Dataset. 2024

Replication Data for: "Impact of semen cryopreservation season on in vitro embryo production of prepubertal goat oocytes"

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1336
CORA.Repositori de Dades de Recerca
 • Ferrer Roda, Mònica
 • Paramio Nieto, Maria Teresa
 • Izquierdo Tugas, Dolors
Raw data of research article "Impact of semen cryopreservation season on in vitro embryo production of prepubertal goat oocytes". This study aimed to evaluate the impact of the season of semen collection and freezing (autumn and spring) on embryo production of prepubertal goat oocytes in vitro fertilized during the breeding season. Parameters of sperm quality and functionality were analyzed in relation to sperm capacitation and fertilization. Dades en brut de l'article de recerca "Impact of semen cryopreservation season on in vitro embryo production of prepubertal goat oocytes". Aquest estudi tenia com a objectiu avaluar l'impacte de l'època de recollida del semen i congelació (tardor i primavera) en la producció embrionària d'oòcits de cabra prepuberals fecundats in vitro durant l'època de cria. Es van analitzar paràmetres de qualitat espermàtica i funcionalitat en relació amb la capacitació espermàtica i la fecundació.
 
DOI: https://doi.org/10.34810/data1336
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1336

HANDLE: https://doi.org/10.34810/data1336
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1336
 
Ver en: https://doi.org/10.34810/data1336
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1336

CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1296
Dataset. 2024

REPLICATION DATA FOR "OOCYTE COMPETENCE OF PREPUBERTAL SHEEP AND GOAT OOCYTES"

CORA.Repositori de Dades de Recerca
 • Ferrer Roda, Mònica
 • Paramio Nieto, Maria Teresa
 • Izquierdo Tugas, Dolors
Raw data of research article "Oocyte Competence of Prepubertal Sheep and Goat Oocytes: An Assessment of Large-Scale Chromatin Configuration and Epidermal Growth Factor Receptor Expression in Oocytes and Cumulus Cells". This study aimed to characterize two parameters related to oocyte competence, GV chromatin configuration and EGFR expression in oocytes and their cumulus cells, and to establish their relationship with follicle size and puberty status. Oocytes obtained from prepubertal goats (1–2 months old) and sheep (3–4 months old), originating from follicles smaller or larger than 3 mm, were analyzed and compared to those from large follicles in their adult counterparts. Dades brutes de l'article de recerca "Oocyte Competence of Prepubertal Sheep and Goat Goat Oocytes: An Assessment of Large-Scale Chromatin Configuration and Epidermal Growth Factor Receptor Expression in Oocytes and Cumulus Cells". Aquest estudi tenia com a objectiu caracteritzar dos paràmetres relacionats amb la competència dels ovòcits, la configuració de la cromatina GV i l'expressió d'EGFR en oòcits i les seves cèl·lules cúmuls, i establir la seva relació amb la mida del fol·licle i l'estat de pubertat. Oòcits obtinguts de cabres prepuberals (1–2 mesos) i d'ovelles (3-4 mesos d'edat), originats en fol·licles menors o més grans de 3 mm, i es van comparar amb els dels fol·licles grans dels seus homòlegs adults.
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1336
Dataset. 2024

REPLICATION DATA FOR: "IMPACT OF SEMEN CRYOPRESERVATION SEASON ON IN VITRO EMBRYO PRODUCTION OF PREPUBERTAL GOAT OOCYTES"

CORA.Repositori de Dades de Recerca
 • Ferrer Roda, Mònica
 • Paramio Nieto, Maria Teresa
 • Izquierdo Tugas, Dolors
Raw data of research article "Impact of semen cryopreservation season on in vitro embryo production of prepubertal goat oocytes". This study aimed to evaluate the impact of the season of semen collection and freezing (autumn and spring) on embryo production of prepubertal goat oocytes in vitro fertilized during the breeding season. Parameters of sperm quality and functionality were analyzed in relation to sperm capacitation and fertilization. Dades en brut de l'article de recerca "Impact of semen cryopreservation season on in vitro embryo production of prepubertal goat oocytes". Aquest estudi tenia com a objectiu avaluar l'impacte de l'època de recollida del semen i congelació (tardor i primavera) en la producció embrionària d'oòcits de cabra prepuberals fecundats in vitro durant l'època de cria. Es van analitzar paràmetres de qualitat espermàtica i funcionalitat en relació amb la capacitació espermàtica i la fecundació.
CORA.Repositori de Dades de Recerca
doi:10.34810/data1389
Dataset. 2024

REPLICATION DATA FOR: EFFECT OF BIPHASIC IN VITRO MATURATION (CAPA-IVM) ON EGF RECEPTOR AND EMBRYO DEVELOPMENT OF PREPUBERTAL GOAT OOCYTES ACCORDING TO FOLLICLE SIZE

CORA.Repositori de Dades de Recerca
 • Ferrer Roda, Mònica
 • Paramio Nieto, Maria Teresa
 • Izquierdo Tugas, Dolors
Raw data of research article "Effect of biphasic in vitro maturation (CAPA-IVM) on EGF receptor and embryo development of prepubertal goat oocytes according to follicle size" The objective of this study was to assess the effect of CAPA-IVM on oocyte competence of prepubertal goat oocytes derived from small (< 3 mm) and large (> 3 mm) follicles. In experiment 1, oocytes were cultured for 6 h in pre-IVM medium with the meiotic inhibitors CNP and estradiol (CNP group) or without them (control group), and GV rate and chromatin configuration were assessed. In experiment 2, oocytes were cultured in conventional IVM (c-IVM) or CAPA-IVM (pre-IVM followed by c-IVM) and blastocyst development, epidermal growth factor receptor (EGFR) protein expression in oocytes and cumulus cells (CCs), and intra-oocyte ROS and glutathione (GSH) level were assessed. Dades brutes de l'article de recerca "Effect of biphasic in vitro maturation (CAPA-IVM) on EGF receptor and embryo development of prepubertal goat oocytes according to follicle size" L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar l'efecte de CAPA-IVM sobre la competència ovocitària dels oòcits de cabra prepuberals derivats de fol·licles petits (< 3 mm) i grans (> 3 mm). En l'experiment 1, es van cultivar oòcits durant 6 h en medi pre-IVM amb els inhibidors meiòtics CNP i estradiol (grup CNP) o sense ells (grup control), i es va avaluar la taxa de GV i la configuració de la cromatina. En l'experiment 2, es van cultivar oòcits en IVM convencional (c-IVM) o CAPA-IVM (pre-IVM seguida de c-IVM) i desenvolupament de blastocist, expressió de proteïnes receptores del factor de creixement epidèrmic (EGFR) en oòcits i cèl·lules cúmuls (CC), i es va avaluar el nivell intraoòcit de ROS i glutatió (GSH).