Buscador

Found 37106 result(s)
Found 3711 page(s)

Desenvolupament d'una práctica d'obra en la construcció d'una escola bressol al carrer Àlaba, Barcelona

  • Claramunt Campoy, Alejandro
El present projecte ha sigut escollit per l’alumne Alex Claramunt Campoy i será tutelat per la professora Delfina Berasategui pertanyent al departament de Construccions arquitectòniques de l’Epseb L’objectiu del present projecte es el de realitzar un seguiment de l’execució de la construcció d’una escola bressol al c/ Àlaba de Barcelona mitjançant la col·laboració d’un conveni de practiques de modalitat pràcticum amb l’empresa Vinclament SCP. Les tasques a realitzar seran les pròpies de la Direcció d’execució tals com la redacció de les actes d’obra, la revisió i comprovació de les certificacions, realització d’informes econòmics, el càlcul de la quantia de l’acer de l’obra i la revisió d’aquest, la realització de l’estudi de seguretat, així com la resolució de problemes mitjançant la interlocució entre els diferents agents. El projecte de l’escola bressol concibeix la construcció d’un edifici adaptat a les necessitats i conveniències dels nens i nenes que hi conviuran amb els professors. Per tant s’ha tingut molt en compte tant en la fase de projecte com en la fase d’execució, sobretot l’alçada dels elements, la naturalesa dels materials i la possibilitat d’accidents a baixa alçada.
Project:


Estudi i anàlisi per a la implantació d'una planta de tractament tèrmic de fangs a l'EDAR de Vic

  • Ros Domingo, Alexander
Les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDARs) són instal·lacions on a partir de diferents tractaments es separen els contaminants de l’aigua millorant-ne la qualitat de la mateixa. Per contra, l’extracció d’aquests elements contaminants genera residus en forma de fangs líquids. Aquest residu obtingut presenta una humitat d’ entre 94-98%, fet que dificulta la seva manipulació i fa necessari modificar-ne les seves propietats per poder gestionar-lo. Adequadament tractats, aquests fangs tenen un valor que normalment no s’aprofita, acabant majoritàriament dipositats en abocadors. A nivell d’Osona, hi ha una considerable generació de residus en forma de biosòlids, principalment provinents de la EDAR de Vic, que no poden ser degudament tractats per falta d’instal·lacionsde tractament de fangs a la regió. En aquest Projecte es pretén estudiar i analitzar els processos necessàris per a la implantació d’una la planta de tractament tèrmic eficient de fangs. És definiran les instal·lacions de manera que s’adeqüin a les necessitats del tractament dels fangs, a les característiques de la parcel·la d’implantació i a les necessitats dels serveis requerits pel correcte funcionament de la planta. A nivell europeu i estatal hi ha una consciència de la inviabilitat de seguir gestionant els fangs com a dia d’avui, fet que es reflexa en la normativa per a intentar gestionar-los d’una manera mediambientalment sostenible. Es realitzarà un anàlisi dels condicionants mediambientals, estudiant-ne les diferents opcions de valorització dels biosòlids obtinguts de les EDARs.. Es durà a terme un estudi per trobar el millor emplaçamenti es realitzarà un pressupost d’ implantació de la nau, per a analitzar, mitjançant un estudi econòmic financer,les necessitats a nivell d’implantació de l’obra civil i d’explotació de la planta. Finalment, una vegada definida la inversió necessària, a partir del’estudi de les dades obtingudes se n’estudiarà la seva viabilitat econòmica.
Project:


Impacte dels sistemes d'irrigació en els recursos hídrics de la vall Central del Rift etíop: modelització hidrològica de la conca

