Found 37125 result(s)
Found 3713 page(s)

Projecte d’urbanització destinat a la creació d’una zona d’habitatges unifamiliars a la Vall Fosca

  • Latorre Sánchez, Juan Salvador
En els documents presents es desenvolupa el projecte d’urbanització d’una zona destinada a la creació d’habitatges unifamiliars a la Vall Fosca. El recinte on s’executarà tal obra es denomina unitat d’actuació AS1 i està situat al terme municipal de La Torre de Capdella, comarca del Pallars Jussà, a la província de Lleida.La unitat d’actuació AS-1 està situada al costat de l’actual nucli urbà d’Astell. Astell es un dels diferents pobles d’escassa població inclosos en el terme municipal de La Torre de Capdella, que suposa l’extrem nord, costat est, de la comarca catalana del Pallars Jussà (Lleida). El municipi, que s’estén al llarg del curs del riu Flamisell, està situat en una zona molt muntanyosa, i bona part d’ell queda comprès dins un cert tram d’aquest riu, anomenat “La Vall Fosca”. El riu Flamisell part des de l’extrem nord, on es situa un conjunt de bells paratges de llacs de desgel d’alta muntanya, avançant cap el sud entre rostes vessants de muntanyes que només permeten el pas dels raigs del sol durant poques hores al dia, fenomen que dóna nom a la vall.Sobre una d’aquestes vessants de la vall, i a una certa distància del riu -2 km.-, es situa Astell. Es un poble en procés actual de despoblació. A l’actualitat només 6 persones habiten de forma permanent al poble: això es degut a que els mitjans de subsistència de la zona es basen principalment en l’agricultura i en la ramaderia, mitjans que cada vegada requereixen menys recursos humans per quantitat de terreny. No obstant, les condicions geogràfiques i socials privilegiades del nucli d’Astell poden valorar-se des d’un altre punt de vista, més com a un lloc apte per al descans i la tranquil·litat, així com per a la pràctica de molts i variats esports relacionats amb la muntanya. Tenint en compte que Astell es probablement el nucli de la vall amb més hores de sol al llarg del dia, i que no està situat al costat del riu -per on passa la carretera principal- sinó més aviat apartat del flux de turistes, pot considerar-se seriosament aquest poble com a un lloc de residència, ja sigui principal o secundària.Cal destacar, a més, que el municipi de la Torre de Capdella disposa de diverses instal·lacions com són unes pistes d’esquí en construcció i un camp de golf. Tot això situat en un complex dedicat a l’oci tant a l’hivern com a l’estiu que estaria situat a escassos 10 minuts en cotxe del poble d’Astell. Això fa encara més atractiu a qualsevol persona interessada en aquests temes el fet de tenir una residència allà. A l’actualitat la construcció de les pistes d’esquí es troba aturada. Això, malgrat no ser una situació en principi desitjable, significa també una oportunitat per a l’adquisició dels habitatges a uns millors preus amb la perspectiva d’una futura revalorització dels mateixos un cop les pistes siguin finalitzades. L’acord entre els propietaris del terreny per a urbanitzar la unitat d’actuació va provocar la redacció d’aquest projecte, amb la finalitat clara de disposar d’unes parcel·les on construir habitatges. Es tracta d’evitar en la mesura del possible l’aprofitament urbanístic màxim, cosa que destruiria el concepte actual del que es Astell. La idea consisteix en generar una urbanització adaptada a l’entorn a un cost assumible. El punt de partida del projecte es troba en el Pla Parcial de la unitat d’actuació AS1 del nucli d’Astell. A partir d’aquest punt es projecta la urbanització adaptant-se al planejament aprovat, a la realitat física del terreny i als condicionants.A l’actualitat, la unitat d’actuació es dedica al past per a ramaderia ovina.
Project:


Estudi de millora i implementació d'un sistema scr per automoció, Estudio de mejora e implementación de un sistema scr para automoción, Improvement study and implementation of a scr automotive system

  • Marlasca Roig, Francesc
Disseny i construcció de l'etapa del control de motors d'un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)., [ANGLÈS] Theoretical study, design and implementation of the electronics PCB for controlling a SCR (Selective Catalytic Reduction) automotive system., [CASTELLÀ] Estudio teórico, diseño e implementación de la placa electrónica de control de un sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) para automoción., [CATALÀ] Estudi teòric, disseny i implementació de la placa electrònica de control d'un sistema SCR (Reducció Catalítica Selectiva) per automoció.
Project:


