Imagen (Image).

Duna

Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/44934
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
 • San Pedro, Juanjo 1945-
Técnica: Fotografía bl. y n., Materia-soporte: Papel, Fecha de ejecución: 1978, Fotografía de una duna y el mar al fondo., Firmado en ángulo inferior derecho.
 
DOI: http://hdl.handle.net/10357/44934
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/44934

HANDLE: http://hdl.handle.net/10357/44934
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/44934
 
Ver en: http://hdl.handle.net/10357/44934
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/44934

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/196727
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis). 2011

OPTIMITZACIÓ D'UNA APLICACIÓ BIOINFORMÀTICA D'ALINIAMENT DE SEQÜÈNCIES EXECUTADA EN PROCESSADORS MANY-CORE (GPUS)

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Chacón de San Baldomero, Alejandro
Las herramientas de análisis de secuencias genómicas permiten a los biólogos identificar y entender regiones fundamentales que tienen implicación en enfermedades genéticas. Actualmente existe una necesidad de dotar al ámbito científico de herramientas de análisis eficientes. Este proyecto lleva a cabo una caracterización y análisis del rendimiento de algoritmos utilizados en la comparación de secuencias genómicas completas, y ejecutadas en arquitecturas MultiCore y ManyCore. A partir del análisis se evalúa la idoneidad de este tipo de arquitecturas para resolver el problema de comparar secuencias genómicas. Finalmente se propone una serie de modificaciones en las implementaciones de estos algoritmos con el objetivo de mejorar el rendimiento., Les eines d'anàlisi de seqüències genòmiques permeten als biòlegs identificar i entendre regions fonamentals que tenen implicació en malalties genètiques. Actualment hi ha una necessitat d'aportar a l'àmbit científic eines d'anàlisi eficients. Aquest projecte desenvolupa una caracterització i anàlisi del rendiment d'algoritmes utilitzats en la comparació de seqüències genòmiques completes executades en arquitectures MultiCore i ManyCore. A partir de l’anàlisi s'evalua la idoneïtat d'aquest tipus d'arquitectures per resoldre el problema de la comparació de seqüències genòmiques. Finalment es proposen una sèrie de modificacions en les implementacions d'aquests algoritmes amb l'objectiu de millorar el rendiment., The analysis tools of the genomic sequence allow biologists to identify and understand the basic regions that are involved in genetic diseases. Nowadays there is the necessity to give the science efficiency analyse tools. This project makes a characterisation and analysis of the output in the algorithms used on the complete sequence comparison, performed on MultiCore and ManyCore architectures. From this analysis the suitability of this kind of architectures on the solution of the comparison gene sequence is evaluated. Finally a series of modifications for the implementations of these algorithms are proposed, to allow the output improvement.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/318202
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis).

PROJECTE DESPLEGAMENT D'UNA XARXA D'OPERADOR DE FIBRA ÒPTICA AL 22@ I A DIVERSES CIUTATS DEL CONTINENT

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Melià Mari, Pedro
 • Sàmper Marbà, Joel
 • Vázquez Fornells, Clara
 • Vidal Carretero, Miquel
 • Vilanova Pi, Víctor
En la primera fase s’interconnectarien a través d’un anell de fibra òptica tres hotels d’una mateixa cadena en l’àrea del 22@ de Barcelona. S’ofereixen els serveis de: intranet, telefonia IP amb interconnexió a la PSTN, videoconferència i internet. Utilitzem VLANs per gestionar la qualitat de servei i la seguretat. El nostre model teòric inclou estimacions de tràfic, comparativa de fabricants, valoració econòmica i diagrama de Gantt d’implantació. A més, ampliem la gamma de serveis amb una xarxa Wimax al 22@ en previsió de futur ús. I augmentem la disponibilitat del servei amb un enllaç ràdio dedicat de backup des d’un dels nodes cap a la torre de Collserola, en la banda dels 18GHz, amb antenes parabòliques. Hem fet càlculs d’atenuació. En la segona i successives fases s’amplia la xarxa de FO a nivell nacional i internacional per a treballar com a operador d’empreses, amb un acurat disseny i selecció dels aparells òptics.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/219299
Tesina. Trabajo final de máster o postgrado (masterThesis).

