Found 184 result(s)
Found 19 page(s)

Un panorama de la TAD : An overview of ATD

 • Bosch, Marianna
 • Gascón, Josep
 • Ruiz Olarria, Alicia
 • Artaud, Michèle
 • Bronner, Alain
 • Chevallard, Yves
 • Cirade, Gisèle
 • Ladage, Caroline
 • Larguier, Mirène
Project:


Avaluació Ambiental/ L'évaluation environnementale

 • Antón Vallejo, Ma. Asunción
 • Seda Tatjé, Marta
 • Muñoz Odina, Pere
 • Dorais, Martine
L'objectiu d’aquesta fitxa tècnica és la difusió de la metodologia Anàlisi de Cicle de Vida, ACV, com a mètode per avaluar ambientalment l’agricultura ecològica, detectar els punts febles i aportar alternatives. Els estudis d’ACV utilitzen la metodologia proposada per les normatives ISO (ISO-14040, 2006; ISO-14044, 2006). Els estudis previs que l’han aplicat avalen la metodologia, mostrant que l’eina ACV reuneix les característiques d’objectivitat i transparència per a l’estudi de l’impacte ambiental de la producció agrària ecològica. Existeixen, però, aspectes metodològics poc desenvolupats que requeriran de futura recerca i que resumim en aquesta fitxa. Aspectes principalment relacionats amb la necessitat de bases de dades locals per una correcta realització dels inventaris i consens en les metodologies per anàlisis d’impactes relacionats principalment amb l’ús del sòl, biodiversitat i toxicitat., Le but de cette fiche technique consiste dans un premier temps en la diffusion de la méthodologie utilisée pour l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) comme outil d'évaluation de l’impact environnemental de l'agriculture respectueuse de l'environnement dont l’agriculture biologique, puis dans un second temps dans la détection des points faibles et finalement la proposition d’alternatives durables. Les études ACV utilisent la méthodologie proposée par les normes ISO (ISO 14040, 2006, ISO 14044, 2006). Des travaux antérieurs ont démontré que la méthodologie de l’ACV possède les caractéristiques d'objectivité et de transparence essentielles à l’étude de l'impact environnemental des systèmes de production biologique. Ce document résume également les aspects qui nécessitent des recherches futures. Principalement les aspects liés à la nécessité de bases de données locales pour une réalisation adéquate de l'inventaire, c'est-à-dire de tous les flux impliqués dans le système à l’étude, ainsi que le consensus sur les méthodologies d'analyse des impacts liés principalement à l'utilisation du territoire, la biodiversité et la toxicité.
Project:


Jornades de seguretat viària al món local Mollet del Vallès, 27 i 28 de gener de 2012: recull de ponències

 •  Díaz, Susana
 •  Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 •  Sanz González, Mireia
 •  Thorson Jorgensen, Ole
 •  Cruz, Farners
Proporcionar els coneixements i les eines més adients als càrrecs electes i al personal tècnic dels ajuntaments sobre el trànsit, la seguretat viària i sobre els recursos de què disposen per millorar la mobilitat en el seu municipi.
Project:


Les Imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC)

 • Roca Roumens, Mercè
 • Principal, Jordi
Aquesta obra és fruit de la taula rodona «Imitatio Vasaria. Les imitacions de vaixella fina a la Hispània Citerior en època tardorepublicana i altimperial: producció i comercialització», que va reunir durant tres dies representants de tretze grups de recerca per reflexionar sobre les imitacions de les ceràmiques fines d’importació d’època romana tardorepublicana i altimperial. Com a resultat d’aquestes xerrades es van redactar 14 articles que presenten els estats de la qüestió que cada grup de recerca va portar a terme en el seu àmbit geogràfic i en els jaciments on van desenvolupar el seu treball de camp: diverses zones de la Hispània Citerior des de les universitats de Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona, València, Alacant i Valladolid, així com des dels Museus d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, Mataró i Badalona, i de l’ICAC. Dos articles del llibre, però, se centren en un altre punt de la Mediterrània occidental, el Llenguadoc, aportat per un grup del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Project:


Dibuixar un arbre / Drawing a Tree

 • Nogué, Àlex, 1953-
L’arbre, un dels símbols més universals i un element intrínsecament vinculat al desenvolupament de la nostra cultura, esdevé, en aquest llibre, el pretext idoni per donar a conèixer alguns dels interrogants que la vivència de l’art contemporani planteja. L’artista Àlex Nogué obre les portes del seu procés de creació per fer visible com es desencadena la gènesi d’una obra d’art i posa a la llum les incerteses, les intuïcions i les aspiracions que comporta la creació artística. Dibuixar un arbre tracta de les similituds entre l’emoció que produeix un plançó al mig d’un bosc i l’emoció de traslladar-lo fins a l’interior d’una presó. De les diferències de dibuixar un xiprer dret o abatut. Dels silencis i dels sorolls de les imatges. Del que una obra pretén i del que mai aconsegueix. Les imatges i els textos d’aquest llibre ens permeten transitar per l’interior de vuit processos de creació i ens mostren com els treballs artístics neixen i creixen. Per emmarcar l’experiència creativa en el context cultural contemporani, Dibuixar unarbre s’inicia amb cinc reflexions d’autors que han viscut amb empatia aquest recorregutcreatiu. Ells mateixos estan immersos de manera apassionada en la creació, producció,difusió o direcció de projectes creatius, i són: Eudald Camps, Xavier Franquesa, Rosa Pera, Víctor Sunyol i Àngels Viladomiu.
Project:


El marmor de Tarraco. Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en època romana

 • Gutiérrez Garcia-Moreno, Anna
 • Rodà, Isabel, 1948-
Aquest és el llibre més complet que hi ha sobre la pedra de Santa Tecla i el llisós, dos materials procedents de Tarragona i molt utilitzats en època romana. Els autors, arqueòlegs i geòlegs, caracteritzen aquestes dues varietats i presenten el panorama de les seves aplicacions, i també donen pautes per identificar-les i diferenciar-les d’altres pedres que s’hi podrien confondre, com la “portasanta” o la pedra de Buixcarró.
Project:


Marbles and stones of Hispania : exhibition catalogue = Marbres i pedres d'Hispania : catàleg de l'exposició = Mármoles y piedras de Hispania : catálogo de la exposición

 • Álvarez Pérez, A. (Aurelio)
 • Domènech de la Torre, Ana
 • Lapuente Mercadal, Pilar
 • Pitarch i Martí, Àfrica
 • Royo Plumed, Hernando
Primera guia de materials lapidis hispànics explotats en època romana a la península Ibèrica. El treball recull 16 varietats, i té especial interès en la descripció de la geologia dels entorns de les explotacions. Entre els materials lapidis figuren, per exemple, marbres de la zona d’Estremoz (Portugal), broccatello (també anomanat jaspi de la Cinta, procedent de Tortosa), marbres de la zona de Macael (Andalusia) i la pedra de Buixcarró (València). També s'hi estudien amb detall els punts d’explotació (pedreres) i les diverses aplicacions donades a cada tipus de pedra. El llibre és trilingüe (anglès, català i castellà), està molt ben il·lustrat (en color) i s'ha publicat com a catàleg ampliat d'una exposició amb el mateix títol muntada en el marc de la IX Asmosia Internacional Conference (Tarragona, juny del 2009).
Project:


Iberos del Ebro: actas del II congreso internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011)

 • Belarte Franco, Maria Carme
 • Benavente Serrano, José Antonio
 • Fatás Fernández, Luis
 • Diloli i Fons, Jordi
 • Moret, Pierre
 • Noguera Guillén, Jaume
Project:


Advanced search