Found 3905 result(s)
Found 40 page(s)

Una panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar

Repositorio: Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional de la UAM
Murillo Torrecilla, Francisco Javier

La investigación sobre eficacia escolar puede aportar interesantes informaciones que ayuden a la toma de decisiones por parte de administradores, docentes, directivos y políticos para la optimización de los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos. Sin embargo, para que dicha investigación sea realmente útil es necesario que sean trabajos desarrollados a partir del análisis de la realidad a modificar y por investigadores con un profundo conocimiento de ésta. En este artículo se…Euskarazko anafora pronominala: ikuspuntu konputazionala eta corpus baten garapena, Pronominal Anaphora in Basque: computational point of view and the development of a corpus

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Aduriz, Itziar, Ceberio, Klara, Díaz de Ilarraza Sánchez, Arantza

This paper describes the process of annotating pronominal anaphor in a corpus of Basque which consists of 54.000 words. Our aim is to use this annotation as a basis for later computational processing. The linguistic study carried out and the criteria defined for the tagging process are also presented in the paperCreative Commons lizentziak Estatu espainiarrean

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Labastida i Juan, Ignasi, 1970-

Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/27623, Duela pare bat urte gutxi batzuk ezagutzen zituzten Creative Commons lizentziak, baina gaur egun termino hori sarean libre dauden obra digitaletarako lizentzien estandarrari lotzen ari zaio, GNU (GPL, LGPL) proiektuko lizentziak software librerako estandar bati lotzen zaizkion bezalaLanbide Heziketako ikastetxeak RIS3aren erronken aurrean. Nafarroako kasua, La formación profesional de Navarra. Hacia un nuevo modelo de centro y el reto de la FP dual, Vocational Education Training Centres in the context of the challenges associated with RIS3. The case of Navarre

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Retegi Albisua, Javier

Berrikuntzako sistema erregionalek eta espezializazio estrategia adimentsuek heziketa teknikoan, ETEentzako zerbitzu teknologikoen prestakuntzan eta tokiko garapenean izandako hutsuneak azaldu ondoren, (LH) lanbide-heziketako ikastetxeek haien konponbidean bete lezaketen papera erakusten du artikulu honek. Horretarako, LHko ikastetxeek funtzio bakarrekoak izatetik funtzio anitzekoak izatera igaro behar dute. Ohikoak ez diren eginkizun berri horiek egin ahal izateak zer ikusia du LHko ikastetxe-…, After exposing the shortcomings of regional innovation systems and smart specialisation strategies with regard to the technical training, the provision of technological services to SMEs and local development, this paper shows how Vocational Education and Training (VET) centres could contribute to solve them. For that, it is necessary to turn unitary VET centres into multi-functional VET centres. The performance of the new non-traditional functions by the VET centres depends on the prevalent…, Tras exponer las carencias que los sistemas regionales de innovación y las estrategias de especialización inteligente han presentado en el ámbito de la formación técnica, de los servicios tecnológicos a las pymes y del desarrollo local, el artículo muestra el papel que los centros educativos de Formación Profesional pueden jugar en su resolución. Para eso es necesaria la transformación de los centros de FP unitarios en centros integrados y multifuncionales. El desempeño de esas nuevas funciones…Mendeberri 2025: Marko pedagogikoa. Mondragon Unibertsitatea

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
García Martín, Maite, Zubizarreta Mugica, Miren Itziar, Astigarraga Echeverría, Eugenio
Ikasten-ikastea konpetentziaren garapenean unibertsitateko graduko irakasleak martxan jartzen dituen testuinguru erraztatzaileak aztertzeko tresna baten diseinu eta balidazioa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Iñurrategi Irizar, Nagore

Goi Mailako Hezkuntza Esparruan ikasten ikastea konpetentziaren garapenerako testuinguru erraztatzaileen neurketarako tresna zientifikoak eskura izateak unibertsitateko irakaskuntzaren eskaintzari ekarpen interesgarria egin diezaioke. Egun aurkitu ditzakegun tresnen errebisioa egin ostean aipatutako helbururako aproposa denik ez dugu aurkitu. Beraz, lan honetan galdetegiaren sorkuntzan jarraitutako prozesua aurkezten da. Froga psikometrikoen sorkuntza gidatzen duten nazioartean ezarrita dauden…, Having scientific tools to measure facilitating contexts in the development of the learning to learn competence in the European Higher Education Area can be an interesting contribution for university teaching. After examining the available tools, we did not find any suitable for the measurement of the aforementioned variable. This paper presents the process followed in the creation of a questionnaire, using different techniques, which follow international standards that rule the creation of…, Disponer de herramientas científicas para medir los contextos facilitadores en el desarrollo de la competencia aprender a aprender en el Espacio Europeo de Educación Superior puede ser una aportación interesante para la docencia universitaria. Tras realizar un examen de las herramientas disponibles no hemos encontrado ninguna adecuada para la medición de la variable mencionada. En este trabajo se presenta el proceso de nueva creación de un cuestionario utilizando diversas técnicas siguiendo los…Umeek familia eta haur testuinguruetan erakus ditzaketen kortisol patroien arteko ezberdintasunen azterketa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
López de Arana Prado, Elena

Haur eskolan egun osoa egoteak umeen kortisol patroia alderanztea ekar dezake. Hau da, egunean zehar, goizetik arratsaldera bitartean, kortisola familia testuinguruan jaisten doan bitartean, haur eskola testuinguruan mantendu daiteke. Horren aurrean, doktorego-tesi honek aztertu nahi izan du ea gelako ume taldearen tamainak, hezitzaileen erantzunen sentikortasunak, umeen tenperamenduak, umeen gurasoekiko segurtasunak eta gurasoen erantzunen sentikoratasunak eragina ote duten umeen kortisol…, Spending all day in a child care centre might entail the reversal of cortisol patterns. That is, while during the day, from the morning to the afternoon, while the cortisol level drops within the family context, it might remain steady in the child care centre. In view of that, this PhD thesis aims at analysing if the size of the children group; the sensitivity of the caretakers' responses; the children's temperament; the children's security towards their parents, and the…, A l@s niñ@s que pasan todo el día en las escuelas infantiles se les puede invertir el patrón de cortisol. Esto es, durante el día, de la mañana a la tarde, mientras que en el contexto familar el cortisol va bajando, en el contexto escolar tiende a mantenerse. Ante esta evidencia, el objetivo de esta tesis doctoral es analizar si el tamaño del grupo de niñ@s de clase, la sensibilidad de las educadoras, el temperamento de l@s niñ@s, la seguridad de l@s niñ@s hacia sus madres/padres y la…0-3 urteko haurraren garapena eta eskola

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Larrea Hermida, Iñaki

0 eta 3 urte bitarteko haurrentzako ikastetxeak ugaritu ondoren, doktorego-tesi honen helburua da aztertzea zer eskola-faktorek eta zer mailatan eragiten duten adin horretako haurrarengan. Helburu nagusi horrekin, ikerketa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 62 ikasgelatan egin da, beste horrenbeste hezitzailerekin eta 0 eta 3 urte bitarteko 895 haurrekin. Lagin horren ondorioz, ikastetxeen kalitateak haurraren garapenean duen eragin zuzena agerian uzten duten emaitzak lortu dira. Horrela,…, Tras la proliferación de los centros educativos para niños de 0 a 3 años, esta tesis doctoral ha surgido con el objeto de analizar qué factores escolares y en qué grado influyen en el niño de esa edad. Con ese objetivo principal, la investigación se ha desarrollado en 62 aulas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con otros tantos educadores y con 895 niños de 0 a 3 años. Esa muestra ha derivado en unos resultados que ponen de manifiesto la influencia directa de la calidad de los centros en el…Ikasleen ahotsak: guztiontzako eskola eraikitzeko gakoa, Students´ voice: the key to build a school for all

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Sagardia Iturria, Irati, Martínez Gorrochategui, Agurtzane

Ikastetxe guztietan dagoen aniztasunaren aurrean, indarra hartu du kalitatezko eta ekitatezko hezkuntza inklusiboaren ikuspegiak. Artikulu honetan, ikerketa proiektu baten prozesu eta emaitzak aurkezten dira eta proiektu honetan orain arte sisteman isilduak izan diren protagonisten ahotsak jaso dira. Proiektuan parte hartu dute Gipuzkoan kokatzen den eskola bateko Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek eta helburua izan da ezagutzea ikasleek eskolan dituzten sentimendu eta bizipenak. Horretarako,…, Inclusive education, a philosophy which advocates ensuring quality and equity for all children has become a driving force in the education movement due to diversity inside school rooms. This article presents the process and results of a research project that endeavours to contribute to the promotion of inclusive educational processes by collecting the voices of protagonists, until now silenced in the system. The aim was to involve the participation of all the students of a primary school in…Bigarren Hezkuntzako ikasle eta irakasle talde baten diskurtsoa eta praktika informazio digitala bilatzeko, ebaluatzeko eta hautatzeko orduan, Searching, evaluating and selecting information: discourses and practices of secondary students and teachers

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Egaña Osa, Txema

Azterketa honetan, Bigarren Hezkuntzako ikasle eta irakasleek ikasgelan informazio digitala bilatzeko, ebaluatzeko eta hautatzeko orduan erabiltzen dituzten diskurtsoa eta praktika alderatu nahi dira. Kasu-azterketa bat izanik, hainbat iturritako datuak triangelatu dira (eztabaida-taldeetakoak, eskoletakoak eta aurrez aurreko elkarrizketetakoak). Emaitzen arabera, ikasleek badute interesa ikasgelan Internetera konektatuta lan egiteko, baina zailtasunak dituzte bideo eta grafikoak…, This study seeks to contrast the discourse and practice of students and secondary school teachers when searching, evaluating and selecting digital information in a secondary classroom. This is a case study that has used a multi-source data triangulation (discussion groups, class registration and self-report interviews). The results indicate the interest of the students to work connected to the internet in the classroom, although it is observed that it has difficulties in the interpretation of…Mikrofresaketa prozesuaren fidagarritasuna mugatzen duten aldagaien azterketa teoriko-praktikoa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Aristimuño Osoro, Patxi Xabier

The micromachining process, the same as any other industrial process, must offer high reliability so that it can be integrated in the manufacturing industry. In order to ensure their reliability, machining processes like micro milling, must obtain, without error, the precision and surface roughness required for a predetermined amount of time. To achieve such reliability, it is essential to ensure a long and stable tool life. In this doctoral thesis these three concepts have been analyzed, some…, Mikromekanizazioak, beste edozein prozesu industrialek bezala, ekoizpen industrialean txertatu ahal izateko fidagarritasuna behar du. Mikrofresaketa bezalako txirbil-harroketazko prozesuek fidagarritasuna bermatzeko, piezaren zehaztasun eta gainazal zimurtasun egokia lortu behar dute denboran zehar hutsik egin gabe. Hori lortzeko beharrezkoa da erremintaren bizi iraupen luze eta egonkorra. Doktoretza tesi honetan hiru kontzeptu horiek aztertu dira, batzuk era esperimentalean eta beste batzuk…, El micromecanizado al igual que cualquier otro proceso industrial, tiene que ofrecer una alta fiabilidad para que este sea integrado en el tejido industrial. Los procesos de mecanizado, como el microfresado, para asegurar su fiabilidad han de obtener sin fallo la precisión y rugosidad superficial exigidas durante cierta cantidad de tiempo predefinida. Para lograr dicha fiabilidad es imprescindible asegurar una larga y estable vida de herramienta.En esta tesis doctoral se han analizado estos…Gazteen interakzioa ikus-entzunezko edukiekin: Mondragon Unibertsitateko ikasleen kasua

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Astigarraga Agirre, Idoia

Ikerlan honek aztertzen du Mondragon Unibertsitateko ikasleek ikus-entzunezko edukiekin daukaten harremana. Izan ere, aro digitalean hainbat arlotan gertatutako konbergentziek nabarmen aldatu dituzte bai ikus-entzunezko edukiak kontsumitzeko moduak, bai edukion eskaintza bera; Web 2.0 fenomenoak, gainera, ateak zabaldu dizkio edukiak ikuste soilaz haragoko interakzioari. Horiek horrela, ikerlanaren helburua da ezagutzea zein eratako interakzioa daukaten gazteek ikus-entzunezko edukiekin ikusi,…, This research analyzes the relationship of some university students with audiovisual content. Convergence processes in many areas during the digital age have changed significantly both audiovisual content consumption patterns and the content on offer itself. In addition, Web 2.0 has made it possible for interaction to go beyond mere consumption. The purpose of this research is to ascertain what kind of interaction takes place between young people and audiovisual content. The categories analyzed…, Esta investigación analiza la relación de los estudiantes universitarios con los contenidos audiovisuales. Los procesos de convergencia de la era digital han cambiado significativamente tanto los patrones de consumo audiovisual como la oferta misma. Además, la Web 2.0 ha posibilitado que la interacción vaya más allá del mero consumo. En este contexto, el objetivo de esta investigación es determinar qué tipo de interacción tienen los jóvenes con los contenidos audiovisuales en su día a día en lo…Literaturaren ikas-irakaskuntzan aurrera egiteko album ilustratuek eta ikasgelako elkarrekintzek eskaintzen dituzten aukerak

