Found 171930 result(s)
Found 1720 page(s)

Una cultura nacional d’innovació; el cas d’Estònia

Repositorio: Scipedia Open Access
GUERRERO, MARC

Com Estònia -un país relativament petit i amb escassos recursos-, ha assolit un èxit sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? La resposta ha aquesta pregunta, que no és simple, és l’objectiu principal d’aquesta contribució acadèmica. Molts són els elements i les actuacions, tant interns com externs, que combinats, han permès uns…El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Báix Cinca: el poblat clos de Vincament (Fraga, Osca)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Moya, Ana, López, Joan (López i Melcion), Lafuente, Ángel, Rey, J., Tartera, Enric, Vidal, Ares, Equip Vincamet
L’abocador ceràmic de finals del segle iii dC de la vil·la romana dels Castellets (la Canonja, Tarragonès), The pottery from the 3rd century AD refuse pit at the Roman villa of the Castellets (La Canonja, Tarragonès)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Roig Pérez, Josep Francesc

Les excavacions preventives realitzades entre els anys 2013 i 2014 dins el Parc Químic de Bayer Material Science, S. L. (la Canonja, Tarragona), van posar al descobert una magnífica vil·la romana amb diferents fases arquitectòniques i una cronologia que va del segle i al segle vii dC. Dins d’aquesta periodització, en aquest article exposem el resultat de l’anàlisi integral de l’abocador ceràmic evidenciat durant els treballs arqueològics, amb una datació de finals segle iii dC, i vinculat…, The archaeological excavations undertaken between 2013 and 2014 at the Bayer Material Science Chemical Park (La Canonja, Tarragona) brought to light a magnificent Roman villa with different architectural and chronological phases ranging from the 1st to 7th century AD. This study presents the results of the study of the pottery uncovered in a refuse tip dating from the end of the 3rd century probably linked to Frankish raids.Al otro lado del Aqueronte. Las monedas de las necrópolis altoimperiales de Empúries, On the other shore of Acheron. The coins from the Late Imperial cemetery of Empúries

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Giral, Francesc

El pago a Caronte es la lectura que tradicionalmente han recibido las monedas halladas en tumbas antiguas. Las monedas de las necrópolis emporitanas son conocidas desde su publicación por M. Almagro Basch en 1955 y han aparecido en otros trabajos pero nunca antes se había llevado a cabo el estudio de ellas en sí mismas. Describimos, comentamos y aportamos una serie de apreciaciones sobre estos numismas poniendo especial atención en las monedas contramarcadas presentes en las tumbas., Payment to Charon is the interpretation traditionally given to coins uncovered in antique tombs. Although the coins of the cemetery of Emporiae are known since their publication in 1955 by M. Almagro Basch and have appeared in other research, they have never been the object of numismatic study. This study therefore describes, discusses and offers a series of interpretations of these coins with special emphasis on the countermarked examples found in tombs.Circuits comercials a Iulia Lybica (Llívia): visions a partir de les ceràmiques i els marbres, Commercial circuits of Iulia Lybica (Llívia): notions gleaned from finds of pottery and marble

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Guàrdia, Jordi, Carreras, Cèsar, De Soto, Pau

Les darreres excavacions en la ciutat romana de Iulia Lybica (Llívia) des del 2013 al 2015 van proporcionar noves dades sobre el forum de la ciutat. La major part de les excavacacions recents combinades amb la geofísica defineixen quasi completament la distribució del fòrum excepte en la part sud. A més a més, aquestes excavacions han subministrat bons conjunts ceràmics i marbre que ens permeten entendre l’evolució comercial de la ciutat. Aquest article pretén analitzar aquesta evidència…, The latest archaeological excavations at the Roman city of Iulia Lybia (Llívia) between 2013 and 2015 offer new insight its forum. The recent excavations combined with geophysical surveys yielded most of the forum’s floorplan (except in the southern part). Furthermore, the excavations uncovered assemblages of pottery and marble that offer information toward understanding the commercial evolution of the city. The current study attempts to analyse this material evidence in detail in order to…Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles vi-v ane) a la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues), Characterisation of the Early Iberian Culture horizon (6th-5th century BC) of the Vilars Fortress (Arbeca, les Garrigues, Lleida)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Castellano Aragonés, Alba

Aquest treball neix davant la necessitat d’omplir una part del buit existent en la plana occidental catalana sobre el període de l’ibèric antic (segles vi-v ane), a partir de l’estudi de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). La caracterització que es presenta en el treball comprèn l’evolució urbanística de l’assentament entre els períodes del primer ferro i l’ibèric antic, així com l’estudi dels elements ceràmics (a partir d’anàlisi estadística) apareguts en la fortalesa en aquest…, This paper stems from the need to fill the hiatus of knowledge of Early Iberian period (6th-5th centuries BC) in the Western Catalonian Plain based on the study of the Fortress of Vilars (Arbeca, les Garrigues). The notions advanced are based on the study of the urban development of the settlement between the Early Iron Age and the Early Iberian period and the analysis of the pottery (from a statistical perspective) appearing in the fortress throughout this period. The aim is to understand this…Les estructures de l’edat del bronze de la Plana del Castell – Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), Bronze Age features from the Plana del Castell – Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Guàrdia, Marc, Francès i Farré, Joan

En aquest treball ens centrem a exposar les troballes arqueològiques de l’edat del bronze localitzades en el transcurs de les obres de seguiment dels vials al voltant del Sincrotró de Cerdanyola del Vallès, prop de Barcelona. Es tracta d’una agrupació de tres fosses: un hipogeu funerari, amb sis individus inhumats, i dues sitges. L’estudi del material ceràmic exhumat, així com la realització de quatre datacions radiocarbòniques han permès establir el marc cronològic en un moment de consolidació…, This paper presents the archaeological finds from the Bronze Age brought to light during road work at Cerdanyola del Vallès Synchrotron near Barcelona. The finds comprise three excavated features: a funerary hypogeum containing six individuals and two silos. The analysis of the pottery, as well as four radiocarbon datings, suggest the features date to the outset of the Bronze Age. The study also offers the interpretation of a ritual character to one of the pits near the burial. Special…Nova Lleida: pensament polític i antifranquisme en el PSUC de Lleida (1971-1974)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Macià Farré, Marc, Royo Campo, Albert

