Buscador

Found 1903302 result(s)
Found 190331 page(s)

Patrimonio cultural como factor de desarrollo territorial resiliente en áreas rurales. El caso de Mértola (Portugal)

  • Espino Hidalgo, Blanca del
El patrimonio cultural es considerado hoy como uno de los pilares fundamentales del desarrollo urbano‑territorial de áreas con un legado histórico especialmente valioso. Así, la reciente eclosión del turismo cultural ha favorecido la proliferación de estudios sobre cómo este contribuye a un mejor nivel socioeconómico y cultural de los habitantes de lugares patrimoniales, especialmente en grandes urbes monumentales y ciudades medias históricas. Este trabajo pretende evaluar este efecto en un área rural que conserva un acervo patrimonial que se extiende al conjunto de un territorio polinuclear alejado de los grandes polos turísticos: la villa de Mértola (Portugal) y los asentamientos de su concejo. Combinando el análisis del caso, la cartografíaterritorial y la toma de datos, se pone en cuestión cómo la valoración y difusión de determinados elementos patrimoniales puede activar, a través del desarrollo profesional y el turismo cultural sostenible, procesos de resiliencia en destinos patrimoniales remotos
Project:


Aixecament topogràfic i fotogramètric de la part original de l'Amfiteatre Romà de Tarragona

  • García Cáceres, Carme
  • Asens Margalef, Emili
Accèssit del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya "Luis Martín Morejón" edició 2011, curs acadèmic 2009/10, La necessitat d’obtenir documentació gràfica del patrimoni històric que es conserva de la ciutat de Tarragona, ha fet que s’utilitzin les tècniques de la fotogrametria arquitectònica per tal de crear un model tridimensional a partir del qual es puguin extreure productes i plànols de gran precisió. En aquesta memòria s'explica amb detall el procediment que s'ha seguit per a realitzar el model tridimensional de la grada original de l'Amfiteatre Romà de Tarragona a escala 1/100 utilitzant les tècniques de la topografia i de la fotogrametria. S'adjunta també un dossier amb Annexes en el què s'inclou informació rellevant, plànols i les ortoimatges obtingudes. El projecte s’ha realitzat amb un conveni de col·laboració amb l’ ICAC (Institut Català d'Arqueologia Clàssica), Award-winning
Project:


Environmental Efficiency Assessment on Spanish Urban Settings applying CASBEE methodology

  • Blanch Verges, Anna
During the last dacade, local Spanish governments have been implementing new environmental policies towards sustainable improvements in cities. But many contries such as Spain have not established methodology to evaluate the efforts and achievements obtained. The purpose of my thesis is to evaluate the effectiveness of Spanish environmental policies according to CASBEE-City methodology., Outgoing
Project:


Mejora y adaptación de las pistas rurales que unen el municipio de Begues con Begues Park

  • Ureña Botines, Cristina
  • Pinazo Carbó, Anna
El siguiente documento expone la mejora y adaptación de las pistas rurales que unen el municipio de Begues con Begues Park, apoyándose en técnicas topográficas clásicas y mediciones GPS. Para ello se creará un plano topográfico del camino utilizando el software especializado. Todo ello, con la finalidad de mejorar una vía de comunicación, siendo lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Por este motivo se ha realizado un estudio de impacto ambiental para evaluar las afectaciones al medio y en consecuencia, aplicar las medidas correctoras.
Project:


Curtmetratge de dibuixos animats

  • Pérez i Verge, Francesc
L’objectiu d’aquest projecte és crear un curtmetratge de dibuixos animats utilitzant l’eina de treball Flash CS5. En aquest document s’explica tot el procés que s’ha seguit en l’elaboració del projecte, des de les etapes més inicials com són escollir una idea o els primers esbossos dels personatges fins a aspectes més tècnics, com són la comunicació entre les diferents pel!lícules o característiques tècniques dels projectes Flash.
Project:


Disseny de la xarxa de transport col·lectiu de superfície d'una ciutat considerant les prestacions dels usuaris de transport públic i del vehicle privat.

