Buscador

Found 172332 result(s)
Found 17234 page(s)

Aixecament topogràfic i fotogramètric de la part original de l'Amfiteatre Romà de Tarragona

 • García Cáceres, Carme
 • Asens Margalef, Emili
Accèssit del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya "Luis Martín Morejón" edició 2011, curs acadèmic 2009/10, La necessitat d’obtenir documentació gràfica del patrimoni històric que es conserva de la ciutat de Tarragona, ha fet que s’utilitzin les tècniques de la fotogrametria arquitectònica per tal de crear un model tridimensional a partir del qual es puguin extreure productes i plànols de gran precisió. En aquesta memòria s'explica amb detall el procediment que s'ha seguit per a realitzar el model tridimensional de la grada original de l'Amfiteatre Romà de Tarragona a escala 1/100 utilitzant les tècniques de la topografia i de la fotogrametria. S'adjunta també un dossier amb Annexes en el què s'inclou informació rellevant, plànols i les ortoimatges obtingudes. El projecte s’ha realitzat amb un conveni de col·laboració amb l’ ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica), Award-winning
Project:


Curtmetratge de dibuixos animats

 • Pérez i Verge, Francesc
L’objectiu d’aquest projecte és crear un curtmetratge de dibuixos animats utilitzant l’eina de treball Flash CS5. En aquest document s’explica tot el procés que s’ha seguit en l’elaboració del projecte, des de les etapes més inicials com són escollir una idea o els primers esbossos dels personatges fins a aspectes més tècnics, com són la comunicació entre les diferents pel!lícules o característiques tècniques dels projectes Flash.
Project:


Disseny de la xarxa de transport col·lectiu de superfície d'una ciutat considerant les prestacions dels usuaris de transport públic i del vehicle privat.

 • Amat i Altés, Jordi
Català: Al llarg de la historia del transport públic de superfície s’han desenvolupat diferents models analítics per aconseguir el disseny de la xarxa que minimitzés els costos d’aquesta i assegurés unes bones prestacions als usuaris. Aquest models però, obviaven la disminució de la capacitat viària general que comportava dedicar espai urbà al transport públic. L’exclusió del vehicle privat del model de xarxa de transport públic de superfície resultava en xarxes poc ambicioses per por d’afectar a la circulació global de la ciutat.
Project:


Supervisió i detecció d'activitats d'una persona mitjançant sensors inercials vestibles

 • Valls Solé, Gaspar
El marc de referència general del projecte de màster realitzat és el disseny i anàlisi d’una solució tecnològica completa per a la supervisió constant i de la salut i detecció d'anomalies de les persones. Dins d’aquest marc de referència global, el treball específic desenvolupat s’ha basat en validar el funcionament d’un sensor inercial per a la detecció i supervisió de certes disfuncions que es produeixen de manera habitual en l'activitat diària de moltes persones, principalment d’edat avançada, i que en qualsevol cas són molt freqüents en la majoria de pacients que requereixen d’un cert grau de supervisió. Una vegada validat el funcionament del mòdul sensor, aquesta tecnologia ha de significar el primer pas per arribar a crear una arquitectura de supervisió de salut de les persones que permeti disposar d’una informació constant i ubiqua del pacient. Per al desenvolupament de la investigació s’ha utilitzat un sensor inercial Xsens MT-9 que disposa d’acceleròmetres, giròscops i magnetòmetres de 3 dimensions amb sortides calibrades. A més, el sensor es subministra amb una sèrie de llibreries que ofereixen una posada en marxa simplificada de l’experimentació i anàlisi de senyals. S’ha optat per realitzar l'anàlisi experimental sobre MATLAB, la qual ha de permetre realitzar la detecció i la supervisió d’una persona en temps real. Des del punt de vista de la supervisió, els algorismes implementats analitzen la marxa i l’equilibri de l’individu tot detectant, en un primer moment, els moviments laterals involuntaris i la despesa energètica. Els moviments laterals involuntaris denoten canvis en l’estat de salut, l’augment en el risc de caigudes o simplement són signe d’un deteriorament de la salut de la persona. El seguiment de la despesa energètica permet observar l'augment o reducció de l'activitat de la persona que vesteix el sensor. Aquesta supervisió ha de generar una història per tal que pugui ser analitzada per un centre mèdic i permeti, a partir d’ella, fer una futura diagnosi. A més a més, des del punt de vista de la detecció, l’algorisme permet la detecció de caigudes i, per tant, podria ser utilitzat per generar una alarma a serveis d’urgència mèdica. Una vegada validat aquest sistema, es disposa d’un punt de partida òptim per arribar a construir, de manera escalable, una arquitectura de supervisió de la salut. Per una banda es poden utilitzar més mòduls basats en els mateixos sistemes inercials que disposa el sensor comercial, però implementant una comunicació sense fils, però també es poden incorporar nous tipus de sensors, com ara d’electrocardiograma, de pressió arterial, etc. D’altra banda el fet de disposar de més sensors pot facilitar amb el desenvolupament dels algorismes corresponents, la detecció d’informació addicional, com ara, l’activitat motriu de la persona, que a més, permet que la diagnosi es faci depenent de la tasca que la persona realitza en cada moment. Finalment s’ha de construir l’arquitectura ubiqua, és a dir, que sense intervenció del pacient, la informació captada i analitzada per l’arquitectura personal sigui transmesa en temps real al món exterior: centres d’urgències en cas de detecció d’una situació d’emergència o centres mèdics que recullin la informació històrica de l’individu.
Project:


Implementació de nous mecanismes de coordinació i execució per LSim

 • Pérez Bondia, Manuel
LSim, acrònim de Live Simulation, és una eina per a l'avaluació i validació d'aplicacions distribuïdes. Aquest projecte ha continuat el desenvolupament de l'eina i n'ha ampliat el funcionament.
Project:


Projecte tècnic de Rehabilitació de façanes i coberta amb adequació energètica, i execució de noves instal·lacions (adequació a la normativa actual)

 • Pérez-Mañanet Prats, Daniel
El present treball s’ha realitzat amb el principal propòsit de documentar de manera ampliada, com adaptaríem a la normativa actual un edifici realitzat a l’eixample de Barcelona a mitjans del segle XX. L’edifici utilitzat es un edifici de vivendes i locals comercials que es troba al carrer Valencia nº 57 cantonada amb el carrer Rocafort, es un edifici en xamfrà de PB+3PP i badalot. La primera part del treball la he dedicat a la investigació històrica i a la recerca d’informació necessària per a poder classificar els sistemes constructius de l’època amb l’edifici que estic treballant. He realitzat varies visites a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, on he recopilat dades del projecte (llicencies, plànols, dates d’execució, dades del propietari i del arquitecte,etc.). També he realitzat visites al departament d’urbanisme de l’ajuntament de Barcelona, on he pogut aconseguir informació per a saber si l’edifici tenia algun tipus de catalogació, i quins marges d’intervenció ens permet. Amb la facilitat de poder accedir a l’edifici les vegades que he necessitat, he pogut concretar les característiques constructives de l’edifici, l’estat estructural, les patologies existents amb el pas dels anys, comprovació dels amidaments amb respecte al projecte inicial, estat de les instal·lacions, etc.). A partir de les dades anteriors he realitzat els següents treballs: Aixecaments detallats de l’estat actual amb una descripció gràfica y escrita dels materials i tècniques emprades a l’època, amb dades concretes tant de les façanes, coberta per a poder realitzar un càlcul de les transmitàncies tèrmiques de cada punt influent de l’edifici. He fet un aixecament de les instal·lacions actuals de l’edifici i el recorregut des de l’entrada al l’edifici fins a l’arribada a cada una de les vivendes i locals, amb tot tipus de detalls necessaris per a entendre com es va realitzar el projecte inicial. Elaboració de nous càlculs, tant de les instal·lacions com de l’estructura per a la col·locació del nou ascensor, com de la transmitància tèrmica dels nous materials proposats. Aquests càlculs van lligats a plànols de detall dels nous sistemes constructius i a processos constructius d’intervenció. Tots els objectius d’aquest treball, van lligats a la normativa que ens marca el C.T.E. en cada un dels seus camps d’aplicació.
Project:


Simulació de la cinemàtica d’un Fórmula Student amb ADAMS

 • Ortega Montoliu, Òscar
L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi i el disseny cinemàtic del sistema de suspensions d’un Fórmula Student per tal d’obtenir unes prestacions òptimes i un bon comportament del monoplaça. Aquest projecte s’inscriu dins de l’equip representant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, ETSEIB Motorsport, desenvolupant el sistema de suspensions per al prototip CAT07e, que participarà a les competicions realitzades als circuits de Hockenheim (Alemanya), Czech Ring (República Txeca) i a Montmeló (Barcelona). Dins d’aquest projecte s’inclou una breu descripció dels paràmetres bàsics que afecten al sistema de suspensions segons la normativa ISO 8855. També inclou una descripció de la cinemàtica del mecanisme de suspensions de dobles triangles, com trobar els centres de capcineig i centres de balanceig i quins paràmetres afecten a les variacions de caiguda i convergència en moviment de rebot i balanceig, per tal de poder dissenyar d’una manera més eficient les suspensions d’un Fórmula Student. Les simulacions cinemàtiques en moviment de rebot i balanceig s’han dut a terme amb el programa ADAMS (ADAMS 2012). Per poder fer aquestes simulacions s’ha hagut de crear tot el model cinemàtic del monoplaça amb ADAMS. En l’Annex es pot trobar tota la informació necessària per entendre com s’ha realitzat el modelatge i com s’han extret tots els resultats. Finalment es poden trobar tots els gràfics necessaris per entendre com es comporta el sistema de suspensions, així com la verificació dels resultats obtinguts.
Project:


Apunts per a un recorregut de geològica i mineralògica per la comarca del Pallars Sobirà: des de Llessui al Coll de Triador, a Entremonts, als Estanys de Mainera i a Espot

 • Mata Perelló, Josep Maria
 • Sanz Balagué, Joaquim
Itinerari realitzat el 12 d'octubre de 2013. En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà íntegrament pel Sistema Pirinenc. Això si, discorrerà sempre el seu recorregut per la Zona Axial Pirinenca (en concret per la denominada Unitat dels Apilaments de la Zona Axial).Així, tots els materials que anirem trobant en aquest recorregut seran paleozoics, fonamentalment de l´Ordovicià. Tot i això, molt sovint aquests materials els trobarem recoberts per sediments del Pleistocè i de l´Holocè, que molt sovint corresponen als sediments detrítics d´origen glacial: és a dir a les morrenes. També corresponen als sediments fluvials de la Noguera Pallaresa i dels seus diferents afluents.Per altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà íntegrament per una sola comarca, concretament per la del Pallars Sobirà, de la Regió de Tremp (o de Tremp-Seu d´Urgell). Al mateix temps, part del recorregut transitarà pel Parc Nacional d´Aigües Tortes, especialment pels voltants del Montsent de Pallars i del Montorroio.
Project:


Qüestions ètiques entorn de la ciència i la tecnologia

 • Nadeu Camprubí, Climent
Peer Reviewed
Project:


Advanced search