Buscador

Found 2790 result(s)
Found 279 page(s)

Béla Bartók : música para viola

  • Zambrano López, Ana Isabel
Bartók compuso el Concierto para Viola en 1945, el mismo año de su muerte, dejando solamente 14 páginas con la parte de viola escrita y una idea de la orquestación, pero sin haberlo podido publicar. Debido a esto ha habido mucha controversia con la reconstrucción que hizo Serly del concierto y han aparecido varias versiones revisadas posteriores que han cuestionado la autenti-cidad del concierto como propio del compositor. A su vez, el Cuarteto de Cuerda nº 5 es una de sus obras más representativas, escrita para la formación de música de cámara por excelencia. Es una obra de madurez que refleja la esencia del compositor y todas sus características propias. Éste trabajo pretende profundizar sobre la historia de la composición de estas obras para poder entenderlas mejor y obtener respuestas a nivel musical que me permitan llevar a cabo una mejor interpretación., Bartók va composar el Concert per a Viola el 1945, el mateix any de la seva mort, deixant només 14 pàgines amb la part de viola escrita i una idea de la orquestració, però sense haver-lo pogut publicar. Degut a això hi ha hagut molta controvèrsia amb la reconstrucció que va fer Serly del concert, i han aparegut vàries versions revisades posteriors que han qüestionat l’autenticitat del concert com a propi del compositor. A la vegada, el Quartet de Corda nº 5 és una de les seves obres més representatives, escrita per a la formació de música de cambra per excel·lència. És una obra de maduresa que reflecteix l’essència del compositor i totes les seves característiques pròpies. Aquest treball pretén profunditzar sobre la història de la composició d’aquestes obres per poder entendre-les millor i obtenir respostes a nivell musical que em permetin dur a terme una millor interpretació., Bartók wrote the Viola Concert in 1945, the same year of his death, leaving only 14 pages written with the viola part and a first idea of the orchestration, but without having been published. Because this has been much controversy with the reconstruction of the concerto by Serly, and several re-vised editions have appeared that have questioned the authenticity of the concert as the composer himself. In turn, the String Quartet No. 5 is one of his most representative works written for chamber music. It is a mature work that reflects the essence of the composer and all its characteristics. This work aims to elaborate on the history of the composition of these works to understand and get answers that I can carry out a better interpretation.
Project:


El Sistema Simètric : la simetria com a factor clau per a l'evolució de l'acordió diatònic de tres fileres; el naixement d'un nou cromàtic de botons

  • Pino de la Torre, Marc del
Aquest projecte presenta un sistema de teclat per acordió de 3 fileres de botons i 18 baixos auto dissenyat que l'he anomenat Sistema Simètric. En el decurs d'aquest treball s'expliquen les característiques pròpies d'aquest sistema i també d'altres que m'han ajudat a comprendre la realitat actual dels sistemes d'acordió de tres fileres. A més en el treball s'inclou un llibre que presenta el nou Sistema Simètric i que permet estudiar-lo a mode de manual des d'una vessant d'escales i acords, i que està dotat també d'un apartat de repertori procedent de la meva composició musical., Este proyecto presenta un sistema de teclado para acordeón de 3 hileras de botones y 18 bajos auto-diseñado al que he llamado Sistema Simétrico. En el curso de este trabajo se explican las características propias de este sistema y también de otros que me han ayudado a comprender la realidad actual de los sistemas de acordeón de 3 hileras. Además en el trabajo se incluye un libro que presenta el nuevo Sistema Simétrico y que permite estudiarlo a modo de manual desde una perspectiva de escalas y acordes y que además incorpora un apartado de repertorio procedente de mi propia composición musical., This project presents a keyboard system for accordion of three buttons rows and 18 bass auto-designed, that I have call it Simetric System. Along this project try to explain the own characteristics of this system and also another projects that them help me to understand the actual reallity of systems of three rows accordion. As well, the project enclose a book that presents the new Simetric System that allows study like a manual from a perspective of scales and chords and also enclose a repertory of my own musical composition.
Project:


El cicle de l’aigua a Barcino. Una reflexió entorn a les noves dades arqueològiques

