Encontrados 109 resultado(s)
Encontradas 2 página(s)

Entre la equidad y la conciliación : similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España

Repositorio: Dipòsit Digital de Documents de la UAB
León, Margarita, Palomera, David, Ibáñez Garzarán, Zyab, Martínez Virto, Lucía, Gabaldón-Estevan, Daniel

La provisión del primer ciclo de educación infantil (EI a partir de ahora) ha aumentado de manera sostenida en España desde el año 2000. A pesar de una considerable dispersión territorial, esta expansión ha tenido lugar en todas las comunidades autónomas. En este artículo estudiamos cómo los distintos diseños institucionales a escala autonómica impactan en la equidad tanto en el acceso al servicio como en el coste para las familias. Tratamos de averiguar en qué condiciones puede el primer ciclo…, Since the year 2000, the provision of early years education and care for the under-threes (hereafter 0-3 ECEC) in Spain has undergone a steady increase. This growth has taken place in all of the seventeen Autonomous Communities, albeit not in a uniform way. In this article we study how different institutional designs at the regional level have an impact on equality of opportunities, both in how families access the service and in how much they pay. We try to ascertain under what conditions ECEC…, La provisió del primer cicle d'educació infantil (EI) ha augmentat de manera sostinguda a Espanya des de l'any 2000. Malgrat una considerable dispersió territorial, aquesta expansió ha tingut lloc en totes les comunitats autònomes. En aquest article estudiem com els diferents dissenys institucionals a escala autonòmica impacten en l'equitat tant en l'accés al servei com en el cost per a les famílies. Tractem d'esbrinar en quines condicions pot el primer cicle d'…Arqueologia medieval : els espais de secà

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Sabaté, Flocel, Brufal Sucarrat, Jesús

IV Curs Internacional d'Arqueologia Medieval, Àgira, topònim d’origen àrab documentat des del segle x corresponent a l’actual Algerri, dona ara nom a una col·lecció de Pagès Editors, coordinada científicament des del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”, de la Universitat de Lleida. Publica obres de recerca inèdites sobre arqueologia medieval després d’haver superat una doble avaluació feta per experts internacionals, sota la supervisió del consell científic., Reproducció digital del document publicat en format paperLes Veus del sagrat, The voices of the sacred

Repositorio: Repositorio Abierto de la UdL
Terrado Pablo, Javier, Sabaté, Flocel

Verum et Pulchrum Medium Aerum, és una col·lecció de Pagés Editors fundada i dirigida per Flocel Sabaté dins del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”, de la Universitat de Lleida., El Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura' de la Universitat de Lleida ha centrat, entre 2008 i 2012, part dels seus esforços a indagar com la societat medieval encaixava els textos d'unes religions basades en llibres que recollien la paraula de Déu, tal com s'arraulien les creences de cristians, jueus i musulmans. A partir d'aquest treball, catorze destacats filòlegs, especialistes en llengües semítiques i romàniques i provinents de centres…Evaluation of MPI collectives for HPC applications on distributed virtualized environments

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Díaz López de la Llave, Gabriel

Through this study, we will measure how the collective MPI operations behaves in virtual and physical clusters, and its impact on the application performance. As we stated before, we will use as a test case the Weather Research and Forecasting simulations., A través de este estudio vamos a medir cómo las operaciones colectivas de MPI se comporta de clusters virtuales y físicos, y su impacto en el rendimiento de las aplicaciones. Como dijimos antes, vamos a utilizar como prueba las simulaciones del modelo de Weather Research and Forecasting., A través d'aquest estudi mesurarem com les operacions col·lectives de MPI es comporten de clústers virtuals i físics, i el seu impacte en el rendiment de les aplicacions. Com hem dit abans, utilitzarem com a prova les simulacions del model de Weather Research and Forecasting.Open source business strategies in the domain of embedded systems

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Theocharidis, Konstantinos

El tema de este estudio es el aumento de la comprensión teórica y empírica de la estrategia de negocio de código abierto en el dominio de sistemas embebidos por investigar modelos de negocios de código abierto, retos, recursos y capacidades operativas y dinámicas., El tema d'aquest estudi és l'augment de la comprensió teòrica i empírica de l'estratègia de negoci de codi obert en el domini de sistemes encastats per investigar models de negocis de codi obert, reptes, recursos i capacitats operatives i dinàmiques., Master thesis for the Free Software program.Spacial debris collector robot : An AI-based and autonomous debris collector satellite simulation