La publicació Nova Lleida (1971­1974) fou l'òrgan d'expressió del PSUC lleidatà a les acaballes del franquisme. L'article vol oferir una anàlisi del pensament polític i intel·lectual reflectit en les seves pàgines. El text se centra en les aportacions pel que fa a les bases ideològiques i les línies es­ tratègiques d'acció, l'activisme polític i el moviment sindical, el pensament econòmic i, finalment, l'acció local., The publication Nova Lleida (1971­1974) served the PSUC party's Lleida branch in the final years of Francoism. This article seeks to analyse the political and intellectual thought reflected in its pages. The text focuses on those contributions that addressed ideological foundations and strategic lines of action, political activism and the trade union movement, economic thought and, lastly, local action.Noves aportacions sobre el territori, el poblament i els models d’ocupació a la Terra Alta durant la protohistòria. Una anàlisi estadística a través dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), New contributions regarding territory, population and settlement patterns in Terra Alta during Protohistory. A statistical Geographic Information Systems (GIS) analysis

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Prades Painous, Marc

Situada al sud-oest de Catalunya, la Terra Alta és una comarca amb un vast patrimoni arqueològic, objecte de diverses intervencions des d’inicis de segle xx. No obstant això, aquestes intervencions han estat aïllades i, a excepció d’alguns casos, no han permès desenvolupar línies de recerca exhaustivament focalitzades en el poblament protohistòric, fet que posa aquest espai en una situació de desavantatge respecte les àrees veïnes del Matarranya i el Curs Inferior de l’Ebre, on sí que abunda la…, The Terra Alta in south-western Catalonia is a region with a long archaeological heritage that has been object of a number of scientific excavations since the early 20th century. Yet the archaeological interventions were isolated and, with few exceptions, did not lead to the development of any major lines of research regarding the region’s Protohistoric populations as opposed to the well-studied neighbouring areas of Matarraña and the lower course of the Ebro River. The intention of this study…Jo vaig nèixer lliure. La mirada de Cervantes en les dones del Quixot. Conversatori amb Marisa Ordóñez

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)

Conversatori amb Marisa Ordóñez al voltant de la seva exposició “Jo vaig nèixer lliure. La mirada de Cervantes en les dones del 'Quixot' ”El procés de consolidació de l'arqueologia catalana, L'arqueologia catalana I

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Junyent, Emili, Rafel i Fontanals, Núria, Nieto, J., Ruiz de Arbulo, Joaquín, Tarrats Bou, Francesc, Dupré i Raventós, Xavier, Granados, José O.
De la postguerra als anys setanta, L'arqueologia catalana II

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Junyent, Emili, Rafel i Fontanals, Núria, Dupré i Raventós, Xavier, Granados, Oriol, Tarrats Bou, Francesc
Reorganització i nous impulsos, 1975-1985, L'arqueologia catalana III

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Junyent, Emili, Rafel i Fontanals, Núria, Tarrats Bou, Francesc, Granados, Oriol, Dupré i Raventós, Xavier, Nieto, Xavier
Ràtios de solvència i rendibilitat en empreses familiars i PIMES

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Gallizo Larraz, José Luis

Mitjançant l’anàlisi de ràtios s’estudien els conceptes bàsics de solvència i rendibilitat amb particular atenció a les empreses familiars i pimes. El primer entès com liquiditat necessària per atendre les obligacions de pagament als seus venciments, el segon, com a expressió del benefici que queda en relació als capitals invertits. Es veurà que les empreses familiars tenen trets i característiques diferents a la resta d’empreses que es manifesten en l’estil de gestió i en la presa de decisions…Influència de la propietat familiar de l’empresa minorista en els resultats i en l’ocupació al llarg de la crisi econòmica

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Buenestado Teixidó, Joan

L’objectiu d’aquest estudi consisteix, en primer lloc, en analitzar si la recent crisi econòmica pot haver tingut un diferent impacte en les empreses familiars i les empreses no familiars del sector minorista espanyol i, en segon lloc, analitzar si les empreses familiars han adoptat un diferent comportament pel que fa a les polítiques de contractació i acomiadament de personal. Per fer-ho, s’ha utilitzat una mostra de 6.629 empreses minoristes presents en la base SABI. La metodologia utilitzada…La integració vertical millora la rendibilitat econòmica de les empreses agroalimentàries?

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Sopena Canosa, Mireia, Moreno Gené, Jordi

L’objectiu del treball consisteix en esbrinar si la integració vertical cap enrere, portada a terme en empreses del sector agroalimentari espanyol durant els anys de crisi financera, suposa una estratègia que permeti millorar la rendibilitat econòmica d’un sector caracteritzat per una gran presència d’empreses familiars, a les que aquest tipus d’estratègia també pot interessar per evitar conflictes familiars derivats de la gestió. Amb aquesta finalitat, s’han analitzat un total de 3.955…Comparació del tipus mitjà efectiu de l’impost de societats en empreses familiars i no familiars

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Bernié Prades, Martina, Cardil Forradellas, Alba

El present estudi compara el tipus mitjà efectiu en l’impost sobre societats en empreses familiars i no familiars. Atenent al diferent nivell que presenten les inversions en investigació i desenvolupament, s’analitzen els sectors de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i de l’hostaleria. Es defineix el concepte d’empresa familiar i es contextualitza mitjançant les característiques, avantatges i desavantatges, i es presenta la situació actual d’aquesta tipologia d’empreses a…El Protocol Familiar: La solució jurídica per a l’empresa familiar

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
García Companys, Anna

Les empreses familiars gaudeixen d’avantatges i tenen punts febles comuns que han estat àmpliament estudiats per la doctrina. Per atendre les diferències de criteri en la presa de decisions que sorgeixen freqüentment entre els membres de la família en moments claus de la vida de l’empresa, s’han creat mecanismes contractuals que protegeixen a l’empresa familiar quan afloren els conflictes. Aquest article pretén analitzar el règim jurídic aplicable a un d’aquests instruments des d’una…Ètica, Salut, àmbit social. La gestió de la complexitat, Ética, salud, ámbito social: la gestión de la complejidad

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Esquerda i Aresté, Montse, Pifarré Paredero, Josep

Vivim un temps molt complex i aquesta com¬plexitat impacta de manera punyent en els àmbits social i sanitari, que poden contactar amb l’espai íntim i privat de les persones. La bioètica, que neix precisament de la gestió de la complexitat, pot orientar en l’exercici de les professions de l’àmbit social, en un moment en què la relació amb les persones ateses passa per capacitar per a la decisió, acompanyar a descobrir nous recursos personals, proposar alternatives o, fins i tot, saber respectar…, Vivimos tiempos muy complejos y esta complejidad impacta de forma punzante en los ámbitos social y sanitario, que pueden contactar con el espacio íntimo y privado de las personas. La bioética, que nace precisamente de la gestión de la complejidad, puede orientar en el ejercicio de las profesiones del ámbito social, en un momento en que la relación con las personas atendidas pasa por capacitar para la decisión, acompañar para descubrir nuevos recursos personales, proponer alternativas o, incluso…, We live in very complex times and this complexi¬ty has a dramatic impact on the social and health sectors, which often come into contact with people’s private and personal space. Bioethics, which has its basis precisely in the management of complexity, can help orient the practice of the social professions at a time when the rela¬tionship with the client is increasingly predi¬cated on empowering people to take decisions, accompanying them in their discovery of new personal resources, proposing…Igualtat retributiva entre homes i dones

