Encontrados 209084 resultado(s)
Encontradas 2091 página(s)

Espatlla rígida: Diagnòstic diferencial en fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Rogue, Théo, Rubio i Madrileño, Eric

Les dues disfuncions de l’espatlla que poden provocar més freqüentment una rigidesa són la capsulitis adhesiva (CA) i la rigidesa d’espatlla (RE). El diagnòstic i la diferenciació entre aquestes dues disfuncions pot portar a confusió ja que tenen molts punts en comú i comparteixen moltes característiques, però no són el mateix. La CA és una patologia idiopàtica que afecta a la càpsula articular, es dóna entre el 2-5% de la població, especialment dones entre 40-60 anys, hi ha dos tipus…, The two disorders that can cause shoulder stiffness most often are adhesive capsulitis and shoulder stiffness. The diagnosis and differentiation between these two disorders can lead to confusion because they have a lot in common and share many characteristics, but are not the same. The adhesive capsulitis is an idiopathic disorder that affects the joint capsule, affects between 2-5% of the population, especially women between 40-60 years, there are two different types and presents a different…, Grau en FisioteràpiaEfectes d’una posició verticalitzada en quadrupèdia i suspensió durant la fase expulsiva del part fisiològic

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Turull Forns, Aura

El part és un procés fisiològic on la posició de la dona durant el període expulsiu juga un paper molt important Per això, s’ha decidit avaluar els efectes d’una posició verticalitzada en quadrupèdia i suspensió en front a la posició de litotomia. Mètode: L’estudi és un assaig clínic aleatoritzat. Consta de 200 dones que ingressen per part espontani i es troben en la fase expulsiva activa del part. Dividirem l’estudi en dos grups (A i B). Per una banda, el grup A o grup experimental,…, Labour is a physiological process in which the position of the woman during the expulsion period plays a very important role. For this reason, I have decided to evaluate the effects of a verticalized position in hands and knees and suspension versus the position of lithotomy. Method: The research is a randomized clinical trial, which will be carried out in 200 women who are hospitalized for spontaneous labour and are in the active expulsion phase of labour. This research will consist of two…, Grau en InfermeriaPrograma d’educació per a la salut per millorar l’adherència terapèutica de la medicació psicotròpica en la població penitenciaria dels mòduls 9 i 10 de Brians 2

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Valiente Soler, Judith

OBJECTIU: Aquest Programa d’Educació per la Salut té com a objectiu disminuir la prevalença de mala adherència terapèutica de la medicació psicotròpica dels interns dels mòduls residencials 9 i 10 del centre penitenciari Brians 2. METODOLOGIA: Elaboració d’un Programa d’Educació per a la Salut mitjançant el model de planificació per elaborar programes educatius PRECEDE. Aquest model està basat en l’anàlisi dels factors predisponents, facilitadors i de reforç que afecten a una determinada…, OBJECTIVE: The Health Education Program aim is to reduce the prevalence of poor adherence to the treatment of prisoners of psychotropic medication residential modules 9 and 10 of the Brians 2 prison. METHODOLOGY: Development of a Health Education Program for health through the planning model to develop educational programs PRECEDE. This model is based on the analysis of predisposing factors, facilitating and reinforcing a particular behavior affecting a planned educational intervention to…, Grau en InfermeriaAproximant-nos a altres realitats: La mutilació genital femenina, una revisió bibliogràfica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Armengol Calafell, Cristina

INTRODUCCIÓ: La mutilació genital femenina (MGF) és una pràctica tradicional, emmarcada dins un ritual d’iniciació, que vulnera els drets inherents de milions de nenes i dones arreu del món. A dia d’avui, segons dades de l’OMS (2011), s’estima que entre 130 i 140 milions han estat mutilades i que uns 3 milions de nenes corren el risc de ser-ho. La mutilació dels òrgans genitals comporta greus conseqüències físiques i psíquiques que marcaran les nenes per sempre afectant a tots els àmbits de la…, INTRODUCTION: Genital Female Mutilation (GFM) is a harmful practice which challenges the basic human rights of millions of girls and women in the world. Today, according to OMS (2011), between 130 and 140 million have been affected by GFM and about 3 millions are at risk. This ancestral practice is considered an initiation ritual which allows girls to become adults without being exonerated by their community. The mutilation of the genital organ has serious physical and psychological…, Grau en InfermeriaPrograma de salut dirigit a disminuir el fracàs escolar derivat del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Clivillé Mola, Mireia

INTRODUCCIÓ: El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn de conducta que repercuteix, considerablement, la forma de vida, de les persones afectades. Pot repercutir tant en l’àmbit familiar, educatiu, professional i social i, el més important, és que aquest trastorn els acompanyarà al llarg de tota la vida. Actualment, hi ha una alta i creixent prevalença d’aquest trastorn sobretot dins la població infanto-juvenil, que origina dificultats per seguir la…, INTRODUCTION : Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a behavior disorder which impacts on the lifestyle of the person. This disorder affects the family, education, professional and social sphere. The most important thing is that it will remain forever. Nowadays, there is a high and increasing prevalence around, especially in child and adolescent population and this affects on the studies of these children. This fact causes that most teenagers decline, notably their academic…, Grau en InfermeriaPrograma de Salut per prevenir la Síndrome Alcohòlica Fetal en el Barri de Ciutat Vella (Escola de Milà i Fontanals i Pau Claris)

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Farre Foj, Sandra, Fullà Campi, Mònica

Actualment la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) és un problema de salut pública que afecta a un 1% de la població mundial (1). Es tracta d’un conjunt de signes i símptomes que s’inicien en el moment del naixement i que poden anar-se desenvolupant al llarg del creixement. Aquesta síndrome tan poc coneguda entre la societat, és deguda al consum d’alcohol de la mare durant l’embaràs (2). Tenint en compte les conseqüències d’aquesta malaltia, i el gran desconeixement que hi ha (3), s’ha cregut…, Currently the Fetal Alcoholic Syndrome (FAS) is a public health problem which affects about 1% of the world population. It is a set of signs and symptoms that start at the moment of birth and which can keep developing along growth. This syndrome, so little known in society, is due to the consumption of alcohol by the mother during pregnancy. Considering the consequences of this disease, and the great ignorance prevailing in the society, it has seen convenient to design the health program "…, Grau en InfermeriaPrograma de salut per reduir la simptomatologia d’estrès en pacients pediàtrics (de 2 a 16 anys) sotmesos a una intervenció quirúrgica programada a l’Hospital d’Igualada

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Puig Aragón, Ariadna

El problema de salut que dóna peu a aquest programa, és l’elevada simptomatologia d’estrès que presenten els pacients pediàtrics que han de ser intervinguts quirúrgicament. Els hospitals no donen importància a la preparació psicològica prèvia a la intervenció d’aquests pacients, fet que provoca que el problema de salut no es pugui resoldre (Perry, Hooper, & Masiongale, 2012). S’ha estudiat el problema de salut a l’Hospital d’Igualada mitjançant entrevistes als pacients, als seus…, The health problem that has given rise to this program is the high stress symptomatology observed in pediatric patients who need to be surgically operated. Hospitals do not attach importance to psychological preparation prior to this kind of surgery, which causes that this health problem cannot be solved (Perry et al., 2012). Problem has been approached via interviews to the individuals, parents and nursery department. The result has shown a high percentage of patients suffering from stress…, Grau en InfermeriaProjecte de Guia Pràctica Clínica de Prevenció i Actuació infermera en Víctimes d’Allaus

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Tomàs Biarnès, Mònica

Cada temporada hivernal hi ha accidents mortals als Pirineus relacionades amb allaus de neu. Les allaus conformen un dels majors perills davant les persones que fan activitats a l’alta muntanya hivernal. Una vegada immers en una allau, hi ha casos on la víctima pot sortir totalment il·lesa, però en general es poc probable, així que el primordial serà intentar evitar-les. Les possibilitats de supervivència depenen del temps que es tardi en ser desenterrat. Les morts es produeixen a més, pels…, Each winter season deathly accidents related with snow avalanches happen in the Pyrenees. One of the biggest risks that people who perform high mountain winter activities have to face are the snowslides. Once inside the avalanche there are cases of people that come out totally uninjured, but these ones are quite unlikely to happen and because of that it is essential to avoid them. The survival chances depend on the time that takes to be unburied. Deaths are also produced by impact traumas,…, Grau en InfermeriaNeuropatia del Nervi de Baxter: Valoració i Tractament de Fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Fontseré Guarro, Marta, Sanz Pérez, Sergi

INTRODUCCIÓ: El dolor de taló és una condició clínica que pot ser deguda a una amplia gamma etiològica. Tot i no ser tant comú, aquest dolor pot ser degut a neuropaties focals secundàries a un traumatisme o a un atrapament. Concretament, la revisió es centra en la neuropatia del nervi de Baxter, una síndrome que resulta de l’afectació de la primera branca del nervi plantar lateral. OBJECTIUS: Aquesta patologia encara roman desconeguda per a un gran nombre de professionals, motiu pel qual s’ha…, INTRODUCTION: Plantar heel pain is a clinical condition that can be originated by a wide range of etiologies. Although it is a less common condition than the others, this pain may also be caused by focal neuropathies due to entrapments or traumatisms. Specifically, this review focuses on Baxter’s nerve neuropathy, which is a syndrome resulting from the involvement of the first branch of the lateral plantar nerve. OBJECTIVES: This disease still remains unknown to a large number of…, Grau en FisioteràpiaRelació del dolor a la cara externa del turmell per afectació del nervi peroneo superficial i endometriosis. Valoració i tractament

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Balaguer Plaza, Gisela, Cabezuelo Merino, Alba, Fernández Gómez, Juana

Les entorsis de turmell, a través del seu mecanisme lesional d’inversió i flexió plantar de turmell, poden generar afectacions a nivell distal de l’extremitat inferior, sent la compressió del nervi peroneo superficial una de les conseqüències més freqüents. Poques vegades és pensa que una alteració musculesquelètica pot veure’s influenciada a nivell somatovisceral per un òrgan, el qual, comparteixi la mateixa innervació simpàtica. El turmell comparteix la mateixa innervació simpàtica amb l’…, Ankle sprains, through their injury mechanism of plantar flexion and ankle inversion, can affect the proximal lower limb and cause the compression of the superficial peroneal nerve, being this one of the most common consequences. It is very uncommon to think that a musculoskeletal disorder may be influenced at the somato-visceral level by an organ which shares the same sympathetic innervation. The ankle and the ovary share the same sympathetic innervation. An alteration in the ovary such as the…, Grau en FisioteràpiaEl procés de dol en la infermera de cures pal·liatives

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gonzalez Ferrer-Vidal, Chantal

El dol és present quan se’ns mor un ésser estimat. Amb la següent revisió crítica de la literatura que s’ha escrit sobre el dol i, concretament, el de les infermeres del servei de cures pal·liatives, es fa patent que aquestes professionals són vulnerables a poder patir un dol patològic causat per la cura dels pacients que han estat cuidant durant l’etapa final de vida. En el present treball s’analitzen també les possibles estratègies per aconseguir que el procés de dol que puguin patir aquestes…, Grief is present whenever a loved one passes away. With the following literature review on the grieving process, and more specifically, on that of palliative care nurses, it becomes clear that these professionals are vulnerable to suffering pathological grief due to their care of patients during the final stages of their lifes. In the current work, the possible strategies to avoid these professionals’ grieving process from becoming pathological are analysed. KEYWORDS : Palliative care,…, Grau en InfermeriaHipotèrmia perioperatòria inadvertida: revisió bibliogràfica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gutierrez Mellado, Araceli

Des de fa anys, diferents organismes internacionals que vetllen per la qualitat de les cures, han creat protocols per millorar la seguretat del pacient al bloc quirúrgic, entre els quals hi ha els que fan referència al manteniment de la normotèrmia per tal de millorar els resultats dels pacients. Es coneix per hipotèrmia, la temperatura corporal central menor a 36ºC, essent un problema de salut actual i freqüent que pateix entre el 72-90% dels pacients quirúrgics segons diversos estudis…, Since many years ago, different international organisms that look after for quality care have created protocols to improve patient safety in the operation room area, some of them concerned to the maintenance of the normothermia to improve patient outcomes. It is known as hypothermia, a drop in the body temperature under 36ºC. This is a current and frequent health problem that affects between 72-90% of the surgical patients according to several studies. This complication must be avoided in…, Grau en InfermeriaOncologia integrativa: experiència del Reiki en la qualitat de vida de les dones amb càncer de mama

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lanuza Álvarez, Ester

INTRODUCCIÓ: El terme oncologia integrativa sorgeix de la necessitat de posar nom als models d’atenció de tractar als pacients de manera individual i hol·lística fent ús de la medicina convencional i dels mètodes complementaris conjuntament. Actualment, dins les teràpies complementàries més utilitzades entre les dones amb càncer de mama està el Reiki, una teràpia energètica que a través de la imposició de mans pretén fomentar la capacitat del cos per pal·liar símptomes i afavorir la sensació de…, INTRODUCTION : Integrative Oncology term has come out from the need of naming care models from treating patients individually and from an holistic perspective, making use of conventional medicine and complementary methods together. Currently, one of the most used complementary therapies used by women with breast cancer is Reiki, an energy therapy which encourage the body’s ability to palliate symptoms and which promotes welfare feeling through the hands imposition. OBJECTIVE : To know the…, Grau en InfermeriaDepressió post-part. Revisió bibliogràfica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Acien Campmany, Mireia

ANTECEDENTS La depressió post-part és una patologia que encara avui dia no sempre és ben diagnosticada i pot afectar a diferents nivells tant a la mare, com al nado i a la família sencera. OBJECTIUS Cercar quina prevalença hi ha de depressió post-part, quines són les seves causes i conseqüències, quins tractaments podem trobar i quina es la seva eficàcia, valorar escales i instruments de mesura i veure quin és el paper d’infermeria i de les llevadores per tal de prevenir aquest esdeveniment.…, ABSTRACK Post-delivery depression is an under-diagnosed illness in most mothers nowadays, causing distress in the mother as well as the newborn and their families. Objectives To determine which is the real prevalence of post-delivery depression, as well as defining its causes and consequences Find which treatments could be available and evaluate their efficacy and consider scales or any other mean to measure its gravity. Finally, determine whixch role do the nursery staff and the midwives play…, Grau en InfermeriaCefalea associada al treball amb ordinador: patologia oculocervical. Diagnòstic i tractament en fisioteràpia.