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Fernàndez López, David

In this paper the core functions of an artificial intelligence (AI) for controlling a debris collector robot are designed and implemented. Using the robot operating system (ROS) as the base of this work a multi-agent system is built with abilities for task planning., En este trabajo se han diseñado e implementado las funciones básicas de la inteligencia artificial (IA) para el control de un robot recolector de basura. A partir del sistema operativo del robot (ROS) se ha construido un sistema multi-agente con habilidades para la planificación de tareas., En aquest treball s'han dissenyat i implementat les funcions bàsiques de la intel·ligència artificial (IA) per al control d'un robot recol·lector d'escombraries. A partir del sistema operatiu del robot (ROS) s'ha construït un sistema multi-agent amb habilitats per a la planificació de tasques.High available GNU/Linux systems

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Rivero de la Cruz, Agustí

High availability goals and ways to reach them, from a GNU/Linux point of view., Objetivos de alta disponibilidad y formas de llegar a ellos, desde el punto de vista de GNU/Linux., Objectius d'alta disponibilitat i formes d'arribar-hi, des del punt de vista de GNU/Linux.A design for an advanced architecture of satellite ground segments

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Ramos Pérez, José J.

This project proposes a preliminary architectural design for a control and data processing center, also known as 'ground segment', for Earth observation satellites., Este proyecto propone un diseño preliminar de arquitectura para un centro de control y procesamiento de datos, también conocido como 'segmento de tierra', para la observación de los satélites terrestres., Aquest projecte proposa un disseny preliminar d'arquitectura per a un centre de control i processament de dades, també conegut com 'segment de terra', per a l'observació dels satèl·lits terrestres.An open source browser-based software tool for graph drawing and visualisation

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Vogt, Veit-Dieter

In this research work we searched for open source libraries which supports graph drawing and visualisation and can run in a browser. Subsequent these libraries were evaluated to find out which one is the best for this task. The result was the d3.js is that library which has the greatest functionality, flexibility and customisability. Afterwards we developed an open source software tool where d3.js was included and which was written in JavaScript so that it can run browser-based., En este trabajo de investigación se han realizado búsquedas de las bibliotecas de código abierto que soportan delineado gráfico y visualización y se pueden ejecutar en un navegador. Posteriormente, se han evaluado estas bibliotecas para averiguar cuál es la mejor para esta tarea. El resultado ha sido que d3.js es la biblioteca que tiene la mayor funcionalidad, flexibilidad y personalización. A continuación, se ha desarrollado una herramienta de software de código abierto en la que está incluida…, En aquest treball d'investigació s'han realitzat recerques de les biblioteques de codi obert que suporten delineat gràfic i visualització i es poden executar en un navegador. Posteriorment, s'han avaluat aquestes biblioteques per esbrinar quina és la millor per a aquesta tasca. El resultat ha estat que d3.js és la biblioteca que té la major funcionalitat, flexibilitat i personalització. A continuació, s'ha desenvolupat una eina de programari de codi obert en què està inclosa…WebGraphEd, an open source graph drawing editor for the web

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Ciberta i Tirado, Josep

WebGraphEd is an open source software for graph visualization and manipulation. It is especially designed to work for the web platform through a web browser. The web application has been written in JavaScript and compacted later, which makes it a very lightweight software. There is no need of additional software, and the only requirement is to have an HTML5 compliant browser. WebGraphEd works with scalable vector graphics (SVG), which it makes possible to create lossless graph drawings., WebGraphEd es un software de código abierto para la visualización gráfica y la manipulación. Está especialmente diseñado para trabajar para la plataforma web a través de un navegador web. La aplicación web se ha escrito en JavaScript y se ha compactado posteriormente, lo que lo convierte en un software muy ligero. No hay necesidad de software adicional, y el único requisito es tener un navegador compatible con HTML5. WebGraphEd trabaja con gráficos vectoriales escalables (SVG), que hace posible…, WebGraphEd és un programari de codi obert per a la visualització gràfica i la manipulació. Està especialment dissenyat per treballar per a la plataforma web a través d'un navegador web. L'aplicació web s'ha escrit en JavaScript i s'ha compactat posteriorment, el que el converteix en un programari molt lleuger. No hi ha necessitat de programari addicional, i l'únic requisit és tenir un navegador compatible amb HTML5. WebGraphEd treballa amb gràfics vectorials escalables…WiBed, a platform for commodity wireless testbeds

