Found 2309 result(s)
Found 231 page(s)

La interpretació portuguesa de Josep Pla

 • Revelles Esquirol, Jesús
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'any 1975 Josep Pla publicava el número 28 de l'Obra completa: Direcció Lisboa, en què el narrador planià mostra el seu pas per tres itineraris en direcció a Portugal. El viatge per terres lusitanes esdevé una reflexió sobre la política d'Oliveira Salazar, la indústria surera i els vincles politicoculturals de Catalunya i Portugal. La interpretació portuguesa de Josep Pla aplega enfocaments i materials històrics i literaris, i vincula la poètica planiana amb la contemporaneïtat. Aquesta interpretació no es planteja com a superadora d'altres sinó com un complement, com una nova visió de Josep Pla, el narrador i l'escriptor.
Project:


Turisme accessible i enoturisme : Una proposta d'introducció de l'accessibilitat al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

 • Molina Hoyo, Mònica
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present treball està estructurat al voltant de dos marcs teòrics: l'enoturisme i el turisme accessible, els quals es fusionen en una proposta d'introducció de l'accessibilitat al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
Project:


El compromiso de los familiares con la empresa familiar

 • Cappuyns, Kristin
 • López Sintas, Jordi
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La unidad es una de las fortalezas principales de la empresa familiar. Mantener esta unidad, a medida que la familia crece, requiere una actitud concreta de la familia tanto como de la empresa enfocadas a que todos los miembros de la familia, incluso a los que no trabajan en ella, se mantengan comprometidos con su futuro. El compromiso, función de esfuerzo lealtad e ilusión, no es algo que puede darse por sentado. Al contrario, los resultados indican que la existencia de unas determinadas infraestructuras como de un consejo de administración que a su vez garantiza una distribución de información formal y unas actividades familiares son claves en fomentar este compromiso familiar a lo largo de las generaciones., La unitat és una de les fortaleses principals de l'empresa familiar.Mantenir aquesta unitat, a mesura que la família creix, demana una actitud concreta de la família tant com de l'empresa, enfocada a que tots els membres de la família, fins i tot els que no hi treballen, es mantinguin compromesos amb el seu futur. El compromís, funció d'esforç, lleialtat i il·lusió, no és una cosa que es pugui donar per establert .Al contrari, els resultats indiquen que la existència de unes determinades infraestructures, com un consell d'administració, que a la seva vegada garanteix una distribució d'informació formals, i unes activitats familiars, són clau per fomentar aquest compromís familiar al llarg de les generacions
Project:


La raó circular

 • Pinyol i Bori, Francesc
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És un text epistemològic sobre les qüestions cognitives circulars que apareixen: a) Quan el subjecte forma part de l'objecte estudiat; b) En la recerca de les bases del coneixement; c) Al voler justificar la inducció; d) En algunes interpretacions filosòfiques i científiques. S'hi explica l'estat del punt a) el més problemàtic, i s'aclareixen els altres tres punts: els b) i c) pel fet científic que l'evolució cognitiva humana ha anat acoblada a l'evolució biològica, la qual ha generat els a priori kantians i altres innatismes. El d) perquè la formació del coneixement i de la ciència es progressiva, passant una i altra vegada sobre el que ja s'havia tractat però ascendint alhora i ampliant el panorama, tal com fa una escala de cargol.
Project:


La teoria de la recepció i de l'experiència estètica en Hans-Robert Jauss

 • Capdevila i Castells, Pol
 • Vilar, Gerard
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Es presenta críticament l'obra de Hans-Robert Jauss, fent incís en la seva teoria de l'experiència estètica. El capítol 1 descriu el context de l'obra d'aquest esteta i hermeneuta alemany en tres àmbits: a) l' històricointel·lectual, que s'emmarca dintre la teoria literària de la recepció o Escola de Constança; b) l'evolució en el temps teòrica de l'obra, i c) la seva pretesa relació amb la postmodernitat. El capítol 2 relaciona les aportacions teòriques de Jauss amb el seu antecedent filosòfic més important: l'hermenèutica de Gadamer. El tercer capítol presenta la teoria de l'experiència estètica de Jauss, deixada al marge pel nostre àmbit acadèmic, malgrat el seu interès, i en fa una valoració crítica. Finalment, un Annex sobre la teoria estètica kantiana i una conclusió indiquen la continuació d'aquesta investigació.
Project:


La tabla del tres : I- Las categorías peirceanas

 • Vilà Vernis, Ramon
 • Camps, Victòria
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La evolución del pensamiento peirceano parece experimentar una sucesión de giros y rupturas internas, entre ellos la aparición de la fenomenología en el cambio de siglo, junto con la emergencia de Hegel en lugar de Kant como fuente de inspiración. Sin embargo, si nos tomamos en serio el resultado tanto de sus investigaciones kantianas como de las hegelianas, es decir, las categorías, podemos reconocer una continuidad general dentro del pensamiento de Peirce. En lugar de una confusión de tendencias "empíricas" y "metafísicas," descubrimos una sistemática transformación empírica de la metafísica. -- L'evolució del pensament peirceà sembla experimentar una successió de girs i ruptures internes, entre ells l'aparició de la fenomenologia amb el canvi de segle, juntament amb l'emergència de Hegel en lloc de Kant com a font d'inspiració. Però si ens prenem seriosament el resultat tant de les seves investigacions kantianes com de les hegelianes, això és, les categories, podem reconèixer una continuïtat general dins del pensament de Peirce. Enlloc d'una confusió de tendències "empíriques" i "metafísiques," descobrim una sistemàtica transformació empírica de la metafísica
Project:


