Found 6070 result(s)
Found 61 page(s)

Esquemas prototípicos de "relación" en galego

Repositorio: BULERIA: Repositorio Institucional de la Universidad de León
Soto Andión, Xosé

25 p., Este trabajo se centra en el estudio de los esquemas semántico-sintácticos y la elaboración de un diccionario analítico de verbos y construcciones para la lengua gallega. Los esquemas prototípicos de "relación" en gallego de 1789 como el fonético-fonológico y el semántico son el resultado de algún tipo de relación. A partir de esta premisa, se puede vincular el significado de las palabras con factores gramaticales para proyectar la noción semántica de relación en construcción.Sexo e xénero no ámbito comunitario (Por un ordenamento xurídico “de-xenerador”). Algunhas reflexións acerca da STXUE do 26 de xullo de 2018 (Asunto M. B), Sexo y género en el ámbito comunitario: por un ordenamiento jurídico “de-generador” (Algunas reflexiones a propósito de la STJUE de 26 de julio de 2018, Asunto M.B.)

Repositorio: Repositori Universitat Jaume I
Vicente Palacio, Arántzazu

A STXUE de 26-7-2018 (Asunto M. B) declara o carácter discriminatorio dunha normativa nacional (británica) que esixe ás persoas transexuais casadas a anulación do seu matrimonio para acceder ao recoñecemento xurídico pleno do seu cambio de xénero, en tanto condicionante do acceso á pensión de xubilación á idade establecida polo ordenamento nacional para as persoas do sexo adquirido. Este axuizamento leva a cabo en relación á Directiva 79/7/CEE, do 19 de decembro de 1978 relativa á aplicación…, Este traballo analiza este pronunciamento xudicial situándoo no conxunto da (escasa) xurisprudencia comunitaria que abordou as consecuencias do cambio de sexo desde a normativa comunitaria de carácter socio-laboral. Apúntase tamén a ( fragmentaria e dispersa) regulación xurídica española relativa ao cambio de sexo-xénero e as consecuencias en materia de seguridade social. O traballo pon de manifesto que non son poucos -e leste é un deles- os casos nos que a pesar da diferenciación sexo-xénero…, The ECJ ruling of 26th July 2018 (MB) declares the discriminatory nature of a national (British) regulation that requires married transgender people to annul their marriage in order to have full legal recognition of their gender change, as a conditioning factor of access to retirement pension at the age established by the national law for persons of acquired sex. This prosecution is carried out in relation to Directive 79/7/EEC of 19th December 1978 on the progressive application of the…Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…O proxecto de creto agrícola e a proposta de redención foral (1886). A resposta liberal de Montero Ríos e Díaz de Rábago á crise finisecular

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Martínez Rodríguez, Susana

Este estudo plantexa as interaccións habidas entre pensamento económico e a toma de decisións políticas a traveso dun caso concreto. Analizámo-las propostas referidas á política agraria plantexadas polo Ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos (1885-1886) e a influencia que nelas exerciu o economista Joaquín Díaz de Rábago. Ámbolos dous foron galegos destacados da segunda metade do XIX . A investigación centrouse nas concomitancias entre as propostas lexislativas e as obras publicadas. Ainda…A Caminho de Santiago de Compostela

Repositorio: RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
Font Matilla, Elisa, Catalá Guerra, Silvia

O nosso projeto se centra basicamente nas disciplinas POT (Produtores e Operadores Turísticos) e GIT (Geografia e Itinerários Turísticos) e consta de uma parte teórica e outra parte mais pratica. A parte teórica se baseia em mera informação objetiva dos lugares a visitar no percurso entre Portugal e Espanha. O nosso percurso dirige-se ao mercado inglês porque consideramos que este mercado è aberto ao conhecimento de outros países e culturas especialmente Espanha e Portugal, pela sua proximidade…Camiños denominativos cara a un mesmo concepto

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Freixa, Judit, Fernández Silva, Sabela

Neste artigo presentamos unha revisión teórica sobre o concepto especializado e a relación que mantén coa variación. Nós defendemos que existe un grao de motivación importante na denominación terminolóxica e que, a través dela, se fan visibles uns trazos semánticos determinados, achegándonos así unha visión particular do concepto. Por último facemos unha proposta de análise da variación terminolóxica consistnete en recompilar as diferentes variantes e analizar o contenido semántico expresado na…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcadogaleguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Algunhas reflexións sobre a educación bilingüe

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Vila, Ignasi

Reflexión sobre o concepto de educación bilingüe e a súa práctica educativa. Dada a gran variedade lingüística do alumnado que se pode atopar hoxe nas aulas, os modelos de educación bilingüe dos últimos 50 anos necesitan ser reformulados. A modificación da organización escolar, o reforzo do uso da lingua oral, a aprendizaxe cooperativa ou novas metodoloxías que promovan a actividade conxunta entre profesorado e alumnado son algúns dos novos criterios a ter en conta, segundo o autorDez especies de formigas (Hymenoptera: Formicidae) novas para Galicia (NO Península Ibérica).

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
García García, Fede

Preséntanse as primeiras citas galegas para dez especies de formícidos: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918) e Tetramorium alpestre Steiner, Schlick-Steiner & Seifert, 2010. Destaca la…, Ten ant species (Hymenoptera: Formicidae) new for Galicia (NW Iberia). The first Galician records for ten ant species are presented: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918), and Tetramorium…Sobre algúns mirmecófilos galegos, cunha especie nova para España, Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae) nova para Galicia

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
García García, Fede

Ofrécense novos datos sobre algúns mirmecófilos galegos, entre os que se poden destacar Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), citada por primeira vez para España e con Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) como hospedeiro, e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), atopada por primeira vez en Galicia e asociada a Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). Por outra banda, Microdon analis (Macquart, 1842)…, New data on some Galician myrmecophiles are given, among which can be highlighted Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), recorded for the first time for Spain and with Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) as host, and Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), found for the first time for Galicia and associated to Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). On the other hand, Microdon analis (Macquart, 1842) was…"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a nación e o xénero. Unha encrucillada que, se o prefiren, e recollendo un texto da tamén poeta, Lupe Gómez, tamén se pode definir como "un cristal 1 atravesado por / unha patria" (1995,…Tres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soportes, sen perder por iso a intensidade e a emoción lírica. Ademais ofrece dúas reflexións diferentes e complementarias sobre as identidades homosexuais, nas que se subliña o dereito a saír da sombra, a…Marzo, iguarzo. Achega aos refráns mínimos galegos

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Fontana, Joan, 1977-

This article is about minimal Galician proverbs. Whether with an explicit or an elided verb, they all retain their paremiological meaning. In the Galician language, we found seventy-eight proverbs with two elements. We analysed and classified these sayings into the following categories: by months of the year (January, February, March, April, May, June, August and September), by moral character (highlighting the proverbs referring to weddings with contempt), by gastronomy and by toponymy. The…Cruz Gallástegui, fundador da Misión Biolóxica

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ron Pedreira, Antonio Miguel de

Artículo de divulgación publicado en prensa., Os grandes homes como Gallástegui, precisan indubidablemente, talento e iniciativa, pero non podemos esquecer o feito da oportunidade., Peer reviewedO millo tradicional e os produtos derivados. Procesado elaboración e conservación

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Landa, Arsenio, Revilla Temiño, Pedro, Malvar Pintos, Rosa Ana

13 páginas., Peer reviewedMarco climático mariño de Galicia na era preindustrial: variabilidade climática natural a escala milenaria e submilenaria

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Francés, G., Alejo, I., Bernárdez, Patricia, Diz, Paula, González-Álvarez, R., Grimalt, Joan O., Mena, Anxo, Nombela, Miguel Ángel, Pena, Leopoldo, Pérez-Arlucea, Marta, Prego, R.