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Galarraga Arrizabalaga, Haizea

lkerlan honek literaturaren ikas-irakaskuntza prozesua sakon ulertzea du helburu, zehazki, literatur genero bat, album ilustratua, ikasgelan lantzen denean. Bertan sortzen diren elkarrekintza didaktikoak aztertuz, besteak beste, ezagutza literarioak elkarrekin nola eraikitzen diren ulertu nahi du, gaitasun literarioan aurrera egiteko eta hezkuntza literariora hurbiltzeko emankorrak izan daitezkeen ereduak ezagutzeko, bai elkarrekintzan berari dagokionez eta bai generoari eta literatur alorrari…Gertuko kultura ondarearen transmisioa eta hezkuntza eragileak lehen hezkuntzan

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Ramirez de Okariz Telleria, Iñigo

Zer eta nola transmititzen eta eraikitzen dute Debagoieneko lehen hezkuntzako ikastetxeek (hezkuntza formalak) ingurune hurbileko (herriko, eskualdeko) kultura ondarea? Ze eragin dute transmisio eta eraikuntza horretan beste gainontzeko hezkuntza eragileek (ez-formal, informal)? Nola hobetu kultura ondarearen irakaskuntza eta ikasketa transmisioa eraikuntza horren mesederako? Honatx gure tesi ikerketa honetara bultzatu gaituzten kezkak eta egitasmoak. Gizarte Zientzien didaktikaren barruan koka…, Qué papel juegan los agentes educativos no formales e informales en dicha transmisión? ¿Cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas que ayuden a una buena transmisión del patrimonio local y comarcal? Estos fueron los interrogantes que nos sirvieron de guía para poder desarrollar esta tesis. Pensamos que para dicha transmisión constructiva y abierta la institución escolar necesita la implicación, el sustento de otros agentes educadores que por cultura educativa a veces han sido…Wikiaren erabilera lankidetzazko idazketaren garapenerako CLIL-POI testuinguruetan: jarreren eragina

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Ipiña Larrañaga, Nagore

Ezagutzaren Gizarteak eragindako aldaketak eta horiek hezkuntzan duten eragina kontutan hartuta, lan honen helburua da CLIL-POI testuinguru batetan unibertsitateko ikasleen lankidetzazko idazketaren garapenean eragiten duten faktoreak aztertzea. Lanak datu kuantitatiboen eta kualitatiboen bidez aurkezten ditu lankidetzazko idazketan ingelesarekiko zein IKTekiko jarrerek duten eragina. Modu esploratzaile batean tutoreak lankidetzazko idazketan duen eragina ere aztertzen da., Taking into account some of the main aspects regarding changes promoted by the Knowledge Society and their impact on education, the aim of the present study is to explore contextual factors which impact on the development of collaborative writing competence of first year Higher Education studies immersed in a CLIL-POL approach. The study offers quantitative and qualitative data mainly about the impact of attitudes towards two research objects, English and ICT, on collaborative writing, as well…, El objetivo del presente estudio es analizar los factores contextuales que influyen en el desarrollo de la competencia escrita colaborativa de alumnos universitarios inmersos en un contexto CLIL-ABP, partiendo de los principales cambios promovidos por la Sociedad del Conocimiento y su impacto en educación. El estudio ofrece datos cuantitativos y cualitativos sobre la influencia de las actitudes hacia el inglés y la TIC en la competencia escrita colaborativa, así como datos explorativos sobre la…Ekintzailetza sozial kooperatiboa: KoopFabrika egitasmoaren kasua, Cooperative social entrepreneurship: the case of the KoopFabrika project

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Kanpandegi Berrotaran, Aritz, Kareaga Irazabalbeitia, Arianne

Ekintzailetza soziala azken urteotan bogan dagoen praktika bat da. Berrikuntza sozial, ekonomia sozial eta enpresa sozial kontzeptuekin gertatzen den hantzera, ekintzailetza soziala ulertu eta praktikatzeko joera ezberdinak aurki ditzakegu. Ekintzailetza sozialaren korronte dominatzailea herrialde anglosaxoietako negozio eskola eta sektore filantropikoaren artean kontzeptualizatua izan den arren, badago ‘bestelako’ ekintzailetza sozial bat, bestelako arrazionaltasunetik abiatzen dena. Bestelako…, Social entrepreneurship has come into fashion in recent years. Just like with the concepts of social innovation, social economy and social business, one can observe different ways of understanding and practising social entrepreneurship. Although social entrepreneurship’s dominant current was designed between business schools and the philanthropic sector in Anglo-Saxon countries, there is also «another» social entrepreneurship based on a different logic. This alternative entrepreneurship is…2-6 adin tarteko haurren jolas libreari buruzko kasu azterketa bat

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Arregi Landa, Itziar

Jolasa gako da haurraren garapenerako. Hala ere, modu askotara ulertzen da eta bultzatzen da jolasa eskolan. Egoera hori aintzat hartuta, lan honen helburua da Haur Hezkuntzako geletan jolasa nolakoa den deskribatzea alde batetik, eta jolaserako umeek dituzten aukerak eta testuingurua deskribatzea bestetik. Horretarako, paradigma interpretatibotik kasu azterketa bat planteatu da eta kontuan izan dira eskola bateko bi urtetik sei urtetara arteko haur guztiak eta tutore guztiak. Kasuan azaldu den…, El juego es clave para el desarrollo de las niñas y los niños. Aun así, en el ámbito de la escuela se entiende y se fomenta el juego de diversas formas. Teniendo en cuenta esta diversidad, el objetivo de este estudio es, por un lado, describir las características del juego en las aulas de Educación Infantil, y, por otro lado, describir el contexto y las opciones para jugar. Para ello, desde el paradigma interpretativo, se ha desarrollado un estudio de caso. En concreto, se ha estudiado el juego…, Play is a key aspect for the child’s development. However, play is understood and encouraged in many different ways at Early Childhood Education centres. Given this situation, the aim of this work is to describe how children play in classrooms, on the one hand; and to describe the possibilities and context of play for children, on the other. To this end, an interpretative paradigm and a case study have been proposed: all children and teachers between the ages of two and six in one ECE have been…Fluido magnetikoen portaera magneto-reologiko eta biskoelastikoa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Berasategui Arostegui, Joanes, Elejabarrieta Olabarri, María Jesús, Bou-Ali, M. Mounir, Garmendia, Izaro

Fluido magnetikoak likido eramaile eta partikula magnetikoez daude osatuta, eta beraien portaera aplikatutako eremu magnetikoaren menpekoa da. Lan honetan, olio mineralez, sufaktante batez, likatzaile batez eta partikula magnetikoz osatutako fluido magnetikoak sintetizatu dira, partikula magnetikoen bolumen kontzentrazio ezberdinak erabiliz. Fluidoak aplikatutako eremu magnetikoaren arabera karakterizatu dira Anton Paar MCR-501 erreometro birakorraren bidez eta plater paralelo konfigurazioa…Diskurtso kooperatiboak langile-kolektiboan: kooperatibagintzari buruzko sentipenak Fagor Arrasaten

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Kareaga Irazabalbeitia, Arianne

Arrasateko kooperatiba esperientzia bidegurutzean dagoela aipatu dute hainbat egilek eta ikerlarik. Alde batetik joera teknokratikoa eta arlo sozialaren desgastea bizi du esperentziak; baina aldi berean, Lanki ikertegiaren (www.lanki.coop) inguruko produkzio intelektualaren abiapuntua da badaudela identitatea berreraiki eta indartzeko elementuak. Hori da lan honen baitako hipotesia. Testuinguru horretan, beraz, kooperatibisten diskurtso, iritzi eta sentipenak aztertzea izan dugu helburu.…Brasilgo kooperatibismoaren garapenerako oinarriak: begiratu kritikoa Euskal Herriko Legedi eta errealitate instituzional kooperatibotik

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Larrañaga Elorza, Ainhoa

La tesis propone las bases para el desarrollo cooperativo brasileño. Teniendo en cuenta el éxito empresarial de la Experencia Cooperativa de Mondragón, la tesis tiene como objetivo cooperativismo que está floreciendo en el seno de la Economía Solidaria. Por un lado, del estudio jurídico comparado de la legislación cooperativa Vasca (Ley 4/93 de Cooperativas de Euskadi) y la Lei 5.674/71 Brasileira se hacen aportaciones de cara a la modificación de la Lei Brasileira. Y por otro lado, se intenta…Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den eta jatorri marokoarra duen gazte talde baten sozializazio prozesuaren azterketa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Urizar Zugazagoitia, Ane

Tesi-lan honetan EAEn bizi diren eta jatorri marokoarra duten 11 gazteren (4 neska eta 7 mutil; 2 EAEn jaioak eta beste 9ak Marokon) sozializazio prozesua aztertzen dugu, gazte horiek txertatuta dauden hiru eremu nagusiak aintzat hartuta: familia eremua, eskola eremua eta lagun arteko eremua. Sozializazio prozesu horretan eta preseski hiru eremuetan gazte hauek dituzten esperientziez, haien iguripenez, inguruan dituzten pertsonekin dituzten interakzioez eta abar luze batez arituko gara, ahaztu…, In this research we analyze the socialization process of 11 young people of Moroccan origin living in the Basque Autonomous Community (4 girls and 7 boys, 2 born in the Basque Autonomous Community and the other 9 in Morocco), taking into account the three main environments they are integrated in: the family environment, the school environment and their friends environment. We will focus on this process of socialization and, precisely, on the experiences these young people live in these three…Jolas soziala eta inplikazioa haur hezkuntzako kanpo espazioan

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Miranda Franco, Nekane

Doktorego-tesi honen abiapuntua izan da ebidentzia enpirikoak eskaintzea Haur Hezkuntzako kanpo espazioak baliabide pedagogiko gisa haurraren garapen osasuntsurako daukan garrantzia aitortzeko. Zehazki hiru izan dira ikerketa honen helburuak. Lehendabizikoa izan da Haur Hezkuntzako kanpo espazioen diseinua eta erabilera ezagutzea, eta horrela, bere kalitate orokorrari lehen hurbilpen bat egitea. Bigarren helburua izan da, kanpo espazioko jolas sozialaren eta inplikazioaren arteko erlazioa…, Tres son los objetivos del presente estudio: Obtener una representación general de la calidad del espacio exterior de Educación Infantil, examinar la relación entre el juego social y la implicación tratando de conocer si existen diferencias de género, y por último, llevar a cabo una aplicación práctica de mejora del espacio exterior escolar de Educación Infantil y evaluar sus resultados. Se obtuvo una calidad general del espacio exterior escolar moderada. Además se halló una relación positiva…Irakasleen prestakuntza ahozko hizkuntzaren lanketa eskolan sustatzeko. Praktika gogoetatsuan oinarritutako prozesu baten azterketa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Pérez Lizarralde, Karmele

Tesi-lan honen helburua da irakasleen etengabeko prestakuntzako programa berritzaile baten eragina azaltzea, aztertzea eta ulertzea. Prestakuntza-programa hori Haur eta Lehen Hezkuntzako eskola baten eta unibertsitatearen arteko elkarlanari esker gauzatu da, ahozko hizkuntzaren didaktika izan du ikaste-objektu nagusi eta praktika gogoetatsuaren ikuspegia izan du metodologiaren oinarri eta ikerketa-objektu. Irakasleekin egindako autokonfrontazioelkarrizketak aztertu dira, prestakuntza-…, El objetivo de esta tesis es explicar, analizar y entender la influencia de un programa innovador de formación continua de profesores. Este programa formativo se realizó gracias a un trabajo conjunto entre una escuela de Educación Infantil y Primaria y la universidad, su objeto de aprendizaje principal ha sido la didáctica de la lengua oral y ha tenido como base metodológica y objeto de investigación el punto de vista de la práctica reflexiva. Se han analizado las entrevistas de…Lan munduko euskara planetako langile euskaldunen jarrera, portaera eta motibazioak: pentsamendua garatzetik helburuak lortzera

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Irastortza Madariaga, Jose Inazio (Joxpi)

Urteetan gaztelaniaren itzalean egon den euskarak argi izpiak sartzeko zirrikituren bat zabaltzeko asmoz, eskuartean duzun lan honek 2002. urtetik gaurdaino egindako ikerketa lanen emaitzak eta ondorioak jasotzen ditu, nola eta zerekin edo zeren bidez elikatu daitekeen motorra erakutsi nahi du; jarrera, portaera eta motibazioa bezalako barne egituren aldaketan zein faktorek eragin dezaketen. Azken batean, jarreratik portaerara bitarteko tartea gutxitzeko edo jauzia egiteko gakoak eman nahi ditu.Nola bilatzen, ebaluatzen eta aukeratzen dute informazioa unibertsitate-ikasleek?