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Genuïnes, 11, L’any 2008, el Parlament Europeu va formular un conjunt de recomanacions a la Comissió Europea sobre l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre homes i dones (Resolució 2008/2012/INI). Entre d’altres mesures, sol·licitava a les institucions comunitàries i als Estats membres que organitzessin un Dia Europeu per la Igualtat Salarial, prenent com a referència el dia en què, de mitjana, les dones haurien obtingut la retribució que els homes guanyen de mitja en un any. L’any 2011, la…El camí cap a la excel·lència en cures de geriatria: una proposta d'intervenció per reduir el maltractament a les institucions residencials

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Sangrà Medina, Janette

El maltractament en l’ancià emergeix com un problema social des de fa pocs anys i no perquè no existís abans, si no que sempre ha existit com un problema ocult. El nombre de casos està incrementant i, per tant, s’ha de tenir en compte l’impacte d’aquest abús sobre la salut de l’ancià. És per això que es planteja disminuir el maltractament institucional que pateixen els usuaris de les residències geriàtriques en qualsevol de les seves variants. Es realitza un estudi no experimental abans –…Centre Dolors Piera. 10 anys

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Genuïnes, 12, El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL va néixer el març de 2006 gràcies a la signatura del conveni entre el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED) i la Universitat de Lleida (UdL) per a l’ús del fons bibliogràfic i documental del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD) del SIED, per a la realització de programes d’estudi i de recerca sobre temes relatius a les dones, per a la difusió i el desenvolupament científics, i per…Dones i ocupació en igualtat de condicions

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Genuïnes, 13, Segons El informe sobre empleo del Instituto Nacional de Estadística mujeres y hombres en España 2015, es continua constatant que les dones compten amb taxes d'activitat, d'ocupació i de condicions laborals inferiors als homes. Tenen més índexs d'atur que els homes i assumeixen majoritàriament l'atenció de les responsabilitats familiars. En aquest sentit, l'impacte de la crisi sobre el treball de les dones s'ha endinsat si cap encara més en aquesta situació de…Guia de recursos de prevenció i atenció de la violència masclista per a la coordinació de la UdL amb altres institucions

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

Genuïnes, 14, La guia que us presentem s’ha realitzat en el marc del projecte Violència de gènere: joves i adolescents. Detecció i propostes d’actuació per a la millora de la coordinació dels recursos de prevenció i atenció entre la Universitat de Lleida i altres institucions finançat per l’Instituto de la Mujer amb el cofinançament del Fons Social Europeu dins del Programa Operatiu per a la Inclusió Social i de l’Economia Social. El document és fruit del resultat d’aquest projecte al voltant del qual s’han…Malaltia mental: Estigma mental

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Serés Fontanet, Ariadna

En el nostre país vora un milió de persones pateix una malaltia mental de característiques greus, i els estudis ens diuen que aproximadament un 15% de la població arribarà a desenvolupar un trastorn mental. El que s’observa en els diagnosticats és una discriminació per part de la població general, el que els acaba suposant una dificultat a l’hora d’evolucionar positivament i establir la seva vida quotidiana. En aquest estudi s’avalua el nivell d’estigma d’una mostra determinada i es planteja un…Com millorar la qualitat de vida als pacients amb esclerosi múltiple (EM)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Visa Flequé, Anna

L'esclerosis múltiple (EM) és un trastorn crònic del sistema nerviós central (SNC) caracteritzat per la pèrdua progressiva de mielina. Sol aparèixer en adults joves. Encara que avui en dia no existeix cap resposta curativa, si que hi ha opcions terapèutiques pal·liatives que alleugen la seva cronicitat. En aquest sentit, la millora de la qualitat de vida es avui en dia una qüestió de màxima importància. Al ser una malaltia variable e impredictible en les mateixes manifestacions…Les Roques del Sarró (Lleida, Segrià): Evolució de l'assentament entre el 3600 cal. a.n.e i el i el 175 a.n.e

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Alonso, Natàlia, Clemente, Ignacio, Ferrer, Conxita, Gené, M., Gibaja, Juan F. (Juan Francisco), Juan Muns, N., Junyent, Emili, Lafuente, Ángel, López, Joan (López i Melcion), Llussà Guasch, Antoni, Mirada Donisa, Josep Maria, Miró, J. M., Morán Álvarez, Marta, Roca, J., Ros, M. T., Rovira, C., Tartera, Enric

El present treball presenta els resultats de l'excavació arqueològica d'urgència del jaciment de les Roques del Sarró, duta a terme durant la tardar de 1994, en el marc deis treballs de construcció de la variant nord de la N-II al seu pas per Lleida. L'estudi del jaciment, destruït poc després d'acabada la intervenció, permeté documentar una amplíssima seqüència amb diferents fases ocupacionals amb solució de contimútat que s'inicia en el neolític i es perllonga fins a…Molins rotatius de petit format, de gran format i espais de producció en la cultura ibèrica de l’est peninsular

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Alonso, Natàlia, Pérez Jordà, Guillem

El molí rotatori és una innovació ibèrica, probablement dissenyada al nord-est de la península Ibèrica, amb una ràpida difusió i amb un èxit evident, possiblement pel fet que permet una intensificació de la producció de farina, alliberant d’aquesta manera mà d’obra per a altres tasques. La diversitat morfològica és destacada, sense que s’observin unes tendències clares, convivint des del principi una escala de producció domèstica amb una de comunitària. Continua sent, en tot cas, un útil poc…Sant Llorenç prop Bagà: deIs inicis al 1300

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Bolòs i Masclans, Jordi

L'autor d'aquest estudi, fa una detallada explicació de quatre segles d'història del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Tres punts principals configuren el tema: la constitució d'una comunitat que poc a poc s'anà ennoblint: la creació d'un domini territorial, i la transformació de la vida espiritual dels habitants de la contrada.Sant Llorenç prop Bagà, excavació -1983

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Bolòs i Masclans, Jordi, Pagès i Paretas, Montserrat

L'excavació efectuada al monestir de Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola de Berguedà, l'any 1983, veié augmentades les seves naturals dificultats en haver-se buidat abans d'hora la zona de llevant de l'església, amb la consegüent destrucció d'aquesta part com a document històric.Castellanización y afrancesamiento de los nombres de los municipios catalanes [Research data]

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Burgueño, Jesús

Dades primàries associades a un article publicat a la revista Estudios Geográficos disponible a l'adreça https://doi.org/10.3989/estgeogr.201722, Lista de las formas escritas de los topónimos correspondientes a los municipios catalanes que se empleaban en los ss. XVII-XVIII y clasificación del grado de castellanización (o de afrancesamiento, en el caso del Rosellón) experimentado posteriormente, principalmente en el s. XIX. Páginas: una para cada provincia, cuadros de síntesis, página referida a los municipios de la Cataluña francesa y tabla de comparación de los topónimos recogidos en 9 mapas históricos. Clasificación de todos los…Els drets de la infància, un repte del segle XXI?

