Found 16 result(s)
Found 2 page(s)

Şah I. Abbas’ın Bir Akdeniz Politikası Var mıydı?

 • Cutillas Ferrer, José Francisco
Geçtiğimiz 20 yıl, Safevi tarihi üzerine yapılan araştırmalarda muazzam bir gelişmeye tanıklık etti. Yakın zamanlarda Safevi uluslararası münasebetlerine ilişkin meydana gelen gelişmeler, 16. ve 17. yüzyıllar boyunca İran’ın ilişkilerinin ve Akdeniz’in kuzey kıyıları boyunca yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa ile bağlantılarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı sonucuna yol açtı. Bununla birlikte, Akdeniz’e yönelik bu bilinçli Safevi politikası hakkında hemen hemen hiç tartışma yok. Bu makale, Şah I. Abbas’ın, zihnindeki belirgin bir Akdeniz politikası ile hareket etmiş olabileceğini göstermek için İspanyol vesikalarının yeniden gözden geçirilmesini öneriyor.
Project:


Tradución económica ao galego: pautas de actuación ante a presenza de préstamos e calcos no léxico económico, Traducción económica al gallego: pautas de actuación ante la presencia de préstamos y calcos en el léxico económico, Economic Translation into the Galician Language: Guidelines for Decision-Making in the Use of Foreign Words, Loanwords and Calques in the Economic Discourse

 • García González, Marta
This article is the Galician version of “Traducción económica al gallego: pautas de actuación ante la presencia de préstamos y calcos en el léxico económico” by Marta García González. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism., En liña con traballos de temática similar (Russo 2002; Orts & Almela 2009; Orts & Almela 2012), o presente estudo analiza os mecanismos de creación de neoloxismos do campo da economía na lingua galega, prestando especial atención á entrada de estranxeirismos, calcos semánticos, préstamos adaptados e castelanismos propiciada pola actual situación de crise mundial. Desta forma, preténdese proporcionar pautas de actuación no uso destes elementos léxicos aos estudantes de tradución e futuros tradutores ao galego de textos económicos, ante a carencia de recursos de referencia e da experiencia necesaria para tomar decisións nesta materia. Trabállase para estes efectos con dous corpus textuais ad hoc compilados de maneira expresa para o estudo. O primeiro deles é un corpus monolingüe en lingua galega conformado por artigos xornalísticos de temática económica publicados en diarios da comunidade autónoma e máis por artigos de investigación extraídos da Revista Galega de Economía, que se edita semestralmente en lingua galega e castelá. O segundo é un corpus bilingüe comparábel conformado polos artigos da citada revista nas súas versións galega e castelá. A análise dos corpus apunta cara á existencia de patróns de uso diferentes dos estranxeirismos, préstamos adaptados e calcos nos textos económicos especializados e nos de divulgación, así como cara a unha coincidencia dos patróns de uso destes elementos entre a lingua galega e a castelá., En línea con trabajos de temática similar (Russo 2002; Orts & Almela 2009; Orts & Almela 2012), el presente estudio analiza los mecanismos de creación de neologismos del campo de la economía en la lengua gallega, prestando especial atención a la entrada de extranjerismos, calcos semánticos, préstamos adaptados y castellanismos propiciada por la actual situación de crisis mundial. De esta forma, se pretende proporcionar pautas de actuación en el uso de estos elementos léxicos a los estudiantes de traducción y futuros traductores al gallego de textos económicos, ante la carencia de recursos de referencia y de la experiencia necesaria para tomar decisiones en esta materia. Se trabaja para ello con dos corpus textuales ad hoc compilados de manera expresa para el estudio. El primero de ellos es un corpus monolingüe en lengua gallega conformado por artículos periodísticos de temática económica publicados en diarios de la comunidad autónoma y por artículos de investigación extraídos de la Revista Galega de Economía, que se edita semestralmente en lengua gallega y castellana. El segundo es un corpus bilingüe comparable conformado por artículos de la citada revista en sus versiones gallega y castellana. El análisis de los corpus apunta a la existencia de patrones de uso diferentes de los extranjerismos, préstamos adaptados y calcos en los textos económicos especializados y en los de divulgación, así como hacia una coincidencia en los patrones de uso de estos elementos en la lengua gallega y española., In line with previous studies (Russo 2002; Orts & Almela 2009; Orts & Almela 2012), the present paper discusses the mechanisms used in the Galician language for neologism creation in the field of economics, particularly focusing on the use of foreign words, loanwords and calques in economic texts. Two ad hoc text-based corpora were compiled for the study: (i) a monolingual corpus consisting of Galician press articles and Galician research papers drawn from the bilingual journal Revista Galega de Economía; and (ii) a bilingual corpus comprised of the Galician and Spanish versions of the papers from the aforementioned journal. Results point to the existence of different usage patterns of foreign words, loanwords, adapted calques and castilianisms in specialized economic papers and in economic newspaper articles, and of similar usage patterns of foreign words, loanwords and calques in research papers in Galician and Spanish.
Project:


O recinto fortificado do Monte Aloia. Un xigante altomedieval esquecido, The fortified site of Monte Aloia. A forgotten giant from the Early Medieval Age

 • Fernández-Pereiro, Mario
No presente artigo, presentamos os resultados do estudo arqueolóxico realizado arredor dun dos maiores asentamentos fortificados localizados na Galiza. Malia ser un xacemento coñecido na historiografía, apenas foi obxecto dunha investigación arqueolóxica en profundidade. A maiores da caracterización morfolóxica e a análise arquitectónica, tamén se realizou unha recompilación de datos históricos. Ao longo deste texto, pretendemos aportar información inédita sobre este xacemento e, paralelamente, comezar a comprender a súa ocupación na época posromana, a través da comparación con algunhas das hipóteses historiográficas existentes para este momento histórico., In this paper, we present the results of the archaeological study of one of the largest hillfort occupations located in Galicia. Even though the site is well-known by academia, it has not yet been the object of thorough archaeological research. Apart from a morphological characterization and an architectural analysis, a collection of historical data is also presented. On this basis, we intend to provide unpublished information about this site, and thus to better understand the site in the context of post-Roman times through its comparison with some of the main historical hypothesis for this historical moment., En el presente artículo, presentamos los resultados del estudio arqueológico realizado alrededor de uno de los mayores asentamientos fortificados localizados en Galicia. Pese a ser un yacimiento conocido en la historiografía, apenas fue objeto de una investigación arqueológica en profundidad. A mayores de la caracterización morfológica y el análisis arquitectónico, también se realizó una recopilación de datos históricos. A lo largo de este texto pretendemos aportar información inédita sobre este yacimiento, y paralelamente, comenzar a comprender su ocupación en época posromana, a través de la comparación con algunas de las principales hipótesis historiográficas existentes para este momento histórico.
Project:


Algunhas reflexións sobre o presente e o futuro da democracia, Algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de la democracia, Some reflections on the present and future of democracy

 • Canales Aliende, José Manuel
Este texto analiza as causas principais da crise actual da democracia, froito esencialmente da globalización, así como sobre o seu futuro, achegando unha visión positiva, sendo unha actualización e ampliación doutros textos propios sobre esta temática., Este texto analiza las causas principales de la crisis actual de la democracia, fruto esencialmente de la globalización, así como sobre su futuro, aportando una visión positiva, siendo una actualización y ampliación de otros textos propios sobre esta temática., This paper analyzes the main causes of the current crisis of democracy, in the context of globalization, as the future of this.
Project:


A influência das fontes de informação na escolha dos turistas acadêmicos: o caso de Santiago de Compostela, The influence of information sources on tourist consumer choice: the case of the academic tourists in Santiago de Compostela, La influencia de las fuentes de información en la elección del consumo turístico: el caso del turismo académico en Santiago de Compostela