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Amaro Vargas, José Antonio, Amela Marin, Antoni, Baena Martínez, Sandra

La prevalença de mal de cap a nivell mundial és del 47% essent un 30-46% cefalea tensional. És el mal de cap primari més freqüent, i la seva tipologia crònica es dóna més en dones que homes (un 60% de dones, majoritàriament raça blanca i d’edat mitja d’uns 40,7 anys) causant gran discapacitat i una gran despesa sociosanitària. Tot i que la cefalea tensional és la forma més comuna de les cefalees primàries, els pacients no acostumen a consultar el metge i, encara menys, serveis de fisioteràpia…, The incidence of headaches in the world is 47%. Concretely, 30-46% of this percentage is known to be tensional headaches. This is the most common primary headache and its chronic typology is more usual in women than in men (60% women, mostly white with an average of 40.7). They cause major disability and lead to a big socio-sanitary expenditure. Although tensional headache is the most common kind of primary cephaleas, patients usually do not seek medical advice (even less from physiotherapists…, Grau en FisioteràpiaIntervencions d’infermeria per visibilitzar els micromasclismes dins de l’àmbit sanitari centrat en la professió d’infermeria

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Sanfeliu Pont, Gemma

El terme micromasclisme és el conjunt de comportaments, pràctiques i estratègies quotidianes amb les quals s'exerceixen el poder de domini masculí. Un exemple dels micromasclismes en l’àmbit professional sanitari és assumir la carrera d'infermeria només per a dones i la de medicina per homes. L'objectiu principal, d’aquest treball, és realitzar una intervenció d’infermeria en format audiovisual per visibilitzar i reduir els micromasclismes dins de l'àmbit sanitari. Per tal…, The term micro-gender aggression is the set of everyday behaviors, practices, and strategies with which male dominance power is applied. An example of micro-gender aggressions in the professional health field is to take on nursing careers only for women and medicine for men. The main aim of this work is to make a nursing intervention, in an audiovisual format, to expose and reduce micro-gender aggressions within the health field. To discover this need that exists in our society, which is micro…, Grau en InfermeriaEficàcia de l’activitat física sobre l’equilibri en infants amb necessitats especials diagnosticats amb trastorn motor, L’activitat física en infants amb necessitats especials

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Ferrer Farré, Eulàlia

RESUM : INTRODUCCIÓ: Un infant amb discapacitat presenta una limitació o inaccessibilitat per a realitzar activitat física, el que augmenta el risc de comorbiditats associades i inactivitat. L’evidència actual mostra l’ampli ventall de beneficis de l’activitat física (AF): millor qualitat de vida, benestar psicològic i condició física, i augment de la qualitat del son, entre d’altres. OBJECTIUS: Avaluar els efectes d’un programa d’AF sobre l’equilibri en infants amb necessitats especials (NE).…, ABSTRACT : INTRODUCTION: A child with a disability has a limitation or inaccessibility to perform physical activity, which increases the risk of associated comorbidities and inactivity. Current evidence shows the wide range of benefits of physical activity (PA): better quality of life, psychological well-being and fitness, and increases the quality of sleep, among others. OBJECTIVES: To evaluate the effects of an PA program on balance in children with special needs (SN). Also, to identify the…, Màster en fisioteràpia en pediatriaBronquièctasi no fibrosi quística: Valoració i abordatge terapèutic en fisioteràpia respiratòria

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Linares Linares, Patricia, Majoral Riu, Ainoa

Les bronquièctasi no fibrosis quística són dilatacions permanents del bronqui, provocades per una infecció crònica, que afecten a una població heterogènia i són degudes a diferents etiologies. Els patògens bacterians més comuns són l’Haemophilus influenzae i la Pseudomona aeruginosa. Els principals símptomes que presenten els pacients són tos crònica, expectoració i dispnea, entre altres. El seu diagnòstic es realitza mitjançant una Rx toràcica i una TCAR, que conjuntament amb la clínica…, The non cystic fibrosis bronchiectasis are permanent dilatations of the bronchi that are caused by a chronic infection, affecting an heterogeneous population. They are caused by different etiologies. The most common bacteria are the Haemophilus influenzae and the Pseudomona aeruginosa. The main symptoms of this pathology are chronic cough, purulent sputum and dyspnoea, among others. Its diagnosis is made by using a thoracic Rx and a HRTC, that together with the symptomatology described above…, Grau en FisioteràpiaTractament de la patologia discal lumbar en relació amb la sedestació perllongada

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Terrades Monllor, Marc

Aquest text es tracta de una revisió sistemàtica en la que s’explica i demostra la influència de la sedestació perllongada sobre els canvis patològics del disc intervertebral. Aquest tipus d’afectació es pot veure en joves durant l’etapa estudiantil, ja que aquests passen una mitja de vuit hores asseguts i gairebé la meitat han reportat dolor lumbar alguna vegada. El disc intervertebral és capaç de provocar trastorns dolorosos a la columna lumbar quan es troba afectat. A part el disc també té…, This text is a systematic review which explains and proves the lengthen sitting posture influence on the pathological changes of the intervertebral disc. This type of affectation can be seen in youth during the high school period, because they spend an average of eight hours sitting and almost the half of them have reported low back pain once. The intervertebral disc is able to cause pain upsets in spine when is affected. Otherwise the intervertebral disc also has a propioceptive function, then…, Grau en FisioteràpiaEfectes i repercussions de la implantació de la prohibició de fumar dins dels hospitals psiquiàtrics. Revisió sistemàtica de la literatura

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Ariño Blanes, Andrea Zaida

Aquesta revisió bibliogràfica exposa els efectes i les repercussions de la implantació de la prohibició de fumar dins dels hospitals psiquiàtrics. Analitza si a la literatura científica hi ha evidencies de que aquesta prohibició ha provocat més alteracions als centres per part dels pacients que fumaven. Aquesta normativa es va aplicar a partir de la llei antitabac del 2010. OBJECTIU: Saber els efectes que ha provocat la prohibició del tabac en pacients amb patologia psiquiàtrica en l'…, This literature review presents the effects and impact of the introduction of smoking bans in psychiatric hospitals. It examines whether there is evidence in the literature that this ban has caused more disturbances in centers by patients who smoked. This new rule was first applied in 2010, after a smoking ban in Spain. OBJECTIVE: Knowing the ban of smoking effects on inner patients with psychiatric illness in a hospital, as they are explained in the scientific literature. METHODOLOGY: The…, Grau en InfermeriaPrograma de salut per prevenir la depressió postpart a les dones dels barris de Sant Roc i Gorg de Badalona

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Rosell Tural, Laia, Teixidó Piñol, Carolina

La Depressió Postpart (DPP) és un trastorn depressiu major que es manifesta a partir de la quarta setmana postpart i durant el primer any després del part i comporta unes conseqüències que perjudiquen a la mare, al nadó i a la seva família. Els principals factors de risc associats al desenvolupament de la patologia són de tipus psicològic (ansietat durant la gestació i el postpart i partir d’una concepció idealitzada de la maternitat) (1-3). Actualment, la DPP està considerada un problema de…, Postpartum Depression (PPD) is described as a psychiatric disorder that appears during the first year after delivery and has harmful consequences on the mother, on the child and on their family. The main risk factors are psicological and social factors, specifically to have ansiety during pregnancy and after delivery and to have unrealistic expectations on motherhood (1-3). Nowadays, PPD is a major públic Health problema affecting approximately from 10 to 15% of the Spanish mothers (4, 5) Once…, Grau en InfermeriaL’exercici físic, un tractament eficaç per a la fibromiàlgia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Villalonga Ramoneda, Ramon

La fibromiàlgia és una patologia crònica i complexa que provoca dolor muscular generalitzat i que pot ser invalidant per a moltes persones que ho pateixen. A més del dolor, hi ha malalties associades com la fatiga, falta de son, depressió, etc, i afecte a les diferents esferes, ja sigui la biològica, psicològica o la social. Per aquets motiu, la necessitat d’estudiar més sobre aquesta malaltia que repercuteix negativament en la qualitat de vida de les persones que ho pateixen. Com a problema…, Fibromyalgia is a chronic and complex pathology that causes widespread muscular pain and that the diseases can be disabling for many people for sufferers. Besides the pain, there are associated other diseases such as fatigue, lack of sleep, depression, etc., and assigned to different areas, whether biological, psychological or social. For this reason, there is a need to study more about this disease that adversely affects the quality of life of people who suffer fibromyalgia. As an added…, Grau en InfermeriaCuidados prequirúrgicos: efectividad de la clorhexidina en comparación con la povidona yodada para prevenir la infección de la herida quirúrgica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Contreras González, Axel

INTRODUCCIÓN: La óptima utilización de antisépticos es una medida de gran eficacia para la prevención de la infección de la herida quirúrgica (IHQ). La clorhexidina y la povidona yodada son dos de los más frecuentemente utilizados. OBJETIVOS: Determinar la efectividad de la clorhexidina en comparación con la povidona yodada en la prevención de la IHQ. METODOLOGÍA: Revisión bibliográfica de revisiones sistemáticas indizadas en MEDLINE. La búsqueda bibliográfica se realizó el 31 de octubre de…, BACKGROUND: The optimal use of antiseptics is a highly effective measure for the prevention of surgical site infection (SSI). The clorhexidine and povidone iodine are two of the most frequently used. OBJECTIVES: To determine the effectiveness compared chlorhexidine with povidone-iodine in preventing SSI. Methods: Literature review of systematic reviews indexed in MEDLINE. The literature search was conducted in October 31, 2013. The articles published in English or Spanish were selected. The…, Grau en InfermeriaAvaluació dels coneixements en competència cultural del personal d’infermeria a sala de parts

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Baldó Rastoll, Laura, Martínez Santana, Paula

Des de fa un temps enrere els moviments migratoris han augmentat de manera considerable, avui en dia, en la nostra comunitat, podem trobar una gran diversitat cultural. La població immigrant pren importància dins de la nostra societat, ja que un elevat percentatge de la població prové de diferents nacionalitats. Cal destacar que aquesta població majoritàriament és jove, per tant en edat fèrtil, per això una de les àrees sanitàries més demandada és l’àrea de ginecologia i obstetrícia. Aquí és on…, From few years ago, migration movements have increased so greatly, now a days, in our community, can find a lot of culture variety. The migration population has importance into our society, because a big percentage of population come from different nationalities. Note that this population, mostly is young, so they are in childbearing age, for this, one of the most request healthcare is gynaecologic and obstetric area. Here is where the culture competence of the personal nurse and midwife take…, Grau en InfermeriaPrograma de sensibilització per reduir l’estigma en Salut Mental entre els professionals d’infermeria de l’Hospital General de Granollers

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Roca Tartera, Laia, Serra Serra, Ariadna

L’estigma en Salut Mental es pot definir com un conjunt d’atributs que taxen a les persones amb un diagnòstic d’aquestes característiques de diferent, basant-se en estereotips, prejudicis i creences errònies que porten a la seva discriminació. Aquest és un problema real que no només es troba entre la població general, sinó que també existeix entre els professionals d’infermeria, que comparteixen els mateixos estereotips i prejudicis. Aquests influeixen negativament alhora d’atendre les…, In mental health, stigma can be defined as a set of artists that judge people with that diagnosis of being different, these attributes are based on stereotypes, prejudice and wrong beliefs that takes to discrimination This is a real problem that cannot only be found among the general population but also amongst nursing professionals who share the same stereotypes and prejudice. These have a negative influence when attending people with mental illness can affect their mental and physic health…, Grau en InfermeriaEntendre per Atendre: La Transsexualitat

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Badia Rifà, Marta

La transsexualitat ha patit evolucions juntament amb el moment històric en el qual es trobava, fins avui dia que en ple segle XXI encara es considera una malaltia, classificant-la com un "trastorn de la identitat de gènere". Aquest trastorn, es presenta quan una persona mostra una discordança entre el sexe sentit i el sexe assignat. En la prehistòria, la vivència de la transsexualitat comença sent un privilegi de la natura, però posteriorment en les etapes més fosques de la història…, Transsexualism has undergone changes along with the historical moment in which it was until today in the XXI century is still considered a disease, classifying it as a "gender identity disorder". This disorder, occurs when a person shows a disagreement between sex and gender assigned meaning. In prehistoric times, the experience of transsexualism begins as a privilege of nature, but later in the darkest periods of history come to consider transsexuals as deviant, the mentally ill…, Grau en InfermeriaAnàlisi de l’evolució i la importància de la dieta i l’exercici físic en el pacient diabètic

