Buscador

Found 1851 result(s)
Found 186 page(s)

Una fue importán ta o conocimiento de l'aragonés d'a segunda metá d'o siglo XIII: os Documentos de la colegiata de Santa María de Alquézar. Siglos XI al XIII

  • Nagore Lain, Francho Chabier
Salito d’a imprenta o día 4 de chunio de 2010 –seguntes se siñala en a zaguera plana– e presentato ixe mesmo día en o Instituto de Estudios Altoaragoneses como auto prebio á ra inaugurazión d’a 27ena Feria d’o Libro de Uesca, que se ferba ixa mesma tardada, o libro replega, en transcrizión feita por Mª. Dolores Barrios Martínez, decumentos d’a colechiata de Santa María d’Alquezra de os sieglos XI, XII e XIII...
Project:


Profundizando en la situación y perspectivas de futuro del aragonés en la enseñanza reglada. Estructura y primeros resultados de un proyecto de investigación en desarrollo

  • Campos Bandrés, Iris Orosia
A pesar de haberse introducido hace casi dos décadas en la escuela primaria, hasta nuestros días apenas se han desarrollado trabajos de investigación centrados en la situación y perspectivas de futuro de la lengua aragonesa dentro del ámbito educativo. Con el fin de aportar las primeras claves a este respecto, estamos desarrollando un amplio estudio de naturaleza multimetodológica centrado principalmente en el análisis de las actitudes lingüísticas de la comunidad educativa, el cual abarca al profesorado, equipos directivos, familias y alumnado de las escuelas públicas altoaragonesas, así como a los maestros en formación en la Universidad de Zaragoza.
Project:


A composizión en aragonés seguntes o testimonio d'as denominazions populars d'an chen d'os lugars

  • Nagore Lain, Francho Chabier
As denominazions populars d’a chen d’os lugars de l’Alto Aragón (e d’Aragón en cheneral) son en muitos casos descriptibas e de gran poder d’ebocazión, tanto por l’azión que reflexan, como por a suya sonoridá, e en bel caso por a suya rima con o toponimo a que fan referenzia. Muitas d’as denominazions son palabras compuestas en aragonés: creyemos que ye intresán fer una relazión e un analís d’istas como contrebuzión á o estudio d’a formazión de palabras en aragonés, en concreto d’os prozedimientos de composizión. Ta fer o treballo rancamos d’o corpus que replega Andolz (1992: 633-641; 1996). Consideramos solamén a composizión, no pas a deribazión. Nos limitamos prenzipalmén á os lugars de l’Alto Aragón, ye dizir, d’o territorio propio de l’aragonés; con tot e con ixo, aprobeitamos tamién bellas formazions intresans que se rechistran en lugars de territorios de fabla catalana u de territorios d’Aragón d’o zentro e d’o sur, castellanizatos fa tiempos. Las denominaciones populares de la gente de los pueblos del Alto Aragón (y de Aragón en general) son en muchos casos descriptivas y de gran poder de evocación. Muchas de ellas son palabras compuestas en aragonés. En este trabajo las recopilamos y analizamos, como contribución al estudio de la formación de palabras en aragonés, en concreto de los procedimientos de composición.
Project:


Aran : Ua identitat incomòda. Discorsi sus era identitat aranesa en Internet. Reaccions ath projècte de Lei de Vegueries.

  • Vila Parcerisa, Mònica
Analisi des discorsi sus era identitat aranesa en Internet pendent era polemica pera aprobacion deth Projècte de Lei de Vegueries, en hereuèr de 2010. A trauès der estudi d'aguesti discorsi s'identifiquen quini son es principaus trèits identitaris damb es quaus se definissen es aranesi., Anàlisi dels discursos sobre la identitat aranesa a Internet durant la polèmica per l'aprovació del Projecte de Llei de Vegueries, el mes de febrer de 2010. A través de l'estudi d'aquests discursos s'identifiquen quins són els principals trets identitaris amb els quals es defineixen els aranesos., Análisis de los discursos sobre la identidad aranesa en Internet durante la polémica por la aprobación del Proyecto de Ley de Veguerías, el mes de febrero de 2010. A través del estudio de estos discursos se identifican cuáles son los principales rasgos identitarios con los que se definen los araneses., This paper analyses the discourses on Aranese identity on the Internet throughout the controversy over the adoption of the Vegueries Law, on February 2010. Through the study of these discourses are identified the main identitary traits with which Aranese define themselves.
Project:


La competició en la iniciació al bàsquet, La competición en la iniciación al baloncesto

  • Giménez Fuentes-Guerra, Francisco Javier|||0000-0002-6090-1746
  • Sáenz-López Buñuel, Pedro|||0000-0002-2979-5842
Les situacions de competició esportiva en general, i del bàsquet en particular, seran claus en l'aprenentatge correcte d'un esport. Aquestes situacions de competició no seran només un factor de motivació molt importants, sinó que a més ens asseguraran la pràctica constant de situacions reals de joc. Les competicions oficials que e~ realitzen en l'actualitat no ens asseguraran un desenvolupament motriu adequat. Utilitzen regles massa rígides, material inadequat, poca participació, situacions de joc complicades, etc. En el present article exposarem algunes situacions de competició que creiem adequades. Aquestes situacions evolucionaran en intensitat i dificultat depenent de l'edat i del nivell dels/de les jugadors/res. Cada proposta canviarà, en relació amb el reglament oficial, les situacions de joc, les mides del camp, l'altura del cèrcol, la pilota i algunes regles. Per tant, la competició que plantejarem tindrà una sèrie de característiques tant educatives com metodològiques, adaptades a les diferents etapes de formació dels nostres alumnes.
Project:


Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

  • Silvestre Martínez, Adrián
La idea es crear una aplicació web amb una part externa i una interna. La part externa es farà servir per la captació de nous clients oferint un catàleg de productes a la vista i com a imatge corporativa de la empresa. La part interna servirà com una ferramenta de organització de comandes, pressupostos, clients i de informació entre les treballadors de la empresa. La principal utilitat serà el càlcul de pressupostos sobre les etiquetes impreses, ací tenim que plantejar els següents problemes, es tracta de un producte que ve de una transformació, la entrada hi son bobines de tela, i tinta, i el producte acabat es una etiqueta impresa ( personalitzada )amb diversos colors tallada i doblada, la qual obtindrà e com a resultat final un preu que hi corresponga a la realitat. També es realitzaran les mateixes funcions però amb diferents productes que es comercialitzaran ( no sofreixen transformació ) dit de altra manera que es compren i es venen tal qual. Al mateix temps de calcular el pressupost el client el rebrà i podrà acceptar o denegar-lo directament per la aplicació. Amés tots els pressupostos, comandes (pressupostos acceptats) podran almacenarse i monitoritzar-se de manera senzilla i efectiva.
Project:


Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus

  • Sendra Server, Vicent
El projecte té 2 parts. Primer es presenta un mètode per a la correcció atmosférica d’imatges de satèl·lit d’alta resolució basat en el model de transferència radiativa de MODTRAN. Després és presenta una aplicació per a validar productes globals de reflectivitat en superficie de baixa resolución a partir d’imatges d’alta resolución corregides amb el mètode proposat en el marc del programa Copernicus.
Project:


Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

  • Escartí Esparza, Luis
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet), [CA] Després d’aquest acord inicial, es realitzen una sèrie de reunions entre l’enginyer i el director del projecte, per començar a organitzar la feina. Es proposen, de forma verbal, alguns objectius que seria positiu anar completant i es convé que més endavant s’estructurarà una planificació amb més profunditat. • A llarg termini: – Execució d’un model d’un peu sense funció motora sobre el qual es puguen realitzar els càlculs necessaris per al control de l’exosquelet. – Avaluar les possibilitats de validació experimental del model. • A mitjà termini: – Determinació de les especificacions del model conjuntament amb el director del projecte. – Elaboració de l’estat de l’art de la matèria en qüestió per fonamentar la decisió de les especificacions. – Elecció de la plataforma informàtica sobre la qual implementar el model. • A curt termini: – Lectura de la tesi del Dr.Došen, inspirada en els treballs de D.B.Popović, per prendre el model que ell proposa per a una cama sencera com a model d’inspiració per al nostre treball. – Lectura de publicacions d’altres treballs vinculats amb la temàtica per entendre perquè és bona la via del Dr. Došen i com es pot millorar. – Lectura de bibliografia àmplia sobre anatomia del peu humà per poder fonamentar amb base crítica les decisions a prendre al llarg del procés de disseny del model.
Project:


Anàlisi del comportament hidràulic del llit vell del Túria a la ciutat de València al llarg de la crescuda de 14 d'octubre de 1957