21 páginas, 11 figuras, [EN] Throughout geological times the Earth has undergone a lot of natural climate changes, affecting different regions of the planet in different ways. Since human intervention over the last decades has emerged as a new factor of climate change, in order to predict the evolution of the Earth’s climate in a near future it is necessary to know and to quantify what part of the climate variability is due to natural reasons and which is caused by human activities. It needs a deep knowledge of…, [GA] O clima terrestre experimentou numerosos cambios por causas naturais que afectaron de xeito e intensidade desiguais a distintas zonas do planeta. Como nos últimos decenios a intervención humana está sendo un novo factor de cambio climático, para predicir a evolución do clima nun futuro próximo, é preciso coñecer e cuantificar que parte da variabilidade climática se debe a causas naturais e cal a causas antrópicas. Para iso, cómpre analizar os mecanismos naturais de cambio climático, o…, Este traballo foi levado a cabo no marco dos proxectos CLIGAL (Xunta de Galicia) e GRACC IE (Consolider- Ingenio, MEC), baseándose en datos obtidos con financiamento dos proxectos: HOLSMEER (EU, EVK2-CT-2000-00060), PGIDIT05PXIB 31201PR (Xunta de Galicia), INTERESANTE (CICYT, CTM2007-62546-C03-01/MAR) e MMA 046/2007, Peer reviewedVariabilidade climática e tendencias decadais nos forzamentos meteorolóxicos e as propiedades das augas adxacentes a Galicia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ruiz-Villarreal, M., Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Cabanas, J. M., Pérez, Fiz F., Castro, Carmen G., Herrera, José Luis, Piedracoba, Silvia, Rosón, Gabriel

19 páginas, 8 figuras, [EN] In this chapter, trends in the longest available series of oceanographic variables on the Galician coast are analysed. Sea surface temperature and air temperature over the sea were obtained from the ICOADS project, which compiled observations on board opportunity ships from the end of the 18th century. These temperatures increased at a rate of about a tenth of degree per decade. The increase is larger and more significant in sea surface temperature than in air temperature over the sea and…, [GA] Neste capítulo analízanse as tendencias obtidas nas series máis longas dispoñibles de variables oceanográficas nas costas galegas. A temperatura superficial do mar e do aire sobre o mar obtivéronse do proxecto ICOADS , que recompilou observacións feitas a bordo de barcos desde finais do século XVIII. A temperatura superficial do aire sobre o mar e a do mar aumentaron a unha taxa de arredor dunha décima de grao por década. O aumento resulta un pouco maior e máis significativo na temperatura…, A base de datos utilizada para a construción das series de temperatura e salinidade foi recompilada durante o proxecto VACLAN , financiado polo IEO e polo Ministerio de Educación e Ciencia (REN2003-08193-C03-00/MAR e CTM2007-64600/MAR). Parte da análise foi feita como contribución ao proxecto REFORZA (PGIDIT06RMA60401PR), da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. Este estudo foi financiado parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de…, Peer reviewedEvidencias do cambio climático na hidrografía e a dinámica das rías e da plataforma galega

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Rosón, Gabriel, Cabanas, J. M., Pérez, Fiz F., Herrera, José Luis, Ruiz-Villarreal, M., Castro, Carmen G., Piedracoba, Silvia, Álvarez-Salgado, Xosé Antón

16 páginas, 9 figuras, 3 tablas, [EN] This study is focused on multidecadal-scale variations of the hydrographic and hydrodynamic features of Rías and shelf waters off Galicia. Water masses take, through their thermohaline characteristics, a footprint of the climatic variability, mainly caused by changes either in the hydrological budget (precipitation, evaporation, runoff), in heat exchange and wind stress. In this study we focus in the evidences of change in the surface and sub-surface water mass characteristics. Regarding…, [GA] Este estudo centrarase en determinar as variacións que ocorren a escalas multidecadais nas características hidrográficas e hidrodinámicas das augas das rías e da plataforma fronte a Galicia. As masas de auga reciben a través das súas características termohalinas unha pegada das alteracións climáticas, principalmente a causa de cambios no balance hidrolóxico (precipitación, evaporación, achegas continentais), do intercambio de calor e da acción do vento. Neste estudo analizaremos as…, Peer reviewedEvidencias bioxeoquímicas do cambio climático

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castro, Carmen G., Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Nogueira, E., Gago, Jesús, Pérez, Fiz F., Bode, Antonio, Ríos, Aida F., Rosón, Gabriel, Varela, Manuel

24 páginas, 4 tablas, 1o figuras, [EN] In this chapter, we asses the biogeochemical evidences of climate change based on the compilation of different oceanographic data sets sampled off the Galician coast. The time series of the stations off A Coruña, the central zone and the adjacent continental shelf of the Ría de Vigo only reveal a long term trend for silicate concentrations - surface and bottom- at the station off A Coruña and for the bottom nitrate for the station off the Ría de Vigo. The joint analysis of the data…, [GA] Neste capítulo avaliamos as evidencias bioxeoquímicas do cambio climático de acordo coa compilación das distintas observacións oceanográficas levadas a cabo fronte ás costas galegas. O estudo das series temporais das estacións oceanográficas situadas fronte á Coruña, no interior da ría de Vigo e na plataforma adxacente fronte a ría de Vigo mostra que só a concentración de silicato, tanto en superficie como en fondo fronte A Coruña, e a concentración de nitrato en fondo na plataforma…, Esta análise das tendencias bioxeoquímicas en Galicia foi financiada parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia (Programa CLIGAL), Peer reviewedVariabilidade e tendencias interanuais no fitoplancto mariño das costas de Galicia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Varela, Manuel, Bode, Antonio, Figueiras, F. G., Huete-Ortega, María, Marañón, Emilio

13 páginas, 2 tablas, 7 figuras, [EN] The available information on phytoplankton biomass and species composition in Galician waters was studied to find out their spatial variability as well as the annual trends. The areas covered included the oceanic zone, the shelf and the inner part of the Rías. In general a significant drop in diatoms was observed. The series also indicated an increase in dinoflagellates, although it was not statistically significant. The diatom species related to blooms in the area declined, whereas those…, [GA] Co obxecto de coñecer a variabilidade espacial e as tendencias interanuais do fitoplancto galego, estudáronse as series de datos históricos dispoñibles para Galicia, abarcando desde a zona oceánica ata as zonas máis costeiras das rías e a plataforma continental. En xeral, observouse unha diminución significativa das diatomeas, especialmente na zona oceánica. Tamén hai indicios dun incremento, aínda que non significativo, dos dinoflaxelados. O descenso das diatomeas foi debido á caída das…, Esta análise das tendencias do fitoplancto en Galicia foi financiada parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Programa CLIGAL) e polo proxecto REFORZA (PGIDT06RMA60401PR) da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. O traballo de María Huete-Ortega estivo financiado polo Programa Predoutoral de Formación de Profesorado Universitario do Ministerio de Educación y Ciencia., Peer reviewedInfluencia do cambio climático no cultivo de mexillón das rías galegas

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Fernández-Reiriz, María José, Labarta, Uxío, Filgueira, Ramón, Peteiro, Laura G., Figueiras, F. G., Piedracoba, Silvia, Rosón, Gabriel

17 páginas, 5 figuras, 3 tablas, ]EN] Possible evidence for the effects of climate change on the extensive culture of blue mussels in the Galician Rías are shown in this chapter. The significant reduction observed in the extension (by 30%) and intensity (by 45%) of the upwelling season over the last 40 years directly affects the growth rate of these suspension feeders as well as the occurrence of harmful microalgae in these ecosystems. Parametric relationships are established between mussel growth indicators –length (L),…, [GA] Neste traballo preséntanse posibles evidencias, directas ou indirectas, do cambio climático sobre o cultivo do mexillón Mytilus galloprovincialis en batea, que se realiza de forma extensiva nas rías galegas desde mediados do século XX. Os cambios detectados no réxime de ventos que sopran sobre a plataforma continental, cunha redución significativa da duración do período favorable ao afloramento nun 30% e da súa intensidade nun 45% nos últimos 40 anos, ten un efecto directo tanto sobre o…, Este estudo foi financiado parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia (Programa CLIGAL) e polo contrato-proxecto CSIC-PROINSA, Código CSIC 20061089, PGIDIT06RMA018E, Peer reviewedEfectos do clima sobre o polbo común

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Otero, Jaime, González, Ángel F., Guerra, Ángel, Álvarez-Salgado, Xosé Antón

