language = "Catalán"

Encontrado 89,027 documentos, página mostrada 4 de 8903

L’acció tutorial a l’Educació Primària The tutorial action in Primary Education

Description: L'escola actual defineix un nou perfil del docent encarregant-li dur a terme una acció tutorial, intervenció que pretén orientar i ajudar l'alumne en el seu procés d'ensenyança-aprenentatge. Aquesta labor és responsabilitat de tot el professorat amb tot l'alumnat, encara que, a nivell institucional,...
Language(s): Catalán

Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària Construction of the notion of historical time in Primary Education

Description: És un aspecte important perquè el nen pugui conèixer aquells successos que han ocorregut en el temps passat i que donen sentit a la nostra història actual. Per tant, aprendre història va a ser un dels objectius fonamentals de l’Educació Primària, tal i com es reflexa a l’article 4 del Decret 111 pel...
Language(s): Catalán

Implicacions del connectivisme en l'aprenentatge de llengües estrangeres a les EEOOII en les modalitats online i b-learning Implications of connectivism in learning foreign languages at the Official Schools of Languages through online and b-learning methods

Description: L’evolució de les noves tecnologies en el context social i educatiu ens fa plantejar-nos una proposta per a innovar en el món de l’educació de l’aprenentatge de llengües estrangeres, presentant les implicacions que la teoria d’aprenentatge connectivista pot tenir a les Escoles Oficials d’Idiomes, ta...
Language(s): Catalán

Detecció i identificació de quiròpters segons la seva bioacústica Detection and identification of bats according to their bio-acoustics

Description: Les espècies de ratpenats o quiròpters emeten entre 15 i 130 kHz. La senyal de freqüència emesa està situada fora dels límits d’audició de l´oïda humana (entre 20 Hz i 20 kHz). Amb un micròfon d’ultrasons (Bat tune), es detecta i es sent les senyals dels ratpenats, que les processa i reprodueix dins...
Language(s): Catalán

El rol d'infermeria en la Cooperació Internacional pel Desenvolupament en el marc de la salut global The Nursing role in International Development Cooperation in a global health framework

Description: Els professionals infermers es perfilen com els professionals sanitaris idonis en el desenvolupament del benestar de les poblacions actuant en l’àmbit assistencial, en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació per la salut i per tant, professionals imprescindibles en la coope...
Language(s): Catalán

El còmput de terminis a la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Limitation periods in Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure of public administrations

Author(s): Muñoz Aige, Nuria
Description: El dia d'1 d'octubre de 2015 es va publicar la nova Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual va entrar en vigor en dia 2 d’octubre de 2016 (amb nombroses excepcions). Aquesta llei presenta nombroses novetats rellevants, sent una de les més notòries la referen...
Language(s): Catalán

EaD i e-learning Distance education and e-learning

Description: L’evolució constant de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), repercuteixen en el camp de l’educació a distància (EaD). Cada vegada més, la formació basada en Internet (e-learning), és més present en la nostra societat. Les metodologies i les diferents teories de l’educació, han an...
Language(s): Catalán

M-learning: una oportunitat més a l'aula M-learning: a more opportunity in the classroom

Description: L’m-learning és un exemple més de les noves formes d’ensenyament basat en les TIC. Implica adaptar la metodologia tradicional a una nova forma docent basada en un suport digital com és el mòbil, la tableta o la PDA (entre altres). Alguns dels objectius fonamentals d’aquesta tecnologia és facilitar l...
Language(s): Catalán

El Disseny Tecnopedagògic The techno-pedagogical design

Description: El disseny tecnopedagògic s’encarrega de desenvolupar els materials didàctics d’una manera planificada, basant-se en la teoria de l’aprenentatge i la pràctica educativa. En un entorn d’aprenentatge virtual per a la formació a distància, el disseny de l’ensenyament és clau perquè el procés d’aprenent...
Language(s): Catalán

Cóm podem apropar les noves tecnologies als diferents models d’aprenentatge? How can we approach the new technologies to the different learning models?

Description: L’aparició de noves tecnologies al llarg de la història de la educació, sempre ha causat un gran impacte. Les TIC’s (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), són un eina potent que no podem descuidar ja que ens permeten aportar canvis significatius al procés d’ensenyament i aprenentatge de l’...
Language(s): Catalán

Encontrado 89,027 documentos, página mostrada 4 de 8903

Uso de cookies: Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. OKMás información