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Egaña Osa, Txema

Ikerketa honen helburua da Mondragon Unibertsitatean Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasten duten ikasleek beren informazio-beharrak identifikatzeko eta informazio hori bilatzeko, ebaluatzeko eta erabiltzeko dituzten kontzepzioak, usteak eta baliatzen dituzten estrategiak identifikatu eta aztertzea. Konpetentzia hauek garatzeko unibertsitatetik bidera daitezkeen esku-hartze lerro posibleak seinalatzea ere helburu garrantzitsua da lan honetan. Ikerketaren dispositiboan metodologia kuantitatibo…, El objetivo de esta tesis es identificar e investigar las concepciones, creencias y estrategias de los alumnos de Comunicación Audiovisual de Mondragon Unibertsitatea (curso 2007-08) en su interacción con la información, para saber cuándo y por qué necesitan dicha información, donde encontrarla, y cómo evaluarla y utilizarla. En el dispositivo metodológico se han utilizado metodologías cuantitativas y cualitativas: cuestionarios con ítems de opinión e ítems-tarea y grupos de discusión. Esta…Arrasateko kooperatibagintzaren erronkak eta dilemak: Fagor Etxetresnak kooperatibaren krisiaren ondotik

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Ortega Sunsundegi, Igor, Uriarte Zabala, Leire

Esku artean duzun lanak hainbat kooperatibetako arduradunek eta bazkideek Arrasateko Esperientzia Kooperatiboaren erronken eta dilemen inguruan egindako hausnarketen sintesia jasotzen du. Lanaren abiapuntua esperientzia kooperatibo honen ibilbidean mugarri izan den Fagor Etxetresnak kooperatibaren krisian eta itxieran kokatzen da. Gertakariaren garrantziak bultzatuta murgildu gara lan honetan. Batetik, krisiaren gakoak ulertzeko eta, bestetik, kooperatiba honen esperientziatik irakaspenak…Pertsona burujabea Arizmendiarrietaren asmoan eta egitean

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Eizagirre Eizagirre, Andoni

Arizmendiarrietaren pentsaeran eta jokabidean pertsona burujabea gai zentrala da. Ideia hori ulertzeko argibideak ematen dira, Azurmendik gizakiaren historiaz eta moralaz irakatsitakoak bidelagun hartuta.Nerabearen eta lagun taldearen ikus-entzunezko kontsumoa 2011n: Gipuzkoako kasu azterketa

Repositorio: eBiltegia Repositorio digital de Mondragon Unibertsitatea
Pavon Arrizabalaga, Amaia

Ikerlan honen helburu nagusia da ezagutzea 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxo gipuzkoarren ikus-entzunezko kontsumo-ohiturak. Izan ere, zenbait faktore tarteko direla (telebistaren digitalizazioa, euskarri mugikorren hedapena eta banda-zabalera handiko Interneteko konexioak orokortu izana, nagusiki) ikus-entzunezkoen eskaintza nabarmen aldatu da Gipuzkoan 2010az geroztik. Horrenbestez, aro berriko nerabeen kontsumo-ohiturak aztertu dira (berauek baitira kontsumo-eredu berrien isla nabarmenena),…, This research explores current audiovisual consumption in teenagers aged from 12 to 16. Given the changes that have taken place over recent years (i. e., television signal digitalization, the expansion of mobile devices and the generalization of broad-band Internet access), the audiovisual content provision has changed significantly since 2010. With this in mind, the study of media consumption patterns in teenagers merits particular attention. This research focuses on teenagers in the province…, El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer el modelo de consumo audiovisual de los jóvenes (12-16 años) guipuzcoanos. La oferta audiovisual ha cambiado considerablemente en Gipuzkoa a partir del año 2010, debido a factores tales como la digitalización de la señal televisiva y la generalización de la banda ancha en Internet y los dispositivos móviles. Es por ello que se ha anailzado el consumo audiovisual adolescente (debido a que son ellos el reflejo más fiel del cambio…Faktura elektrikoaren gaineko online ikastaro masibo ireki baten (MOOC) diseinua eta prestaketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Urrutxua Martínez, Julen

Lan honetan faktura elektrikoaren gaineko online ikastaro masibo ireki baten (MOOC, Massive Open Online Course) diseinua eta prestaketa azaltzen da, UPV/EHUko Open edX plataforman. Honetarako, etxeko kontsumo elektrikoen neurketak egin dira, tresna desberdinen kontsumo profilak lortzeko. Kontsumo profil hauek potentzia eta energia kontzeptuak azaltzeko erabili dira, etxebizitza arrunt bateko kontsumoaren erreferentzia modura. Honez gain, elektrizitate tarifa eta fakturaren egitura, Iberdrolaren…Fibrilazio aurikular parosixistikoa aurresateko metodoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Eguskiza Garcia, Itziar

Bihotzeko arritmiak bihotzaren funtzio elektrikoan gertatzen diren irregulartasunak dira.Bihotzeko erritmoaren aldaketa hauek, erritmoa bizkortzeagatik ala gutxiagotzeagatik izan daitezke, eta ez dira nahitaez irregularrak izan behar. Hala ere, normalean arritmiek erritmo irregularra sortzen dute, bihotzaren berezko taupadan edota bihotzaren sistema elektrikoan anomaliak agertzen direnean. Zenbait arritmia mota aurki daitezke; horien artean, aurikuletan…, Se le llaman arritmias a las irregularidades que suceden en el sistema de conducción cardíaco. Estas variaciones que se dan en el ritmo cardiaco pueden ser porque el corazón acelere o disminuya su frecuencia cardiaca, y no tienen que ser necesariamente irregulares. Sin embargo, normalmente las arritmias crean ritmos irregulares cuando suceden anomalías en el marcapasos fisiológico del corazón o en el sistema eléctrico del corazón. Se diferencian varias arritmias entre las…, Arrhythmias are known as irregularities that happen in the cardiac conduction system. These heart rate variations can occur when the heart rate is accelerated or decreased, and they do not necessarily have to be irregular. However, arrhythmias usually create irregular rhythms when abnormalities occur in the physiological pacemaker of the heart or in the electrical system of the heart. There are several types of arrhythmias, some of the most typical ones are those occurring in the…Getxoko (Bizkaia) Martiturri Estratako Azkorri futbol zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Madariaga Mardaras, Iraia

Proiektu honen helburua, izenburuak dioenez, Azkorri futbol zelaiaren eta bere instalazio lagungarrien berritzea da. Honen arrazoi nagusia, gaur egun C.D. Galeak zelaiaren egoeraren eta instalazioen egoeraren eraginez bertan jokatu ezina da. Arazo honen konponbide gisa, gaur egungo belar naturaleko futbol zelaia belar sintetikoko zelaiaz ordezkatzea proiektatu da. Horrez gain, harmaila eta aldagela berriak ere proiektatu dira, guzti honetarako beharrezkoak diren instalazio lagungarriak ere…, El objetivo de este proyecto es, como su propio nombre indica, la renovación del campo de fútbol de Azkorri y sus instalaciones auxiliares. La razón principal de la realización del mismo es la imposibilidad de los jugadores del C.D. Galea de jugar en él debido a su estado. Para solucionar este problema, se ha proyectado la sustitución del actual campo de fútbol de hierba natural por un campo de hierba sintética. Además de ello, se proyecta también la realización de nuevo graderío y vestuarios,…, The aim of this project is to refurbish the Azkorri football field and his auxiliary facilities. The main reason of this refurbishment is that currently football players cannot play there as a result of inadequate pitch conditions. A solution for this issue would be to replace the grass on the football field to a synthetic form of grass. In addition to this, a new grandstand and changing rooms have also been designed.Gidari gabeko airezko ibilgailuen azterketa teoriko eta praktikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Fuentes Arruti, Aitor

Dokumentu honek bi helburu nagusi ditu. Lehena, helburu akademikoa da, gradu amaierako lana izan dadin, eta bigarren helburua aisialdirako erabiltzen diren multikopteroen azalpen teoriko eta praktikoen azterketa gauzatzea da. Gaur egun, gailu elektronikoak edonon aurkitu daitezke. Teknologian emandako aurrerapenak eguneroko bizitza errazten du, baina askotan teknologia hauen oinarriak ez dira ezagunak, eta honen ondorioz, askotan erabilpen txarrak egiten dira, osagai elektronikoen bizi-…, Este documento tiene dos grandes objetivos. El primer objetivo es académico, para que sirva como Trabajo de Fin de Grado, y el segundo objetivo es eñ de analizar teórico y prácticamente un multicóptero de tiempo libre. Hoy en día, encontramos objetos electrónicos en cualquier sitio. Los avances tecnológicos nos facilitan las tareas diarias, pero muchas veces no son conocidas las bases teóricas de estas tecnologias, y a raiz de esto muchas veces se hace un mal uso de ellos, reduciendo la vida…, This document has two main objectives. The first objective is academic, so that it serves as End-of-Degree Work, and the second objective is to analyze theoretically and practically a free-time multicopter. Today, we find electronic objects anywhere. Technological advances facilitate our daily tasks, but often the theoretical bases of these technologies are not known, and because of this, they are often misused, reducing the useful life of the components. It also happens that when an electronic…Hodeira konektatutako eguaraldi behatoki baten prototipoaren ezaugarrien hobetzea eta bere atalentzako PCB-aren diseinua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Abadia Vicente, Ander

Gaur egun, IoT (Gauzen Internet-a) kontzeptuak geroz eta indar handiagoa hartzen hari den teknologia bat da, non, eguneroko objektuak Internet-era konektatzea ahalbidetzen duen. Gai hau hain zabala izan arren, Gradu Amaierako Lan (GrAL) honetan garatuko den proiektua, datu meteorologikoen prozesaketan jarduten duen behatoki batean oinarrituko da. Zehatzagoak izanda, proiektu honen helburua, aurretik garatutako hodeira konektatutako eguraldi behatoki baten prototipoaren PCB-en diseinuak egitea…, Actualmente, el concepto IoT (Internet de las cosas), es una de las tecnologías que más fuerza está adquiriendo, ya que posibilita la conexión a Internet de cualquier objeto cotidiano. Pese a estar ante un tema tan amplio, el proyecto que se desarrollará en este Trabajo de Fin de Grado (TFG), se basará en un observatorio que únicamente se dedica al procesamiento de datos meteorológicos. Siendo más concretos, el objetivo de este proyecto tratará del diseño de las PCB del prototipo de un…, Currently, the IoT (Internet of Things) concept is one of the technologies that is gaining most strength, since it makes possible the connection to the Internet of any everyday object. Despite being such a broad subject, the project that will be developed in this Final Degree Project (FDP), will be based on an observatory that is solely dedicated to the processing of meteorological data. Being more specific, the objective of this project will be the design of the PCBs of an already developed…Hondakinen analisi termograbimetrikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Achutegui del Valle, Ainhoa

Gradu Amaierako Lan honek, pirolisi eta oxidazio prozesu konbinatu batean pirolisi-tenperaturak, oxidazio tenperaturak eta oxidazio denborak duten eragina aztertzen ditu, haien balio optimoak lortuz, karbono zuntzez indartutako polimeroen (CFRP) hondakinetatik zuntzak berreskuratzeko asmotan. Horretarako, Airbus konpainiak utzitako CFRP hondakin ondua eta konposizio ezaguna duen epez kanpoko preprega hainbat pirolisi eta oxidazio prozesutatik igaro da, analisi termograbimetrikoan oinarrituz.…, El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de la temperatura de pirolisis, temperatura de oxidación y tiempo de oxidación de un proceso combinado de pirolisis y oxidación, obteniendo los valores óptimos de dichos factores, con el fin de recuperar las fibras de desechos de polímeros reforzados con fibras de carbono (CFRP). Para eso, desechos de CFRP curado y de un prepreg caducado de una composición conocida cedidos por Airbus han sido sometidos a varios procesos de pirolisis…, The aim of this project is to study the influence of the pyrolysis temperature, oxidation temperature and oxidation time of a combined pyrolysis and oxidation process, obtaining the optimal values for aforesaid factors, in order to recover the fibers from carbon fiber reinforced polymer (CFRP) scrap. Cured CFRP scrap and expired prepreg of a known composition from Airbus have been tested for some pyrolysis and oxidation processes, based on the thermogravimetric analysis. The optimization has…Igeritoki batentzako eraikina

