt, from a relatively unexplored perspective. It does not propose to either Israel or Egypt, but instead, what biblical authors thought about Egypt.
Proyecto:


Llorenç Tomàs i Costa : Els temps convulsos de la guerra de Successió i l'exili

  • Ballbé Sans, Neus
Aproximació biogràfica al personatge de Llorenç Tomàs i Costa, canceller del Principat de Catalunya durant el govern de l'arxiduc Carles III (1705-1714), Aproximación biográfica al personaje de Llorenç Tomás y Costa, canciller del Principado de Catalunya durante el gobierno del arxiduque Carlos III (1705-1714), biographical approach to the figure of Llorenç Tomás y Costa, chancellor of the Principality of Catalonia during the government of the Archduke Carlos III (1705-1714).
Proyecto:


De la racionalitat a la complexitat

  • Xuclà Costa, Pep
Aquest treball relaciona hipertext i pensament per apuntar que les noves tecnologies i l'hipertext ens reconfiguren la manera de pensar i de comprendre., El trabajo relaciona hipertexto y pensamiento para apuntar que las nuevas tecnologías y el hipertexto nos reconfiguran el modo de pensar y comprender., This work relates hypertext and thought to point out that the new technologies and hypertext are restructuring our way of thinking and understanding.
Proyecto:


Friedrich Nietzsche i Oscar Wilde : la qüestió humana, una anàlisi comparada

  • Balcells Padullés, Joan
Anàlisi comparativa de l'obra de Nietzsche i de Wilde en relació als eixos de la vida, l'home i la societat. S'analitza com ambdós autors intenten de fer l'home més humà i quines mesures proposen, la qual cosa implica tractar també què s'entén per vida (dimensió individual) i com l'home s'ha de relacionar amb la resta de la humanitat (dimensió social)., Análisis comparativo de la obra de Nietzsche y de Wilde en relación a los ejes de la vida, el hombre y la sociedad. Se analiza con ambos autores intentan hacer del hombre más humano y que medidas proponen, cosa que implica tratando también que se entiende por vida (dimensión individual) y como el hombre se tiene que relacionar con el resto de la humanidad (dimensión social)., Comparative analysis of the work of Nietzsche and Wilde in relation to the main aspects of life; man and society. It analyses how both writers try to make man more human and what measures they propose, discussing also what is understood as life (individual perspective) and how man has to relate to the rest of humanity (social perspective).
Proyecto:


Per què Harry Potter i no Harriet Potter?

  • Costa Davia, Susana
Les pel·lícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008 en clau de gènere., Las películas y series de ficción más vistas en España durante 2008 en clave de género., The most viewed films and series in Spain over 2008 in key of gender.
Proyecto:


La datació de l'Esfinx de Guiza, més enllà del debat científic?

  • Navarrete i Camps, David
El present treball analitza tant el procés seguit per a determinar qui va modelar l'Esfinx de Guiza a partir de la roca calcària que s'erigeix al centre d'una immensa rasa i en quin moment de la història d'Egipte es va construir com la tipologia de les reaccions que han tingut lloc, en l'àmbit científic, respecte d'un plantejament plenament rupturista que suposa una revisió dràstica de l'edat que se li atribueix., El presente trabajo analiza tanto el proceso seguido para determinar quién modeló la Esfinge de Guiza a partir de la roca caliza que se erige en el centro de una inmensa zanja y en qué momento de la historia de Egipto se construyó así como la tipología de las reacciones que han tenido lugar, en el ámbito científico, respecto de un planteamiento plenamente rupturista que supone una revisión drástica de la edad que se le atribuye., This final degree thesis analyses both the process followed to determine who modelled the Sphinx of Giza from the limestone rock that stands in the centre of a huge ditch and at what point in the history of Egypt it was built and the types of reactions that have taken place in the scientific field, for a fully rupture which is a drastic revision of its dating (age determined).
Proyecto:


Buscador avanzado