Buscador

Found 43 result(s)
Found 5 page(s)

Miti modern i identitetit

 • Kastrati, Diana
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


Orientalizmat në rrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe

 • Derjaj, Adriatik
 • Kaba, Flavia
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


Wirtualny trójwymiarowy model kręgosłupa lędźwiowego, Virtual 3D Model of the Lumbar Spine and its Contents

 • Prats Galino, Alberto
 • Reina, Miguel Angel
 • Mavar Haramija, Marija
 • Puigdellívol Sánchez, Anna
 • San Molina, Joan
 • Andrés, José Antonio de
Niniejszy interaktywny model został zbudowany z trójwymiarowych rekonstrukcji obrazów rezonansu magnetycznego człowieka.
Project:


Retoryka kryzysu jemeńskiego w ofi cjalnych komunikatach obu stron konfl iktu w latach 2016-2019, Rhetoric of the Yemen crisis in offi cial communications from both parties in 2016-2019

 • Styszynski, Marcin
Niniejszy artykuł dotyczy analizy i porównania środków retorycznych zawartych w ofi cjalnych oświadczeniach publikowanych w latach 2016-2019 przez strony zaangażowane w konfl ikt jemeński, który stanowi arenę rywalizacji politycznej, militarnej i gospodarczej między dwoma mocarstwami regionalnymi: Królestwem Arabii Saudyjskiej i Islamską Republiką Iranu. Zaprezentowane badania wskazują, że zarówno koalicja zbrojna pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, jak i rebelianci jemeńscy wykorzystują rozgrywające się wydarzenia do budowy swojego pozytywnego wizerunku i potępienia przeciwnika. Zasadniczą rolę w tym kontekście odgrywają odpowiednie środki retoryczne kształtujące emocjonalny charakter przekazu wpływający na opinię publiczną i jej poparcie dla danej strony konfl iktu, This paper offers a comparative analysis of statements made by the parties involved in the Yemen crisis – a forum for political, military, and economic rivalry between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. This research shows that both the Saudi-led coalition and Yemeni insurgents exploit events to create a positive image and denounce the opponent. Rhetorical forms play an essential role in the situation, shaping the emotional appeal of the statements and affecting the support of public opinion
Project:


Metamorfoza jako doświadczanie granic. Warianty motywu przemiany w małych formach współczenej prozy Europejskiej (José María Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga y Dino Buzzati), Nuevas miradas sobre el fenómeno de la metamorfosis en el relato europeo contemporáneo (José María Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga y Dino Buzzati)

 • Calderón Puerta, Aránzazu
Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Fecha de lectura: 07/09/2012
Project:


Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych

 • Leznicki, M. (Marcin)
Medicalization of women’s bodies as exemplified by plastic surgeries. Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefits. At the same time, however, it undoubtedly raises many ethical and legal controversies regarding the validity of medicalization itself, possible directions of its future development and the means of social control over ongoing medicalization. In the case of medicalization of women’s bodies there are questions about its purpose and meaning, about the criteria of beauty and about constructing one’s picture based on the ideal model of „socially desired” body. Given a broad range and complexity of medicalization of human condition the author will first give a short introduction to the problem of medicalization and then will focus on the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery whilst simultaneously giving arguments against its use and propagation., Medykalizacja człowieka, w tym także dyskutowana w ramach poniższego tekstu medykalizacja kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, mimo szerokiego wachlarza deklarowanych przez naukowców korzyści, bezspornie implikuje mnogość problemów natury etyczno-prawnej, co do m.in. słuszności samej medykalizacji człowieka, możliwego kierunku jej dalszego rozwoju i prognoz z nim związanych, jak też stosowanych metod oraz środków społecznej kontroli postępującej medykalizacji. W przypadku medykalizacji kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, rodzą się zaś pytania, o jej celowość, znaczenie i charakter, o rozumienie ludzkiego ciała, o kryte- rium piękna, czy problem estetycznego konstruowania wizerunku na podstawie idealny modelu ciała „społecznie pożądanego”. Z racji problemowej rozpiętości, jak też złożoności zjawiska medykalizacji człowieka, po zarysowaniu problemu samej medykalizacji uwaga Autora zwrócona zostanie w stroną bliższego omówienia kwestii medykalizacji kobiecego ciała z użyciem zdobyczy chirurgii kosmetycznej, z jednoczesnym wskazaniem racji przemawiających przeciwko jej stosowaniu i propagowaniu.
Project:


Sumienie i nauki o sumieniu z perspektywy neuronauk

 • Bremer, J. (Józef)
Recent years have witnessed a growth in empirical research into the biological correlates of conscience and moral decision-making. The central questions posed and addressed in such neuroscientific investigations concern (a) the role of the emotions in decisions of conscience, and (b) the determining of the particular brain regions that correlate with these decisions. Responding to these, I shall first outline the basic terminology involved and present the neuroethical analyses of Churchland, together with the findings of the empirical studies carried out by Greene, Damasio and others. I then offer a critical assessment of Greene’s thesis claiming that deontology should be denied the status of a moral theory, before addressing the issue of whether it is at all possible to arrive at conclusions about the correctness of any sort of moral theory – be it deontological or consequentialist – on the basis of empirical research., W ostatnich latach obserwujemy wzrost empirycznych badań nad biolo- gicznymi korelatami sumienia i podejmowania decyzji moralnych. Centralne pytania zadawane w tych neuronaukowych badaniach dotyczą: a) roli emocji w decyzjach sumienia, b) określenia regionów mózgu skorelowanych z tymi decyzjami. Odpowiadając na nie, omówię najpierw podstawową terminologię oraz przedstawię neuroetyczne analizy P. Churchland, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez J. Greene’a, A. Damasio i innych. Następnie poddam krytycznej ocenie tezę Greene’a, odmawiającą deontologii statusu teorii moralnej oraz odpowiem na pytanie, czy na podstawie badań empirycznych możemy wnioskować o słuszności jakiejś teorii moralnej (deontologicznej bądź konsekwencjonalistycznej).
Project:


Teologia w świecie nauk

 • Perszon, J. (Jan)
Theology in the world of science. Although modern universities are direct successors of the great tradition of the Middle Ages they have a serious problem with theology. This discipline, which together with classical philology, has constituted the foundation and bond of all methodologically organised cognition has been marginalised because of the rapid development of natural sciences and rationalistic (positivist) paradigm in science. The rejection of the “Hymn to Logos” and its consequences have led to the crisis of university, the dissolution of existing vision of the world and moral principles rooted in the wise universum of the Creator and finally to the dejection of cognitive faculties of a human mind. In this context, the present study proposes a “logocentric” conception, persistently proclaimed by JosephRatzinger as the Cardinal- -Prefect and the Bishop of Rome which appears to be coherent and, most importantly, meaningful as it offers to the mankind understanding based on truth. Nevertheless, this doctrine derived from the fact of creation and incarnation of Logos-Jesus Christ seems to be rejected by modern culture which is variously prejudiced against Christianity., Współczesne uniwersytety, choć w linii prostej są spadkobiercami wielkiej tradycji średniowiecza, mają poważny problem z teologią. Dyscyplina, która stanowiła (wraz z klasyczną filozofią) fundament i spoiwo wszelkiego – metodologicznie upo- rządkowanego – poznania, wskutek gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych i racjo- nalistycznego (pozytywistycznego) paradygmatu w nauce, została (w znacznej mierze spontanicznie) zepchnięta na margines. Odrzucenie „pieśni o Logosie” i jej konsekwen- cji doprowadziło do kryzysu uniwersytetu, rozpadu dotychczasowego obrazu świata i podstaw moralności (zakotwiczonych w rozumnym Stwórcy uniwersum), wreszcie zaś do zwątpienia w same poznawcze możliwości ludzkiego umysłu. W takim kontekście zaprezentowana w niniejszym opracowaniu propozycja „logo-centryzmu”, wytrwale gło- szona przez Józefa Ratzingera (także jako kardynała-prefekta i Biskupa Rzymu), jawi się jako koncepcja spójna i – co jeszcze ważniejsze – „sensowna”, czyli ofiarująca ludzkości oparty na prawdzie sens. Ponieważ jednak doktryna ta „wychodzi” z faktu stworzenia i wcielenia Logosu-Jezusa Chrystusa, współczesna kultura, w wieloraki sposób do chrze- ścijaństwa uprzedzona, wydaje się na nią zamknięta.
Project:


Dyskusja nad argumentem „God of the gaps”

