Buscador

Found 241547 result(s)
Found 24155 page(s)

Creació de botiga virtual per a un comerç de roba

 • Carmona Medina, José Antonio
El present projecte ha estat realitzat sobre un marc de treball basat en llenguatge PHP, CAKEPHP, on se sosté tota la lògica de l’aplicació, amb l’ajut del llenguatge JAVASCRIPT (Llibreries JQUERY de suport i AJAX). L’aplicació de l’usuari permet llistar o cercar productes del negoci i obtenir-ne el detall,per, finalment, realitzar la compra d’aquest. La cerca i la llista son lliures, però la compra es troba limitada als usuaris registrats. Del costat de l’administrador, es troba tota la gestió del contingut comercial de l’aplicació, gestió d’usuaris, de productes, de categories i la resta de detalls que permetran mantenir viva l’aplicació
Project:


Abaddon

 • Garcia Hernando, Rafael
The project is called Abaddon, which was developed in team at the Glyndwr University. The team name is called Celestial, a group of four students. The team has an external student from the Art department of the university who help with the Concept Art. Each member of the team has its own role within the project. But all members work together on the 3D modelling aspect of the project. The most important requirements in Glyndwr University if you are doing Computer Game Development are developing a game and in team due to the huge amount of work that it involves. The initial concept of the project was started in the summer of 2012. We choosed Abaddon as a name, because it is the main antagonist of the Devil and the player will experience the main characters travel through the depths of hell. The game is set in the mid-19th century in a northern city and the character has come back home . The player would experience and play through the seven stages of hell and the main character's experience off loss and depression. At the end, we kept it simple in a single map with more than ten minutes to play. The project consists in a game of a unique level where our 3D objects, some of our characters and sound are displayed. Notice that not all the work could be included due to the amount of time.
Project:


Aigües de sentines: tractaments alternatius

 • López Calle, Esther
Qualsevol avió de passatgers produeix residus tants sòlids com líquids, procedents de les sentines, que són emmagatzemats en un dipòsit aïllat de l’avió. La part líquida d’aquests residus, a la que anomenem aigües residuals, és, essencialment, el líquid procedent dels lavabos. L’aigua residual generada a l’Aeroport del Prat (Barcelona) prové de dos destins diferents. Pràcticament la totalitat de les aigües residuals (uns 1.000m3/dia) prové de les terminals i edificis annexes. Per altra banda, els avions descarreguen les aigües procedents de les seves sentines (uns 10m3/dia) en camions cisterna que, alhora, s’aboquen a la xarxa de sanejament. La mescla dels dos abocaments s’impulsa a l’EDAR del Prat. La càrrega contaminant de l’aigua residual de les terminals és perfectament normal i, de per si, es podria portar a l’EDAR sense cap tractament previ. Tanmateix, la càrrega contaminant de l’aigua residual provinent de les sentines és tant elevada que, encara que es dilueixi amb la resta de l’aigua residual de l’aeroport, l’aigua resultant excedeix en alguns paràmetres els límits autoritzats pel reglament metropolità (especialment l’Amoni i el NKT). Aqualogy Soluciones Industriales és una empresa que pertany al grup Agbar. Aqualogy S.I. desenvolupa la seva activitat en el sector industrial i ofereix serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Dins de les seves activitats principals destaquen l’assistència tècnica a indústries en el marc del tractament d’aigües, ja siguin de procés o residuals, el disseny i construcció d’instal·lacions així com també el manteniment i operacions de les mateixes. Aqualgoy Soluciones Industriales és l’empresa encarregada de dur a terme la implantació i posada en marxa de la planta de tractament d’aigües procedents de les sentines dels avions a l’Aeroport del Prat. Així doncs, aquest projecte queda emmarcat en les tasques i activitats de posada en marxa i entrega a client de la planta de l’Aeroport del Prat per part d’Aqualgoy S.I. La finalitat d’aquest treball és la d’estudiar la tecnologia implantada, estudi de la planta de tractament i proposta de tractaments alternatius, així com també la recerca bibliogràfica i síntesi d’informació sobre els diferents tractaments d’aigües residuals industrials.
Project:


Disseny i avaluació del sistema de frenada del sistema d’evacuació Safety Coaster

