Found 3 result(s)
Found 1 page(s)

Velenje sports park

 • Mendoza Ramírez, Héctor
 • Partida Muñoz, Mara Gabriela
 • Bezan, Boris
 • Juvera, Norma Mónica
 • Bezan, Marjan
Project:


Analysis and prediction of COVID-19 for EU-EFTA-UK and other countries

 • Català Sabaté, Martí
 • Cardona Iglesias, Pere Joan
 • Prats Soler, Clara
 • Alonso Muñoz, Sergio
 • Álvarez Lacalle, Enrique
 • Marchena Angos, Miquel
 • Conesa Ortega, David
 • Echebarría Domínguez, Blas
 • López Codina, Daniel
The present report aims to provide a comprehensive picture of the pandemic situation of COVID-19 in the EU countries, and to be able to foresee the situation in the next coming days. We provide some figures and tables with several indexes and indicators as well as an Analysissection that discusses a specific topic related with the pandemic. As for the predictions, we employ an empirical model, verified with the evolution of the number of confirmed cases in previous countries where the epidemic is close to conclude, including all provinces of China. The model does not pretend to interpret the causes of the evolution of the cases but to permit the evaluation of the quality of control measures made in each state and a short-term prediction of trends. Note, however, that the effects of the measures’ control that start on a given day are not observed until approximately 7-14 days later. We show an individual report with 8 graphs and a summary table with the main indicators for different countries and regions. We are adjusting the model to countries and regions with at least 4 days with more than 100 confirmed cases and a current load over 200 cases., These reports are funded by the European Commission (DG CONNECT, LC-01485746) PJC and MC received funding from “la Caixa” Foundation (ID 100010434), under agreement LCF/PR/GN17/50300003; CP, DL, SA, MC, received funding from Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades and FEDER, with the project PGC2018-095456-B-I00


Preklad a kultúrna adaptácia dotazníka o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka, Translation and cultural adaptation of the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak

 • Mikulášová, Eva
 • Cantó Sancho, Natalia
 • Caballero, Pablo
 • Ronda-Pérez, Elena
 • Seguí-Crespo, Mar
Ciele: Preložiť a kultúrne adaptovať dotazník o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka. Metodika: Štúdia pozostávajúca z piatich po sebe nasledujúcich etáp: priamy preklad, zlúčenie prekladov, reverzný preklad, konsolidácia komisiou expertov a predbežný test. Počas predbežného testu sa uskutočnila prierezová pilotná štúdia na vzorke dobrovoľníkov vytvorenej z používateľov zobrazovacích jednotiek (VDT) (n = 40), ktorí vyplnili slovenskú verziu dotazníka. Prostredníctvom štruktúrovaného interview s otvorenými a uzavretými otázkami sa zisťovali ťažkosti, s ktorými sa stretli pri jeho vyplňovaní. Okrem toho sa zozbierali sociodemografické údaje (pohlavie, vek, úroveň vzdelania a zamestnanecký status) a meral sa čas potrebný na vyplnenie dotazníka. Výsledky: Bola získaná konečná verzia CVS-Q© v slovenskom jazyku (Dotazník o syndróme počítačového videnia, CVS-Q SK©). Až 85 % respondentov uviedlo, že CVS-QSK© pre nich nepredstavoval ťažkosti s porozumením a vyplnením, hoci 20 % zdôraznilo, že dotazník obsahoval určité zlepšiteľné aspekty. Preto sa v položkách vykonali zmeny na získanie definitívnej verzie dotazníka v slovenskom jazyku. Priemerný vek respondentov bol 31,95 ± 15,95 (priemer ± štandardná odchýlka). Ženy predstavovali 55 % účastníkov štúdie a 50 % respondentů malo vysokoškolské vzdelanie. Prevalencia syndrómu počítačového videnia (CVS) vo vzorke bola 57,5 %. Záver: CVS-Q SK© možno považovať za ľahko zrozumiteľný a použiteľný nástroj na meranie CVS slovenskej populácie vystavenej VDT., Aim: To translate and adapt the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak language. Methods: Study with 5 consecutive stages: Direct translation, Synthesis of translations, Retro-translation, Consolidation by a committee of experts and Pre-test. During the Pre-test, a cross-sectional pilot study was carried out on a convenience sample formed by users of Video Display Terminals (VDT) (n = 40) who completed the Slovak version of the questionnaire. Through a structured interview of open and closed questions, they were asked about any difficulties they had encountered while completing it. In addition, sociodemographic information (sex, age, level of education and occupation) was collected, and the time taken to complete the questionnaire for each participant was measured. Results: The final version into Slovak of the CVS-Q© (Dotazník o syndróme počítačového videnia, CVS-Q SK©) was obtained. 85% of respondents indicated that the CVS-Q SK© did not present difficulty in its understanding or in its filling. Nevertheless, 20% of the sample indicated that there were some improvable aspects of the questionnaire, so some changes were made in the items to obtain the definitive version of the questionnaire into Slovak language. The mean age of respondents was 31.95 ± 15.95 (mean ± SD); 55% of the participants were women and 50 % had university education. The prevalence of Computer Vision Syndrome (CVS) in the sample was 57.5%. Conclusion: The CVS-Q SK© can be considered an easy tool for understanding and management CVS measurements in people exposed to VDT in Slovakia.
Project:


Advanced search