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Escrich Garcia, Pau

This paper presents WiBed, a FOSS platform for WiFi testbeds based on OpenWRT Linux made to run on commodity IEEE802.11 WiFi routers part of the Community-lab.net project, a global testbed for Community networks. WiBed has been designed to support realistic low layer network experiments (according to the OSI model). This work recolects the details of the architecture, design and implementation of WiBed consolidated during its operation as a testbed., Este trabajo presenta WiBed, una plataforma de software libre para bancos de pruebas Wi-Fi basada en OpenWRT Linux, hecha para utilizarse en los routers WiFi IEEE802.11 que forman parte del proyecto comunitario lab.net, un banco de pruebas mundial para las redes comunitarias. WiBed ha sido diseñado para apoyar los experimentos de red de capa baja realistas (de acuerdo con el modelo OSI). Este trabajo recolecta los detalles de la arquitectura, el diseño y la implementación de WiBed, consolidado…, Aquest treball presenta WiBed, una plataforma de programari lliure per a bancs de proves Wi-Fi basada en OpenWRT Linux, feta per utilitzar-se en els routers WiFi IEEE802.11 que formen part del projecte comunitari lab.net, un banc de proves mundial per a les xarxes comunitàries. WiBed ha estat dissenyat per donar suport als experiments de xarxa de capa baixa realistes (d'acord amb el model OSI). Aquest treball recull els detalls de l'arquitectura, el disseny i la implementació de WiBed…Impact of ITC in primary schools in Castile and Lion

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Nafría Prada, Ada

Estudio acerca de los trabajos sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la etapa de primaria a nivel general y, más concretamente, en la comunidad de Castilla y León. Además, se estudian las posibilidades para abordar una investigación sobre cómo influyen las TIC en los aprendizajes y las motivaciones de los alumnos., Estudi sobre els treballs sobre l'impacte de les tecnologies de la informació i comunicació en l'etapa de primària a nivell general i, més concretament, en la comunitat de Castella i Lleó. A més, s'estudien les possibilitats per abordar una investigació sobre com influeixen les TIC en els aprenentatges i les motivacions dels alumnes., Master thesis for the Multimedia program.Concurrent : Easy to use Python computing environment

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Wundke, Moritz

Concurrent aims to be a different type of task distribution system compared to what MPI like system do. It adds a simple but powerful application abstraction layer to distribute the logic of an entire application onto a swarm of clusters holding similarities with volunteer computing systems. Traditional task distributed systems will just perform simple tasks onto the distributed system and wait for results. Concurrent goes one step further by letting the tasks and the application decide what to…, Concurrent tiene el objetivo de ser un tipo diferente de sistema de distribución de tareas en comparación con el sistema MPI. Éste añade una sencilla pero potente capa de abstracción de aplicación para distribuir la lógica de una aplicación completa en un enjambre de grupos que sostienen similitudes con los sistemas de computación voluntaria. Los sistemas de trabajo distribuido tradicionales simplemente acaban de realizar tareas simples en el sistema distribuido y esperan los resultados.…, Concurrent té l'objectiu de ser un tipus diferent de sistema de distribució de tasques en comparació amb el sistema MPI. Aquest afegeix una senzilla però potent capa d'abstracció d'aplicació per distribuir la lògica d'una aplicació completa en un eixam de grups que sostenen similituds amb els sistemes de computació voluntària. Els sistemes de treball distribuït tradicionals simplement acaben de realitzar tasques simples en el sistema distribuït i esperen els resultats.…Analysis, improvement, and development of new firmware for the smart citizen kit ambient board

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Colom Barco, Miguel

The objective of this project was to develop firmware for both the Arduino-compatible boards of the Smart Citizen initiative, and for the RTX4100 low-power WiFi., El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un firmware tanto para las placas compatibles con Arduino de la iniciativa Smart Citizen y para el Wi-Fi de baja potencia RTX4100., L'objectiu d'aquest projecte ha estat desenvolupar un firmware tant per a les plaques compatibles amb Arduino de la iniciativa Smart Citizen i per el Wi-Fi de baixa potència RTX4100.Identification of Paintings from Camera-Phone Images