La formación del Estado en el Valle Medio del Río Amarillo. Un acercamiento teórico y práctico a los inicios de la Edad del Bronce en China

 • Soriano Llopis, Ignacio
 • Lull, Vicente
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'estudi és respondre a la pregunta: Quan i emprant quins criteris es possible afirmar l'existència d'Estat a la Xina? A l'apartat teòric es realitza una revisió crítica de la categoria "Mode de Producció Asiàtic" i de les diferents definicions i causes de desenvolupament de l'Estat. Es presenten els fonaments d'una concepció materialista històrica de l'Estat. A l'apartat pràctic es contrasta la hipòtesi de l'existència d'Estat analitzant dues societats successives: els grups neolítics Henan Longshan (2800-1900 cal ANE) i els Erlitou d'inicis de l'Edat del Bronze (1900-1500 cal ANE)
Project:


Aproximación cronotipológica a la materialidad del postalayótico mallorquín : El ajuar funerario no cerámico

 • Balaguer Nadal, Paz
 • Lull, Vicente
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente estudio tiene como objetivo fundamental situar en el tiempo los diferentes artefactos considerados tradicionalmente como característicos de la segunda mitad del primer milenio ane en Mallorca. La definición cronológica de todo objeto arqueológico debe ser entendida como el paso previo fundamental para el estudio de las comunidades pasadas, no como un fin en sí mismo. Sin embargo, este paso previo tiene una importancia crucial. El estudio de los diferentes componentes del ajuar será abordado tanto empleando la cronología absoluta (dataciones radiocarbónicas) como la cronología relativa, así como mediante el anàlisis de su origen y lugares de procedencia.
Project:


La industria osea en Tlatilco : estudio teórico-metodológico de los artefactos fabricados en hueso, recuperados durante las intervenciones correspondientes a la segunda temporada de campo : implicaciones socioeconómicas en la cultura aldeana del formativo medio

 • Nebot García, Edgar
 • Molist, Miquel,
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La manufactura y uso de herramientas elaboradas con huesos de animales fue una parte importante de la economía tlatilquense de la Cuenca de México. Este estudio está enfocado al análisis tipológico de los útiles óseos, así como al registro macroscópico preliminar de marcas de fabricación y uso en superficie que, en base también al estudio del contexto y materiales arqueológicos asociados se pudieron concretar algunas hipótesis concernientes al uso en bienes tejidos, tallado de lítica y elaboración de artículos de piel, lo que permitió comprender con bastante proximidad la importancia socioeconómica que tuvo esta industria para la Cultura Tlatilco., L'elaboració i l'ús de les eines elaborades amb ossos d'animals fou una part important de l'economia de la cultura de Tlatilco en la Conca de Mèxic. Aquest estudi està enfocat a l'anàlisi tipològic de les eines òssies, així com al registre macroscòpic preliminar de senyals de fabricació i ús en la seva superfície, que juntament amb l'estudi del context i dels materials arqueològics associats es pogueren definir algunes hipòtesis de la seva utilització en el treball de teixits, en els processos de talla lítica i en l'elaboració d'article de pell. Aquest fet ha permès comprendre amb gran aproximació la importància socioeconòmica que va tenir aquesta industria per la cultura de Tlatilco.
Project:


La Imagen de los espacios de alta montaña en la Prehistoria : el caso de los Pirineos Catalanes Occidentales

 • Jiménez Zamora, Jorge
 • Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Derivado de los trabajos de sistematización de la Prehistoria de Catalunya realizados por P. Bosch-Gimpera (Bosch - Gimpera, 1919; 1932), la prehistoria de la alta montaña catalana ha quedado fusionada al concepto de "Cultura Pirenaica". Este modelo ha sido certificado por una amplia serie de autores a lo largo de los últimos 60 años. Este trabajo pretende realizar una aproximación crítica a esta conceptualización mediante la revisión cualitativa de la investigación arqueológica realizada en la zona pirenaica a lo largo del periodo 1894 - 2006., Derivat dels treballs de sistematització de la Prehistòria de Catalunya realitzats per P. Bosch - Gimpera (Bosch - Gimpera, 1919; 1932), la prehistòria de l'alta muntanya catalana ha quedat fusionada al concepte de "Cultura Pirenaica". Aquest model ha estat certificat per tota una sèrie d'autors al llarg dels darrers 60 anys. Aquest treball té la pretensió de realitzar un apropament crític a aquest tipus de conceptualització mitjançant la revisió qualitativa de la investigació arqueològica realitzada a la zona pirenaica al llarg del període 1894 - 2006.
Project:


Advanced search