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Alsinet, Carles, Balsells, M. Àngels

El present article vol fer una revisió del concepte de maltractament infantil tal i com s' entén avui dia, principalment, després de la Convenció sobre els Drets dels Infants (1989), quina és la situació a Espanya i quines són les seves conseqüències en els nens i les nenes que en pateixen; també, i per fi, abordara les intervencions necessàries per a la seva prevenció i intervenció, entre les quals es troba l' inestimable paper de l' escola.Història dels videojocs a Lleida: una aproximació (1983-2015)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Macià Farré, Marc

Resum: L'article presenta una anàlisi històrica del món dels videojocs a Lleida des de les vessants d'història de la indústria desenvolupadora i, al mateix temps, de la història cultural. D'aquesta manera l'autor analitza tant la construcció d'una incipient indústria del sector del videojoc com l'impacte cultural que ha tingut aquest tipus d'oci al Ponent català. Abstract: The paper presents an historical analysis of the videogame world in Lleida from the…Quan l'ase i l'elefant piulen: El paper de Twitter a les eleccions presidencials d’EUA, 2016

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Nicolae, Ovidiu Serban

Internet i les xarxes socials són avui àrees cada vegada més rellevants en l’esfera pública. Per als polítics, les eines digitals són plataformes accessibles per fer campanya i mantenir un discurs constant amb el qual persuadir els votants. Les xarxes socials també permeten als usuaris participar del debat polític a la xarxa. Aquest treball es centra en definir la importància de les xarxes socials i més concretament, de Twitter, en l’articulació del discurs polític a Internet, així com la seva…, Internet and social media are nowadays increasingly relevant areas of the public sphere. For politicians, digital tools are accessible platforms to campaign and keep a constant speech flow to persuade voters. Social media also enables users to engage in political debate. This study is about defining the importance of social media and more specifically, of Twitter, in the output of political speech across the Internet, as well as its influence on the users. In order to do so, we focus on…Canvis hidrològics i morfològics al tram baix de la Noguera Ribagorçana

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Granés González, Antoni

Els embassaments generen una sèrie de canvis molt importants aigües avall a causa de què les preses aturen la circulació dels sediments i també modifica la freqüència i les magnituds de les crescudes o avingudes i, per tant, ocasiona un canvi important en les condicions d’equilibri dels riu que acaba afectant a la morfologia fluvial. En aquest treball s’analitzen els canvis hidrològics i morfològics al tram baix del riu Noguera Ribagorçana des de l’any 1945 fins a l’actualitat. De manera…Utilització d'indicadors d'accessibilitat en l'anàlisi de la xarxa viària de Catalunya

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Balsells Llort, Daniel

La temàtica de les interrelacions entre infraestructures de transport, territori i societat, és un dels aspectes que preocupa a molts geògrafs donat que són necessàries per a analitzar el grau de desenvolupament de molts espais. Les vies de transport faciliten les relacions comercials, socials, culturals, fins i tot turístiques ja que aproximen persones i territoris per desenvolupar-se com a societat, garantint la capil·laritat territorial, la seva absència o la seva mala qualitat poden…L'aula d'acollida com a espai per a l'aprenentatge lingüístic: la perspectiva del professorat

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Espelt, Laura

El present article pretén donar a conèixer la tasca de les professores de l’aula d’acollida des del seu punt de vista. L’aula d’acollida és una realitat relativament nova a Catalunya que s’ha implementat amb rapidesa al sistema educatiu. Per aquests motius és interessant saber com el professorat gestiona la comunicació dins d’aquestes aules multiculturals i valorar la seva utilitat per als alumnes. A partir de la realització d’entrevistes amb profunditat a tres professores d’un Institut d’…, This article aims to offer an understanding of the teachers’ tasks in the reception classroom from their own point of view. The reception classroom is quite a new reality in Catalonia and it has been established with certain urgency because of the social demand. For this reason it is interesting to know how teachers manage communication in these multicultural classrooms and to value the usefulness of this communication for the children. The study is based on in-depth interviews with three…Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Joan Manuel Serrat i Teresa

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Fernández, Roberto, Vila Rubio, María Nieves, Serrat i Teresa, Joan Manuel

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Joan Manuel Serrat i Teresa, que es va fer a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, el dia 24 de maig de 2017.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Rafael Matesanz Acedos

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Fernández, Roberto, Fernández i Giráldez, Elvira, Matesanz Acedos, Rafael

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Rafael Matesanz Acedos, que es va fer a la sala Víctor Siurana, el dia 19 de novembre de 2015.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Fernández, Roberto, Pueyo París, Miquel, Gabilondo Pujol, Iñaki

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Iñaki Gabilondo Pujol, que es va fer a la Sala d' Actes de l' Edifici del Rectorat el 23 de maig de 2012Investidura com a doctor Honoris Causa de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Fernández, Roberto, Cabeza, Luisa F., Prieto-Laffargue, María Jesús

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue, que es va fer al Salò Victor Siurana el 16 de novembre de 2012Investidura com a doctor Honoris Causa del Michael A. Savageau

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Viñas Salas, Joan, Sorribas Tello, Albert, Savageau, Michael A.

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Michael A. Savageau, que es va fer a l'esglèsia vella de Sant Martí de Lleida el dia 9 de maig de 2011.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Jordi Pujol i Soley

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Fernández, Roberto, Florensa i Tomàs, Carles Enric, Pujol i Soley, Jordi

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Jordi Pujol i Soley, que es va fer a l'Auditori Enric Granados el dia 19 de desembre de 2011.Marc general de la Renaixença a Lleida, context històric

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Casals Bergés, Quintí

Marc general de la Renaixença a Lleida: context històric, aportació a la taula rodona que amb el títol Els Jocs Florals de Maria, organitzà l'Acadèmia Mariana de Lleida el 27.11.2017, amb motiu de la celebració de la 150ena edició del Certamen Marià que aquesta convoca cada any.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Richard Wayne Light

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Viñas Salas, Joan, Porcel Pérez, José Manuel, Light, Richard Wayne

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del Dr. Richard Wayne Light, que es va fer al Saló Victor Siurana de l'edifici del Rectorat el dia 7 d'octubre de 2010.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Jorge Wagensberg Lubinski