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Raül, Llorach Sanchez

Peer-reviewed, Computer vision technics for painting identificationIdentification of paintings from camera-phone images

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Llorach Sánchez, Raül

Peer-reviewed, This paper presents the algorithm developed to identify paintings from images taken with a camera-phone from a set of prepared image collection., En este trabajo se presenta el algoritmo desarrollado para identificar pinturas a partir de imágenes tomadas con una cámara de teléfono móvil de un conjunto preparado de una colección de imágenes., En aquest treball es presenta l'algoritme desenvolupat per identificar pintures a partir d'imatges preses amb una càmera de telèfon mòbil d'un conjunt preparat d'una col·lecció d'imatges.Emotions awareness on virtual learning students

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Arguedas Lafuente, Marta

The research issue that we want to answer in this work is the management of emotions during interaction of students in virtual collaborative learning environments. Our research, at theoretical-conceptual level, claims to build a solid theoretical base incorporating and expanding ideas and proposals for an innovative approach. Moreover, at technological level, it claims to translate this framework in the design and implementation of a robust computer system that captures and integrates all the…, El tema de recerca que volem respondre en aquest treball és la gestió de les emocions durant la interacció dels estudiants en entorns virtuals d'aprenentatge col·laboratiu. La nostra investigació, a nivell teòric-conceptual, pretén construir una base teòrica sòlida incorporant i ampliant les idees i propostes per a un enfocament innovador. D'altra banda, a nivell tecnològic, pretén traduir aquest marc en el disseny i implementació d'un sistema informàtic robust que captura i…, El tema de investigación que queremos responder en este trabajo es la gestión de las emociones durante la interacción de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje colaborativo. Nuestra investigación, a nivel teórico-conceptual, pretende construir una base teórica sólida incorporando y ampliando las ideas y propuestas para un enfoque innovador. Por otra parte, a nivel tecnológico, pretende traducir este marco en el diseño e implementación de un sistema informático robusto que captura…A survey and comparison of anonymous communication systems : Anonymity and security

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Fernández Franco, Leticia

En este documento se han estudiado varios sistemas y mecanismos de búsqueda anónimos. Cada sistema incluye una definición de su funcionamiento -con sus puntos fuertes y débiles- y un análisis de la seguridad del mismo donde se indica si son anónimos y/o seguros, así como si son capaces de mantener una comunicación no observable y/o no relacionable., En aquest document s'han estudiat diversos sistemes i mecanismes de recerca anònims. Cada sistema inclou una definició del seu funcionament -amb els seus punts forts i febles- i un anàlisi de la seguretat del mateix on s'indica si són anònims i/o segurs, i també si són capaços de mantenir una comunicació no observable i/o no relacionable.Rag Engine : Multi platform game engine

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Sánchez Luque, Iván

This study is focused on the design and implementation of one game engine, made from scratch using some low-level libraries. The idea is to provide a thin framework on top of OpenGL/C++, to facilitate the development of multi-platform applications, while leaving the doors open for enhancements and access to low-level libraries, providing an excellent performance in terms of low CPU and GPU usage, memory footprint, and disk size, making possible to create applications that are performant even in…, Este estudio se centra en el diseño e implementación de un motor de juego, hecho desde el principio con algunas bibliotecas de bajo nivel. La idea es proporcionar un framework en la parte superior de OpenGL/C++, para facilitar el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, dejando las puertas abiertas para las mejoras y el acceso a las bibliotecas de bajo nivel, proporcionando un excelente rendimiento en términos de bajo uso de CPU y GPU, la huella de la memoria, y el tamaño del disco, lo que…, Aquest estudi se centra en el disseny i implementació d'un motor de joc, fet des del principi amb algunes biblioteques de baix nivell. La idea és proporcionar un framework a la part superior d'OpenGL/C++, per facilitar el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, deixant les portes obertes per a les millores i l'accés a les biblioteques de baix nivell, proporcionant un excel·lent rendiment en termes de baix ús de CPU i GPU, l'empremta de la memòria, i la mida del…An evaluation of modern Android libraries and frameworks

