Found 37148 result(s)
Found 3715 page(s)

Creació de botiga virtual per a un comerç de roba

 • Carmona Medina, José Antonio
El present projecte ha estat realitzat sobre un marc de treball basat en llenguatge PHP, CAKEPHP, on se sosté tota la lògica de l’aplicació, amb l’ajut del llenguatge JAVASCRIPT (Llibreries JQUERY de suport i AJAX). L’aplicació de l’usuari permet llistar o cercar productes del negoci i obtenir-ne el detall,per, finalment, realitzar la compra d’aquest. La cerca i la llista son lliures, però la compra es troba limitada als usuaris registrats. Del costat de l’administrador, es troba tota la gestió del contingut comercial de l’aplicació, gestió d’usuaris, de productes, de categories i la resta de detalls que permetran mantenir viva l’aplicació
Project:


Aigües de sentines: tractaments alternatius

 • López Calle, Esther
Qualsevol avió de passatgers produeix residus tants sòlids com líquids, procedents de les sentines, que són emmagatzemats en un dipòsit aïllat de l’avió. La part líquida d’aquests residus, a la que anomenem aigües residuals, és, essencialment, el líquid procedent dels lavabos. L’aigua residual generada a l’Aeroport del Prat (Barcelona) prové de dos destins diferents. Pràcticament la totalitat de les aigües residuals (uns 1.000m3/dia) prové de les terminals i edificis annexes. Per altra banda, els avions descarreguen les aigües procedents de les seves sentines (uns 10m3/dia) en camions cisterna que, alhora, s’aboquen a la xarxa de sanejament. La mescla dels dos abocaments s’impulsa a l’EDAR del Prat. La càrrega contaminant de l’aigua residual de les terminals és perfectament normal i, de per si, es podria portar a l’EDAR sense cap tractament previ. Tanmateix, la càrrega contaminant de l’aigua residual provinent de les sentines és tant elevada que, encara que es dilueixi amb la resta de l’aigua residual de l’aeroport, l’aigua resultant excedeix en alguns paràmetres els límits autoritzats pel reglament metropolità (especialment l’Amoni i el NKT). Aqualogy Soluciones Industriales és una empresa que pertany al grup Agbar. Aqualogy S.I. desenvolupa la seva activitat en el sector industrial i ofereix serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Dins de les seves activitats principals destaquen l’assistència tècnica a indústries en el marc del tractament d’aigües, ja siguin de procés o residuals, el disseny i construcció d’instal·lacions així com també el manteniment i operacions de les mateixes. Aqualgoy Soluciones Industriales és l’empresa encarregada de dur a terme la implantació i posada en marxa de la planta de tractament d’aigües procedents de les sentines dels avions a l’Aeroport del Prat. Així doncs, aquest projecte queda emmarcat en les tasques i activitats de posada en marxa i entrega a client de la planta de l’Aeroport del Prat per part d’Aqualgoy S.I. La finalitat d’aquest treball és la d’estudiar la tecnologia implantada, estudi de la planta de tractament i proposta de tractaments alternatius, així com també la recerca bibliogràfica i síntesi d’informació sobre els diferents tractaments d’aigües residuals industrials.
Project:


Disseny i avaluació del sistema de frenada del sistema d’evacuació Safety Coaster

 • Villalba i Martínez, Maider
L’aparell Safety Coaster és un sistema d’evacuació d’edificis que permet facilitar la sortida de les persones a partir d’una unitat individual de transport que descendeix per una estructura tubular situada al sostre de les escales d’emergència. Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema de frenada mecànic per a l’aparell Safety Coaster. Per tant, els objectius són determinar quin és el sistema més adient que compleixi les següents especificacions. En primer lloc, mantenir la simplicitat del mecanisme, que ha de ser purament mecànic, sense tenir alimentació elèctrica ni requerir manteniment específic com per exemple canvis d’oli o de peces que es puguin deteriorar amb el pas del temps. També ha de ser un element que es pugui integrar al Safety Coaster, que garanteixi la seguretat de l’usuari i del menor cost possible. I per últim, pel que fa al seu funcionament, es desitja que amb aquest sistema de frenada, el conjunt no superi la velocitat d’1m/s en realitzar el descens d’un pis i que, a ser possible, no s’experimentin diferències notables en els casos de càrregues molt diferents. Amb aquest fi s’han analitzat les prestacions de diferents sistemes de frenada que compleixin aquestes especificacions com són un fre centrífug, un fre de cinta o una combinació de ambdós sistemes. Amb la informació obtinguda sobre el parell de frenada que ofereix cada opció, la possibilitat d’integració en el sistema i el funcionament a l’hora de realitzar el desplaçament, s’ha triat l’opció del fre centrífug. El següent pas ha estat realitzar algunes millores en el disseny inicial per adaptar-lo millor a la situació concreta plantejada, amb l’acoblament d’un multiplicador de velocitat entre l’eis de gir i el fre centrífug, i finalment s’ha obtingut una versió definitiva amb canvis que permeten disposar d’un sistema de frenada més simple i econòmic. Les conclusions finals han estat l’obtenció d’un sistema que permet limitar la velocitat de frenada de l’aparell amb lleugeres diferències per a cada valor de càrrega (obtenint velocitats de frenada entre 0,3 m/s i 1,2m/s) i en tots els casos s’ha aconseguit que aquesta velocitat sigui aproximadament inferior a 1 m/s. Per tant, per acabar, els següents passos a seguir serien poder realitzar una experiència en la qual es pogués posar en pràctica un prototip del fre centrífug acoblat al Safety Coaster actuant en les condicions en què es farà servir en el futur i comprovar que compleix les especificacions inicials establertes durant el seu funcionament.
Project:


Supervisió, control i adquisició de dades d'un procés de control de qualitat

 • Batlle Reixach, Guillem
 • Lluva Serra, Marc
El projecte “Supervisió, control i adquisició de dades d’un procés de control de qualitat” es basa en l’anàlisi, disseny i implementació física d’un procés de control de qualitat. La planta utilitzada ha estat la de pràctiques de l’assignatura Tecnologies de la Producció impartida per Javier Gàmiz i situada al laboratori d’automatització i robòtica de l’EUETIB on, inicialment, la planta comptava amb una controladora per port sèrie i una aplicació de control desenvolupada amb Visual Basic. A nivell de procés, s’han realitzat unes modificacions per tal d’adaptar la planta a una aplicació real de control de qualitat. A nivell d’implementació de software i hardware s’ha utilitzat el bus de camp DeviceNet, s’ha programat un codi per PLC Allen-Bradley i s’ha dissenyat i implementat una aplicació per la supervisió i control (SCADA) amb el programa InTouch de la firma Wonderware. Un aspecte complementari d’aquest projecte ha estat que la nova planta permeti als futurs alumnes de Tecnologies de la Producció o altres assignatures relacionades tractar en profunditat una planta automatitzada.
Project:


Disseny i fabricació d'un intercanviador de calor

 • Vergés i Pallejà, Akot
Aquest projecte consisteix en el disseny i fabricació d‟un intercanviador de calor. S‟ha realitzat diversos càlculs tèrmics de diferents casos possibles amb el mètode de càlcul manual i mitjançant un programa de càlcul tèrmic. S‟ha analitzat els càlculs tèrmics realitzats i s‟ha escollit el millor cas per tal d‟optimitzar-lo. També s‟han realitzat els càlculs mecànics necessaris per dimensionar l‟intercanviador de calor mitjançant el càlcul manual i un programa de disseny mecànic amb un codi de disseny determinat. En el present projecte s‟ha realitzat un estudi dels possibles materials que es poden emprar per tal d‟optimitzar les condicions de treball d‟aquest equip, tant en l‟àmbit mecànic i tèrmic, com en l‟econòmic. S‟ha realitzat un estudi dels diferents components de fabricació amb els materials escollits i els processos de fabricació necessaris per tal de construir aquest intercanviador de calor. Finalment, s‟ha elaborat un apartat on s‟estudia tots els procediments requerits per tal de legalitzar un equip a pressió i concretament s‟ha analitzat el procés de legalització de l‟intercanviador de calor dissenyat.
Project:


Anàlisi unidimensional d'un motor de combustió interna amb Boost

 • Sánchez Guillermo, David
L’estudi de motors que es presenta a continuació té com a objectiu principal il·lustrar els processos tèrmics que succeeixen en l’interior d’un motor de combustió interna (MCI) de forma numèrica i gràfica, fer-ne un anàlisi i posteriorment plantejar una millora mitjançant la modificació del sistema. Per a dur a terme la tasca es fa ús d’una eina computacional facilitada per AVL: Boost. Aquest programa CFD permet l’anàlisi unidimendional (1D) dels processos termodinàmics interns d’un motor, que serà definit més endavant. Cal remarcar que el programa utilitzat és una eina prèvia al disseny i anàlisi tridimensional (3D) que es fa en els motors de combustió interna de producció real. És a dir serveix com una aproximació dels càlculs i, a la vegada, com una referència prèvia. L’esmentada tasca es durà a terme sobre un motor Otto de 4 temps. Aquest serà simulat després de ser caracteritzat i per últim es tornarà a simular després de ser modificat amb l’objectiu d’obtenir millores. El treball serveix tant d’anàlisi com de guia per a un usuari interessat en la matèria.
Project:


Estudi de mercat d'energies renovables per a l'expansió internacional d'una empresa

 • Pastor Sampé, Marc
Este documento pretende orientar a una empresa que quiera expandirse internacionalmente en el campo de las energías renovables. Este trabajo está indicado más concretamente para fabricantes de aerogeneradores. En primer momento se ha hecho una fotografía de la evolución de las energías renovables en el mundo, para ir concretando en segunda instancia cual será el destino propuesto. Para ello se analizará los países potenciales para introducirse basándose en crecimiento económico, población, recursos naturales y otros aspectos importantes a destacar. Una vez escogido el país, se ha hecho un análisis de las empresas locales o establecidas ya allí que puedan considerarse competidores o según como distribuidores de nuestro producto. También se comparará productos que puedan ser competencia y se analizará la situación en la que se encontrará nuestro producto, si puede ser rentable o no y si tiene lugar en el mercado. Por último se analizara la aceptación que tendría el producto por parte de la población local, que opinión tienen respecto el modelo energético actual y si están o no dispuestos a utilizar energías renovables.
Project:


Desenvolupament d'un videojoc per telèfon mòbil

 • Cófredes Jaureguizar, Miguel Ángel
En l’actualitat ens trobem rodejats de tota mena d’aparells que utilitzen noves tecnologies (impensables fa dècades) que ens ajuden a dur a terme activitats cada cop més complexes i on entre d’altres utilitats, han revolucionat el món de l’oci i l’entreteniment de les persones. En aquest projecte s’ha fet ús d’aquestes noves tecnologies que tenim al nostre abast per realitzar una aplicació per un dispositiu mòbil (amb sistema operatiu Android). Dintre de les possibles aplicacions existents, s’ha dissenyat un videojoc, on gràcies a l’aparició dels coneguts Smartphones (telèfons intel·ligents), s’han convertit en un mercat en expansió, de fàcil accessibilitat i amb uns beneficis molt interessants. Al llarg d’aquest informe es situa al lector dintre d’aquest món i s’explica tot el procés de creació d’aquesta aplicació, juntament amb els problemes trobats i les possibles millores.
Project:


Disseny d'una interfície per a la detecció de danys en estructures intel·ligents (smart structures)

 • Arruga Cantalapiedra, Ignacio
Aquest projecte té per objecte el desenvolupament d’un conjunt de mètodes de detecció de danys en estructures basats en l’anàlisi estadístic multivariable de les dades obtingudes en mesures sobre les estructures. Per a detectar la presència de danys es generen ones de Lamb a les estructures mitjançant transductors piezoelèctrics, i es monitoritza la seva propagació mitjançant dispositius del mateix tipus. Les dades obtingudes en les mesures són projectades en un model PCA generat anteriorment en base a mesures a l’estructura en absència de danys. Les projeccions en el model PCA de les dades obtingudes en un determinat testeig són comparades amb les projeccions en el model PCA de les dades que es van obtenir en absència de danys. En base a un test multivariable d’igualtat de mitjanes es determina si existeix algun dany a l’estructura. En la memòria es presenten i justifiquen els mètodes desenvolupats, així com el conjunt d’experiments realitzats i analitzats en base a aquests mètodes.
Project:


Instal·lació d'aigua calenta sanitària i climatització. Instal·lació fotovoltaica. Instal·lació d'aprofitament d'aigua

 • Isern Bestard, Bartomeu
El projecte desenvolupat a continuació està format per tres instal·lacions diferenciades. En un primer apartat la Instal·lació d’aigua calenta sanitària i climatització. Posteriorment la Instal·lació fotovoltaica. I finalment, la Instal·lació d’aprofitament d’aigua. L’edifici en el qual estan projectades aquestes tres instal·lacions es troba situat a les afores del terme municipal d’Alaró, a l’illa de Mallorca. L’edificació és un alberg que disposa de dues habitacions amb deu lliteres cada una i dues habitacions dobles al primer pis. En la instal·lació d’aigua calenta sanitària s’ha dimensionat i calculat un sistema de captació d’energia solar tèrmica, encarregat de subministrar l’aigua calenta a l’edifici. En el mateix apartat hi ha el dissenys de la instal·lació de climatització de l’edifici el qual està basat en les bombes de calor per a poder satisfer les condicions interiors òptimes en les estances de l’edifici. La instal·lació fotovoltaica es troba dimensionada per obtenir una potència de generació de 10 kW, aquesta energia serà enviada a la xarxa elèctrica per tal de compensar una part de l’energia consumida en l’edifici. En l’últim apartat, la instal·lació d’aprofitament d’aigua és un estudi i el seu posterior disseny per tal d’estalviar aigua en l’edifici.
Project:


Advanced search