Encontrados 8552 resultado(s)
Encontradas 86 página(s)

К переводу стихотворения г. Арести «defenderé la casa de mi padre»

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Луарсабишвили, Владимир

This article seeks to discuss whether or not the reality of life in a West Rio the Janeiro favela, as depicted in the 2002 film City of God, has been manipulated. With this discursive proposition as starting point, the essay will attempt to contextualise the way the plot was rendered, and to question the degree to which it resembles reality, as well as its adaptation to the gangster genre which gives rise to the feeling that, within a real context, this is a 'fabricated story': what…, En este artículo se analizan varias versiones del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre». El autor profundiza en la teoría y práctica de la traducción con el ejemplo de varios traductores. En el artículo se citan ejemplos concretos de diversas traducciones de K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges etc. Al término de su trabajo el autor propone su propia versión de traducción al ruso del poema de Gabriel Aresti «La casa de mi padre»., En aquest article, s'analitzen diverses versions del poema de Gabriel Aresti «La casa del meu pare». L'autor aprofundeix en la teoria i la pràctica de la traducció amb l'exemple de diversos traductors. En l'article se citen exemples concrets de diverses traduccions de K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges, etc. Per finalitzar, l'autor proposa la seva versió de traducció al rus del poema de Gabriel Aresti «La casa del meu pare»., Arestiren "Nire aitaren etxea" poemaren bi itzulpen desberdin hartuta, errusieraz, idazlea itzulpengintzaren teorian eta praktikan murgiltzen da, zenbait maisu-itzultzaileren iritzia eta praxia ekarriz. Honela Gamsakhurdiak, Tsvetaevak, Borgesek, Nabokovek eta bestek itzulpengintzari buruz teorizatu zutena islatzen da testuan. Itzulpen zehatz batzuen nondik norakoa ere irakur dezakegu. Amaitzeko, egileak Arestiren poema ezagunaren itzulpen propioa eskaintzen du., In this article, several versions of the poem "My father's house" by Gabriel Aresti are analysed. The author studies in depth the theory and the practice of translation with the example of several translators. In the article, several specific examples of diverse translations by K. Gamsakhurdia, M. Tsvetaeva, V. Nabokov, J. Borges, etc, are quoted. At the end of his work, the author suggests his own version of the russian translation of the poem by Gabriel Aresti "My father…Ba al dauka mugarik matematikak biologian aplikagarria izateko?

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Umerez, Jon

Ezezkoa dirudi izenburuko galderari eman behar zaion erantzuna, gutxienez iraultza zientifikoa geroztik, Natura hizkuntza matematikoan idatzita dagoen liburu bat omen denetik. Ikuspegi hori aurrera egingo du eta XX. menderako harridura alaia deitu dudana ekarriko du, Wigner 1960- en kasuan eta beste batzuenean ikusten denez. Jarrera hori biologiaren hainbat arloetan aurkitu ditzazkegunekin alderatzen dut eta hor lilura hori ez da inondik agertzen eta, gehienez, oso ikuspegi utilitarista bat…, The answer to the title questions appears to be in the negative, at least since the scientific revolution when nature began to be seen as a book written in the language of mathematics. This approach is going to develop further and, by the xxth century, brings forward what I will call a cheerful amazement as exemplified in Wigner 1960 and others. I contrast this attitude with those we my find in several areas of biology where the charm is clearly absent and, as much, a very utilitarian approach…Hubo un tiempo no tan lejano… Relatos y estéticas de la memoria e ideología de la reconciliación en España - Jaume Peris

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Peris Blanes, Jaume

A la darrera dècada s'han consolidat a Espanya nous estils culturals amb els quals representar el passat recent, en estreta relació amb l'emergència dels debats a l'entorn de l'anomenada memòria històrica i amb el desenvolupament contemporani de les indústries culturals. Aquests estils han arribat a estandarditzar una sèrie de procediments de composició i efectes textuals que permeten que el públic els identifiqui amb les estètiques de la memòria. El testimoni, com a forma…, En la última década se han consolidado en España nuevos estilos culturales con los que representar el pasado reciente, en estrecha relación con la emergencia de los debates en torno a la llamada memoria histórica y con el desarrollo contemporáneo de las industrias culturales. Esos estilos han llegado a estandarizar una serie de procedimientos de composición y efectos textuales que permiten que el público los identifique con las estéticas de la memoria. El testimonio, como forma paraliteraria y…, In the last decade new cultural styles have taken hold in Spain with which to represent the recent past, closely related to the emergence of the debates on the so-called historical memory and to the contemporary development of the cultural industries. Those styles have caused a series of composition procedures and textual effects to become standardized and allow for the public to identify them with the aesthetics of memory. Testimony, as a paraliterary form and civic discourse, has reached an…, Hurbileko iragana irudikatzeko orduan, kultura estilo berriek indarra hartu dute Espainian azken hamarkadan. Estilo horiek oso lotuta daude memoria historikoa izenekoaren inguruko eztabaiden azaleratzearekin, baita kultura industrien egungo garapenarekin ere. Bestalde, estilo horiek estandarizatu egin dituzte zenbait konposizio prozedura eta efektu testual, eta horri esker publikoak memoriaren estetikarekin identifikatzen ditu. Testigantzek (paraliteratura eta hitzaldi zibiko gisa) aparteko…Antonio Gamoneda : la construcción del olvido

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Fernández Gonzalo, Jorge

El nostre estudi tracta d'analitzar el concepte de memòria i oblit en la producció poètica d'Antonio Gamoneda a través d'obres com Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, en relació al període històric en què va viure l'autor., Our study attempts to analyze the concept of memory and oblivion in the poetic production of Antonio Gamoneda through works such as Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, in relation to the historical period in which the author lived., Nuestro estudio trata de analizar el concepto de memoria y olvido en la producción poética de Antonio Gamoneda a través de obras como Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío o Arden las pérdidas, y en relación al período histórico que le tocó vivir al autor, Gure ikerketaren bitartez, memoria eta ahanztura kontzeptuek Antonio Gamonedaren poesian duten pisua aztertuko dugu. Horretarako, Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío eta Arden las pérdidas bezalako lanetan oinarrituko gara eta autorearen garai historikoari erreparatuko diogu."I shall Intervene, With Nomad Memory and Intermittent Voice" : resurrecting collective memory in Assia Djebar's fantasia, an algerian cavalcade - Lobna Ben Salem

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Ben Salem, Lobna

En les narracions de guerra d'Assia Djebar la veu i les experiències de les dones són el centre de la narració, en contrast amb les narracions masculines tradicionals centrades en la guerra i els conflictes. A L'Amour, la fantasia hi ha diverses protagonistes femenines, supervivents de la guerra d'independència, que, a través de la narració de relats presenten perspectives canviants i una multiplicitat de veus que desafien les versions històriques monològiques. Mitjançant la unió…, In Assia Djebar's war narratives, it is women's voices and experiences that are at the centre of narration, in contrast to traditional male-centred narratives of war and conflict. In Fantasia, an Algerian Cavalcade, there are multiple female protagonists, survivors of independence war, who, through storytelling, present shifting perspectives and a multiplicity of voices that contest monological historical versions. By reassembling the fragments of individual identities, lost and…, En los relatos de guerra de Assia Djebar, son las voces y experiencias femeninas las que ocupan el centro de la narración, a diferencia de los relatos de guerra y conflictos tradicionales, centrados en figuras masculinas. Su obra El amor, la fantasía cuenta con múltiples protagonistas femeninas, supervivientes de la guerra de independencia argelina, quienes presentan, mediante la narración de historias, unos puntos de vista cambiantes y una gran diversidad de voces que ponen en tela de juicio…, Emakumeen ahotsa eta bizipenak dira Assia Djebar-en gerra-narratiben muina, gizonak protagonistatzat hartzen zituzten gerra narratiba tradizionaletan ez bezala. Fantasia, an Algerian Cavalcade liburuan hainbat emakume protagonista daude. Emakume horiek bizirik irten ziren Independentzia gerratik eta beren esperientzia kontatuz, ikuspuntu desberdinak adierazi dituzte, baita bertsio historiko monologikoen aurkako hainbat ahots ere. Historiak galdutako eta ahaztutako norbanakoen identitateen…Llavors i ara : memòries de la Irlanda patriarcal en l'obra de Marian Keyes

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Ryan, Mary

En aquest treball s'observarà com l'obra de l'autora irlandesa Marian Keyes està influenciada, i n'és representativa, pel lloc que ocupen les dones a Irlanda quant a les qüestions històriques, els valors socials i els afers legals. Es discutiran dos temes principals que han afectat les dones en la societat irlandesa: la família i el cos femení. En tractar com aquestes qüestions han estat vistes tradicionalment en la societat irlandesa, aquest article demostrarà que les novel…, This paper will observe how the work of Irish author Marian Keyes is influenced by, and representative of, the place of women in Ireland in terms of historical issues, social values, and legal issues. It will discuss two primary areas that have affected women in Irish society: the family and the female body. In addressing how such issues were traditionally viewed in Irish society, this paper will demonstrate how Keyes' novels present an awareness -a memory- of how Irish women's lives…, Este artículo estudia de qué manera la obra de la autora irlandesa Marian Keyes está influida por el papel de la mujer en Irlanda, y lo representa en lo tocante a cuestiones históricas, valores sociales y asuntos jurídicos. Explora dos áreas principales que han afectado a las mujeres en la sociedad irlandesa: la familia y el cuerpo femenino. Concentrándose en la percepción tradicional de estos asuntos en la sociedad de aquel país, este artículo muestra cómo las novelas de Keyes presentan una…, Artikulu honek Irlandan emakumeen tokiak zenbaterainoko eragina izan duen aztertuko du Marian Keyes idazle irlandarraren lanean eta zenbateraino den haren ordezkari, auzi historiko, giza-balore eta legezko kontuetan. Bada, Irlandako gizartean emakumeak eragin dituen bi arlo nagusi aztertuko ditu: familia eta emakumearen gorputza. Kontu hauek guztiak irlandar gizartean tradizioz nola bideratu ohi ziren aztertzerakoan, artikulu honek azaleratuko digu nola Keyes-en eleberriek kontzientzia bat…Literatura comparada y traducción : dos versiones argentinas del spleen baudeleriano

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Venturini, Santiago

El vincle entre literatura comparada i traducció permet construir un marc de lectura que desafia l'enfocament clàssic de la traducció i potencia l'abast del text traduït. Aquest article explora les possibilitats del vincle esmentat a través de la lectura de dues traduccions argentines de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirà en el treball de reescritpura que suposa tota traducció., The link between Comparative Literature and translation creates a new reading framework that challenges the classic approach to translation, and allows the widening of the scope of the translated text. This paper explores this relationship through the analysis of two versions of Charles Baudelaire's Les fleurs du mal published in Argentina during the 20th century, stressing the nature of translation as an act of rewriting., El vínculo entre literatura comparada y traducción permite construir un marco de lectura que desafía el enfoque clásico de la traducción y potencia los alcances del texto traducido. Este artículo explora las posibilidades de dicho vínculo a través de la lectura de dos traducciones argentinas de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirá en el trabajo de reescritura que supone toda traducción., Literatura konparatuaren eta itzulpenaren arteko loturak literatura lan baten irakurketarako esparru berri bat eraiki dezake, eta horrela itzulpenaren ikuspegi klasikoari erronka bota eta testu itzuliari irismen handiagoa eman. Artikulu honek lotura horren aukerak aztertzen ditu Argentinan egindako Charles Baudelaire-ren Les fleurs du mal-en bi itzulpenen eredu hartuta. Itzulpen oro berridazketa lan bat dela oinarrizko elementua izango da.Terrorista Euskaldunaren Eraikuntza Diskurstsiboa

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Atutxa, Ibai, Universitat de València

Artikulu honek Estatu espainiarra eta horren legez kanpoko euskal terroristaren irudiaren eraikuntzari buruzko alderdi esanguratsu batzuk landu nahi ditu. ZEN plana (1983), Arartekoren analisiak (2009), edota Ertzaintzaren web antiterrorista (2011) bezalako Estatu nazioaren diskurtso ofizialak ezinbesteko egingo dira komunitatearen eraikuntzarako. Testu horiek diziplina, botere subiranoa eta kudeaketa gobernamentalaren analisira garamtzate. Triangelu horrek legez kanpokoa homo sacer gisara…, This article attempts to provide some keynotes in trying to understand the construction of the Spanish State and it's Basque terrorist outlaw. The Nation State's institutional discourses such as the ZEN plan (1983), Ararteko's analysis (2009) or Ertzaintza's antiterrorist website (2011) become indispensable tools for the community's construction. These texts lead to an interpretation of discipline, sovereign power and governmental management through the subjec(tifica)…, Este artículo trata de proporcionar algunas claves en un intento de comprender la construcción del Estado Español y del terrorismo Vasco al margen de la ley. Los discursos institucionales como el plan ZEN (1983), el análisis de Ararteko (2009) o la página web antiterrorista de la Ertzaintza (2011) se convierten en herramientas imprescindibles para la construcción de la comunidad. Estos textos nos conducen a una interpretación de la disciplina, del poder soberano y la gestión gubernamental a…, Aquest article tracta de proporcionar algunes claus per intentar entendre la construcció de l'Estat espanyol i la del terrorista basc proscrit. Els discursos institucionals de l'Estat, com ara el plan ZEN (1983), l'anàlisi d'Ararteko (2009) o la pàgina web antiterrorista de l'Ertzaintza (2011) esdevenen eines indispensables per a la construcció de la comunitat. Aquests textos porten a una interpretació de la disciplina, el poder sobirà i l'administració…Editorial

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Arroita, Izaro, García Díaz, Ana
Intimitatea, zartagailu

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Borda, Itxaro

Euskal Herrian eragin duten ideologia ezberdinek -jansenismoa, borroka armatua eta gaurko merkatu-piztia itxurekiko neoliberalismoa- ez diote toki askorik utzi emakumeari. Horregatik aztertu ditut Leire Bilbaoren obrak, Miren Agur Meaberen lanak eta Ana Urkizaren poemategia; narratzaileen artean Katixa Agirre, Beatriz Urruspil donapauletarra eta Eider Rodriguez, bai eta erreportaje antzera irakurtzen ahal dugun Jasone Osororen Bi marra arrosa delakoa. Emazte idazleon testuetako intimitatea…, The different ideologies - Jansenism, armed struggle, and the current monstrous neoliberal market - that have had an influence on the Basque Country, did not left much space to women. For that reason I analyzed the works of different authors (Leire Bilbao, Miren Agur Meabe and Ana Urkiza, Katixa Agirre, Beatriz Urruspil, and Eider Rodriguez), as well as Jasone Osoro's report Bi marra arrosa. The sense of intimacy in the writing of these women is terrifying. It becomes the last place left…Euskal subjektuaren bilakaera erromaneskoa : desberdintze estrategiaren eta homologazio nahiaren arteko negoziaketa literario-ideologikoak

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Apalategi, Ur

Bere burua euskaldun gisa pentsatzen duen subjektuaren bilakaera erromaneskoa da artikulu honek esploratu gogo duena, bere agerpen testualetik, Erdi Aro berantiarrean, egundaino. Ekoizpen literarioa ideologikoki irakurriz, eta ideologia politikoaren irakurketa literarioa burutuz, nortasun nazionalaren funtzionaltasuna ezarri nahi da agerian. Esentzialismo erromantikoaren, anti-esentzialismo modernoaren nahiz bi formula horien arteko konbinaketa ala gainditze ahalegin guztien atzean, finean,…, The goal of this article is to study the fictional evolution of the subject who thinks himself Basque, from its appearance in the late Middle Ages to the present day. In making an ideological reading of literary production, and a literary reading of political ideology, we wish to highlight the functional nature of national identity. Behind romantic essentialism, modern anti-essentialism, and every attempt to overcome or combine these two formulas, we eventually find a pragmatic player with a…Harri eta herri eta Etiopia artean : modernitatea euskal poesian