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Viñas Salas, Joan, Badia Pascual, Ferran, Wagensberg Lubinsky, Jorge

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Jorge wagensberg lubinski, que es va fer a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont el dia 15 de novembre de 2010.Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Humberto López Morales

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Viñas Salas, Joan, Calero Fernández, Ma. Ángeles, López Morales, Humberto

Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Humberto López Morales, que es va fer al Saló Victor Siurana de l'Edifici del Rectorat el dia 29 d' abril de 2008.Asimetria de força en flexors de dits en escaladors

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Ortiz Monge, Pol

L’objectiu del present treball era analitzar l’asimetria de força en mans d’escalador i estudiar la relació d’aquesta asimetria amb la dominància manual,el gènere, l’experiència esportiva, el nivell esportiu, el nivell de força relativa (FRB) i les lesions. Seixanta-tres escaladors (11dones i 52 homes), de diferents nivells esportius es varen presentar voluntaris per participar en l’estudi. Les mesures de força en mans es van obtenir mitjançant la realització de suspensions unilaterals, fent…La política esportiva municipal a Sabadell (2012-2017)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Robles Bombardó, Daniel

Les polítiques esportives han evolucionat des dels primers anys de la democràcia fins a l'actualitat arrel dels canvis socioculturals que el fenomen esportiu ha provocat en el conjunt de la societat. Aquesta evolució ha portat a què els diferents estaments públics hagin de plantejar-se desenvolupar polítiques esportives municipals per atendre a les necessitats de la ciutat. En el present treball es pretén analitzar el sistema esportiu de la ciutat de Sabadell, per posteriorment estudiar…Programa d’exercici físic supervisat per a dones supervivents de càncer de mama i la seva relació amb la qualitat de vida. Estudi experimental

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Llobera Morro, Joan

El càncer de mama és el carcinoma predominant en les dones. Els efectes que té la malaltia i el tractament d’aquesta sobre l’organisme de les pacients és devastador. Aspectes com la fatiga crònica relativa al càncer, el limfoedema, la reducció de la funcionalitat de l’espatlla com a conseqüència de la cirurgia i la reducció de la força afecten negativament sobre la qualitat de vida de les supervivents de càncer de mama. En el present estudi comprovarem els efectes d’un programa d’exercici físic…MicroRNAs com a reguladors moleculars implicats en el silenciament de gens post-transcripcional en el sistema radicular d’Arabidopsis thaliana

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Feixes i Prats, Elisenda

Les plantes han desenvolupat una facultat d’adaptació impressionant per a fer front a diverses i canviants condicions ambientals. En aquest context, les arrels han assumit aspectes nutricionals i l’arquitectura del sistema radicular es pot modular en resposta a la disponibilitat de nutrients o interaccions biòtiques amb microorganismes del sòl. Aquesta adaptabilitat requereix una bona sintonització de l'expressió gènica. De fet, l'especificació i el desenvolupament de l'arrel són…, Las plantas han desarrollado una notable facultad de adaptación para hacer frente a diversas y cambiantes condiciones ambientales. En este contexto, las raíces han tomado los aspectos nutricionales y la arquitectura del sistema radicular puede ser modulada en respuesta a la disponibilidad de nutrientes o interacciones bióticas con microorganismos del suelo. Esta adaptabilidad requiere un ajuste fino de la expresión génica. De hecho, la especificación de las raíces y el desarrollo son procesos…, Plants have evolved a remarkable faculty of adaptation to deal with various and changing environmental conditions. In this context, the roots have taken over nutritional aspects and the root system architecture can be modulated in response to nutrient availability or biotic interactions with soil microorganisms. This adaptability requires a fine tuning of gene expression. Indeed, root specification and development are highly complex processes requiring gene regulatory networks involved in…Descripció i comparació de mètodes de detecció de contaminació produïda per pesticides en peixos

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Sementé Bellmunt, Laura

La contaminació és un dels problemes que contribueix a la pèrdua de la biodiversitat. En el cas de la contaminació de les aigües superficials, pot afectar tant a la supervivència de les espècies aquàtiques (per exemple els peixos) com també a la salut dels humans, ja que la contaminació pot arribar-nos a través de la cadena tròfica. Aquest treball consistirà en una revisió bibliogràfica sobre els mètodes de detecció de la contaminació produïda per pesticides en els peixos, per tal de comparar-…, La contaminación es uno de los problemas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad. En el caso de la contaminación de las aguas superficiales, puede afectar tanto a la supervivencia de las especies acuáticas (por ejemplo a los peces), como a la salud de los seres humanos, ya que la contaminación puede llegarnos a través de la cadena trófica. Este trabajo consistirá en una revisión bibliográfica sobre los métodos de detección de la contaminación producida por pesticidas en los peces, a…, Pollution is one of the many problems that contribute to the loss of biodiversity. In surface water pollution’s case it can affect both survival of the aquatic organisms (just like fish) and human health since the pollution could reach us through the food chain. This report will consist on a bibliographic review about the methods used to detect pesticide pollution in fish, in order to compare them and choose the best one for that purpose. Besides, the analytical techniques used to perform the…DNA Barcoding: sistema per la identificació genètica d’espècies i anàlisis de la biodiversitat

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Monfà Escolà, Ramon

El DNA Barcoding és una tècnica innovadora, utilitzada per primer cop a inicis del segle XXI, que permet la identificació d’organismes basada en marcadors taxonòmics basats en les seqüències d’ADN dels gens COI, rbcL, matK, ITS i altres. L’aplicació al Barcoding de les tècniques de seqüenciació massiva, han permès l’expansió d’aquesta metodologia, al permetre l’obtenció de seqüències de diferents espècies a partir de mostres complexes. La tècnica permet no només la identificació d’organismes,…, El DNA Barcoding es una técnica innovadora, utilizada por primera vez a inicios del siglo XXI, que permite la identificación de organismos basada en marcadores taxonómicos basados en las secuencias de ADN de los genes COI, rbcL, matK, ITS i otros. La aplicación al Barcoding de las técnicas de secuenciación masiva, han permitido la expansión de esta metodología, al permitir la obtención de secuencias de diferentes especies a partir de muestras complejas. La técnica permite no tan solo la…, DNA Barcoding is an innovative technique, used for first time at the beginning of XXI century, enabling the identification of organisms based in taxonomic markers of DNA standardized sequences such as COI, rbcL, matK, ITS and others. The implementations of next-generation sequencing massive techniques have allowed the expansion of this methodology, giving the chance of obtaining a lot of sequence from different species from complex samples. The technique allows not only the organism…Projecte d’Ordenació Forestal del “Bosc dels Paus, Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca”, Bellprat (Anoia)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Marchena Lagunas, Carlos

