Found 19 result(s)
Found 2 page(s)

Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

 • González Fernández, Helena, 1967-
Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir do ano 2000 modelos que interrogan á comunidade desde a transformación das formas poéticas do épico para interrogar a identidade nacional desde a diferenza sexual
Project:


Dez especies de formigas (Hymenoptera: Formicidae) novas para Galicia (NO Península Ibérica).

 • García García, Fede
Preséntanse as primeiras citas galegas para dez especies de formícidos: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918) e Tetramorium alpestre Steiner, Schlick-Steiner & Seifert, 2010. Destaca la presencia de M. karavajevi, por ser a segunda cita ibérica para esta parasita social, e atoparse infestada polo raro fungo parasito Hormiscium myrmecophilum Thaxter, 1914. Ademais, coméntanse caracteres útiles á hora de identificalas. Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Myrmica karavajevi, Hormiscium, Galicia, NO Península Ibérica, faunística., Ten ant species (Hymenoptera: Formicidae) new for Galicia (NW Iberia). The first Galician records for ten ant species are presented: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918), and Tetramorium alpestre Steiner, Schlick-Steiner & Seifert, 2010. The occurrence of M. karavajevi is highlighted, for being the second Iberian record for this social parasite, and being found infested by the rare parasite fungus Hormiscium myrmecophilum Thaxter, 1914. Some useful characters for identification purposes are discussed. Key words: Hymenoptera, Formicidae, Myrmica karavajevi, Hormiscium, Galicia, NW Iberian Peninsula, faunistics.
Project:


Sobre algúns mirmecófilos galegos, cunha especie nova para España, Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae) nova para Galicia

 • García García, Fede
Ofrécense novos datos sobre algúns mirmecófilos galegos, entre os que se poden destacar Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), citada por primeira vez para España e con Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) como hospedeiro, e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), atopada por primeira vez en Galicia e asociada a Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). Por outra banda, Microdon analis (Macquart, 1842) identificouse polo pupario, e atopouse nun niño de Lasius platythorax Seifert, 1991. Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789) (Coleoptera: Histeridae) cítase por primeira vez na provincia de Lugo. Palabras clave: Coleoptera, Diptera, Coccinellidae, Syrphidae, Microdon myrmicae, Coccinella magnifica, mirmecófilos, Galicia, España., New data on some Galician myrmecophiles are given, among which can be highlighted Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), recorded for the first time for Spain and with Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) as host, and Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), found for the first time for Galicia and associated to Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). On the other hand, Microdon analis (Macquart, 1842) was identified by means of the puparia, and was found in a nest of Lasius platythorax Seifert, 1991. Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789) (Coleoptera: Histeridae) is recorded for the first time from the province of Lugo. Key words: Coleoptera, Diptera, Coccinellidae, Syrphidae, Microdon myrmicae, Coccinella magnifica, mirmecophiles, Galicia, Spain.
Project:


O proxecto de creto agrícola e a proposta de redención foral (1886). A resposta liberal de Montero Ríos e Díaz de Rábago á crise finisecular

 • Martínez Rodríguez, Susana
Este estudo plantexa as interaccións habidas entre pensamento económico e a toma de decisións políticas a traveso dun caso concreto. Analizámo-las propostas referidas á política agraria plantexadas polo Ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos (1885-1886) e a influencia que nelas exerciu o economista Joaquín Díaz de Rábago. Ámbolos dous foron galegos destacados da segunda metade do XIX . A investigación centrouse nas concomitancias entre as propostas lexislativas e as obras publicadas. Ainda que tamén pescudamos aspectos biográficos máis correspondencia persoal co gallo de evidencia-la amizade e a cooperación existentes entre eles.
Project:


"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

 • González Fernández, Helena, 1967-
Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a nación e o xénero. Unha encrucillada que, se o prefiren, e recollendo un texto da tamén poeta, Lupe Gómez, tamén se pode definir como "un cristal 1 atravesado por / unha patria" (1995, p. 11). Atravesada, si, porque a figura auroral de Rosalía de Castro, amordazada polo patriarcado galeguisra desde finais do século XIX, non permitía que as mulleres falasen con voz de seu
Project:


Tres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

 • González Fernández, Helena, 1967-
O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soportes, sen perder por iso a intensidade e a emoción lírica. Ademais ofrece dúas reflexións diferentes e complementarias sobre as identidades homosexuais, nas que se subliña o dereito a saír da sombra, a reivindicación do goce sexual (a arder e a ser lob*), e a definirse por posición e non pola imposición das convencións xenéricas (a rebeiión contra os pronomes).
Project:


Velenje sports park

 • Mendoza Ramírez, Héctor
 • Partida Muñoz, Mara Gabriela
 • Bezan, Boris
 • Juvera, Norma Mónica
 • Bezan, Marjan
Project:


A enunciación como estratexia identitaria

 • González Fernández, Helena, 1967-
Project:


Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

 • González Fernández, Helena, 1967-
A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcadogaleguista provocou esa interrupción, que se entende mellor cando se teñenen conta os condicionantes socioliterarios que coutaban as mulleres escritoras (González Fernández, 2005: 15-19). Porque a finais do século XIX, e malia excepcións rechamantes, o pensamento hexemónicoconsideraba que as literatas eran unhas sabias ridículas, tal como sesancionara desde o coñecido capítulo V do Émile, ou l’Education (1762) deJean Jacques Rousseau en diante, aínda que houbese, por suposto, vocesdisidentes entre os seus contemporáneos, como Benito Jerónimo Feijoo noseu moi lido discurso XVI, Defensa de las mujeres, do seu Teatro crítico universal(1726). Nese sentido depreciativo do termo debe lerse o coñecido artigo deRosalía de Castro, Las literatas. Carta a Eduarda (1865). Por outra banda, noemerxente discurso nacionalista que vai do XIX ao primeiro terzo do XXopérase unha corrección misóxina que afecta á concepción sexuada danación. Se Murguía seguira a Renan na súa defensa do carácter esencialmente feminino dos pobos celtas, unha idea moi espallada naquela...
Project:


Advanced search