Found 5562 result(s)
Found 557 page(s)

Vista parcial del Lavadero del Caz

  • Serrano Martín de Eugenio, Luis
Project:


Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda, Two textual critical issues in the cantigas of Estevan de Guarda)

  • Ferreiro, Manuel
Despite the many decades that have passed since the discovery of the can - cioneiros of medieval Galician-Portuguese troubadour poetry, and extensive textual analysis of the songbooks during that time, many textual critical questions remain unexplored. The purpose of this article is to provide a solution to two cases of lexical confusion in two cantigas by the 14 th -century troubadour poet, Estevan de Guarda, in order to re-establish the ‘true’ transmitted version of each text and provide a closer rendering of the letter and spirit of the original songs., A pesar dos anos transcorridos desde o descubrimento dos cancioneiros que transmitiron a lírica profana galego-portuguesa e a pesar de todo o traballo reali - zado no ámbito textual, aínda fi can múltiplos loci critici que debemos enfrontar e, no posíbel, clari fi car. Neste artigo pretendemos resolver dúas cuestións de carácter lexical que se localizan en senllas cantigas do trobador posdionisino Estevan da Guarda, para, desta maneira, recuperarmos a lección ‘verdadeira’ do texto das cantigas, con maior fi delidade á letra e ao espírito dos textos medievais.
Project:


Acordó entre filólogos, paleógrafos e historiadores.

  • Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio
Project:


Os pronomes pessoais e a expressão do complemento indireto no galego-português medieval e no galego contemporâneo: aproximação contrastiva (Personal pronouns and expression of Indirect Object in Medieval Galician-Portuguese language and in contemporary Galician language: a contrastive approach)

  • Sánchez Rei, Xosé Manuel
Os pronomes pessoais no Galego ocupam-se de várias responsabilidades gramaticais. Uma delas é a expressão do Objeto Indireto (OI) mediante diversas estru-turas, entre as quais podemos achar também frases nominais. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aproximação ao Galego-Português medieval e ao Galego moderno para ver quais mudanças têm acontecido no âmbito dos pronomes pessoais e na expres-são do OI entre ambos os períodos de tempo.
Project:


Narrativa criminal escrita por mulleres: cinco novelas galegas., Criminal fiction written by women: five Galician novels.

  • López, Teresa
Crime in Compostela was published in 1984 by Carlos G. Reigosa, considered the inaugural work of the criminal novel in Galician. Despite the relative editorial success of the genre, few women writers will cultivate it: the frst, Laura Caveiro, author of Polas inmensas e alleas fortunas (1995). This paper reviews the later contributions of Galician women writers to criminal narrative –Matei un home (2003) de An Alfaya, Sete caveiras (2014) de Elena Gallego, O faro escuro (2015) de María López Sández e Compostela Noire (2016) de Blanca Riestra–, to place them in relation to the clichés of the genre and with the defnition of archetypes of female (and male) characters., En 1984 foi publicada Crime en Compostela, de Carlos G. Reigosa, considerada a obra inaugural da novela criminal en galego. A pesar do relativo éxito editorial do xénero, poucas escritoras o frecuentarán: a primeira, Laura Caveiro, autora de Polas inmensas e alleas fortunas (1995). Neste traballo revísanse as achegas posteriores das escritoras galegas á narrativa criminal –Matei un home (2003) de An Alfaya, Sete caveiras (2014) de Elena Gallego, O faro escuro (2015) de María López Sández e Compostela Noire (2016) de Blanca Riestra–, para as situar en relación cos clixés do xénero e coa defnición de arquetipos de personaxes femeninos (e masculinos).
Project:


Advanced search