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Rodríguez López, Josep

This dissertation will make an evaluation of some of the libraries that have caught the attention of the author since they do a great job at improving the Android SDK or help the development of features uncovered by either the SDK or the Java JDK. The goal of it is to identify libraries in the Android ecosystem that will allow us to leverage them to better our code and the application we finally ship to the users., Esta tesis hará una evaluación de algunas de las bibliotecas que han captado la atención del autor, ya que hacen un gran trabajo en la mejora de la SDK de Android o ayudan al desarrollo de características descubiertas ya sea por el SDK o el JDK de Java. El objetivo del mismo es identificar las bibliotecas en el ecosistema Android que nos permitan aprovecharlas para mejorar nuestro código y la aplicación que finalmente enviamos a los usuarios., Aquesta tesi farà una avaluació d'algunes de les biblioteques que han captat l'atenció de l'autor, ja que fan un gran treball en la millora de la SDK d'Android o ajuden al desenvolupament de característiques descobertes ja sigui pel SDK o el JDK de Java. L'objectiu del mateix és identificar les biblioteques en l'ecosistema Android que ens permetin aprofitar-les per millorar el nostre codi i l'aplicació que finalment enviem als usuaris.Digital Skills and Labour Opportunities for Low-Skilled Woman.

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Arroyo Prieto, Lídia, Valenduc, Gérard

With the rise in importance of digital technologies in the economy, digital skills are one of newdemands for the workforce. This represents news challenges for gender equality, as digital skills areunequally distributed and low-educated women are the most disadvantaged social group. To whatextent can the acquisition of digital competences be an asset for improving the labour marketposition of low-educated women in the digital economy? An analysis of ICT training initiatives ofNGOs identifies…Impact of fashion specialized discourse ¿ a case study 1 on the speech of French youths

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Sheridam, Jennifer

This study determines whether fashion terms from the fashion field are being accepted and integrated 6 into the speech of the young French adults under 25 years of age. In addition, the nature and factors for 7 this integration, as well as the most integrated terms are discussed. Fashion terms were selected from a 8 corpus and the favourite language of use for each concept was investigated by means of a questionnaire-9 based social survey. We identified a clear integration of English fashion-…What about big data?

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Cruz González, Sergio

Our motivation in this BS final project will be analyzing the different big data processing approaches and techniques. In other words, we will focus on the Velocity concept, specifically in the different solutions based in batch processing techniques. The study will focus on the two major current proposed solutions: Apache Hadoop and Apache Spark. As we will see, both are open source big data processing frameworks, but each one uses the batch processing solution in a different manner., Nuestra motivación en este proyecto final de grado analizará los diferentes enfoques y técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos. En otras palabras, nos centraremos en el concepto de Velocity, específicamente en las diferentes soluciones basadas en técnicas de procesamiento por lotes. El estudio se centrará en las dos principales soluciones propuestas actualmente: Apache Hadoop y Apache Spark. Como veremos, ambos son grandes marcos de procesamiento de datos de código abierto, pero…, La nostra motivació en aquest projecte final de grau analitza els diferents enfocaments i tècniques de processament de grans volums de dades. En altres paraules, ens centrarem en el concepte de Velocity, específicament en les diferents solucions basades en tècniques de processament per lots. L'estudi se centrarà en les dues principals solucions proposades actualment: Apache Hadoop i Apache Spark. Com veurem, tots dos són grans marcs de processament de dades de codi obert, però cada un…Visualization of data generated from the analysis of classical antiquity technical texts

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Boloc, Robert

Peer-reviewed, The most common formats in which we can find corpus data are textual and oral. Since the advent of the age of computers, the corpus contents mankind has been generating and collecting have been growing exponentially. This makes the task of analysing the corpus more difficult and creates the need for more advanced tooling to aid with the linguistic studies based on the analysis of the corpus. This project aims to create such tools to aid with the research of a specific corpus: the classical…, Los formatos más comunes en las que nos podemos encontrar los corpus de datos son textual y oral. Desde el advenimiento de la era de las computadoras, el corpus que la humanidad ha ido generando y recolectando ha estado creciendo de manera exponencial. Esto hace más difícil la tarea de analizar el corpus y crea la necesidad de herramientas más avanzadas para ayudar con los estudios lingüísticos basados en el análisis del corpus. Este proyecto tiene como objetivo crear este tipo de herramientas…, Els formats més comuns en què ens podem trobar els corpus de dades són textual i oral. Des de l'adveniment de l'era dels ordinadors, el corpus que la humanitat ha anat generant i recollint ha estat creixent de manera exponencial. Això fa més difícil la tasca d'analitzar el corpus i crea la necessitat d'eines més avançades per ajudar amb els estudis lingüístics basats en l'anàlisi del corpus. Aquest projecte té com a objectiu crear aquest tipus d'eines per ajudar en…Karl Marx