El present Projecte d’Ordenació Forestal abasta la forest forestal del “Bosc dels Paus, Coma i Costa de Xoliu i Pla de Namarca”, situada dins del terme municipal de Bellprat (Anoia). La forest és limítrofa amb la comarca de la Conca de Barberà, separant així les províncies de Barcelona i Lleida, en el seu marge sud-oest. El Projecte d’Ordenació persegueix la millora global de la coberta forestal amb múltiples objectius: reduir el risc d’incendis forestals, millorar la producció de fusta i, en…Estudi agronòmic de l’adaptació del cultiu de quinoa en els regadius de Lleida

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Macià i Rodríguez, Anna

La recerca de nous cultius per diversificar la producció agrícola i alhora fer-la més rendible, és fa necessària, sobretot en aquests moments d’escassa rendibilitat de les explotacions i de l’augment dels costos de producció. En el present estudi s’avalua l’adaptació en els regadius de Lleida, de la quinoa, (Chenopodium quinoa Willdenow), un antic pseudocereal d’origen Sud-Americà, el consum i el conreu del qual, s’ha vist incrementat a tot el món, en els últims anys degut a les seves bones…, La investigación de nuevos cultivos para la diversificación de la producción agrícola y a la vez hacerla más rentable, es necesaria sobre todo en estos momentos de escasez de rentabilidad de las explotaciones i del aumento de los costes de producción. En este estudio se evalúa la adaptación en los regadíos de Lleida, de la quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow), un antiguo pseudocereal de origen Sudamericano, el consumo y cultivo del cual, se ha visto incrementado en todo el mundo, en los…, The research of new crops for the diversification of the agricultural production and at the same time make it more profitable, is necessary especially in this times of low profitability of agricultural farms and the increase in production costs . In this study, the adaptation of quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow) is evaluated. This is an old pseudocereal from South America, which consumption and cultivation, has been increased throughout the world, for the last few years, due to its…El paper de FLRT3 en la neurogènesi hipocampal adulta

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
De Bolòs Sánchez, Anna

En aquest Treball de Final de Grau s’ha realitzat una proposta de projecte de Recerca seguint el model de MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) de la convocatòria Retos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El primer objectiu d’aquest treball és conèixer què és un projecte de Recerca, els tipus de projectes existents i l’abast i l’impacte que tenen. També se n’ha estudiat la seva situació actual i el seu finançament tant a nivell català, espanyol i…, En este Trabajo de Final de Grado se ha realizado una propuesta de proyecto de Investigación siguiendo el modelo de MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) de la convocatoria Retos del "Ministerio de Economía, Industria y Competitividad". El primer objetivo de este trabajo es conocer qué es un proyecto de Investigación, los tipos de proyectos existentes y el alcance y impacto que tienen. También se ha estudiado su situación actual y su financiación tanto a…, In this Final Degree Project, it has been carried out a proposal of Research project following the model MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) of the announcement Retos of Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. The first objective of this project is to know what a research project is, the kinds of projects and the scope and impact they have. It has studied their current situation and their financing both at Catalan and Spanish, and in the European…Viabilitat del reg per aspersió a baixa pressió

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Barberà Escoda, Josep

El següent treball Final de Grau està enfocat al reg per aspersió a baixa pressió, és a dir, amb una pressió de 200 kPa. Aquesta particularitat, es deu al increment en el cost energètic que hi ha hagut des de la liberalització del mercat elèctric i en la conseqüent amenaça pel que fa a la viabilitat econòmica de les noves modernitzacions de reg. El procedir ha estat focalitzat en dues parts. En la primera, s’ha realitzat un estudi experimental per tal de copsar quina és l’afectació d’aquesta…, El siguiente trabajo Final de Grado está focalizado en el riego por aspersión a baja presión, o lo que es lo mismo, a una presión de 200 kPa. Esta particularidad, se debe al incremento en el coste energético que ha habido desde la liberación del mercado eléctrico y en la consecuente amenaza respecto a la viabilidad económica de las nuevas modernizaciones de riego. El proceder ha estado focalizado en dos partes. En la primera, se ha realizado un estudio experimental para determinar que…, The following Final Grade work is focused on low pressure sprinkler irrigation, or what is the same: at a pressure of 200 kPa. This particularity is due to the increase of the energy cost that has existed since the liberation of the electricity market and the consequent threat to the economic viability of the new irrigation modernizations. The procedure has focused into two parts. On the first part, an experimental study was carried out to determine the effects of this reduction of the pressure…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 44. Escèniques D.O. Lleida

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Ballespí, Mercè, Belló, Jaume, Casals Bergés, Quintí, Baldufa (Grup de teatre), Garcia, Cristina, Granell, Jordi, Jarne, Antonieta, Jové, Jaume, Jové, Jordi, Juanós, Imma, León, Fernando, Marín, David, Molins, Ramon

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Universitat de Lleida., Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…Influència de l'edat i el gènere en els fenotips i coeficients de lateralitat en nens de 6 a 15 anys, The Influence of Age and Gender on the Phenotypes and Coefficients of Laterality in 6- to 15-year-old Children

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Mayolas Pi, Mª Carmen, Reverter Masià, Joaquín

Aquest estudi valora la lateralitat manual, podal i ocular de 798 nens de 6 a 15 anys. S'obtenen els fenotips de lateralitat de cada nen (homogeni, creuat o no definit) i es comparen els resultats segons el gènere i l'edat (de 6-7 anys, de 8-10 i de 11-15 anys). Finalment, es correlacionen les proves utilitzades i els coeficients de lateralitat. Segons el nostre estudi, el gènere no influeix en la lateralitat del membre superior, però sí en el membre inferior i en l'ocular. La…, The study assessed the hand, foot and eye laterality of 798 children aged 6 to 15 years. We assessed the laterality phenotype of each child (homogeneous, crossed, or not defined), and we compared the results by gender and age (6-7, 8-10, and 11-15 years). Finally, we correlated the tests by comparing the laterality coefficients. According to our study, gender does not influence the laterality of the arms, but it does affect the legs and eyes. Handedness is set between 8-10 years, footedness is…L'inventari dels béns de Gabriel Cerdà: aspectes de la vida quotidiana en una possessió de Santa Margalida (1491)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Barceló Crespí, Maria, Cassanyes Roig, Albert

