Found 435 result(s)
Found 44 page(s)

Bayonaco Diocesaco bi-garren catichima

 • La Vieuxville, Pierre-Guillaume de
Obra perteneciente al Fondo Antiguo de la Biblioteca de la USAL
Project:


Matematikari eta Zientzei buruzko nazioarteko ebaluazioa. TIMSS 2003. Euskadi. Emaitzen bigarren txostena. Matematika

 • Rubio Carcedo, Raimundo
 • Fernández Martínez, Alfonso
Existe una versión en castellano, con el título "Evaluación Internacional de Matemáticas y Ciencias. Segundo Informe de Resultados. TIMSS 2003. Euskadi. Matemáticas", Este informe recoge datos sobre el alumnado, el currículo, el profesorado y los centros educativos de la muestra participante en la evaluación TIMSS 2003, y analiza su influencia en los resultados que el alumnado de Euskadi obtiene en Matemáticas. Junto a los resultados globales de esta evaluación, este informe analiza las características del alumnado (sexo, repetición de curso, lengua de la prueba, estudios de la familia, autoconfianza, aprecio por las Matemáticas), las del profesorado (sexo, edad, titulación, formación permanente, formas de interacción entre el profesorado, su preparación para enseñar Matemáticas), así como las características de la clase y la enseñanza (tamaño, valoración del profesorado sobre alumnado con limitaciones para el aprendizaje, tiempo para la enseñanza de las Matemáticas y de sus áreas, grado de realización de algunas actividades, utilización del libro de texto y de ordenadores, deberes y exámenes). También se analiza el currículo, con un seguimiento sobre su puesta en práctica., Ikasleei, curriculumari, irakasleei eta ikastetxeei buruzko datuak biltzen ditu txosten honek, TIMSS 2003 ebaluazioan parte hartu zuen lagina kontuan hartuta. Era berean, Euskadiko ikasleek Matematikan lortutako emaitzetan datuok duten eragina aztertzen du. Ebaluazioaren emaitza orokorrekin batera, txostenak ikasleen ezaugarriak aztertzen ditu (sexua, ikasturtea errepikatzea, probako hizkuntza, familiakoen ikasketak, autokonfiantza, Matematikarekiko zaletasuna), irakasleenak (sexua, adina, titulazioa, etengabeko prestakuntza, irakasleen arteko interakzio-moduak, Matematika irakasteko trebakuntza) eta baita ikasgelarenak eta irakaskuntzarenak ere (tamaina, irakasleen balorazioa ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei buruz, Matematika eta arlo horretakoak irakasteko denbora, jarduera batzuen burutze maila, testuliburuen eta ordenagailuen erabilera, etxeko lanak eta azterketak). Curriculuma ere aztertzen da, eta hori aurrera eramatearen segimendua egiten da., ESP
Project:


PISA 2009 Euskadi. 2. Txostena. Aldagaien azterketa eta ikasleen irakurketako emaitzan duten eragina

 • Arregi Martínez, Amaia
 • Sáinz Martínez, Alicia
 • Ugarriza Ocerin, José Ramón
Existe una versión en español, con el título "PISA 2009 Euskadi. 2º Informe de Evaluación. Análisis de variables y su incidencia en el resultado en Lectura", El presente informe analiza la información recogida de los cuestionarios que, con motivo de la evaluación de Lectura PISA 2009, se pasaron al alumnado de 15 años del País Vasco y a los centros educativos que participaron en la misma. Las respuestas a las preguntas que se hicieron permiten describir las características del alumnado y ahondar en las actitudes que muestra respecto a la competencia lectora, comprobando su efecto en el aprendizaje. De esta manera, se describen los factores de motivación, las estrategias de aprendizaje y rendimiento y los hábitos del alumnado, y se recoge la opinión de las direcciones de los centros respecto al clima escolar, los recursos, etc. El informe dedica un capítulo entero a analizar las diferencias según el sexo del alumnado e incluye un análisis de variables, con conclusiones como que el nivel de estudios de la familia tiene influencia en el rendimiento académico del alumnado, o que Euskadi tiene una de las diferencias más altas entre las puntuaciones medias en lectura del alumnado autóctono e inmigrante (71 puntos)., PISA 2009 Irakurketa ebaluazioa zela-eta Euskadiko 15 urteko ikasleek eta bertan parte hartu zuten ikastetxeek erantzun zituzten galdetegien bidez bildutako informazioa deskribatu eta aztertzen du txosten honek. Galderei emandako erantzunek ikasleen ezaugarriak ezagutzeko aukera ematen dute, eta baita irakurketa-konpetentziaren aurrean duten jarreretan sakontzeko ere, horiek errendimenduan duten eragina erakusteaz gain. Horrela, motibazio-faktoreak, ikaskuntza-estrategiak eta ikasleen errendimendua eta ohiturak deskribatzen ditu, eta ikastetxeetako zuzendaritzek eskolako giroari, baliabideei eta abarri buruz duten iritzia jasotzen du. Txostenak atal oso batean aztertu ditu ikasleen arteko aldeak sexuaren arabera, eta aldagaien azterketa ere jaso du. Honako hauek dira ondorioetako batzuk: familiaren ikasketa mailak eragina du ikasleen errendimendu akademikoan; bertako ikasleen eta ikasle etorkinen irakurketako batez besteko puntuazioen arteko aldeari erreparatuta, handienetakoa Euskadin ematen da (71 puntu)., ESP
Project:


Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa

 • Arregi Martínez, Amaia
 • Martínez Fernández de Larrinoa, Paz
Existe una versión en español, con el título "El maltrato entre iguales en Educación Primaria y ESO. Investigación 2012", Los datos que se presentan en esta investigación recogen las opiniones y percepciones del alumnado de Euskadi sobre el maltrato entre iguales en su centro y en su contexto más cercano. Este informe del 2012 es complementario a los presentados en 2004, 2005, 2008 y 2009 sobre los cuestionarios cumplimentados por el alumnado de 80 centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 84 centros del Tercer Ciclo de Educación Primaria, así como por los equipos directivos de todos ellos, por considerarse que en estos tramos de edad es donde más incidencia tienen las conductas de maltrato entre iguales. Se trata de realizar un seguimiento que permita conocer, por comparación de los datos, la evolución del problema y la eficacia de las medidas tomadas. Para ello, se observan las doce conductas de maltrato en Educación Primaria y las trece en ESO que se han mantenido a través de todas las investigaciones realizadas. En esta edición se ha ampliado el número de conductas relacionadas con el cyberbullying., Ikerlan honetan aurkezten diren datuek Euskadiko ikasleen iritziak eta pertzepzioak biltzen dituzte, ikastetxean eta beren ingurune hurbilean gertatzen diren ikaskideen arteko tratu txarrei buruz. 2012ko txosten hau 2004an, 2005ean, 2008an eta 2009an aurkeztutakoen osagarri da. Datuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 80 ikastetxetako eta Lehen Hezkuntzako 84 ikastetxetako Hirugarren zikloko ikasleek eta zuzendaritza-taldeek betetako galdera-sortetatik atera dira, jokaera horiek sarrien adin horietako ikasleen artean ematen direlakoan. Datuak alderatuta, segimendua egin nahi da arazoaren bilakaera eta hartutako neurrien eraginkortasuna ezagutzeko. Horretarako, Lehen Hezkuntzan tratu txarreko hamabi jokaera hartu dira kontuan, eta hamahiru DBHn, aurretik egindako ikerketa guztietan bezala. Edizio honetan gora egin du kontuan hartu diren cyberbullingarekin lotutako jokaeren kopuruak., ESP
Project:


Ebaluazio Diagnostikoa 2011. Emaitzen txostena eta aldagaien azterketa. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