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Sarasola, Beñat

Artikulu honen xedea euskal poesiako modernitatearen inguruko periodizazio eta kontzeptualizazio berri bat ematea da. Orain arteko teorien aldean, modernitate poetikoa Gabriel Arestiren ondorengo belaunaldiak eratu eta gorpuztu zuela defendatzen da. Gisa honetan, Arestiren garaikidea den Mikel Lasatik Bernardo Atxagaren Etiopiarainoko ibilbidea azalduko da, aipatu modernitatearen osatzea den denbora tartea alegia. Hala, aipatutakoez gain, Ibon Sarasola, JosAnton Artze «Hartzabal», Amaia Lasa,…, The main aim of this paper is to propose a new periodization and a new conceptualization of modernity within Basque poetry. In contrast with other theories, it defends that poetic modernity was set up and established by the generation right after Gabriel Aresti's. Thus, it will analyze the path that runs from Aresti 's contemporary poet Mikel Lasa to Bernardo Atxaga's Etiopia, that is to say, the period of modernity's development. Apart from the already mentioned, the…Bakartasuna itxaro bordaren obran

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Dolhare, Katixa

Bakartasuna da Itxaro Bordaren idazlanetan agertzen den gai nabarmenetarik bat. Gai hori konplexua izanez eta era ezberdinetan azaltzen denez Itxaro Bordaren obran, lehenik nozio hori Mendebaldeko literaturaren historian kokatuko dugu, hobeki ulertzeko interesatzen zaigun obraren modernitatea zertan datzan. Aztertuko dugu ondotik bakartasuna zein manera paradoxikotan agertzen den Itxaro Bordaren liburuetan, bai eta gai horri lotuak zaizkion adierazpide arazoak azpimarratuko ere. Azkenik, beti…, Solitude is one of the most obvious subjects in Itxaro Borda's works. Since it is a complex theme that takes different forms in her writings, we will first situate the notion in Western literature, in order to better understand the basis of Itxaro Borda's modernity. Then, we will study the different and paradoxical aspects of solitude in the author's books, and underline which problems related to expression are linked to that subject. Finally, following our thoughts about…Gnosologia cartesiarra dela eta (laburpema)

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Apaolaza, Xabier

Halaz ere, aldi cartesiarrean gertatzen den bezala, egiazkoa ela gezurrezkoa bereizten dituen sinesteko moduko ezagueraren bila aritzeak, aniztasun eszeptiko edo erlatibistaren erdian, jarrera kritikora eramango gintuzke. Descartes izan da, hain zuzen, arrazoiari dagokionez, jarrera kritiko hori eraiki duena. Bestela esateko, arrazoi arrtatsuak aztertuko du pentsamendua, bere burua zainduko du ezaguera egiazkoak eta gezurrezkoak bereiz ditzan edo, nahiago badugu, giza-ezaguerak balio duen ala…Multidisciplinary approach for recombinant protein production bioprocess design with classic and novel expression systems in Pichia pastoris

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Garrigos, Javier

La present tesi doctoral es centra en la caracterització de sistemes d'expressió utilitzats per a la producció de proteïnes recombinants (RPP) en el llevat metilotròfic Pichia pastoris. Al llarg de tot aquest treball s'integren els resultats de diferents camps -enginyeria de bioprocessos i regulació génica- per tal d'ampliar la informació sobre els sistemes d'expressió analitzats i, així, reduir la incertesa a l'dissenyar un bioprocés RPP. En el primer capítol de la…, La presente tesis doctoral se centra en la caracterización de sistemas de expresión utilizados para la producción de proteínas recombinantes (RPP) en la levadura metilotrófica Pichia pastoris. A lo largo de todo este trabajo se integran los resultados de diferentes campos -ingeniería de bioprocesos y regulación génica- con el fin de ampliar la información sobre los sistemas de expresión analizados y, así, reducir la incertidumbre al diseñar un bioproceso RPP. En el primer capítulo de la tesis,…, The present thesis is focused on the characterization of alternative expression systems used for recombinant protein production (RPP) in the methylotrophic yeast Pichia pastoris. Over this whole work, the integration of results from different fields -bioprocess engineering and gene regulation- is attempted in order to fill the gaps that frequently come up when designing a RPP bioprocess. In the first chapter of the thesis, the classical PAOX1-based expression system is thoroughly studied.…Katalana et bideo-jokoak. Itzulpena, ekoizpena eta praktika

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Santamaria, Laura

Aurkezpen honetan katalana eta bideo-jokoekin lotuta- ko hiru arlotako datuak emango ditugu. Helburua kata- lanezko bideo-jokoen hartzaileak definitu eta itzulpenen nondik-norakoak azaltzea da, hauek jokoaren ezaugarrie- kin bat egiteko beharra azpimarratuta.Hasteko, herrialde Katalanetan katalanaren erabilera az- tertuko dugu. Gero, bideo-jokoekin lotutako enpresa ka- talanak aztertuko ditugu, zehazki, ekoizten dituzten pro- duktuetan, jasotzen dituzten diru laguntzetan, eta bertan lan egiten…Una panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar

Repositorio: Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
Murillo Torrecilla, Francisco Javier

La investigación sobre eficacia escolar puede aportar interesantes informaciones que ayuden a la toma de decisiones por parte de administradores, docentes, directivos y políticos para la optimización de los niveles de calidad y equidad de los sistemas educativos. Sin embargo, para que dicha investigación sea realmente útil es necesario que sean trabajos desarrollados a partir del análisis de la realidad a modificar y por investigadores con un profundo conocimiento de ésta. En este artículo se…Sedazio Aringarria bizitzaren amaieran (infografikoa)

Repositorio: Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Belar, A. (Alazne), Arantzamendi-Solabarrieta, M. (María), Hasselaar, J. (Jeroen), Centeno, C. (Carlos)
Hiritar izaeraren hezkuntza

Repositorio: Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Naval, C. (Concepción), Arbués, E. (Elena), Sádaba-Chalezquer, C. (Charo)
Hiritar izaten ikasten

Repositorio: Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Sádaba-Chalezquer, C. (Charo), Arbués, E. (Elena), Naval, C. (Concepción)
Jarrai (1959-1968), hito del teatro vasco de vanguardia, Jarrai (1959-1968), abangoardiako euskal teatroaren ikur

Repositorio: e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Gereñu Odriozola, Idoia

Programa Oficial de Doctorado en Humanidades, Presidente: Francisco Gútierrez Carbajo.- Secretario: Lourdes Otaegi Imaz.- Vocal: Cristina Lasa OchotecoEuskal kazetarien liburutegi digitala: ikerketa-proiektua = Biblioteca digital de periodistas vascos: proyecto de investigación

Repositorio: Repositorio Digital de la UPF
Díaz Noci, Javier

Las siguientes páginas recogen un/namplio proyecto de investigación,/npensado a varios años vista y para un/nequipo de personas, sobre medios de/ncomunicación y periodistas en el País/nVasco. En concreto, se pretende,/ncomo objetivo general, conocer los/nmedios de comunicación vascos y los/nprofesionales que han trabajado en/nellos, de manera que se pueda obtener/nun conocimiento científico general/ny con perspectiva histórica del/nmismo., Honako orri hauek Euskal Herriko komunikabide/neta kazetariei buruzko ikerketa-/negitasmo handi samar bat, urte batzuetarako/neta lagun batzuek burutu/nbehar izatekoa, jasotzen dute. Zehazki,/nhelburu orokor gisa Euskal Herriko hedabideak/neta bertan lan egin duten profesional/nbehar bezala ezagutzea du helburu,/nezagupen zientifiko eta ikuspuntu/nhistoriografiko batetik.SareKOM:Komunikabideen sare soziala

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Garayo Ellacuria, Josu

Ingeniería Técnica Industrial, Industria Ingeniaritza TeknikoaEuskadi eta Nafarroako metodolia eta ustiategien analisi eta konparaketa

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Aleman Arbilla, Adur

Europar Batasuneko esne sektoreak gaur egun pairatzen ari duen egoera jasangaitzak aldaketa baten beharrezkotasuna dakar denon aburura. Era ezberdineko neurriak hartu dira, egoera hau ekiditeko, hobekuntza edo luzera begira iguripen gutxiko neurriak izanik. Honek denak, sektorearen errealitatea ezagutarazteko beharrezkoak diren sistemek duten garrantzia erakusten dute. Hauek baitira neurri zehatz eta eragingarriak hartzeko bide egoki eta zuzenena. Egun, badira sistema ugari, tartean RICAV,…Etxeberri Goikoa Baserriaren (Olaberria, Guipuzkoa) azterketa, aukera ezberdinen hausnarketa eta etorkizunerako proposamena

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Aramburu Artano, Aitor

Baserrian jaioa, txikitatik jaso ditut baserriarekiko zaletasuna eta naturarekiko begirunea. Geroztik, maila handiago edo txikiagoan elementu horien bueltan antolatu dut bizitza. Urteak dira baserrian aurrera begira egin beharreko aldaketei buruz pentsatzen ari naizela, eta proiektua, une egokian heldu da gaur egungo egoeraren azterketa teknikoa eta aurrera begira egin beharreko aldaketei buruzko hausnarketa burutzeko. Hala ere proiektu hau hasera besterik ez da, azterketa, hausnarketa eta…, Ingeniería Agronómica, Nekazaritza IngeniaritzaKulturSare: Euskal kulturaren ataria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Sancho Monzón, Íñigo

Euskal kultura ardatz nagusitzat duen gunea sortzea da helburua. Emankizunen berri eman eta kulturgile eta kontsumitzaileen arteko topaleku bihurtuko den gunea. Web guneek azken urteotan zer nolako joera izan duten kontuan edukiz sortuko den ataria izango da. Proiektua aurrera eramateko, Euskarak barneratzen dituen zazpi probintziak kontuan hartuak izan dira. Gurean, hamaika eragile, talde edota elkarte dira kultur arloan jarduten direnak. Musika taldeak, antzerkigileak, idazle eta…Kalitate kudeaketa sistemak eta oinarrizko gaitasunak Nafarroako ikastetxeetan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Arroniz Murgialdai, Jaione

En los últimos años 119 escuelas de Navarra han decidido formar parte del sistema de gestión de calidad, homogenizando y organizando los documentos además de llevar a cabo planes de mejora para aumentar la calidad de las competencias básicas. Este tema es importante porque el sistema educativo de hoy en día necesita mejoras. Puede haber diferentes formas de realizarlas, pero en Navarra es la gestión de la calidad la que se encuentra vigente y todos los profesores deberíamos tener claro que es…, Azken urteetan Nafarroako 119 eskola kalitate kudeaketan hasi dira lanean 15 sare ezberdinetan. Urtez urte dokumentuak homogeneizatzen, antolatzen eta hobekuntza planak burutu dituzte eskolako kalitatea areagotzeko asmoz eta oinarrizko gaitasunak dauzkaten ahuleziak zuzentzeko asmoz. Gai honek garrantzia du gaur egungo hezkuntza ereduan hobekuntzak beharrezkoak direlako. Bide ezberdinak egon daitezke, baina Nafarroan aldaketak egiteko indarrean dagoena kalitate kudeaketa da eta irakasle guztiok…, In the last years, 119 schools from Navarre have decided to be part of a quality management system, homogenizing and organizing documents in addition to carrying out plans to increase the quality of basic skills. This issue is important because the education system needs to be improved today. There are different ways to promote improvements, but in Navarre, quality management is the only current policy of change, and therefore teachers should be ready for the situation they can find in schools…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanKalitate sistemen kudeaketa Nafarroako ikastetxe publikoetan oinarrizko gaitasunak kontuan hartuz

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Lasa Ormaetxea, Maddi

En este trabajo encontramos la influencia que tienen los sistemas de gestión de la calidad en los centros públicos de Navarra. Partiendo de un apartado teórico donde se detallan los sistemas de gestión de la calidad y las competencias básicas pasamos a un apartado práctico donde hacemos un breve cuestionario a directores y profesores de algunos centros públicos de Navarra. En la parte teórica aparece la información necesaria para poder entender los diferentes sistemas de gestión de la calidad y…, Lan honetan kalitate sistemen kudeaketak Nafarroako ikastetxe publikoetan duen eragina azaltzen da. Atal teoriko batetik abiatuz non kalitate sistemen eta oinarrizko gaitasunen nondik norakoak azaltzen diren, kalitate sarean murgildurik dauden hainbat ikastetxe publikoetako zuzendari eta irakasleei egin zaizkien galdetegietara, hau da, atal praktikora iristen da dokumentu hau. Atal praktikoan kalitate sistemen kudeaketaren eta oinarrizko gaitasunak ulertzeko behar den informazio guztia…, In this essay we will find the influence of the quality management systems in the Navarre public schools. This analysis will begin with a theoretical part where the quality management systems and the basic skills are defined and will go on with a few interviews to some of the principals from Navarre public schools. In the first part we can find the necessary information in order to be able to understand the different quality managemen systems and basic skills. As for the second part, it is…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskararen normalizazioa, esparrua eta gatazka, Conflicto lingüístico, ámbito y normalización del euskera

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Muruamendiaraz Telleria, Aitor

Siendo desde hace mucho tiempo, la normalización del euskera y su desarrollo territorial, motivo de preocupación de la Comunidad Lingüística vasca, y siguiendo las tesis de destacados expertos en la materia; se ha trabajado en primer lugar sobre la identidad de la cultura y la lengua, la propia normalización, los factores del lenguaje, el contexto próximo a la normalización y la relación que esta mantiene con la escuela y en segundo lugar, se ha intentado certificar lo recopilado en el anterior…, Euskararen normalizazioa eta esparrua aspaldidanik direnez euskal hiztun komunitatearen kezka, lan honetan alor hau aztertu dut, zenbait adituren hitzetan oinarrituz hizkuntzaren eta kulturaren nortasuna, normalizazioa bera, hizkuntzaren arlo eta faktoreak, normalizazioaren hurbileko testuingurua eta honek eskolarekin duen harremana landuz batetik, eta marko teoriko honetan bildurikoa egiaztatu asmoz galdetegi batean oinarrituriko arlo praktikoa burutuz bestetik. Galdetegi hau, atal teorikoak…, I have done an analysis of the standardisation and the framework of the Basque language, which is a field that concern the Basque speaker community from a long time ago. For that, I have completed on the one hand a theoretical framework based on some experts’ words, explaining the identity of the language and the culture, the standardisation itself, the task of the language and its factors, the context around the standardisation and the relation it has with the school; and on the other hand, I…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkuntza sistema eztabaidatuz: berrikuntza curricularra eta lan-proiektuen metodologia, El sistema educativo a debate: innovación curricular y proyectos de trabajo

