Prevalencija molarno-incizivne hipomineralizacije u skupini panjolske kolske djece

  • Hernández Juyol, Miguel
  • Boj Quesada, Juan Ramón
  • Espasa, Enrique
  • Peretz, Benjamin
Svrha rada: Molarno-incizivna hipomineralizacija (MIH) poremećaj je u razvoju zuba koji zahvaća prve trajne kutnjake i trajne sjekutiće. Prevalencija MIH-a u literaturi varira između 2,5 i 40 posto svjetske dječje populacije. Malo je informacija o pojavnosti toga poremećaja među djecom u panjolskoj. Svrha rada bila je ispitati njegovu učestalost među kolskom djecom iz Barcelone ( panjolska). Materijali i metode: Provedeno je istra ivanje poprečnog presjeka koje je uključivalo 705 djece u dobi od 6 do 14 godina i 11 mjeseci. Svi su klinički pregledani u skladu s kriterijima Europske akademije za dječju stomatologiju za dijagnozu MIH-a. Rezultati: Pronađeno je ukupno 56 slučajeva MIH-a - 22 (39,3 %) kod dječaka i 34 (60,7 %) kod djevojčica. Prevalencija je iznosila 7,94 posto (6,39 % za dječake i 9,41 % za djevojčice). Lezije MIH-a če će su zabilje ene kod djevojčica negoli kod dječaka (c2 = 4,9, p = 0,023) - omjer mu kih/ enskih osoba iznosi 1:1,54. U oba spola gornji zubi bili su če će zahvaćeni negoli donji, s omjerom gornji/donji od 1,86/1 za dječake i 1,68/1 za djevojčice. Zaključak: S obzirom na spol i zahvaćene zube, če će su bili pogođeni gornji zubi i djevojčice.