 • Villalba i Martínez, Maider
L’aparell Safety Coaster és un sistema d’evacuació d’edificis que permet facilitar la sortida de les persones a partir d’una unitat individual de transport que descendeix per una estructura tubular situada al sostre de les escales d’emergència. Aquest projecte consisteix en dissenyar un sistema de frenada mecànic per a l’aparell Safety Coaster. Per tant, els objectius són determinar quin és el sistema més adient que compleixi les següents especificacions. En primer lloc, mantenir la simplicitat del mecanisme, que ha de ser purament mecànic, sense tenir alimentació elèctrica ni requerir manteniment específic com per exemple canvis d’oli o de peces que es puguin deteriorar amb el pas del temps. També ha de ser un element que es pugui integrar al Safety Coaster, que garanteixi la seguretat de l’usuari i del menor cost possible. I per últim, pel que fa al seu funcionament, es desitja que amb aquest sistema de frenada, el conjunt no superi la velocitat d’1m/s en realitzar el descens d’un pis i que, a ser possible, no s’experimentin diferències notables en els casos de càrregues molt diferents. Amb aquest fi s’han analitzat les prestacions de diferents sistemes de frenada que compleixin aquestes especificacions com són un fre centrífug, un fre de cinta o una combinació de ambdós sistemes. Amb la informació obtinguda sobre el parell de frenada que ofereix cada opció, la possibilitat d’integració en el sistema i el funcionament a l’hora de realitzar el desplaçament, s’ha triat l’opció del fre centrífug. El següent pas ha estat realitzar algunes millores en el disseny inicial per adaptar-lo millor a la situació concreta plantejada, amb l’acoblament d’un multiplicador de velocitat entre l’eis de gir i el fre centrífug, i finalment s’ha obtingut una versió definitiva amb canvis que permeten disposar d’un sistema de frenada més simple i econòmic. Les conclusions finals han estat l’obtenció d’un sistema que permet limitar la velocitat de frenada de l’aparell amb lleugeres diferències per a cada valor de càrrega (obtenint velocitats de frenada entre 0,3 m/s i 1,2m/s) i en tots els casos s’ha aconseguit que aquesta velocitat sigui aproximadament inferior a 1 m/s. Per tant, per acabar, els següents passos a seguir serien poder realitzar una experiència en la qual es pogués posar en pràctica un prototip del fre centrífug acoblat al Safety Coaster actuant en les condicions en què es farà servir en el futur i comprovar que compleix les especificacions inicials establertes durant el seu funcionament.
Project:


Minimal controller synthesis for a full-bridge buck inverter

 • Mastronardi, Alessandro
The main objective of this research study is the control of a DC-AC full-bridge buck-based inverter through an extension of Model reference adaptive control (MRAC) strategy, in particular the Extended Minimal Controller Synthesis. This approach requires minimal knowledge of plant and disturbance parameters offering a good robustness even in presence of parameters variation, plant unmodeled nonlinearities and external disturbances. The rejection of undesirable effects of sudden load changes and the ability to recover regular operation with a low transient error, in a short number of periods and the high robustness guarantee that high performance is kept when the control signal is injected through a PWM generator switching at realistic frequency., Incoming
Project:


Supervisió, control i adquisició de dades d'un procés de control de qualitat

 • Batlle Reixach, Guillem
 • Lluva Serra, Marc
El projecte “Supervisió, control i adquisició de dades d’un procés de control de qualitat” es basa en l’anàlisi, disseny i implementació física d’un procés de control de qualitat. La planta utilitzada ha estat la de pràctiques de l’assignatura Tecnologies de la Producció impartida per Javier Gàmiz i situada al laboratori d’automatització i robòtica de l’EUETIB on, inicialment, la planta comptava amb una controladora per port sèrie i una aplicació de control desenvolupada amb Visual Basic. A nivell de procés, s’han realitzat unes modificacions per tal d’adaptar la planta a una aplicació real de control de qualitat. A nivell d’implementació de software i hardware s’ha utilitzat el bus de camp DeviceNet, s’ha programat un codi per PLC Allen-Bradley i s’ha dissenyat i implementat una aplicació per la supervisió i control (SCADA) amb el programa InTouch de la firma Wonderware. Un aspecte complementari d’aquest projecte ha estat que la nova planta permeti als futurs alumnes de Tecnologies de la Producció o altres assignatures relacionades tractar en profunditat una planta automatitzada.
Project:


Estudio de fabricación de un masterbatch biodegradable

 • Sordo Rebollo, Laura
En el present Treball Final de Grau es desenvolupa el procés de fabricació d´un masterbatch biodegradable, un concentrat de color per aplicar a polímers biodegradables, concretamente, es tracta d´un masterbatch de color verd fabricat amb base polímèrica de PLA 2003D. Producte relativamente nou, innovador, diferent i amb moltes possiblitats en un futur pròxim, la finalitat principal del qual es fer-se un espai en el mercat dels plàstics convencionals i substituir-los poc a poc per reduir així l´impacte ambiental aquests generen.
Project:


Optimización de procesos. Lean healthcare

 • Cladera Prats, Neus
Aquest treball té per objectiu implantar el mètode Lean Management dins un Servei de Farmàcia d’un Hospital determinat, amb el fi d’optimitzar l’ús dels recursos existens i de treballar de forma més efectiva. Amb aquest fi, es donaran a conèixer breument els orígens del mètode, s’explicarà d’una manera detallada en què consisteix, la seva filosofía i les eines que són utilitzades. Un cop s’ha acabat amb el desenvolupament de la técnica Lean; es comença amb l’aplicació del Servei de Farmàcia. Es preten aconseguir una gestió eficient, un rendiment més alt, una reducció dels costos i un aument de la qualitat del producte o del servei en qüestió.
Project:


Disseny i fabricació d'un intercanviador de calor

 • Vergés i Pallejà, Akot
Aquest projecte consisteix en el disseny i fabricació d‟un intercanviador de calor. S‟ha realitzat diversos càlculs tèrmics de diferents casos possibles amb el mètode de càlcul manual i mitjançant un programa de càlcul tèrmic. S‟ha analitzat els càlculs tèrmics realitzats i s‟ha escollit el millor cas per tal d‟optimitzar-lo. També s‟han realitzat els càlculs mecànics necessaris per dimensionar l‟intercanviador de calor mitjançant el càlcul manual i un programa de disseny mecànic amb un codi de disseny determinat. En el present projecte s‟ha realitzat un estudi dels possibles materials que es poden emprar per tal d‟optimitzar les condicions de treball d‟aquest equip, tant en l‟àmbit mecànic i tèrmic, com en l‟econòmic. S‟ha realitzat un estudi dels diferents components de fabricació amb els materials escollits i els processos de fabricació necessaris per tal de construir aquest intercanviador de calor. Finalment, s‟ha elaborat un apartat on s‟estudia tots els procediments requerits per tal de legalitzar un equip a pressió i concretament s‟ha analitzat el procés de legalització de l‟intercanviador de calor dissenyat.
Project:


Anàlisi unidimensional d'un motor de combustió interna amb Boost

 • Sánchez Guillermo, David
L’estudi de motors que es presenta a continuació té com a objectiu principal il·lustrar els processos tèrmics que succeeixen en l’interior d’un motor de combustió interna (MCI) de forma numèrica i gràfica, fer-ne un anàlisi i posteriorment plantejar una millora mitjançant la modificació del sistema. Per a dur a terme la tasca es fa ús d’una eina computacional facilitada per AVL: Boost. Aquest programa CFD permet l’anàlisi unidimendional (1D) dels processos termodinàmics interns d’un motor, que serà definit més endavant. Cal remarcar que el programa utilitzat és una eina prèvia al disseny i anàlisi tridimensional (3D) que es fa en els motors de combustió interna de producció real. És a dir serveix com una aproximació dels càlculs i, a la vegada, com una referència prèvia. L’esmentada tasca es durà a terme sobre un motor Otto de 4 temps. Aquest serà simulat després de ser caracteritzat i per últim es tornarà a simular després de ser modificat amb l’objectiu d’obtenir millores. El treball serveix tant d’anàlisi com de guia per a un usuari interessat en la matèria.
Project:


Advanced search