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Martín Nieto, Borja

EUSKERA: Proiektu honen bitartez igeritoki olinpiko bat estaltzeko eraikin baten diseinua egingo da. Egitura Portugaleteko herrian kokatuko da, ain zuzen ere, Portugaleteko polikiroldegian. Igeritokia estaltzearen helburu nagusia urtean zehar txapelketa nazionalak eta internazionalak gauzatzea da. Eraikina 60 * 35 m-ko solairu bakarra izango du eta altuera maximoa 11 m izango dira., CASTELLANO: Mediante el siguiente proyecto se ha tratado de diseñar un edificio para cubrir una piscina olímpica. El edificio estará situado en el polideportivo municipal del ayuntamiento de Portugalete. El objetivo de la construcción será poder acoger campeonatos nacionales e internacionales de natación durante todo el año. El edificio está formado por un único piso de 60*35 m y una altura máxima de 11 m., ENGLISH: The following project has tried to design a building to cover an Olympic pool. The building will be located in the sports centre of the municipality of Portugalete. The objective of the construction will be to host national and international swimming championships throughout the year. The building consists of a single floor of 60 * 35 m and a maximum height of 11 m.Ikaslearen etxebizitzaren ziurtagiri energetikoa eta hobekuntza proposamenak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Madariaga Zubiaurre, Eneko

Lan honen helburu nagusiak Eneko Madariagaren etxebizitzaren ziurtagiri energetikoaren lorpena, eta hortik abiatuz, hobekuntzarako proposamenak eta azterketa egitea dira. Horretarako CE3X programa erabiliko da eta era sinple batean datuak programan sartuz ziurtagiri energetikoaren kalifikazioa lortuko da eta ondoren hobekuntza aukera desberdinak eskainiko ditu. Hauek balioztatzeko bakoitzaren analisi sakon bat egingo da. Dokumentu honetan ziurtagiria lortzeko beharrezko urratsak azaltzen dira,…, El objetivo de éste trabajo es la obtención del certificado energético de la vivienda de Eneko Madariaga, y partiendo de ésta calificación, la propuesta de posibles mejoras y su siguiente análisis. Para ello se utilizará el programa CE3X en el cual proporcionando los datos de una forma simple se conseguirá la calificación del certificado energético y proporcionará diferentes opciones de posibles mejoras. Para validar dichas mejoras se hará un análisis exhaustivo de cada una de ellas. En éste…, The objetive of this work is the achievement of the energy certificate of Eneko Madariaga’s home, and based on this qualification, the proposal and the analysis of posible improvements. CE3X software will be used to obtain the qualification of the energy certificate introducing data values in a simple way, offering different improvement proposals. To validate them, a thorough analysis of each proposal will be carried out. In this report necessary steps needed to obtain the certificate will be…@ikastenbot, GRAL bat garatzeko laguntzailea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
De Pablo Ruiz, Amaia

Proiektu honen helburua ikasleei Gradu amaierako lan (GRAL) baten garapenean zehar laguntza eskainiko dien bot bat garatzea da. Telegram bat-bateko mezularitzarako aplikaziorako bot bat izango da. Bot-ak ikasleek izan ditzaketen galderak argitzen lagunduko du, deialdien datei buruzko abisuak emango ditu eta GRALen memoriak aztertuko ditu ortografia eta gramatika erroreak bilatzeko eta plagioa dagoen aztertzeko. Beste alde batetik, administrazio panel bat garatu da bot-aren informazioa…, El objetivo de este proyecto es desarrollar un bot para asistir a los estudiantes durante el desarrollo de su Trabajo Fin de Grado (TFG). Este bot estarádisponible en la aplicación de mensajerı́a Telegram. El bot responderá a las posibles preguntas que puedan tener los alumnos, enviará avisos de los plazos de las convocatorias y analizará las memorias de los TFG para buscar errores ortográficos y gramaticales y analizar posibles plagios. Por otro lado, se ha desarrollado un panel de…, The objective of this project is to develop a bot to assist students during the development of their Final Degree Project (FDP). This bot will be available in the Telegram messaging application. The bot will answer the questions that the students may have, send notifications of the deadlines of the calls and analyze the report of the FDP to find spelling and grammar errors and analyze possible plagiarism. Besides, an administration panel has been developed to manage bot information. Through the…Industrial internet of things (IIOT): enpresa industrialentzat aukera berriak

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gandiaga Maiztegui, Imanol

Teknologia digitalek agintzen duten garai honetan, gainerako arloak lez, industria ere erabateko eraldaketa ari da bizitzen, nahiz eta asko oraindik ez diren horren jakitun. Iraultza hori, aurre egin beharreko erronka nagusietako bat bilakatu da, industria mundua ez ezik gizarte osoa barne hartzen duelarik. IIoTa (Industrial Internet of Thins), industria iraultza berri hau posible egiten duen teknologia multzo adierazgarrienetakoa da, industriaren guztizko digitalizazio aurrera eramateko…, En esta época dominada por las tecnologías digitales, la industria, al igual que en muchas otras áreas, vive un proceso de profunda transformación, aunque muchos no sean conscientes de ello. Este, se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la actualidad, incluyendo tanto al mundo de la industria como a la sociedad en general. El IIoT es uno de los conjuntos de tecnologías más representantes dentro de este contexto, siendo a su vez imprescindible para llevar a cabo la completa…, In this era dominated by digital technologies, industry, as in many other areas, is undergoing a process of a profound transformation, although many are not aware of it. This, has become one of the biggest challenges of today, including the industry and the society in general. The IIoT, is one of the most representative sets of technologies within this context, being essential to carry out the complete digitalization of industrial companies. As its name suggests, it is the IoT (Internet of…Ingurumen faktoreen neurketa hardware librea erabiliz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Bilbao Zarragoitia, Jon

Gaur egun, monitorizazio sistemen erabilera oso zabalduta dago munduan zehar. IoT teknologiaren hazkuntzak, sentsorez osatutako gailu asko Internetera konektatuta egotea eragiten du, uneoro datuak eguneratuz eta datu horien urrutiko kontrola ahalbidetuz. Proiektu honetan, monitorizazio sistemen eta IoT aparatuen ideia aplikatu nahi da ingurumen faktore batzuen neurketa egiteko, baina soilik hardware librean oinarritzen diren gailuak erabiliz. Hardware libreak geroago azalduko diren hainbat…, Hoy en día, el uso de sistemas de monitorización está muy extendido en todo el mundo. El crecimiento de las tecnologías IoT hace que muchos aparatos que usan sensores estén conectados a Internet, actualizando los datos en todo momento y permitiendo el control y monitorización remoto de los mismos. En este proyecto, se quieren aplicar las ideas de la monitorización y las aplicaciones IoT para medir ciertos factores medioambientales, pero para esto usando solamente aparatos basados en open…, Nowadays, the use of monitoring systems is widespread throughout the entire world. The growth of IoT technologies, means that many devices that use sensors are connected to the Internet, updating data at all times and allowing remote control and monitoring. In this project, we want to use devices based on open hardware, to monitor and measure certain environmental factors, making the most out of what IoT technologies have to offer. Open hardware offers many advantages over other technologies,…Instalakuntza fotovoltaikoak emulatzeko sistema iturri programagarrien bidez

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Brao Casado, Julen

Dokumentu honetan, lehenbizi, azken urteetan energia berriztagarrien inguruan egon den eboluzioa aztertzen da, bereziki, eguzki energia fotovoltaikoan zentratuz. Gainera, energia mota horri buruz gehiago ikasi eta ikertu nahiaz, tentsio-iturri programagarri baten erabilera egingo da. Honekin, instalakuntza fotovoltaikoen sistema eta egoera ezberdinak programatu eta emulatuko dira., En este documento, para empezar, se analiza la evolución de las energías renovables en los últimos años, especialmente de la energía solar fotovoltaica. Además, con la intención de aprender más sobre este tipo de energía, se hará uso de una fuente de tensión programable. Ésta se usará para programar y emular diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas., This text, first of all, shows the evolution of renewable energies during the last years, especially about solar photovoltaic energy. Besides, with the aim of learning more about this type of energy, a programmable power source will be used. This will be used to program and emulate different types of photovoltaic installations.Kobre katalizatzaileen egonkortasun azterketa alkohol furfurilikoaren formakuntza selektiboan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Arrieta Gómez, Iñigo

Proiektu honetan, fase likidoan furfuraletik (FUR) abiatuta alkohol furfurilikoaren (FOL) formakuntza selektiboan parte hartzen duen kobre katalizatzailearen egonkortasuna aztertzen da 2-metilfurana (MF) disolbatzailea izanik. Horretarako, erreakzioan parte hartzen duten disolbatzailearen eta produktuaren eragina ikertuko da, MF-a eta FOL-a hurrenez hurren. Prozesuan zehar katalizatzailearen desaktibazioaren zergatia aztertuko da, hau kutsatzen duten karbonodun ezarpenak identifikatuz. Ondoren…, En este proyecto se examina la estabilidad del catalizador de cobre utilizado en la reacción selectiva del FUR a FOL en fase liquida utilizando como disolvente MF. Para este fin, se investigará el efecto del disolvente y del producto implicado en la reacción, MF y FOL, respectivamente. Durante el proceso, se ha analizado la causa de la desactivación del catalizador, identificando deposiciones carbonosas que lo contaminan. Posteriormente, se ha buscado el mejor método de reactivación del…, This project examines the stability of the copper catalyst used in the selective reaction of FUR to FOL in liquid phase using as solvent MF. For this purpose, the effect of the solvent and the product involved in the reaction, MF and FOL, respectively, will be investigated. During the process, the cause of the deactivation of the catalyst was analyzed, identifying carbonaceous deposits that contaminate it. Subsequently, the best method of reactivating the catalyst using…Kontsumo eta sorkuntza elektrikoaren datu-prozesaketarako web aplikazio baten garapena, ehusferan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Murua Salvador, Josu

Proiektu honen helburua ehusferako neurGAI blog barruan txertatuko diren bi web aplikazioen diseinu eta garapenean datza. Aplikazio hauek, gure kontsumo elektrikoa kontrolatzeko eta honen gaienean eragiten duten faktoreen ezagutza hobeago bat emateko diseinatu dira. Lana Euskaraz egin da.Lekeitioko zahar-egoitza baten hobekuntza energetikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Díez Sánchez, Maitane

[EU]Hasteko proiektu honen helburua Lekeitioko zahar-egoitza baten UBS eta berokuntza instalazioaren efizientzia energetikoa eta kontsumoa hobetzea da. Horretarako, bi hautabideen azterketa egin dira: alde batetik eraikin honetarako energia mota hoberena aukeratzea eta bestetik, energia aukeratu ondoren galdararentzat zer nolako erregai mota dauden eta zein den egokiena aztertu egin da. Behin energia mota aukeratu ondoren, hau da, eguzki energia termikoa eta biomasa, kalkulu desberdinak egin…, [ES]Este proyecto en primer lugar pretende mejorar la eficiencia energética y el consumo de una instalación de ACS y calefacción de una residencia de ancianos de Lekeitio. Para ello se han realizado dos estudios de alternativas para elegir el mejor tipo de energía para este establecimiento y una vez sabiendo el tipo de energía que tipo de combustibles es el más apropiado para la caldera. Una vez elegido el tipo de energía, es decir, instalación solar térmica y biomasa, se han realizado…, [EU]This project aims to improve the energy efficiency and consumption of an HW and heating installation of old people´s home in Lekeitio. With this objective, it have been carried out two studies of alternatives to choose the best type of energy for this building and once knowing the type of energy what type of fuel is most appropriate for the boiler. Once the type of energy has been chosen, that is to say, thermal solar installation and biomass, different calculations have been made for the…Marketin digitalaren azterketa eta honen eragina musikaren kontsumoan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Maia Abasolo, Matixa

Gradu Amaierako Lan honetan bi atal nagusi bereiz daitezke: batetik, marketin digitalaren azterketa egin da, eta baita musikaren sektorearen analisia ere, azken atal honetan azterlana gehienbat musikaren kontsumoan zentratuz. Interneten sorrerak paradigma enpresarial berri bar ekarri du, non komunikazioa eta kontsumitzailearen rola guztiz aldatu diren eta teknologia eta marketin tresna berriak sortzea ahalbidetu den. Testuinguru horretan, aipatutako gaien elementu ezberdinen inguruko gogoeta…, En el presente Trabajo de Fin de Grado, se pueden distinguir dos secciones principales: por un lado, se analiza el marketing digital así como el sector de la música, centrando el estudio sobre todo en su consumo. La aparición de Internet ha traído consigo un nuevo paradigma empresarial, en el que se han transformado por completo la comunicación y el rol del consumidor o consumidora, y se ha posibilitado la aparición de nuevas tecnologías y…, In the present Final Degree Project, two main sections can be distinguished: on the one hand, digital marketing is analyzed as well as the music sector, focusingthe study mainly on its consumption. The emergence of the Internet has brought with it a new business paradigm, in which communication and the role of the consumer have been completely transformed, and the emergence of new technologies and marketing tools has been made possible. In this context, we have reflected…Metano berdearen ekoizpena erreaktore katalitikoan uraren adsortzioa burutuz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Larrinaga Merino, Eider

