Buscador

Found 157 result(s)
Found 16 page(s)

Gestió i tractament d’aigües residuals

 • Balaguer, M.
 • Puig, Mariàngels
 • Salgot, Miquel
 • Sànchez-Marrè, Miquel
 • Turon, C.
Peer reviewed
Project:


Suzanne Davit: una il·lustradora a l'Institut Botànic

 • Puche, Carme
 • Puche, Carles
 • Susanna de la Serna, Alfonso
 • Romo, Àngel
256 p., il. col. -- Catálogo de la exposición celebrada en el Instituto Botánico de Barcelona (IBB) del 3 de mayo al 31 de diciembre de 2007, Dona, artista i amb curiositat científica. Aquestes són les tres realitats que van fer Suzanne Davit (1897-1973) una supervivent d'un temps -principis i mitjan segle XX- en què l'art i la ciència formaven part d'un món eminentment masculí; en què la botànica catalana intentava créixer amb la força de voluntat dels seus promotors coma única font d'energia. L'Institut Botànic de Barcelona, on l'autora va treballar des dels anys quaranta i on encara es conserven les 387 làmines que hi va produir, no ha volgut que la seva figura caigués en l'oblit., Peer reviewed
Project:


Memòria acadèmica del curs 2006/2007

 • Universitat de Lleida
Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2006-2007.
Project:


Una Estratègia de desenvolupament sostenible per a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània : orientacions bàsiques

 • Morata, Francesc
 • Cots Serra, Francesc
 • Roca, David
The study presents sets out to formulate the necessary requirements for putting in place a strategy aimed at the sustainable development of the Pyreness-Mediterranean Euroregion. This is a cross-border regional cooperation project promoted by the former President of the Generalitat, Honorable Mr. Pasqual Maragall, which, in addition to Catalonia, includes Aragon, the Balearic Islands, Languedoc-Roussillon and Midi-Pyrénées. In the EU there are more than 70 Euroregions, bearing this or other names, which have been in existence for varying lenghts of time, having been set up by regions or local entities, or both, L'estudi té per objecte formular els requisits necessaris per posar en marxa una estratègia per al desenvolupament sostenible de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Aquest és un projecte de cooperació transfronterera regional promogut per l'expresident de la Generalitat, Honorable Sr Pasqual Maragall, que, a més de Catalunya, inclou Aragó, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. A la Unió Europea hi ha més de 70 euroregions, amb noms aquesta o altres, que han estat en existència per diferents longituds de temps, després d'haver estat creat per regions o entitats locals, o ambdós
Project:


Immigració i mercat de treball a la ciutat de Barcelona

 • Recio, Albert
 • Parella Rubio, Sònia
 • Pajares, Miguel
 • Sabadí Brugués, Marc
 • Consell Econòmic i Social de Barcelona
 • Fundació Jaume Bofill
L'estudi és una aproximació a la realitat que està vivint la nostra ciutat des de diferents vessants: 1- Sociodemogràfica i transformacions econòmiques i socials a Barcelona. 2- Evolució i condicions de l'ocupació de les persones immigrants. L'estudi fa una aproximació a la tipologia i característiques dels contractes de treball, les condicions i sectors d'activitat i la sinistralitat laboral. 3- Empreses regentades per persones estrangeres.
Project:


Les dones i el treball a Catalunya: mites i certeses

 • Torns, Teresa
 • Carrasquer, Pilar,
 • Parella Rubio, Sònia
 • Recio, Carolina
 • Institut Català de les Dones
La doble presència de les dones en els àmbits del treball productiu i reproductiu genera tensió, ja que el repartiment desigual de la càrrega total de treball entre homes i dones provoca que la igualtat formal doni pas a desigualtats de fet i persisteixin les discriminacions sexistes. Aquest estudi permet visibilitzar els mites i fer paleses les certeses que han acompanyat la relació establerta entre les dones i els treballs i és una eina que afavoreix el debat.
Project:


La Justícia de proximitat: àmbits i models

 • Poblet, Marta
Aquest document té com a objectiu presentar les iniciatives desenvolupades per un bon nombre d'Estats, regions i ciutats al voltant de la justicia de proximitat com a eina per resoldre els conflictes derivats de la inseguretat, la violència o la criminalitat, i per pal·liar els dèficits de la justícia ordinària. D'una manera sintetitzada, presenta els principals models i experiències i ofereix conclusions sobre el present i el futur d'aquests models
Project:


Itineraris de formació i inserció laboral dels joves a Catalunya

 • Merino Pareja, Rafael
 • Garcia Gracia, Maribel
 • Fundació Jaume Bofill
La participació dels joves en l'educació secundària postobligatòria a Catalunya és substancialment inferior a la d'altres països del nostre entorn. Aquest és un problema clau per al futur del nostre país, tant per les repercussions que té sobre el mercat laboral l'oferta de joves poc qualificats, com per les dificultats que tenen aquests joves per construir els seus itineraris formatius i, en conseqüència, per la seva inserció social i laboral futura. Aquest informe dóna compte del debat existent entre la comunitat educativa en¬torn d'aquesta situació, i recull els elements principals que haurien de contemplar les polítiques d'educació, formació i treball per incloure aquests joves, en principi fora dels "circuits educatius", en dinàmiques d'oportunitat formativa. També recull la reflexió d'un grup de professionals experimentats en el treball amb joves en situació vulnerable o de risc i en les polítiques d'inclusió social per a aquest col·lectiu. Una reflexió que posa en relleu els grans reptes que han d'afrontar les polítiques socials: la disminució del fracàs escolar; la com¬pensació de les desigualtats; la coordinació dels agents que intervenen en el territori en l'orientació i acompanyament educatiu dels joves; la dignificació de la formació professional i la millora que cal fer per generar ponts entre el món educatiu i el productiu.
Project:


Advanced search