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Small biography about marxSerendipity: Worcestershire

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Short story that explains the discovery of Worcestershire sauce., Breve historia que explica el descubrimiento de la salsa Worcestershire., Breu història que explica el descobriment de la salsa Worcestershire.We need to preserve our Delta de l'Ebre

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Breve reflexión sobre la historia del Delta del Ebro y la necesidad de su preservación., Breu reflexió sobre la història del Delta de l'Ebre i la necessitat de la seva preservació., Brief reflection on the history of Delta del Ebro and the need for its preservation.From the turtle to the beetle

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Romagosa Carrasquer, Bernat

Beetle Blocks is a visual, blocks-based programming language/environment for 3D design and fabrication, implemented on top of Berkeley Snap! and the ThreeJS 3D graphics library. Beetle Blocks programs move a graphical beetle around a 3D world, where it can place 3D shapes, extrude its path as a tube and generate geometry in other ways. The resulting 3D geometry can be exported as a 3D-printable file. Beetle Blocks also aims to offer a cloud system and social platform meant to provide the…, Beetle Blocks es un lenguaje de programación basado en bloques/entorno visual para el diseño 3D y la fabricación, aplicado en la parte superior de Berkeley Snap! y la biblioteca de gráficos 3D ThreeJS. Los programas Beetle Blocks mueven un escarabajo gráfico alrededor de un mundo 3D, donde se pueden colocar formas 3D, extruir su camino como un tubo y generar la geometría de otras maneras. La geometría 3D resultante puede ser exportado como un archivo 3D-imprimible. Beetle Blocks también tiene…, Beetle Blocks és un llenguatge de programació basat en blocs/entorn visual per al disseny 3D i la fabricació, aplicat a la part superior de Berkeley Snap! i la biblioteca de gràfics 3D ThreeJS. Els programes Beetle Blocks mouen un escarabat gràfic al voltant d'un món 3D, on es poden col·locar formes 3D, extruir el seu camí com un tub i generar la geometria d'altres maneres. La geometria 3D resultant pot ser exportat com un arxiu 3D-imprimible. Beetle Blocks també té com a objectiu…Using learning object repositories for teaching Statistics

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Minguillón Alfonso, Julià, Huertas Sánchez, Maria Antonia, Juan Pérez, Ángel Alejandro, Sancho Vinuesa, Teresa, Cavaller Reyes, Víctor
Karl Marx

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Small biography about Karl Marx., Pequeña biografía de Karl Marx., Petita biografia de Karl Marx.Karl Marx

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Small biography about Karl Marx., Pequeña biografía de Karl Marx., Petita biografia de Karl Marx.Serendipity: Worcestershire

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Short story that explains the discovery of Worcestershire sauce., Breve historia que explica el descubrimiento de la salsa Worcestershire., Breu història que explica el descobriment de la salsa Worcestershire.We need to preserve our Delta de l'Ebre

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Breve reflexión sobre la historia del Delta del Ebro y la necesidad de su preservación., Breu reflexió sobre la història del Delta de l'Ebre i la necessitat de la seva preservació., Brief reflection on the history of Delta del Ebro and the need for its preservation.Spanish immigrants

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Breu biografia d'una immigrant andalusa., Breve biografía de una inmigrante andaluza., Brief biography of an Andalusian immigrant.Peace of mind: Harmony test

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Maternal harmony tests use a unique DNA based method to achieve exceptionally precise results. They are used to check the risk of birth defects before the births of babies. , Las pruebas de armonía materna usan un método único basado en el ADN para obtener resultados excepcionalmente precisos. Se utilizan para comprobar el riesgo de defectos congénitos antes del nacimiento de los bebés. , Les proves d'harmonia materna usen un mètode únic basat en l'ADN per obtenir resultats excepcionalment precisos. S'utilitzen per comprovar el risc de defectes congènits abans del naixement dels nadons.PSA: Topic of gender violence

