Valor de la procalcitonina com a marcador pronòstic en el pacient politraumàtic en una unitat de cures intensives pediàtriques, Valor de la procalcitonina como marcador pronóstico en el paciente politraumático, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, The value of procalcitonin as a prognostic indicator in polytraumatized patients in a pediatric critical care unit

  • Sardà Sánchez, Marta
  • Triviño, Miriam
  • Vila, David
  • Cambra Lasaosa, Francisco José
  • Jordán García, Iolanda
Fonament. El politraumatisme (PT) greu té una morbimortalitat elevada. La procalcitonina PCT) podria ser útil com a indicador pronòstic. Objectiu. Definir els nivells de PCT en el pacient poli-traumàtic (PPT) i la seva implicació pronòstica. Mètode. Estudi prospectiu observacional. Criteris d'inclusió: pacients menors de 16 anys, ingressats per PT en una unitat de cures intensives pediàtrica (UCIP), amb determinació de PCT a l'ingrés i al cap de 24-48 hores. Període d'estudi: novembre del 2009 - novembre del 2011. Tractament esta- dístic mitjançant el paquet SPSS® versió 17.0. Resultats. De seixanta-set pacients amb politraumatisme, vint complien criteris. La mitjana d'edat era de 13,6 ± 4,2 anys i 19 (95%) eren homes. La puntuació del Pediatric Risk of Mortality Score Index (PRISM-III) era de 9,8 ± 7,38 i l'Índex de Trauma Pediàtric (ITP) de 5,5 ± 2,08. Els nivells mitjans de PCT a les 24 hores eren de 7,67 ± 18,05 ng/ml. Es van diagnosticar vuit casos d'infecció bacteriana. Cap pacient va ser èxitus. La PCT es va correlacionar amb la puntuació PRISM-III (R 0,6; p = 0,048). Els nivells mitjans de PCT eren significativament superiors en el grup que va necessitar ventilació mecànica respecte als que no en van necessitar(p = 0,046) i en el grup de pacients infectats (p = 0,039). Es va objectivar una tendència a la correlació entre els valors mitjans de PCT a l'ingrés i els dies d'ingrés (R 0,393, p = 0,1). Conclusions. Els valors de la PCT van ser elevats, per la freqüència de la complicació bacteriana en els PPT. La PCT podria ser útil com a factor pronòstic.