19 páginas, 4 figuras, 3 tablas, [EN] The common octopus, Octopus vulgaris Cuvier 1797, is an important species and has great social and economic impact in the small-scale fishery context of Galicia (NW Spain). The reproductive life cycle of O. vulgaris is coupled to the coastal wind-driven upwelling, in such a way that females spawn prior to spring months, before the upwelling season, and hatching takes place from late summer to early autumn. This life strategy avoids the periods of most intense upwelling, and ensures that…, [GA] O polbo común, Octopus vulgaris Cuvier 1797, é unha especie amplamente explotada e con importancia socioeconómica dentro das pesqueiras artesanais do litoral galego. O seu ciclo reprodutivo está adaptado ao patrón de ventos do sistema de afloramento galego. As femias poñen maioritariamente os ovos na primavera, e durante o final do verán e principios do outono ten lugar o máximo de eclosión. Esta estratexia evita os meses de afloramento máis intensos e asegura a presenza de acabados de…, Este estudo foi financiado parcialmente pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia (Programa CLIGAL), Peer reviewedImpacto do cambio climático nas condicións oceanográficas e nos recursos mariños

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Bode, Antonio, Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Ruiz-Villarreal, M., Bañón, Rafael, Castro, Carmen G., Molares Vila, J., Otero, Jaime, Rosón, Gabriel, Varela, Manuel

17 páginas, 2 tablas, 1 figura, [EN] We summarise here the possible impacts of climate change on the hydrography and dynamics of the marine ecosystems of Galicia, and their consequences for the exploitation of marine resources, over the period 2070-2100. These analyses are based on current knowledge about the response of the marine ecosystems of Galicia to the changing regional climate conditions, and the climate scenarios proposed by the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). The predictions are classified in…, [GA] Neste capítulo recóllense os impactos que o cambio climático podería producir nas condicións hidrográficas e dinámicas dos ecosistemas mariños de Galicia no horizonte dos anos 2070- 2100 e as posibles repercusións negativas sobre os recursos mariños explotables de Galicia de acordo co coñecemento actual das tendencias observadas e dos escenarios climáticos previstos polo Panel Intergobernamental para o Cambio Climático (IPCC). A incerteza das predicións realizadas clasifícase nunha escala…, Peer reviewed¿Como pode influír o cambio de temperatura na bioloxía e na distribución das algas bentónicas de Galicia?

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Niell, F. Xavier, Fernández, C., Figueiras, F. G., Ruiz-Nieto, M.

10 páginas, 7 figuras, [EN] In agreement with historical knowledge of benthonic seaweed distribution , changes from 1930 to the present have been considered. The most realistic prediction is that large macrophytes (fucoids and laminarians) could disappear if temperatures keep rising at the same average rate shown so far. On the other hand, the high individual plasticity and the genetic and population variability of the seaweed with two or more generations per year change at a faster rate than temperature variation…, [GA] Segundo o coñecemento histórico que temos sobre a distribución das algas bentónicas considéranse os cambios dende 1930 ata hoxe. A hipóteses mas verosimil é que os grandes macrofitos poderian desaparecer si as temperaturas suben ca progresión media que amosáran neste periodo. Doutra banda discútese a grande plasticidade individual, e a variabilidade xenética e poblacional que as duas o mais xeracios das algas bentónicas presentan , porque a sua taxa de cambio es moito mas rápida que a…, Peer reviewedBrassica oleracea como fuente de compuestos biosaludables: aproximación genética

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Sotelo Pérez, Tamara

Fecha de lectura de tesis 2015-03-04.- 253 páginas.- Memoria presentada para la obtención del grado de Doctor con Mención Internacional por la Universidad de Vigo., El género Brassica pertenece a la familia Brassicaceae y está integrado por un gran número de especies y cultivos con una gran diversidad de características morfológicas. Actualmente este género está formado por 37 especies, las cuales tienen usos tan variables como la alimentación humana y animal, la industria o la ornamentación. Este género presenta además una gran variabilidad tanto de formas como de productos; sin embargo, la importancia económica se centra de manera casi exclusiva en seis…, Peer reviewedHybrid core-shell nanostructured electrodes made of polypyrrole nanotubes coated with Ni(OH)2 nanoflakes for high energy-density supercapacitors

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Wolfart, Franciele, Dubal, Deepak P., Vidotti, Marcio, Gómez-Romero, P.

This work describes the design of Ni(OH)@PPy-NTs core-shell nanostructures with potential application as an electrode material for supercapacitors. Initially, one dimensional (1D) polypyrrole nanotubes (PPy-NTs) were synthesized through a chemical oxidation mediated soft template-directed route using as the anion the azo dye methyl orange (MO). Subsequently, three dimensional (3D) Ni(OH) nanoflakes were grown onto PPy-NTs by a simple hydrothermal route. This exclusive Ni(OH)@PPy-NTs nano-…, The authors acknowledge the financial support of the CAPES Foundation, Ministry of Education of Brazil: Process BEX 3196/14-3. Authors appreciate the award to DPD with the support of the Secretary for Universities and Research of the Ministry of Economy and Knowledge of the Government of Catalonia and the Co-fund programme of the Marie Curie Actions of the 7th R&D Framework Programme of the European Union. Partial funding from Spanish Grant MAT2012-39199-C02-01 is acknowledged. ICN2…, Peer ReviewedA ciencia do mexillón: ciencias e tecnoloxías mariñas implicadas no cultivo, transformación e comercialización do mexillón (Mytillus galloprovincialis)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ríos, Aida F., Figueras Huerta, Antonio, Novoa, Beatriz, Gestal, C., Castro, Carmen G., González Sotelo, Carmen, Babarro, José M. F., Peteiro, Laura G., Pastoriza, Laura, Fernández-Reiriz, María José, Bernárdez Costas, Marta, Murado García, Miguel Anxo, González Fernández, Pilar, Aranguren, Raquel, Pérez Martín, Ricardo Isaac, Prego, R., Álvarez-Salgado, Xosé Antón

135 p.-- Aida F. Ríos ... et al., Esta unidade didáctica quere achegar as ciencias e tecnoloxías mariñas implicadas no cultivo, transformación e comercialización do mexillón aos centros de ensino. O material didácttico deseñouse como recurso de apoio aos docentes nas súas clases, e está especialmente dirixido aos niveis ESO e bacharelato., Peer reviewedMarco evolutivo dunha explotación salineira de época romana (Vigo, Pontevedra), Marco evolutivo de una explotación salinera de época romana (Vigo, Pontevedra)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Tallón Armada, R.

Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Santiago de Compostela (Departamento de Edafología y Química Agrícola) para comseguir el Grado en Biología., Este traballo de investigación realizouse grazas ao convenio coa Dirección Xeral de Patrimonio, consellería de cultura e Deporte, "Realización de análises paleoambientais e arqueométricas do Xacemento do Areal" e ao proxecto e 90SEGO15606PR (2009-2012) "Xeoarqueoloxía reconstrución paleoambiental. Metodoloxía aplicada a contextos arqueolóxico-culturais", Consellería de Economñia e Industria, Xunta de Galicia., Peer ReviewedRecintos Fortificados en Altura no noroeste peninsular

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fernández-Pereiro, Mario

Trabajo Fin de Máster: Máster de Arqueoloxía e Ciencias da Antiguedade (Universidad de Santiago de Compostela)., Peer ReviewedEvolución Holocena do sector costeiro de Punta dos Pericos (Ribeira, A Coruña)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Costa-Casais, Manuela, Martínez Cortizas, Antonio, Pontevedra Pombal, Xabier, Berasategui Vinagre, I., Ferro Vázquez, María Cruz, Rodríguez Racedo, José

A aplicación das Ciencias da Terra a contextos arqueolóxicos está sendo cada vez máis utilizada para coñecer a información paleoambiental que agochan as formación superficiais -sedimentos e os solos- tanto no xacemento como no seu entorno. A integración dos datos obtidos polas disciplinas das Ciencias da Terra é de gran axuda para coñecer os procesos que se xeran antes, durante e despois do abandono dun xacemento. Coas ferramentas aportadas por cada…, Peer ReviewedDocumental O Rei Sol: Arqueoloxía sen escavar

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Jiménez-Esquinas, Guadalupe, Venditti, Juan Pablo, Vuelta-Santín, Rubén

English subtitles available., [ES] Desde hace unos años las CMVMC de Oia se han juntado para plantear una gestión alternativa del monte y del patrimonio arqueológico que se encuentra en su propiedad, creando Costa dos Castros. Se trata de un proyecto de arqueología desde y para la comunidad. En el yacimiento de Cano dos Mouros los vecinos optaron por otro tipo de intervención arqueológica que no implicara escavar: visibilizando las estructuras, recuperando las leyendas y la memoria oral vinculada y creando eventos en los…, [EN] Since a few years ago the Land Cooperatives of Oia have joined together to raise an alternative management of mount and the archaeological heritage that is in their property, creating Costa dos Castros. It is a project of archaeology from and to the community. In the site of Cano dos Mouros neighbors opted for another type of archaeological intervention that did not involve to excavate: make visible structures, recovering the legends and the oral memory linked and creating events in which…, NoAfinidade bioquímica entre patrón e inxerto na vide

