Does visual impairment in a child or an adolescent affect their parents' quality of life? : A literature review

  • Lupón i Bas, Marta
The purpose of this research was to determine whether the existing research shows that having a child with a visual impairment affects their parents' quality of life and, if it is the case, in what way it does., El propòsit d'aquest treball de recerca ha estat escriure un article científic de revisió de literatura sobre de quina forma afecta en la qualitat de vida dels pares el fet de tenir un fill amb un dèficit visual., El propósito de este trabajo de investigación ha sido escribir un artículo científico de revisión de literatura sobre de qué forma afecta en la calidad de vida de los padres el hecho de tener un hijo con un déficit visual.