El canonge Gabriel Cerdà va acumular un gran patrimoni durant la segona meitat del segle XV. Quan va morir, el notari Gabriel Abellar elaborà l'inventari dels béns que tenia en una possessió a Santa Margalida. A través d'aquest document és possible conèixer el contingut de les cases i, per tant, com es desenvolupava la vida quotidiana dels seus residents. ---------- The canon Gabriel Cerdà accumulated a large patrimony during the second mid-fifteenth century. After his death, the…, The canon Gabriel Cerdà accumulated a large patrimony during the second mid-fifteenth century. After his death, the public notary Gabriel Abellar wrote the inventory of the goods he had in one of his possessions, Majorcan country houses, in Santa Margalida. Through this source it is possible to know the content of the houses and, therefore, how the daily life of their residents was., L’elaboració del present article ha comptat amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i s’emmarca en el projecte “Expressivitat, sentiment i emoció (segles XII-XV)” (HAR2016-75028-P). També s’emmarca en el projecte I+D “La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca”, HAR2016-77032-P (MINECO/AEI/FEDER, UE)L'origen del centralisme espanyol

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Casals Bergés, Quintí

L’autor fa una revisió del centralisme espanyol des del segle XVII fins als nostres dies.Educació parental en línia: revisió de la literatura, Educación parental en línea: revisión de la literatura, E-parenting: A review of the literature

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Rodrigo, María José, Balsells, M. Àngels, Vaquero Tió, Eduard, Suárez, A., Fernández Rodrigo, Laura

La irrupció d'internet en totes les àrees de la vida quotidiana com a eina de recerca d'informació també s'ha posat de manifest en l'educació parental i familiar. Les famílies utilitzen la xarxa per buscar-hi ajuda en el desenvolupament de les funcions parentals, així com per realitzar accions formatives d'educació parental. La investigació comença a mostrar evidències de com s'han de desenvolupar aquestes pràctiques d'educació parental en línia de manera…Edat Mitjana i erotisme a 'La torre dels vicis capitals' de Terenci Moix

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Mérida Jiménez, Rafael M. (Rafael Manuel)

Aquest treball és part del projecte FEM2015-69863-P MINECO-FEDER i ha estat desenvolupat dins el GRC 2014 SGR 44.Educació física emocional a secundària. El paper de la sociomotricitat

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Duran Delgado, Conxita, Lavega i Burgués, Pere, Planas i Anzano, Antoni, Muñoz Martínez, Robert, Pubill Soler, Gabriel

L’educació física pot exercir un paper destacat en l’educació de competències emocionals, les quals repercuteixen directament en el rendiment acadèmic de l’alumnat i en la millora del seu benestar subjectiu. En aquest treball es va examinar la vivència emocional d’adolescents en diferents classes de jocs esportius, amb presència i absència de competició. Va correspondre a un disseny quasi-experimental de mesures repetides. Hi van participar 220 estudiants d’ESO i batxillerat de 5 centres…, Physical education can play a significant role in the education of emotional skills which directly affect the academic performance of students and improve their subjective wellbeing. This paper examines the emotional experience of adolescents in different kinds of sports games with and without competition. It involves a quasi-experimental repeated measures design. 220 students doing lower and upper secondary education at 5 schools in Catalonia and Valencia took part in it. 4 sessions based on…La cultura a la ciutat de Lleida sota el Franquisme: una anàlisi sociològica

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Sanvicén, Paquita

Aquesta investigació, en definitiva, pretén constatar que de tots els ressorts que té un poder absolut a les seues mans, els que afecten els aspectes culturals són eficients i –combinats amb altres variables com ara l’espai, les comunicacions, l’estructura poblacional, i l’economia, entre altres- poden modificar profundament els paràmetres, el comportament i el desenvolupament present i futur d’una societat. Pretén reflexionar, en l’àmbit d’estudi particular, la ciutat de Lleida, sobre el fet…Materials i procediments artístics utilitzats pels pintors i artesans de València en la confecció dels entremesos de les entrades del rei Martí i el rei Ferran (1402, 1414)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Herrero Cortell, Miquel Àngel, Puig, Isidre

El presente artículo propone una revisión de las materias primas de índole artística consignadas en la documentación de las compras y preparativos realizados con motivo de las entradas reales en Valencia de Martín I y Fernando de Antequera. A través del análisis de materiales abordado desde el estudio teórico-práctico de la praxis artística, se deducen los diversos procedimientos de creación que los artesanos llevaron a cabo en la ejecución de carrozas o ‘Rocas’, y escenografías, para los…, The aim of this article is to make a review of the artistic materials contained in the documentation of purchases and preparations made on the occasion of the royal entrances in Valencia of the kings Martin I, and Fernando de Antequera. Through an exhaustive analysis of materials, approached from the theoretical and practical study of artistic practice, the various processes of creation carried out by local artisans in he execution of floats or ‘Rocks ‘ and sets, are deducted., Aquest article s’inscriu dins del Grup de Recerca consolidat: ‘Art i Cultura d’Època Moderna’ (ACEM) reconegut per la Generalitat de Catalunya, i s’ha pogut realitzar també gràcies a l’aportació del Ministeri d’Educació Cultura i Esport (FPU14/01768) per al desenvolupament de la tesis doctoral “Procedimientos técnicos, soportes y materiales utilizados en los obradores pictó- ricos de la Corona de Aragón (S. XV- XVI)”La innovació com a motor del canvi: Aprenentatge de l’ortografia a mitjançant la memòria visual i la PNL

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Ramos Pla, Anabel, Selfa Sastre, Moisés

El present article pretén obrir nous horitzons en l’ensenyament de l’ortografi a des d’un paradigma docent innovador: el mètode de la memòria visual i la programació neurolingüística (PNL). A partir d’una experiència d’aprenentatge servei, es va posar en pràctica aquest mètode amb alumnes de primer d’educació secundària (ESO) i de batxillerat. Analitzarem aquesta tasca innovadora i valorarem els resultats positius de la implementació realitzada.La repressió franquista als Països Catalans

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Mir, Conxita

En aquest article s’ofereix una panoràmica general sobre la repressió franquista als Països Catalans des de l’esclat de la Guerra Civil espanyola fins a la primera dècada de la instauració de la Dictadura, tot prenent en compte tant els efectes cruents com la repressió econòmica, els empresonaments, la depuració professional o el control social i moral a què se sotmeté la població en general. Després d’unes breus consideracions sobre el caràcter de la violència i la dominació desplegades pels…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 7 (1993)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Balasch, Borrell, Josep, Burrell Badía, Maria D., Carrasquer, Alfons, Conejo da Pena, Antoni, Dadon, Imma, Gabarrell i Guiu, Francesc, Martínez, Josep M., Minguell i Cardenyes, Camil·la, Nadal, Maribel, Pujol, J., Rodríguez Illana, Evelyn, Sesma, Mònica

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 6 (1993)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Bifet, Montse, Caballero, Francesc, Canut, Concepció, Crous i Vidal, Joan, Ermengol, Esteve Perendreu, Francisco, Grau, Àngels, Guerrero Yeste, Alicia, Herrera, Lluís-Marc, Ribé, Josep Ramon, Nadal, Roig, Vila, Paco