Proiektu honetan hidrogeno eta karbono dioxidotik abiatzen den metano berdearen ekoizpena aztertzen da (Sabatierren erreakzioa, alegia), mundutik sakabanatuta dagoen gas naturalaren sarean biltegiratu daitekeena. Ekoizpen prozesu honetan energia berriztagarrietatik produzitzen den energia soberakina aprobetxa daiteke uraren elektrolisia burutzeko eta honen bidez beharrezkoa den hidrogenoa lortzeko; bestalde, industrietan eta bestelako ekoizpen prozesuetan sortzen den CO2-a harrapatu eta…, El presente proyecto estudia la producción de metano verde a partir de hidrógeno y carbono dióxido (reacción de Sabatier), pudiendo almacenar el metano producido en la red de gas natural instalada. En el proceso de producción, el exceso de energía generada a partir de fuentes renovables puede ser utilizado para electrolizar el agua y obtener el H2 necesario para la reacción. Por otro lado, el CO2 producido en las industrias y otros procesos de generación puede atraparse y utilizarse en la…, In this project, the production of synthesis methanethat can be inject ed in the natural gas gridis analysed, generated from hydrogen and carbon dioxide (Sabatier reaction). In this process, the excess energy generated by renewable sources can be used to electrolyze water, obtaining the H2needed in the reaction. On the other hand, the CO2 produced in the industry and other generation processes can be captured and used in the methanation reaction, leading tothe decrease of the emisions of this…Muskuilu oskolen 3D eskaneatzea eta puntu-hodeien prozesaketa biomimetika eta morfologia geometrikoko azterketak bideratzeko

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Heras Manterola, Unai

Euskaraz: Azken urteetan ikertzaileek naturan aurkitutako emaitzek konponbide iraunkorrak eskaini dituzte teknologia eta diseinu berrien sorkuntzan biomimetika izeneko praktikari ongi etorria emanez. Lan honetan naturatik lortutako zortzi muskuilu oskol bikote aztertu dira hauen analisirako erabilgarria izango den metodologia bat garatzeko. Oskol hauei 3D bidezko eskaneatzea eta lortutako puntu-hodeien prozesaketa egiteko metodo egokiena bilatu da, lortu den prozeduraren metodologia argia…, Gazteleraz: En los últimos años los resultados obtenidos de la naturaleza por los investigadores han ofrecido soluciones sostenibles para nuevas tecnologías y para nuevos diseños dando la bienvenida a la práctica conocida como la Biomimética. En este trabajo se han analizado ocho parejas de cascarones de moluscos ofreciendo una metodología válida para su análisis. Se centra en la búsqueda del método más eficaz para el escaneado 3D y procesamiento de nube de puntos, determinando una clara…, Ingelesez: In recent years results obtained in nature by researchers have offered sustainable solutions to new technologies and designs, welcoming the practice known as Biomimetics. Eight pair of mollusc shells have been analysed in this work, offering a valid methodology for their analysis. It is focused on the research of the most effective method for 3D scanning and point cloud processing, prompting a clear methodology of the procedure used, being useful in future works. The results obtained…nZEB lortzeko aukeren ebaluaketa eta instalazio geotermiko bidezko klimatizazioa Olabe Baserrian (EA, Bizkaia)

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Diez Sierra, Jon

Hurrengo proiektuan antzinako euskaldun etxe baten birmoldaketa (baserria) izango da. Etorkizuneko egoerari begira erabilitako energia iturriak berriztagarriak izango dira. Isolamendu berriaren beharra aspimarratuko da, The following project shows how to made a refurbishment o fan accient Basque hosuse also knownas “Baserri”. Due to the incoming enviromental situation the energy sources will be clasified as renwable. It will be stresed the need of a new isulation in the house thereby provideing a low energy suply., El siguiente proyecto muestra cómo se realizó una restauración de una casa vasca también conocida como "Baserri". Debido a la situación ambiental entrante, las fuentes de energía se clasificarán como renovables. Se reforzará la necesidad de una nueva aislamiento en la casa, proporcionando así una demanda de baja energía.Ospe digitalaren kudeaketa: ospe digitalaren ebaluaketa eta monitorizazio-sistema baten diseinua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
López Agudo, Irati

Las empresas siempre han sido conscientes de la importancia que tienen los activos intangibles. Con el surgimiento de Internet y de la web 2.0, se comenzó a analizar el concepto de la reputación online. La importancia que ha adquirido con el paso del tiempo ha impulsado a analizar la gestión de esa reputación en cuanto a la supervivencia de la empresa. De este modo, en este trabajo se han analizado los principales conceptos de la gestión de la reputación online. Asimismo, se presentan los…, Companies have always been aware of the importance of intangible assets. With the emergence of the Internet and web 2.0, the concept of online reputation began to be analyzed. The importance that has acquired over time has led to analyze the online reputation management in terms of the survival of the company. In this way, this study has analyzed the main concepts of online reputation management. Likewise, the instruments to evaluate this reputation are presented, and the design of a…, Enpresak beti ohartu izan dira aktibo ukiezinek izan duten garrantziaz. Internet eta Web 2.0aren sorrerakin batera, ospe digitalaren kontzeptua hasi zen aztertzen. Denborarekin hartu duen indarrak, ospe digitalaren kudeaketak berebiziko garrantzia hartzea bultzatu du, enpresaren biziraupenari dagokionean. Hala, lan honetan, ospe digitalaren kudeaketako kontzeptu garrantzitsuenak aztertu egin dira. Aldi berean, ospe digitala ebaluatzeko tresnak azaldu dira, eta ospe digitala…Parafarmazia baten marketin plan estrategikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Coto Fernández, Saioa

[EU]Lan honen xedea, salmenten maximizazioa lortu ahal izateko beharrezko estrategiak garatzea da, bai diseinu bai ezarpen mailan, Bilboko ekonomiko zein sozialki nabarmena den Indautxu auzoan finkaturik dagoen parafarmazia batean. Horretarako, azken hamarkadetako tresnarik ezagunenak erabiltzen dira; hala nola, PESTEL analisia, Porterren Bost Indarrak edo Marketin Mix-a, marketin plana gauzatzean beren efizientzia dela eta. Era honetan, zehaztasun eta doitasunez erabaki ahal izango dira…, [ES]El propósito de este trabajo es desarrollar, tanto a nivel de diseño como de implantación, las estrategias necesarias para la maximización de ventas de una parafarmacia localizada en Indautxu, un barrio social y económicamente relevante de Bilbao. Para ello, se usan las más conocidas herramientas de las últimas décadas, como el análisis PESTEL, las Cinco Fuerzas de Porter o el Marketing Mix, dada su eficiencia a la hora de llevar a cabo el plan de marketing. De esta forma, será posible…, [EN]The purpose of this work is to develop, at both the level of design and implantation, the necessary strategies for the maximization of the sales of a parapharmacy, located in Indautxu, a social and economically relevant neighborhood of Bilbao. To make this work, the most well-known tools in the last decades, like PESTEL analysis, Five Forces of Porter or Marketing Mix are used because of their efficiency making a marketing plan. In this way, to determine strategies with precision and…Passive House Eraikinen analisia Europako herrialdeetan: Herbehereak, Suitza, Txekiar errepublika, Luxenburgo eta Espainia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gartzia Iturbe, Mariane

Gradu Amaierako Lan honetan Herbehereak, Suitza, Txekiar Errepublika, Luxenburgo eta Espainiako passive house-en ezaugarriak deskribatu dira eta kanpoaldeko hormen aldagai termodinamikoen ikasketa egin da. Aztertutako aldagai guztiak definitu eta azaldu dira eta aldagaien eta zonalde klimatikoaren eragina ere aztertu da. Etxebizitzen datuak lortzeko, Passive House Database eta Zebra 2020 datu baseak erabili dira. Gainera, isolatzaile termiko erabilienak aztertzeaz aparte, hauen kostu ekonomikoa…, En este Trabajo de Fin de Grado se han descrito las características de las casas pasivas y también se ha realizado un estudio de las variables termodinámicas de las paredes externas de Holanda, Suiza, República Checa, Luxenburgo y España. Se han definido las variables analizadas y también se ha estudiado el efecto que tienen estas variables y la zona climática en las casas pasivas. Para la obtención de los datos de las casas se han…, The characteristics of passive houses have been described in this Final Degree Paper anda study of the thermodynamic variables of the external walls of Holland, Switzerland, Czech Republic, Luxenburg and Spain has also been carried out. The variables analysed have been defined and the effect of these variables and the climatic zone on passive houses has also been studied. The following databases have been used to obtain the data of 3 the…Passive House etxebizitza familia-bakarren analisia Espainian, Frantzian eta Italian.

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Méndez León, Iraia

Gradu amaierako lan honen bitartez, Passive House motako etxeen transferentzia termikoaren koefizienteak (U-balioa) kontsumo energetikoan daukan eragina frogatu nahi izan da. Horretarako, lehenik eta behin aipaturiko terminoak definitu dira eta Passive House estandarraren inguruan indarrean dagoen araudia ikertu da. Ondoren, Espainiako, Italiako eta Frantziako Passive House etxebizitza familia-bakarrak hartu dira kontutan eta era ezberdinetan sailkatu dira transferentzia termikoaren koefiziente…, En este trabajo de fin de grado se ha querido comprobar la relación entre el coeficiente de transferencia térmica (U-valor) y el consumo energético en las Passive House. En primer lugar se han definido dichos términos y se ha analizado la normativa vigente en torno al estándar Passive House. A continuación, se han clasificado de diferentes maneras las viviendas Passive House unifamiliares de España, Italia y Francia para calcular el coeficiente de…, In this final grade work the relationship between the thermal transfer coefficient (U-value) and energy consumptionof a Passive House have been verified. In the first place, these terms have been defined and currentregulations regarding the Passive House standard have been analysed. In the second place, detached single family Passive Houses in Spain, Italy and France have beenclassified in different ways to calculate Pearson correlation coefficient and perform different…QRS detektore automatikoak bihotz-geldialdietako erritmo erregularrentzat

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
De Luis Ruiz, Lidia

Bat-bateko bihotz geldialdi (BBG) batengatik ematen den bat-bateko bihotz-heriotza munduko hilkortasun kausarik nagusienetakoa da. BBGaren tratamenduak bihotz-biriketako berpiztea eta desfibrilazio goiztiarra eskatzen ditu, lehenbailehen hasi behar direnak. BBGa antzemateko teknika gaixoak pultsua duen antzematea da. Pultsu detekzioaren bidez, alde batetik gaixoak benetan bihotz geldialdia jasan duen bermatzea eta bestetik, berpiztearen saiakuntzan zehar berezko zirkulazioaren errekuperazioa…, La muerte súbita por parada cardiorrespiratoria (PCR) repentina es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. La única forma de tratar esta afección cardíaca es con reanimación cardiorrespiratoria y desfibrilación temprana, que deben iniciarse lo antes posible. La técnica para detectar una PCR se centra en la identificación de presencia de pulso en el paciente. Mediante la detección del pulso, por un lado, se identifica la PCR y, por otro lado, permite percibir la recuperación de…, The sudden cardiac death caused by a sudden cardiac arrest (SCA) is one of the main death causes in the world. The treatment of SCA needs early defibrillation and cardiopulmonary resuscitation as soon as possible. Pulse check is compulsory to detect a SCA and to monitor the return of spontaneous circulation during cardiopulmonary resuscitation. However, both lego and clinicians have difficulties identifying the presence of spontaneous circulation in out-of-hospital cardiac arrest. The energy of…Software defined networking sareetako segurtasuna industria 4.0-N

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Atutxa Imatz, Asier

Proiektu honen helburua irakurlea SDN (Software Defined Networking) arloan sartzea da eta horri dagokion zibersegurtasunean sakontzea, bereziki industria 4.0-ri dagokionez. Gaur egun sare hauek duten garrantzia aurkeztu ondoren, hurrengo pausoa sare hauen inguruko zerbitzu eta azpiegituretan sor daitezkeen arazoak aztertzea izango da. Kontroladoreari dagokionez, helburua software desberdinak ikertzea, frogatzea eta segurtasunaren arloan bakoitzaren egokitasuna ikustea izango da, sistema…, El objetivo de este proyecto es introducir al lector en SDN (Software Defined Networking) y profundizar en todo lo que afecta a la ciberseguridad en ese área, especialmente en lo que respecta a Industria 4.0. Después de presentar la importancia de estas redes hoy en día, el siguiente paso será examinar diferentes problemas que puedan surgir en los servicios e infraestructuras alrededor de estas redes. En lo que respecta al controlador, que es una de las partes más importantes de estos sistemas…, The aim of this project is to introduce the reader into SDN (Software Defined Networking) and to remark everything that involves cybersecurity in that area, specially regarding Industry 4.0. After showing the importance of these networks nowadays, next step is to examine the problems that can occur in services and infrastructure around it. When it comes to the "controller", which is one of the most crucial parts of these kind of systems, the goal is to try different software and to…Tenperatura maketa baten identifikazioa eta kontrola