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Olalde Leoz, Malen

¿Es realmente efectivo el sistema educativo convencional? ¿En qué época fueron establecidos sus principios? ¿Responde a las necesidades de la sociedad de hoy en día? En este trabajo partiremos de varias hipótesis como las ya mencionadas que a menudo nos solemos plantear, e intentaremos encontrarles respuestas y conclusiones de fundamento. Para ello, nos serviremos de las investigaciones que han llevado a cabo algunos expertos pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales. Creemos que el…, Hezkuntza sistema konbentzionala benetan eraginkorra al da? Zein garaietan izan ziren zehaztuak haren printzipio nagusiak? Gaur egungo gizartearen beharrak erantzuten al ditu? Anitzetan gure buruari planteatu ohi dizkiogun horrelako hipotesiak proposatuz abiatuko gara lan honetan, baliozko erantzunak eta ondorioak ematen saiatuko gatzaizkielarik. Honetarako, alor desberdinetako zenbait adituk egin dituzten ikerketetaz baliatuko gara. Hezkuntza sistemak itxuraldaketa orokor bat behar duela…, Is the conventional education system really effective? In which time were its principles established? Does it respond to the needs of today’s society? We will start from the formulation of some hypothesis like the ones already mentioned and will try to find appropiate answers and conclussions to them. In order to do this, we will make use of researches carried out by some experts of different professional fields. We think that the education system requires to be entirely reformed, and owing to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanErronka berriak haur-hezkuntzan: familien parte-hartzearen eragina garapen psikologikoan, Nuevos retos en educación infantil: influencia familiar y desarrollo psicológico

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Tirapu Ardaiz, Olatz

Mediante este trabajo he analizado la importancia que tiene la educación que los niños reciben hoy en día. En la educación que reciben los pequeños y las pequeñas participan dos importantes instituciones: la familia y la escuela. El trabajo común de estas dos instituciones es necesario para ayudar al desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños y las niñas. Para ello, la implicación y participación de la familia en el ámbito escolar y en especial en el aula de los hijos y las hijas, es…, Lan honetan, gaur egungo gizartean haurrek jasotzen duten hezkuntzak duen garrantzia aztertu dut. Txikiek jasotzen duten hezkuntza horretan bi instituzio garrantzitsuak hartzen dute bereziki parte: familia eta eskola. Bi instituzio hauen elkarlana beharrezkoa da haurren garapen, ikaskuntza eta sozializazioa eman dadin. Horretarako, familiaren inplikazioa eta parte-hartzea eskola eremuan eta bereziki seme- alaben ikasgelaren barruan, oso garrantzitsua eta lagungarria izango da. Irakasleak…, In this work, I have analysed the importance of education in children today. In education children receive are involved two important institutions: school and family. Common work between these two institutions is necessary to assist the development, learning and socialization of children. Because of that, the involvement and participation of the family is important and helpful in the classroom. The methodology used by the teacher will have a big influence in the involvement and participation of…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEstimulazio goiztiarrari buruzko eztabaida Haur Hezkuntzan: familiak eta belaunaldi digitala, Debate sobre la estimulación temprana en educación infantil: familias y generación digital

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Mujika Rubio, Iraia

Este proyecto nos ha permitido aumentar el conocimiento sobre la estimulación temprana: conjunto de técnicas utilizadas en la sociedad, en la escuela y en el ambiente familiar durante el periodo de educación infantil (de 0 a 6 años). Nos hemos esforzado en ofrecer información amplia sobre la socialización primaria aclarando conceptos desde el punto de vista de la sociología, psicología y pedagogía y basándonos en los análisis elaborados sobre las conclusiones de investigaciones realizadas por…, Proiektu honek estimulazio goiztiarrari buruzko jakintza zabaltzeko aukera eman digu: gizarte, eskola eta familia giroan haur hezkuntzan zehar (0tik 6 urtera) praktikan jartzen den teknika multzoa. Lehen mailako sozializazio bezala ezaguna den kontzeptuari buruzko informazio anitza eskaintzen saiatu gara, soziologia, psikologia eta pedagogiaren ikuspegitik datuen argipena eginez eta zenbait adituk burututako ikerketen ondorioen analisiak eginez. Babybit deituriko programa jakin baten…, This project has allowed us to increase the knowledge about early stimulation: the method is used in the society, in the school and in families during early childhood (from 0 to 6 years). We have made an effort so as to offer broad information relating to the first socialization. For that, we have clarified concepts from the point of view of sociology, psychology and pedagogy and basing on our analysis about conclusions of some researches. We have performed an analysis of a program called…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEspazio kontzeptuaren irakaskuntza ikaskuntza ahalbidetzeko ikas jardueren proposamena

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Quijera Salaberria, Maialen

A lo largo de este trabajo de fin de grado, pueden leerse diversas teorías e investigaciones hechas por diferentes autores sobre las nociones y categorías espaciales que se encuentran en el ámbito educativo, ya sea en infantil o en primaria. Gracias a autores como Hannoun, Piaget o Lynch ha sido posible recopilar diferente información sobre la percepción espacial del niño o la percepción geográfica. A lo que a la parte práctica se refiere, el arquitecto Josep Muntañola ha sido una gran…, Aurrean dugun Gradu bukaerako idazki honetan, haur zein lehen hezkuntzan haurren espazialitatearen inguruko nozio eta kategoria desberdinen hainbat ikerketa eta teoria biltzen dira. Hannoun, Piaget edota Lynch bezalako autoreei esker, haurren pertzepzio espaziala zein pertzepzio geografikoaren inguruko informazio mordoa bildu da. Modu honetara ikusi ahal izan da, espazioa oso kontzeptu abstraktua dela eta arlo psikologikoak zer esan handia duela arlo honen inguruan mintzatzen garenean. Lan…, Throughout this work to grade, we can read various theories and research by different authors on spatial concepts and categories that are in education, whether child or primary. Thanks to authors like Hannoun, Piaget or Lynch has been possible to collect different information about the child's spatial perception or geographical perception. A far as the practice is concerned, the architect Josep Muntañola has been a great reference when adapting and creating new activities to work with…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkuntza eleanitza eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: hiru kasu praktiko

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Itxaso Guillén, Maialen

El objetivo de este trabajo es analizar en tres casos prácticos la posibilidad de escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales en modelo de inmersión lingüística (Euskara) de Navarra. Se han buscado los fundamentos del bilingüismo en autores relevantes como Cummins y Baker y otros más cercanos como Etxeberria, quienes coinciden en las ventajas del aprendizaje de una segunda lengua en edad temprana y dan gran relevancia a aspectos emocionales y sociales. También se ha…, Lan honen helburua Hezkuntza Premia Bereziak dituzten Nafarroako ikasleak murgiltze prozesuan (Euskaraz) eskolatzearen aukera ikertzea da, hiru kasu praktikotan oinarrituta. Elebitasunaren oinarriak Cummins eta Baker, eta hurbilagoa den Etxeberria autore nabarmenetan bilatu dira. Bigarren hizkuntzaren ikaskuntza goiztiarrak dituen abantailetan bat datoz; eta gainera, elebitasunak alderdi emozional eta sozialetan eragin handia duelakoan daude. Uri Ruizek proposatutako planteamendua ere baloratu…, The main aim of this work is to analyse three case studies regarding the possibility of educating pupils with special educational needs in a Basque language immersion programme in Navarre. The foundations of bilingualism have been sought in authors such as Cummins and Baker and, amongst others, Etxeberria. They agree on the benefits of learning a second language at an early age, and give great importance to social and emotional aspects. The approach of Uri Ruiz, who defends the idea of not to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanJoera geografikoen eraginaren analisia lehen hezkuntzako geografiaren testu liburuetan, Análisis de las tendencias geográficas en los libros de texto de geografía de educación primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Linzoain Ramos, Ion

El objetivo primordial de esta investigación, es analizar cómo han recogido los libros de texto del conocimiento del medio del tercer ciclo de Primaria aquellos contenidos relacionados con la geografía, precisando qué tipos de corrientes geográficas influyen y el enfoque con el que trabajan. Se ha estudiado la producción en lengua vasca de dos editoriales, más en concreto dos libros del primer curso del tercer ciclo de primaria con presencia en el ámbito autonómico navarro en la primera década…, Ikerketa honen funtsezko helburua, Inguruaren Ezaguera arloko Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko testu liburuek, Geografiari erlazionaturiko edukiak nola jasotzen dituzten aztertzea da, bertan eragina duten Geografia ikusmolde eta korronte Geografiko ezberdinak zehaztuz. XXI. mendeko lehen hamarkadan Nafarroako Foru Komunitatean presentzia izan duten bi argitaletxeren Euskarazko ekoizpenak ikertu dira, hain zuzen Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko lehen mailari zuzenduta daudenak. Erabili…, The main aim of this research is to analyze how the third cycle of Primary textbooks collected those contents related to Geography, specifying which geographical currents and approaches have more influence in them. We have studied the Basque language production of two editorials, more specifically two books from the first year of the third cycle of Primary which have had presence in the first decade of this century in Navarre Autonomous Community. It has been used a quantitative methodology for…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanKalitate kudeaketa sistemak eta oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan, Sistemas de gestión de calidad y competencias básicas en educación primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Gamarra Ruiz de Larramendi, Eneko

Este trabajo de fin de grado (TFG) es un trabajo analítico-teórico sobre los sistemas de gestión de la calidad educativa relacionado directamente con las competencias básicas en la educación primaria. Para realizar dicho análisis, trabajare en un marco teórico que encuadre estos dos conceptos que se completan entre si, mediante una contextualización histórica de ambos elementos y su desarrollo mas teórico en la educación y mas concretamente en nuestra comunidad foral, Navarra. Para contrastar…, Gradu amaierako lana hau (GAL) kalitate sistema kudeaketaren eta oinarrizko gaitasunek lehen hezkuntzan duten erlazioari buruzko lan analitiko - teoriko bat izanen da. Esandako analisia egiteko, haien artean osatzen diren bi elementu hauek biltzen dituen marko teoriko batean lan egingo dut, bien testu inguratze historikoen bitartez, baita hezkuntzan orokorrean, eta Nafarroan konkretuan, izandako garapen teoriko baten bitartez ere. Alderdi teoriko hauek errealitatearekin alderatzeko, haien…, This end of grade project (EGP) is an analytic-theoretical approach to the quality management systems in education, directly related to the basic competences in primary education. To carry out the previously mentioned analysis, I’ll work in a theoretical framework to cover both concepts, which are mutually complemented, by means of a historical contextualization of both elements and their theoretical development in education, and more precisely in our chartered community, Navarre. In order to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHirurogeita hamargarren hamarkada eta gaur egun: gizartea, familia eta hezkuntza, 70. hamarkada eta gaur egun: gizartea, familia eta hezkuntza

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Apecechea Berho, Bidane

Mediante este escrito estamos tratando un tema de gran importancia: la relación e influencia que tienen entre si la sociedad y la educación. Para ello, nos centraremos en distintos elementos como la familia, la escuela y el proceso de socialización que posibilitan estos. Con este trabajo se propone la comparación de dos épocas y realidades. De este modo mediremos los cambios que se han dado tanto en un elemento como en el otro y las consecuencias que han acarreado estas en la actualidad.…, Gaur egun garrantzia handia duen gaia lantzen da idazki honen bitartez: gizartea eta hezkuntzaren arteko erlazioa bai eta horien arteko eragina. Horretarako, elementu desberdinetan zentratuko gara, familian, eskolan eta hauek ahalbidetzen duten gizarteratze prozesuan. Lan honen bitartez, bi garai eta errealitateen arteko konparaketa bat planteatzen da; modu honetan, elementu batean, zein bertzean eman diren aldaketak aztertuz eta honek egungo egoeran izan duen eragina neurtuz. Honekin lotuta,…, With this writing we are going to talk about a current issue: the relationship between society and education. For that, we will focus on different aspects of our surrounding such as family, school and the media. They all affect on our character and have consequences in our socialization process. In the present work we are going to compare two realities lived in the same surrounding but in different times: the seventies and the present. Finally, we will try to find out the most important…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanAgente sozializatzaile berria Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleengan: Internet, Un nuevo agente socializador entre el alumnado de tercer ciclo de Primaria: Internet

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Etxarri Zabaleta, Andrea

Hoy en día las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación), entre ellas Internet, se han convertido en importantes agentes de socialización, sobre todo entre niños y jóvenes, los cuales son llamados nativos digitales. El siguiente trabajo estudia la valoración que hacen de Internet los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y los riesgos y posibilidades que ofrecen estos medios (acceder a contenidos multimedia, posibilidades interactivas y comunicarse entre sí). La función es…, Gaur egun IKTak (Informazio eta komunikazioaren teknologiak), haien artean Internet, sozializazio agente garrantzitsuak bilakatu dira, batez ere haur eta gaztetxoen artean, zeinak natibo digital izendapenaren azpian ezagutzen diren. Hurrengo lanak Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako haurrek Interneti buruz egiten duten balorazioa aztertzen du, baita teknologia berri honek aurkezten dituen arrisku eta aukerak ere (ikus- entzunezko edukietara sarbidea, elkarrekintza eta komunikazioa). Haien…, Nowadays, Information and Communication Technologies (ICT), especially Internet, have become into important socializing agents. These agents primarily affect children and young people, who are called “digital natives”. This paper/document analyses the evaluation of Internet in third cycle of Primary School pupils. It further assesses potential risks to children of emerging Web 2 possibilities. To children it´s function is mainly playful, prioritizing their aim of communication between them. It…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEskola liburutegia, Lehen Hezkuntzako ikasleen irakurzaletasuna bultzatzeko baliabidea, La biblioteca escolar, recurso para la animación a la lectura del alumnado de Educación Primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Berrio Goñi, Maider

Este proyecto trata sobre cómo se puede utilizar la biblioteca escolar para animar a la lectura a los alumnos de primaria. Recoge algunos aspectos normativos que tratan de la lectura y la animación a la lectura. De hecho, en el currículum y en las evaluaciones diagnósticas se subraya la importancia que hoy en día tienen estos aspectos, ya que para el desarrollo de la competencia lectora el gusto por la lectura es fundamental. Por otro lado, se explica el uso que debe de tener la biblioteca en…, Proiektu honek eskolako liburutegia Lehen Hezkuntzako ikasleen irakurzaletasuna bultzatzeko nola balia daitekeen azaltzen du. Hezkuntzari buruzko lege-arauak kontuan hartzen dira, gaur egun irakurzaletasunak eta irakurtzeak bereziko aipamena baitute. Curriculumean nahiz ebaluazio diagnostikoetan irakurtzeari eta irakurzaletasunari garrantzi handia aitortzen zaie. Izan ere, irakurzaletasuna irakurmena garatzeko funtsezkoa da. Bestalde, eskolako liburutegiak eta ikasgelakoak izan behar duten…, This project is about how you can use the school library to encourage reading to elementary students. Includes formal aspects because, nowadays reading animation and reading have a special meaning in learning process. You must read to develop reading skills. Therefore, the importance of reading is stressed in the curriculum and diagnostic evaluations. On the other hand, the text explains the use must have the library, especially as a tool for reading entertainment. For this the library should…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMagnitudeen irakaskuntza oinarrizko gaitasunen arabera; LHko 2. zikloa