  • Orengo Romeu, Hector A.
  • Miró i Alaix, Carme
Amb aquest article ens plantegem realitzar una síntesi de l’estat de la recerca sobre el sistema de captació i distribució d’aigües de la ciutat romana de Barcino. Hem recollit les dades que ens proporcionen tres tipus de fonts molt diverses: documents, restes arqueològiques i restes epigràfiques. S’ha fet la descripció i ubicació dels nous descobriments de diversos trams de l’aqüeducte. S’han actualitzat les hipòtesis sobre les captacions d’aigües, el recorregut dels aqüeductes i la distribució de les aigües dins de la ciutat, alhora que s’ha situat el castellum aquae a l’àrea del fòrum, proper al temple, i s’ha determinat la presència d’un segon dipòsit redistribuidor a la plaça de Sant Just. A part de les noves dades arqueològiques, hem fet servir material planimètric inèdit i anàlisis en entorns SIG 3D., Con este artículo nos planteamos realizar una síntesis del estado de la investigación sobre el sistema de captación y distribución de aguas de la ciudad romana de Barcino. Hemos recogido los datos que nos proporcionan tres tipos de Fuentes muy diversas: documentos, restos arqueológicos y restos epigráficos. Se ha efectuado la descripción y ubicación de los Nuevos descubrimientos de diversos tramos del acueducto. Se han actualizado las hipótesis sobre las captaciones de aguas, el recorrido de los acueductos y la distribución de las aguas dentro de la ciudad, al tiempo que se ha situado el castellum aquae en el área del fórum, próximo al templo, y se ha determinado la presencia de un segundo depósito redistribuidor en la plaza Sant Just. Aparte de los Nuevos datos arqueológicos, hemos empleado material planimétrico inédito y anàlisis en entornos SIG 3D., In this article, we set out to summarise the current state of research on the system for collecting and distributing water in the Roman city of Barcino. We have collected data from three very different sources: documents, archaeological remains and epigraphic remains. The article describes and establishes the location of the various newly discovered stretches of the aqueduct. Hypotheses on wàter collection, the course of the aqueducts and the distribution of water in the city have been reconsidered. It has been determined that the location of the castellum aquae was in the area of the forum, close to the temple, and that there was a second distribution cistern in Plaça Sant Just. In addition to the new archaeological data, we have employed unpublished planimètric material and analysis in 3D GIS environments.
Project:


Spanish validation of Bad Sobernheim Stress Questionnaire (BSSQ (brace).es) for adolescents with braces

  • D'Agata, Elisabetta
  • Pérez Testor, Carles
  • Rigo, M.
Background: As a result of scientific and medical professionals gaining interest in Stress and Health Related Quality of Life (HRQL), the aim of our research is, thus, to validate into Spanish the German questionnaire Bad Sobernheim Stress Questionnaire (BSSQ) (mit Korsett), for adolescents wearing braces. Methods: The methodology used adheres to literature on trans-cultural adaptation by doing a translation and a back translation; it involved 35 adolescents, ages ranging between 10 and 16, with Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) and wearing the same kind of brace (Rigo System Chêneau Brace). The materials used were a socio-demographics data questionnaire, the SRS-22 and the Spanish version of BSSQ(brace).es. The statistical analysis calculated the reliability (test-retest reliability and internal consistency) and the validity (convergent and construct validity) of the BSSQ (brace).es. Results: BSSQ(brace).es is reliable because of its satisfactory internal consistency (Cronbach's alpha coefficient was 0.809, p < 0.001) and temporal stability (test-retest method with a Pearson correlation coefficient of 0.902 (p < 0.01)). It demonstrated convergent validity with SRS-22 since the Pearson correlation coefficient was 0.656 (p < 0.01). By undertaking an Exploratory Principal Components Analysis, a latent structure was found based on two Components which explicate the variance at 60.8%. Conclusions: BSSQ (brace).es is reliable and valid and can be used with Spanish adolescents to assess the stress level caused by the brace.
Project:


A Nash bargaining solution to models of tax and investment competition: tolls and investment in serial transport corridors

