Found 187 result(s)
Found 19 page(s)

Som educació: ensenyar i aprendre als museus i centres de ciència: una proposta de model didàctic

 • Bonil Gargallo, Josep
 • Gómez Gimeno, Ruth
 • Pejó i Climent, Lluc
 • Viladot Barba, Pere
 • Banqué Martínez, Neus
 • Bonil Gargallo, Josep
 • Campo, Rosa Eva
 • Crespo Mera, Carles
 • López i Galbe, Teresa
 • López Torres, Esther
 • Olmeda Jato, Montse
 • Pedreira Álvarez, Montserrat
 • Soler Artiga, Marta
 • Viciana Caballero, Salvador
Project:


Entrar al niu per sortir-ne volant: el Niu de Ciència, un espai familiar per a nens i nenes fins a sis anys

 • Viladot Barba, Pere
 • Pedreira Álvarez, Montserrat
El Niu de Ciència és un espai educatiu específic per a famílies i escoles on es porten aterme activitats per a nens i nenes de 0 a 6 anys. En aquest article s’explica l’activitatfamiliar d’autodescoberta que té com a objectiu que els petits puguin pensar lliurement,gaudir de la ciència a través del descobriment, l’activitat espontània i el joc, ontocar no sigui un acte impulsiu sinó condicionat per la necessitat intrínseca de buscarrespostes. Es parteix de la convicció que els nens més petits poden desenvoluparprocessos d’indagació autònoma sense ser condicionats o dirigits pels adults, ambcapacitat per generar preguntes i intentar respondre-les per si mateixos. Al Niu espromou un procés de recerca autònoma per part del nen acompanyat per l’adult.Aquest exerceix una funció auxiliar però important per orientar-lo durant aquestprocés. L’educador dinamitza l’espai donant unes mínimes instruccions inicials,promovent l’adequat paper dels adults i resolent els dubtes que es generen., El Nido de Ciencia es un espacio educativo específico para familias y escuelas dondese desarrollan actividades para niños y niñas de 0 a 6 años. En este artículo se explicala actividad familiar de autodescubrimiento cuyo objetivo es que los pequeñospuedan pensar libremente; disfrutar de la ciencia a través del descubrimiento, laactividad espontánea y el juego. En ella, tocar no es un acto impulsivo sino condicionadopor la necesidad intrínseca de buscar respuestas. Se parte de la convicción deque los niños más pequeños pueden desarrollar procesos de indagación autónomasin estar condicionados o dirigidos por los adultos, con capacidad para generar preguntase intentar responderlas por sí mismos. En el Nido se promueve un procesode investigación autónoma por parte del niño acompañado por el adulto. Este ejerceuna función auxiliar pero importante para orientarlo durante este proceso. El educadordinamiza el espacio dando unas mínimas instrucciones iniciales, promoviendoel adecuado papel de los adultos y resolviendo las dudas que se generan.
Project:


Sabem per a què venen? Anàlisi de les expectatives i els objectius dels docents en les visites de grups escolars al Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 • Viladot Barba, Pere
El problema que s’ha volgut abordar amb aquesta recerca és el desconeixement que hi ha en els museus de ciències ―i per extensió en tots els museus― sobre quins són els interessos dels docents quan visiten el Museu amb els seus alumnes. La finalitat de la recerca és esbrinar quines són les expectatives i els objectius d’aprenentatge dels docents per poder adequar l’oferta. Els objectius són: 1) establir el grau de vincle de les visites amb el currículum i 2) conèixer en quina fase del procés d’ensenyamentaprenentatge (e-a) es fan. El marc teòric es refereix, d’una banda, a les investigacions sobre visitants dels museus i les expectatives dels docents i, de l’altra, a la categorització de les sortides escolars en funció: 1) del vincle que mantenen amb el currículum i 2) de la fase del procés d’ensenyament-aprenentatge en la qual es produeix o si es porta a terme amb l’objectiu de ser l’eix conductor d’un tema. Per desenvolupar la recerca es va utilitzar una metodologia basada en el concepte de recerca avaluativa alhora que formativa. Va combinar tècniques qualitatives (entrevista semiestructurada) i quantitatives (qüestionari de respostes tancades). Els resultats ens indiquen que la majoria dels docents fan visites amb un vincle mitjà-alt amb el currículum, encara que un 25% d’aquestes mantenen un vincle baix perquè són sortides de tipus lúdic. Hi ha una gran diversitat respecte al moment del procés d’e-a en què es fa la visita, encara que gairebé la meitat ho fa en la fase d’aplicació de continguts. Les conclusions més importants es refereixen al fet que la majoria de docents espera que l’activitat del Museu els ajudi en el desenvolupament d’un tema i que una motivació per visitar-lo pot ser plantejar metodologies diferents a les de l’aula. Es constata igualment la dificultat de dissenyar activitats que puguin adaptar-se a aquesta gran diversitat de situacions., El problema que se desea abordar con esta investigación es el del desconocimiento que existe en los museos de ciencias ―y por extensión en todos los museos―, acerca de cuáles son los intereses de los docentes cuando visitan el Museo con sus alumnos. La finalidad de la investigación es averiguar cuáles son las expectativas y los objetivos de aprendizaje para poder adecuar la oferta. Los objetivos son: 1) establecer el grado de vínculo de las visitas con el currículum y 2) conocer en qué fase del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizan. El marco teórico se refirió a las investigaciones sobre visitantes de los museos y las expectativas de los docentes, por un lado, y a la categorización de las salidas escolares, por otro, en función: 1) del vínculo que mantienen con el currículum y 2) de la fase del proceso de enseñanzaaprendizaje en la que se produce o si se realiza con el objetivo de ser el eje conductor de un tema. Para desarrollar la investigación se utilizó una metodología basada en el concepto de investigación evaluativa a la vez que formativa. Combinó técnicas cualitativas (entrevista semiestructurada) y cuantitativas (cuestionario de respuestas cerradas). Los resultados nos indican que la mayoría de docentes realizan visitas con un vínculo medio-alto con el currículum, aunque un 25% de ellas mantienen un vínculo bajo al ser salidas de tipo lúdico. Existe una gran diversidad respecto al momento del proceso de e-a en que se realiza la visita, aunque casi la mitad lo hace en la fase de aplicación de contenidos. Las conclusiones más importantes se refieren a que la mayoría de los docentes espera que la actividad del Museo les ayude en el desarrollo de un tema así como que una motivación para visitarlo puede ser plantear metodologías diferentes a las del aula. Se constata igualmente la dificultad de diseñar actividades que puedan adaptarse a esta gran diversidad de situaciones.
Project:


Troballa a Catalunya de la forma flavida Oberthür, 1901, de la Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

 • Fernández Ruiz, Diego
 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Rondós Casas, Martí
Es dóna compta de la troballa a Catalunya (maresmes del delta del Llobregat, Baix Llobregat. Barcelona) de la forma flavida Oberthür, 1901 del Arctiidae Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)., Compte-rendu de la découverte en Catalogne (marais du delta du Llobregat, Bas Llobregat. Barcelona) de la forme flavida Oberthür, 1901 de l’Arctiidae Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758).
Project:


Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816): espècie en regressió a Catalunya?

 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Rondós Casas, Martí
 • Romañá, Ignacio
Dos noves poblacions del Lycaenidae Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) han estat descobertes a Catalunya els darrers deu anys. Tot i ser una espècie relicte i en alguns indrets sensible a l`alteració dels seus hàbitats, no es pot afirmar que estigui en regressió i/o en perill d`extinció, sinò que la seva àrea de distribució és encara mal coneguda., Deux nouvelles populations du Lycène Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) ont été découvertes en Catalogne au cours des dix dernières années. Espèce relicte et sensible aux modifications de son habitat dans certaines régions, on ne peut affirmer qu’elle soit en régression ou en danger d’extinction, mais que son aire de distribution est mal connue. Mots clés. — Lepidoptera, Lycaenidae, Iolana iolas, Espagne, Catalogne.
Project:


Una nova localitat catalana de Lycophotia molothina occidentalis Bellier, 1860

 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Requena, Emili
 • Rondós Casas, Martí
S`esmenta la troballa a la Catalunya central (comarca de l`Anoia) del Noctuidae Lycophotia molothina occidentalis Bellier, 1860, fins ara sols conegut del nord-est de la regió., Découverte dans le centre de la Catalogne (région de l’Anoia) du Noctuidae Lycophotia molothina occidentalis Bellier, 1860, connu jusqu’à présent seulement du nord-est de la région. Paraules-clau / Mots-clés. — Lepidoptera, Noctuidae, Lycophotia molothina occidentalis Bellier, 1860, Catalunya.
Project:


Melitaea ignasiti Sagarra, 1926 dans les Pyrénées catalanes (Lepidoptera, Nymphalidae)

 • Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim
 • Romañá, Ignacio
 • Rondós Casas, Martí
Amb motiu de la recent descoberta de Melitaea ignasiti Sagarra, 1926 als Pirineus Orientals francesos (Alta Cerdanya), es dóna la relació de localitats conegudes d`aquesta espècie als Pirineus catalans espanyols, amb la finalitat de facilitar les futures recerques del tàxon a la vessant francesa de la serralada, ― Suite à la récente découverte de Melitaea ignasiti Sagarra, 1926 dans les Pyrénées Orientales françaises (Haute Cerdagne), la liste des localités où cette espèce est connue dans les Pyrénées espagnoles, est établie dans le but d’en faciliter les recherches futures du côté français de la chaîne. Mots clés. ― Melitaea ignasiti, Lepidoptera, Nymphalidae, Pyrénées, Catalogne, Espagne, faunistique.
Project:


Advanced search