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Arbizu Perpiñá, Imanol

Las magnitudes, es uno de los conceptos que más se trabajan en la asignatura de matemáticas, y que más utilidades tiene en la vida diaria. Por ello, en este trabajo, se va a analizar la influencia que tienen las habilidades básicas del currículum educativo, a la hora de aprender diferentes magnitudes en tercero de primaria. Para ello, se analizarán los resultados que obtengan varios alumnos de tercero de primaria, después de que hayan contestado a varias cuestiones sobre las magnitudes…, Matematikako irakasgaiaren barruan, hezkuntza sistemako ikas maila guztietan lantzen den eduki garrantzitsu bat magnitudeak dira; gainera, bizitzako hainbat egoeratan erabiltzeko edota aplikatzeko aukera oso handia daukan edukia da. Honexegatik guztiagatik, lan honetan, lehen hezkuntzako 3. mailan, hezkuntza curriculumeko oinarrizko gaitasunak, magnitudeak ikasterako orduan, zer nolako eragina duten analizatuko da. Honetarako, lehen hezkuntzako 3. mailako hainbat ikasleek, magnitudeei buruzko…, The magnitudes, is one of the most important concept in mathematics and in primary education. It is used every day, every moment. For these reasons, in this project, will be analyzed the influence of the basic skills of the educational curriculum, when the students of third level of primary education are learning the magnitudes. Some pupils of third level will have to answer some question about magnitudes, about money-system, length and time measurement. These three magnitudes, they had been…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMatematikaren lana bigarren zikloko bost urteko haurren gelan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Prieto Zugasti, Naike

El tema principal del trabajo son las matemáticas. Teniendo como ejemplo lo visto durante seis semanas en una clase de niños de cinco años de segundo ciclo de Educación Infantil, se analiza la situación de las matemáticas. El trabajo está dividido en apartados; antecedentes y objetivos, el cual está escrito en lengua castellana. En él se analiza cómo ve o valora la gente hoy en día la Educación Infantil. En el segundo punto se plantean unas cuestiones las cuales pueden surgir a lo largo de la…, Lan honetan jorratzen den gai printzipala matematika da. Haur Hezkuntzako bigarren zikloko bost urteko gela batean sei asteetan ikusitakoa adibide moduan hartuta, matematikaren egoera nolakoa den aztertzen da. Lanak puntu ezberdinetan banaturik dago; aurrekariak eta helburuak, atal hau gazteleraz idatzita dago eta bertan, gizarteak Haur Hezkuntza nola ikusten edo baloratzen duen aztertzen da. Bigarren atalean, galderak daude, lana irakurtzerakoan sortu daitezkeen arazoak. Jarraitzeko, ingurune…, The main theme of the work is Mathematics. Taking the example of a class of five-year-old children second cycle of infant school, analyzes the status of Mathematics. The work is divided into sections, backgrounds and objectives, which is written in Spanish. It examines how people see or value nowadays infant education. On the second point are established some issues which may appear during the reading. To continue, there is the theoretical framework where the theoretical parts of the work: the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanProblemen ebazpena lehen hezkuntzako lehen zikloan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Aizkorreta Korta, Kattalin

Dos serían los objetivos de este trabajo: por un lado, activar la conciencia de la importancia de los problemas matemáticos en la educación primaria y más concretamente en el primer ciclo; por otro, analizar la metodología idónea dentro de un contexto para haga posible el desarrollo integral de los alumnos. Para empezar se hace un recorrido a lo largo de la historia de los diferentes modelos pedagógicos utilizados, hasta llegar al que se utiliza hoy en día, o por lo menos a la que se debería de…, Lan honen xedeak bi dira, alde batetik, problema matematikoek lehen hezkuntzan, eta zehazki, lehen zikloan duten garrantziaz kontzientzia piztea, eta bestetik, problema matematiko hauek ikasleek aurrerapausoak eman ditzaten nola planteatu behar diren aztertzea. Hasteko irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan erabili izan diren eredu pedagogiko ezberdinak aztertuko dira, gaur egun matematikaren didaktikan erabiltzen den eredua edo erabili beharko litzakeena (eredu sistemikoa) aztertzera iritsi arte.…, The aims of this work are two. On the one hand, to make society aware of the importance that mathematical problems have in primary education, more precisely, in the first stage. On the other hand, how to proceed with these mathematical problems so that students can make progress. Firstly, different pedagogical models used in the teaching-learning process are analyzed, finishing with the teaching model that nowadays it is or, at least, it should be applied (systematic model). Secondly, different…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanLaukien bidez geometrian ikasleek izaten dituzten ohiko akatsak aztertuz

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Intxusta Martin, Maitane

En el siguiente estudio se analizan los errores habituales que tienen los/as alumnos/as del tercer ciclo de educación primaria correspondientes al área de geometría. Para comenzar, se realiza una encuesta a una tutora de dicho ciclo y se investigan los respectivos libros de texto. Una vez identificados los errores, se concretan los objetivos y las hipótesis que se quieren trabajar. A continuación se facilita la información y documentación necesaria para realizar el estudio, en la cual, se…, Proiektu honetan, gaur egun lehen hezkuntzako hirugarren zikloko ikasleek geometria alorrean izaten dituzten ohiko akatsak aztertzen dira. Lehendabizi ikasleek izaten dituzten ohiko akats hauek zeintzuk diren ezagutzeko, eskola bateko hirugarren zikloko tutore bati galdeketa bat egiten zaio eta eskolan matematika irakasgaian lantzen duten testuliburua miatzen da. Behin ohiko akats hauek identifikatu direlarik, azterketaren bitartez lortu nahi diren helburuak eta emango diren hipotesiak…, The aim of this project is to analyze the usual mistakes that the students in the 5th and 6th grade of primary do in geometry. In order to know what those errors are we have had an interview with a teacher of the 3rd cycle. We have also analyzed the book that students use in mathematics. Once we have detected the errors, we have defined the objectives and the hypothesis to do this research. We have collected the information which is needed to carry out the research. The information is related…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHaurren jarduera matematikoa: egoerak eta lan-koadernoak

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Etxabe Usandizaga, Ane

A la hora de trabajar las matemáticas en el aula de educación infantil es común ver cuadernos y fichas. Siendo esto así, hay que identificar las nociones detrás de las fichas y conocer las teorías que tienen domo base; teoría de conjuntos y la lógica binaria. Conocer las teorías de aprendizaje y los modelos de trasmisión es favorecedor. También existen teorías que proponen trabajar las matemáticas de una manera diferente, como son el principio de globalización y el aprendizaje basado en las…, Haur hezkuntzan matematika lantzeko orduan oso ohikoa da lan-koaderno eta fitxen erabilera. Hau horrela izanik fitxen azpiko nozioak identifikatu behar dira eta hauek oinarrian dituzten multzoen teoria eta logika bitarra ezagutu. Eman daitezken ikaskuntza ereduak eta hezkuntzan diren transmisio ereduak ikustea ere baliogarria da. Matematika beste era batzuetara lantzea proposatzen duten teoriak ere badira, hala nola, globalizazio printzipioa edo egoera didaktikoetan oinarritutako ikaskuntza. 5…, To work mathematics in early childhood classroom is common to see books and worksheets. This being so, we must identify the concepts behind the worksheets and know the theories where are based, set theory and binary logic. Knowing the learning theories and transmission models is also helpful. There are theories that propose to work the math in a different way, such as the principle of globalization and situations based learning. We analyzed the worksheets of 5 year old classroom and assessed…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMaterial fisikoen erabilera aritmetikan; LHko 1. zikloan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Otazu Larrasoaña, Uxua

La aritmética es un es un factor importante dentro del área de las matemáticas. Mediante este apartado, los alumno/as tienen la oportunidad de aprender, entender y reforzar las operaciones que trabajen en clase. Es por ello que en el Trabajo Fin de Grado se desarrolla dicho apartado, especialmente, que tipo de material físico se usa en las escuelas, y a su vez de que manera. De este modo, este estudio se ha centrado en una muestra particular, localidad y cantidad exacta de alumno/as. Una vez…, Aritmetika matematika arloaren barne lantzen den atal garrantzitsua da. Bereziki, ikasleek eragiketak nola egiten diren ikasteko, ulertzeko eta indartzeko irakasten dena. Horregatik, Gradu Bukaerako lanean zehar atal horren inguruan egindako azterketa garatzen da, aritmetika lantzerakoan zer nolako material fisikoak erabiltzen diren eta hauen erabilera. Horretarako, azterketa aurrera eramateko lagin zehatz bat aukeratu da, honen kopurua eta bizitokia ere. Behin hau finkatuta dagoelarik, orduan…, Arithmetics is an important section within the field of mathematics, where students learn how to procedure in different operations, and also to understand and fix those proceedings that teacher explains. Thus, through the final Grade dissertation it has been carried out a research within this field, but focusing especially on the type of material that is used when working with arithmetics, and the sort of uses it has. In order to do that, a specific sample has been chosen, together with its…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHaur hizkera etxetik eskolara: ezaugarriak, erabilera eta Baztango kasua

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Elizagoien Elizegi, Jaione

Este trabajo parte del concepto del habla del niño, con el propósito de entender la diferencia entre el habla producido por el niño y el habla dirigido al niño. Nosotros hemos tratado la segunda forma del habla teniendo como referencia el Valle de Baztán: Baztango Euskal Haur Hizkera (BHH). Se señalan las múltiples formas que puede adoptar el uso del BHH en el ámbito escolar y familiar. De igual manera, hemos definido las características del habla (verbales y no verbales); hemos comenzado por…, Lan honetan haur hizkeraz aritu gara eta bereziki Baztango Euskal Haur Hizkeraz (BHH). Lehenik eta behin, Haur hizkera terminoaren definizioa zehaztu dugu eta ongi bereizi zer den haurrek egiten duten hizkera eta haurrei egiten zaiena. Gu bigarrenaz aritu gara. Ondoren, BHH-ren erabileraren azterketa egin dugu, bai etxean bai eskolan, euskararen gainean eginak dauden zenbait ikerketa oinarri hartuta. Horrekin batera, hizkeraren zenbait ezaugarri ere aztertu ditugu (berbalak eta ez berbalak),…, In the following document, we have been working on children language and we have focused it especially in Baztan. First of all, we have specified the definition of it, and we have also divided two different terms: the language the children use, and the one it is used with them. We have focused our attention in the last one. After that, we have done a research about the children language in Baztan, both in school and at home. For that, we have used some different references about Basque. We have…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanAhozko literatura Haur Hezkuntzako ikasleen euskarazko mintzamena hobetzeko baliabidetzat, La literatura oral como recurso para la mejora de la competencia oral en euskera de alumnos de educación infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Ferreira López, Nelida

El trabajo que voy a realizar está basado en lo aprendido en la asignatura Didáctica de la literatura infantil y a lo largo de toda la carrera. Este trabajo sigue el siguiente esquema: Lo primero que voy a hacer es ubicar el tema, la tradición oral, concretamente el folclore infantil en el ámbito escolar. Seguidamente, dejaré bien definidos cada uno de los conceptos de este tema, para no dar lugar a confusiones. Tras ello, analizaré cómo está incluida la tradición oral en el curriculum infantil…, Karrera guztian zehar eta Haur literaturaren didaktika ikasgaian ikasitako guztia kontuan izanik, lan hau horretan oinarriturik eta gidoi bat jarraiturik egin behar dut. Burutu behar dudan lehenengo gauza ahozko tradizioaren, zehazki, haur folklorearen gaia eskolako esparruan kokatzea izango da. Jarraian, gai honi dagozkion kontzeptuak argi eta garbi adieraziko ditut, inolako zalantzarik edo gaizki ulerturik sor ez dadin. Ondoren, ahozko tradizioa Haur Hezkuntzako curriculumean txertatuta…, I have done this project taking in account the skills I had learned from the children´s literature didactic subject and of course, during all my university studies. First of all, I´m going to deal with the oral tradition as a general subject, paying special attention to child folklore in scholar area. After that, I´m going to try to define different concepts that have to do with my subject, in order to avoid possible confusion. Then, I´m going to analyze how the oral tradition is taught in the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMusikaren soinuaz sormena eskolan garatu

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Alastuey Garcia, Jone

En este proyecto se habla sobre la relación entre la música y la creatividad. Además, se trata también la influencia que tienen estas dos en la educación, en concreto en la Educación Primaria, y la necesidad de trabajarlas en este ambito. Para ello, para poder trabajar la música y la creatividad en educación se han creado tres bloques o formas de ver estos conceptos: Por un lado, estaría el crear música, a través de la improvisación y utilizando la percusión corporal, la pequeña percusión y la…, Proiektu honetan, musikak eta sormenak duten erlazio edo loturaz hitz egiten da. Gainera hauek hezkuntzan eta zehazki Lehen Hezkuntzan duten eraginaz eta bertan parte hartzearen beharraz ere hitz egiten da. Honetarako, musika eta sormena hezkuntzan landu ahal izateko hiru bloke edo ikusmolde bereiztu dira: Batetik, musika sortzea izango genuke, hau da, inprobisatuz, gorputz perkusioa, perkusio txikia eta ahotsa erabiliz sormenean nola eragin genezaken aztertuko da. Bestetik, musikak gizakion…, This project talks about the relationship between music and creativity. Furthermore, it is also the influence of these two in education, particularly in primary education, and the need to work them in this field. To do this, in order to work the music and creativity in education have developed three blocks or ways of seeing these concepts: On the one hand, would be to create music through improvising and using body percussion, small percussion and voice, will explore how this might influence…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanGizarteratze trebetasunen trataera lehen hezkuntzan: analisia eta proposamenak

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Bernarte Atxa, Oihane

En el presente Proyecto Fin de Grado, se ha llevado a cabo una investigación sobre el tratamiento de las Habilidades Sociales en las instituciones educativas, basándose en las habilidades concretas tratadas por los tutores de Educación Primaria, así como en la frecuencia de aplicación de dichas actividades. Para la consecución de este fin, se ha recabado información referente a los conceptos de competencia social y habilidad social, y una vez estudiados los recursos teóricos, se han redactado…, Gradu amaierako lan honetan, Hezkuntza erakundeetan landutako Gizarte Trebetasunen inguruko ikerketa gauzatu da. Nafarroan barna kokaturiko ikastetxe ezberdinetan, Lehen Hezkuntzako tutoreek jorratutako gizarte trebetasunak eta lanketa hauen maiztasuna hartu da oinarri moduan. Honetarako, gaitasun sozial eta gizarte trebetasun kontzeptuen inguruan informazioa jaso eta ezagutza baliabideak jorratu ondoren, galdetegiak prestatu izan dira. Hauetan agertzen diren item bakoitzak giza-trebetasun bati…, The aim of the present Degree Thesis has been to accomplish a research about the treatment of social skills in educational institutions, based on the specific social skills treated by the tutor at Primary Education classes, as well as the frequency the application of these activities. In order to achieve this purpose, the first step has been to collect information related with social competence and social skills concepts. After studying the theoretical resources, a number of questionnaires have…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMultikulturaltasuna musika eta dantzekin lantzeko kontzertu didaktikoaren proposamena, Propuesta de un concierto didáctico para trabajar la multiculturalidad

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Cortezón Tellechea, Pablo

A lo largo de esta propuesta se fomenta creación de un espectáculo didáctico para estudiantes de educación Primaria para, de esta forma, ofrecer una herramienta útil como son los conciertos didácticos a los profesionales de la educación. A través de esta propuesta se abre una vía para el trabajo de la multiculturalidad en las aulas, un tema que está tan en auge en la sociedad de hoy en día. Para ello se proponen una serie de actividades relacionadas con danzas y músicas de otras culturas con…, Proposamen honetan zehar Lehen Hezkuntzako ikasleentzako ikuskizun didaktiko baten sorkuntza sustatzen da. Modu honetan, kontzertu didaktikoak diren tresna erabilgarri bat aurkezten zaie hezkuntza arloko profesionalei. Proposamen honetan zehar, gaur egungo gizartean hain indarrean dagoen multikulturaltasunaren gai lantzeko bide bat aurkezten da. Horretarako, kultura desberdineko dantza eta musikarekin erlazionatutako jarduerak proposatzen dira, hauekin, kultura desberdinenganako errespetua eta…, With this proposal we encourage the creation of a didactic show for primary school students in order to provide a useful tool such as educational concerts for education professionals. Through this article, we propose a new strategy for multiculturalism work in the classroom, an issue that is booming in nowadays in our society. In order to achieve this aim, we propose a group of activities related to dance and music of other cultures, which attempt to emphasize on respect and tolerance towards…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanBaratze ekologikoa eta elikadura osasuntsua lehen hezkuntzan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Eguaras Mendo, Elena