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
López de Zubiria Erostarbe, Jon

Proiektu honen helburua tenperatura maketa erreal baten kontrol-sistema diseinatzea da. Horretarako, lehendabizi sistemaren eredua lortzeko software bat eraiki da, ondoren eredu horretatik kontrolagailuaren diseinua egin ahal izateko eta azkenik aurretik kalkulatutako diseinu parametroekin dagokion kontrol-sistema inplementatu ahal izateko programa bat sortu da. Maketaren identifikazioa eta ondorengo kontrola PLC baten bidez egin da., The aim of this project is to design the control system of a heat flow experiment. To achieve this aim, first we must create a software for the identification of the system to later on make the design of the controller and finally with the parameters calculated for the controller we need a software implement the control. For the identification and the control of the heat flow experiment the tool that has been use is a PLC., El objetivo de este proyecto el diseñar un sistema de control que actúe sobre una maqueta de temperatura real. Para ello, primero se ha creado un software para conseguir un modelo aproximado del sistema, para así después con el modelo poder diseñar el controlador y finalmente implementar un sistema de control sobre la maqueta. Para la identificación y control de la maqueta se ha dispuesto de un PLC.Valvulas MJ enpresaren instalazio elektrikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Juanes Insausti, Mikel

Valvulas MJ enpresak fabrika berri bat sortu nahi du, horretarako MJ Instalazioak enpresak instalazio elektriko osoa burutuko du. Fabrika berria Urdulizen kokaturik egongo da eta tamaina handiko balbulak egingo ditu. Beste aldetik, instalazio elektrikoa 600 m2-ko gainazala duen fabrika batetan burutuko da, hauetatik 518 m2 erabilgarriak direnak. Instalazio elektrikoa aurrera eramateko, MJ Instalazioak enpresak transformazio zentro berria diseinatuko du eta behe tentsioko instalazio elektrikoa…, La empresa Valvulas MJ quiere crear una nueva fábrica, para ello la empresa MJ Instalazioak realizará toda la instalación eléctrica necesaria. La fábrica estará situada en Urduliz y tendrá como objetivo fabricar válvulas de gran tamaño. Por otra parte, la instalación eléctrica se llevará a cabo en una superficie de 600 m2 con 518 m2 útiles. Para llevar a cabo la instalación eléctrica, la empresa MJ Instalazioak diseñará el centro de transformación y renovará toda la instalación de baja…, The company Valvulas MJ wants to create a new factory, for this purpose the company MJ Instalazioak will perform all the necessary electrical installation. The factory will be located in Urduliz and will aim to manufacture large-sized valves. On the other hand, the electrical installation will take place in an area of 600 m2 with 518 m2 useful area. To perform the electrical installation, the company MJ Instalazioak will design the transformation center and renew all the low voltage…Zunahiz plataforma

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Castrillo González, Mireia

Gaur egun, teknologiaren erabilera eguneroko bizitzan derrigorrezkoa den mundu honetan, gero eta gehiago erabiltzen diren baliabideak dira irakaskuntza plataformak. Zer esanik ez, eguneroko bizitza pribatua lagun edo ezezagunekin partekatzea ahalbidetzen duten sare sozialei buruz. Lehen munduko gizartean bizi diren pertsonen, eta batez ere gazteen denboraren portzentai handia hartzen dutelarik. Baina mundu horietan murgildurik daudenek ba al dakite baliabide horiek modu egokian eta…, Hoy en día, donde el uso de la tecnología es obligatorio en la vida cotidiana, el empleo de los recursos de plataformas de enseñanza también va en aumento. Ni qué decir sobre las redes sociales, las cuales permiten compartir la vida privada tanto con amigos como con extraños. Estas, consumen una gran parte del tiempo de la gente, pero sobre todo de los jóvenes que viven en el Primer Mundo. ¿Pero aquellos que están inmersos en el mundo de las redes sociales, realmente saben utilizar estos…, Nowadays, where the use of technology is essential for everyday life, the use of teaching platform resources is also increasing. Not to mention the social networks, which allow sharing private life with friends and strangers alike. These consume a large part of the time of the people, but especially of the young people who live in the First World. But those who are immersed in the world of social networks, do they really know how to use these resources appropriately and responsibly? It is true…Neskak xede: Chick-Lit fenomenoa haur eta gazte literaturan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Fernandez Agirre, Ainhoa

64 p. : il. -- Bibliogr.: pp. 37-40, [EUS] Literaturak historian zehar izan dituen aldaketek fenomeno berrien agerpena eragin dute, besteak beste Chick-Lit fenomenoa. Emakumeak literaturan izan duen inbisibilizazioarekin apurtu nahian, emakumeen kontsumorako sortu den literatura motarekin lotzen da fenomeno hau eta, postfeminismoaren ezaugarriak biltzen dituen literatura izanik, feminitatearen arau berriak ezartzen ditu. Chick-Lit fenomenoak industria literarioan urte gutxi daramatzan arren, literatura honek publikoaren artean…, [ES] Los cambios que ha habido a lo largo de la historia en el mundo literario ha hecho que aparezcan nuevos fenómenos, como es el caso de la Chick-Lit. Con el objetivo de romper con la invsibilización de la mujer en la literatura nace este fenómeno, dirigido para el consumo de mujeres, que cumple con las características del postfeminismo, el cual propone nuevas norma en torno a la feminidad. A pesar de que la Chick-Lit sea nueva en la industria literaria, ha tenido una gran acogida entre el…Gazteak eta euskara sare sozialetan. Zer, nori, nork: euskarazko txio formal eta informalak sailkatuz eta konparatuz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Fernández de Landa, Joseba

[EU]Teknologia berrien etengabeko garapenak aldaketak eragin ditu gizakion arteko komunikazio moduetan. Honela, geroz eta ohikoagoa da sare sozialak eguneroko bizitzan erabiltzea, inolako mugarik gabeko komunikazioa ahalbidetuz. Komunikazio-esparru birtual honek hartueman publiko hauek jasotzeko aukera ematen du, Twitterren adibidez, testuan oinarritutako informazio mordoa edukiko da eskuragarri. Komunikazio-esparru berri honen sorrerak eta berau ustiatzeko aukerak ikerketa esparru berri bat…, [EN]The continuous advance of new technologies has generated changes in the way of relating between humans. Therefore, it is increasingly common to use social networks in our day to day, allowing communication without limits. This new virtual space of communication allows to collect the ways of relating, on Twitter for example, we will have access to a lot of information based on text. The creation of this new communication space and the possibility of mining it allows the creation of a new…Euskal gatazk(ar)en ertzetako biolentziak: 80-90ko hamarkadetan senide eta lagunak gatazkaren erdigunean izan zituzten andreen memoriaren eta praktika erresistenteen bilketa feminista

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Galardi Fernández de Agirre, Maider

Ikerketa honetan euskal gatazkaren ertzetara jo dugu, gatazkaren ondorioak eta biolentziak periferiako subjektuetan zein nolako eragina duen ikusteko. Ikerketako subjektu den-denak dira andreak, gatazkaren zentroan lagun edo senide bat izan dutena 1980ko eta 1990ko hamarkadetan. Haiek, zuzenean parte hartu ez izanagatik ere, jasan dituzte ondorioak, eta bizi izan dute biolentzia. Are, gatazkaren bilakaeran zein nolako eragina izan duten ere jasotzen du ikerketa honek.Daptomizinaren eta linezoliden populazio farmakozinetika eta analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa gaixo larrietan dosifikazioa optimizatzeko., Population pharmacokinetics and pharmacokinetic/ pharmacodynamic analysis of daptomycin and linezolid for dosing optimisation in critically ill patients

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Soraluce Olañeta, Amaia

330 p., En los últimos años el aumento de las resistencias antimicrobianas ha obstaculizado la capacidad de varios antibióticos para combatir las infecciones, lo que ha disminuido la eficacia numerosos tratamientos antibacterianos. Una de las principales acciones para evitar la exacerbación de este problema es la optimización de la dosificación. Esto puede resultar especialmente complicado a la hora de tratar sujetos en los que la farmacocinética (PK) y/o la farmacodinamia (PD) de los fármacos está…, PharmaNanoGuneIpuin klasikoen bertsio berriak. Txanogorritxuren kasua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Gutiérrez Acarregui, Itsaso

42 p. : il. -- Bibliogr.: pp. 36-38, [EUS] Esan genezake Txanogorritxu dela ipuin klasikoetatik adierazgarriena eta ezagunena. Aldaketa handia bizi izan du ipuin honek historian zehar: gorteko neskentzako izatetik, non biolentzia eta sexu-abusuak gailentzen ziren, haurrentzat zuzendutako ipuina izatera helduz, sexu-abusuak desagertu eta ehiztaria agertzen den momentuan. Nahiz eta autore eta ilustratzaile askorentzako ipuin klasiko honek esangura handia daukan sortze-prozesua aberasteko aukera ematen dietelako eta baita bertsio…, [ES] Caperucita roja es considerado uno de los cuentos más significativos y populares del mundo. Se trata de una historia que ha sufrido cambios considerables a lo largo de la historia, ya que pasó de ser un cuento en el cual acontecían abusos sexuales y violencia a uno orientado hacia un público infantil sin abusos sexuales y con la adición del cazador que acude en ayuda de Caperucita. A pesar de que para varios autores esta obra tenga una gran importancia por la posibilidad tanto de mejora…, [ENG] Little Red Ridding Hood is considered to be as one of the most significant and popular tales in the world. It has suffered a big amount of changes through it’s history, going from a tale where there were sexual abuses and violence to one oriented to a young audience were there was no sexual abuse and where a hunter comes to the rescue of the child. Although a wide variety of artists have considered this story to be of a great importance due to the possibilities of improvement and creation…Ehun liburu mende berrirako

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Bravo García, Irati

57 p. : il. -- Bibliogr.: pp. 39-40, [EUS] Lan honen bidez, bai Haur liburutegietan baita Haur Literaturan ere gai tabuak duten ikusgarritasunean sakonduko da. Egun, tabutzat hartzen ditugun gaiak asko dira eta umeekin hauetaz hitz egiteko joera saihesten dugu. Horren berri emateko eta egoera aldatu beharraren kontzientzia hartzeko garatutako lana dugu hau. Horretarako, marko teorikoaren bidez lanean zehar ezinbestekoak izango diren kontzeptuetan murgiltzea ahalbidetu da: Haur Literatura, irakurketa, eskola liburutegiak eta gai…, [ES] A través de este trabajo se pretende profundizar en la visibilidad de los temas tabús tanto en las bibliotecas infantiles como en la literatura infantil. Hoy en día, son muchos los temas que consideramos tabús y, normalmente, tendemos a evitar hablarlos con los niños. Debido a esto se presenta este trabajo, con la finalidad de dar a conocer esta realidad y ser consciente del cambio que tanto la situación como cada uno de nosotros ha de dar. Para ello, será imprescindible la herramienta del…, [ENG] By this essay, we will go in depth through taboo matters have visibility in children`s libraries as well as in children`s literature. Nowadays, there are many matters that we consider taboo and, normally, we tend to avoid talking with children. Due to this, presented this essay, in order to make know this reality and to be conscious of the change that both the situation and each of us have to do. For this, the tool of theoretical framework will be essential, which will give us the…Berpizteko bihotz erritmoak sailkatzeko ikasketa automatikoan oinarritutako algoritmo baten garapena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Pitarque Ordóñez, Munia

Laburpena Dokumentu hau berpizteko bihotz erritmoak sailkatzeko teknika ez-inbaditzaileen erabileran eta garapenean oinarrituta dago; zehatzago, ikasketa automatikoan oinarritutako algoritmo baten garapena dugu helburu. Ikasketa automatikoaren erabilera, ingelesez Machine Learning (ML) gisa ezaguna, datu multzo batetik abiatuta ondorio esanguratsuak lortzeko aurkezten duen gaitasuna dela medio, asko nagusitu da azken urteotan. Kasu honetan, seinaleen elektrokardiogramek (EKG) aurkezten dituzten…, Abstract: This document is based on the use and development of a non-invasive technique for the classification of cardiac resuscitation rhythms; specifically, its objective is the development of an algorithm based on automatic learning. In recent years, the use of Machine Learning (ML) has been prevailed because of the ability to achieve meaningful conclusions from a set of data. In this case, a classifier based on Supervised learning and known as Random Forest (RF) has been used, taking…, Resumen: Este documento está basado en el uso y en el desarrollo de una técnica no invasiva para la clasificación de ritmos de resucitación cardíacos; más concretamente, tiene como objetivo el desarrollo de un algoritmo basado en el aprendizaje automático. Estos últimos años el uso del aprendizaje automático, más conocido en inglés como Machine Learning (ML), ha predominado por la capacidad de conseguir conclusiones significativas a partir de un conjunto de datos. En este caso, se ha empleado…Software-enpresa baten produkzioa garapen-arkitektura jakin batera egokitzeko ingurune baten diseinua eta inplementazioa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Irazu Eceiza, Iker