 • Rodrigues Soares, Jakson Renner
 • Macedo Castro Gabriel, Larissa Paola
 • Sánchez Fernández, María Dolores
Este artigo trata das fontes de informações utilizadas por estudantes brasileiros para conhecer Santiago de Compostela. Elas são as responsáveis por apresentar o destino turístico, além de poder influenciar na sua capacidade de atração. A pesquisa se desenvolve sob uma metodologia mêsta elaborada em duas etapas com entrevistas e modelagem das equações estruturais. Foi assim idealizada para que seja o sujeito quem ofereça as suas impressões sobre o destino, isto é, a ferramenta de medida utilizada na segunda etapa foi criada com base na visão do fenômeno turístico relacionado com a experiência vivida pelo indivíduo. O objetivo principal é identificar as principais fontes de informação utilizadas pelo turista acadêmico. Ademais, também se espera identificar como a mensagem transmitida por estas fontes influencia o processo de formação da imagem do destino. Em quanto ao nível teórico, com este trabalho se espera promover uma discussão sobre a importância da seleção de ferramentas acertadas na estratégia de promoção da imagem turística. Com esta pesquisa se conclui que o uso das novas tecnologias pelo turista durante sua estadia pode aumentar a credibilidade das informações divulgadas, pois o indivíduo, além de consumidor passa a ter um importante papel na produção da informação., This article examines the information sources used by Brazilian students to obtain information about Santiago de Compostela. These sources are responsible for introducing the tourist destination and can influence its attractiveness. The research was performed using a mixed method approach divided into two stages: qualitative (interviews) and quantitative (structural equation modeling). It was designed so that each individual described his or her impressions about the destination. The measuring tool used in the second step of the research was based on the perception of the tourism phenomenon, specifically, the experience of the individual. This article aims to identify the main information sources used by the academic tourist, the credibility of this information and how these sources can influence tourist consumer behavior. As to the theoretical approach, this study seeks to promote a discussion on the importance of the selection of adequate tools for tourism image promotion strategies. It was concluded that the use of new technologies by tourists during their stay can increase the credibility of the information generated. As well as being a consumer, the tourist also plays an important role in the production of information about the tourist destination., Esta investigación trata de las fuentes de informaciones utilizadas por estudiantes brasileños para conocer Santiago de Compostela. Estas fuentes son las responsables de presentar el destino turístico, además de poder influir en su capacidad de atracción. El trabajo se desarrolla bajo una metodología mixta elaborada en dos etapas: cualitativa (entrevistas) y cuantitativa (modelo de ecuaciones estructurales). Se concibión com el objeto de que sea el sujeto quien ofrezca sus impresiones sobre el destino, es decir, la herramienta de medida utilizada en la segunda etapa fue diseñada con base en la visión del fenómeno turístico, exactamente en la experiencia vivida por el individuo. En este artículo se trabajan las fuentes orgánicas y autónomas, la credibilidad de la información y su influencia en el comportamiento del consumidor turístico. En cuanto al nivel teórico, con este trabajo se espera promover una discusión sobre la importancia de la selección de herramientas acertadas en la estrategia de promoción de la imagen turística. Asimismo, se concluye que el uso de las nuevas tecnologías por el turista durante su estadía puede aumentar la credibilidad de las informaciones, dado que el individuo además de consumidor pasa a tener un importante papel en la producción de información.
Project:


Do planalto ás terras baixas: novas achegas á ocupación da península do Barbanza dende a Prehistoria ata o Medievo, From the sierra to the lowlands: new data on the settlement of the Barbanza Peninsula from Prehistoric to Medieval times

 • Barbeito Pose, Víctor José
 • Fábregas Valcarce, Ramón
 • Rodríguez Rellán, Carlos
 • Fariña Costa, Alfonso
 • Paz Camaño, Alexandre
 • López Taboada, María de los Ángeles
 • Suárez Piñeiro, Ana María
 • Abascal Palazón, Juan Manuel
 • Fernández Suárez, Gonzalo Francisco
 • Casado González, Gregorio
 • Vázquez Martínez, Alia
 • Mariño Calvo, María Vanesa
Procédese á revisión dos traballos de prospección previa na serra do Barbanza e ampliados aos montes de Macenda e Bealo na procura de asentamentos gandeiros/pastorís, no curso deses traballos localizáronse ademáis un interesante xacemento de cronoloxía calcolítca e un castro inédito. Asemade, dáse conta dos resultados das intervencións en dous xacementos, un de carácter gandeiro que presenta un palimpsesto estrutural e cronolóxico (Río Barbanza), e outro relacionado con sistemas de control territorial (Outeiro da Torre)., We review the survey works carried through in the district of Barbanza, now extended to the parishes of Macenda and Bealo in search of livestock / pastoral settlements. In the course of these explorations a Copper Age site was discovered and, nearby, a previously unknown hillfort. An account is given of the results of the digging in two sites; one related to husbandry tasks, that presents a structural and chronological palimpsest (Rio Barbanza); and another more, related to territorial control systems (Outeiro da Torre).
Project:


Esta cantiga fez Pero Velho de Taveiroos e Paai Soarez, seu irmãao... A manciña indicadora no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (códice 10991)