En este trabajo se presenta una propuesta de mejora del huerto ecológico escolar en el Colegio Público Ezkaba de Ansoáin, Navarra. Este proyecto se plantea como una herramienta pedagógica y didáctica, a modo de un modelo práctico que permite la comprensión de los contenidos sobre Educación Ambiental y, a su vez, permite relacionar diferentes áreas curriculares que hacen de este trabajo en un proyecto educativo global. De esta manera, la propuesta se convierte en una apuesta por la agricultura…, Lan honen bidez, Nafarroako Antsoaingo Ezkaba Ikastetxe Publikoaren eskolako baratze ekologikoaren hobetze proposamen bat aurkeztu nahi da. Proiektua hau baliabide pedagogiko eta didaktiko bat bezala planteatu da. Eta, eredu praktiko baten modura, Ingurumen Hezkuntzaren edukien ulermena ahalbideratzeko, eta, aldi berean, curriculumeko arlo ezberdinak harremanetan jartzeko aukera eman nahi izan du, proposamena hezkuntza proiektu global bihurtuz. Horiek horrela, proposamena nekazaritza…, We present here a proposal to improve the organic kitchen garden in the State School of Ezkaba, Navarra. The idea is to use it as an educational and teaching tool where pupils can work in contents related to environmental education and other curricular areas in a global project. The proposal wants to support the organic farming as well as teaching pupils the way to grow healthy food. The organic kitchen garden is, at the same time, a good way to make the pupils aware of the importance of having…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanAniztasunaren trataera; egokitzapen curricularra eta hau klasean aplikatzeko teknika psikopedagogikoak

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Echagüe Alcalde, Aitor

El tema central de este trabajo es la diversidad. Más concretamente, una de las estrategias que se llevan a cabo cuando percibimos que un alumno tiene necesidades especiales; la adaptación curricular. Y qué tipo de técnicas psicológicas llevar a cabo en la aplicación de esta adaptación en el día a día. Una de las responsabilidades de un profesor es atender a la diversidad que existe en su clase, y responder a las necesidades educativas de cada alumno. Cuando el tutor se encuentra en su clase un…, Lan honetan aniztasuna da oinarrizko gaia. Zehatzago, ikasle batzuen behar bereziei aurre egiteko erabiltzen den estrategia bat; egokitzapen curricularra. Eta zer nolako teknika psikologikoak erabili behar diren hau eguneroko klasetan aplikatzeko. Gaur egun, irakasleon zereginen artean, klasean existitzen den aniztasunari erantzutea dago. Askotan, irakasleok behar bereziak dituen ikasle batekin topo egiten dugu. Kasu hauetan, prozesu bat dago finkatuta behar hauei aurre egiteko. Baina, askotan…, The main topic of this Project is Diversity. More precisely, one of the strategies that are performed when we notice that the pupil has special necessities. The curriculum development´s adaptation. Which psychological techniques must be taken in care in the realization of the daily adaptation. One of the responsibilities of a teacher is to take care of the diversity of the class, and answer the learning individual necessities of each student. When the teacher found in a class a possible case of…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanZientzia esperimentala, ikaskuntza prozesuaren ardatza lehen hezkuntzako klaseetan, La ciencia experimental como eje para la educación en primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Galarza Mateo, Edurne

Con este trabajo se quiere reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias naturales que se llevan a cabo hoy en día. Los estudiantes se deben convertir en miembros activos de una sociedad en constante cambio. Para ello, las clases de educación primaria que se desarrollan desde el punto de vista teórico y expositivo en las ciencias naturales, deben sustituirse por prácticas experimentales, experiencias, en las que los elementos más activos de los procesos de aprendizaje sean los estudiantes.…, Lan honen bidez gaur egungo natur zientzien didaktikaren inguruko hausnarketa egin nahi da. Ikasleak etengabeko aldaketan dagoen gizarte bateko kide aktibo bihurtu behar dira. Horretarako, lehen hezkuntzako klaseetan ematen den natur zientzien ikuspegi teorikotik aldendu egin behar da, ikasleak elementu aktibo garrantzitsuena izanik ikaskuntza prozesuan. Lehen Hezkuntzako curriculumak gaitasunak garatzeko zehazten dituen helburuetatik, urtean zehar garatzen diren kontzeptuetara desberdintasun…, With this work we want to reflect on how the teaching of natural sciences are conducted nowadays. Students must become active members of a changing society. To this end, primary education classes that are developed from the theoretical and expository way in natural sciences, should be replaced by processes in which the most active elements of the learning process are the students. There are many differences between the targets specified in the curriculum of primary education, and concepts that…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEskola berriak izatetik, proiektu berriztatzaileak aurrera eramateraino

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Jauregi Iturriotz, Alaitz

En este trabajo de fin de grado, se hace un estudio de las diferentes ideologías y proyectos alternativos o innovadores que ha habido o que hay en educación, en algunos casos acompañado con una aplicación práctica de los mismos. El trabajo esta diferenciado en tres apartados diferentes. En la primera parte, se darán unas pequeñas pinceladas sobre los cambios educativos más relevantes acaecidos a lo largo del tiempo, desde el comienzo de la escritura, hasta nuestros días. Seguidamente, el…, Gradu amaierako lan honetan, hezkuntzan egon diren eta dauden ideologia eta proiektu berriztatzaile edo alternatiboen inguruko azterketa egiten da, zenbait kasutan hauen aplikapen praktikoarekin batera. Hiru atal desberdinetan banatuta dago. Lehenengo zatian, denboran zehar hezkuntzan egon diren aldaketa esanguratsu batzuen inguruko xehetasun txiki batzuk azalduko ditugu, idazketaren sorreratik gaur egunera iristen dena. Jarraian ikerketa lau eskola zehatzetara mugatuko da. Eskola hauetako bi…, In this final degree work, it is done a research about the different alternatives or innovative ideologies and projects which were or are in Education. In some cases, they have their practical application. The work consists of three different parts. In the first one, we can see some relevant changes that have occurred during The History of Education from the creation of writing to nowadays. Next, the research is focused on four different schools in order to see how they work. Two of those…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIrudia elementu didaktiko gisa: analisia lehen hezkuntzako eskola liburuetan, La imagen como elemento didáctico: análisis en libros escolares de educación primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Goyeneche Cavero, Daniel

La importancia que tienen las imágenes en la cultura actual y su especial influencia en los niños/as ha motivado a realizar un análisis didáctico de éstas en los libros escolares. Este análisis se realiza atendiendo a la variedad tipológica y de fuentes de las imágenes, sus funciones, la relación de éstas con respecto al lenguaje escrito y los valores socio-culturales subyacentes en ellas. En concreto, se analizan cualitativa y cuantitativamente 23 imágenes obtenidas de los libros de texto…, Irudiek egungo kulturan duten garrantziak eta haurrengan duten eragin bereziak eskolaliburuetan dauden irudien analisi didaktikoa egitera motibatu gaitu. Analisi hau irudi mota eta iturrien aniztasuna, haien eginkizunak, hizkuntza idatziarekiko duten erlazioa eta irudien azpian dauden balio soziokulturalak alderdiei arreta jarriz egiten da. Zehazki, Lehen Hezkuntzako bigarren mailako bi eskolatako testu liburuetatik lortutako 23 irudien analisi kualitatibo eta kuantitatiboa aurrera eramaten da…, The importance of images in contemporary culture and its particular influence on children has motivated to make a didactic analysis of them in textbooks. This analysis has been made considering the variety of types and sources of the images, their functions, their relation with respect to the written language and socio-cultural values underlying them. Specifically, 23 images obtained form many textbooks used at second Primary Education have been analyzed qualitatively and quantitatively. The…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanArreta faltaren nahastea hiperaktibitatearekin duten ikasleendako. Esku-hartze plana

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Irisarri Lasarte, Andrea

Este trabajo de fin de grado trata sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Se centra especialmente en la intervención psicoeducativa que debe recibir el alumno tanto en el contexto escolar como familiar en caso de mostrar alguna necesidad específiva de apoyo educativo. Para ello, se desarrollan previamente los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta antes de llevar a cabo la dicha intervención. Se tendrán en cuenta los antecedentes de este trastorno y su…, Gradu amaierako lan hau, Arreta Gabeziaren Nahastean Hiperaktibitatearekin zentratzen da. Heziketa premia bereziak aurkezten dituzten haurrek bai testuinguru eskolarrean baita etxeko testuinguruan ere jaso behar duten esku-hartze psikoedukatiboan zehazten da batez ere. Horretarako, esku-hartzera iritsi baino lehen kontuan hartu behar diren zenbait aspektu garatuko dira; horien artean: AFNHaren aurrekariak eta hezkuntzarekin duen erlazioa, haur hiperaktiboen ezaugarriak, ezaugarrien arabera…, This final degree work consists on the Attentional Deficit Disorder with Hyperactivity. It is focused on the psychoeducational intervention that students with any specific educational needs must have within the familiar and school environments. In order to do this, they are developed some different aspects that we should bear in mind before carrying out the intervention, which are the following ones: the precedents of this disorder and its relation with the education, the characteristics of the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkidetza eta sexismoa hezkuntzan, Coeducación y sexismo en la educación

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Itoiz Lleida, Uxue

Aunque el nivel de sexismo haya sido menor durante la última década, sigue siendo un aspecto que esta latente en nuestra sociedad. Por ello hay que trabajar todavía mucho para obtener verdaderamente la igualdad.La diversidad sexual y la igualdad entre los sexos se trabaja puntualmente tanto en la infancia como en la adolescenciaen por la comunidad educacitiva. Pero, ¿qué sentido tiene tratar estos temas en profundidad solo en esta última etapa, si el contexto social vivido hasta entonces, ha…, Gaur egun oraindik, sexismoak bizirik dihardu gure gizartean. Azken hamarkadetan sexismoa gutxitu izan bada ere, lan asko dago egiteko eta beraz, berdintasunerako bidea jarraitu behar dugu. Sexu aniztasuna nahiz sexuen arteko berdintasuna, une jakin batzuetan lantzen den zerbait da eskoletan, oro har, ikasleak nerabezaroan daudenean. Baina, zer zentzu du gai hau nerabezaroan lantzeak, ordura arte jasotako hezkuntza, genero rol jakin batzuen testuinguruan izan bada? Kontzienteki batzuetan eta…, Although sexism has lessened in the last decade, it still remains in our society. Nowadays people superficially learn about sexual diversity and gender equality which is actually not applied in real life. The problem behind this is that schools start to teach gender equality from adolescence, which is not effective enough to alert the students of the importance of gender role. In this sense, the education for gender equality should begin in kindergarten. To accomplish this goal, it is necessary…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHizkuntza ezberdinen ikaskuntza Nafarroan. Elebitasunetik eleaniztasunera, Aprendizaje de diferentes idiomas en Navarra. Del bilingüismo al multilingüismo

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Carlos Garciarena, Maitane de

Actualmente, el bilingüismo está cobrando gran importancia tanto en nuestra sociedad como en otras muchas sociedades del resto del mundo, ya que en estas se emplean más de un idioma. Un claro ejemplo de ello es la Comunidad Foral de Navarra. En dicha comunidad son dos los idiomas hablados (el euskera y el castellano) con el fin de lograr alumnos y alumnas bilingües. A parte del bilingüismo, teniendo en cuenta que hoy en día cada vez son más las personas que aprenden más de una lengua, podríamos…, Gaur egun, gure gizartean eta baita beste gizarte askotan ere elebitasunak duen garrantzia handia da. Izan ere, mundu osoko gizarte askotan hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten dira. Horren adibide argia, beste herrialde batzuekin batera, Nafarroa dugu. Foru Erkidego honetan, gaztelania eta euskara aldi berean ikasten dira, ikasle elebidunak lortzeko helburuarekin. Baina elebitasunaz aparte, gero eta gehiago direnez pertsona batek ikasten dituen hizkuntzak, elebitasunetik eleaniztasunera…, These days, in our society as in many others, the significance of bilingualism is great. In fact, in many societies around the world more than one language is spoken. A clear example of this, along with other countries, is Navarre. In the Autonomous Region, Spanish and Basque are simultaneously studied, with the aim of educating bilingual students. Besides focusing on the bilingualism, as the number of languages that a person learns is increasing, we could considerate that we are moving from…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEmozioen hezkuntza bideratzeko musika sormenaren proposamen baten diseinua, Diseño para el trabajo de la educación emocional desde la creatividad musical

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Elcano Lizaso, Oihane

El objetivo de la educación musical no es crear futuros músicos. La educación musical se basa en el carácter de la educación infantil, es decir, es un proceso que ayuda en el desarrollo cognitivo, social y afectivo del alumnado. Por ello, mediante este trabajo hago la propuesta de un diseño para el trabajo adecuado de la creatividad musical. La creatividad musical es algo más que la composición musical, y es por lo que esta propuesta se basa en la educación emocional, y concretamente, en la…, Musika hezkuntzaren helburua ez dago musikariak sortzera bideratuta. Musika hezkuntzak haur hezkuntzako izaera kontuan hartzen du, horrenbestez, haurraren garapen kognitiboan, sozialean eta afektiboan laguntzen duen hezkuntza da. Lanaren helburu nagusia musika sormena lantzeko proposamen baten diseinu egoki bat lortzea da. Musika sormena musikaren konposizioa baino gehiago dela jakin izan ahal da, hortaz, proposatzen den diseinua emozioen hezkuntzan oinarritutakoa izango da, hain zuzen ere,…, The aim of music is not to create future musicians. Music education is based on the nature of early childhood education, that is, a process that helps in the cognitive, social and emotional development of students. Thus, through this work, I design a proposal for the proper work of musical creativity. It is more than musical composition, and that is why this proposal is based on emotional education and more specifically, on the expression of emotions through music. By this way, we will teach…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskal Herriko musika tresnak ezagutzeko kontzertu didaktiko baten proposamena

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Garaikoetxea de Andrés, Ainhoa

Con el siguiente proyecto se quiere llevar a las aulas un método de enseñanza innovador con el que se enseñen varios contenidos educativos del ámbito musical. Gracias a la revolución que se dio en el siglo XX en la educación musical, se han distribuido muchas metodologías nuevas de este ámbito. Por ello, con ánimo de aplicar una actividad nueva, hemos diseñado un Concierto Didáctico con el que queremos transmitir ciertos valores y contenidos musicales de la cultura vasca, por medio de…, Hurrengo proiektuaren bidez eremu musikaleko hainbat eduki irakasteko daukagun metodo berritzailea eraman nahi da geletara. XX. mendean hezkuntza musikalean gertatu zen iraultzari esker, eremu honetako metodologia berri asko zabaldu dira. Horregatik, jarduera berritzaile bat aplikatu nahian, proiektu honek Kontzertu Didaktiko bat proposatzen du, zeina euskal kulturaren hainbat balio eta eduki musikal transmititu nahi dituen, alboka, trikitixa, nafar gaita panderoa eta txalaparta bezalako musika…, With this project we want to bring into the classes a new and innovating method of teaching that will teach several educational contents from the musical field. From a traditional and a passive model where students do nothing but listen, we add the importance of the music subject evolving to a more valued area; although it has not reach the level of the core subjects. So, with this project we have carried out a Didactic Concert with the aim of transmitting certain values or principles from the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMetodologia berritzaileak: natura eta animaliekiko elkar harremana, Metodologías innovadoras: interacción con la naturaleza y los animales

