Buscador

Found 21 result(s)
Found 3 page(s)

Miti modern i identitetit

  • Kastrati, Diana
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


Orientalizmat në rrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe

  • Derjaj, Adriatik
  • Kaba, Flavia
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


O cooperativismo como fórmula empresarial de futuro para canaliza-lo espíritu emprendedor colectivo

  • Vargas Sánchez, Alfonso|||0000-0003-0588-8654
É un feito que as formas empresariais de economía social, coa empresa cooperativa como principal expoñente, veñen desempeñando un papel cada vez máis activo e destacado na sociedade contemporánea, na que o fomento da capacidade emprendedora se converteu nunha das prioridades das políticas de emprego. Tanto é así que hai quen chegou a cualifica-la creación de empresas como a oitava arte. Na actualidade, o empresario identifícase coa figura do emprendedor, que cando é colectivo atopa na cooperativa unha fórmula cuns perfís idiosincrásicos que sintonizan con determinados valores imperantes na nosa sociedade. A empresa non pode ser allea ó que a sociedade da que forma parte sente, desexa, espera; pola contra, debe interiorizar eses valores e acomoda-- lo seu comportamento a eles para darlles ós seus stakeholders xusto o que estes demandan. A cultura do cooperativismo, enchoupada de democracia, de solidariedade, etc., ofrécenos precisamente iso, sen que se contrapoña á eficiencia na xestión empresarial, que fai posible a súa supervivencia e desenvolvemento., It is a fact that business forms of social economy, with the cooperative firm as the main figure, are carrying out a more and more active and outstanding role in contemporary society, in which fostering entrepreneurial capacity has became a priority in employment policies. It is for this reason that setting up companies has been ranked as the eighth art. At present, the businessman is seen as an entrepreneur, who when it is a collective finds in the cooperative a formula whose idiosyncratic profiles tune in with certain operating values of our society. The company cannot be inconsistent to the feelings, wishes or hopes of the society which it is a member; on the contrary, it has to internalize these values and to adapt its behavior in order to give to its stakeholders exactly what they expect. The cooperativism culture, embedded in democracy, solidarity, etc., offers us just this, without confrontation with efficiency in running the company, which make its survival and development possible.
Project:


A Caminho de Santiago de Compostela

  • Font Matilla, Elisa
  • Catalá Guerra, Silvia
O nosso projeto se centra basicamente nas disciplinas POT (Produtores e Operadores Turísticos) e GIT (Geografia e Itinerários Turísticos) e consta de uma parte teórica e outra parte mais pratica. A parte teórica se baseia em mera informação objetiva dos lugares a visitar no percurso entre Portugal e Espanha. O nosso percurso dirige-se ao mercado inglês porque consideramos que este mercado è aberto ao conhecimento de outros países e culturas especialmente Espanha e Portugal, pela sua proximidade entre as duas.O Turismo é outro ponto a abordar dada a importância da actividade nestes dois países eleitos no percurso, na medida em que ambos são muito conhecidos pelo turismo de sol e praia, o qual atrai, principalmente no verão, milhões de ingleses em busca das suas praias. O turismo é considerado nestes dois paises um dos sectores fundamentais para o desenvolvimento económico e criador de emprego, mas além disto é o sector que mais degradação produz no meio ambiente e nalguns casos considerado ameaçador de zonas protegidas. Neste sentido, dado o seu estado de desenvolvimento turístico, quisemos centrar o percurso numa componente de oferta mais cultural e artística nestes países.
Project:


Advanced search