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Masa Vázquez, Antón

3 páginas.- Trabajo presentado en las IV Xornadas agrarias galegas, celebradas bajo el lema "Alternativas estruturais e producións agrícola-gandeira" entre el 24 y el 26 de octubre de 1986 en Ourense, Coñecen-se as características do clima e dos solos de Galiza, e asi mesmo son coñecidas tamén as características culturais dos principais portaenxertos utilizados na viticultura, ou o que é o mesmo, o grau de adaptación dos ditos portaenxertos ás condicións medioambentais das diferentes zonas vitícolas de Galiza, pero pola contra non é ben coñecido de que depende o que exista ou non afinidade á enxertía entre un patrón e un enxerto dados., Peer reviewedA investigación no eido da viticultura galega. Tendencias actuais

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Masa Vázquez, Antón

16 páginas.- Trabajo presentado en las VIII Xornadas da área de ciencias agrarias, celebradas bajo el lema "Os viños galegos no umbral do novo milenio" entre el 28 y el 29 de noviembre de 1997 en Santiago de Compostela., [EN] lt can be observed that the existence of a reduced number of viticulture researchers in Galiza, and the lack of coordination between them, has a lot to do with the poor evolution of the sector, which, in contrast to enology, keeps itself mostly anchored in the past. In fact, some of the problems which worry most the sector (in general of a technical character) continue without being conveniently faced. The main viticu lture research lines in Galiza are reviewed and compared with those of…, [ES] Se constata que Ia existencia de un reducido número de personas dedicadas a Ia investigación en Viticultura en Galicia, y Ia falta de coordinación entre ellas, tiene mucho que ver con Ia escasa evolución del sector, que, a diferencia de lo que ocurre en el campo de Ia enología, se mantiene en buena medida anclado en el pasado; de hecho, algunos de los problemas que más preocupan en el sector (en general de carácter técnico) continúan sin abordarse convenientemente. Se hace un repaso de las…, Peer reviewedDesenvolvemento e caracterización dunha poboación de mutantes de xudía común (Phaseolus vulgaris L.)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Quiroga, Xarxa

23 páginas.- Trabajo fin de Grado en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela., A xudía común (Phaseolus vulgaris L.) é un dos principais cultivos de leguminosas para alimentación humana a nivel mundial. Grazas aos últimos avances xenómicos neste cultivo, é considerada unha especie modelo para novos enfoques de análise xenético. A mutaxénese inducida por Etilmetanosulfonato (EMS) é unha importante ferramenta na mellora xenética co fin de ampliar a variación xenética dispoñible nunha especie. Porén, non existen poboacións EMS de xudía actualmente dispoñibles no mundo.…, Esta investigación ha sido financiada mediante el proxecto AGL2014-51809-R., Peer reviewedFontes de variación no peso da semente de Pinus pinaster e a súa influencia no fenotipo da proxenie, Fuentes de variación en el peso de la semilla de Pinus pinaster y su influencia en el fenotipo de la progenie

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cendán Teijeiro, César

87 páginas.- Proyecto fin de carrera en Ingeniería de Montes de la Universidad de Santiago de Compostela, [EN] Phenotypes are commonly assumed to be the result of the genotype and the environment. However, today we know that parents can also transmit further characteristics to their progeny apart of the conventional genetic heredity. Maternal environment has been shown to have large influences in the phenotype of the progeny. These effects, called maternal effects, are assumed to be adaptive as they may result in increased fitness of the progeny in the environement where it will develop. The best…, [ES] Hoy se sabe que el fenotipo de un individuo non solo se debe a su genotipo y al ambiente en el que se crió. Los progenitores son capaces de transmitir información a su descendencia más allá de los mecanismos genéticos heredados convencionalmente. Así se tiene demostrado ampliamente que el ambiente en el que se desarrolla la madre puede tener una gran influencia sobre el fenotipo de la progenie. Estos efectos, conocidos como efectos maternos, se asumen como un mecanismo más de adaptación al…, [GL] Hoxe sábese que o fenotipo de un individuo non só se debe ó seu xenotipo e o ambiente no que se criou. Os proxenitores son capaces de transmitir información á súa descendencia máis aló dos mecanismos xenéticos herdados convencionalmente. Así tense demostrado amplamente que o ambiente no que se desenrola a nai pode ter unha gran influencia sobre o fenotipo da proxenie. Estes efectos, coñecidos como efectos maternos, asúmense como un mecanismo mais de adaptación o medio xa que soe favorecer…, Este Proxecto Fin de Carreira realizouse con fondos do Proxecto de investigación INIA - RTA07-100 “Efectos maternos en Pinus pinaster: Influencia del estado nutricional y sanitario de árboles madre en el vigor y resistencia de sus progenies. Implicaciones en la evaluación temprana dentro de los programas de mejora” e o Proxecto Estratéxico Singular PSE310000 “Restauración y Gestión Forestal” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación., Peer reviewedPercepción do risco de herbivoría en dous piñeiros de interese forestal: cambios na química defensiva, Perception of biotic risk in the neighbourhood by young pine trees of two forestry species: changes in the concentration of chemical defences, Percepción del riesgo de herbivoría en dos pinos de interés forestal: cambios en la química defensiva

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Diz Diz, Beatriz

90 páginas.- Memoria presentada para el Proyecto fin de carrera en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Pontevedra, Universidad de Vigo., [EN] Most plants deliver continuously complex admixtures of volatile organic compounds (VOCs) to the surrounding atmosphere that may change in response to biotic aggressions. Recent papers have shown that those induced VOC’s could serve for within-plant signalling of distant tissues, also for attracting herbivore predators and parasitoids, but also may be perceived by other plants in the neighbourhood as danger signals activating their defensive system. Little is know about these defensive…, [ES] Las plantas liberan continuamente complejas mezclas volátiles al aire y la composición de estas emisiones puede variar dependiendo de si la planta fue atacada y de la naturaleza específica del atacante. Estudios recientes demostraron que los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) emitidos tras episodios de herbivoría pueden ser utilizados por las plantas para transmitir información a tejidos distantes, pueden ser percibidos por antagonistas de los herbívoros, y mismo pueden ser percibidos…, [GL] As plantas liberan continuamente complexas mesturas volátiles ó aire e a composición destas emisións pode variar dependendo de si a planta foi atacada e da natureza específica do atacante. Estudos recentes demostraron que os compostos orgánicos volátiles (VOCs) emitidos tras episodios de herbivoría poden ser empregados polas plantas para transmitir información á tecidos distantes, poden ser percibidos por antagonistas dos herbívoros, e mesmo poden ser percibidos polas plantas veciñas…, O traballo realizouse con fondos do Proxecto de investigación AGL2010-18724 - COMPROMPIN “Compromisos entre crecimiento y resistencia constitutiva e inducida en el género Pinus: Variación entre y dentro de especies e implicaciones para los programas de mejora” e AGL2012-40151-C03-01 -. FENOPIN “Estrategias defensivas en pinos ibéricos: relevancia adaptativa en relación a caracteres alternativos de historia vital” financiados polo Ministerio de Ciencia e Innovación e Ministerio de Economía e…, Peer reviewedSilver and gold nanoparticles in nanometric confined templates: Synthesis and alloying within the anisotropic pores of oblique angle deposited films

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Parra-Barranco, J., Sánchez-Valencia, J. R., Barranco, Ángel, González-Elipe, Agustín R.