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Dalfó Pibernat, Enric

INTRODUCCIÓ. La diabetis és una malaltia crònica amb un gran impacte sociosanitari tan per la seva alta prevalença com per les complicacions cròniques que se’n deriven i la seva alta taxa de mortalitat. S’estima que per l’any 2025 vora 366-380 milions pateixin aquesta malaltia per contra dels 246 milions que hi havia l’any 2000. En el tractament de la diabetis hi ha cinc pilars que són els següents: Pla alimentari saludable, exercici físic regular, el control de la glucèmia al propi domicili,…, INTRODUCTION. Diabetes is a chronic disease with a major impact on healthcare as its hight prevalence, derived chronic complications and high mortality rate. It is estimated that by 2025 over 366-380 million will have Diabetis Mellitus while on 2000 it was 246 million. In the diabetes treatment the five pillars are: Health eating plan, regular exercise, Blood glucose control at your place, drug treatment and diabetes education. OBJECTIVE. Analyze the evolution and importance of exercise and…, Grau en InfermeriaDiagnòstic i tractament de l’esquinç no quirúrgic del lligament lateral extern de turmell i de la neuropatia associada de nivells II-III del nervi peroneal superficial

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lopo Pérez, Sandra, Clemente Azagra, Carlos, Martín Salamó, Pol

El lligament lateral extern del turmell es lesiona en traumatismes en inversió, i com a conseqüència d’aquests traumatismes poden generar-se neuropaties del nervi peroneal superficial, que innerva de forma motora als músculs peroneals, l’activació dels quals és clau per a la propiocepció del peu i per a evitar les recidives. L’objectiu principal és abordar els esquinços més enllà de l’àmbit estructural, incloent també la valoració i tractament de les possibles lesions neurals derivades dels…, The ankle lateral external ligament is injured on inversion trauma and, as a result of these injuries, superficial neuropathies can be generated on the peroneal nerve, which innervates in a motor way the peroneal muscles, the activation of which is key to proprioception of the foot and to prevent future recurrences. The main aim of this project is to approach sprains beyond a structural scope, also including the assessment and treatment of neural lesions arising from ankle sprains. The…, Grau en FisioteràpiaLa síndrome del canal carpià en relació al dolor cervical crònic, concretament radiculopaties cervicals

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Mendieta Zamora, Judit, Luque Domínguez, Lorena, Solà Romeu, Elisenda

La síndrome del canal carpià és una neuropatia per atrapament del nervi mitjà en el canal carpià, més freqüent en dones en la cinquena dècada de vida. Es creu que els factors predisposants més importants són de caràcter mecànic. En el cas del dolor cervical crònic, es tracta d'una patologia multicausal, sent una de les causes les radiculopaties, on s'ha trobat una possible relació associativa amb la SCC. La radiculopatia cervical, és una lesió de l'arrel nerviosa on es pot veure…, The Carpal Tunnel syndrome is a neuropathy for entrapment of the median nerve in the carpal tunnel, more frequent in women in their fifth decade of life. It is thought that the most important predisposing factors are of mechanical character. In the case of chronic neck pain, this is a multicausal pathology – radiculopathies being one of the causes, where a possible associative relation with the carpal tunnel syndrome has been found. Cervical radiculopathy is an injury of the nerve root that…, Grau en FisioteràpiaProjecte de Guia de Pràctica Clínica de Cures Pal·liatives pediàtriques oncològiques

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Pons Barber, Maria

Les cures pal·liatives pediàtriques milloren la qualitat de vida dels infants i adolescents; i fins i tot de les famílies. D’aquesta manera, tot i estar en risc la vida del pacient, s’alleugereix el patiment i s’afavoreix la identificació dels símptomes proporcionant una mort digna. A Espanya cada any 2000 nens han de rebre cures pal·liatives, dels quals un 40% estan diagnosticats de càncer. El projecte de guia de pràctica clínica (GPC) va dirigit a les infermeres que treballen a l’àmbit…, Pediatric palliative cares improves the life quality of children and adolescents; even families’ lives too. By this way, although patient lifes are in the final part of it, the suffering will decrease and the symptoms identification will be faster providing a dignified death. In Spain, 2000 children are receiving palliative cares every year, concretely the 40% of these cases are attributed to cancer. Clinic practice guide project (GPC is the Catalan abbreviation of it) is addressed to nurses…, Grau en InfermeriaPrograma d’Educació per la Salut orientat a disminuir la incidència de fractures de maluc a la comarca de l’Anoia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Sallés Soler, Èlia

INTRODUCCIÓ : La fractura de maluc, és un problema de salut que afecta principalment a la població anciana. Catalunya és la comunitat autònoma amb major incidència de fractura de maluc, aproximadament hi ha 897 fractures per 100.000 habitants majors de 65 anys. A Espanya les xifres són menors, la incidència és de 511 casos per cada 100.000 habitants de més de 65 anys. L’increment de l’envelliment demogràfic, farà que aquestes xifres vagin en augment sinó es treballa la prevenció d’aquest…, INTRODUCTION : Hip fracture is a health problem that mainly affects the elderly population. Catalonia is the region with the highest incidence of hip fracture, there are estimated 897 fractures for 100,000 inhabitants over 65 years. In Spain the figures are lower, the incidence is 511 cases for 100,000 people over 65 years. The increasing aging population, will cause the increase of these numbers if we don’t work in the prevention of this health problem. Hip fracture has an important effect on…, Grau en InfermeriaFactors que predisposen o limiten la satisfacció laboral en infermeria

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Balart De Los Inocentes, Laia, Segalés Ollé, Anna

1.1 BACKGROUND: La professió infermera comporta una carga emocional elevada. L’objectiu d’aquest treball és conèixer quins son els factors condicionants de la satisfacció laboral en infermeria com també quines son les conseqüències físiques i psicològiques que pateix el personal sanitari, derivades tant del funcionament hospitalari com també de la pròpia naturalesa del cuidar. 1.2 MÈTODES I TROBALLES: Revisió sistemàtica de caràcter qualitatiu, realitzada a través d’una cerca bibliogràfica a…, BACKGROUND: The nursing profession involves a high emotional charge. The aim of this work is to know what are the determining factors of job satisfaction in nursing as well as the consequences suffered physical and psychological health staff, both derived from hospital operation as well as the nature of care. METHODS AND FINDINGS: A systematic review of qualitative, conducted through a literature search in the following databases: PubMed, maintained, and Scielo IBECS. Finally, we have included…, Grau en InfermeriaPrograma d’educació per disminuir l’abandonament de lactància materna entre els 4 i 6 mesos en el barri de Cap Pont de la ciutat de Lleida

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Torné Cano, Anna

INTRODUCCIÓ : la lactància materna es l’alimentació més antiga que existeix. Tot i així, al llarg del temps s’ha anat modificant tant a nivell cultural o educatiu. Els percentatges de la OMS han disminuït a menys de 6 mesos que seria l’adequat per una bona alimentació neonatal a conseqüència de la incorporació al món laboral de les mares, per la falta d’informació, etc. a més, de la incorporació de nous suplements com la llet artificial de la industria farmacèutica. OBJECTIU : La creació d’un…, INTRODUCTION : Breast-feeding is the most ancient way of feeding that exists. However, throughout history it has been modified both culturally and educationally. The WHO percentages have been reduced to less than 6 months, which would be the appropriate period for a good neonatal feeding, due to the incorporation of women into the working world, the lack of information, etc. and the incorporation of new supplements such as artificial milk of the pharmaceutical industry. OBJECTIVE : the creation…, Grau en InfermeriaPrograma de salut per millorar la qualitat de vida de les dones amb criteris diagnòstics de Trastorn Límit de la Personalitat ingressades al centre penitenciari Brians 1

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Rodríguez Esteban, Marina, Yedra Galindo, Aroa

Donada la infradiagnosticació que existeix entorn la salut mental, a causa de la falta d’estudis realitzats per l’estigma que s’associa, existeix una manca d’estratègies per tractar a les persones que pateixen trastorns mentals, un dels entorns més afectats i on més prevalença hi ha d’aquestes patologies és l’entorn penitenciari. Els trastorns mentals, més concretament els trastorns de la personalitat, tenen un component comportamental més difícil de tractar, aspecte que afecta al personal…, The underdiagnosis often given in mental health cases is highly linked to the low number of studies being carried out because of the stigma associated with them. As a result, there is a lack of strategies to treat people suffering from mental disorders. One of the most affected environments and where there is a greater prevalence of these pathologies is in penitentiaries. Mental health disorders, personality disorders in particular, have a behavioral component that is more difficult to treat.…, Grau en InfermeriaCicatrius i adherències abdominals després d'una intervenció quirúrgica i les seves repercussions

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Mestre Reina, Laura, Torné Artero, Marta

Quan es practica una intervenció quirúrgica de l'estómac, a part de la cicatriu superficial que és visible, és necessari travessar un seguit de capes que també perden la seva continuïtat. Durant el procés de cicatrització, es poden formar adherències (bandes de teixit fibrós), presents gairebé en totes les cirurgies abdominals. Aquestes poden causar diferents símptomes, on els més greus són: obstrucció de l'intestí prim, dolor abdominal o pelvià crònic i infertilitat a la dona. És…, After undergo surgery of the stomach, apart from the superficial scar that is visual at first sight it is necessary to cross a series of layers that also lose their continuity. During the healing process, it is possible that some adhesions occurred (fibrous bands), which are usually present in almost all abdominal surgeries. These can cause different symptoms, which the most severe are: small bowel obstruction, chronic pelvic or abdominal pain and infertility in women. To try to prevent its…, Grau en FisioteràpiaIntervenció fisioterapèutica en infants d’entre 4 i 6 anys amb paràlisis cerebral o atàxia cerebel·losa sense control de tronc: avaluació i pautes d’intervenció

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Delgado Sendra, Laura, Gil Ribes, Claudia, Mercader Barrull, Àfrica

El control de tronc és l’habilitat per controlar la posició del cos i aconseguir una bona estabilitat i orientació interrelacionant diferents parts del cos segons la tasca i l’entorn. Entre els 6-8 mesos l’infant ja domina la sedestació, però aquest control és un procés que durarà durant tot el desenvolupament psicomotriu de l’infant. Això implica, entre altres coses, un bon to muscular per obtenir un control general del cos per poder realitzar diversos moviments en diferents postures. El…, Trunk control is the ability to control the body's position to achieve good stability and orientation interrelating the different parts of the body according to the task and the environment. Within six to eight months the child already adopts sitting, but this control is a process that will last during the child's psychomotor development. This implies, among other things, a good muscular tone to obtain a general control of the body to be able to perform various movements in different…, Grau en FisioteràpiaSíndrome Glútia Profunda: Valoració i Abordatge de Fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Figueras Caballero, Ona

INTRODUCCIÓ: La Síndrome Glútia Profunda (Deep Gluteal Syndrome (DGS)) és una condició clínica que descriu la presència de dolor a la natja causat per un atrapament no discogènic i extrapelvià del nervi ciàtic. La seva etiologia és multicausal i afecta aproximadament un 10-25% de la població. Els símptomes més freqüents inclouen el dolor a la zona glútia, el dolor a la palpació a la regió retro-torcantèrica i glútia i la intolerància a la sedestació de més de 30 minuts; entre d’altres.…, INTRODUCTION: The Deep Gluteal Syndrome (DGS) is a clinical condition that describes the presence of pain in the buttock caused by a non-discogenic and extrapelvic entrapment of the sciatic nerve. It has a multicausal aetiology and affects approximately 10-20% of the population. Its most common symptoms include pain in the gluteal area, pain on palpation of the retro trochanteric and gluteal region, and intolerance to sitting for more than 30 minutes, among others. OBJECTIVES: Achieve a…, Grau en FisioteràpiaL’al·lodínia i la hipoestèsia secundaries a la lesió nerviosa perifèrica associada a mà traumàtica. Valoració i tractament en fisioteràpia.

