Buscador

Found 1853 result(s)
Found 186 page(s)

Miti modern i identitetit

 • Kastrati, Diana
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


Orientalizmat në rrjedhën e italianizmave në gjuhën shqipe

 • Derjaj, Adriatik
 • Kaba, Flavia
Congreso celebrado en la Universidad de Tirana (Albania), los días 2-3 de abril de 2012, Casa de España en Tirana. Universidad de Tirana. Universidad Rey Juan Carlos. Banco Santader., Filología II
Project:


La competició en la iniciació al bàsquet, La competición en la iniciación al baloncesto

 • Giménez Fuentes-Guerra, Francisco Javier|||0000-0002-6090-1746
 • Sáenz-López Buñuel, Pedro|||0000-0002-2979-5842
Les situacions de competició esportiva en general, i del bàsquet en particular, seran claus en l'aprenentatge correcte d'un esport. Aquestes situacions de competició no seran només un factor de motivació molt importants, sinó que a més ens asseguraran la pràctica constant de situacions reals de joc. Les competicions oficials que e~ realitzen en l'actualitat no ens asseguraran un desenvolupament motriu adequat. Utilitzen regles massa rígides, material inadequat, poca participació, situacions de joc complicades, etc. En el present article exposarem algunes situacions de competició que creiem adequades. Aquestes situacions evolucionaran en intensitat i dificultat depenent de l'edat i del nivell dels/de les jugadors/res. Cada proposta canviarà, en relació amb el reglament oficial, les situacions de joc, les mides del camp, l'altura del cèrcol, la pilota i algunes regles. Per tant, la competició que plantejarem tindrà una sèrie de característiques tant educatives com metodològiques, adaptades a les diferents etapes de formació dels nostres alumnes.
Project:


Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

 • Silvestre Martínez, Adrián
La idea es crear una aplicació web amb una part externa i una interna. La part externa es farà servir per la captació de nous clients oferint un catàleg de productes a la vista i com a imatge corporativa de la empresa. La part interna servirà com una ferramenta de organització de comandes, pressupostos, clients i de informació entre les treballadors de la empresa. La principal utilitat serà el càlcul de pressupostos sobre les etiquetes impreses, ací tenim que plantejar els següents problemes, es tracta de un producte que ve de una transformació, la entrada hi son bobines de tela, i tinta, i el producte acabat es una etiqueta impresa ( personalitzada )amb diversos colors tallada i doblada, la qual obtindrà e com a resultat final un preu que hi corresponga a la realitat. També es realitzaran les mateixes funcions però amb diferents productes que es comercialitzaran ( no sofreixen transformació ) dit de altra manera que es compren i es venen tal qual. Al mateix temps de calcular el pressupost el client el rebrà i podrà acceptar o denegar-lo directament per la aplicació. Amés tots els pressupostos, comandes (pressupostos acceptats) podran almacenarse i monitoritzar-se de manera senzilla i efectiva.
Project:


Metodologia per a la correcció atmosférica d’imatges multiespectrals i aplicació per a la validació de productes globals Copernicus

 • Sendra Server, Vicent
El projecte té 2 parts. Primer es presenta un mètode per a la correcció atmosférica d’imatges de satèl·lit d’alta resolució basat en el model de transferència radiativa de MODTRAN. Després és presenta una aplicació per a validar productes globals de reflectivitat en superficie de baixa resolución a partir d’imatges d’alta resolución corregides amb el mètode proposat en el marc del programa Copernicus.
Project:


Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

 • Escartí Esparza, Luis
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet), [CA] Després d’aquest acord inicial, es realitzen una sèrie de reunions entre l’enginyer i el director del projecte, per començar a organitzar la feina. Es proposen, de forma verbal, alguns objectius que seria positiu anar completant i es convé que més endavant s’estructurarà una planificació amb més profunditat. • A llarg termini: – Execució d’un model d’un peu sense funció motora sobre el qual es puguen realitzar els càlculs necessaris per al control de l’exosquelet. – Avaluar les possibilitats de validació experimental del model. • A mitjà termini: – Determinació de les especificacions del model conjuntament amb el director del projecte. – Elaboració de l’estat de l’art de la matèria en qüestió per fonamentar la decisió de les especificacions. – Elecció de la plataforma informàtica sobre la qual implementar el model. • A curt termini: – Lectura de la tesi del Dr.Došen, inspirada en els treballs de D.B.Popović, per prendre el model que ell proposa per a una cama sencera com a model d’inspiració per al nostre treball. – Lectura de publicacions d’altres treballs vinculats amb la temàtica per entendre perquè és bona la via del Dr. Došen i com es pot millorar. – Lectura de bibliografia àmplia sobre anatomia del peu humà per poder fonamentar amb base crítica les decisions a prendre al llarg del procés de disseny del model.
Project:


Anàlisi del comportament hidràulic del llit vell del Túria a la ciutat de València al llarg de la crescuda de 14 d'octubre de 1957

 • Bonache Felici, Xavier
[CA] El present treball té per objecte analitzar el comportament hidràulic del vell llit del Túria a la ciutat de València en el transcurs de la doble crescuda dels dies 13 i 14 d'octubre de 1957. Per a dur a terme este treball s'han realitzat dos simulacions: una primera Modelització Hidràulica Basada en SIG (MHBS), i una segona Modelització Hidràulica Matemàtica (MHM). La MHBS, d'aplicació per al domini bidimensional de la inundació, ha estat dirigida a la reconeixement dels processos hidrogeomorfològics i hidràulics que intervenen en la inundació. Distingint els processos per una banda hidrogeomorfològics (paleolleres, ventalls al·luvials, barres fluvials...), i per altra banda els hidràulics (desbordaments, vies de intens desguàs, corbes de remulla, línies de flux, obstruccions al flux, i zones de flux inefectiu¿). Esta feina d'identificació s'acomplix a partir de la fotointerpretació d'un Sistema d'Informació Geogràfica d'Avinguda (SIGA), base de dades desenvolupada amb la Informació No Sistemàtica (INS) recollida en el procés la recerca documental. Esta metodologia ha permés la Conceptualització de l'Esquema de Funcionament Hidràulic de la Inundació (CEFHI). Materialitzant els resultats de la MHBS en una cartografia d'inundació PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, J.F., MARCO, J.B. (2015b). La MHM d'aplicació al domini unidimensional del caixer del riu, prèvia escaient reconstrucció de les condicions de contorn, s'ha implementat per tal d'analitzar el comportament del tram canalitzat, i estimar la seua capacitat hidràulica al llarg de la Riuada de 1957., [ES] El presente trabajo tiene por objeto analizar el comportamiento hidráulico del viejo cauce del Túria en la ciudad de Valencia en el transcurso de la doble crecida de los días 13 y 14 de octubre de 1957. Para llevar a cabo este trabajo se han realizado dos simulaciones: una primera Modelización Hidráulica Basada en SIG (MHBS), y una segunda Modelización Hidráulica Matemática (MHM). La MHBS, de aplicación para el dominio bidimensional de la inundación, se ha centrado en el reconocimiento de los procesos hidrogeomorfològics e hidráulicos que intervienen en la inundación. Distinguiendo los procesos por una banda hidrogeomorfológicos (paleocauces, conos aluviales, barras fluviales...), y por otra banda los hidráulicos (desbordamientos, vías de intenso desagüe, curvas de remanso, líneas de flujo, obstrucciones al flujo, y zonas de flujo inefectivo...). Esta trabajo de identificación se completa a partir de la fotointerpretación de un Sistema de Información Geográfica de Avenida (SIGA), base de datos desarrollada con la Información No Sistemática (INS) recogida en el proceso la búsqueda documental. Esta metodología ha permitido la Conceptualización del Esquema de Funcionamiento Hidráulico de la Inundación (CEFHI). Materializando los resultados de la MHBS en una cartografía de inundación PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, F., MARCO, B. (2015b). La MHM de aplicación al dominio unidimensional del cajero del río, previa adecuada reconstrucción de las condiciones de contorno, se ha implementado para analizar el comportamiento del tramo canalizado, y estimar su capacidad hidráulica a lo largo de la Riada de 1957., [EN] This study aims to analyse the hydraulic behaviour of the old Túria riverbed in Valencia during the double flood of 13 and 14 October 1957. To carry out this work two simulations has been made: the first Hydraulic GIS Based Modelling (HGBM), and a second Hydraulic Mathematical Modelling (HMM). The HGBM, applied for the one-dimensional domain of the flood, has focused on the recognition of hydraulic and hydro-geomorphic processes involved in the flood. Distinguishing processes on the one hand hydro-geomorphic (paleochannels, alluvial fans, river point bars ...), and also the hydraulic (overflows, encroachments, backwater curves, flow lines, flow obstructions and ineffective flow areas...). This identification work has been accomplished from the photo-interpretation of a FloodGIS-Database (FGIS-DB), that has been developed from the Non-Systematic Information (NSI) collected in documentary research process. This methodology has allowed the Flood Hydraulic Scheme Behaviour Conceptualisation (FHSBC). Materializing the results of HGBM into a flood mapping PORTUGUÉS, I., BONACHE, X., MATEU, F., MARCO, B. (2015b). The HMM, applied to the two-dimensional domain of river channel, after appropriate reconstruction of the boundary conditions, has been implemented in order to analyse the behaviour of the channelled cross section, and to estimate its hydraulic capacity during the 1957 Flash-flood.
Project:


Desenvolupament d'un sistema de control autoàtic de temperatura per a plaques de petri de C.Elegans

 • Ortiz Castelló, Vicente
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet), [CA] El projecte tractarà sobre el control de temperatura de mostres de C. elegans, un tipus de nematode, en cultiu dins de plaques de Petri (plaques de proveta circulars de fons baix de plàstic o vidre per al cultiu de microorganismes en laboratori), temperatura que es podrà monitoritzar en temps real. En primer lloc, partint de l’estructura prototip que es va construir anteriorment amb peces de material plàstic mitjançant una impressora 3D, estructura que ha de servir de suport per al sistema de monitoratge de les plaques, caldrà dissenyar i construir un recipient tancat, una part del qual es trobarà fixa formant part de l’estructura inicial, i una altra part del qual serà mòbil i implementarà el mòdul del sistema de control de temperatura automàtic. Per a la construcció d’aquest recipient es procedirà al disseny de les peces que l’hauran de conformar. En aquest cas, es necessita que el material de disseny verifique els criteris següents: certa rigidesa a més d’alta resistència a colps. A continuació, pel fet que es tracta d’un control de temperatura, caldrà recobrir interiorment tot el recipient per tal d’aïllar tèrmicament l’interior de l’ambient i facilitar-ne la regulació. Per al recobriment, caldrà buscar una baixa conductivitat tèrmica i elèctrica. Aquest punt s’aconseguirà per mitjà de l’adhesió d’un material aïllant en la cara interior de les parets del recipient. Una vegada preparat el recinte tancat, s’hauran de muntar sensors i actuadors en el recipient, i s’hauran d’efectuar les connexions amb els equips auxiliars corresponents. En el cas dels sensors, aquests es muntaran fixos en la part estructural del recipient, de forma que amb o sense el mòdul de control de temperatura col·locat, hom puga tindre informació sobre la temperatura al seu interior i a l’ambient. En allò referent als sensors, es necessitarà bona precisió, alta resolució, i que ocupen poc espai per tal que no interferisquen en el subsistema de visió artificial. En principi, se’n col·locaran dos: aquesta forma de procedir permetrà un millor control incremental des de la temperatura ambient. Pel que fa als actuadors, per les seues característiques i versatilitat, es farà ús d’una cèl·lula Peltier amb dos dissipadors i dos ventiladors del tipus que se solen emprar per a refrigeració d’equips informàtics, amb la qual cosa s’aconseguirà una transferència de calor bidireccional i eficaç. Si s’empren ventiladors que permeten regulació per PWM, la velocitat de gir es podrà adaptar fàcilment a la potència que s’haja de transferir en cada moment, si resulta escaient. La instrumentació necessària per a passar de l’etapa de control a l’etapa de potència constarà de la font d’alimentació i d’un controlador adequat. Aquest controlador haurà de rebre el senyal de control provinent de la CPU i efectuar l’actuació d’alta potència. A continuació, ja acabat el muntatge físic principal, caldrà fer totes les proves per a la identificació experimental del sistema, i posteriorment, amb aquestes dades, dissenyar el control per computador que permetrà mantenir constant la temperatura a l’interior. Aquest control per computador es processarà en un microcontrolador de baix cost i s’efectuarà a través del circuit de condicionament, tot llegint la temperatura i efectuant l’acció de control amb els ja citats sensors i actuadors, respectivament. Tot seguit, s’efectuaran les proves pertinents per verificar que el control dissenyat verifica les especificacions de disseny. Un cop assolit el disseny del prototip, es dissenyarà una PCB simple on aniran inserts el microcontrolador amb els seus perifèrics i el controlador. A més, contindrà una sèrie de circuits addicionals de regulació, protecció i connexió. Aquesta PCB juntament amb la font d’alimentació s’allotjaran en una capsa. Finalment, s’enllestirà la part d’interacció amb l’usuari: una interfície d’informació al frontal de la capsa per visualitzar en tot moment les dades més significatives mitjançant un LCD i un mòdul que permetrà el monitoratge de temperatura en temps d'execució a través de la xarxa gràcies a un microordinador (en aquest cas, una Raspberry Pi) que rebrà la informació i que funcionarà com a servidor web, fet que permetrà l'accés remot a les dades en temps real.
Project:


Creació d'una marca i desenvolupament del manual d'identitat visual corporativa

 • Pérez del Ruste, Lídia
Aquest projecte consisteix en el disseny de la image corporativa d’una nova empresa d’hosteleria i el posterior desenvolupament reflexat en un manual d’identitat corporativa. La idea de fer aquest projecte va nàixer de la necessitat d’una image corporativa per a un local de nova obertura. L’encàrrec va ser fet per les propietàries del local que, juntament amb el meu interés per l’àrea del disseny gràfic, van fer que el Treball Final de Grau fóra la creació d’aquesta identitat corporativa i el consegüent manual corporatiu. Amb la realització d’aquest s’ha pretés aplicar els coneixements i competències adquirides durant la formació en el Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes en la Universitat Politècnica de València, concretament en l’àmbit del disseny gràfic. A continuació s’explica la manera en la qual està estructurat el projecte. Primerament s’exposa la teoria en la qual es recolza tot el desenvolupament creatiu que va a realitzar-se posteriorment. Després es marquen els objectius que es volen aconseguir amb el projecte, s’analitza i es recopila informació sobre l’empresa i les seues competències; els imagotips i els valors que transmiteixen aquests. Es realitza el briefing i s’exposa com ha de ser la marca. Tot aquest material recopilat dóna pas al naiming. Es passa una enquesta a 10 persones que entren dins del públic objectiu de l’empresa, amb 20 propostes de noms, on han de triar les 3 opcions que més els agraden per a un local d’eixes característiques. Les 3 propostes més votades passen a ser esbossades a paper i, després, a ordinador. De totes aquestes opcions es selecciona la millor alternativa i es desenvolupa minuciosament conjuntament amb el seu respectiu manuel d’identital visual corporativa. Una vegada finalitzada la tasca creativa s’exposen les conclusions obtingudes en el projecte, la bibliografia consultada i els annexos consegüents.
Project:


Advanced search