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Monente Berruezo, Maitane

Para comenzar, este trabajo narra la evolución que ha tenido el sistema educativo a través de la historia, desde el siglo XVIII hasta hoy en día. En ella, aparecen las leyes que mayor influencia han tenido en cuanto al sistema educativo, aunque debemos remarcar dos (LOGSE y LOE). A continuación el proyecto se centra en los alumnos y el profesorado del colegio público Erreniega, en Zizur, donde se hace hincapié en las metodologías alternativas utilizadas con alumnos de necesidades educativas…, Lan honetan lehenik eta behin, historian zehar hezkuntza sistemak emandako garapena azaltzen da, XVIII. mendearen amaieratik gaur egun arte. Bertan, hainbat lege aipatzen dira baina horietako bi (LOGSE eta LOE) besteetatik nabarmentzen dira. Geroago proiektua Zizurreko Erreniega Ikastetxe Publikoko ikasle eta irakasleengan bideratzen da. Hezkuntza Premia Bereziak eta ikaskuntza zailtasunak dituzten ikasleekin erabiltzen dituzten metodologia berritzaileei erreferentzia eginez. Honako hau,…, First of all, this work relates the evolution that the educational system has had throughout the history, since the late 18th century till now. In it we can find the laws that have had a high influence respect to the educational system, although we should highlight two of them (LOGSE and LOE). After this the project is focused on the staff and the students of Erreniega School, which we can find in Zizur. In this case the emphasis is placed on the innovative methodologies used for pupils with…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkidetza pertsonaren garapen integrala helburu

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Lacunza Escaray, Olga

En la sociedad de hoy en día encontramos muchas desigualdades entre hombres y mujeres en función de su sexo. La coeducación es un modelo educativo que, sobrepasando esas diferencias, busca el desarrollo integral de todas las personas. En este trabajo se desarrollan diferentes aspectos; para comenzar se hará un análisis del sistema educativo con perspectiva de género partiendo de los tres modelos educativos que se han desarrollado en el Estado. haciendo así un análisis más significativo de la…, Gaur egungo gizartean emakume eta gizonen arteko desoreka eta desberdintasun anitz daude. Hezkidetza desoreka horiek gaindituz pertsonaren garapen integrala bilatzen duen hezkuntza eredua da, gizonak eta emakumeak parekidetasunean hartzen dituena. Lan honetan hezkidetzaren inguruko hainbat alor landu dira; hasteko Hezkuntza Sistemaren analisia eginen da genero ikuspegitik, hiru hezkuntza ereduetatik abiatuz gaur egungo egoera zein den modu esanguratsu batean azaldu ahal izateko. Marko…, In today's society, we live through a lot of differences and imbalances between men and women. Coeducation is an educational model which seeks to overcome that fact and the full development of the individual, through equal treatment of men and women. In this work, different aspects of coeducation will be analyzed; to begin with, the current Educational System will be evaluated from a gender perspective, thus describing three educational models in order to give the whole picture of today…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEduki eta hizkuntza gehigarrien ikaskuntza integratua ikastetxe eleanitzetan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Moro Duarte, Sergio

En este Trabajo de Final de Grado, se promueve la enseñanza de los contenidos del curriculum de una o más asignaturas en un idioma adicional, en la Comunidad Foral de Navarra. El trabajo se divide en dos apartados: el apartado teórico y el apartado práctico. En el apartado teórico, se hace un acercamiento a la metodología en la que se basa el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, explicando su importancia en el sistema educativo de hoy día y en la docencia. A continuación,…, Gradu Amaierako Lan honetan, Nafarroako Foru Komunitatean, curriculumeko edukietatik abiatuta, irakasgai bat edo gehiagoren edukiak hizkuntza gehigarri batean irakastearen sustapena aldarrikatzen da. Honetarako, lana bi ataletan zatitzen da: atal teorikoa eta atal praktikoa. Atal teorikoan Eduki eta Hizkuntza Gehigarrien Ikaskuntza Integratuaren metodologiari gerturatze bat egiten zaio eta gaur egungo hezkuntza sistemarako eta irakasle lanbiderako zergatik den garrantzitsua azaltzen da.…, This dissertation promotes teaching one or more subjects in additional language, in Navarra. The dissertation consists of two parts: the theoretical part and the practical part. In the theorical section there is an approach of Content and Language Integrated Learning, explaining its importance in the Educational System and teaching. Next, there is an explanation about the different models of CLIL depending the context. After that, there is an explanation of The Language Triptych, which was…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIzaki bizidunen ikaskuntza esanguratsua egungo eskoletan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Razquin Zubillaga, Jasone

Mediante este proyecto de fin de grado, he podido comprobar si las condiciones y puntos de vista considerados esenciales para el proceso de aprendizaje de la ciencia se aplican en situaciones concretas de la enseñanza en la realidad o no. En ella se estudia el tema de los seres vivos y éste lo he dividido en las siguientes partes: primeramente, he sintetizado varios artículos que tratan sobre la didáctica de los seres vivos. Después, he realizado un planteamiento acerca de cuáles son los…, Gradu amaierako lan honen bidez, zientziaren ikaskuntza esanguratsurako beharrezkotzat jotzen diren alderdi eta baldintzak, errealitateko irakaskuntza-ikaskuntza egoera zehatz batean aplikatuak izan diren edo ez aztertzeko aukera izan dut. Izaki bizidunen gaia lantzen da eta hauek dira lanaren atalak: Lehenik eta behin, aurrekari moduan, izaki bizidunen didaktikari buruzko artikulu batzuen laburpenak egin ditut. Gero lan honekin lortu nahi izan ditudan helburuak eta hauekin batera planteaturiko…, By this project of the final of degree, I have could check if the conditions and the points of view that are essential for the learning process of science are employed in different situations of reality or not. In it, the unit of the living beings has been studied and I have divided it in this parts: firstly, I have summarized some articles about the teaching of living beings. Then, I have formulated witch are the objectives that I want to obtain by this project and I also have added some…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanKoreografia eta dantza: pixoihalaren aldaketa haur eskolan, Danza y coreografía: el cambio de pañal en la escuela infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Urriza Larrayoz, Saioa

El cambio de pañal es una actividad diaria y usual en la escuela infantil, y me ha parecido importante reflexionar sobre ello entendiéndolo como actividad educativa. Para profundizar en el tema, me he basado en la teoría de Emmi Pikler, ya que le concede una especial importancia a este momento educativo. Teniendo en cuenta estas ideas y lo que he podido observar en la práctica, si el cambio de pañal se hace de la manera adecuada, servirá para establecer o consolidar la relación afectiva entre…, Pixoihalaren aldaketa haur eskoletako jarduera ohikoa eta egunerokoa da eta honen inguruko hausnarketa garatuko dut lan honetan, hezkuntza jarduera garrantzitsua iruditzen zait eta. Gaiaren inguruan sakontzeko, E. Pikler pediatraren teorian oinarrituko naiz, momentu honi sekulako garrantzia eman baitzion. Teoria honen eta egindako lan enpirikoan ikusi dudanaren arabera, pixoihalaren aldaketa egokiaren bidez, heldu eta haurraren arteko erlazio afektibo sakona sortu eta finkatu egiten da, eta…, The nappy changing is a very usual activity in infant education. In my opinion, we should think about it as an educational activity. I have based my research on Emmi Pikler’s theory, because she attributes a lot of importance to this moment. To make this work, I have taken into account those ideas as well as the results of the observation work I have done. Concerning to this, changing the nappy is an appropriate moment to make or consolidate the relationship between the adult and the child.…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanKanpo espazioaren trataera haur hezkuntzako ikastetxe berritzaileetan, El tratamiento del espacio exterior en las escuelas innovadoras de educación infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Idoate Errea, Oihana

En los últimos años, la sociedad que conocemos ha sufrido diversos cambios y con ello, podemos decir que la escuela ha evolucionado substancialmente. Hace 30 años existía una sola escuela única y tradicional y hoy en día, podemos encontrar diversas escuelas. En este proceso han intervenido diferentes causas. Entre ellas podemos encontrar, la aplicación de teorías innovadoras y sus autores más destacados. El cambio en la educación, ha influido en el punto de vista que había sobre la Educación…, Azkeneko urteetan, ezagutzen dugun gizarteak aldaketa anitz izan dituen bitartean eskolak ere eraldaketa bat jasan du. Duela 30 urte eskola bakarra eta tradizionala geneukan eta gaur egun, eskola anitzak aurkitu ditzakegu. Prozesu honetan hainbat eragilek hartu dute parte. Horien artean teoria berritzaile eta egile esanguratsu asko aurkitu ditzakegu. Hezkuntzan jasan den eraldaketak, haur hezkuntza ikusteko eta ulertzeko ikuspuntua aldatu du. Haur Hezkuntzaren eremu ezberdinetan ikusi genezake…, In the last years, the society that we know, has suffer various changes and with it, the school has turned around. 30 years ago, there was only, one traditional school system, and nowadays, we can find several schools. Different causes have intervened in this process. Among them, we can find some innovative theories and their most influential authors. The change in education has influenced the view that we had about pre- primary education. We can see it in different areas of pre-primary…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkuntza holistikoa: XXI. menderako hezkuntza erronka, La educación holística: un reto educativo para el siglo XXI

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Unanua Ollo, Amaia

Vivimos inmersos en una sociedad en constante cambio, y la educación es el reflejo de ello. Para responder de forma significativa y eficaz a la situación social del siglo XXI, el paradigma educativo que proponemos a continuación es la educación holística, es decir, el enfoque centrado en la totalidad. La educación holística no es un paradigma surgido de un momento para otro, sino que es un enfoque renovador e integrador que surge de la contribución hecha por diversas investigaciones…, Aldioro aldaketan dagoen gizarte batean murgildurik bizi gara, eta hezkuntza ere, honen isla da. XXI. mendeko gizarte egoerari modu esanguratsu eta eraginkorrean erantzuteko, jarraian proposatzen dugun hezkuntza paradigma hezkuntza holistikoa da, hau da, osotasunean zentratutako ikuspegia. Hezkuntza holisitkoa ez da bat-batean sortutako paradigma bat, baizik eta historian zehar aurrera eramandako hainbat ikerketa epistemologiko eta psikopedagogikoek egindako ekarpenak oinarritzat hartuta…, We live immersed in a constantly changing society and education is a reflection of that. To respond meaningfully and effectively to the social situation of the twenty-first century, the educational paradigm proposed here is holistic education, which puts the focus on the whole. Holistic education is not a paradigm emerged in the blink of an eye, but a renovator and inclusive approach arises from the contribution made by various epistemological and educational psychology researches throughout…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIdazketaren psikogenesiaren azterketa hau hezkuntzan, Análisis de la psicogénesis de la escritura en educación infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Zabaleta Caballero, Izarne

En este Trabajo Fin de Grado se refleja la evolución que llevan los niños de segundo ciclo de la Educación Infantil en el aprendizaje del lenguaje escrito. En la actualidad los niños están rodeados del lenguaje escrito (carteles, periódicos, libros...). Todo esto hace que los niños tengan cierta curiosidad sobre el lenguaje escrito. El niño desde la infancia conoce los textos reales por lo quese tiende a encaminar con dichos textos la enseñanza de aprendizaje de la lectoescritura. Así como en…, Gradu bukaerako lan honetan Haur Hezkuntzako bigarren zikloko haurrek hizkuntza idatziaren ikaskuntzan izaten duten eboluzioa azpimarratzen da. Haur bakoitza ezberdina denez, bakoitzak bere erritmo propioa eramango du ikaskuntzaren alderdi honetan ere.Haurrak, gaur egun, nonahi antzeman dezake hizkuntza idatzia (karteletan, egunkarietan, liburuetan...). Honekin guztiarekin hizkuntza idatzietarako jakin-miña pizteaz gain, hizkuntza hori ikasteko esperientziak eskaintzen dizkio. Txikitatik…, This final project emphasizes the evolution that children of the second cycle of the Childhood Education go trough regarding the learning of the written language. As every child is different, each child will have his/her own pace in that aspect of the process of the learning. Nowadays, children are surrounded by the written language in their everyday life due to the presence of posters, newspapers or books. As a consequence, not only will those resources make children have some curiosity about…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEnpatia, jokabide prosoziala eta jokabide agresiboa, Empatía, conducta prosocial y conducta agresiva

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Nazar Vicente, Amaia

En este trabajo he estudiado la empatía, la conducta prosocial y la conducta agresiva atendiendo a su conceptualización, a sus diversos puntos de vista, a los factores que influyen en su desarrollo y las diferencias respecto a la edad y al sexo. Les he otorgado especial importancia a la familia y a la escuela porque son los contextos de socialización más importantes en edades tempranas. Además, he destacado el papel que tiene la empatía en el ámbito moral porque favorece la conducta prosocial e…, Lan honetan, enpatia, jokabide prosoziala eta jokabide agresiboa izan ditut hizpide, haien kontzeptualizazioa, ikuspegi ezberdinak, hauen garapenean eragina duten faktoreak eta sexu eta adin ezberdintasunak aztertzeko aukera izanik. Familiari eta eskolari garrantzia berezia aitortu diet, adin goiztiarretan sozializazio eremurik garrantzitsuenak direlako. Gainera, enpatiak alderdi moralean jokatzen duen papera azpimarratu dut, jokabide prosoziala sustatzeko lagungarria delako eta jokabide…, Empathy, prosocial behaviour and agressive behaviour have been the subject of this work, having the opportunity of seeing their conceptualization, different points of view, the factors that have influence on their development and gender and age differences. I have given special importance to family and school because they are the most important socialising spaces for children in their early years. In addition, I have emphasized the role empathy has on moral aspects because it is very useful to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHaurren ikus kulturaren irakurketa eta interpretazioa generoaren ikuspegitik, Interpretación de la cultura visual infantil desde una perspectiva de género

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Sanz González, Olga

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva de género la cultura visual que rodea a un grupo concreto de niñas y niños. Para ello, estudiaré los estímulos visuales que he considerado más influyentes en su día a día, tanto en la escuela como en los medios de comunicación. Mediante el análisis de los roles, estereotipos y comportamientos diferenciados que nos asignan a hombres y mujeres en ciertas imágenes, podemos ver reflejados muchos de los valores encubiertos de la sociedad…, Haur talde zehatz baten inguru hurbilean aurkitu dezakegun kultura bisuala generoaren ikuspegitik aztertzea izango da lan honen helburu nagusia. Horretarako, haurren egunerokotasunean dauden estimulu bisual esanguratsuenak aztertuko ditut, eskolakoak eta hedabideek eskaintzen dituztenak. Emakume eta gizonei esleitzen zaizkigun rol, estereotipo eta jokabide desberdinen analisiaren bitartez, gure gizartearen balore ezkutu askoren islak ikusi ditzakegu. Modu honetan, irudien bitartez jasotzen…, The aim of this project is to analyze from a gender perspective the visual culture that surrounds a particular group of children. To do this, I will study the visual stimuli that I have considered most influential in their day to day, both at school and in the media. By analyzing the roles, stereotypes and different behaviours that we assign to men and women in certain images, we can see reflected many of the values undercover from the society in which we live. In this way, we will be more…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanPropuesta didáctica para la interpretación y lectura de la imagen publicitaria en educación primaria, Irudi publizitatarioen irakurketarako eta interpretaziorako proposamen didaktikoa, lehen hezkuntzan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Ollo Alcasena, Mari