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gutiérrez Arroyo, Silvia Yesenia, Moreno Vallès, Judit

El dolor neuropàtic és una alteració de la sistema somatosensorial, que pot ser secundària a una lesió d’origen central o perifèric. Una de les causes més freqüents són els traumatismes en extremitat superior, específicament a la mà, ja que és una estructura amb una alta exposició a l’entorn. Algunes de les manifestacions descrites del dolor neuropàtic son l’ al·lodínia i la hipoestèsia. Aquesta guia clínica es centra en la seva valoració i tractament en fisioteràpia. Tot i ser manifestacions…, Neuropathic pain is a somatosensorial disorder, which can be secondary to a central or peripheral lesion. One of the most frequent causes are upper limb injuries, especially in the hand, because of its great exposure to the environment. The main symptoms of neuropathic pain conditions are allodynia and hypoaesthesia. This paper is focused on their assessment and their therapeutic approaches. Being opposite symptomatic scenarios, the main therapeutic goal is the same, though: to decrease…, Grau en FisioteràpiaEstudi fenomenològic sobre la promoció del principi d’autonomia des de la perspectiva infermera amb la pacient oncològica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Canes Cervera, Núria

RESUM: El projecte es basa en un estudi fenomenològic per poder estudiar el grau de promoció del principi d’autonomia, des de la perspectiva infermera amb la pacient oncològica. El que es vol, és conèixer l’experiència viscuda per les infermeres d’oncologia en relació a fomentar el principi d’autonomia de les pacients que cuiden. El disseny de l’estudi es realitzarà mitjançant una entrevista amb dos grups focals, un d’infermeres que formin part d’un hospital de tercer nivell, que siguin…, ABSTRACT: The project is based on a phenomenological study to be able to study the degree of promotion of the principle of autonomy, from a nursing perspective with the oncological patient. The aim is to know the experience experienced by oncology nurses about promoting the principle of autonomy for the patients they care for. The design of the study will be done by an interview with two focal groups, a nurse incorporated into a third-level hospital, who are participants in the patient's…, Grau en InfermeriaPrevenció de deformitats toràciques en adolescents amb fibrosi quística: valoració i pautes d’intervenció fisioterapèutica, Prevenció de deformitats toràciques en adolescents amb fibrosi quística

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Alcoverro Lafuente, Francesc, Bech Paola, Mireia

RESUM : INTRODUCCIÓ: La fibrosi quística (FQ) és una malaltia autosòmica recessiva causada per la mutació d’un gen regulador de la conductància transmembrana de la FQ. Aquestes persones acostumen a tenir manifestacions clíniques en el sistema múscul-esquelètic. Les deformitats toràciques més freqüents són la hipercifosi, l’escoliosi, l’avantpulsió d’espatlla i l’augment del diàmetre toràcic. És important prevenir l’aparició d’aquestes deformitats. OBJECTIUS: Exposar les deformitats toràciques…, ABSTRACT : INTRODUCTION Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive disease caused by a mutation in a gene that regulates CF transmembrane conductance These people usually have clinical manifestations in the musculoskeletal system. The most common thoracic deformities are hyperkyphosis, scoliosis, rounded shoulder and increased thoracic diameter. It is important to prevent the developing of these deformities OBJECTIVES Expose the most common thoracic deformities, their assessment and…, Grau en FisioteràpiaLesions agudes de la columna cervical en els castellers: Factors de risc i actuacions preventives

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Aresté López, Marc

Aixecar castells és tot un símbol cultural de la nostra terra, un monument declarat per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. És un sentiment que uneix a tot un poble, on tothom pot tenir cabuda, de petits a grans, sense exclusió alguna. Cada vegada la tradició es fa més extensa en tot el territori català, i per ser una activitat que mou masses de gent, cal prestar-hi una atenció més acurada. A simple vista pot semblar una activitat perillosa, però molts dels seus riscos han…, Building humans towers is a catalan cultural symbol, it has been declared Intagible World Heritage by UNESCO. It is a feeling that unites an entire nation. Everyone can be part of it, from small to large, without any exclusion. The tradition is spreading more every day over the Catalan territory. As an activity that moves a large number of people, much more attention should be paid on it. At first it may seem a dangerous activity, but many of the risks have been minimized by a security system…, Grau en FisioteràpiaTai-txi i meditació com a mètode preventiu de malalties comunes en persones de la tercera edat (65-74 anys)

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
De Tena Córdoba, Esther, Fontseca Falgueras, Esther

El Tai-txi es defineix com a meditació en moviment. És una disciplina d’origen xinès que combina exercicis corporals, respiratoris i mentals; s’executa de manera suau i lenta, el que permet un desenvolupament de la relaxació, la concentració mental, la coordinació i una respiració conscient i profunda. Aquests exercicis estan basats en els conceptes de salut de la medicina tradicional Xinesa, indueixen a la circulació de l’energia vital a través dels canals d’energia distribuïts pel cos,…, Tai Chi is defined as a moving meditation. It is a Chinese discipline that combines physical, breathing and mental exercises. The smooth and slow mode of execution, allow the development of relaxation, mental focus, coordination as well as conscious and deep breath. These exercises are based on the concepts of traditional Chinese medicine health and induce circulation of vital energy through the energy channels distributed throughout the body, acting as a form of self massage, highly…, Grau en FisioteràpiaRehabilitació de la rigidesa del colze: Valoració, indicacions i pautes d’intervenció terapèutica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Peris Fonte, Clàudia

Quan un pacient presenta un teixit rígid significa que es troba en un procés de reparació tissular. Aquesta situació pot donar-se arrel de diversos factors, però segons la literatura la majoria de colzes amb rigidesa són d'origen traumàtic. Aquesta classe de lesions al colze poden desencadenar bàsicament dos tipus de resposta: Laxitud o rigidesa articular, essent la segona més freqüent que la primera. Aquesta característica es deu principalment a dos factors, a la composició del colze per…, When a patient has a stiff elbow means that he or she is in a tissues’ repair process. This situation can be produced by some factors, but in the literature we can find that the stiff elbow is caused by traumas in most of the cases. This kind of lesions can produce two reactions types in this joint: Laxity or stiffness, which is more common than the first one. This characteristic of the elbow is given by two facts of the elbow: The unique joint capsule which conceals the elbow and its…, Grau en FisioteràpiaDiagnòstic de patrons de moviment alterats i tractament en Impingement fèmur-acetabular anterior

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Ausas Isern, Pol, Casserras Sol, Pau, Rioja Picornell, Daniel

INTRODUCCIÓ: El conflicte fèmur-acetabular o impingement fèmur-acetabular (FAI) és un concepte patomecànic que es descriu com el contacte prematur entre el fèmur i l'acetàbul. La conseqüència d'aquest conflicte es reprodueix en dolor a la cara anterior de maluc o ingle limitant així el moviment de l'articulació. És una causa d'aparició precoç d'osteoartitis de la coxofemoral. Fins fa relativament poc, sempre se l'havia relacionat amb deformitats de les estructures…, INTRODUCTION: The impingement femoroacetabular is a patomechanic concept which can be described as the premature contact between the femur and the acetabulum. The main consequence of this conflicto is the presence of pain either in the interior face of the hip or in the groin, limiting and reducing the motion of the hip. It is one cause of the early appearence of Osteoarthritis of the coxofemoral joint. Until a while ago, it was always related or linked with deformation of the structure…, Grau en FisioteràpiaEspatlla del llançador en esportistes de waterpolo: Valoració i tractament preventiu en fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Caraltó Domingo, Jordi, Fernández Domenech, Sheila, García Balagué, Cristina

L'espatlla dels esportistes llançadors es sotmet sovint a forces i tensions extremes, especialment en el llançament supracefàlic, mecanisme repetitiu que provoca diferents canvis en el complex de l’espatlla. Alguns d’aquests són la retracció de la càpsula posterior, la distensió de la càpsula anterior i el dèficit de rotació interna, acompanyats d’una debilitat dels estabilitzadors i derivant-se com a conseqüència, a una inestabilitat, relacionada habitualment amb possibles lesions de SLAP…, The shoulder of throwing athletes is often subjected to extreme forces and tensions, especially in the supracephalic launch, repetitive mechanism that causes various changes in the shoulder complex. Some of these changes are the retraction of the posterior capsule, the distention anterior capsule and the internal rotation deficit, accompanied by weakness of the stabilizers and deriving to instability, usually associated with possible SLAP tears. The aim of this action plan is to make an…, Grau en FisioteràpiaDiagnòstic diferencial de la bursitis pertrocanteria i abordatge terapèutic

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Carrasco Romero, Pere

INTRODUCCIÓ: La bursitis pertrocanteria es defineix com una síndrome que presenta un dolor a la cara postero-lateral de la cuixa. Etiologia desconeguda on l’afectació de les bosses seroses són la conseqüència d’una mala estabilitat de l’articulació del maluc amb afectació dels teixits del voltant. OBJECTIUS: L’objectiu principal d’aquest pla d’actuació és definir les estructures que poden donar dolor postero-lateral del maluc, per fer un diagnòstic diferencial i procedir a un tractament…, INTRODUCTION: Trochanteric bursitis or greater trochanteric pain syndrome is known as a syndrome that produces a pain in the lateral and posterior part of the hip. The etiology is unknown but the damage in the bursa is the consequence of a bad hip stability with an affectation of the surrounding tissues. OBJECTIVES: The main objective of this treatment plan is to determinate the structures that can cause pain in the lateral and posterior part of the hip, in order to be able to make a…, Grau en FisioteràpiaRelació entre intel·ligència emocional percebuda i satisfacció laboral en infermeria penitenciària

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Pont Briansó, Marta

INTRODUCCIÓ : Aquest estudi pretén descriure la relació entre la satisfacció laboral i la intel·ligència emocional dels professionals sanitaris que treballen en el món penitenciari. La importància que han adquirit aquests dos conceptes dins de l’àrea de recursos humans en la gestió assistencial, ha vingut donada pel recent interès en disminuir costs i augment la qualitat assistencials del centres hospitalaris. METODOLOGIA : estudi descriptiu, transversal, observacional, analític i multicèntric…, INTRODUCTION : This investigation pretends to describe de relationship between job satisfaction and emotional intelligence of the Catalan penitentiary nurses. The importance that enquired these two concepts in the human recourses area in the healthcare quality has been increased because the need to decrease the costs and rise the healthcare quality in the hospitals institute. METODOLOGY : A descriptive, transversal, observational, analytic and multicentre study. The sample is composed with all…, Grau en InfermeriaPrograma d'Educació per a la Salut sobre RCP dirigit a cuidadors de pacients amb cardiopaties isquèmiques a L'Hospitalet de Llobregat

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Solanes Pérez, Marc

OBJECTIU : Elaborar un programa d'educació per a la salut sobre reanimació cardiopulmonar (RCP) dirigit als cuidadors dels pacients amb cardiopaties isquèmiques de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat. MÈTODES I INSTRUMENTS : La població a la que va dirigit el programa està composta per familiars i coneguts de pacients que han patit alguna cardiopatia isquèmica. Les dades han estat recollides mitjançant un qüestionari d'elaboració pròpia. RESULTATS: El total de participants és…, OBJECTIVE: Develop a program of health education about cardiopulmonary resuscitation (CPR) aimed at caregivers of patients with ischemic heart disease of the city of L'Hospitalet de Llobregat. METHODS AND INSTRUMENTS: The population whom the program is directed consists of relatives and acquaintances of patients who have suffered a ischemic heart disease. The information were collected through a questionnaire homemade. RESULTS: The total number of participants is 15. Of these, 8 are men…, Grau en InfermeriaEfecte del lliscament neurodinàmic en pròtesi total de genoll en protocol fast-track amb alteracions somatosensorials

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Barranco Reixachs, David

INTRODUCCIÓ: Una de les complicacions de les pròtesis total de genoll (PTG) és el dolor persistent postquirúrgic, probablement, per afectació neural. Una forma de valorar les alteracions neurals és a través de la valoració del sistema somatosensorial. El Quantitative Sensory Testing (QST) és un dels mètodes més fiables per saber l’estat del sistema somatosensorial on la neurodinàmica les podria revertir. OBJECTIUS: Comparar si la neurodinàmica en PTG amb alteracions somatosensorials difereix…, INTRODUCTION: One of the complications of Total Knee Arthroplasties (TKA) is persistent postoperative pain, which is likely to affect neural. One way to assess neural disorders is through the evaluation of the somatosensory system. The Quantitative Sensory Testing (QST) is one of the most reliable methods to know the status of the somatosensory system where neurodynamics could reverse. AIM: To compare if neurodynamics in TKA with somatosensory abnormalities differs from conventional…, Màster Universitari en Investigació Traslacional en FisioteràpiaAvaluació i abordatge fisioterapèutic de la dismenorrea primària fins la menopausa en dones nul·lípares

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Borra Alemany, Tiffany, Collado Trinidad, Claudia, Fauró Sierra, Agnès

INTRODUCCIÓ: La dismenorrea primària és una de les patologies més prevalents a la societat actual i a la vegada una de les menys tractades i estudiades pels professionals de la salut i, a més a més, amb resultats terapèutics controversos. Tant la comunitat científica com les pròpies dones accepten el dolor com a part normal i inherent al cicle menstrual. La dismenorrea primària es defineix com dolor a la zona suprapúbica amb rampes d’origen uterí provocades per una isquèmia local i un augment…, INTRODUCTION: Primary dysmenorrhea is one of the most prevalent diseases in the society and at the same time one of the least studied and treated by health professionals, as well as having controversial therapeutic results. Both the scientific community and women themselves accept pain as part of the menstrual cycle and inherent. Primary dysmenorrhea is defined as pain in the suprapubic area produced by uterine cramps as a result from a local ischemia and an increased prostaglandin level in…, Grau en FisioteràpiaAplicació del kinesiotape a l’extremitat superior en infants amb paràlisi cerebral espàstica hemiparètica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Bueno López, Núria, Garcia Fernández, Benoît, Tuset Queralt, Laura