 • González Martínez, Déborah
Case todas as anotacións de A. Colocci no Cancioneiro da Biblioteca Nacional 10991 (B) teñen sido estudadas e valoradas polos investigadores da lírica galego-portuguesa, con frecuencia procurando respostas a diferentes problemas. No f. 35v, encóntrase o debuxo dunha manciña que sinala cara á singular razo que introduce a primeira tenzón no cancioneiro B, Vi eu donas encelado (B142), dos irmáns Pero Velho de Taveirós e Paai Soarez de Taveirós. A partir da situación desta marca colocciana, deseñada entre a rúbrica atributiva Pero Velho de Taveroos (na col. a) e a razo (na col. b), J.-M. d’Heur entendeu que o sinal estaba destinado a corrixir a disposición da rúbrica atributiva, pasando a asignar B140 (Par Deus, dona Maria, mia senhor ben talhada) e B141 (Quand’ora for a mia senhor veer) ao trobador que ten a súa obra nos folios anteriores do cancioneiro B, isto é, Nun’Eanes Cerzeo. A dúbida na autoría destas dúas cantigas callou en estudos posteriores, pero en ningún caso conduciu a unha análise dos contextos de aparición e da función da manciña colocciana no interior do cancioneiro. Con intención de reavaliar a cuestión, o noso traballo derivará no exame desta singular marca., Almost all notes of A. Colocci in the Cancioneiro da Biblioteca Nacional 10991 (B) have been studied and evaluated by the researchers of Galician-Portuguese Lyric, who often was looking for answers to different problems. In the f. 35v, a sketch of a hand points to the singular razo that introduces the first tenzón in B, Vi eu donas encelado (B142), by the brothers Pero Velho de Taveirós and Paai Soarez de Taveirós. This hand is located between the attributive rubric Pero Velho de Taveirós (col. a) and the razo (col. b). So J.-M. D’Heur understood that the signal was used for relocate the attributive rubric; consequently, B140 (Par Deus, dona Maria, mia senhor ben talhada) and B141 (Quand’ora for a mia senhor veer) would belong to the precedent troubadour in B, Nun’Eanes Cerzeo. This doubt about the authorship has appeared in subsequent studies, but it never has driven to an analyze of the contextual occurrence and the fonction of the Colocci’s sketch inside B. With the intention of reappraising this problem, our work drives to the exam of the sketch., Este traballo deriva das nosas investigacións no proxecto El debate metaliterario en la lírica románica medieval (FFI2011-26785), financiado polo MEC.
Project:


A trindade de Pedro Garcia de Ambroa, La trinidad de Pedro Garcia de Ambroa, Pedro Garcia de Ambroa's trinity

 • Ventura Ruiz, Joaquim
Os estudosos da lírica medieval galego-portuguesa están divididos á hora de considerar se o trobador Pedro García de Ambroa e o segrel Pedro de Ambroa son a mesma persoa ou non. Unha confusión reforzada pola presenza dun homónimo, morto en 1237, a quen se lle atribúe a persoalidade do primeiro. Por outra parte, tamén hai dúbidas verbo da participación do segundo nas cruzadas, en compañía de María Pérez «Balteira». Analizar a súa aparición póstuma nunha querela presentada polo mosteiro de Monfero e nun inventario testamentario en 1261 permete coñecer quen foi este Pedro García de Ambroa., Critics of medieval Galician-Portuguese lyric are divided when considering whether the troubadour Pedro Garcia de Ambroa and the segrel Pedro de Ambroa are the same person or not. A confusion enhanced by the presence of a homonym, who died in 1237 and who is credited with the identity of the first. On the other hand, there are also doubts about the participation of the latter in the Crusades, in the company of Maria Perez «Balteira». Analysis of his posthumous appearance in the year 1261 in a complaint filed by the Monfero monastery and in a probate inventory allows us to know who this Pedro Garcia de Ambroa really was.
Project:


Огляд наукових досліджень в галузі вивчення напружено-деформованого стану трубобетонних конструкцій, Review of Research in the Field Study of the Stress-Strain State of Concrete-Filled Structures

 • Garanzha, Igor
 • Ivorra, Salvador
The paper presents an analytical review of the literature, which reflects the results of national and foreign scientific researches aimed to studying the features of the composition and dosage of components of self compacting concrete as one of the most promising aggregate for modern composite structures. In addition, the results of numerical and experimental researches of stress-strain state of composite structures (concrete-filled tubes) under the influence of various power factors, have been considered. The description and features of existing analytical methods for the determination of the bearing capacity of the considered structures under compression and bendings, have been given. The analysis of deformation model of confined concrete in a composition of the composite structure, as well as non-linear models of steel works with their distinctive features, has been carried out. The main approaches to the finite element modeling of composite structures have been determined.
Project:


Fraseodidáctica: a fraseoloxía para a didáctica, Phraseodidactics: phraseology for didactics

 • Timofeeva Timofeev, Larissa
In this article it is offered a different view of the role of phraseology in the foreign language class. Considering the holistic nature of language, phraseological units are conceived as inherent elements in the verbal communication, which confirms its importance in the formation process of the communicative competence in a foreign language. With attention to the modular conceptions of the communicative competence (Canale 1983) and of the phraseological meaning (Timofeeva 2012), it is proposed conceiving the phraseology as a starting point for developing the different parts of communicative competence. As it is explained, phraseological meaning is conformed by several informational chunks articulated in two levels, the semantic and the pragmatic. The connexions between these chunks and the parts of communicative competence allow to use more effectively the phraseological contents for the foreign language learning and teaching.
Project:


Advanced search