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Breu reflexió sobre la violència existent actualment envers les dones., Breve reflexión sobre la violencia existente actualmente hacia las mujeres., Brief reflection on currently existing violence against women.Another country and kids

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Accensi Martínez, Maria Cinta

Reflexió sobre la necessitat d'emigrar i com els nens ho tenen més fàcil a l'hora d'integrar-se al país de destí., Reflexión sobre la necesidad de emigrar y como los niños lo tienen más fácil a la hora de integrarse en el país de destino., Reflection on the need to migrate and how children have it easier when integrated into the country.Does visual impairment in a child or an adolescent affect their parents' quality of life? : A literature review

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Lupón i Bas, Marta

The purpose of this research was to determine whether the existing research shows that having a child with a visual impairment affects their parents' quality of life and, if it is the case, in what way it does., El propòsit d'aquest treball de recerca ha estat escriure un article científic de revisió de literatura sobre de quina forma afecta en la qualitat de vida dels pares el fet de tenir un fill amb un dèficit visual., El propósito de este trabajo de investigación ha sido escribir un artículo científico de revisión de literatura sobre de qué forma afecta en la calidad de vida de los padres el hecho de tener un hijo con un déficit visual.Perspectives for the Spanish Intervention in Macao in the 19th Century

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Martínez Robles, David

The purpose of this paper is to analyse some essential events concerning the relationship between Spain and Macao in the middle of the 19th century. Macao remained as a privileged spot for the commercial activities of Spain in China after the opening of the international ports agreed upon in the Treaty of Nanjing in 1842. This encouraged Spanish diplomatic representatives to render special attention to the Portuguese enclave. This became the origin of a shocking proposal for the military…, El propósito de este trabajo es analizar algunos hechos esenciales relativos a la relación entre España y Macao a mediados del siglo XIX., El propòsit d'aquest treball és analitzar alguns fets essencials relatius a la relació entre Espanya i Macao a mitjan segle XIX.What about big data?

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Cruz González, Sergio

Our motivation in this BS final project will be analyzing the different big data processing approaches and techniques. In other words, we will focus on the Velocity concept, specifically in the different solutions based in batch processing techniques. The study will focus on the two major current proposed solutions: Apache Hadoop and Apache Spark. As we will see, both are open source big data processing frameworks, but each one uses the batch processing solution in a different manner., Nuestra motivación en este proyecto final de grado analizará los diferentes enfoques y técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos. En otras palabras, nos centraremos en el concepto de Velocity, específicamente en las diferentes soluciones basadas en técnicas de procesamiento por lotes. El estudio se centrará en las dos principales soluciones propuestas actualmente: Apache Hadoop y Apache Spark. Como veremos, ambos son grandes marcos de procesamiento de datos de código abierto, pero…, La nostra motivació en aquest projecte final de grau analitza els diferents enfocaments i tècniques de processament de grans volums de dades. En altres paraules, ens centrarem en el concepte de Velocity, específicament en les diferents solucions basades en tècniques de processament per lots. L'estudi se centrarà en les dues principals solucions proposades actualment: Apache Hadoop i Apache Spark. Com veurem, tots dos són grans marcs de processament de dades de codi obert, però cada un…Analysis of security of cloud systems

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Juan Ferrer, Ana Maria

This paper provides a extensive literature review of cloud security in general, and per cloud layer, as well as, a comparative analysis of security features provided by two of the most representative cloud providers: Amazon Web Services and Microsoft Azure., Este documento ofrece una extensa revisión de la literatura de seguridad en la nube, en general, y por capas, así como un análisis comparativo de las características de seguridad proporcionadas por dos de los proveedores de la nube más representativos: Amazon Web Services y Microsoft Azure., Aquest document ofereix una extensa revisió de la literatura de seguretat en el núvol, en general, i per capes, així com una anàlisi comparativa de les característiques de seguretat proporcionades per dos dels proveïdors del núvol més representatius: Amazon Web Services i Microsoft Azure.Architecture Database, september 2012

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
García González, Roberto, Gil Iranzo, Rosa M., Romero Moral, Oscar, Oliva Solé, Marta, Abelló Gamazo, Alberto