La paràlisi cerebral es considera un grup de síndromes i no una malaltia com a tal; es manifesta com problemes motors no evolutius però canviants. És la forma més comú de trastorn motor crònic de la infància, degut a una alteració no progressiva del cervell. L'objectiu del treball és estudiar si mitjançant la teràpia complementària del kinesiotape millora la funció de l’extremitat superior en infants amb paràlisi cerebral espàstica als flexors del avantbraç i l’infant pot realitzar de…, Cerebral palsy is not considered a disease as such but a group of syndromes. It manifests as motor and not evolutionary problems though in frequent change. It is the most common chronic motor disorder in pediatrics, cost by non-progressive brain disorder as a result of interference during development. The aim of this study is to know whether the kinesiotape can reduce the spasticity and improve the function of the upper limb in forearm muscles in children with spastic cerebral palsy, being thus…, Grau en FisioteràpiaRehabilitació de l’equilibri i la marxa en l’adult amb l’atàxia cerebel·losa: pautes de valoració i tractament

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Corbalán Ruiz, Anna, Jiménez Cubo, Alba, Moreno Estévez, Maria Elena

INTRODUCCIÓ: L’atàxia cerebel·losa és una alteració multietiologica. El tret més característic és la incoordinació en la realització dels moviments, el que s’anomena atàxia, que també s’observa en l’equilibri i en la marxa que caracteritza als individus que la pateixen. No existeix un consens pel que respecta a la valoració en fisioteràpia, així com en el tractament. Per altra banda s’ha observat que les eines i protocols d’intervenció són molt variats però la majoria mostren resultats positius…, INTRODUCTION: Cerebellar ataxia is an alteration with numerous etiologies. The most characteristic feature is the incoordination in performing the movements, which is called ataxia. Which is also observed in the balance and gait that characterizes individuals who suffer of that. There is no consensus with the assessment in physiotherapy, as well as treatment. On the other hand, it has been observed that the tools and intervention protocols are varied but most of them show positive results…, Grau en FisioteràpiaDiagnòstic i tractament de fisioteràpia del Neuroma de Morton

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Sardà Peñalosa, Gerard, Semino Moliné, Joan Marc

El Neuroma de Morton és una neuropatia degenerativa per atrapament, amb engruiximent dels nervis interdigitals entre els caps metatarsals. És una patologia molt limitant pel seu dolor i és una de les tres causes més comuns de metatarsàlgia. L’objectiu del treball és realitzar un pla de tractament de fisioteràpia eficaç i aplicable a tot tipus de pacients, basat en tractar les causes, factors predisposants i l’atrapament neural basat en evidència científica. El pla diagnòstic consisteix en…, The Morton’s neuroma is a degenerative entrapment neuropathy which consists of the thickening of the interdigital nerves between metatarsal heads. It is a limiting pathology which enhances pain and it is one of the three most common causes of metatarsalgia. The goal of this project is to realize an effective physiotherapeutic treatment plan applicable to all types of patients, covering the treatment of its causes, predisposing factors and the neural entrapment based on evidence. The diagnostic…, Grau en FisioteràpiaCompetències d’infermeria en l’àmbit de salut esportiva

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Jové Arnaus, Laura

La pràctica d’exercici físic regular i els seus beneficis per la salut estan ben evidenciats, i qualsevol professional sanitari n’és conscient i ho recomana com a medi per promocionar la salut. Des d’aquesta perspectiva, el professional d’infermeria desenvolupa una tasca essencial, sobretot en l’atenció hospitalària o en les consultes d’infermeria, ja que són el primer esglaó per informar i formar a la població; però en altres àmbits merament esportius, en el nostre país ha tingut un…, The practice of regular physical exercise and its health benefits are well evidenced, and any health professional is aware and recommends it as a way to promote health. From this perspective, the nursing professional develops an essential task, especially in hospital care or in nursing consultations, since they are the first step to inform and educate the population; but in other purely sports areas, in our country it has had a very scarce development, due to the increasing prominence that…, Grau en InfermeriaEl paper dels professionals de la salut davant la vulnerabilitat dels drets humans i dels principis bioètics en el procés de final de vida

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lozano Claverías, Sheila

Actualment, la mort encara és tractada com un tema que la societat el considera tabú. És per això, que no se’n tenen prou coneixements ni s’aborda de forma eficaç, tot vulnerant els principis bioètics i drets dels pacients. Malauradament, també presenten dificultats els professionals sanitaris, encara que són els que conviuen diàriament amb ella. No estan preparats, no presenten coneixements, actituds i habilitats, ja que manquen de preparació a les universitats i de programes d’educació…, Currently, the death is still treated as an issue that society considers taboo. For this reason, you don’t have enough knowledge or is addressed effectively, all in violation of the principles of bioethics and rights of patients. Unfortunately, they also present difficulties are health professionals, although those who live daily with her. They aran’t ready, son’t have knowledge, attitudes and skills, because they lack training in universities and emotional education programs in the process of…, Grau en InfermeriaAbordatge d’infermeria als pacients amb Síndrome d’Asperger des de l’àmbit d’Atenció Primària

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Solé Castells, Gemma

INTRODUCCIÓ: Actualment, la Síndrome d’Asperger (SA) és un trastorn que segueix englobat dins dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) segons el DSM 5 com a únic diagnòstic. La SA es diferencia dels demés TEAs en el llenguatge, el qual és existent, normal i, sovint, avançat a l’edat del nen. Aquest fet fa que es diagnostiqui de manera tardana i errònia. A més a més, des de la infermeria d’Atenció Primària, hi ha un desconeixement d’aquest síndrome. Aquesta manca d’informació dificulta l’…, INTRODUCTION: Asperger Syndrome (SA) is currently a disorder that is still included in the Autism Spectrum Disorders (TEA) according to DSM 5 as the only diagnostic. The SA is different from the other TEAs in the language, which is existing, normal and often advanced at the age of the child. This fact causes it to be diagnosed in a late and erroneous manner. In addition, there is a lack of knowledge of this syndrome from Primary Health Nursing. This lack of information makes nurse tracking and…, Grau en InfermeriaAtàxia cerebel·losa secundària: Avaluació i tractament en fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Campañá Kuchenbrandt, Alba, Carrascal Pérez, Tania

L’atàxia cerebel·losa és un signe clínic que es caracteritza per provocar la descoordinació en el moviment de les diferents parts del cos. Aquesta descoordinació pot afectar a dits i mans, braços i cames, al tronc, a la parla, als moviments oculars i al mecanisme de deglució, entre d’altres. També pot afectar totes aquests parts conjuntament. L’atàxia pot ser hereditària o pot estar provocada per una lesió secundària que afecti al cerebel així com també a les seves vies. L’atàxia secundària pot…, Cerebellar ataxia is a clinical sign characterized by produce incoordination in the movements of different parts of the body. This incoordination can affect the fingers and hands, arms and legs, the trunk, the speech, eyes movements and swallowing mechanism, among others. It also can affect all these parts together. Ataxia may be hereditary or may be caused by a secondary lesion affecting the cerebellum as well as its tracks. The secondary ataxia can be caused by: stroke (ischemic or…, Grau en FisioteràpiaEl dolor lumbar i la seva relació amb la síndrome de l’intestí irritable

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lisbona Bohigas, Jordi, Llorens Torres, Clara, Mir Benejam, Marta

Aquest treball parteix de dues simptomatologies en principi independents i va a buscar-hi una convergència. Partint d'una contextualització anatòmica de la part final de l'aparell digestiu i els sistmes relacionants, s'ha anat a buscar com s'estableix la relació entre el dolor lumbar i la síndrome de l'intestí irritable (SII). Primer s'ha fet una anàlisi individual de cadascuna d'elles i després s'han aportat les diferents hipòtesis dels mitjans pels…, This paper begins with two independent patologies and tries to look its a convergency. Starting from an anatomical contextualitzation of the final part of the digestive system and those related, we tried to find how do the lumbar pain and the Irritable Bowel Syndrome (IBS) get connected. First an individual analysis of each one of them has been done and then different hypothesis had been offered to relate them. The second part of this paper focuses on the examination and treatment of the lumbar…, Grau en FisioteràpiaMPOC estable: Adherència al tractament domiciliari després d’un programa de rehabilitació

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lizandra Velasco, Marc, Roca Balcells, Clàudia

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) es defineix com una malaltia previsible i tractable que es caracteritza per una limitació persistent del flux aeri, generalment progressiva i associada a una reacció inflamatòria exagerada de les vies aèries i del parènquima pulmonar. Per aquest motiu, els pacients han de seguir un tractament de rehabilitació ambulatòria i posteriorment domiciliària, amb l’objectiu d’evitar possibles exacerbacions i d’alentir el procés de la malaltia. Mitjançant…, The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is defined as a predictable and treatable disease, characterized by a persistent limitation of the airflow, generally progressive and associated to an inflammatory reaction of the airways and of the lung parenchyma. That is why patients must follow an ambulatory rehabilitation treatment and, later, a domiciliary one, avoiding in that matter, possible exacerbations and slowing down the process of the disease. Through a bibliographical revision of…, Grau en FisioteràpiaAtenció en el procés de dol per una mort inesperada : Revisió Bibliogràfica, Revisió bibliogràfica de l’atenció en el procés de dol per una mort inesperada

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Creixell Allo, Júlia, Vilaseca Cerqueda, Èlia

INTRODUCCIÓ: La mort és un esdeveniment que marca un abans i un després, provocant un alt impacte emocional en les famílies que pateixen una pèrdua. És un fet el qual les persones no estan preparades per afrontar ja que ha esdevingut un tabú social. Tot i així, la mort és sempre present i finalment, tothom acaba experimentant-la o patint una pèrdua. Així doncs, els sanitaris han d’aproximar més a la societat a les experiències de mort per acompanyar-les durant el procés de dol perquè al cap i a…, INTRODUCTION: Death is an event that marks a before and after, causing a high emotional impact on families who suffer a loss. It is a fact that people are not prepared to face, as it has become a social taboo. However, death is ever-present and eventually, everyone ends up experiencing -or suffering- a loss. Thus, healthcare providers must bring society closer to death experiences in order to accompany them during the grieving process because after all, death becomes part of the process. Death…, Grau en InfermeriaProjecte d'investigació qualitativa: conèixer les experiències i com viuen la tristesa els pacients diagnosticats de depressió major tractats amb realitat virtual

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Aguilera Casas, Ruth

RESUM: INTRODUCCCIÓ:Actualment, la depressió major és un problema de salut pública a nivell mundial. Les persones diagnosticades d’aquesta malaltia pateixen una sèrie de símptomes que els resulta invalidants i que els hi resta qualitat de vida. El símptoma més característic i que es considera més incapacitant és la tristesa. Els tractaments no farmacològics tot i que són significativament més innocus que els farmacològics, en ocasions no acaben de satisfer les necessitats del pacient. Dintre d’…, ABSTRACT: INTRODUCTION : At the present time, major depression is a public health problem worldwide. People diagnosed with this disease suffer a series of disabling symptoms that take away their quality of life. The most characteristic symptom that is considered the most disabling is sadness. Non-pharmacological treatments are significantly safer than pharmacological ones, although they do not quite meet the needs of patients. Within the range of non-pharmacological treatments we find virtual…, Grau en InfermeriaReturn to Play post lligamentoplàstia del lligament encreuat anterior en futbolistes d’elit masculins (adult-jove): test, escales funcionals i pautes d’intervenció

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Barrado Pomar, Víctor, Garolera Pujol, Clàudia, Prieto Gimeno, Marta

INTRODUCCIÓ: El Lligament Encreuat Anterior (LLEA) és el que es lesiona més freqüentment a nivell del genoll. El futbol és un dels esports amb més percentatge de ruptures del LLEA. El tractament d’elecció pels futbolistes d’elit és la lligamentoplàstia i, seguidament, les fases de rehabilitació, on l’última és el Return To Play (RTP). En aquesta es vol aconseguir que l’esportista torni a la pràctica esportiva al més aviat possible i en les millors condicions. OBJECTIUS: L’objectiu d’aquest…, INTRODUCTION: The Anterior Cruciate Ligament (ACL) is the ligament that suffers more injuries frequently when talking about knee injuries. Soccer is one of the sports where a high percentage of ACL injuries are caused. The treatment chosen by elite soccer players is the ligamentoplasty followed by the phases of rehabilitation –the last phase is the Return to Play (RTP)–. The RTP aims at encouraging sportspeople to practise sports again in their best physical condition as soon as possible. GOALS…, Grau en FisioteràpiaProtocol de valoració i tractament en fisioteràpia en pacients bruxistes

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Clapés Bori, Marta, Colls Torres, Esther, Fernández Rodríguez, Anna

El bruxisme és un hàbit parafuncional que afecta a un tant per cent molt elevat de la població en l’etapa adulta i d’incidència major en el sexe femení. L’etiologia del bruxisme és força complexa i desconeguda però s’ha vist que els factors psicològics com l’estrès juguen un paper molt important en l’inici i progressió d’aquest hàbit parafuncional. El bruxisme es caracteritza per un seguit de contraccions anàrquiques dels músculs masticatoris que origina crepitacions a l’articulació…, Bruxism is a parafunctional habit that affects an important percentage of adult population with a bigger impact on females. The etiology of bruxism is quite complex and unknown. Stress and others psychological factors play a very important role in the development and progression of this parafunctional habit. Bruxism is characterized by anarchic contractions of the mastication muscles causing joint sounds in the temporomandibular joint. These contractions also cause muscle hypertonus and local…, Grau en FisioteràpiaCom millorar l’aprenentatge del moviment a través del Mètode Feldenkrais en una noia amb Síndrome de Down