 • Oleksowicz, M. (Michal)
Historia spotkania teologii chrześcijańskiej, a zwłaszcza teologii Kościoła Zachodniego z ogólnie pojętymi naukami przyrodniczymi jest zapisem wielowiekowej, bogatej w wydarzenia dyskusji. Jedną z jej konsekwencji było ukazanie się na styku teologii i nauk przyrodniczych problemu określanego mianem argumentu „God of the gaps” (dosłownie tłumacząc „Bóg od dziur”; inne określenia: Bóg zapchajdziura, Bóg od białych plam). Do jego istoty należy używanie Boga jako hipotezy wyjaśniającej przebieg zjawisk przyrodniczych na płaszczyźnie przyczynowości sprawczej. Taki sposób argumentacji za istnieniem i działaniem Boga jest zarówno szansą, jak i, co ukazuje historia, wielkim zagrożeniem dla naukowego statusu teologii. Niniejszy artykuł będzie próbą usystematyzowania omawianej problematyki i ukazania jej aktualnego stanu. Złożoność i zmienność historycznego oddziaływania teologii i nauk przyrodniczych jest powodem ograniczenia refleksji do najważniejszych a zarazem „modelowych” momentów spotkania omawianych dyscyplin, które zaowocowało pojawieniem się argumentu „God of the gaps”. Zalążków tego typu myślenia można dopatrywać się w naukowej refleksji starożytnych filozofów jońskich, a właściwego rozwoju w tzw. XVII-wiecznej fizykoteologii. Szczególne zainteresowanie autora kieruje się w stronę współczesnych ujęć tego argumentu. Ponadto dokonano dwóch dodatkowych ograniczeń przedmiotu refleksji. Z jednej strony autor ograniczył się do omówienia wybranych, reprezentatywnych teorii przyrodniczych z zakresu nauk fizykalnych. Z drugiej strony obszar teologicznej refleksji został ograniczony do teologii katolickiej., The encounter of Christian theology, particularly the western theology, with natural science constitutes a record of centuries-old discussion. One of the consequences was to show a problem known as ‘God of the gaps’. This argument uses God as hypothesis explaining the course of natural phenomena on causation surface. Such way of argumentation opts for existing and God’s acting. It is both the chance and what history shows an enormous threat for the theology status. This article is an attempt to systematize the discussed issue and demonstrate the current situation. The complexity and historical variation of the interaction between theology and natural sciences are the reason for the reflection which is limited to the most important and ‘model’ encounters between these two disciplines. The beginnings of this way of thinking can be noticed in the scientific reflection of the ancient Ionic philosophers and of the appropriate development in so called XVII century physiotheology. The author is especially interested in the contemporary presentations of this argument.
Project:


Neuronauki a zagadnienie wiedzy Jezusa

 • Strzelczyk, G (Grzegorz)
Neurosciences and the Question of the Knowledge of Jesus Rapidly developing neurosciences provide greater and greater insight into human cognitive processes. In this context one may formulate a hypothesis that the current reception of their research findings by theological anthropology can serve as a turning point in the discussion over the question of the human knowledge of Jesus, which is held within dogmatic christology. Classical christology is open to adopt the data from neurosciences, particularly thanks to the conviction, upheld by the Chalcedonian dogma, that the characteristics of natures in Christ do not undergo any changes after the Incarnation. It is especially in the reflection upon the characteristics of human nature that the results of natural sciences should be taken into account as they can indicate some intransgressible limits of human cognitive abilities. One of the results of this reception is a more and more clearly noticeable need for the revision of a common belief in theological anthropology stating that all the “higher” acts of human cognition take place in the soul; thus they have a nonmaterial character. This has, in turn, its key significance for the discussion over the knowledge of Jesus, since the neo-Scholastic theory of human triple knowledge in Christ (the knowledge coming from the beatific vision, the infused knowledge, the acquired knowledge), drawing its inspiration from the hypotheses of St. Thomas Aquinas, was to a great extent based on the assumption that the soul is the center of cognition, which can be gained in a way independent of the body. Given the new perspective of understanding human cognition, open to us by neurosciences, the attempts to sustain this theory may result in material heresy consisting in attributing Christ some characteristics which can by no means be regarded as belonging to human nature (in the pre-Paschal state).
Project:


Advanced search