Buscador

Found 5526 result(s)
Found 553 page(s)

Enginyeria d'operacions aèries

  • Corts Contin, Jordi
En aquest treball es presenten tots els passos necessaris que s’han de dur a terme per l’establiment d’una nova ruta aèria comercial. S’ha decidit crear-la des de Barcelona, ja que és l’aeroport més proper que tenim i és base d’operacions de diferents companyies. La filosofia que s’ha seguit és la d’una companyia de baix cost creada fa pocs anys la qual vol créixer en destinacions tant a curt com a llarg termini buscant, sobretot, rendibilitat. S’ha decidit seguir aquesta filosofia perqué el futur de les companyies aèries passa per reduir al màxim els costos, oferint el millor servei al client i també per la meva relació laboral amb la companyia de nova generació Vueling Airlines, SA. A la realitat, aquesta feina està repartida entre diversos departaments: el comercial per la viabilitat de la ruta (estudi de mercat, competència, etc.); el d’enginyeria d’operacions per la creació de la ruta; el de vendes per la comercialització dels vols; el de recursos humans per la contractació de nou personal, etc. Al llarg del treball es poden veure les diferents parts que formen l’establiment de la nova ruta. Al principi, es fa l’estudi de mercat, es continua amb el desenvolupament del pla de vol i l’elecció de l’horari més adient i finalment, en l’últim apartat, es fa un petit estudi de les tarifes que s’haurien de cobrar per la nova ruta.
Project:


Mercat a Sant Martí de Provençal

  • Verdú Büttikofer, Àlex
Project:


Video interactiu amb Processing

  • Gálvez Font, Marc
Aquest document conté la memòria del projecte de fi de carrera “Vídeo interactiu amb Processing”. Processing és un programa de codi obert creat per Ben Fry i Casey Reas amb l’objectiu d’ajuntar art i programació. Amb aquest programa es poden crear dibuixos i animacions de forma fàcil i ràpida. A més, permet crear interaccions dels gràfics amb un ratolí, un teclat, àudio o comandaments sense fils com el Wiimote. Els objectius d’aquest projecte són la connexió del comandament de la consola Wii (Wiimote) amb el PC i amb el programa Processing, la interacció d’aquest comandament amb gràfics i la creació d’una peça final on es pogués apreciar aquesta interacció. Aquesta memòria està dividida en 3 capítols: Processing, Wiimote i Sketch i àudio. En el primer capítol es parla de Processing, programa amb el qual es creen els gràfics i que ens permet crear la interacció del Wiimote amb dibuixos i animacions. En el segon capítol s’expliquen tots els passos a fer per connectar el Wiimote amb el PC i amb Processing, com està dissenyat el Wiimote i les llibreries pròpies del comandament. El tercer i últim capítol, explica totes les proves fetes amb gràfics, amb el Wiimote i amb àudio i també la peça final. A més, també s’explica la llibreria Minim, la qual ens ha permès interaccionar amb àudio. La part del projecte que ha donat més problemes ha estat tota la part explicada en el capítol 2: el tema de la connexió del Wiimote amb el PC i amb Processing utilitzant l’entorn de Java amb la seva versió correcta i les llibreries adequades. Per aquest motiu s’ha dedicat molt de temps a tota la part de connexió del Wiimote amb el PC i amb Processing i no s’ha pogut aprofundir més en la part gràfica ni en la interacció d’àudio i gràfics. Tot i els problemes que hi ha hagut durant l’execució del projecte, finalment s’han aconseguit els objectius inicials.
Project:


Bucle connector al Prat de Llobregat

  • Gimeno-Bayón Pla, Álvaro
Projecte de connexions i fluxos formalitzat a partir dels diferents elements actuants: vehicles a motor, vianants, ciclistes,.. i les velocitats que aquests demanden. Carrer connector entre dues parts del municipi segregades per la via de l'AVE. Es perllonga una via existent, en forma de bucle ascendent fins a una rambla nova -que cobreix les vies de l'AVE- salvant sis metres de desnivell. Generació d'espai públic entre el paisatge urbà i el fluvial per mitjà d'un paisatge artificial de transició. Activar mitjançant un programa divers i aprofitant la condició d'embut de l'infraestructural colonitzant-la amb activitats concretes (oficines, aparcament, comerç, esports,...) i un espai de suport per l'apropiació d'activitats espontànies o planificades.
Project:


Desenvolupament d’un model per al càlcul de l’impost de circulació de vehicles de la categoria M1 basat en criteris tècnics, ambientals i de seguretat

  • Ureña Serrano, Òscar
En el present document es desenvolupa un model per al càlcul de l’impost de circulació de vehicles de la categoria M1 basat en criteris tècnics, ambientals i de seguretat. S’inicia amb una anàlisi del model actual de càlcul (utilitzat a nivell estatal), basat en la potència fiscal. Es critica constructivament aquest model, i es fa una ullada a la metodologia que s’aplica a altres països d’Europa. Seguidament, es desenvolupa un nou model basat en criteris tècnics, ambientals i de seguretat. En el que a criteris tècnics es refereix, s’avalua l’ocupació de l’espai urbà i el desgast de les vies de circulació; quant a criteris ambientals, entren en joc elements com les emissions de diòxid de carboni, el consum de combustible, l’ús de combustibles alternatius i/o de tecnologies híbrides i l’edat del vehicle; finalment, dins dels criteris de seguretat es consideren variables tals com la seguretat dels ocupants del vehicle, la seguretat dels vianants en cas d’atropellament i la seguretat del mobiliari urbà en cas d’impacte. Es finalitza el treball amb una comparativa entre el model actual i el model proposat basat en els tres criteris explicats, tot utilitzant diferents tipologies de vehicles dins de la categoria M1.
Project:


Projecte electrificació d'una nau industrial de productes plàstics

  • Caldentey Nicolau, Pau
El present projecte es fa càrrec de tota la instal•lació elèctrica d’una nau industrial que es dedica a la producció de plàstics. Tot i així, el projecte s’ha enfocat també, desde un altre punt de vista, on l’empresa en qüestió vol instaurar-se en el món laboral. Per això, necessita un projecte per poder estar legalitzada. Tenint en compte la llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental que va entrar en vigor el 30 de juny de 1999, a Catalunya, quasevol activitat nova es classificarà segons els annexes descrits a la present llei. Segons l’annex que es classifiqui s’haurà d’entregar a l’Administració sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental o de comunicació. En el nostre cas, i classificat com annex II.2 s’haurà de entregar un projecte de llicència ambiental que és el que a continuació els descrivim. Dintre d’aquesta llicència ambiental es troba definida tota la instal•lació elèctrica com a projecte.
Project:


211. Mirant al món.

  • Universitat Politècnica de Catalunya. Rectorat
Project:


Advanced search