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gornes Mercadal, Caterina

Moshé Feldenkrais (1904-1984) és l’autor d’aquest mètode. Es tracta d’un mètode que es centra en el moviment. És una introspecció en el nostre cos, una autoconciència a travès del moviment. El moviment és el llenguatge del cervell. L’objectiu principal del mètode és que qui el realitza aprengui. Es tracta d’un mètode educacional: on aprenem a aprendre a mouren’s, per tal de tenir noves formes de moviment. Amb aquest mètode brindem una nova eina a pacients amb Síndrome de Down per millorar el…, Moshe Feldenkrais (1904-1984) is the author of this method. It is a method that focuses on the movement. It’s an introspection into our own body, a self-awareness through the movement. The movement is the language of the brain. The main aim of method is that who does it, learns with it. It is an educational method: where to learn to learn how to move, in order to have new ways of movement. With this method we provide a new tool to Down syndrome patients to improve their movement, their self-…, Grau en FisioteràpiaProjecte d’estudi d’investigació: Avaluació de les actituds dels professionals d’infermeria d’atenció primària de Catalunya envers al usuari d’origen immigrant

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Lahoz de la Morena, Marcel, Torres Ricarte, Marc

L’actual fenomen migratori viscut a Catalunya durant els darrers anys ha creat un entorn multicultural als Centres d’Atenció Primària, fet que provoca que els professionals d’Infermeria hagin d’afrontar nous reptes per a donar una atenció adequada al usuaris d’origen immigrant. A partir d’aquesta situació, s’ha elaborat un projecte d’investigació, on l’objectiu principal és avaluar les actituds dels professionals d’Infermeria de Catalunya envers als usuaris d’origen immigrant. Per aconseguir…, The actual migration phenomenon in Catalonia during these last years have produced an intercultural context on the Primary Healthcare centres, which results into an effort for Healthcare givers professionals, nurses in our study case, to give an appropriate attention to immigrant origin users. As a result, a research project has been made to assess the attitudes of nursing professionals in Catalonia towards immigrant users. This objective could be achieved by making a quantitative and…, Grau en InfermeriaUnificar criteris per a la cura de les úlceres per pressió. Un cas clínic

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Balaguer Fontanals, Sònia

Les úlceres per pressió (UPP) són lesions tissulars que representen un problema de salut important tant als pacients com a les famílies. A més a més constitueixen una elevada despesa en el sistema sanitari. Les cures d’aquestes ferides són competència del rol infermer, des de la prevenció fins al restabliment de la integritat cutània. Els protocols constitueixen una eina eficaç per resoldre diferents problemes de salut i procediments sanitaris de forma consensuada. Es desenvolupen i s’elaboren…, Pressure ulcers are tissue lesions representing a major health problem both patients and families. Also constitute a high cost in the health care system. The care of theses wounds are the responsibility of the role of nurses, from prevention to restoration of skin integrity. Protocols are an effective tool to solve different health problem and different health procedures consensually. Is developed and extensive prior scientific study, which unifies the best criteria, thus reducing the…, Grau en InfermeriaVisió social de la professió infermera a Barcelona

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Bulló Campeny, Anna

OBJECTIU: Esbrinar quina és la percepció social de la professió infermera a Barcelona ciutat. És a dir, descriure els coneixements, percepcions, experiències i vivències de la població sobre les tasques i competències que desenvolupen els professionals d’infermeria i el perquè d’aquesta visió. DISSENY: estudi d’investigació qualitativa amb enfocament comprensiunaturalista-descriptiu ÀMBIT: l’estudi s’ha realitzat a Barcelona entre l’octubre de 2014 i el maig de 2015. SUBJECTES I MÈTODES:…, OBJECTIVE: Find out the public perception of the nursing profession in the city of Barcelona. That is, describe the knowledge, perceptions, and experiences that people have about tasks and skills that nursing professionals develop and the reasons behind this impression. DESIGN: Qualitative research with a comprehensive approach - naturalist - descriptive SCOPE: The study was carried out in Barcelona between October 2014 and May 2015 . SUBJECTS AND METHODS: Initially, bibliographical research…, Grau en InfermeriaEstratègies de comunicació amb el nen i la familia al final de la vida: revisió bibliogràfica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Rios Parrilla, Irene

L'objectiu d'aquest treball és aprofundir en el coneixement de les estratègies infermeres per dur a terme una comunicació terapèutica eficaç amb el nen i la família en situació de final de vida. Els professionals de la salut han d’assumir que el nen i la família són una unitat a tractar en el marc de les cures pal·liatives pediàtriques. La comunicació en el marc de la pediatria pal·liativa requereix seguir unes estratègies específiques ja que els nens, en funció de l'edat,…, The aim of this work is to deepen into the knowledge of the nurses strategies to carry out a therapeutic effective communication with the child and the family in the situation of end of life. The health professionals have to assume that the child and the family are a unit of treatment in the frame of the pediatric palliative care. The communication in the frame of the palliative pediatrics needs to follow a few specific strategies since the children, depending on the age, understand the…, Grau en InfermeriaDiversitat cultural i lactància

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Orquin Sansano, Anna

El tema principal d’aquest treball serà la lactància, els tipus que hi ha, els beneficis i inconvenients d’aquesta, però sobretot, el significat que aquesta pot tenir dins de diferents cultures, com són: la cultura africana, la musulmana, l’asiàtica i la catalana. Dins el treball, també apareixerà el paper que desenvolupa una llevadora tant a nivell hospitalari com a nivell de l’atenció primària a Catalunya. L’estudi es durà a terme mitjançant grups focals. Constarà d’un total de 8 grups, els…, Breastfeeding is the main topic of this matter research. It deals with its different kinds and their advantages and disadvantages, but mainly it discusses the meaning that breastfeeding has in different cultures, such as the African, the Asian, the Muslim and the Catalan ones. In my view, I think that not everybody knows the midwife’s role and that is the reason why this research analyses the role that this person carries out, either in a hospital or in an outpatients health centre in Catalonia…, Grau en InfermeriaDolor lumbar crònic en la síndrome de l’intestí irritable (SII): diagnòstic, avaluació i pautes de tractament, Dolor lumbar crònic en la síndrome de l’intestí irritable (SII)

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Chorro Galán, David, Fàbregas Ferré, Christian

INTRODUCCIÓ: La síndrome de l’intestí irritable (SII) és un trastorn gastrointestinal crònic comú que cursa amb dolor abdominal recurrent, malestar i alteració de l’hàbit intestinal. És un trastorn orgànic amb patogènesi multifactorial i en són característics la hipersensibilitat visceral i els símptomes psicològics. Freqüentment, els pacients amb SII es queixen de dolor en regions del cos llunyanes de l’intestí, fet que indica un procés de sensibilització implicat. OBJECTIUS: Ampliar els…, INTRODUCTION: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common chronic gastrointestinal disorder that presents recurrent abdominal pain, discomfort and altered bowel habits. It is an organic disorder with a multifactorial pathogenesis and its characteristics include visceral hypersensitivity and psychological symptoms. Frequently, patients with IBS complain of pain in parts of the body distant from the intestine, indicating a sensitization process involved. OBJECTIVES: To expand our knowledge of IBS…, Grau en FisioteràpiaLa ventilació pulmonar en alumes amb Paràlisis Cerebral Infantil tipus tetraparesia espàstica i grau IV en l’escala de GMFCS en escoles d’educació especial, La ventilació pulmonar en alumnes amb paràlisis cerebral IV GMFCS

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Closa Capdevila, Anna, Danbolenea Laca, Aitor, Fuentes Visser, Kevin

La Paràlisis Cerebral Infantil (PCI) es causada per una lesió no progressiva al cervell donada en períodes prenatals, perinatals o postnatals. És la malaltia més comú en edats pediàtriques. El símptoma principal és la disfunció motora caracteritzada per una alteració del to i del moviment que afecta al control postural i produeix un retard en el desenvolupament motor de l’infant. El fet de variar la posició fisiològica de l’infant altera la funció dels músculs respiratoris acabant amb una…, Cerebral palsy (CP) is caused by a progressive brain injury occurred in either prenatal, perinatal or postnatal periods. It’s the most common disease in pediatric patients. The main symptom is motor dysfunction characterized by an alteration of tone and movement that affects the postural control and produces a delay in the motor development of the child. The fact of varying the position of the child alters the physiological function of the respiratory muscles ending with a dysfunction of this…, Grau en FisioteràpiaAvaluació i tractament de la plagiocefàlia posicional en nens de 0-2 anys, Plagiocefàlia posicional als 0-2 anys

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
López Cana, Mónica, Ortiz Miguel, Sara

Sembla que en els últims anys la incidència de plagiocefàlia posicional estigui en increment. L’ús de noves tècniques de fecundació augmenten la probabilitat de prematuritat i embaràs múltiple produint un ambient restrictiu intrauterí sumat a les precaucions per evitar el síndrome de la mort sobtada semblen factors coadjuvants d’aquest increment. Falten més estudis basats en l’evidència per saber amb total seguretat informació sobre la malaltia ja que només sembla que sigui clara la seva…, It seems that in recent years the incidence of positional plagiocephaly is increasing. The use of new fertility techniques enlarge the likelihood of premature birth and multiple pregnancy producing a restrictive intrauterine environment coupled precautions to prevent sudden death syndrome appear to be contributing factors to this increase. Missing studies based on scientific evidence to safely know about the disease only because it seems clear definition. The preparation of this paper aims to…, Grau en FisioteràpiaValoració i abordatge en fisioteràpia de l’entorsi lateral de turmell de grau I amb o sense afectació del nervi peroneal superficial de nivell 2 i 3, Valoració i abordatge en fisioteràpia de l’LAS amb afectació o sense de l’NPS

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Moreno Díez, Jose María, Palmada Andreu, Pere, Veny Guasch, Joan

INTRODUCCIÓ. L’esquinç de turmell és una de les afectacions més comunes en l’àmbit esportiu i recreatiu, i el complex lligamentós lateral és el que més freqüentment es lesiona. L’entorsi lateral de poca gravetat és sovint subtractada i menystinguda en el seu estadi agut. L’associació de l’entorsi amb l’afectació del nervi peroneal superficial es creu que és rara, però pot no ser tan estranya com la literatura suggereix. La revisió se centra en l’entorsi aguda i la seva possible implicació…, NTRODUCTION. Ankle sprain is one of the most common affections in sports and recreation, with the lateral ligament complex being the most frequently injured. Lateral sprain of low severity is often under-treated and under-appreciated in its acute stage. The association of the sprain with the involvement of the superficial peroneal nerve is believed to be rare, although it is usually not as unusual as the literature suggests. The review focuses on acute sprain and its possible nerve involvement…, Grau en FisioteràpiaIdentificació de necessitats de la població amb fills o filles entre 0 - 18 anys i formació dels professionals de centres de salut en parentalitat positiva : Compendi de recursos per respondre a les necessitats dels infants, adolescents i joves

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Mollón Oliván, Laia

El tipus de normes que una família estableix, els recursos i els procediments que utilitza, juntament amb l’afectivitat, la comunicació i el suport entre els progenitors i els seus fills/es són dimensions clau pel desenvolupament d’infants, adolescents i joves. La parentalitat es refereix a les pràctiques dels pares i mares vers els seus fills i filles. La hipòtesi de partida recull la constatació de la dificultat i complexitat d’exercir la parentalitat en la societat actual. El Treball de…, The type of rules that a family establishes, the resources and procedures that it uses, along with affectivity, communication and support between parents and their children are essential dimensions for the development of children, adolescents and young people. Parenting refers to the parents practice towards their children. The starting hypothesis reflects the discovery of the difficulty and complexity parenting in today's society. Final Degree Work (TFG) focuses on the concept of positive…, Grau en InfermeriaAlteracions del còrtex somatosensorial i motor en pacients amb dolor lumbar crònic inespecífic. Valoració i tractament.