Implantació d'un SIG a l'excavació arqueològica de la cova de Can Sadurní, Implantació d'un SIG a una excavació arqueològica a Begues

  • Devesa Linares, Daniel
En aquest projecte tenim com a objectiu la implantació d’un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) a la excavació arqueològica de Can Sadurní, al municipi de Begues. Per dur a terme el projecte partim de les dades alfanumèriques dels objectes trobats en les diferents campanyes arqueològiques realitzades a l’excavació entre l’any 1981 i l’any 2013. Amb aquestes dades hem dissenyat una base de dades que introduirem al programa QGIS, un programa molt potent de codi obert, amb el qual podrem realitzar estudis i consultes sobre els objectes que incloguin tots els seus atributs, obtenint uns resultats gràfics relacionats amb uns d’alfanumèrics de manera que siguin molt explícits i que puguin incloure una gran quantitat de dades. Per tal de simplificar el mètode de realitzar cerques o consultes de les dades dels objectes, hem volgut crear una aplicació que utilitzarem a través d’una interfície gràfica, de manera ràpida i senzilla. Aquesta aplicació la hem creat utilitzant codi lliure, en concret amb el codi Python, compatible amb el programa QGIS. El resultat final és el d’una aplicació mitjançant la qual podem realitzar consultes que relacionin tots els objectes i les seves característiques d’una manera ràpida i senzilla, seleccionant els atributs dels objectes que siguin necessaris en cada moment i obtenint un resultat immediat que podem consultar de forma gràfica i també en forma de dades alfanumèriques. Com a conclusió podem dir que hem creat una eina de consulta que funciona en un programa de Sistemes d’Informació Geogràfica, que fa possible una nova manera de realitzar consultes sobre els objectes trobats a la excavació fins ara.
Project:


Desenvolupament de nous serveis de signatura electrònica sobre ISMe

  • Fernandez Blanco, Pablo
The electronic signature is the electronic equivalent of the handwritten signature. In other words, is an electronic system, with the same legal validity, which allows us to print our signature on a digital document. The electronic signature is based on asymmetric cryptography or public key cryptography. In this type of cryptography each user has a pair of mathematically-related keys: one public and one private. The public key is publicly distributed, but the private key is kept secret. The system asymmetry relies on the fact that if a message is encrypted with the public key can only be decrypted with the associated private key, and the other way round. Moreover, one key cannot be derived from the other without additional data. Simplifying a lot, the use of the private key to encrypt a message is a signature since only the owner of the private key can perform the encryption and everyone can decrypt or verify it with the owner's public key. In the last years, the Isigma company is trying to take profit of the great business opportunities that the digital signature offers. Isigma is devoted to build and distribute software related to digital signatures. It's in this company where I have worked and carried out final grade project, which is targeted to implement different improvements and evolutions on an existing Isigma application called ISMe (Identity and Signature Management Enterprise). The ISMe software originally only signed PDF documents and Isigma wanted it to offer more possibilities to the user in order to make it more attractive and effective. For that matter, two main objectives were initially proposed: the extension of ISMe to also allow XML signatures, and the creation of a subapplication that allows clients to directly sign from a company's server. This subapplication would also contain a certificate management system that may allow users to upload or erase their own certificates and private keys. To carry out this project, it has been necessary the study of many technologies, as well as mastering the use of these. This has allowed to implement the desired improvements of the application. The final result of this TFG has satisfactorily achieved all initially planned objectives.
Project:


Disseny i implementació d’una ECU auxiliar per un vehicle de Formula Student

  • Vendrell Pausas, Guifré
Aquest projecte tracta sobre el disseny i la implementació, tant del hardware com del software d’una ECU dissenyada íntegrament per un alumne de l’ETSEIB, per a ser instal·lada en el nou vehicle de l’ETSEIB Motorsport, equip que participarà a la competició de Formula Student 2014. En aquesta memòria es descriu tant el hardware com el software de la solució final escollida pels membres de l’equip. S’ha volgut que els membres de la secció d’electrònica de l’equip realitzin des del principi fins al final totes les tasques, sense especialitzar-se en cap etapa, per tal de conèixer tot el procés constructiu d’una ECU. Cal destacar el curt període del que es disposa per realitzar aquest projecte, cosa que en una empresa de veritat es podria allargar més de dos anys, per totes les normatives que s’han de complir, sobretot en el marc de l’automoció. Tot i així, es pot estar orgullós de la feina realitzada i el resultat final és més que bo pel poc temps del que es disposava. En la memòria s’explicarà per separat tot el hardware, i la funció i el funcionament dels components electrònics que s’han instal·lat. Per la banda del software s’explicarà el funcionament del programa principal. Finalment es vol aconseguir que aquest treball serveixi com a font de coneixement per els futurs equips de la Formula Student de l’ETSEIB. Aquest projecte podrà donar informació i coneixement de forma fàcil i intel·ligible per les futures ECUs de l’equip de manera que tot allò experimentat no s’hagi de tornar a aprendre.
Project:


Estudi i simulació del comportament energètic del vehicle elèctric CAT-07e

  • Vidal i Salvia, Humbert
Aquest document descriu la metodologia seguida per desenvolupar un model dels elements que conformen o estan relacionats amb el tren de potència d’un vehicle elèctric utilitzant el programa MATLAB Simulink. En especial un monoplaça de competició com és el CAT-07e, dissenyat i desenvolupat pels estudiants de l’equip ETSEIB Motorsport. L’ETSEIB Motorsport és un equip format per estudiants de L’ETSEIB que cada any construeixen un monoplaça elèctric per participar en diverses competicions de la Formula Student juntament amb altres universitats de tot el món. En aquestes competicions es posa a prova els vehicles no només des del punt de vista dinàmic sinó que també es realitzen proves estàtiques, que enfoquen el projecte des del punt de vista més empresarial, així com una defensa del disseny del monoplaça. La finalitat d’aquest projecte és proporcionar una eina a l’equip per poder realitzar estudis i simulacions de caràcter energètic. D’aquesta manera a partir de diverses dades dels diferents components i imposant un cicle de treball a realitzar (un circuit i unes velocitats del vehicle) poder obtenir valors associats al consum d’energia per part del monoplaça així com una visió general d’aquells factors que comporten aquest consum. Aquest projecte permetrà dur a terme les simulacions pertinents per poder dimensionar l’energia que caldrà emmagatzemar a partir dels consums calculats, analitzar l’estat de les bateries després d’un cicle determinat, veure l’evolució dels valors de tensions i corrents que passaran a través dels diversos elements i així poder fer una tria acurada d’elements de seguretat i protecció del circuit, planificar les càrregues de les bateries durant les competicions i també analitzar com afecten les forces que s’oposen al seu moviment. L’escrit inclou una introducció a l’equip ETSEIB Motorsport i a la competició Formula Student, l’estudi dels elements comprenen el tren de potència del vehicle així com el seu model matemàtic detallat implementat amb Simulink, les simulacions realitzades basades en proves reals de les competicions, i finalment un apartat on s’expliquen les possibles vies de continuació d’aquest projecte, amb l’objectiu d’aconseguir un model global del monoplaça des de tots els punts de vista.
Project:


Open Data a l’entorn públic

  • Taltavull Mercadal, Ignasi
El tractament de grans conjunts de dades és un dels reptes més importants a què s’enfronta la societat de la informació. Concretament, en aquest projecte es focalitza l’estudi cap a l’obertura de dades, en anglès Open Data, que consisteix en la publicació de dades de forma oberta. Aquesta publicació de grans conjunts de dades, sobretot per part de les administracions públiques, a més d’esdevenir un recurs que permet facilitar i augmentar la transparència, la rendició de comptes i la credibilitat de les activitats i processos de les organitzacions, té una altra vessant relacionada amb la innovació i la creació de nous models de negoci. Per tant, aquestes dues vies fan de l’Open Data una eina amb un potencial econòmic i social molt interessant, tant per a les empreses, com per a les diferents organitzacions públiques o privades i, per extensió, per als ciutadans en general. Per tal de valorar el sistema Open Data i amb la finalitat d’elaborar una anàlisi que permeti establir un marc contextual de la situació de l’Open Data en l’actualitat, s’han analitzat tots els agents que intervenen en la cadena de valor del sistema, començant per les fonts publicadores de dades, fins a arribar a les empreses infomediàries i els productes i serveis desenvolupats per aquestes. En primer lloc, pel que fa a les fonts publicadores de dades, s’ha constatat que es tracta bàsicament d’administracions públiques, ja que l’aportació privada en aquest camp és gairebé residual. D’altra banda, en relació a les dades que es publiquen, s’ha valorat tant el contingut com la qualitat de les mateixes i les conclusions que s’han extret són, pel que fa a quantitat, una manca d’obertura en certs àmbits com Hisenda, Sanitat o Interior, entre d’altres. Fet que s’agreuja per una legislació de caràcter no obligatori. Pel que fa a qualitat de les dades, es detecta una manca d’estandardització entre les diferents iniciatives, tant en els formats de publicació, com en l’estructuració dels mateixos. En segon lloc, s’han analitzat les empreses infomediàries, constatant la diversitat sectorial que presenten, ja que es poden trobar des de start-ups fins a grans multinacionals. També s’han analitzat tant les característiques que presenten pel que fa a la tipologia d’informació reutilitzada, com el volum de negoci que generen, realitzant una aproximació als models de negoci existents a nivell nacional i internacional. Una vegada estudiades les possibilitats de negoci que presenta el sistema, s’ha optat per posar en pràctica dues de les possibilitats que ofereix el sistema. La primera consisteix en utilitzar les dades per fer anàlisis estadístiques i s’han reutilitzat les dades demogràfiques que estan disponibles al portal de l’Ajuntament de Barcelona per elaborar un model estadístic que permet establir la correlació entre el preu de l’habitatge a cada barri i les característiques demogràfiques del mateix. En segon lloc, s’ha desenvolupat un prototip d’aplicació per a dispositius mòbils amb la finalitat de facilitar l’elecció del barri que millor s’adapta a les característiques de cada persona. Finalment, pel que fa al futur de l’Open Data, amb l’estudi realitzat es conclou que es tracta d’una iniciativa amb fortaleses (com demostra la consolidació d’iniciatives pioneres i l’existència d’un marc tecnològic solvent) i una gran quantitat de beneficis potencials, tant socials i econòmics, com mediambientals. D’altra banda, per arribar a assolir tot aquest potencial es necessita una aposta decidida per part de l’administració per tal de superar els reptes tecnològics i socials que es presenten.
Project:


Certificació energètica d'una vivenda existent

  • Hernández Gómez, Irene
L’objectiu del present informe és certificar energèticament una vivenda dels anys 60 per tal de conèixer la seva qualificació, valorar la seva eficiència energètica i proposar les mesures pertinents de les actuals instal·lacions per tal de millorar la qualificació obtinguda. La vivenda a certificar és un habitatge unifamiliar original de l’any 1966, ubicat a Sant Miquel de Gonteres, urbanització pertanyent a Viladecavalls, i té una superfície construïda de 204m2 i una superfície útil habitable de 123.29m2. A causa de que els propietaris no disposaven dels plànols arquitectònics ha sigut necessària l’amidament complert de la vivenda així com la construcció dels plànols. La certificació energètica s’ha desenvolupat amb el programa informàtic CE3X i per tant s’ha optat per una qualificació de tipus simplificada. Prèviament a la certificació ha sigut necessària la recopilació de tota la informació arquitectònica i tèrmica de la vivenda. L’immoble es troba aïllat tèrmicament en coberta amb Poliestirè Expandit i en tancaments exteriors amb fibra de vidre. Aquest fet provoca que l’envolvent tèrmica no perdi quantitativament energia a l’hivern. S’ha realitzat una medició experimental de la transmitància tèrmica dels tancaments exteriors s’ha obtingut un bon resultat de 0.9 W/m2K. Tanmateix gràcies a un estudi termogràfic s’ha identificat que la vivenda disposa de ponts tèrmics, majoritàriament entre l’encreuament de forjat i coberta amb tancament exterior, que provoquen pèrdues energètiques considerables i un augment de la demanda de calefacció. La instal·lació de calefacció de la vivenda és una antiga caldera de Gasoil C de baix rendiment que provoca unes elevades emissions de CO2. L’equip productor d’aigua calenta sanitària un termo amb butà. La qualificació obtinguda és d’una lletra G amb una elevada demanda de calefacció i conseqüents emissions de CO2. Per tal de disminuir aquests dos factors tanmateix com obtenir un estalvi econòmic i d’energia es proposa la substitució de l’equip de calefacció juntament amb el productor d’ACS per una caldera de condensació d’alt rendiment. Addicionalment es proposa un recobriment exterior dels tancaments exterior per un seguit de capes de morter termoaïllant. Si es consideren ambdues mesures la qualificació final és d’una lletra C, l’estalvi econòmic anual és de 1328,23€ i el temps d’amortització de 5 anys.
Project:


Advanced search