Desde nuestro nacimiento, los habitantes de occidente estamos en constante exposición televisiva por medio de series, películas y anuncios. Esas creaciones transmiten nociones culturales a la par que inciden en ellas. La palabra cultura en una de sus múltiples definiciones se conoce como el conjunto de elementos que definen a una determinada sociedad. Dentro de cultura nos encontramos con la cultura visual, que en los años sesenta incorporó entre otros dos nuevos elementos a su clasificación,…, Jaiotzen garenetik, mendebaldeko biztanleak telebista esposizio altua jasotzen dugu, saioen, pelikulen eta iragarkien bitartez. Sorkuntza horiek kultur nozioak transmititzen dituzte eta aldi berean hauengan eragin ere. Kultura bere definizioetako batean gizarte jakin baten elementu identifikatzaileen multzoa bezala ulertzen da. Honen barruan kultura bisuala topatzen dugu, eta 60. hamarkadan mass-mediaren hedapenaren ondorioz, zinema eta publizitatea multzo honen partaide bilakatu ziren.…, Since our birth, the inhabitants of occident are in constant television exposure through advertisements, movies and series. These creations convey cultural notions and at the same time influencing in them. The word culture in one of its multiple definitions is known as the set of elements that define a particular society. Within culture we find visual culture, which in the 1960s incorporated among other, two new elements to its classification, cinema and advertising. With intention of achieving…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkidetza eta sexismoa hezkuntzan, Coeducación y sexismo en la educación

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Eizagirre Ortega, Sonia

Aunque el nivel de sexismo haya bajado durante la última década, sigue siendo un aspecto latente en nuestra sociedad. Es por ello que todavía hay mucho trabajo por hacer en este camino hacia la igualdad. La diversidad sexual y la igualdad entre los sexos se trabajan puntualmente tanto en la infancia como en la adolescencia. Pero, ¿qué sentido tiene tratar estos temas en esta última etapa, si el contexto social vivido hasta entonces, ha sido bajo determinados roles diferenciadores de sexo? La…, Gaur egun oraindik, sexismoak bizirik dihardu gure gizartean. Azken hamarkadetan sexismoa gutxitu izan bada ere, lan asko dago egiteko eta beraz, berdintasunerako bidea jarraitu behar dugu. Sexu aniztasuna nahiz sexuen arteko berdintasuna, une jakin batzuetan lantzen den zerbait da eskoletan, oro har, ikasleak nerabezaroan daudenean. Baina, zer zentzu du gai hau nerabezaroan lantzeak, ordura arte jasotako hezkuntza, genero rol jakin batzuen testuinguruan izan bada? Kontzienteki batzuetan eta…, Although sexism has lessened in the last decade, it still remains in our society. Nowadays people superficially learn about sexual diversity and gender equality which is actually not applied in real life. The problem behind this is that schools start to teach gender equality from adolescence, which is not effective enough to alert the students of the importance of gender role. In this sense, the education for gender equality should begin in kindergarten. To accomplish this goal, it is necessary…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIrakurriaren ulermena lehen hezkuntzan, La comprensión lectora en educación primaria

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Vélez de Mendizabal Los Arcos, Edurne

Priorizando la comprensión lectora como tema principal, la competencia de la comunicación mediante la lengua será el punto de partida de este trabajo. La importancia de la lectura es innegable, puesto que afecta durante todo el sistema educativo, ya que lo encontramos en la mayoría de los apartados del currículo. Debido a ello, es imprescindible darle la importancia que realmente tiene a este tema. El trabajo está dividido en diferentes partes. Para comenzar se trabaja con un marco teórico en…, Irakurriaren ulermena gai nagusitzat hartuz, hizkuntzaren bidez komunikatzeko gaitasuna da proiektu honen abiapuntua. Irakurketaren garrantzia ukaezina da, hezkuntza sistema osoan eragiten baitu. Irakurmena curriculumaren arlo guztietan sartzen da eta eskolako jarduera osoa hezurtzen du ardatz gisa. Hori dela eta, gaitasun honi berariazko garrantzia ematea ezinbestekoa da. Lana atal ezberdinetan banatuta dago. Lanari zentzua ematen dioten oinarri teoriko batzuk kontuan hartu dira:…, The essence of this project is to deal with reading competence through reading comprehension. It is worth recognizing the importance of reading since it concerns to all the teaching system: it appears in all the subjects defined by the curriculum as the way to organizate all the learning processes. This project is divided into different parts. First of all there is the theoretical basis of the investment refering to different reading contexts and the influence they have into Primary School,…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIkasle eta irakaslearen arteko elkarreragina bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuan, Interacción entre alumno/a - maestro/a en el aprendizaje de la segunda lengua

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Martínez Díaz de Ceiro, Estíbaliz

Son muchas las sociedades que conviven con más de una lengua y en ellas también se encuentran las familias monolingües que quieren transmitir a sus hijos/as un modelo bilingüe. Aquellos/as que no tienen la posibilidad de hacerlo en casa, encuentran en la escuela el recurso más apropiado para posibilitar el aprendizaje de la segunda lengua. Este trabajo recoge los diferentes puntos de vista formados en torno al bilingüismo y también las diferentes consecuencias que éstos han causado en la…, Asko dira bi hizkuntza edo gehiagoren inguruan bizi diren gizarteak. Horien barne aurkitzen dira ere elebakartasun hutsetik euren seme-alabei eredu elebiduna transmititu nahi dieten familiak. Elebidunak ez diren guraso horiek eskolaren bitartez ahalbidetzen diete euren seme-alabei bigarren hizkuntzaren jabekuntza. Lan honek elebitasunaren inguruan sortu diren ikuspuntu ezberdinak eta hauek hezkuntzan eragin dituzten aldaketa eta kudeaketa ezberdinak biltzen ditu, batik bat, Nafarroako egoera…, There are many societies that live with more than one language and there are many families who want to convey a bilingual model to their children. Those who can´t convey the second language at home resort to bilingual schools. This paper covers the different points of view formed around bilingualism and different consequences which have affected in the management and organization of schools. Moreover, we can see how the linguistic situation of Navarre affected in society and particularly in…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEnpatia, erru sentimenduak eta hauek jokabide prosozialean duten eragina, Empatía, sentimientos de culpa y su influencia en la conducta prosocial

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Martínez Lazkano, Amaiur

A pesar de que la investigación de las emociones ha sido abandonada durante muchos años, el estudio del aspecto emocional está recobrando importancia en la práctica educativa. En este trabajo se reconoce dicha importancia y se definen los conceptos de la empatía y los sentimientos de culpa, analizando tanto su desarrollo como los factores que influyen en estas emociones en el ámbito interpersonal. Igualmente, se considera la relación entre ambas emociones y se analiza la influencia que pueden…, Emozioen ikerkuntza urte askotan zehar alde batera utzia izan bada ere, alderdi emozionala lantzea gero eta garrantzitsuago bilakatzen ari da hezkuntza alorrari dagokionez. Lan honetan, emozioei aipaturiko garrantzia aitortzeaz gain, enpatia eta erru sentimenduak definitzen dira eta hauen garapena nahiz hauengan eragiten duten faktoreak aztertzen dira, haurtzarotik hasita eta pertsonarteko harremanei dagokienez. Aldi berean, enpatia eta erru sentimenduen arteko lotura azaltzen da eta bi emozio…, Although emotion research has been neglected for many years, the emotional aspect is becoming increasingly important in educational practice. In this work this aspect is recognized, and also the concepts of empathy and feelings of guilt are defined. Likewise, the development and the factors that influence these since childhood in the interpersonal sphere are analyzed. In the same way, we consider the relationship between both emotions and discuses the influence they may have on prosocial…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanZientzia eta haur hezkuntza: uraren trataera, La ciencia y la educación infantil: el tratamiento del agua

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Miquelarena Subizar, Ainara

El presente trabajo de grado, tiene como propósito trabajar e investigar sobre la enseñanza de la ciencia en el aula, centrándose sobre todo en el tratamiento del agua en las escuelas de hoy en día. Para dar cumplimiento a este objetivo, en el presente documento se plantea un estudio sobre la importancia de la ciencia en la etapa de educación infantil, exponiendo así las diferentes teorías constructivistas que han tenido verdadera importancia en dicha etapa. Todo eso se centrara en el…, Ondorengo graduko lan honek, zientziaren irakaskuntzaren inguruan aztertzea du helburu, gehien bat gaur egungo eskoletan uraren inguruan ematen den trataeran zentratuz. Helburu hau betetzeko, ondorengo dokumentu honetan zientziak haur hezkuntzako etapan duen garrantzia aztertuko da, horretarako bertan garrantzi handia duen konstruktibismoaren inguruko teoria ezberdinak azalduz. Honako guzti hau urak eskolan duen tratamenduan zentratuko da eta horretarako inguruko hiru eskola aukeratu dira…, The following degree project has the aim of working and investigating science education in the classroom, focusing on water treatment at schools nowadays, with the aim o achieving this objective a study of the importance of science in infant education is put forward, showing the different constructive theories which have been very relevant in infant education. Everything will be focused on the treatment of water at schools, for that purpose, three schools in the area have been chosen to check…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanMusikaren egituraren ulermen gaitasuna eta adimen anitzak, La competencia de la comprensión estructural en música y las inteligencias múltiples

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Ciaurriz Larraz, Maialen

En este trabajo se analiza la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por el psicólogo y estudioso Howard Gardner, así como las características que muestra cada niño o niña de corta edad según cuál sea su tipo de inteligencia más desarrollado. Si evaluamos atendiendo a esta diversidad se conocerán los puntos fuertes de cada persona y se podrá adaptar la enseñanza de los contenidos curriculares. Se presentan además unas reflexiones sobre algunos ejercicios publicados relacionados con…, Lan honetan Howard Gardner psikologoak proposatutako adimen anitzen teoria aztertzen da, baita adin gutxiko haur bakoitzak erakusten dituen ezaugarriak ere, haien adimen garatuenaren arabera. Aniztasun horretara begira ebaluatzen bada, ikasle bakoitzaren indarguneak ezagutuko dira eta horretaz baliatuz lehen hezkuntza curriculumeko edukien irakaskuntza egokitu daiteke. Gainera, teoria honekin erlazionaturiko ariketa baten hausnarketa bat aurkezten da. Hallamek (2006) adimen anitzen teoria,…, The present work analyses the theory of multiple intelligences proposed by the psychologist Howard Gardner, as well as the characteristics shown by each child depending on which sort of intelligence she or he has developed the most. Evaluating according to this diversity, we will know the strongest points of every person and thus adapt the teaching of the curricular content. Furthermore, we present some reflections about exercises related to this theory. The theory of multiple intelligences…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanGurasoen arteko bereizketagatik haur batengan sortutako antsietatearen aurrean gelan esku-hartzeko proposamena

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Etxeberria Oskariz, Itziar

Este proyecto trata un tema actual: las consecuencias que el divorcio tiene en la educación de los niños. Es más probable que los niños/niñas cuyos padres se divorcian sufran un trastorno de ansiedad. La razón de esto es que estos niños se enfrentan a una nueva situación que los lleva a comportarse de una manera inusual; en un grado tal que dificulta su desarrollo psicoevolutivo. Por consiguiente, se incluyen algunas estrategias con el fin de ayudar al profesor en hacer frente a estos casos en…, Gaur egun pil-pilean dagoen gaia lantzen du idazki honek: gurasoen arteko bereizketak haurrarengan duen eragina. Banatuak dituzten gurasoen haurrak trastorno bat jasateko erraztasun handiagoa erakusten dute, haurra bizi-egoera berri baten aurrean aurkitzen baita. Horrek egunerokotasunean haurrarengan ez ohikoak diren jokabideak erakustea eragiten dio; izan ere, haurraren garapen psikoebolutiboan oztopoak sortzen baitira. Hori dela eta, idazki honetan egoera honen aurrean irakasleak gelan esku-…, The topic of this project is a controversial one: the consequences that divorce has in children. It is more likely that children whose parents get divorced suffer a disorder. The reason for this is that these children have to face a new situation which brings them to behave in an unusual way, to such a degree that it hinders their psychoevolutive development. Some strategies are included in order to help the teacher to cope with these cases in class. However, firstly we need to know what…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanTeknika piskologikoak bakarkako curriculum egokitzapena duten ikasleekin erabiltzeko

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Rico Arcellus, Miren

En el sistema educativo actual es imprescindible el uso de las técnicas psicológicas más avanzadas para garantizar una educación y formación adecuada con cualquier tipo de alumno/a. El trabajo que os presento a continuación se basa en dichas técnicas psicológicas para ser utilizadas con el alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Indudablemente la atención que se le da a la inclusión en los centros educativos es cada vez más notable. Por eso mismo, aunque un/a alumno/a no tenga una…, Gaur egungo hezkuntza sisteman ezinbestekoa da edozein ikaslerekin hainbat teknika psikologiko erabiltzea, denen hezkuntza eta heziketa bermatzeko. Jarraian aurkezten dizuedan lana, teknika psikologikoak bakarkako egokitzapen curricularra duten ikasleekin erabiltzean datza. Hortaz, lan hau hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleengan zentratzen da. Egia da gure gizartean aniztasunari ematen zaion arreta geroz eta nabarmenagoa dela, eta hezkuntza premia bereziak izan ez arren, denok premia…, Nowadays it is really important to use diverse psychological techniques with any student to assure the right of being educated of everybody. This essay introduces some methods to carry out with students with Individual curriculum adaptations. Hence, this work is focused on people with special educational needs. Nevertheless these days diversity is understood as a global term and therefore, these techniques could be used at any time teaching to any pupil, disabled or not, in the classroom. This…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanNafarroako euskararen maila lehen hezkuntzan, eta berau baldintzatzen duten faktoreak

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Irastorza Mingo, Ander

Mi proyecto, se basa generalmente en analizar el nivel de euskara que tienen las alumnas de 5º de primaria, en la ikastola Amaiur de Iruña, en este curso 2012-2013. En mi trayectoria como alumno, he pasado por unas cuantas escuelas en mi etapa de la universidad y no ha sido nada positivo el nivel que las niñas han demostrado sobre el euskera. La situación del euskara es muy diferente dependiendo del lugar en donde estés. En mi provincia, Guipúzcoa, la degeneración de la lengua vasca no es tan…, Nire proiektua, 2013. urtean Iruñerriko Amaiur ikastolako 5.A-ko ikasleen euskara maila aztertzea izango da. Proiektu hau egitea egokitu zaidan arren, aspalditik arduratzen nauen gaia da, izan ere, urteak daramatzat Iruñean irakasle izateko gradua atera nahian, eta hainbat eskoletatik pasa ondoren, ez da batere positiboa euskal hiztunak diren haurrak erakutsi duten maila. Euskararen egoera ezberdina da tokian toki. Ni natorren lurraldetik, Gipuzkoa alegia, ez da hain nabarmena hizkuntzaren…, My project is based generally on the analysis of the level of Basque language that fifth grade students from the school Amaiur of Iruña have shown during this course 2012-2013. Throughout my university period I have been to different schools and the level proved to be not positive. The situation of the Basque language is very different depending on where you are. In my province, Gipuzkoa, the degeneration of the Basque language is not as extreme as in Iruña. Hence, one of my goals will be to…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHezkuntza artistikoaren ikerketa konparatibo bat haur hezkuntzan, Una investigación comparativa en educación artística infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Madina Villalba, Laura