  • Bonache Felici, Xavier
[CA] El present treball té per objecte analitzar el comportament hidràulic del vell llit del Túria a la ciutat de València en el transcurs de la doble crescuda dels dies 13 i 14 d'octubre de 1957. Per a dur a terme este treball s'han realitzat dos simulacions: una primera Modelització Hidràulica Basada en SIG (MHBS), i una segona Modelització Hidràulica Matemàtica (MHM). La MHBS, d'aplicació per al domini bidimensional de la inundació, ha estat dirigida a la reconeixement dels processos hidrogeomorfològics i hidràulics que intervenen en la inundació. Distingint els processos per una banda hidrogeomorfològics (paleolleres, ventalls al·luvials, barres fluvials...), i per altra banda els hidràulics (desbordaments, vies de intens desguàs, corbes de remulla, línies de flux, obstruccions al flux, i zones de flux inefectiu¿). Esta feina d'identificació s'acomplix a partir de la fotointerpretació d'un Sistema d'Informació Geogràfica d'Avinguda (SIGA), base de dades desenvolupada amb la Informació No Sistemàtica (INS) recollida en el procés la recerca documental. Esta metodologia ha permés la Conceptualització de l'Esquema de Funcionament Hidràulic de la Inundació (CEFHI). Materialitzant els resultats de la MHBS en una cartografia d'inundació PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, J.F., MARCO, J.B. (2015b). La MHM d'aplicació al domini unidimensional del caixer del riu, prèvia escaient reconstrucció de les condicions de contorn, s'ha implementat per tal d'analitzar el comportament del tram canalitzat, i estimar la seua capacitat hidràulica al llarg de la Riuada de 1957., [ES] El presente trabajo tiene por objeto analizar el comportamiento hidráulico del viejo cauce del Túria en la ciudad de Valencia en el transcurso de la doble crecida de los días 13 y 14 de octubre de 1957. Para llevar a cabo este trabajo se han realizado dos simulaciones: una primera Modelización Hidráulica Basada en SIG (MHBS), y una segunda Modelización Hidráulica Matemática (MHM). La MHBS, de aplicación para el dominio bidimensional de la inundación, se ha centrado en el reconocimiento de los procesos hidrogeomorfològics e hidráulicos que intervienen en la inundación. Distinguiendo los procesos por una banda hidrogeomorfológicos (paleocauces, conos aluviales, barras fluviales...), y por otra banda los hidráulicos (desbordamientos, vías de intenso desagüe, curvas de remanso, líneas de flujo, obstrucciones al flujo, y zonas de flujo inefectivo...). Esta trabajo de identificación se completa a partir de la fotointerpretación de un Sistema de Información Geográfica de Avenida (SIGA), base de datos desarrollada con la Información No Sistemática (INS) recogida en el proceso la búsqueda documental. Esta metodología ha permitido la Conceptualización del Esquema de Funcionamiento Hidráulico de la Inundación (CEFHI). Materializando los resultados de la MHBS en una cartografía de inundación PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, F., MARCO, B. (2015b). La MHM de aplicación al dominio unidimensional del cajero del río, previa adecuada reconstrucción de las condiciones de contorno, se ha implementado para analizar el comportamiento del tramo canalizado, y estimar su capacidad hidráulica a lo largo de la Riada de 1957., [EN] This study aims to analyse the hydraulic behaviour of the old Túria riverbed in Valencia during the double flood of 13 and 14 October 1957. To carry out this work two simulations has been made: the first Hydraulic GIS Based Modelling (HGBM), and a second Hydraulic Mathematical Modelling (HMM). The HGBM, applied for the one-dimensional domain of the flood, has focused on the recognition of hydraulic and hydro-geomorphic processes involved in the flood. Distinguishing processes on the one hand hydro-geomorphic (paleochannels, alluvial fans, river point bars ...), and also the hydraulic (overflows, encroachments, backwater curves, flow lines, flow obstructions and ineffective flow areas...). This identification work has been accomplished from the photo-interpretation of a FloodGIS-Database (FGIS-DB), that has been developed from the Non-Systematic Information (NSI) collected in documentary research process. This methodology has allowed the Flood Hydraulic Scheme Behaviour Conceptualisation (FHSBC). Materializing the results of HGBM into a flood mapping PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, F., MARCO, B. (2015b). The HMM, applied to the two-dimensional domain of river channel, after appropriate reconstruction of the boundary conditions, has been implemented in order to analyse the behaviour of the channelled cross section, and to estimate its hydraulic capacity during the 1957 Flash-flood.
Project:


Advanced search