Found 2060 result(s)
Found 206 page(s)

El club de lectura com a estratègia per a millorar la competència literària de l’alumnat

 • Vidal Lloret, Vicent
 • Arronis Llopis, Carme
 • Cremades, M. Victòria
 • Escandell, Dari
 • Picó, Lliris
El professorat de l’assignatura Literatura catalana infantil del grau de Mestre en Educació Infantil de la Universitat d’Alacant ha detectat un escàs coneixement de la literatura clàssica infantil i juvenil, un bagatge literari essencialment baix i, en general, una manca d’hàbit lector. Com a resposta, va plantejar el disseny, la implementació i l’avaluació d’una experiència didàctica innovadora en l’assignatura com és la creació d’un club de lectura. La situació de pandèmia i el consegüent confinament van implicar un replantejament de la pràctica com a taller de lectura no presencial. Tot i això, amb els resultats obtinguts s’observa clarament una millora de la competència literària de l’alumnat: valora la importància dels clàssics, mostra interès per continuar llegint-ne i, en general, valora molt positivament l’experiència didàctica. D’altra banda, aquesta pràctica ha permès detectar que l’alumnat tendeix a guiar el seu criteri lector per allò que ja coneix d’alguna manera (altres versions com ara les cinematogràfiques, recomanacions, etc.) i que valora molt positivament el fet de poder compartir i conèixer les opinions dels companys.
Project:


La crítica de gènere i la construcció de l’esperit crític en l’alumnat de l’educació superior

 • Francés-Díez, Àngels
 • Baile López, Eduard
 • Càmara Sempere, Hèctor
 • Esteve Guillén, Anna
 • Maestre-Brotons, Antoni
 • Mira-Navarro, Irene
 • Vidal Lloret, Vicent
En aquesta memòria exposem una investigació sobre el canvi de postura crítica de l’alumnat respecte de les qüestions de gènere a partir d’una sèrie d’experiències educatives dutes a terme en diferents assignatures de llengua i literatura catalanes de la Universitat d’Alacant (curs 2019-20). Les assignatures en qüestió són Literatura Catalana Infantil (optativa de 4t curs del Grau de Mestre en Educació Infantil, amb 46 alumnes), Llengua Catalana II per a l’Educació Primària (obligatòria de 3r curs del Grau de Mestre en Educació Primària, amb 37 alumnes), i Introducció a les grans obres de la literatura catalana contemporània (bàsica de 1r de grau en Filologia Catalana, amb 31 alumnes). Les activitats pensades pel professorat per afavorir la conscienciació crítica han sigut diverses: lectura d’articles acadèmics, anàlisi de textos fílmics i literaris, recomanacions d’ús d’un llenguatge no sexista, debats i test de Bechdel. Entre els resultats més rellevants de l’experiència, cal destacar que, en general, l’alumnat adquireix nocions de crítica de gènere, reorienta els seus criteris de valoració del cànon literari, considera necessari utilitzar un llenguatge no sexista i amplia el coneixement d’obres literàries que representen la diversitat sexoafectiva.
Project:


Variació i canvi lingüístic en llengua catalana. La Lingüística de Corpus com a eina per a la investigació educativa en entorns multilingües

 • Martines, Vicent
 • Antolí Martínez, Jordi M.
 • Sánchez-López, Elena
 • Garcia Sebastià, Josep Vicent
 • Álvarez, Rosa
 • Martínez, Caterina
 • Montoya-Abat, Brauli
 • Martines, Josep
 • Martines Llinares, Joan de Déu
 • Escolano Marín, Xènia
Hi ha un problema essencial en l’adquisició (aprenentatge) de llengua (la pròpia: L1) i de les alienes (L2) derivat de com és de difícil prendre consciencia de la varició i canvi lingüístic, és a dir, que les llengües canvies i tenen variació/ions (. estàndard/norma “vs.” dialecte), i que això respon a factors de l’evolució de la llengua, més enllà de la simple constatació que es produeixen diferències, sense traure’n l’entrellat.
Project:


Millora sobre la qualitat de la docència universitaria de l’assignatura Pilota Valenciana (16529)

 • Carbonell Martínez, José Antonio
 • Pascual Verdú, Norberto
 • Jimenez-Olmedo, Jose Manuel
 • Chinchilla Mira, Juan José
 • Sanchis Soler, Gema
La societat canviant en la que vivim, obliga als professionals de l’esport a estar en cosntant evolució i adaptació dels mètodes d’ensenyança-aprenentatge, d’entrenament i de gestió en pilota valenciana a aquells que demanda la societat actual.Per aquest motiu se establix la necesitat de desenvolupar una xarxa per a la millora i adaptació dels continguts teòrics i pràctics ofertats en la assignatura, per tal de donar resposta a unes necesitats reials i actuals que permitixquen garantitzar la transferència del coneixement a una pràctica professional regulada.En aquesta xarxa, el propòsit general de la mateixa és actualitzar, millorar i adaptar a l’actual realitat profesional, els continguts tant teòrics com pràctics impartits en l’assignatura de Pilota Valenciana, així com la seua adaptació a les competències professionals dels graduats en Cièncias de l’Activitat Física i de l’Esport existentes en l’actualitat.
Project:


La distopia com a paròdia: l’exploració gràfica de Lavínia 2016 o la guerra dels poetes, Dystopia as a parody: a graphical exploration of Lavínia 2016 o la guerra dels poetes

 • Baile López, Eduard
Lavínia 2016 o la guerra dels poetes, del comicaire Enric Sió i l’escriptor Emili Teixidor, és un còmic publicat en l’any 1968 en la revista Oriflama i que encara a dia de hui manté una consideració de culte per ser la primera historieta de signe antifranquista publicada a l’Estat espanyol. A partir d’un plantejament narratiu característic de la ciència-ficció, com és la distopia, Sió i Teixidor en fan una subversió per mitjà de la paròdia per a elaborar un comentari polític en un marc de manca de llibertats, especialment pel que fa a les dificultats de supervivència de la cultura en llengua catalana. Amb un acostament que es vol aparentment lleuger via un to lúdic però que, en veritat, s’allotja en la marginalitat del panorama cultural, l’artefacte esdevé un exemple òptim d’obra que, tot fagocitant elements de la cultura de masses, emet un missatge d’avantguarda trencador amb els convencionalismes., Lavínia 2016 o la guerra dels poetes, by artist Enric Sió and writer Emili Teixidor, is a comic published in 1968 for Oriflama magazine and which still retains a cult following status for being the first one of its kind released against Franco in Spain. Based on a narrative approach which is characteristic of science fiction, such as dystopia, Sió and Teixidor subvert it by means of a parody which enables them to elaborate a political remark in a freedomless context, especially with regard to survival difficulties of Catalan culture. With an approach which is innocuous on the surface thanks to a mocking tone but which, instead, belongs to the edges of cultural panorama, this artefact becomes an exemplary work which, by absorbing mass culture elements, sends an avant-garde message against conventionalisms., L'elaboració d'aquest article s'integra en el projecte de la xarxa docent «El cànon escolar del còmic i de l'àlbum il·lustrat com a eina didàctica per als Graus d'Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària», pertanyent al programa I3CE d'Investigació en Docència Universitària del curs 2018-2019 a la Universitat d'Alacant.
Project:


Aplicació de TIG i anàlisi de documentació històrica per a la localització de jaciments: El Poblet de Tagarina (Serra d’Aitana, Alacant), Application of GIT and analysis of historical documentation for the location of archaeological sites: El Poblet de Tagarina (Serra d’Aitana) (Aitana Mountain Range)

 • Gimenez-Font, Pablo
 • Zaragozí Zaragozí, Benito Manuel
 • Ramon-Morte, Alfredo
Les TIG (Tecnologies de la Informació Geogràfica) aplicades a la història son una eina de gran valor per a aportar noves evidències arqueològiques. En el treball següent s’estudia un Llibre Capbreu, una font documental de naturalesa cadastral prou comuna en els territoris de la Corona d’Aragó, però amb manca de referències espacials o cartogràfiques explicites. Utilitzant eines TIG i teoria de grafs, s’ha analitzat un capbreu de 1726 per a localitzar un despoblat al Barranc de Tagarina (vessant meridional de la Serra d’Aitana) del qual només hi havia poques referències documentals., Las TIG (Tecnologías de la Información Geográfica) aplicadas a la historia son una herramienta de gran valor para aportar nuevas evidencias arqueológicas. En el siguiente trabajo se estudia un Libro Cabreve, una fuente documental de naturaleza catastral bastante común en la Corona de Aragón, pero con carencia de referencias espaciales o cartográficas explícitas. Utilizando herramientas TIG y teoría de grafos, se ha analizado un cabreve de 1726 para localizar un despoblado en el Barranco de Tagarina (vertiente meridional de la Sierra de Aitana) del cual sólo había escasas referencias documentales., Historical Geographic Information Systems (HGIS) are valuable tools to provide new evidence for the archaeological discipline. In this work, the usefulness of these tools is demonstrated by driving the study of a Cabreve Book –a documentary source of cadastral nature quite common of the Crown of Aragon but with no explicit spatial or cartographic references. The Cabreve Book, dated in 1726, has been analyzed to locate a depopulated area in the Tagarina ravine (southern face of the Sierra de Aitana or Aitana Mountain Range)., Aquest treball forma part del projecte de recerca SIO-SE-INNOVA, que té una ajuda d’investigació del Subprograma Retos I+D+I 2016 del Ministeri d’Economia i Competitivitat, SIOSE-INNOVA (CSO2016-79420-R AEI/FEDER UE).
Project:


Més tertúlies d'inexperiènces

 • Castro-Domínguez, Juan Carlos
 • Mostazo, Elena
 • Capomaggi, Julia
A finals dels anys 50, el projecte de l'arquitectura venia a ser, per alguns arquitectes, un bast poema de celebració i de pena en un calidoscopi on la realitat espacial resultava ser il·lusòria; on la funció, s'associava a la veritat de la forma en un intent de recuperar un passat racionalista en la boira d'un present corrupte; on aprendre d'un indefinit sentit històric resultava inviable per construir els futurs espais.
Project:


Advanced search