In this work we have developed an infiltration methodology to incorporate metal nanoparticles (NPs) of controlled size and shape into the open voids available in oblique angle deposited thin films. These NPs exhibited well-defined surface plasmon resonances (SPRs). The nanometric confined space provided by their porous microstructure has been used as a template for the growth of anisotropic NPs with interesting SPR properties. The fabrication methodology has been applied for the preparation of…, Peer ReviewedPrograma de las jornadas de Antropoloxía de/desde/en/para Galicia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Agantro

Folleto de dos páginas con el programa de las Xornadas., Programa de las primeras Xornadas de Antropoloxía de/desde/en/para Galicia, organizadas por la Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro), y que tendrán lugar el 14 de junio de 2017 en el Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela). Las jornadas se dividen en dos sesiones: una primera sesión de mañana, desde las 10.30 horas a las 14 horas, en la que varias investigadoras e investigadores realizarán diversas ponencias sobre algunos de los proyectos que se llevan a cabo en Galicia; y una…, NoDIVERSA. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa, DIVERSA. Archaeology from Incipit beyond Europe

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fábrega-Álvarez, Pastor, Criado-Boado, Felipe, Barreiro, David, Parcero-Oubiña, César, Aboal-Fernández, Roberto, Aldabe, Joaquín, Borie, César, Dal Zovo, Cecilia, Gianotti, Camila, González-García, A. César, González-Ruibal, Alfredo, Kleihege, Christopher, Nieto Miranda, Carlos, Pino, Mariela, Tuul

Pastor Fábrega-Álvarez & Felipe Criado-Boado (eds.)., A diversidade cultural é un reto para a investigación, tanto como para a convivencia. O mellor coñecemento do que é diferente incrementa a nosa comprensión da realidade.-- Cultural diversity is a major challenge both for research and coexistence The deeper we know the difference, the better we understand reality., [GA] Hai dous anos, o Incipit deseñou e organizou unha mostra titulada “Diversa: Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa”. Esta mostra nutríase de contidos procedentes de diferentes proxectos arqueolóxicos e etnoarqueolóxicos levados a cabo dende o Incipit alén Europa. Os elementos comúns a todos estes proxectos seguen a ser, unha perspectiva comunitaria e un sentido da práctica científica inseparables do traballo político coas comunidades de todo o mundo, amais de facer visible esta…, [EN] Two years ago, the Incipit designed and organized an exhibition, entitled “Diverse: Archaeology from Incipit beyond Europe”. This exhibition was based on different archaeological and ethnoarchaeological projects carried out by the Incipit around the world. The common elements in all of these projects were, and still are, a community perspective and a sense of scientific practice as being inseparable from political work with citizens everywhere, along with the aim of making this perspective…, Most of the projects shown here were funded by the Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), Spanish Ministry of Educación and Cultura, through the annual call Actuaciones Arqueológicas en el Exterior, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado de Cultura., Peer reviewedEpigenetic features of human telomeres

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cubiles, M.D., Barroso, S., Enguix, A., Vaquero-Sedas, M.I., Aguilera, A., Vega-Palas, Miguel A.

Although subtelomeric regions in humans are heterochromatic, the epigenetic nature of human telomeres remains controversial. This controversy might have been influenced by the confounding effect of subtelomeric regions and interstitial telomeric sequences (ITSs) on telomeric chromatin structure analyses. In addition, different human cell lines might carry diverse epigenetic marks at telomeres.We have developed a reliable procedure to study the chromatin structure of human telomeres…, Peer ReviewedAs outras caras do patrimonio. Reflexións sobre o patrimonio en Oia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Jiménez-Esquinas, Guadalupe

Fotografía, deseño e maquetación: Juan Pablo Venditti, 7H cooperativa cultural.-- Transcripción: Rubén Vuelta-Santín., [GA] A participación das comunidades na identificación, activación e xestión do seu patrimonio é unha das medidas que nos últimos anos está implementándose nas distintas normativas e lexislacións. Proxectos de investigación europeos como NEARCH e de ámbito estatal como ParticiPat analizan os distintos usos da participación social en arqueoloxía e noutros ámbitos do patrimonio, así como novos modelos e estratexias para involucrar á poboación. No marco destes proxectos xordeu a oportunidade de…, [ES] La participación de las comunidades en la identificación, activación y gestión de se patrimonio es una de las medidas que en los últimos años se está implementando en las diferentes normativas y legislaciones. Proyectos de investigación europeos como NEARCH y a nivel estatal como ParticiPat analizan los diferentes usos de la participación social en arqueología y en otras áreas del patrimonio, así como nuevos modelos y estrategias para involucrar a la población. En el marco de estos…, Proxecto Participat “Patrimonio e participación social: proposta metodolóxica e revisión crítica” financiado polo Plan Nacional de I+D (HAR2014- 54869-R) (www.participat.org). Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, y el proyecto NEARCH., Peer reviewedEstudo preliminar das Rías Altas: oceanografía e bioloxía das zonas de interese marisqueiro das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Vieitez dos Santos, Vanesa

232 pages.-- Xosé Antón Álvarez-Salgado ... et al., O proxecto Estudo integral das Rías Altas, cun orzamento de 53.433 €, foi aprobado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Mariños, de acordo coa Orde do 30 de decembro de 2005, de subvencións aos proxectos colectivos de xestión integral para o aproveitamento dos recursos mariños en Galicia (código 20060603). Destacamos o financiamento de carácter público coa participación da Unión Europea a través do Instrumento Financeiro de Orientación Pesqueira (IFOP), NoEstudo integral das rías altas: Estudo das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira: Hidrografía, dinámica, bioxoquímica, sedimentoloxía, ecotoxicología, microbioloxía, patología e biología das zonas de interese marisqueiro,

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Álvarez, Cristina, Álvarez-Salgado, Xosé Antón, Pazó, M. J., Vieitez dos Santos, Vanesa

281 pages.-- Cristina Álvarez ... et al., O proxecto colectivo de xestión pesqueira “Estudo integral das rías de Ribadeo, Foz, Viveiro, O Barqueiro e Ortigueira: hidrografía, dinámica, bioxeoquímica, sedimentoloxía, ecotoxicoloxía, microbioloxía, patoloxía e bioloxía das zonas de interese marisqueiro” foi financiado pola Consellería do Medio Rural e do Mar a través do Programa Operativo do Fondo Europeo da Pesca (Orde do 10 de agosto de 2007; Diario Oficial de Galicia nº. 169 do 31 de agosto de 2007, pp. 14583–14595). As actividades…, NoAs Rías Baixas coma un sistema ecolóxico, unha ollada as súas posibilidades de explotación

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Niell, F. Xavier

Comunicación para el Seminario de la Cátedra de Estructura Económica de la Universidad de Santiago de Compostela, Peer reviewedAnalise da situación e propostas alternativas pró eido da baixura e marisqueo

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Labarta, Uxío

Comunicación presentada en las primeras Xornadas de Pesca de Baixura e Marisqueo Galego, celebradas durante los meses de mayo y junio de 1978 en Santiago de Compostela, Peer reviewedA pesqueira da plataforma continental galega

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Labarta, Uxío

Comunicación presentada en el Primer Seminario de pesca de Galicia, celebrado el año 1978 en La Coruña, Peer reviewedAcceso simplificado a infraestructuras de cálculo

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cruz, Víctor L., Ramos, Javier, Vega, Juan Francisco, Martínez-Salazar, Javier

Peer ReviewedAcidificación do Mar: Unha consecuencia das emisións de CO2

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ríos, Aida F.

16 páginas, 10 figuras.-- Discurso de ingreso en la Real Academia Galega de Ciencias, Santiago de Compostela, 18 junio 2015, O océano absorbe unha parte significativa de dióxido de carbono (CO2) das actividades humanas, o que equivale a cerca dun terzo das emisións totais durante o período industrial (Khatiwala e col., 2013; Le Quéré e col., 2015). A absorción de CO2 polo océano no só modera o ritmo do cambio climático, senón que provoca cambios sen precedentes na química do océano, diminuíndo o pH pola disolución adicional de CO2 en auga do mar dende a atmosfera. Así, a superficie do océano aumentou nun 30% a…, Peer reviewedVídeo completo de la rueda de prensa de presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en la Delegación Institucional del CSIC en Galicia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vuelta-Santín, Rubén

Video de 17:13 minutos que muestra la rueda de prensa completa de presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” ante los medios de comunicación en la Delegación Institucional del CSIC en Galicia. Intervienen: Felipe Criado Boado (Profesor de Investigación del CSIC y director del Incipit), César Parcero Oubiña (Científico Titular del CSIC y miembro del Incipit) y Manuel Bragado Rodríguez (Director de Edicións Xerais de Galicia)., Peer reviewedVídeo de la presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en el Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vuelta-Santín, Rubén