Software aplikazioak garatzeak kudeaketa lan bat eskatzen du. Garatzen diren aplikazioen kantitatea geroz eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izaten da aplikazio horiek guztiak kudeatzeko egin beharreko lana. Kudeaketa hori errazteko, software aplikazioak garatzen dituzten enpresek garapen-arkitektura bat erabiltzea ohikoa da. Baina aldi berean, arkitektura hori betetzen dela ziurtatzeak lan gehiago ematen du. Proiektu honetan, aplikazioen garapena errazten duen garapen-ingurune bat…2017-2018 ikasturteko IPI Sansomendi ikastetxeko DBH 4. mailako heziketa fisikoko programaren barne-logikaren eta generoaren arteko atazkaren analisia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Recagorri Gonzalez, Jon

Hurrengo lanaren helburua Vitoria-Gasteizen kokatutako IPI Sansomendi ikastetxeko Heziketa Fisikoan oinarritutako analisi etnografiko bat egitea da, bertan DBH 4. Mailan 2017ko Urritik 2018ko Maiatzera bitartean behaketa parte-hartzailea eginda, jarduerak erregistratuta, sailkatuta eta Euskal kultura tradizionaleko genero eredu ezberdinetan oinarritutako azterketa bat eginda. Behaketa parte-hartzailea eta dokumentuen azterketak egin dira Heziketa Fisikoaren testuingurua ikertzeko. Ondoren, IPI…4terdiko jokoa aldatu ahal da urteetan zehar?

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Etxebarria Ansotegi, Aitor

Lan honen helburua, 4terdiko jokoa urteetan zehar aldatu den aztertzea izan da. Horretarako elite mailako, Aimar Olaizolaren, 4terdiko hiru final (2002, 2008, 2014) aztertu dira. Ikerketa hau egiteko eta partida hauek analizatzeko ad hoc sortutako behaketa tresna bat erabili da non, honako irizpideak kontutan hartu diren: tantoen iraupena, pilotari jokatzailea, jotzailearen kokapena, aurkariaren kokapena eta pilotakaden norabidea izan dira. Ondoren, irizpide hauek guztiak urteetan zehar…Bideotan gertatzen diren ekintzen sailkapena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Azkue Zaldua, Maitane

Proiektu honetan bideotan gertatzen diren ekintzen sailkapena landu da. Ekintza sinpleak izango dira, pertsona batek edo bien artean egindakoak (besarkatu, ostikada eman, eskua eman, bultza etab). Ekintza konkretu batzuk deskribatzen dituen bideoen datu-base batetik abiatuta eta Weka software paketea erabiliz azterketa automatikoa gauzatuko da.Caching kooperatiboa Sailkatzaile Bayesiarrak eta algoritmo jaleak erabiliz

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Azpiazu Aguirrezabalaga, Beñat

Proiektu honetan, caching kooperatiboa egiteko metodo bat proposatu da sailkatzaile bayesiarrak eta algoritmo jaleak erabiliz.Optimizazio heuristikorako R pakete baten hedapena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Aracama Eceiza, Onintza

Gradu amaierako proiektu honetan bi gauza lortu ditugu. Alde batetik, metaheuR R paketearen hedapena egin dugu, hau da, problema eta algoritmo gehiago txertatu ditugu. Beste aldetik berriz, R pakete horren erabilera hobeto uler dadin, web-aplikazio bat diseinatu eta eraiki da, esperimentazio sinpleak egiteko laguntza bat oso erabilgarria baita. Horrela, pakete horretako algoritmo eta problemen emaitzak eta progresioak, modu bisualago batean ikusi ahal izango ditu Bilaketa Heuristikoa irakasgaia…CoAP liburutegian konparaketa praktiko eta teorikoa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Iglesias Urkia, Markel

Azken urteotan, Gauzen Internet edo Internet of Things (IoT) zabaltzen joan da eta hainbat protokolo, inplementazio eta erabilpen kasu garatu dira. Komunikazio protokoloen artean, Contrained Application Protocol (CoAP) nabarmentzen hasi da, REST paradigma jarraitzen duelako, oso arina delako eta gailu eta sare oso mugatuetan sar daitekeelako. CoAP inplementatzen duten hainbat liburutegi libre daude eskuragarri, plataforma eta programazio lengoaia ezberdinetan. Horietako liburutegi bakoitzak…, Los últimos años, el Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT) ha crecido en protocolos, implementaciones y casos de uso. Entre los protocolos de comunicación, Constrained Application Protocol (CoAP) ha empezado a ganar fuerza ya que sigue el paradigma REST, es muy ligero y se puede incluir en dispositivos y redes que tengan ciertas limitaciones. Hay varias librerías de código abierto que implementan CoAP para diferentes plataformas y lenguajes de programación. Cada librería tiene sus…, Over the last years, the Internet of Things (IoT) has grown in protocols, implementation and use cases. Regarding to communication protocols, the Constrained Application Protocol (CoAP) has started to gain some momentum as it follows the REST paradigm, it is very lightweight and it can be embedded in constrained device and networks. There are several available open source libraries that implement CoAP, that target different platforms and written in different programming languages. Each of these…Zarauzko Eskubaloiko Kudeaketa Weba: Kirol Elkarteko kudeaketa laguntza eta erabiltzaileentzat weba

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Agirrezabal Solaberrieta, Danel

Gradu amaierako proiektu honetan, Zarauzko Eskubaloiko Elkartearentzat webgune bat garatuko da, elkartearen kudeaketarako laguntza izango dena gehien bat eta erabiltzaileentzat webgune soila izanik. Azken urteetan, elkarte hau asko handitu da eta lehen modu errazean egiten zituzten administrazio eta kudeaketa lanek, orain zailtasunak dituzte hartu duten bolumenarengatik. Hori dela eta, lana errazteko web aplikazio bat sortzea proposatu da, antolatzaileen lan orduak murriztu eta erosotasuna…Emakumeak Punk-Rock taldeetan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Altuna Etxeberria, Maialen

Ikerketa honen helburua emakumeek punk-rock taldeetan izan duten parte hartzea aztertzea da. Lanaren abiapuntua galdera bat izan da: zergatik daude hain emakume gutxi punk-rock musika eremuko taldeetan parte hartzen eta are gutxiago instrumentuak jotzen? Genero sistemak parte hartze urri horretan izan duen eragina aztertzeko lehenik eta behin musika herrikoia eta generoaren inguruan egindako lanetara hurbilpena egin da. Bestalde, punk-rockak izan duen ibilbidea aztertu da. Behin gaia kokatuta…Sekretuen haitzuloan: haur poesiaren fantasian murgiltzeko proposamena

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Heriz Kortabarria, Miren

65 p., [EU] Gradu Amaierako Lan honetan poesiaren munduan murgiltzeko “Sekretuen haitzuloa” deritzogun jolasez beteriko espazioa aurkeztuko da. Horretarako, Haur eta Gazte Literatura (HGL), bere bilakaera, funtzio eta gaur egun duen garrantzian sakonduz, Haur Poesia, emozioak eta jolasa aztertu dira. Honako lan hau, Haur Hezkuntzan poesia benetan zer den ulertzeko, umeengana hurbiltzeko eta haien egunerokotasunean txertatzeko asmoz ikastetxeetan mundu fantastiko txiki bat sortzeko helburuarekin burutu…, [ES] Este Trabajo de Fin de Grado presenta un espacio lleno de juegos llamado “La cueva de los secretos” con el fin de sumergirse en el mundo de la poesía. De esta manera, examinando la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), su evolución, sus funciones y la importancia que tiene hoy en día se ha analizado la Poesía Infantil, las emociones y el juego. Este proyecto ha sido realizado con el objetivo de entender de verdad lo que significa la poesía en Educación Infantil y, así, creando un pequeño…, [EN] In this Final Degree Project a space which has been called “The cave of secrets” will be presented in order to introduce poetry to children. To do so, taking as the core Child and Youth literature , their evolution throughout time, their purpose and their importance nowadays Child Poetry, feelings and game have been examined. This work has as its aim to create a fantastic world in the schools. A fantastic world which will serve to understand better what poetry in Early Childhood Education…Kartzela genero-erakunde bezala: genero-bereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako emakumeen artean

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Ruiz Torrado, María

466 p., Kartzela genero-erakunde bezala: genero-bereizkeriak, erresistentzia-praktikak eta agentzia Euskal Herrian espetxeratutako emakumeen artean doktore-tesiak ardatz izan du kartzela genero-ikuspegitik aztertzea, generoa (bir)sortzen duen instituzio moduan hartuta. Horretarako, hiru ildo nagusi garatu ditu: 1) espetxeratutako emakumeen bizipenak, ibilbideak, aldaketak nahiz ikaskuntzak; 2) kartzelaldiko genero-diskriminazioak eta desberdinkeriak; eta 3) itxialdiko arazoei eta zailtasunei aurre…Geofisika tekniken karakterizazioa Euskal Herriko Antzinaroko aztarnategi arkeologikoetan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
García García, Ekhine

327 p., Ikerketa honen helburua arkeologiara bideraturiko geofisikaren sistemen metodologianeta emaitzen interpretazioan sakontzea da. Auritz-Aurizberriko aztarnategia erabili daikerketaren ardatz gisa, nahiz eta beste aztarnategi batzuk ere ikertu diren.Aplikaturiko metodologian miaketa magnetikoa erabili da lehenengo, eta horretanoinarrituz definitu dira beste sistemekin aztertzeko interes-guneak. Horietan georradarraeta miaketa elektrikoa aplikatu dira, bakoitzarekin lorturiko emaitzak alderatzeko.…, Aranzado Zientzia ElkarteaAireztatutako fatxaden portaera energetikoaren karakterizazio esperimentala, Caracterización experimental del comportamiento energético de fachadas ventiladas

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Escudero Revilla, César

686 p. (eusk.) 690 p. (cast.), En este trabajo de tesis se apuesta por una idea clara, el uso de fachadas activas enedificios para el aprovechamiento solar en la climatización de viviendas. De esta formase introduce un nuevo componente de energía renovable que permite reducir elconsumo de fuentes fósiles y alcanzar el objetivo de edificios de consumo nulo. Peropara que esta idea se haga realidad es necesario disponer de las herramientasadecuadas para poder hacer un diseño fiable de estos sistemas activos. Y estasherramientas…Herri barrez: Umore bidezko euskal nazioaren eraketa prozesua, Processus de constitution de la nation basque à travers l'humour

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Anduaga Berrotaran, Uxoa

830 p., Tesi honek umoreak euskal nazioaren eraketan duen rol politikoa aztertzen du. Horretarako, batetik, marko teorikoan umorea mediazio lez izan da definitua (Barbero,1991 ) haustura, distantzia eta gozamena identifikatuz haren ezaugarri orokor gisa. Bestetik, ikuspegi modernistari helduz, ordenu soziopolitikoa gauzatzeko diskurtso moduan ulertu da nazioa, zeina irudikapenen bidez (ere) (Anderson,1993) performatzen dela (Butler, 2001, 2009) ikusi den. Azken ideia horretatik abiatuz nazioa nukleo…Europako Alderdi Sozialdemokraten Krisia

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Bañuelos Ruiz de Erentxun, Urdax

[ES] La socialdemocracia europea, como bien nos dan a entender diferentes procesos electorales y políticos, se encuentra en una crisis importante. Siendo este el tema principal de este trabajo, nuestro objetivo será analizar y encontrar las causas de tal crisis. Nos centraremos en cuatro países Europeos; dos del norte, como lo son Alemania y Gran Bretaña y otros dos colocados en el sur, España y Grecia. Así, en primera instancia llevaremos a la práctica lo que entendemos como esa mala salud,…, [EUS] Europako sozialdemokrazia, eman diren prozesu politiko eta elektoral desberdinek adierazten diguten moduan, krisi garrantzitsu batean dago. Hau gure lanaren gai nagusia izanik, gure helburua krisi honen kausak aurkitzea eta aztertzea izango da. Horretarako, Europako lau herrialde aukeratu ditugu; iparraldeko bi, Alemania eta Britainia Handia eta hegoaldean kokatzen diren beste bi, Espainia eta Grezia. Horrela, hasiera batean krisi hori praktikara eramango dugu, hauteskunde emaitzen eta…, [ENG] As different electoral and political processes have been showing to us, the European Social Democracy is in deep crisis. Being this the most important topic of this work, our aim is going to be to analyse and find reasons in order to explain that crisis. We are going to introduce into four European countries; two of those are located in the North of Europe (Germany and Great Britain) and the other two in the South of Europe (Spain and Greece). So, firstly, we are going to focus into what…Marka baten berdiseinua: Zumarragako Udala