The purpose of this paper is to study toll and investment competition along a serial transport corridor competition allowing for partial cooperation between regional governments. Partial cooperation is modeled as a Nash bargaining problem with endogenous disagreement points. We show that the bargaining approach to partial cooperation implies lower tolls and higher quality and capacity investment than fully noncooperative behavior. Moreover, under bargaining, strategic behavior at the investment stage induces regions to offer lower quality and invest less in capacity as compared to full cooperation. Finally, Nash bargaining partially resolves the problem of welfare losses due to toll and capacity competition pointed out in the recent literature.
Project:


Can lower tax rates be bought? Business rent-seeking and tax competition among U.S. States

The standard model of strategic tax competition assumes that government policymakers are perfectly benevolent. We depart from this assumption by allowing policymakers to be influenced by the rent-seeking behavior of businesses. Campaign contributions may affect tax competition and enhance or retard the mobility of capital across jurisdictions. Based on a panel of 48 U.S. states and unique data on business campaign contributions, we find that contributions have a significant direct effect on tax policy, the economic value of a $1 business campaign contribution is nearly $4, the slope of the tax reaction function is negative, and the empirical results are sensitive to state effects.
Project:


Politics or mobility? Evidence from US excise taxation

We test for the state interdependence of gasoline and cigarette taxation in the US (1975-2006). We estimate a tax reaction function, and find that state interdependence is due solely to yardstick competition, since any interaction disappears completely in the case of states with lame duck governors. This result holds for both taxes: the short-run reaction of those states whose governor is eligible to stand for reelection is 0.13 and 0.21 for gasoline and cigarette taxation, respectively. In the long run, the cigarette tax rates levied in a jurisdiction match those of its neighbors perfectly, while the long-run reaction in the case of gasoline is much lower at 0.72.
Project:


Mobility and local income redistribution

Mobility may undermine local income redistribution in federal systems, because rich taxpayers can evade high taxes by moving to low tax jurisdictions. By analyzing a model of local income redistribution with endogenous voting, income heterogeneity and an exogenously given degree of mobility we focus explicitly on the link between redistribution and mobility. Our findings suggest a nonlinear relationship between redistribution and mobility: high and low degrees of mobility permit major income redistribution as income sorting is absent, while a medium degree of mobility leads to high differences in tax rates between jurisdictions and thus to income sorting and less redistribution.
Project:


Efficiency and elusion: both sides of public enterprises in Spain

The main objective of this research consists on analyzing regional públic sector enterprises (PSEs) in Spain. We describe a general view on Spanish Autonomous Communities (ACs) financial resources, in the context of the Stability and Growth Pact and Budgetary Stability Act. From 2002, such regulation imposes several constraints to ACs’ indebtness. In this paper, we find out about the roll of PSEs as an alternative way to traditional debt mechanisms. Thus, according to Eurostat criteria, PSEs’ debt can be taken off the public sector’s consolidated budget. Descriptive and econometric results confirm our expectations. ACs’ have used public enterprises to avoid the stringent financial rules. Additionally, it seems that low productivity ACs are accumulating more public debt outside the scope of consolidation. The paper concludes with some recommendations and policy implications.
Project:


Fiscal decentralization and intergovernmental grants: the European regional policy and Spanish autonomous regions

Most of the Structural Actions are designed as an incentive to increase public investment in less-developed areas. However, we suspect that the efficiency of the policy is related to the level of fiscal autonomy of the subsidized government. In this paper we construct a paned data model in order to estimate the role of fiscal federalism on the effectiveness of the EU Structural Actions in enhancing public investment. We use data from the seventeen Spanish regions for the period 1993-2007. The estimation is run upon three alternative strategies: firstly we break the sample according to the level of fiscal autonomy of the units; secondly, we insert an interaction term capturing the join effect of both variables, fiscal decentralization and EU Structural Actions; finally, we estimate a simultaneous equation model in which public investment and the EU transfers are decided simultaneously. Results unambiguously support the hypothesis that the effectiveness of the Structural Funds decreases with larger decentralization. Our results suggest also that this could be due to the fact that regions find it more difficult to be eligible for additional EUSF as they gain fiscal autonomy. The general conclusions include the recommendation that the future design of the European Cohesion policy should take into account the heterogeneity of Fiscal Federalism across the Member States in order to the get the most out of it.
Project:


Advanced search