 • Damborenea Isusi, María Dolores
 • Ubieta Muñuzuri, Eduardo
Existe una versión en español, con el título "Evaluación Diagnóstica 2011. Informe de resultados y análisis de variables. 2º Educación Secundaria Obligatoria", Tercera edición de la Evaluación Diagnóstica, con la participación de 15.431 alumnos y alumnas de 2º de la ESO matriculados en los centros públicos y concertados de Euskadi. Además de las competencias básicas (euskara, castellano y matemáticas), por primera vez se evalúa la Competencia en comunicación lingüística en inglés. Como en las dos ediciones anteriores, en este Informe se han incluido no sólo los resultados generales por niveles de competencia y los de cada uno de los estratos, sino también el análisis de algunas variables significativas que pueden ayudar a explicar con mayor profundidad los resultados (como el índice socioeconómico y cultural, el sexo, la idoneidad en el curso correspondiente…). Además, se lleva a cabo un análisis comparativo que permite conocer la evolución de los resultados en las tres competencias evaluadas en las tres ediciones realizadas hasta el momento., Ebaluazio diagnostikoaren hirugarren edizioa, Euskadiko ikastetxe publikoetan eta itunpekoetan matrikulatutako DBHko 2. mailako 15.431 ikasle partaide izan dituena. Oinarrizko konpetentziez gain (euskara, gaztelania eta matematika), lehenengoz ebaluatu da Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. Aurreko bi edizioetan bezala, konpetentzia mailen araberako emaitza orokorrekin eta geruza bakoitzekoekin batera, txostenean hainbat aldagai esanguratsu aztertu dira, emaitzak sakonago azaltzeko lagungarri izan daitezkeenak (indize sozioekonomikoa eta kulturala, sexua, ikasmailaren egokitasuna…). Gainera, azterketa konparatiboa egin da, eta horri esker, orain arte burututako hiru edizioetan ebaluatu diren hiru konpetentzietako emaitzen bilakaera ezagutu daiteke., ESP
Project:


Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. 1. Haur eta Lehen Hezkuntza

 • Yarritu Polancos, Marily
 • Iturgaitz Rodríguez, Begoña
 • Rey Villanueva, Gloria
 • Valiente Lecuona, Begoña
 • Lete Lete, Koro
 • Odriozola Albizu, Belén
 • Galende Llamas, Isabel
 • Azkarate Maturana, Guillermo
 • Hornas García, Marisol
 • Calzacorta Arteta, Kesare
Existe una versión en español, con el título "Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. 1. Educación Infantil y Primaria", Informe que recoge el programa tipo de acceso del alumnado con sordera de la Comunidad Autónoma Vasca al currículo de las lenguas en Infantil y Primaria. Se trata de un proyecto de gran calado debido al intento de unión de tres factores de difícil conexión. En primer lugar, las consecuencias de la pérdida auditiva para el desarrollo lingüístico del individuo. En segundo, el acceso de éste a las lenguas orales del entorno educativo y social y, por último, la heterogeneidad de los alumnos y alumnas según variables como: los niveles de pérdida auditiva, la edad de comienzo de ésta, la funcionalidad auditiva, etc. que hacen que la respuesta y la valoración no pueda ser otra que individual.   , Txosten honek Euskal Aurtonomia Erkidegoko ikasle gorrak Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako hizkuntzen curriculumean txertatzeko eredu‐programa bat aurkezten du. Garrantzi handiko proiektua da, hiru faktore lotzeko ahalegina egiten baitu, lotura hori egitea zaila den arren. Lehenik eta behin, entzumenaren galerak norbanakoaren hizkuntza‐ garapenerako dituen ondorioak. Bestalde, norbanako horrek hezkuntza‐  eta gizarte‐inguruko hizkuntzak eskuratzeko duen aukera, eta, azkenik, ikasleen heterogeneotasuna, honako aldagai hauek kontuan hartuta:  entzumenaren galeraren maila, galera hori zenbat urterekin hasi zen, entzumen‐funtzionaltasuna, etab. Ezaugarri horiek guztiak kontuan izanda, norbanako bakoitzaren erantzuna desberdina eta bakarra izango da., ESP
Project:


Protocolo de seguimiento del desarrollo infantil: el entorno educativo de la atención temprana : Plan Marco de Atención Temprana, Haurren garapenaren Jarraipenerako protokoloa: arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan : Arreta Goiztiarreko Marko-Plana

 • Belaustegi, Marisa
 • Cuesta, Carmen
 • Fernández, María del Carmen
 • Galende, Isabel
 • Inda, Nere
 • Luengo, Antonio
 • Meabe, Noel
 • Olaskoaga, Begoña
 • Orbea, Igone
 • Rojo, Miren
El Protocolo de Seguimiento del Desarrollo Infanti tiene por objetivo detectar tempranamente posibles alteraciones del desarrollo que puedan generar necesidades específicas de apoyo educativo. Una intervención temprana en los trastornos del neurodesarrollo o en las situaciones de riesgo exige un proceso de detección. En la práctica, y entre otras medidas posibles aunque de menor envergadura, este proceso pasa por la puesta en marcha de procedimientos sistemáticos de observación del desarrollo para valorar la presencia de sospechas, alertas o indicadores de esos trastornos, además de tener en cuenta situaciones objetivas de riesgo de padecerlos., Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloaren helburua zera da, garapenean izan daitezkeen nahasmenduak goiz detektatzea, hezkuntza-laguntzarekin lotutako premia espezifikoak eragin ditzaketen trataera ematea. Neurogarapenaren nahasmenduetan edo arrisku-egoeretan esku-hartze goiztiarraz hitz egiten badugu, detekzio-prozesua ere beharrezkoa dela esan nahi du horrek. Praktikan, detektatzeko prozesu horretan, garapena behatzeko prozedura sistematikoak abiarazi behar dira nahasmendua adierazten duen susmorik, alertarik edo adierazlerik ba ote dagoen balioesteko. Horretaz gain, nahasmenduak izateko arrisku-egoera objektiboak aintzat hartu behar dira., ESP
Project:


Amara Berri sistemaren inguruan

 • Anaut, Loli
Existe una versión en español, con el título "Sobre el sistema Amara Berri", La fundadora del Sistema Amara Berri, de referencia en el mundo educativo, describe en este libro las características de este método pedagógico basado en la investigación, la experimentación y la innovación. Asegurar la coherencia entre la intencionalidad (PEC), la plasmación práctica (PCC) y las estructuras organizativas y de formación del centro es una de sus prioridades., Hezkuntza munduan erreferentea den Amara Berri Sistemaren fundatzaileak metodo pedagogiko honen ezaugarriak azaltzen ditu liburu honetan. Ikertzea, saiakuntzak egitea eta berritzea Amara Berri Sistemaren ezaugarriak dira. Hezkuntza-asmoaren, praktikan jartzearen eta ikastetxearen antolamendu eta prestakuntza egituren arteko koherentzia bermatzea lehentasunetako bat da., ESP
Project:


Hezkuntza-premia bereziak Lehen-mailako Hezkuntzan

 • Arregi Martínez, Amaia
 • Rubio Carcedo, Trinidad
 • Carlos García, Ángel de
Existe una versión en español, con el título "Las Necesidades Educativas Especiales en la Educación Primaria", Este documento quiere aportar al profesorado aquella información más relevante sobre las características y necesidades genéricas que presentan algunos colectivos del alumnado, para facilitar la planificación e intervención en las diferentes situaciones educativas a partir de las pautas y estrategias que se presentan. Los anexos incluyen instrumentos de ayuda para la realización de la evaluación inicial y ejemplificaciones del proceso a seguir para concretar el trabajo a realizar con el alumnado con necesidades educativas especiales., Dokumentu honek hainbat ikasle taldek agertzen dituen ezaugarri eta beharrizan orokorrei buruzko informazioa eskaini nahi dio irakaslegoari, bertan aurkezten diren jarraipide eta estrategiak egoera ezberdinetan irakaslegoaren eskuartzea planteatzerakoan abiapuntu gerta daitezkelakoan. Eranskinetan, hasierako ebaluaziorako laguntza-tresnak sartu dira, bai eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleekin egin behar den lana zehazteko jarraitu behar den prozesuaren adibideak ere., ESP
Project:


PISA 2009. Irakurmena. I. Markoa eta itemen analisia

 • Caño Reyero, Alfonso
 • Luna Arcos, Francisco
Existe una versión en español, con el título "PISA 2009.Comprensión Lectora. I. Marco y análisis de los ítems", El proyecto internacional PISA evalúa el rendimiento del alumnado de 15 años en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. PISA se aplica cada tres años y, junto a los resultados, divulga parte de las pruebas que utiliza. En este documento se ponen a disposición del profesorado vasco todos los ítems que hasta el momento han sido liberados por PISA para medir la comprensión lectora. Cada uno de los textos se acompaña de los resultados obtenidos en la correspondiente prueba, de una guía de corrección y de información acerca de sus características., PISA proiektuak 15 urteko ikasleen errendimendua ebaluatzen du irakurmen, matematika eta zientziari dagokienez. PISA hiru urtean behin aplikatu da eta, emaitzekin batera, erabiltzen dituen probetako zati batzuk argitaratzen ditu. Argitalpen honetan euskal irakasleen eskuetan jartzen dira PISAk gaur arte argitaratu dituen irakurmenari buruzko item guztiak. Ebaluazio proba desberdinetan erabili ziren item guztiei buruz informazio lagungarria ere eskaintzen da: haien ezaugarriak, zuzenketarako gida eta emaitzak., ESP
Project:


Advanced search