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Altieri Flaquer, Lara, Canadell Barcons, Agnes, Hernando Ferrer, Mar

A través d’una revisió de la bibliografia present en revistes, articles científics i llibres especialitzats, es pretén estudiar les alteracions que hi ha en el còrtex somatosensorial i motor en pacients amb dolor lumbar crònic inespecífic. Es revisa l’eficàcia del tractament somatosensorial en aquest tipus de pacients, per tal de corregir aquesta desorganització cortical, i es treballa amb control motor per acabar de corregir els dèficits motrius que presenta la zona afectada. Els resultats de…, Through a review of the literature and specialized scientific articles is intended to study the changes that occur in somatosensory and motor cortex in patients with chronic nonspecific low back pain. We review the effectiveness of somatosensory therapy to correct the cortical desorganization in this kind of patients, and work with motor control to finally correct the motor deficit presents in the affected area. The results of the review indicate that there is a desorganization in the…, Grau en FisioteràpiaValoració i tractament de la sensibilització central d'una pacient amb endometriosi

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Martí Segalà, Laura, Sagués Terol, Carla

La realització d’aquest treball s’ha volgut centrar en la sensibilització central (SC) existent en les pacients que pateixen endometriosi, ja que actualment encara és un àmbit que no es té gaire en compte i del que s’hauria d’investigar amb més profunditat. El dolor que pateix una persona durant molt de temps produeix un bombardeig d’estímuls al sistema nerviós causant una sensibilització perifèrica. Si aquesta es manté en el temps, acabarà produint una SC, la qual cosa provocarà canvis…, The realization of this work aims to focus on the existing central sensitization in patients with endometriosis, as it currently is still an area that does not have much in mind and you would have to investigate further. The pain suffered by a person for a long time produces a stimulus barrage to the nervous system causing a peripheral sensitization. If this is maintained over time end up causing central sensitization, which will cause plastic changes in the brain since it has finished…, Grau en FisioteràpiaSuïcidi, violència i adolescència, el paper de la infermeria

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Ziny Gutierrez, Dunia

RESUM: El suïcidi és el fenomen social més conegut, a l’hora al que més respecte és té, però el que més morts causa. L’acte que porta a un mateix a provocar-se la mort, habitualment per atribució a una causa desencadenant psicològica. Adult i adolescents, els segons més vulnerables, exposats a un entorn que pot provocar aquest fet, a situacions de risc com la violència domèstica. En aquest treball, mitjançant una recerca d’informació en articles, revistes i d’altres, el que es pretén és…, ABSTRACT: Suicide is the best known social phenomenon, the one that we have more respect and at the same time the one that causes more deaths. Is the act that leads a person to take his or her own life, usually with attribution to a psychological problem. Adults and adolescents, the second ones the most vulnerable, exposed to an environment that can cause this fact, like a risky situation such as domestic violence. In this assignment, using articles and searching information, what we pretend is…, Grau en InfermeriaCefalea de tipus tensional: Valoració i abordatge fisioterapèutic, Fisioteràpia en pacients amb cefalea de tipus tensional

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Capellas Termes, Nuria, Medina Olmos, Laia, Sánchez Gómez, Cristina

RESUM : INTRODUCCIÓ: La cefalea de tipus tensional és una de les cefalees primàries més prevalents. Presenta una etiologia multicausal i es caracteritza per provocar dolor tensional d’intensitat lleu o moderat, de forma bilateral, localitzat en les àrees d’innervació del nervi trigemin. OBJECTIUS: Analitzar les diferents evidències científiques actuals sobre la cefalea de tipus tensional, per tal de poder proposar un pla d'actuació clínica eficaç. RESULTATS: La cefalea de tipus tensional…, ABSTRACT : INTRODUCTION: Tension-type headache is one of the most prevalent primary headaches. It has a multi-causal aetiology and is characterised by mild to moderate bilateral tension pain, located in the areas of innervation of the trigeminal nerve. OBJECTIVES: To analyse the different current scientific evidence on tension-type headache in order to propose an effective clinical action plan. RESULTS: Tension-type headache is classified, according to the frequency and duration of attacks,…, Grau en FisioteràpiaGuia de pràctica clínica d’infermeria: Com acompanyar emocionalment el nen desprès del diagnòstic de càncer

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Esteba Barea, Neus

El següent projecte de guia de pràctica clínica va dirigit als professionals d’infermeria i ofereix un suport emocional al nen acabat de diagnosticar de càncer. Aquest projecte està enfocat a l’àmbit hospitalari i engloba aquells nens que es troben entre els 6 i els 10 anys. El projecte de guia de pràctica clínica tracta sobre un tema en concret, el procés de dol que passa el nen un cop ha estat informat de la malaltia que pateix. Degut a que el procés de dol és molt extens i complert, aquesta…, The next draft clinical practice guideline is directed at professional nursing and offers emotional support to children with a new diagnosed of cancer. This project is focused on the hospital and includes children who are between 6 and 10 years. The guide deals with a specific topic, the grieving process that happens once the child has been informed of the illness suffered. That the grief process is very extensive and complete, this guide is directed at three main stages or emotions generated…, Grau en InfermeriaInfluència dels aspectes biopsicosocials en el resultat de la histerectomia: avaluació i aproximació terapèutica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Castro Ferré, Marta, Catalán Mora, Raquel

El propòsit del present treball és revisar la influència dels aspectes biopsicosocials en el resultat de la histerectomia per a conèixer quines complicacions i/o alteracions s’han de tenir en compte en el moment de fer un tractament personalitzat. D’aquesta manera, l’objectiu és fer una recerca bibliogràfica actual basada en l’evidència que pugui aportar informació sobre quins factors es veuen alterats des de un punt de vista tant físic, psíquic com social. La histerectomia és una intervenció…, The purpose of this paper is to review the biopsychosocial aspects that may influence the outcome of hysterectomy to know what complications and/or changes must be taken into account when making a personalized treatment. Thus, the goal is to present a literature search based on evidence that can provide information on what factors are altered from the point of view both physical, mental and social. Hysterectomy is a surgical operation developed frequently, however, nowadays are still unknown…, Grau en FisioteràpiaLumbàlgies causades per ptosis renal en pacients adults i sense patologia orgànica associada: valoració i tractament de fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Barquet Albert, Laura, Llull Melià, Ivan

La ptosi renal és una disfunció de la mobilitat del ronyó. El ronyó esdevé excessivament mòbil, les estructures de fixació fallen i descendeix de la seva posició anatòmica. En molts casos aquest descens es torna simptomàtic; provoca dolor, que sovint es tradueix en una lumbàlgia, i pot donar signes genitourinaris associats. Es descriuen 3 graus de ptosi segons la caiguda i les seves característiques, ja que impliquen estructures diferents. El plexe lumbar se situa en una posició retrorenal i…, Nephroptosis is a disfunction of the renal mobility. The kidney becomes too much moveable, there’s a failure of the fixing structures and it falls down from its anatomical position. In many cases this dropping will be symptomatic; it causes pain, normally a low back pain and it can yield genitourinary related signs. There are 3 degrees of ptosis described according to the dropping and its characteristics, being that it involves different structures. The lumbar plexus is situated in a…, Grau en FisioteràpiaL’efectivitat d’un programa d’educació sobre l’ictus, dirigit a infants de sisè de primària, segons l’aplicació de la mnemotècnia FAST

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Serradell Vidal, Glòria, Simó Sans, Georgina

L’ICTUS, és un trastorn brusc del flux sanguini cerebral que altera la funció d’una determinada part de l’encèfal. Una de les principals raons per les quals és important que la població conegui la malaltia, és la seva incidència, essent la segona causa de mortalitat específica a Espanya. La identificació tardana dels símptomes d’alarma de la malaltia, causada per el baix coneixement que en té la població i la morbiditat i mortalitat que aquest fet origina, és una altre de les raons pel qual…, Stroke is a sudden cerebral blood flow disorder that disrupts the function of a particular part of the brain. One of the main reasons why it is important that people are familiar with this disease is the effect that it has, being the second cause of death in Spain. Tardy identification of the warning signs of the disease, caused by poor awareness of it by the general population, and the morbidity and mortality that arise from it are other reasons why it is important to intervene efficiently…, Grau en InfermeriaInfluència de l’entorn en la qualitat de vida de pacients institucionalitzats i no institucionalitzats amb antecedents d’Ictus

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Bergés Garrido, Meritxell

El terme ictus cada vegada es sent més i és una tendència que anirà en augment al llarg dels anys degut a l’envelliment de la població. Aquesta patologia, classificada dins les malalties cardiovasculars, pot causar seqüeles importants i no existeix gaire informació sobre quina repercussió té en diferents aspectes, com podria ser el dia a dia de les persones que l’han tingut. Sent aquesta la primera causa d’invalidesa en adults i també una de les més rellevants en demència, és necessari veure…, The term stroke is on everybody’s lips and will gain even more awareness over the coming years due to the population ageing. This pathology, which belongs to the group of cardiovascular diseases, can cause severe consequences and there is not many information about its impact on various aspects, as the day-to-day of people who have suffered it. Since the stroke is the leading cause of disability in adults and one of the most important ones in dementia, it is necessary to see how this disease…, Grau en InfermeriaAvaluació de l’ús de les Teràpies Complementàries i Alternatives dels professionals d’infermeria d’Atenció Primària de la ciutat de Barcelona

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Carreras Llopart, Olga

INTRODUCCIÓ L’ús de Teràpies Complementàries i Alternatives cada cop és més freqüent en la població, tot i això, a Espanya pràcticament no existeix cap normativa dirigida a regular-les. La professió infermera ha mostrat el seu interès en incloure aquestes pràctiques en les cures infermeres, de fet una part dels professionals du a terme Teràpies Complementàries i Alternatives com a complement en les seves cures, però aquestes pràctiques no estan professionalitzades ni se’n du a terme cap tipus…, INTRODUCTION The use of Complementary and Alternative Therapies is becoming more frequent in the population, however, in Spain there are no regulations headed to regulate them. Nursing has showed its interest in including these techniques in the nursing care. In fact, a part of the professionals carry out Complementary and Alternative Therapies as a complement in their cares, but these practices are not professionalized and haven’t got any type of regulation. OBJECTIVE The aim of this study…, Grau en InfermeriaEl canvi de conducta i estils de vida per disminuir les migranyes i augmentar la qualitat de vida: revisió bibliogràfica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Romagosa Barrull, Laia

ANTECEDENTS : La migranya és una de les 20 primeres causes en el món que provoquen incapacitat. Com a conseqüència ocasiona grans problemes en la vida, laboral, social i familiar, creant també costos i gran incidència en baixes laborals. OBJECTIUS : Identificar l’efectivitat de la intervenció del canvi de conducta per disminuir els episodis de migranya i augmentar la qualitat de vida. METODOLOGIA : La cerca es va realitzar el 15 de març de 2015 a la base de dades MEDLINE via PubMed. Es van…, BACKGROUND : Migraine is one of the 20 first world causes which provoke disability. In consequence, it has a big impact on professional life, as well as social and family life. Those create also costs and a big impact on sick leaves. OBJECTIVES : Identify the effectiveness of applying the change of behaviour of the subject, with the aim of reducing the migraine episodes and increase the life quality. METHODOLOGY : The research was made on March 15th 2015 at MEDLINE database through PubMed.…, Grau en InfermeriaValoració i tractament en fisioteràpia del dolor lumbar associat al restrenyiment crònic en la dona adulta

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Triay Barber, Miriam, Guerrero Valls, Jonathan, Ros Julià, Clara

INTRODUCCIÓ: Aquesta revisió bibliogràfica s’ha centrat en les lumbàlgies cròniques degudes a problemes de restrenyiment, aprofundint en la relació que existeix entre còlon i la columna lumbar. El tractament d’aquesta disfunció s’ha centrat en identificar i tractar les conseqüències del restrenyiment, així com la posterior resolució del dolor lumbar per mitjà de la teràpia manual osteopàtica. OBJECTIUS: Identificar el dolor lumbar provocat per un problema de restrenyiment, per poder…, INTRODUCTION: This review has been focused on chronic back pain due to constipation problems, to go in depth into the relation between colon and lumbar spine. The treatment of this dysfunction has been focused on identifying and treating the constipation cause, as well as the subsequent resolution of low back pain using osteopathic manual therapy. OBJECTIVES: Identify when the low back pain is caused by a problem of constipation, in order to make a correct diagnosis and an appropriate…, Grau en FisioteràpiaDisfuncions de l’Articulació Temporomandibular: Diagnòstic diferencial i tractament en fisioteràpia

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Janer Cervera, Anna, Herrezuelo Sánchez, Sergi, Llauró Forés, Mercè

Els trastorns de l’articulació temporomandibular (TTM) són considerats segons la literatura científica un problema significatiu en l'àmbit de la salut pública. Les disfuncions estan caracteritzades clínicament per dolor orofacial, limitació funcional, bloquejos i sorolls articulars. El diagnòstic i l’abordatge terapèutic d’aquesta alteració és complexa degut a que l’etiologia és multifactorial. Els objectius principals són conèixer i estudiar les característiques principals de l’…, Temporomandibular joint disorders (TMD) has been considerated a significant problem in public health. Dysfunctions are characterized by orofacial pain, functional limitation, articular noises and blocks. Moreover, diagnosis and approach are difficult due to multifactorial etiology. The aims of this research are to understand and study the principal features of the TMJ, its epidemiological impact in the general population, the physiopathological aspects of the disease, the current approach from…, Grau en FisioteràpiaAvaluació general de la postura en fisioteràpia centrada en el pacient adult amb lumbàlgia crònica inespecífica; tractament mitjançant el Mètode Feldenkrais

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Mateos Cortés, Alejandro, Monràs Erra, Júlia

INTRODUCCIÓ: el present estudi pretén aportar un enfocament alternatiu de la lumbàlgia crònica inespecífica dins del camp de la fisioteràpia. Es revisa l’estat del coneixement actual sobre la patologia en subjectes adults. S’investiga quin és el paper de la postura en aquest assumpte i com s’executa un anàlisi general d’aquesta en fisioteràpia. També s’examina perquè teràpies com el Mètode Feldenkrais, que actua tan a nivell físic com a nivell emocional, són capaces d’aportar beneficis més…, INTRODUCTION: this study wants to show an alternative view of non-specific chronic low back pain from the physical therapy field. We revise the present state of knowledge about the pathology in adult subjects. We investigate which is the role of the posture in this matter and how we can do a general analysis of it in physical therapy terms. Also, we examine why therapies like the Feldenkrais Method, which acts in both physical and emotional levels, are capable to provide more consistent…, Grau en FisioteràpiaValoració de les indicacions i les pautes de rehabilitació de l’exercici aeròbic en pacients amb ictus, com eina per produir neuroplasticitat, recuperar la capacitat cardiorespiratoria perduda i com a prevenció secundaria de patologies vasculars