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UNA FONT DE CORRENT COMMUTADA D'ALTA RESOLUCIÓ PELS IMANTS D'UN SINCROTRÓ

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Pedro Rodríguez, Isaac de
L'objectiu principal d'aquest Treball Final de M aster es realitzar el disseny d'unafont d'alimentaci o d'altes prestacions utilitzada en Sincrotrons. L' exit recau en part en que aquestes fonts compleixin amb els requeriments, resoluci o i estabilitat, per tal que les part icules que es troben dins del Sincrotr o descriguin la traject oria desitjada. L'equip consta principalment de dues parts, el sistema de pot encia i el de control. La part de pot encia dissenyada est a formada per un convertidor de quatre quadrants amb un ltre de cinqu eordre, mentre que la part de control utilitza un DSP i un convertidor anal ogic digital de 24 bits.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/165667
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis).

CATALOGACIÓ I AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC DE FAÇANES D'UNA PLAÇA I D'UN CARRER DE SANT CUGAT

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Ayala Abellán, Pedro
Aquest projecte final de carrera compta amb tres grans parts ben diferenciades. La primera d’elles la podríem descriure com a una part teòrica en la que s’ha portat a terme una recerca d’informació per tal d’entendre i poder informar de la historia de Sant Cugat, i més en concret, de la història de la Plaça Pere Sant i el Carrer Sant Domènec, les dos zones tractades a fons en aquest treball. La segona part del projecte la podríem definir com a una part de caire informatiu, en el què s’han elaborat unes fitxes d’informació per cada casa. Primerament, trobarem les fitxes de catalogació dels immobles, on es descriu breument la façana i l’edifici, i després unes fitxes de lesions, on s’ubiquen les lesions de cada edifici i també es proposa la seva reparació. La tercera i última part és la part més gràfica, on s’ha fet una correcció de les fotografies per mitjà de la presa de coordenades de punts de les façanes, una posterior neteja de les imatges eliminant elements que obstaculitzessin la visió, un aixecament gràfic d’aquestes i finalment un muntatge fotogràfic tant del carrer com de la plaça. Es tracta doncs, d’un projecte centrat exclusivament en un carrer i una plaça del casc antic de Sant Cugat i que ens permet entendre’ls tant en el seu context històric com en l’aspecte físic i formal de cada edifici per separat.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/253740
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis).

DISSENY I IMPLEMENTACI O D'UNA PLATAFORMA EXPERIMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE SIMULACIONS POWER HARDWARE IN THE LOOP

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Ferer i San José, Ricard
En aquest projecte es presenta el disseny, la implementació i la validació d’una plataforma experimental per al desenvolupament de simulacions utilitzant la tècnica PHIL (Power Hardware in the Loop). Una simulaci´o PHIL consisteix en modelar i simular un sistema elèctric en temps real mitjançant programari específic i afegir-hi en un dels seus nodes un element real on els resultats de la simulació hi seran emulats. Al mateix temps, el comportament mesurat en aquest component serà incorporat a la següent iteració de la simulació, tancant el llaç. La principal aplicació d’aquest tipus d’estudi ´es saber com afecten les possibles contingències que es poden produir en una xarxa elèctrica sobre un component del qual no es disposa d’un model matemàtic conegut i, al mateix temps, veure l’efecte que aquest element tindrà sobre la resta del sistema. Per tal de poder implementar aquesta plataforma s’ha de simular un sistema elèctric en temps real per obtenir i enviar les condicions que s’hauran d’aplicar sobre el component real. En aquest projecte s’ha utilitzat el Power Systems Simulation for Engineering (PSS®E) per a la simulaci´o i el protocol TCP/IP sobre ethernet per enviar les dades. Al mateix temps, s’han d’utilitzar convertidors d'electrònica de potència que, amb un control dissenyat adequadament, seran capaços de sintetitzar la tensió rebuda de la simulació. En aquest cas s’ha utilitzat un equip de dos convertidors VSC (Voltage Source Converter ) de 10 kVA de potència nominal en configuració back-to-back. En aquest projecte, a m'és a més de fer-se un estudi previ de les simulacions PHIL i dels seus principals components, s’han estudiat els convertidors de potència que cal emprar així com el disseny del seu control mitjançant simulacions amb el programari Matlab Simulink®. Finalment, s’ha implementat una plataforma experimental on s’han comprovat els resultats obtinguts a partir de l’estudi previ i s’han executat simulacions PHIL per comprovar-ne el seu correcte funcionament i el seu potencial per a futurs estudis.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/396494
Artículo científico (article). 2021

DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'UNA MOSTRA ESTRATIFICADA A PARTIR DE DADES CENSALS

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • López-Roldán, Pedro
 • Lozares Colina, Carlos
 • Domínguez Amorós, Màrius
L'objectiu de l'article és presentar les principals característiques del disseny i del procés de construcció de la mostra estratificada de l'"Enquesta metropolitana de Barcelona. Condicions de vida i hàbits de la població" de l'edició de l'any 1995. A partir de la informació que prové del cens de població s'agrupen a les persones en seccions censals i es procedeix a la construcció dels estrats d'acord amb un procediment on s'impliquen tècniques d'anàlisi multivariable: d'anàlisi factorial de components principals i de classificació automàtica. Finalment, s'afixa una grandària de mostra segons el criteri òptim de Neyman. El procediment seguit i els criteris i decisions que s'utilitzen van més enllà dels resultats habituals esperats a tota mostra, doncs proporciona conclusions d'interès per a l'anàlisi sociològica i la planificació del territori, al mateix temps que serveix de criteri de validació de les conclusions posteriors a l'anàlisi de l'enquesta.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:2072/421030
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis). 2021

OPTIMITZACIÓ D'UNA APLICACIÓ BIOINFORMÀTICA D'ALINIAMENT DE SEQÜÈNCIES EXECUTADA EN PROCESSADORS MANY-CORE (GPUS)

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Chacón de San Baldomero, Alejandro
 • Moure, Juan C
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las herramientas de análisis de secuencias genómicas permiten a los biólogos identificar y entender regiones fundamentales que tienen implicación en enfermedades genéticas. Actualmente existe una necesidad de dotar al ámbito científico de herramientas de análisis eficientes. Este proyecto lleva a cabo una caracterización y análisis del rendimiento de algoritmos utilizados en la comparación de secuencias genómicas completas, y ejecutadas en arquitecturas MultiCore y ManyCore. A partir del análisis se evalúa la idoneidad de este tipo de arquitecturas para resolver el problema de comparar secuencias genómicas. Finalmente se propone una serie de modificaciones en las implementaciones de estos algoritmos con el objetivo de mejorar el rendimiento., Les eines d'anàlisi de seqüències genòmiques permeten als biòlegs identificar i entendre regions fonamentals que tenen implicació en malalties genètiques. Actualment hi ha una necessitat d'aportar a l'àmbit científic eines d'anàlisi eficients. Aquest projecte desenvolupa una caracterització i anàlisi del rendiment d'algoritmes utilitzats en la comparació de seqüències genòmiques completes executades en arquitectures MultiCore i ManyCore. A partir de l'anàlisi s'evalua la idoneïtat d'aquest tipus d'arquitectures per resoldre el problema de la comparació de seqüències genòmiques. Finalment es proposen una sèrie de modificacions en les implementacions d'aquests algoritmes amb l'objectiu de millorar el rendiment., The analysis tools of the genomic sequence allow biologists to identify and understand the basic regions that are involved in genetic diseases. Nowadays there is the necessity to give the science efficiency analyse tools. This project makes a characterisation and analysis of the output in the algorithms used on the complete sequence comparison, performed on MultiCore and ManyCore architectures. From this analysis the suitability of this kind of architectures on the solution of the comparison gene sequence is evaluated. Finally a series of modifications for the implementations of these algorithms are proposed, to allow the output improvement.
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/46688
.

PROJECTE DE DISSENY D'UNA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, MITJANÇANT BOMBA CALOR GEOTÈRMICA, PER UN EDIFICI D'OFICINES

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • González Toledano, Juanjo
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10459.1/30364
Artículo científico (article).

LA RECERCA D'UNA NOVA SOCIETAT DES DE LA INTERVENCIÓ DEL PODER LOCAL : ELS PROJECTES D'UN AJUNTAMENT EN TEMPS DE GUERRA I DE REVOLUCIÓ (LLEIDA, 1936-1939)

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Sagués San José, Joan
Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
oai:recercat.cat:10854/4238
Proyecto fin de carrera. Trabajo final de grado (bachelorThesis).

ESTUDI I PROPOSTA DEL JOC TRADICIONAL COM A EINA DE COHESIÓ SOCIAL: APLICACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA A L’ESCOLA LA SALLE DE MONTCADA I REIXAC

Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
 • Linares de Pedro, Laura
Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
oai:www.memoriadigitalvasca.eus:10357/44934
Imagen (Image). 2016

DUNA

Memoria Digital Vasca = Euskal Memoria Digitala
 • San Pedro, Juanjo 1945-
Técnica: Fotografía bl. y n., Materia-soporte: Papel, Fecha de ejecución: 1978, Fotografía de una duna y el mar al fondo., Firmado en ángulo inferior derecho.