Video de 47:23 minutos que muestra el acto de presentación del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega” en el salón de actos del Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. Intervienen: Ramón Villares Paz (Presidente del Consello da Cultura Galega), Manuel Bragado Rodríguez (Director de Edicións Xerais de Galicia), César Parcero Oubiña (Científico Titular del CSIC y miembro del Incipit) y Felipe Criado Boado (Profesor de Investigación del CSIC y director del Incipit)., Peer reviewedEl concepto de paisaje cultural como recurso para la educación patrimonial en la educación secundaria obligatoria - Anexos

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cobas Fernández, Isabel

Material complementario - anexos del volumen 37 de la serie CAPA, La forma más habitual de enseñanza del patrimonio cultural en educación secundaria obligatoria consiste en ofrecer a los alumnos y alumnas una visión del patrimonio elaborada por expertos que estos deben aprender y reproducir de forma pasiva. Nuestra propuesta, por el contrario, intenta que los alumnos se conviertan en agentes patrimonializadores capaces de activar el proceso de patrimonialización en su entorno más próximo. Para ello se ha diseñado una propuesta educativa basada en una visión…, Peer reviewedVídeo de la inauguración de la exposición permanente sobre las fortalezas transfronterizas en el Centro de Interpretación del Castillo de Santa Cruz en A Guarda, Video of the opening of the permanent exhibition on the cross-border fortresses in the Center of Interpretation of the Castle of Santa Cruz in A Guarda

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vuelta-Santín, Rubén, Criado-Boado, Felipe, Blanco-Rotea, Rebeca, Rodríguez-Paz, Anxo

Se incluyen dos versiones del vídeo, una en gallego y otra subtitulada en castellano.-- There are included two versions of the video, one in Galician and another subtitled in Spanish., [ES] Vídeo de 4:40 minutos que muestra el acto de inauguración de la exposición permanente sobre las fortalezas transfronterizas en el Centro de Interpretación del Castillo de Santa Cruz en A Guarda, con las intervenciones de Rebeca Blanco-Rotea (Comisaria de la exposición, Síncrisis, USC) y de Felipe Criado-Boado (Director del Incipit, CSIC) hablando sobre los bloques temáticos y los contenidos de la exposición., [EN] 4:40 minutes video showing the opening of the permanent exhibition on the cross-border fortresses in the Center of Interpretation of the Castle of Santa Cruz in A Guarda, with the interventions of Rebeca Blanco-Rotea (Curator of the exhibition, Síncrisis, USC) and Felipe Criado-Boado (Director of the Incipit, CSIC) talking about the thematic blocks and the contents of the exhibition., NoOns: unha illa habitada, Ons: An Inhabited Island, Ons: una isla habitada

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ballesteros-Arias, Paula, Sánchez-Carretero, Cristina

[EN]This multimedia electronic book is available in Spanish, Galician and English at the iBook Apple Store (http://bit.ly/1kzZnoR). Please, note that the pdf version does not include multimedia materials. The iBook offers the results of an interdisciplinary research project about the human presence in the Island of Ons from prehistoric times to the present, conducted at the Institute of Heritage Sciences (Incipit). The book deals with questions about how, when and by whom the island was…, Plan Nacional I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-22004). Proyecto "Procesos de formación y cambio del paisaje cultural del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia", NoAs outras caras do patrimonio. Debates sobre o patrimonio en Vilaserío

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Sánchez-Carretero, Cristina, Ballesteros-Arias, Paula

Libro de divulgación sobre las propuestas de los vecinos y las vecinas de la aldea de Vilaserío (municipio de Negreria, A Coruña) en temas de patrimonio., Este libro divulgativo recoge las conclusiones de una actividad participativa realizada en la aldea de Vilaserío donde se debatió el tema: ¿Qué es lo más valioso de la aldea? La actividad se centró en Vilaserío porque es uno de los tres núcleos de población que se seleccionaron para realizar un estudio antropológico dentro del proyecto de investigación “Procesos de Patrimonialización no Camiño de Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía” (INCITE09606181PR). El proyecto en su conjunto plantea una…, Xunta de Galicia: proyecto “Procesos de Patrimonialización no Camiño de Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía” (INCITE09606181PR)., NoInfluence of aesthetic appreciation of wildlife species on attitudes towards their conservation in Kenyan agropastoralist communities

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Roque de Pinho, Joana, Grilo, Clara, Boone, Randall B., Galvin, Kathleen A., Snodgrass, J.G.

The influence of human aesthetic appreciation of animal species on public attitudes towards their conservation and related decision-making has been studied in industrialized countries but remains underexplored in developing countries. Working in three agropastoralist communities around Amboseli National Park, southern Kenya, we investigated the relative strength of human aesthetic appreciation on local attitudes towards the conservation of wildlife species. Using semi-structured interviewing…, Peer ReviewedShape-defined nanodimers by tailored heterometallic epitaxy

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
García-Negrete, C. A., Rojas, T. Cristina, Knappett, Benjamin R., Jefferson, David A., Wheatley, Andrew E.H., Fernández-Camacho, A., CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI)

© the Partner Organisations 2014. The systematic construction of heterogeneous nanoparticles composed of two distinct metal domains (Au and Pt) and exhibiting a broad range of morphologically defined shapes is reported. It is demonstrated that careful Au overgrowth on Pt nanocrystal seeds with shapes mainly corresponding to cubeoctahedra, octahedra and octapods can lead to heterometallic systems whose intrinsic structures result from specific epitaxial relationships such as {111} + {111}, {200…, CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI), Peer ReviewedFolleto de las jornadas de Antropoloxía de/desde/en/para Galicia (14/06/2017)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Agantro

Folleto de 2 páginas., Desde a Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro) invítase a titulados e profesionais da antropoloxía a participar nas próximas xornadas “Antropoloxía de/desde/en/para Galicia”, que terán lugar o 14 de Xuño do 2017 no Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela), de 10:30 a 14 e de 16:00 a 19:30. As xornadas están abertas a todas as persoas vencelladas coa profesión antropolóxica, desde calquera eido, ben sexa laboral, profesional ou do activismo. As xornadas perseguen ser unha oportunidade…, NoMelanismo en Circus pygargus (Linnaeus, 1758): correlación con factores ambientais a distintas escalas espaciais

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vázquez Pumariño, Xabier

Traballo de Máster: Biodiversidade e Conservación do Medio Natural. Facultade de Bioloxía-Departamento de Zooloxía e antropoloxía Física., Peer ReviewedParentes genéticos da casta Loureiro

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castro, Isaura, Pinto-Carnide, Olinda, Ferreira, Vanessa, Cunha, Jorge, Eiras-Dias, J. E., Ibáñez Marcos, Javier, Martínez-Zapater, José M., Martín, Juan Pedro, Ortiz, Jesús, Mota, Teresa

Trabajo presentado en los IV Encontros Vínicos do Vinho Verde, celebrados en Viana do Castelo (Portugal) el 23 y 24 de mayo 2014., Peer ReviewedThe co-management of the sand eel fishery of Catalonia (NW Mediterranean): the story of a process, La cogestión de la pesquería de lanzón en Cataluña (NW del Mediterráneo): historia del proceso

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Lleonart, Jordi, Demestre, Montserrat, Martín, Paloma, Rodón, Jordi, Sainz-Trápaga, Susana, Sánchez, Pilar, Segarra, Itziar, Tudela, Sergi

Scientia Marina 78(supplement 1) special volume edited by Jordi Lleonart and Francesc Maynou: The Ecosystem Approach to Fisheries in the Mediterranean and Black Seas.-- 7 pages, 1 table, [EN] A management plan for the boat seines, called sonsera, used in Catalonia to target sand eels (Gymanammodytes cicerelus and G. semisquamatus) and transparent gobies was drawn up in accordance with European Union rules. A Sand Eel Co-Management Committee was formally created with the specific mission of ensuring a sustainable fishery. The Committee is composed of public administrations, fishermen's associations, researchers and NGOs. The process has two phases: first, a comprehensive…, [ES] Se ha desarrollado un plan de gestión de acuerdo a las normas de la Unión Europea de la pesquería con arte de tiro desde embarcación, llamado “sonsera”, que se utiliza en Cataluña para la pesca del lanzón (Gymanammodytes cicerelus y G. semisquamatus) y también de pequeños góbidos. Se creó formalmente un Comité de Cogestión con la misión específica de garantizar una pesca sostenible. El Comité está integrado por las administraciones públicas, asociaciones de pescadores, investigadores y…, Peer ReviewedOn the relation between explosive cyclones affecting Europe and the North Atlantic Oscillation

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Gómara, Íñigo, Rodríguez-Fonseca, Belén, Zurita-Gotor, Pablo, Pinto, J. G.