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 5 (1991)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Pallarés, Víctor P., Caballero, Francesc, Torres, Víctor, Bonastra, Josep Maria, Borrell, Josep, Prenafeta, Josep, Vila, Paco, Llorens, Albert, Ermengol, Ribé, Josep Ramon

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 4 (1991)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Pallarés, Víctor P., Sol i Clot, Romà, Caballero, Francesc, Prenafeta, Josep, Esteve Perendreu, Francisco, Sans, Ramon, Reimat i Montull, Emili, Farré, Paco, Monyarch, Pep, Nadal, Roig, Ribé, Josep Ramon, Minguell i Cardenyes, Quim, Canut, Concepció, Gaudens, Carme, Borrell, Marcel·lí, Castillón Zazurca, Jesús, Ermengol, Vila, Paco, Carbonell Razquin, Mateu

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 3 (1990)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Perera, Roser, Sol i Clot, Romà, González Antó, Mireia, Rufat, Helena, Minguell i Cardenyes, Quim, Ribé, Josep Ramon, Tamarit Culleres, Francesc, Lara Peinado, Federico, Vila, Paco, Camprubí i Puig, Melitó, Borrell, Josep, Gaudens, Carme, Canut, Concepció, Borrell, Marcel·lí, Esteve Perendreu, Francisco, Esteve López, Cristina, Nòria, Irene

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 2 (1990)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Perera, Roser, Crous i Vidal, Joan, Canut, Concepció, González Antó, Mireia, Borrell, Marcel·lí, Segon Bernadó, Josep, Chic i Casamiquela, Ricard, Nadal, Roig, Roses, Teresa, Sàez, Xavier, Vila, Paco, Tamarit Culleres, Francesc, Fernández Burillo, Santiago, Ribé, Josep Ramon, Minguell i Cardenyes, Quim

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 1 (1990)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Vilella i Motlló, Jaume, Siurana i Zaragoza, Antoni, Companys i Sanfeliu, Ramon, Minguell i Cardenyes, Quim, Magre i Servet, Jaume, Sol i Clot, Romà, Borel, Josepl, Pàmias, Jordi, Vila, Paco, Esteve Perendreu, Francisco, Reverté, Xavier, Fernández Burillo, Santiago, Gili i Segura, Antoni, Ermengol

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…Descobreix les biblioteques de la Universitat de Lleida

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Biblioteca i Documentació

Vídeo promocional del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la Universitat de Lleida (UdL)UdL, la nostra universitat: Serveis universitaris

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida

UdL, la nostra universitat: Serveis universitaris. Conté informació sobre el Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL.Introducció al Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Biblioteca i Documentació

Vídeo promocional del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la Universitat de Lleida (UdL)Acollida nous estudiants curs 2017-2018

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Biblioteca i Documentació

Vídeo de presentació del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la Universitat de Lleida (UdL)Memòria 2016/2017 del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Universitat de Lleida. Servei de Biblioteca i Documentació

Memòria que recull les activitats principals realitzades al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2016-2017.Un conflicte agrari: el Canal d'Urgell i el pagament del nové

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Lladonosa i Vall-llebrera, Manuel

La construcció del Canal d'Urgell i de les conduccions, enllestides el 1865, no clouria els problemes dels pagesos de l'Urgell, sinó que aquests sorgirien amb gravetat tot just en inaugurar-se aquell canal per les conseqüencies sanitaries negatives que comporta l'arribada de l'aigua, com ha escrit Vicens i Vives.l Pero el que aquí ens interessa de subratllar són els enfrontaments entre els pagesos i la companyia concessionaria del Canal d'Urgell, en concret el conflicte…Algunes consideracions entorn de Solidaritat Catalana i Solidaritat Obrera

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Lladonosa i Vall-llebrera, Manuel

El moviment de Solidaritat Catalana fou sens dubte d'una transcendencia cabdal en el camí de la politització de la societat catalana, del desvetllament catalanista i de l'enfonsament del caciquisme i del sistema del torn monarquic de la Restauració a Catalunya, encara que aquesta sistema ja hagués estat derrotat a Barcelona des del 1901 i encara que es mantingués en algunes contrades del Principat després del 1907. La Solidaritat, a més a més, aconseguiria d'escindir una part del…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 14. L'arqueologia en l'actualitat

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Vilaseca Canals, Albert, Bea Castaño, David, Prats, Carme, Loriente Pérez, Ana, González Pérez, Joan-Ramon, Aluja, Jaume, Massad, Fredy, Barrientos, Albert, Català, Francesc (Català Alòs), Velasco González, Alberto, Guerrero Yeste, Alicia, Miret, Liliana

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col•locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…Una nota sobre circulació economica en una societat senyorial

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Mir, Pere

Les primeres modelitzacions deis processos de circulació economica nasqueren de la ma de I30isguillebert (1646 - 1714) i Quesnay (1694 - 1774).IPer a aquest darrer, els objectius primordials de l'economia política eren l'analisi de les interdependencies productives entre els diversos sectors, així com deis fluxos de distribució Je la renda entre les c1asses socials.ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 15. Teatre, actors i escenaris

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Solsona, Jaume, Bellostas, Joan, Borrell, Marcel·lí, Cabós, Isabel, Pla, Xavier, Montañés, Manel, Troguet, Margarida, Talarn, Joan, Corretti, Florencia, Castro, Javier de, Melich, Lluís, Fité i Llevot, Francesc, Rispa, Aleydis

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 16. Secrecions. Parlen alguns artistes lleidatans

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Buira, Neus, Nogués, Teresa, Ibarbia, Miquel, Herrera, Sergi, Pou, Jordi V., Alonso, Jordi, Massana, Joanpere, Molet Chicot, Carme, Fortes, Manel, Herraiz, Carles, Corretti, Florencia, Rodríguez, Andrés, Closa, Francesc

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…ARTS. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida. Núm. 17. La fotografia a Lleida: una diagnosi de l'actualitat

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Corretti, Florencia, Goñi, Xavier, Vilella, Glòria, Mur Feliu, M. José, Semis, Núria, Roure, Mariona, Saura, David, Gabarrell i Guiu, Francesc, Velasco, Albert, Navasa Aguiló, Óscar, Suïls, Jordi, Luque Pendón, Alberto, Payà Mercé, Xavier, Vilella i Motlló, Jaume, Viladrich, Manel

Arts és una revista sociocultural que es fa des del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la vocació de ser una eina de difusió i de reflexió al servei d'Allò Artístic. Així de clar i, alhora, així d'indeterminat. Perquè la precisió és límit i Arts està renyida amb els límits. No ens limitem ideològicament perquè el fet artístic és massa complex per anar delimitant els marges i massa lliure per anar col·locant barreres mentals que acaben esdevenint modes. Tampoc ens limitem…