  • Lladó i Morales, Gil
[ANGLÈS] The Ethiopian Central Rift Valley is an area of central Ethiopia, within the Great African Rift Valley. The area is an endorheic basin about 10000 km2 composed by a chain of 3 lakes; being lake Abyata the terminal lake of the basin. Currently there is 1.9 million people live there, mostly in rural areas. There is a great biological diversity, especially important for the presence of different species of endemic birds. Nowadays political and socio-economic circumstances are leading to a rapid development of irrigation systems. Moreover, an intensive use of fertilizers and pesticides is accelerating the impoverishment of the soil, which leads to an increased deforestation to obtain new fertile soil. Two of the lakes have useless water due to their high salinity and, while some Ziway lake salinity is increasing dangerously. Moreover, climate change threats appear to be important for the future water equilibrium. All these circumstances create serious doubts about the future of the area where the population is highly dependent on natural resources to survive, especially on water resources. Within this context, the basin hydrology has been modelled using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) developed by the University of Texas and the USDA Agricultural Research Service. The model has been calibrated and validated for the Ketar subbasin. The main aim of this thesis is to determine the influence of introducing new agricultural information considering irrigation in the developed model. First, the background on hydrologic modelling as a concept tool, the knowledge about previous experiences on using SWAT within the scientific community and specifically within the African continent, and other relevant information related to the Ethiopian Central Rift Valley, has been studied. Then, irrigation data has been collected during a fieldwork mission in the study area. Then, the model has been improved based on the previous work developed at Institut Universitari de Recerca en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat (UPC) and introducing data obtained during field work and from the bibliographic revision. The calibration of the model has been done using different numerical techniques available while using the software: first a sensibility analysis, later the use of the auto-calibration algorithms, and lastly performing manual calibration to refine parameters. Different calibration processes have been carried out according to different hypothesis, namely on the real extension of the irrigated surface existing during the calibration period, and on the irrigated land management characteristics. The model has been properly calibrated and validated during the study period for one of the different casuistries. Finally, a comparison of the results of this thesis and the results from previous calibrations has been done. This comparison has allowed extracting conclusions of all physical processes involved., [CATALÀ] La vall Central del Rift etíop és una àrea del centre d’Etiòpia, continguda dins de la Gran Vall del Rift africà. Comprèn una conca hidrogràfica endorreica d’uns 10000 km2 d’àrea que està composta per una cadena de 3 llacs, dels quals el llac Abyata n’és el llac terminal. En aquests moments viu a la zona una població aproximada d’1,9 milions de persones majoritàriament en zones rurals. S’hi aprecia una riquesa biològica singular, especialment rellevant per la presència de diferents espècies d’aus endèmiques. Actualment, circumstàncies polítiques i socioeconòmiques estan conduint els sistemes d’agricultura irrigada cap a un ràpid desenvolupament. A més a més, l’aplicació intensiva de pesticides i fertilitzants al sòl està accelerant-ne l’empobriment i, en conseqüència, comporta una desforestació creixent per la necessitat d’obtenir noves terres fèrtils. Per altra banda, dos dels principals llacs de la conca són ja inservibles per a l’extracció d’aigua per a qualsevol ús, a causa de la seva alta concentració en sals, mentre que al llac Ziway la salinitat està augmentant de forma preocupant en els últims temps. Finalment, l’amenaça del canvi climàtic sembla especialment crítica per a la zona, en el sentit de preservar l’equilibri dels recursos hídrics existents. Totes aquestes circumstàncies generen seriosos dubtes respecte el futur d’aquesta àrea, on la població és fortament dependent dels recursos naturals per a la seva supervivència, especialment dels recursos hídrics. En aquest context, la hidrologia de la conca ha estat modelada mitjançant l’ús del Soil and Water Assessment Tool (SWAT) desenvolupat per la Universitat de Texas i l'USDA Agricultural Research Service. El model ha estat calibrat i validat per la subconca del sistema hídric del riu Ketar. L’objectiu principal d’aquesta tesina és determinar la influència deguda a introduir nova informació referida a l’agricultura d’irrigació en el model desenvolupat prèviament. Per tal d’assolir-ho, en primer lloc, s’ha estudiat l’estat del coneixement existent sobre el modelatge hidrològic com a eina conceptual, sobre l’experiència d’aplicació de SWAT entre la comunitat científica i especialment al continent africà i finalment, sobre el coneixement en allò que era d’interès per a aquesta recerca, de la vall Central del Rift etíop. S’ha realitzat un treball de camp a la zona per tal de recollir dades quantitatives referents a l’agricultura d’irrigació. En darrer lloc s’ha millorat el model preexistent basat en la tasca de recerca duta a terme fins al moment pels membres de l’Institut Universitari de Recerca en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat (UPC), introduint les dades provinents del treball de camp i de la bibliografia. El calibratge del model amb què s’ha treballat s’ha dut a terme mitjançant diferents tècniques numèriques acoblades a SWAT: anàlisis de sensibilitat, algorismes d'autocalibratge i finalment treballant amb estratègies de calibratge manual per acabar d’ajustar els paràmetres. S’han plantejat diversos processos de calibratge relacionats amb diferents hipòtesis, referides a la incertesa sobre l’extensió real de superfície irrigada en l’actualitat, així com de les característiques de les pràctiques de gestió agrícola reproduïdes. El model ha estat correctament calibrat i validat per al període d’estudi per un dels casos sorgits d’aquestes hipòtesis. Finalment s’han comparat els resultats d’aquesta tesina amb els de calibratges preexistents. Aquestes comparacions han permès extreure conclusions sobre l’impacte dels diferents processos físics implicats en els resultats obtinguts.
Project:


Aprofitament d'energia solar mitjançant motor Stirling

  • Benejam Bagur, Juan Luis
La raó d’aquest projecte és la realització d’un estudi sobre l’aprofitament de la energia solar com a font d’energia per a produir electre a petita escala, mitjançant un Disc- Stirling., El sistema Disc-Stirling està format per un concentrador parabòlic que concentra la energia electromagnètica procedent del sol a un punt, anomenat punt focal, en aquest punt hi instal·lam el motor Stirling. El motor Strling és un motor tèrmic, que necessita una font de calor per a funcionar. Per altra banda hem estudiat quin és l’estat d’aquesta tecnologia en l’actualitat, referent a l’àmbit de la energia solat termoelèctrica. Adaptant els coneixements adquirits al nostre projecte. L’actual crisi energètica, ens obliga a buscar noves formes d’aconseguir energia, la crisi mediambiental, degut a la contaminació, ens obliga a que siguin respectuoses amb el medi ambient. Hem estudiat quins possibles components ja mecanitzats ens podrien servir per a dissenyar i construir un Disc-Stirling, així aconseguim reutilitzar una sèrie d’aparells que ens poden donar les funcions desitjades, amb el mínim treball de mecanització possible. L’estudi econòmic que hem fet va en funció del capital que es vulgui invertir, dependrà, en gran part, dels materials que es vulguin fer servir per a la construcció del Disc- Stirling. Aquest projecte està dirigit a aquelles persones que no tenen accés a la xarxa elèctrica publica, o aquelles persones que tenen accés a la xarxa pública i volen aprofitar l’energia procedent del sol.
Project:


Avaluació del desplegament d’una aplicació de video-xat interactiu per a persones grans al seu domicili (“Jugues”), desenvolupada pel Centre d'Estudis Tecnològics per a l'atenció a la Dependència i la vida Autònoma

  • Escobosa Iglesias, Alicia
En aquest projecte es desenvolupa l’aplicació informàtica “Mira com Jugues” que permet l’anàlisi de la usabilitat, mitjançant el registre automàtic de l’ús (logging), de l’aplicació “JUGUES?” dissenyada i desenvolupada pel Centre d’Estudis per a la Dependència CETpD. “JUGUES?” té com a funcionalitats principals un vídeo-xat interactiu i jocs per al manteniment de les capacitats cognitives i la socialització de persones grans amb risc d’exclusió social. La informació extreta per aquesta aplicació s’ha analitzat i valorat i, el resultat de l’anàlisi de la usabilitat mitjançant aquesta metodologia, s’ha integrat en l’Informe de Valoració de la usabilitat de l’aplicació “JUGUES?”, que aplica diferents mètodes d’anàlisi de la usabilitat, en el marc de l’equip del CETpD. Aquest projecte també té com a objectiu un estudi de l’Estat de l’Art de les aplicacions i les solucions informàtiques que afavoreixen la comunicació de la gent gran i el manteniment de les seves capacitats psicològiques amb el disseny centrat en l’usuari, com a principal característica, i l’anàlisi de la usabilitat en totes les fases del disseny de les aplicacions i productes. També he realitzat un estudi de les tendències en el marc de l’envelliment i l’envelliment actiu com a canvi de paradigma social, en constant evolució amb una modificació de les necessitats de la població, i la incidència de la crisi econòmica en el model assistencial i de gestió de recursos, el que aporta una oportunitat de creixement molt important en tots els àmbits a la tecnologia.
Project:


Camí pedalable del Prat de Vilanova al barri de Santa Llúcia

  • Alfonso La Chica, Carlos
L’objetiu principal del següent treball és la creació d’una estructura pilotada sobre el mar, la qual enllaçaria la zona del barri de Santa Llúcia amb la urbanització del Prat de Vilanova, tot possibilitant el transit de vianants i ciclistes, que, fins al moment, no disposen de cap lloc habilitat, que garanteixi una total seguretat alhora de transitar. Des de bon principi, un dels requeriments proposats pel professor, era fer una passarel•la per a vianants i ciclistes sobre el mar, mitjançant una cimentació pilotada, i els components que conformaven l’estructura havien de ser escollits per l’alumne, tenint en compte sempre aquells que fossin més aptes i convenients en cada secció. Per a la construcció d’aquesta estructura, l’alumne ha hagut de partir d’un estudi geotècnic del sòl marí, per així poder calcular quins són els pilots més adequats per a suportar la seva estructura. A més a més, ha hagut de escollir el tipus de gelosia, el tipus de fusta que configurarà el sòl de la seva passarel•la, sempre respectant la normativa vigent reguladora. Després de l’elecció dels materials i de la realització dels càlculs pertinents, ha desenvolupat un pressupost, on escull quin és l’import més factible i realista per a la creació del seu projecte.
Project:


Centraleta modular i escalable pel control de calderes, calefacció i aigua calenta sanitària

  • Balaguer Vergé, Miquel
En l’actualitat, els sistemes de control per a circuits de calderes, radiadors i aigua calenta sanitària tenen un inconvenient a l’hora d’instal·lar-los. Aquests sistemes de control, anomenats centraletes de regulació, estan dissenyats per a realitzar el control de diferents configuracions d’instal·lació, les quals incorporen diferents tipus de circuits. Cada centraleta pot fer-se càrrec d’una certa configuració de circuits i no és capaç d’adaptar-se a la instal·lació existent. Això provoca que s’hagin d’afegir més centraletes per a poder controlar aquests circuits, provocant la possibilitat de tenir centraletes amb circuits desconnectats, encarint innecessàriament la instal·lació. A l’hora de voler ampliar-la ens trobem amb el mateix problema o amb el de tenir que canviar les centraletes ja instal·lades, encarint la reforma. El propòsit d’aquest projecte ha estat dissenyar una centraleta de control modular i escalable que pugui evitar aquests dos problemes, afegint o millorant la flexibilitat i els costos d’instal·lació. Els mòduls de control d’aquesta centraleta es poden instal·lar de forma distribuïda per tota la instal·lació controlant individualment cada circuit. Els mòduls reporten el seu estat, i el del circuit, cap a un node que els gestiona, a través d’un bus de comunicacions. Això ens permet estalviar materials d’instal·lació i reduir encara més els costos del projecte. El resultat del sistema dissenyat canvia el sentit de la paraula centraleta, al convertir-se en un conjunt de mòduls que treballen de forma individual (descentralitzada). Aquesta soluciona els problemes detectats i ens permet fer una instal·lació més fàcil i econòmica, proporcionant una solució molt competitiva a l’hora d’introduir-la al mercat.
Project:


Validació d'un sistema productiu per a tubs amb compostos

  • Riera Viladevall, Bru
El projecte que es vol realitzar, consisteix en la construcció d’una peça tubular amb materials compostos. Aquest és un tema relativament complicat, i per això hi han poques empreses que s’hi dediquin. Actualment els tubs de carboni s’estan posant de moda per les seves bones propietats (sobretot pel que fa al quocient resistència/pes – rigidesa/pes)i els avantatges que suposa utilitzar aquest material. Això fa que cada cop hi hagi més demanda i més empreses que vulguin produir-­‐ne. Per aconseguir realitzar la peça tubular amb èxit en el treball es tocaran diferents temes; primerament es farà una descripció del materials compostos, la seva història i del mercat que tenen actualment.
Project:


La Casa de Golferichs. Història i arquitectura modernista

  • Pablos Riera, Natalia De
L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’un aixecament arquitectònic de la Casa Golferichs, també coneguda com “El Xalet”. El projecte es basa principalment en: - Biografia de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver - Breu introducció al Modernisme - La història de l’edifici des de la seva construcció a principis del segle XX fins a data d’avui - Descripció del barri - Plànols de plantes, seccions i alçats La decisió de fer el projecte de final de carrera sobre un edifici històric era una idea que, abans d’acabar les assignatures, ja anava prenent forma dins meu, perquè sempre m’ha fascinat molt la història i l’arquitectura d’altres èpoques. No obstant, el més complicat va ser escollir l’edifici que més em captivés. Inicialment, vaig fer una llista d’uns 5 d’edificis que coneixia més o menys, principalment els que hi passava sovint per davant i era inevitable que me’ls quedés mirant una estona. Però amb la mateixa velocitat amb la que vaig fer la llista, vaig començar a trobar-me amb els primers inconvenients: un parell d’edificis que m’agradaven ja els estaven fent altres alumnes; i en un edifici que veia com a un gran repte per mi, una escola al carrer Balmes, em van enviar a redactar una instància que un any després encara espero resposta. Aquest és un fet que en el seu moment em va desanimar molt, perquè de cop veia obstacles de caràcter administratiu que em negaven la meva il lusió, i que de cara als altres 2 edificis que tenia en ment, quan em van comentar que havia de fer una instància a l’Ajuntament, vaig optar per continuar buscant. I tornant cap a casa, la vaig veure. Allà, en una cantonada de la Gran Via. Recordo que mentre m’hi acostava, a part de pensar que tenia un aspecte de casa encantada, no parava de preguntar-me de quin estil era, que semblava gòtica però a la vegada no. A més, sóc de Barcelona, i mai abans l’havia vist ni n’havia sentit a parlar... i casualment aquell dia sí que la vaig veure, i vaig poder entrar a la planta baixa a donar un cop d’ull sense problemes. Al veure-la de prop, les finestres, el balcó cobert de la primera planta, la xemeneia, l’esgrafiat de la caixa d’escala, i el contorn d’una altra xemeneia que ara ja no existeix, em van fer venir ganes de saber més sobre l’edifici, qui l’havia construït, quan, perquè faltava una xemeneia que feia la impressió de tenir unes mides importants, i sobretot el perquè del toc medieval de la casa. I al preguntar-me tantes coses que pels altres edificis que em vaig plantejar inicialment no ho havia fet, vaig saber que realment, el que volia fer era la Casa Golferichs. Vaig dirigir-me en persona al Centre Cívic Golferichs, i els hi vaig exposar la meva idea de fer el projecte respecte la casa, i van obrir-me les portes totalment de la planta baixa i de les golfes, ja que són les que tenen com a pròpies i on fan les activitats que ofereix el centre per als ciutadans.
Project:


Anàlisi de la contribució a tallant dels reforços exteriors amb laminats de polímers reforçats amb fibres (FRP) en bigues de formigó armat

  • Talens Barbero, Gerard
[ANGLÈS] (...) Nowadays, the existing guides and recommendations propose calculating shear capacity by adding the contribution of the concrete and the passive reinforcement. In FRP reinforced elements, existing models propose calculating the new capacity by adding the external strength provided by the FRP to the shear capacity of the beam without reinforcement. Nevertheless, it is not considered a possible interaction between concrete, passive reinforcement and external strengthening. In this thesis, a thorough literature review on shear of reinforced concrete beams with external FRP strengthening was performed to the acting mechanisms studied to date, which allowed the study of the existing models. The main difference between model is the calculation of the maximum strain of FRP, that depends on the type of reinforcement (if peeling or debonding can occur or not). From existing literature, related to experimental shear tests with RC beams externally reinforced with FRP and an existing database created by the University of Minho, it has been created a large database that contains realised tests by different investigation groups up to now. (...), [CATALÀ] (...) Els models existents actualment per al càlcul del reforç amb laminats de FRP estan basats en les normatives en vigor per formigó armat on el tallant d'esgotament per tracció en l'ànima es calcula com la suma de les contribucions del formigó i de l'armadura transversal. En el cas d'elements reforçats amb laminats de FRP, les recomanacions existents proposen calcular el tallant últim com la suma de les contribucions anteriors, és a dir, el tallant d'esgotament de la biga sense reforçar més la contribució del reforç disposat. Per tant, aquesta aproximació no considera una possible interacció entre el formigó, l'armadura transversal i els laminats de FRP, és a dir, que la presència de l'FRP modifiqui les contribucions del formigó i de l'armadura transversal. A la tesina, s'ha realitzat en primer lloc una revisió de l'estat del coneixement de la resistència a tallant de bigues de formigó armat amb reforç extern de laminats de FRP. Les formulacions existents que proporcionen la contribució del FRP a la resistència a tallant difereixen bàsicament en la definició de la deformació del laminat, que depèn, també, de la configuració del reforç que produeix un mode de ruptura prematur o no. Per tal de fer una anàlisi comparativa de les diferents formulacions, a partir de la literatura existent relativa a assajos experimentals a tallant amb bigues reforçades amb laminats de FRP i partint d'una altra base de dades existent elaborada per la Universitat de Minho (DABASUM), s'ha elaborat una àmplia base de dades que recull els assajos realitzats en els darrers anys pels diferents grups investigadors. (...)
Project:


Advanced search