Intense winter cyclones often lead to hazardous weather over Europe. Previous studies have pointed to a link between the North Atlantic Oscillation (NAO) and strong European windstorms. However, the robustness of this relation for cyclones of varying intensities remains largely unexplored. In this paper, the bi-directional relation between the NAO and cyclones impacting Europe is analyzed for the period 1950-2010 focusing on the sensitivity to storm intensity. Evidence is given that explosive (…, Peer ReviewedMajor pelagic borders of the Benguela upwelling system according to euphausiid species distribution

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Barangé, Manuel, Pillar, S.C., Hutchings, L.

15 pages, 9 figures, The distribution patterns of 21 species of euphausiids collected during eight research cruises extending from 17°30′ to 32°30′S and offshore to 135 miles were studied by means of Principal Component Analysis. The existence of possible environmental borders for zooplankton populations was explored and discussed in relation to the main hydrographic features of the Benguela upwelling system. Three main boundaries were identified: the shelf-break zone; the area between 19 and 20°S; and the…, Peer reviewedReceitario de feixóns

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ron Pedreira, Antonio Miguel de

13 páginas.y 6 fotografías.- Esta publicación se ha realizado en el contexto de las actividades de la Feria Científica "Legumbres: un alimento saludable", organizada durante la Semana de la Ciencia de 2008 en Pontevedra, con la colaboración del Instituto de Enseñanza Secundaria "Sánchez Cantón"., A presente publicación recolle algunhas receitas tradlclonais de Galicia para a preparación de feixón, co obxectivo de poñer de manifesto a sectores clave da sociedade a importancia dunha alimentación saudable, na cal os legumes poden xogar un papel relevante. Existe unha preocupación social polo papel dos alimentos de orixe vexetal na dieta humana, especialmente en sectores particularmente sensibles, como a infancia, a mocidade e a terceira idade. Os legumes acreditaron o seu valor para a…, Esta actividade foi patrocinada polo Programa Diverciencia da Dirección Xeral de I+D+i. Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, NoComparison of four steady-state models of increasing complexity for assessing the leaching requirement in agricultural salt-threatened soils, Comparación de cuatro modelos de estado estacionario de complejidad creciente para el cálculo del requerimiento de lixiviación en suelos agrícolas con riesgo de salinizarse

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Visconti Reluy, Fernando, Paz Bécares, José Miguel de, Rubio, José Luis, Sánchez, J.

Irrigation scheduling in salt-threatened soils must include an estimation of the leaching requirement (LR). Many models have been developed over the last 40 years for assessing the LR, and they should be compared on common grounds to guide potential users. The LR for salts (LR Y), chloride (LR Cl) and SAR (LR SAR) and therefore the eventual LR was assessed with simple equations and three steady-state computer models of increasing complexity, WATSUIT, SALSODIMAR and SALTIRSOIL. These models were…, Peer ReviewedO Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña) Ou a escusa para falar de Arqueoloxía, da Prehistoria e do noso Patrimonio.

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Mañana-Borrazás, Patricia, Aboal-Fernández, Roberto

Presentación gráfica de apoio para a charla levada a cabo no IES de Curtis (A Coruña) o día 28 de marzo de 2012 sobre o monumento de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña) e o seu contexto, dentro das actividades de divulgación científica do Incipit., [GA] Preséntanse ante un grupo de alumnos do IES de Curtis (A Coruña) cómo foron as últimas intervencións que se levaron a cabo no xacemento megalítico de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña), moi próximo a Curtis. Dentro dunha actividade máis ampla, que incluía unha introdución sobre a Arqueoloxía e a Prehistoria, así como outras actividades, presentouse a historia e resultados das investigacións arqueolóxicas sobre este afamado dolmen a partires deste resumo gráfico, incluído tanto a…, [ES] Se presenta ante un grupo de alumnos del IES de Curtis (A Coruña) información sobre el desarrollo de las últimas intervenciones que se han llevado a cabo en el yacimiento megalítico de Forno dos Mouros (Moruxosa, Toques, A Coruña), muy próximo a Curtis. Dentro de una actividad más amplia, que incluía una introducción sobre la Arqueología, sobre la Prehistoria, así como otras actividades, se presentó la historia y resultados de las investigaciones sobre este dolmen a partir de este resumen…, NoEffect of click-chemistry approaches for graphene modification on the electrical, thermal, and mechanical properties of polyethylene/graphene nanocomposites

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Castelaín, Marta, Martínez, Gerardo, Marco, Carlos, Ellis, Gary James, Salavagione, Horacio J.

The effect of the type of chemical route used to functionalize graphene with short-chain polyethylene on the final properties of graphene-based high density polyethylene nanocomposites is reported. Three different click reactions, namely copper-catalyzed alkyne-azide (CuAAC), thiol-ene and thiol-yne have been addressed. The nanocomposites were prepared using a method that we denominate >gradient interphase>. The electrical and thermal conductivity and the mechanical properties strongly…, Peer ReviewedO futuro das mulleres na politica

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Durán Heras, María Ángeles

Al hilo de algunos escritores gallegos contemporáneos, la autora analiza el difícil reto de la incorporación de la mujer a la política, desde el rotundo juicio negativo de Aristóteles hasta la proclamación de la Constitución democrática de 1978., Peer reviewedArqueológicas: La razón perdida

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)

Web temática.-- Propósito: divulgativo.-- Fecha de consulta: 2016-04-29, “Arqueológicas” es un proyecto del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), NoCHARM: Cultural Heritage Abstract Reference Model

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)

Web temática.-- Propósito: divulgativo.-- Fecha de consulta: 2016-04-29, Este sitio web está dedicado a la difusión de CHARM, el modelo abstracto de referencia del patrimonio cultural. CHARM es un producto de la investigación del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)., Principal · Introducción · FAQ · Recursos · Referencia · Novedades · Investigación · Comentarios, NoConML - Modelado conceptual para todos nosotros

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)

Si necesita recoger, transformar y gestionar datos como parte de su trabajo, entonces también necesita pensar cuidadosamente acerca de la estructura de esos datos antes de comenzar a trabajar con ellos. De lo contrario, puede encontrarse en la situación de tener que reprocesar manualmente grandes cantidades de información, o incluso de ser incapaz de utilizar los datos para el propósito planeado. ConML es un lenguaje de modelado conceptual que ha sido construido desde cero con tres objetivos…, Principal · Introducción · FAQ · Novedades · Recursos · Investigación, NoEntre moléculas

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
CSIC - Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica (VAOCC)

Estos materiales están dirigidos a la divulgación, el fomento de la cultura científica y las vocaciones científicas, y la docencia. Es posible copiar, compartir y distribuir sus contenidos siempre y cuando se reconozca la autoría, no haya fines comerciales y no se realicen obras derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)., La exposición “Entre moléculas. Año Internacional de la Química 2011. CSIC” ofrece una visión amena, divulgativa y didáctica de la Química. La muestra está dirigida a toda la población, con especial atención a los jóvenes estudiantes de los distintos ciclos educativos de secundaria. El contenido de la exposición ofrece una primera visión general de la química y su papel central en la ciencia, seguida de un repaso breve de las principales aportaciones realizadas a lo largo de la historia. En un…, NoVideo promocional del libro “Atlas arqueolóxico da paisaxe galega”, Promotional video of the book “An Archaeological Atlas of Galician (NW Iberia) Landscape"

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Vuelta-Santín, Rubén, Criado-Boado, Felipe, Parcero-Oubiña, César, Rodríguez-Paz, Anxo