El principal objetivo de este trabajo empírico es analizar las diferentes maneras de trabajar el arte en el ámbito de educación infantil teniendo en cuenta el currículo, los modelos formativos y la ley. Para ello se ha hecho una investigación en dos colegios de Pamplona basándose en entrevistas, observaciones y fotografías. Se ha concluido que en las escuelas se siguen diferentes modelos formativos para trabajar el arte que son, curiosamente, los que menos se toman en cuenta en el currículo y…, Haur hezkuntzako alorrean artea lantzeko era ezberdinak aztertzea da lan enpiriko honen helburu nagusia eta horretarako curriculuma, eredu formatiboak eta legeak kontuan hartu dira. Hortaz, elkarrizketak, behaketak eta irudiak abiapuntutzat hartuz ikerketa bat egin da Iruñeako bi ikastetxeetan. Eskola hauetan artea lantzeko eredu formatibo ezberdinak jarraitzen direla ondorioztatu da eta hauek, harrigarria bada ere, gure curriculumean gutxien aintzat hartzen direnak dira. Eredu horien oreka…, This empirical work is aimed to analyze the different ways of art education in early childhood education taking into account the curriculum, the educational models and the law. To that end, a study has been carried out in two schools located in Pamplona based on interviews, observation and photographs. It has been concluded that some educational models are followed at those schools which are, curiously, the ones that are the least considered at the curriculum. Another relevant conclusion that…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanArlo fonetiko-fonologikoaren azterketa

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Anuncibay Gurruchaga, Ekhiñe

La fonética y fonología del lenguaje se refieren a aspectos de la pronunciación de la lengua. Tienen que ver con la producción y percepción del lenguaje del ser humano. La fonética analiza la articulación y acústica de los sonidos mientras que la fonología se ha ocupado tradicionalmente de las variaciones de significado que crean los sistemas y los modelos de sistemas en los sonidos. El desarrollo en el lenguaje de los niños transcurre desde la simplicidad a la complejidad, y los niños usan la…, Hizkuntzaren fonetika eta fonologia, hizkuntzaren ahoskerari dagozkion alderdiak dira. Gizakiok hizketa ekoiztearekin eta hautematearekin du zerikusia. Fonetikan hotsen artikulazioa eta akustika aztertzen da, eta fonologian berriz, esanahi aldaketak sortzen dituzten hotsen sistemak eta sistemaren barruko arauak. Haurren hizkuntzaren garapena sinpletasunetik konplexutasunera igarotzen da eta imitazioa erabiltzen dute baliabide gisa. Euskaldun berriek arazo gehienek kontsonante txistukariak…, Phonetics and phonology of the language relate to aspects of the pronunciation of the language. They have to do with production and perception of language by human beings. The phonetic analyzes articulation and acoustic of sounds, while phonology has traditionally dealt with the variations of meaning that create systems and system models in the sounds. The language development of children moves from simplicity to complexity, and children use imitation as a great learning resource. Most new “…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIdazketaren psikogenesiaren azterketa haur hezkuntzan, Estudio de la psicogénesis de la escritura en educación infantil

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Lizarraga Guerendiain, Saioa

En este trabajo de fin de grado se hace un estudio de la psicogénesis de la escritura, basándose en la etapa de educación infantil. Teniendo en cuenta la evolución de la lectoescritura, es imprescindible definir tanto los conceptos “lectura” y “escritura” como la relación entre éstos. Se analizan también profundamente los cambios que han sufrido la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura a lo largo de la historia. Para ello, se hará hincapié en las metodologías propuestas por diferentes…, Gradu amaierako lan honen bitartez, haur hezkuntzako etapan oinarrituz, idazketaren psikogenesiaren azterketa egiten da. Idazketa-irakurketa kontzeptuen eboluzioa oinarri izanik, "irakurtzea" eta "idaztea" kontzeptuen definizioa ematea funtsezkoa da, baita bi kontzeptu hauen arteko erlazioa nolakoa den definitzea ere. Historian zehar, irakurketa-idazketa irakaskuntza-ikaskuntzan eman diren aldaketak sakonki aztertuak izango dira. Hau lantzeko, autore desberdinen metodologiek…, To finish this degree, it is made a study about the writing psychogenesis which is based on child education. Taking into account the evolution of the literacy, it is important to define these two words: “reading” and “writing”. Moreover, It has been deeply analyzed the changes that teaching and learning have been tried out in the history. For that, it is used the different methods created by some authors taking into account the didactic point of view and what is more, the constructivist point…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanHaur hezkuntzako umeen euskarazko produkzioa eta garapena: metodologiaren ebaluazioa

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Milton Cordoba, Maitane

Este es un trabajo en el que, basándose en el desarrollo del lenguaje oral, analiza la enseñanza de la otra lengua autóctona de la Comunidad Foral de Navarra, el vasco o euskera, en educación infantil. Mediante este trabajo, se puede observar cómo muchos niños de no entender absolutamente nada de euskera, pasan a saber expresarse en tan solo tres años, desde los 3 a los 5 años de edad concretamente. En Pamplona, aun siendo zona mixta, la mayoría de los niños tienen el castellano como lengua…, This project, which is based on the development of the oral language, analyses the teaching of Basque, the other native language in the autonomous region of Navarre, in nursery education. Through this project, it can be seen how many children go from not understanding anything in Basque, to being able to express themselves in just three years, from the age of 3 to 5. In Pamplona, although being in the “mixed area” of Navarre, where both Spanish (Castellano) and Basque are spoken, Spanish is the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanA eta D eredu linguistikoen elkarbizitza testuinguru elebidun batean

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Fernández de Muniain Lomillos, Alazne

El presente documento, además de mostrarnos una de las realidades de Navarra, aborda el tema de la convivencia de los modelos lingüísticos A y D en la misma escuela. Nos encontramos en el extenso y tan controvertido asunto de la educación bilingüe o, simplemente, el bilingüismo. Dicho estudio pretende indagar, exactamente, el efecto que tiene en el modelo D la presencia del modelo A. Para ello, se han tenido en cuenta diferentes aspectos del mundo educativo. Pero, cabe destacar las…, Begien aurrean dugun dokumentua, Nafarroako errealitate bat plasmatzeaz gainera, eskola berean A eta D hizkuntza-ereduen bizikidetzaren inguruko azterlana da. Hezkuntza elebidunaren gai zabalaren barne aurkitzen gara, gaur egun hain aipatua izaten den elebitasun termino horren barruan. Lan honetan, zehatz-mehatz, erdal ereduaren presentziak euskal ereduan duen eragina arakatu nahi da. Horretarako, Hezkuntza-munduko hainbat eremu ukitu behar izan dira. Azterketa honen mamia, alabaina, Irurtzun…, The main objective of this document, apart from explaining an aspect of education in Navarre’s reality, is to analyze the cohabitation between both linguistic models, A and D, in the same school. We come across the extent and controversial theme of bilingual education, or just bilingualism. This project in particular, tries to illustrate the effect in D Model of the presence of A Model. To do so we have took into account different aspects of the education world. However we want to highlight the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskararen hitz-ordena: sistema beregaina ala erdararen menpekoa?

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Olano Iriarte, Eneritz

En este trabajo se pretende profundizar sobre el orden de las palabras de la lengua vasca. Se puede decir que el orden de palabras en euskera es bastante flexible. Posee un orden canónico que es el más habitual, pero dependiendo de la situación comunicativa ese orden puede ser alterado. En un principio se va a estudiar la estructura de la lengua anteriormente mencionada de una forma teórica, pero mediante varios ejemplos y de una forma práctica se observaran los diferentes cambios que afronta…, Hurrengo orrialdeetan euskararen hitz-ordenaren inguruko sakontze lana egin da. Euskarak egitura gramatikal nahiko malgua duela esan daiteke, izan ere, estruktura zehatza baitu. Hala ere, egitura hori alda daitekeela ikusiko da. Aldaketa horiek jatorri edo zio jakin batzuk dituzte, aurrerago aipatuko direnak eta testuinguruarekin lotura zuzena dutenak. Egitura hori modu teorikoan adibide batzuen laguntzaz aztertuko da lehenik, baina etsenplu praktiko batzuen azterketak, egitura hori eta jasaten…, The Basque language word-order has been studied in depth in the following lines. We can state that the language has a quite flexible grammar structure; in fact, it has a precise arrangement of words. Nevertheless, we will prove that that organization can be altered. Those changes have certain origins and reasons closely linked to the context. In spite of the fact that those structures will be exposed through examples in the first place, the examination of some practical samples will enable the…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskararen hitz-ordena: sistema beregaina ala erdararen menpekoa?

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Ganuza Zuazu, Edurne

El euskera y el castellano conviven en Navarra y sobre todo en la cuenca de Pamplona. Esto afecta a las dos lenguas. Los dos idiomas utilizan un orden de palabras diferente, lo que hace que muchas veces, al hablar en euskera, se cometan fallos porque se forman las frases siguiendo el modelo castellano. La influencia de la lengua castellana y del entorno castellano-parlante es tal que hasta los/as hablantes cuya lengua materna es el euskera tienen problemas en este ámbito. La estructura de las…, Nafarroan, Iruñerrian batez ere, euskara eta gaztelania elkarrekin bizi dira eta eragina izaten dute batak bestearengan. Bi hizkuntzek hitz-ordena desberdina dute eta askotan euskaraz hitz egiterakoan akatsak sortzea ekartzen du honek, hiztunek esaldiak gaztelaniaren ereduari jarraikiz osatzen dituztelako. Gaztelaniaren eta inguru erdaldunaren eragina hain da handia ezen euskara ama hizkuntza duten hiztunek ere hitz-ordenarekin arazoak izaten dituzten. Euskarazko esaldien egitura malgua da.…, Basque and Spanish languages live together in Navarre, especially in the area of Pamplona. This situation has an effect on both languages and their grammar. These languages have different word orders in sentences. For this reason, sometimes, when people speak Basque they make mistakes because they produce sentences using the model of Spanish. The influence of the Spanish language and the Spanish speakers' environment is such that the speakers that have Basque as a native language also have…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanIrakaskuntza eleanitza aurrera eramateko jarraibideak lehen hezkuntzan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Orozko Etxeberria, Jokin

A partir de la constatación del carácter multilingüe y multicultural de la sociedad actual, el Trabajo de Fin de Grado plantea la necesidad de que la escuela introduzca cambios organizativos y metodológicos imprescindibles para dar respuesta a las necesidades comunicativas del alumnado plurilingüe. Para ello, se propone el método por proyectos, centrándose en la propuesta metodológica del Tratamiento Integrado de las lenguas, basado en el enfoque comunicativo de la enseñanza-aprendizaje de las…, Gaurko gizartearen izaera eleaniztun eta kulturanitzaren egiaztatzetik abiatuta, Gradu Bukaerako Lan honek planteatzen du eskolak ezinbesteko aldaketa antolatzaile eta metodologikoak sar ditzala ikasle eleaniztunen behar komunikatiboei erantzuna emateko. Horretarako, proiektu metodoa proposatzen da; Hizkuntzen Tratamendu Integratua proposamen metodologikoaren bidez, hizkuntza ezberdinak batera existitzen diren ikastaldi-egoerei aplikatutako irakaskuntza ikuspegi komunikatiboan oinarritzen baita…, From the verification of a multilingual and multicultural society, this Final Grade Essay raises the need to transform schools’ organizational and methodological concepts, necessary to answer the communication needs of multilingual students. To this end, it is proposed the project method; focusing on the methodology of Integrated Treatment of languages, which is based on the communicative approach of applied language teaching and learning in order to engage situations in which different…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskal Herriko hezkuntza elebiduna

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Urrusolo Pérez, Unai

En este trabajo trataremos sobre la educación bilingúe del euskara en el País Vasco. Para ello, primero profundiramenos en los conceptos de bilingüismo y bilingüe: la situación de diglosia que sufre nuestro pueblo y el status de segunda que recibe nuestra lengua. Desde hace años vivimos integrados en un proceso de normalización del euskara y compararemos los diferentes programas bilingües aplicados, para conocer cual es el más adecuado para cada situación. Por otro lado, la situación de…, Lan honetan, Euskal Herriko hezkuntza elebidunaz arituko gara. Horretarako, elebitasun eta elebidun kontzeptuetan sakonduko dugu lehenik eta behin: gure herriak pairatzen duen diglosia egoera eta euskararen hizkuntza gutxiagotuko maila aztertuz. Jarraian, hezkuntza elebidunak gaur eguneraino izan duen garapena aztertuko dugu. Behin gaian zentratua, gure herriko hezkuntza elebiduna aztertzera ekingo diogu. Euskal herriak, aspaldidanik bizi du euskararen aldeko normalizazio prozesua, eta lan…, In this work we are going to analize the bilingual education of the Basque Country. Firstly we will delve into the concepts of bilingualism and bilingual: the diglossia situation that it is suffering our country and the situation of our language, that lives in a second level. We are living for many years in a normalization process of the basque language, so we are going to analize the differents bilingual programs that have been applied in this way, seeing which is the most appropriate for our…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanEuskararen deklinabideko numero mugagabea: jabekuntza eta erabilera lehen hezkuntzan

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Perez Rekalde, Lander

El estudio realizado se ha centrado en el modo en el que se hace uso el indefinido. Es decir, investigaremos la utilización que hacen los estudiantes de Educación de Prinmaria (6-12 años) del número indefinido y estudiaremos qué relación mantiene con la edad. Para ello, pasamos una encuesta y haremos una investigación acerca de los resultados obtenidos, con intención de confirmar nuestra hipótesis, que se basa en lo siguiente: el indefinido se usará de un modo más adecuado a medida que los…, Azterketa lan hau mugagabearen inguruko erabileran zentratu da, hots, euskarazko numero gramatikal honen erabilera Lehen hezkuntzako (6-12 urte bitarte) ikasleen adinarekin zer motatako erlazioa duen aztertuz. Horretarako, mugagabearen inguruko galdetegi bat pasako zaie eta jasotako emaitzak sakonki azalduko dira, eta beraz, urtez urte mugagabearen erabilera gero eta hobea ote delaren hipotesia baieztatzeko aukera izango dugu. Baina badaude haren erabileran eragina duten faktore batzuk:…, The research we have done is about how the grammatical number of the indefinite is used in the Primary Education. We are going to investigate how in each level the students use the indefinite. For that reason, we will pass a quiz to the students. We think this grammatical number is tightly connected with the age of the students. So, our hypothesis is going to be the next one: the students are going up, passing Primary levels. In high levels (fifth and sixth courses of Primary) we think they…, Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra, Lehen Hezkuntzako Irakasletzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate PublikoanParke eolikoetarako lanetan oinarritutako enpresa baterako kudeaketa sistemaren ezarpenerako metodologiaren proposamena

Repositorio: Academica-e. Repositorio Institucional de la Universidad Pública de Navarra
Aparicio Estébanez, Ekhine

Proiektu honek haize-parke eraikuntzan eta mantenu lanetan oinarritutako enpresaren kudeaketa ezartzea helburu nagusi du. Horregatik hasiera batez parke eolikoen muntaia eta mantenu industriala azaletik aztertuko dira. Gainera kudeaketa kontzeptua landuko da, ezartu beharreko informatika sistemei harrera emanez. Hau dela eta Parke eolikoen eraikuntza, mantenua eta beharrezko kudeaketa ere ezagutzea izango du helburu., Ingeniería Industrial, Industria Ingeniaritza