Found 2 result(s)
Found 1 page(s)

Velenje sports park

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Mendoza Ramírez, Héctor, Partida Muñoz, Mara Gabriela, Bezan, Boris, Juvera, Norma Mónica, Bezan, Marjan
Preklad a kultúrna adaptácia dotazníka o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka, Translation and cultural adaptation of the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak

Repositorio: RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Mikulášová, Eva, Cantó Sancho, Natalia, Caballero, Pablo, Ronda-Pérez, Elena, Seguí-Crespo, Mar

Ciele: Preložiť a kultúrne adaptovať dotazník o syndróme počítačového videnia (CVS-Q©) do slovenského jazyka. Metodika: Štúdia pozostávajúca z piatich po sebe nasledujúcich etáp: priamy preklad, zlúčenie prekladov, reverzný preklad, konsolidácia komisiou expertov a predbežný test. Počas predbežného testu sa uskutočnila prierezová pilotná štúdia na vzorke dobrovoľníkov vytvorenej z používateľov zobrazovacích jednotiek (VDT) (n = 40), ktorí vyplnili slovenskú verziu dotazníka. Prostredníctvom…, Aim: To translate and adapt the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q©) into Slovak language. Methods: Study with 5 consecutive stages: Direct translation, Synthesis of translations, Retro-translation, Consolidation by a committee of experts and Pre-test. During the Pre-test, a cross-sectional pilot study was carried out on a convenience sample formed by users of Video Display Terminals (VDT) (n = 40) who completed the Slovak version of the questionnaire. Through a structured interview…