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Maroto Guerra, Nagore

Lan honetan Zumarragako Udalaren identitate korporatiboaren berrikuntza egin da. Hau da, gaur egun Zumarragak duen armarria berdiseinatu da marka grafiko eguneratua sortuz.Xavier Dolan zinema postmodernoaren baitan: zinema nortasun propioaren irudikapen gisa. J’ai tué ma mère (2009) eta Les Amours imaginaires (2010)

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Macazaga Conde, Ander

[EUS] Xavier Dolan zuzendari quebectarraren zinemaren lehen bi filmak (J’ai tué ma mère, 2009 eta Les Amours imaginaires, 2010) aztertzen dira ikerketa honetan, zinegile gazteak zinema bere nortasun eta identitate propioaren adierazle gisa nola erabiltzen duen erakutsiz. Postmodernismo zinematografikoan testuinguratuz, Dolanek zinemaren historiatik, baina baita gainerako arteetatik (literatura, musika, pintura…) ere hartutako erreferentziak identifikatzen dira, guztiak ere bere nortasunaren…, [ES] En la presente investigación se analizan las dos primeras películas (J’ai tué ma mère, 2009 y Les Amours imaginaires, 2010) del cineasta canadiense; Xavier Dolan, demostrando que el joven director utiliza el cine como representación de su propia identidad. A partir de su posicionamiento en el cine postmoderno, la investigación identifica cómo defiende su estilo personal e inconfundible, recogiendo distintas referencias de la historia del cine y de las distintas disciplinas del arte (…, [ENG] This present research analyzes J’ai tué ma mere, 2009 and Les Amours imaginaires, 2010, the two first movies directed by the young filmmaker of Quebec Xavier Dolan, proving he uses cinema as a representation of his own identity. Surrounded by postmodern cinema, Dolan’s personal and defined style was developed influenced by the history of cinema and other artistic disciplines (literature, music, painting…). Furthermore, the influence by French filmmaker Francois Truffaut will be noted by…Gorputz Hezkuntzako irakasleen formakuntza unibertsitatean. Usteak eta jarrerak, eta autokontzeptuaren azterketa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Albisua Kaperotxipi, Neritzel

425 p., Ikerketa honen helburua irakasle gradura eta jarduera fisikoa eta kirolaren gradura sartzen diren ikasleek Gorputz Hezkuntza ulertzeko dituzten uste, jarrera eta autokontzeptuak zer nolako eragina daukaten aztertzea datza. Horretarako Lehen Hezkuntzako, Haur Hezkuntzako, Gorputz eta kirol ekintzen sustapeneko erdi zikloko eta jarduera fisikoa eta kirolen zientzietako 827 ikaslek parte hartu dute. 2014-2015 ikasturtean aurretik aipatutako ikasketetan sartu ziren ikasleei 4 galdetegi desberdin…Gernikako bonbardaketaren 80. urteurrena. Zer eragin izan du kulturan? : Kultur gehigarria, null

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Iglesia Olabarri, Ainhoa

[EUS] Kultur gehigarri baten formatuan Gernikako bonbardaketak kulturan izan duen eragina aztertu da, gertakariaren 80. urturrenaren harira. Gehigarri honetan erreportajeak, elkarrizketak, zinema kritika eta kronika bana irakur daitezke.Lasterka, arineketan, antxintxika, korrika

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Lekuona Arruabarrena, Peli

Euskara guztiz aberatsa den hizkuntza da. 5000 adorez sinonimo hiztegian “Korrika” hitza bilatuz gero, bost sinonimo ezberdin agertzen dira: “Lasterka”, “arineketan”, “arrapaladan”, “antxintxika” eta “arin-arinka”. Hala ere, hizkuntzak ez dira sinonimoez elikatzen. Hizkuntzak erabileraz, ezagutzaz eta ikasteko interesaz bizi dira eta horretan datza Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundearen (AEK) lanak. Bi urtero, euskalduntze erakundeak “Korrika” hitzari seigarren esanahia ematen dio,…Sexu eraso eta abusuen salaketak Euskal Herrian (2016, uztaila eta abuztua): Euskadiko hiru egunkarik egindako jarraipenaren eta tratamenduaren analisia, Sexual assault and abuse complaints by Basque Country’s press (2016, July and August): Treatment and follow up analysis done by three Basque journals

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Barcena Cuevas, Irune

[EUS] Ikerketa honetan 2016ko San Fermin jaien hasieratik, udaren bukaerara arte (uztailaren 7tik abuztuaren 31ra) Euskal Herrian izandako sexu eraso eta abusuen salaketen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko prentsak argitaratutako informazioak arakatu dira, hauei emandako jarraipena eta tratamendua aztertuz, mota horretako salaketen aurrean izan ohi duen jarrera aztertzeko xedearekin. Horretarako, egoitza nagusia Euskadin duten hiru egunkari, eta aukeratutako tartean oihartzun handiena izan…, [ENG] In this academic research an analysis of informative tracking and treatment made by Basque press about aggressions and sexual abuses complaints that happened from the beginning of San Fermin parties, until the end of summer (from 7th of July – 31st of August) is going to be related, with the aim of determining the attitude the media has to these type of cases. For this investigation three journals have been chosen, which´s headquarters are in Basque Autonomous Community, and the eight…, [ES] En esta investigación se han analizado las informaciones publicadas por la prensa de la Comunidad Autónoma Vasca acerca de las denuncias interpuestas por abusos y agresiones sexuales en el País Vasco desde comienzos de las fiestas de San Fermín del 2016, hasta finales de ese mismo verano (del 7 de julio, al 31 de agosto), con el fin de analizar la actitud de la prensa frente a casos de tales características. Para llevar a cabo dicho análisis, se han elegido tres periódicos cuya sede…Pauxa : [Argazki proiektu baten garapena]

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Zunzunegi Madinabeitia, Oihane

[EUS] Pauxa argazki-proiektua ikusezina dena erretratatzean datza pertsona itsu baten pertzepzio eta sentsazioaren ikuspuntutik, argazki eta istorio multzoa osatuz. Hala, itsu batek mundua zelan antzematen duen ezagutzeko, lehenik irudien sormenaren jatorria ikertu eta horiek zelan eraikitzen diren aztertu da. Ondoren errutinatik kanpo estimulu berriak bilatzeko, bidai bat burutu da eta bidai horren memoria argazkietan islatu da. Alde batetik, une jakin bateko testuingurua erretratatuz eta…, [ES] El proyecto fotográfico Pauxa trata de fotografiar lo invisible desde la percepción y las sensaciones de una persona ciega creando un conjunto de imágenes e historias. Así pues, para conocer cómo una persona ciega percibe el mundo, lo primero de todo, se estudió el origen y la construcción de las imágenes. Después, se realizó un viaje para buscar nuevos estímulos fuera de la rutina y se hizo una memoria fotográfica de ese viaje. Por un lado, se fotografió el contexto de un momento…, [ENG] The photo project Pauxa tries to picture the invisible from the perception and feelings of a blind person, thus creating a group of images and stories. Therefore, to know how a blind person perceives the world, first of all, the source and construction of the images were studied. Then, a trip was taken, in order to look for new stimuli far from everyday routine, and a photographic memory of that trip was also made. On the one hand, the context of a given moment was photographed; on the…T-Artea

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Aspizua Castresana, Eneko

Proyecto arquitectónico para un centro de alto rendimiento en un antiguo seminario Marista.Poliziak modu ezkutuan lortutako DNA laginak : abenduaren 5eko 199/2013 kaeri buruzko iruzkina

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Mardaras Aginako, Aintzane

[ES] En este comentario se aborda la constitucionalidad de la toma subrepticia de Adn en el proceso penal por parte de la policía. Partiendo de la inexistencia de regulación legal al respecto, se estudian los derechos fundamentales que en la práctica de esta diligencia pueden verse restringidos. Siendo un tema que suscita controversias a nivel doctrinal, se toma como punto de partida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular dos sentencias contradictorias promulgadas en 2005, y se…, [EU] Iruzkin honetan eginbide polizial baten konstituziozkotasuna dugu ardatz, hots, prozesu penalean DNA laginak ezkutuko moduan jasotzea. gaiari buruzko arauketa ezatik abiatuta, eginbide hau aurrera eramatean murriztuak suerta daitezkeen oinarrizko eskubideak aztertzen dira. Maila doktrinalean gai eztabaidatua den neurrian abiapuntu gisa hartzen da Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia, bereziki 2005eko bi sententzia kontraesankor, eta arretaz aztertzen da berriki argitaratu den…, [FR] Ce commentaire porte sur la constitutionnalité de la prise subreptice d’ADN dans les procédures criminelles par la police. Basé sur l’absence de réglementation juridique à cet égard, sont étudiés les droits fondamentaux qui, dans la pratique de cette diligence peuvent être restreintes. Étant un sujet qui suscite la controverse au niveau doctrinal, la jurisprudence de la Cour Suprême espagnole, en particulier deux arrêts contradictoires promulgués en 2005, est prise comme point de départ.…, [EN] This paper analyses the constitutionality of the surreptitious taking of samples of NDA from criminal suspects for criminal investigation purposes. since there is no legal regulation on this issue, the starting point is the identification of the fundamental rights eventually affected by this kind of actions. This is a controverted issue in spanish legal scholarship. The paper also looks at the case-law of the Spanish Supreme Court, in particular two contradictory rulings given in 2005 with…Genozidioa : nazioarteko arauketa eta espainiar zigor kodeko 607. artikulua

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Odriozola Gurruchaga, Miren

[ES] Aunque han sido muchas las acusaciones basadas en la figura del genocidio, en realidad han sido relativamente pocos los efectivamente condenados por dicho crimen, puesto que muy frecuentemente son condenados por crímenes contra la humanidad o de guerra, en lugar de por genocidio. Y ello es así porque existen dudas y distintas interpretaciones sobre algunos elementos que constituyen el tipo penal del genocidio. Con objeto de aportar un poco de luz, además de analizar la normativa…, [EU] Genozidioan oinarritutako akusazioak asko izan diren arren, esan dezakegu, oraingoz, genozidio-portaerengatik zigortutako pertsonen kopurua txikia dela; genozidioaren ordez, askotan, gizateriaren aurkako krimenak edo gerra-krimenak egozten baitzaizkie askori. Izan ere, genozidioaren tipo penala osatzen duten zenbait elementuren inguruko zalant zak eta interpretazio ezberdinak daude. Horiek argitu nahian, nazioarteko arauketa aztert zeaz gain, espainiar Zigor Kodeko 607. artikuluan jasotako…, [FR] Bien que beaucoup de gens ont été accusés de génocide, peu d’eux ont été condamnés pour ce crime, puisque habituellement ils sont condamnés pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre. Il en est ainsi parce qu’il y a de doutes et plusieurs interprétations sur quelques élément s qui constitue le type pénale du génocide. Dans le but de les éclaircir, en plus d’analyser la réglementation internationale, on étudie la réglementation de l’article 607 du Code Pénal espagnol et on met en…, [EN] Although many people have been charged with genocide, the truth is that very few have been sentenced for that crime, because most of them are sentenced for crimes against humanity or war crimes. That is due to the doubts and different interpretations concerning some of the elements that constitute the crime of genocide. In order to clarify them, as well as analyzing the international regulation, the rule contained in article 607 of the Spanish Criminal Code is studied and it s differences…Barazkigintza eta loregintza eskola Uliako mintegietan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Delgado Piñeiro, Ander

Realizacion de un proyecto arquitectónico de huertas y jardineria en los viveros de UliaPapergintza lanbide eskola Oreretan

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Etxeberria Mateos, Aritz

Realización de proyecto arquitectónico en Orereta para la construcción de una escuela profesional relacionada con la papelería, industria local.Azpikola. Harrobiak biziberritzeko ikerketa zentroa

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Iraola Urbieta, Haritz

Proyecto arquitectónico con el objetivo de rehabilitar y reutilizar las canteras de Azpikola.Mendiko kirolen errendimendu altuko zentroa Formigalen

Repositorio: Addi: Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
Múgica Alberdi, Maier

Proyecto arquitectónico en Formigal. Construcción de un centro de algo rendimiento para deportes de montaña.