  • Amat i Altés, Jordi
Català: Al llarg de la historia del transport públic de superfície s’han desenvolupat diferents models analítics per aconseguir el disseny de la xarxa que minimitzés els costos d’aquesta i assegurés unes bones prestacions als usuaris. Aquest models però, obviaven la disminució de la capacitat viària general que comportava dedicar espai urbà al transport públic. L’exclusió del vehicle privat del model de xarxa de transport públic de superfície resultava en xarxes poc ambicioses per por d’afectar a la circulació global de la ciutat.
Project:


Supervisió i detecció d'activitats d'una persona mitjançant sensors inercials vestibles

  • Valls Solé, Gaspar
El marc de referència general del projecte de màster realitzat és el disseny i anàlisi d’una solució tecnològica completa per a la supervisió constant i de la salut i detecció d'anomalies de les persones. Dins d’aquest marc de referència global, el treball específic desenvolupat s’ha basat en validar el funcionament d’un sensor inercial per a la detecció i supervisió de certes disfuncions que es produeixen de manera habitual en l'activitat diària de moltes persones, principalment d’edat avançada, i que en qualsevol cas són molt freqüents en la majoria de pacients que requereixen d’un cert grau de supervisió. Una vegada validat el funcionament del mòdul sensor, aquesta tecnologia ha de significar el primer pas per arribar a crear una arquitectura de supervisió de salut de les persones que permeti disposar d’una informació constant i ubiqua del pacient. Per al desenvolupament de la investigació s’ha utilitzat un sensor inercial Xsens MT-9 que disposa d’acceleròmetres, giròscops i magnetòmetres de 3 dimensions amb sortides calibrades. A més, el sensor es subministra amb una sèrie de llibreries que ofereixen una posada en marxa simplificada de l’experimentació i anàlisi de senyals. S’ha optat per realitzar l'anàlisi experimental sobre MATLAB, la qual ha de permetre realitzar la detecció i la supervisió d’una persona en temps real. Des del punt de vista de la supervisió, els algorismes implementats analitzen la marxa i l’equilibri de l’individu tot detectant, en un primer moment, els moviments laterals involuntaris i la despesa energètica. Els moviments laterals involuntaris denoten canvis en l’estat de salut, l’augment en el risc de caigudes o simplement són signe d’un deteriorament de la salut de la persona. El seguiment de la despesa energètica permet observar l'augment o reducció de l'activitat de la persona que vesteix el sensor. Aquesta supervisió ha de generar una història per tal que pugui ser analitzada per un centre mèdic i permeti, a partir d’ella, fer una futura diagnosi. A més a més, des del punt de vista de la detecció, l’algorisme permet la detecció de caigudes i, per tant, podria ser utilitzat per generar una alarma a serveis d’urgència mèdica. Una vegada validat aquest sistema, es disposa d’un punt de partida òptim per arribar a construir, de manera escalable, una arquitectura de supervisió de la salut. Per una banda es poden utilitzar més mòduls basats en els mateixos sistemes inercials que disposa el sensor comercial, però implementant una comunicació sense fils, però també es poden incorporar nous tipus de sensors, com ara d’electrocardiograma, de pressió arterial, etc. D’altra banda el fet de disposar de més sensors pot facilitar amb el desenvolupament dels algorismes corresponents, la detecció d’informació addicional, com ara, l’activitat motriu de la persona, que a més, permet que la diagnosi es faci depenent de la tasca que la persona realitza en cada moment. Finalment s’ha de construir l’arquitectura ubiqua, és a dir, que sense intervenció del pacient, la informació captada i analitzada per l’arquitectura personal sigui transmesa en temps real al món exterior: centres d’urgències en cas de detecció d’una situació d’emergència o centres mèdics que recullin la informació històrica de l’individu.
Project:


Implementació de nous mecanismes de coordinació i execució per LSim

  • Pérez Bondia, Manuel
LSim, acrònim de Live Simulation, és una eina per a l'avaluació i validació d'aplicacions distribuïdes. Aquest projecte ha continuat el desenvolupament de l'eina i n'ha ampliat el funcionament.
Project:


Advanced search