[ES] Video de 4:29 minutos que muestra los contenidos, orientación y formato del libro “Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega”, publicado por la Editorial Xerais, de Vigo. Se incluyen tres versiones, cada una subtitulada en castellano, gallego e inglés., [EN] 4:29 minute promotional video showing the contents, orientation and format of the book "Archaeological Atlas of Galician Landscape (NW Iberia) in Late Prehistory and Early history", published by the Editorial Xerais, Vigo. Three versions, each subtitled in English, Spanish, and Galician are included, NoAtlas arqueolóxico da paisaxe galega, Atlas arqueológico del paisaje gallego, An Archaeological Atlas of Galician Landscape (NW Iberia)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Criado-Boado, Felipe, Parcero-Oubiña, César, Otero Vilariño, Carlos, Aboal-Fernández, Roberto, Ayán Vila, Xurxo, Barreiro, David, Ballesteros-Arias, Paula, Cabrejas, Elena, Costa-Casais, Manuela, Fábrega-Álvarez, Pastor, Fonte, João, Gianotti, Camila, González-García, A. César, Güimil-Fariña, Alejandro, Lima Oliveira, Elena, López Noia, Raquel, Mañana-Borrazás, Patricia, Martínez Cortizas, Antonio, Millán Lence, Matilde, Rodríguez-Paz, Anxo, Santos Estévez, Manuel

Este documento PDF é unha separata coa selección dalgunhas páxinas do libro para dar unhaimpresión xeral dos seus contidos e formato.-- Este documento PDF es una separata con la selección de algunas páginas del libro para dar una impresión general de sus contenidos y formato.-- This PDF document is a selection of some pages of the text to given an overall impression of the book contents.-- Criado-Boado, Felipe; Parcero-Oubiña, César; Otero Vilariño, Carlos; Cabrejas, Elena (eds.); Rodríguez-…, [GL] A paisaxe é un produto das formas de ser, de estar, de pensar e de actuar de cada sociedade. A paisaxe galega de hoxe é o resultado das nosas formas de ser, estar, pensar e actuar, mais tamén das daqueles que nos precederon no tempo. Moitas das cousas que consideramos máis características da paisaxe de Galicia son o produto ou o efecto da acción humana, e non só diso que chamamos a “ natureza”. Este libro é unha especie de “atlas” arqueolóxico das paisaxes culturais de Galicia, e dicimos «…, [ES] El paisaje es un producto de las formas de ser, de estar, de pensar y de actuar propias de cada sociedad. El paisaje gallego actual es el resultado de nuestras formas de ser, estar, pensar y actuar. Pero también lo es de las de todas aquellas personas que nos precedieron en el tiempo. Muchas cosas que consideramos características del paisaje de Galicia son el producto o el efecto de la acción humana, no sólo de eso que llamamos “naturaleza”. Este libro es una especie de “atlas”…, [EN] The landscape is a product of each particular society’s ways of being, thinking and acting. The landscape we see in Galicia today is the result of our ways of being, thinking and acting, but also those of the people who lived here in the past. Many of the things that we consider to be the most typical elements of the Galician landscape are a product or effect of human action, and not only of what we refer to as “nature”. This book is a kind of archaeological “atlas” of the cultural…, Peer reviewedA new software to analyse wood anatomical features in conifer species

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Heres, A. M., López, Bernat C., Gil, D., Camarero, Jesús Julio, Martínez-Vilalta, Jordi

The development of the software was possible thanks to Agnés Borràs from the Computer Vision Center (CVC), Univ. Autònoma Barcelona, Spain. Funding was obtained from the Spanish Ministry of Education and Sciences via the competitive grant DRIM (CGL2010-16373)., Peer ReviewedRNA binding of T-cell intracellular antigen-1 (TIA-1) C-terminal RNA recognition motif is modified by pH conditions

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cruz-Gallardo, Isabel, Aroca, Ángeles, Persson, Cecilia, Karlsson, B. Göran, Díaz-Moreno, Irene

Background: T-cell intracellular antigen- 1(TIA-1) is a key DNA/RNA binding protein in RNA metabolism. Results: The binding of TIA-1 RRM3 domain (isolated or fused to RRM2) to RNA is affected by pH changes. Conclusion: The pH-dependence of RRM3/RNA interaction may have a significant effect in the overall TIA-1 function. Significance: Unveiling the auxiliary role of RRM3 in RNA recognition sheds light on the TIA-1 function between cell compartments changes due to the protonation / deprotonation…, Peer reviewedEstructuras arqueolóxicas: estratexias metodolóxicas das Ciencias da Terra (O Castro Pequeno de Neixón).

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Costa-Casais, Manuela, Kaal, Joeri, Ayán Vila, Xurxo, Tallón Armada, R., Martínez Cortizas, Antonio

Recoge los contenidos presentados al 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, celebrado los días 20-23 de julio de 2011. (2º. 2011. Vilalba)., Neste traballo planéase a busca dunha estratexia metodolóxica, no marco das Ciencias da Terra, para analizar estructuras arqueolóxicas puntuais contextualizadas nun período arqueolóxico-cultural coñecido. Para iso elíxese o Castro Pequeno de Neixón localizado en Boiro, na ría de Arousa (A coruña). Seleccionáronse tres estructuras de combustión, que se identificaron con espazos de actividade doméstica, metalúrxica e ritual. Caracterízanse as propiedades fisicoquímicas, a composición elemental…, Peer ReviewedO castelo de Santa Cruz na paisaxe fortificada do Baixo Miño. Exposición

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Blanco-Rotea, Rebeca, Rodríguez-Paz, Anxo, Álvarez Martínez, Valentín, González Pérez, Leonardo, Blanco Llinares, Eduardo

Apertura ó público do Centro de Interpretación do Castelo de Santa Cruz venres, 8 de xullo de 2016.-- Ficha Técnica: Comisaria da exposición: Rebeca Blanco-Rotea, Síncrisis, USC. Dirección científica: Rebeca Blanco-Rotea. Deseño gráfico e maquetación: Anxo Rodríguez Paz, Incipit, CSIC. Asesor científico:Felipe Criado-Boado, Incipit, CSIC. Textos: Rebeca Blanco-Rotea, Leonardo González Pérez, Valentín Álvarez Martínez. Debuxos de infantería e cabalería: Eduardo Blanco Llinares. Montaxe…, A exposición permanente “O Castelo de Santa Cruz na paisaxe fortificada do Baixo Miño” naceu co obxectivo a dotar de contidos ao centro de interpretación do Castelo de Santa Cruz na Guarda (Pontevedra), un espazo fortificado, localizado no extremo oeste da fronteira luso galaica, que foi recentemente rehabilitado e posto en valor, o que implicou a súa recuperación para as veciñas e veciños guardeses e todos aqueles visitantes que se queiran achegar ao mesmo. Esta exposición foi unha iniciativa…, O panel I contén a presentación do exposición.-- O Bloque I, composto polos paneis de cor azul, céntrase na contextualización histórica e xeográfica da temática da exposición, facendo un percorrido polo fenómeno da Guerra da Restauração Portuguesa (1640-1668), pola tipoloxía das fortificacións que se constrúen en época moderna na fronteira miñota, polo exército moderno e polo espazo xeográfico.-- O Bloque II, integrado polos paneis de cor berenxena, céntrase na vila da Guarda e a súa defensa.…, NoReconstrucción paleoambiental da colmatación dunha salina de época romana (unidade 2 Parcela P3-6, Rosalía de Castro, Vigo)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Tallón Armada, R., Costa-Casais, Manuela, Taboada Rodríguez, Teresa, López Merino, Lourdes, Martínez Cortizas, Antonio

Recoge los contenidos presentados al 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, celebrado los días 20-23 de julio de 2011. (2º. 2011. Vilalba)., Peer ReviewedUn xacemento romano na vía marítima atlántica: Santa Comba, Covas (Ferrol)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Armada, Xosé-Lois

Comunicación presentada en el Simposio Vias, Viaxes e Viaxeiros na Gallaecia antiga, celebrado en Santiago de Compostela el 14 y 15 de diciembre de 2012., Peer ReviewedQuantitative structure-antifungal activity relationships of some benzohydrazides against Botrytis cinerea

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Reino, José L., Saiz-Urra, Liane, Hernández-Galán, Rosario, Arán, Vicente J., Hitchcock, Peter B., Hanson, James R., González, Maykel, Collado, Isidro G.

Fourteen benzohydrazides have been synthesized and evaluated for their in vitro antifungal activity against the phytopathogenic fungus Botrytis cinerea. The best antifungal activity was observed for the N′,N′- dibenzylbenzohydrazides 3b-d and for the N-aminoisoindoline-derived benzohydrazide 5. A quantitative structure-activity relationship (QSAR) study has been developed using a topological substructural molecular design (TOPS-MODE) approach to interpret the antifungal activity of these…, Peer Reviewed