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Rivas Grau, Ferran

INTRODUCCIÓ: L’exercici físic ofereix la possibilitat d’augmentar el temps i les opcions del tractament neurorehabilitador al grup poblacional amb ictus, cada cop major. Existeix una forta evidencia que demostra que l’exercici físic aeròbic en pacients amb ictus millora la condició cardiorespiratoria, en molts casos afectada, a més de propiciar entorns neuroplàtics, que augmenten el potencial neuroplàstic de la rehabilitació, sent ambdós aspectes essencials per a la recuperació funcional del…, INTRODUCTION: The physical exercise offers the possibility of increasing the time and the different options of neurorehabilitation treatment to the population group with stroke, that is greater every time. There is a strong evidence that proves that aerobic exercise in patients with stroke improves their cardiorespiratory fitness, in many cases affected, that also leads to neuroplastics environments that raises the neuroplastic potential of the rehabilitation, being both aspects essentials for…, Grau en FisioteràpiaPatrons evasius en l’hemiplegia: Patoneurodinàmica i abordatge terapèutic

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gubianes Brandán, Adrià

Mitjançant una revisió sistemàtica de la bibliografia present en llibres, revistes i bases de dades científiques, es proposa l’objectiu de conèixer l’origen dels patrons espàstics i la patoneurodinàmica que hi pugui estar implicada. Es revisa quines són les alteracions de l’ictus que poden afectar als mecanismes fisiològics de d’adaptació neural, a més de plantejar una valoració i un abordatge terapèutic d’acord amb els factors patològics implicats. Els resultats de la revisió indiquen que…, The objective to know the origin of spastic patterns and pathoneurodynamics that may be involved is set through a systematic revision of the bibliography found in books, journals and scientific databases. It is meant to revise what changes of the stroke can affect physiological mechanisms of the neural adaptation, as well as raise an assessment and treatment approach according to pathologic factors involved. The results of the revision indicate that there is a severe lack of scientific evidence…, Grau en FisioteràpiaSeguiment, prevenció i tractament de l’infant prematur amb paràlisi cerebral infantil tipus diplegia espàstica fins l’adquisició de la marxa, Intervenció en l’infant prematur amb PCI fins l’adquisició de la marxa

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Domínguez Peña, Marta, Folch Parellada, Carla

INTRODUCCIÓ: Es parla d’infant prematur tot nadó que neix abans de les 37 setmanes de gestació. Per la seva immaduresa pot presentar un seguit de complicacions entre les quals destaquem la paràlisi cerebral infantil (PCI). Quan el nen és prematur la forma més freqüent de PCI és la diplegia espàstica. El diagnòstic precoç és d’interès clínic però resulta dificultós perquè fins els dos anys d’edat no es pot confirmar. Es farà una intervenció a nivell preventiu per afavorir el desenvolupament…, INTRODUCTION: Premature infant is every baby born before 37 weeks gestation. Because of the baby's immaturity, the infant can show complications including cerebral palsy (CP). When the infant is premature the more frequent form is spastic diplegic. The early diagnosis is clinically relevant but it is difficult to be confirmed until two years of age. A preventive intervention will be promote traditional psychomotor development and reduce the long-term consequences such as muscle-skeletal…, Grau en FisioteràpiaPrograma de Salut per disminuir la sobrecàrrega en cuidadors de nens amb dependència a Catalunya

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Dalmau Pastor, Elisabeth

INTRODUCCIÓ : En l’actualitat, hi ha hagut un increment del nombre de persones que requereixen cures d’un tercer. A Espanya, la dependència representa un 9,0% de la població total, del qual un 10,5% pertanyerien al nombre de persones dependents a Catalunya. Dins d’aquest percentatge, existeix un grup de persones que per la seva quantia i estament social no són gaire visualitzats com a col·lectiu dependent, els nens. Els nens dependents comporten una taxa elevada de sobrecàrrega en els cuidadors…, INTRODUCTION: Nowadays, the increase in life expectancy has led to an increase of the numbers of people that need to be cared for by another person. In Spain, the dependents represent a 9.0% of the population, of which a 10.5% are dependents in Catalonia. Within this group, there are a small percentage of people who are rarely seen as dependents, even for their amount and their social group, the children. Dependent children involve a high rate of burdened caregivers. According to the results…, Grau en InfermeriaGrau d’utilització del Model de Promoció de la Salut de Nola Pender en els estudis experimentals: revisió sistemàtica

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Gómez Arajo, Marta, Moya Moreno, Núria

INTRODUCCIÓ : Moltes de les activitats de Promoció de la Salut que es duen a terme actualment no es fonamenten en cap teoria infermera. L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica és detectar el grau d’utilització del Model de Promoció de la Salut de Nola Pender en els estudis experimentals. MÈTODE : La revisió sistemàtica es va dur a terme d’acord a les directrius PRISMA. Es van incloure estudis experimentals basats en el Model de Promoció de la Salut. La cerca es va fer a les bases de dades…, INTRODUCTION : Many Health Promotion activities that are currently being carried out are not based on any nursing theory. The aim of this review is to detect the degree of use of Pender’s Health Promotion Model in experimental studies. METHOD : The systematic review was carried out according to PRISMA guidelines. Experimental studies based on Health Promotion Model were included. The search was done on MEDLINE (via PubMed), CINHAL and PsycINFO databases. Study selection and assesment of bias…, Grau en InfermeriaEl part a casa, una elecció de futur?. Revisió bibliogràfica de la literatura

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Colell Moliné, Judit

RESUM: Des de l’inici de la humanitat les dones donaven a llum mitjançant un part natural a casa, tot i que anteriorment no es tractava com una opció, ja que en la majoria dels casos, no hi havia una altra alternativa. Així ha esdevingut fins a mitjans del segle XX, quan va sortir una gran tendència a la medicalització; i aquest avenç, ha generat una controvèrsia important. En l’actualitat, el sistema sanitari ofereix garanties suficients de què el part succeeixi amb èxit, però hi ha persones…, ABSTRACT: Since the beginning of humanity, women have been giving birth - through a natural childbirth- in their homes. However, it has not always been considered as an option. Until the 20th century, when a tendency to medicalization came to light, there was no other alternative. Since the early beginning, this possibility has been generating important controversy. Nowadays, the healthcare system offers enough guarantees when it comes to the birth success. Although, there are people who…, Grau en InfermeriaPrograma d’educació per la salut: Promoció dels hàbits d’alimentació saludables i activitat física per a la prevenció del risc cardiovascular a adults d’entre 50 i 70 anys d’edat al barri de Creu Alta de Sabadell

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Nogués Jiménez, Alba

Les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars són la primera causa de mortalitat i morbiditat a l'Estat espanyol i als països desenvolupats. El present programa de salut té com a objectiu disminuir la prevalença de malalties cardiovasculars de la població d'entre 50 i 70 anys d'edat del barri de Creu Alta en un 30% en el termini de 3 anys. Amb la finalitat de dotar a les persones d'eines i estratègies per a prevenir aquestes malalties i que prenguin consciència de la seva…, Cardiovascular and cerebrovascular diseases are the leading cause of mortality and morbidity in Spain and in developed countries. The objective of this health program is to reduce the prevalence of cardiovascular diseases among the population between 50 and 70 years of age in the Creu Alta district by 30% within a period of 3 years. In order to provide people with tools and strategies to prevent these diseases and to become aware of their self-confidence by becoming the active agent of the…, Grau en InfermeriaDolor lumbar originat per alteracions en el cicle menstrual i les estructures relacionades: diagnòstic i tractament

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
San Juan Adamuz, Patricia, Sánchez del Rio, María

El dolor lumbar és considerat una afectació de causa multifactorial, el qual té una gran repercussió en la societat actual degut a la seva alta prevalença, sobretot en dones. Així mateix, cada vegada hi ha més dones joves que pateixen aquest dolor durant la menstruació. El dolor lumbar i la menstruació són dos disfuncions que es poden relacionar a través de diferents vies. En el nostre treball estudiarem la via musculesquelètica. En aquesta, la cadena lesional s’inicia a l’úter, que provoca la…, Low back pain is considered a multifactorial cause impairment, which has a great impact on society due to its high prevalence, especially in women. In addition, more and more young women suffer this pain during menstruation. Low back pain and menstruation are two dysfunctions that we can connect in different ways. In our work, we study the musculoskeletal way. The lesional chain starts in the uterus, which produces dysfunctions in bone structures of the pelvic zone causing excess load in low…, Grau en FisioteràpiaValoració i abordatge fisioterapèutic del Sistema Nerviós Autònom en persones amb alts nivells d’estrès i patologia concomitant

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Colomo Sala, Sònia, Ramírez Balagué, Irene

RESUM. INTRODUCCIÓ: L’estrès pot ser descrit com un estat real o percebut d’amenaça a l’homeòstasi ja que afecta a tots els sistemes del cos i provoca canvis psicològics i fisiològics. En especial, l’estrès té conseqüències sobre la regulació del Sistema Nerviós Autònom(SNA), podent provocar afectacions cardiovasculars i de la microbiota intestinal,entre d’altres. OBJECTIUS: Aquesta cerca bibliogràfica té per objectiu esbrinar la relació que hi ha entre l’estrès i el SNA. Es volen…, ABSTRACT. INTRODUCTION: Stress can be described as a real or perceived state of threatened homeostasis as it affects all the body systems and produces psychological and physiological changes. Specially, stress can alter the Autonomic Nervous System(ANS)regulation, and it can be capable of producing cardiovascular and intestinal microbiota pathologies among others. OBJECTIVES: This bibliographic research wants to identify the link between stress and the ANS. It aims to know the main features of…, Grau en FisioteràpiaImpacte de la medicalització dels equips de rescat de muntanya de l'Alt Pirineu i Aran

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Farré Reche, Irene

RESUM: En els últims anys ha augmentat la participació en els esports de muntanya. Consegüentment, s'han incrementat rescats de muntanya, fet que ha implicat una sobrecàrrega de feina pel GRAE. La infermeria ha de cobrir tots els àmbits de salut poblacional. Un d'aquests són els esports d'alta muntanya, àmbit que engloba l'accidentalitat i el rescat corresponent, el qual és una de les poques emergències extrahospitalàries en la qual no és obligatori que acudeixi personal…, ABSTRACT: In the last few years, the amount of people practicing mountain sports has increased and, consequently, mountain rescues have escalated, which has resulted in an overload of work for the GRAE. Nursing should cover all areas of population health. One of them is high mountain sports,accident rate and rescue, which is one of the few out of hospital emergencies that it is not mandatory for health personnel to attend. However, to what extent is the medicalized figure important to mountain…, Grau en InfermeriaIntervenció fisioterapèutica sobre el Sistema Nerviós Autònom en pacients amb fibromiàlgia, Intervenció sobre el SNA en FM

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Del Aguila Martínez, Robert, Larocca, Valentina, Vallcaneras Ochogavía, Carme

RESUM : INTRODUCCIÓ: La fibromiàlgia (FM) és una síndrome que cursa amb sensibilització central, procés que afecta de forma directa al Sistema Nerviós Autònom (SNA). Altres símptomes freqüents són: dolor crònic, fatiga i alteracions de la son. La seva etiologia, fisiopatologia, pla diagnòstic i de tractament no s‘han concretat. Això és degut a la manca d’investigació i conseqüentment, d’evidència científica. Ens enfoquem en l’afectació i abordatge sobre el SNA quan hi ha una inhibició del…, ABSTRACT : INTRODUCTION: Fibromyalgia (FM) is a syndrome of central sensitisation, it is a process that directly affects to the Autonomic Nervous System (SNA). Common symptoms are: chronic pain, fatigue and sleep disturbances. Its etiology, pathophysiology, diagnosis and treatment plan have not been established. It is due to a lack of research and scientific evidence. We will focus on the affectation and the treatment of the SNA when there is an inhibition of the Parasympathetic Nervous System…, Grau en FisioteràpiaLa Osteïtis dinàmica de pubis en els jugadors de fútbol. Valoració, tractament i readaptació

Repositorio: Repositorio Institucional de la Escuela Universitaria Gimbernat
Guilera Costa, Marc, Garriga Hernández, Patricia, Dalmau Roig, Àngela

"La osteopatia dinàmica de pubis (ODP) és una patologia d'alta incidència en futbolistes. Es tracta d'un augment d'estrès al pubis amb una lesió articular de la símfisi, secundària a l'activitat i que comporta una inflamació de la símfisi púbica i de les estructures muscultendinoses que s’hi insereixen. No hi ha prou evidència per recolzar una associació causal i per aquest motiu s'estableixen diversos factors de risc com la reducció del rang de mobilitat en l…, “The inguinal disruption is a high incidence disease in football players. It is an increase of stress in the pubis combined with an injury in the symphysis joint both caused by activity. It involves inflammation of both the pubic symphysis and the insertion of muscle-tendon structures. There is not enough evidence to support the finding of a specific causal association for inguinal disruption, but several risk factors have been identified, such as reduced mobility in range of abduction or…, Grau en Fisioteràpia