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Marketing online en el tiempo : E-business a partir del año 2015

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Bandach, Natalia

In this work I collect the main tools of digital marketing in the form of quick guides and from the perspective of change that we observed in recent years, always with the user in the centre, in order to select certain future trends that may be key to companies that decide to keep pace with innovation and participate in the great experience of the digital age., En aquest treball recullo les principals eines de màrqueting digital en forma de guies ràpides i des de la perspectiva dels canvis que hem observat en els darrers anys, sempre amb l'usuari en el centre, amb la finalitat de seleccionar certes tendències futures que poden ser clau per empreses que decideixin seguir el ritme de la innovació i participar en la gran experiència de l'era digital., En este trabajo recojo las principales herramientas de marketing digital en forma de guías rápidas y desde la perspectiva de los cambios que hemos observado en los últimos años, siempre con el usuario en el centro, con el fin de seleccionar ciertas tendencias futuras que pueden ser clave para empresas que decidan seguir el ritmo de la innovación y participar en la gran experiencia de la era digital.Multivariate microaggregation with fixed group size based TSP

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Maya López, Armando

In this article, we propose a new heuristic technique for multivariate microaggregation. For this purpose, the solution to the traveling salesman problem (TSP) is used. The adaptations required to characterize the multivariate microaggregation problem are explained and justified. In addition, a real data set is used to compare the information loss and output data quality with the most relevant previous proposals., En este artículo se propone una nueva técnica heurística para microagregación multivariante. Para ello, se utiliza la solución al problema del viajante de comercio (TSP). Se explican y justifican las adaptaciones necesarias para caracterizar el problema de microagregación multivariado. Además, se utiliza un conjunto de datos reales para comparar la pérdida de información y la calidad de datos de salida con las propuestas anteriores más relevantes., En aquest article es proposa una nova tècnica heurística per microagregació multivariant. Per a això s'utilitza la solució al problema del viatjant de comerç (TSP). S'expliquen i justifiquen les adaptacions necessàries per caracteritzar el problema de microagregació multivariant. A més, s'utilitza un conjunt de dades reals per comparar la pèrdua d'informació i la qualitat de dades de sortida amb les propostes anteriors més rellevants.Research Techniques in Network and Information Technologies, february 2012

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Castellà Roca, Jordi, Huertas Sánchez, María Antonia, Martínez Ballesté, Antoni

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Entrepreneurship: Presentation, february 2014

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Villanueva Pipaón, Juanjo

Entrepreneurship Module from the Master in Computer Vision. It consists on 11 lectures with the contents of the first part of the course: entrepreneurship, business plan, actos, canvas,.., Módulo de Emprendeduría del Máster en Visión por Computador. Consiste en 11 lecciones con el contenido de la primera parte del curso: espíritu empresarial, plan de negocios, actores..., Mòdul d'Emprenedoria del Màster en Visió per ordinador. Consisteix en 11 lliçons amb el contingut de la primera part del curs: esperit empresarial, pla de negocis, actors ...Analysis, improvement, and development of new firmware for the smart citizen kit ambient board

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Colom Barco, Miguel

The objective of this project was to develop firmware for both the Arduino-compatible boards of the Smart Citizen initiative, and for the RTX4100 low-power WiFi., El objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un firmware tanto para las placas compatibles con Arduino de la iniciativa Smart Citizen y para el Wi-Fi de baja potencia RTX4100., L'objectiu d'aquest projecte ha estat desenvolupar un firmware tant per a les plaques compatibles amb Arduino de la iniciativa Smart Citizen i per el Wi-Fi de baixa potència RTX4100.Spacial debris collector robot : An AI-based and autonomous debris collector satellite simulation

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Fernàndez López, David

In this paper the core functions of an artificial intelligence (AI) for controlling a debris collector robot are designed and implemented. Using the robot operating system (ROS) as the base of this work a multi-agent system is built with abilities for task planning., En este trabajo se han diseñado e implementado las funciones básicas de la inteligencia artificial (IA) para el control de un robot recolector de basura. A partir del sistema operativo del robot (ROS) se ha construido un sistema multi-agente con habilidades para la planificación de tareas., En aquest treball s'han dissenyat i implementat les funcions bàsiques de la intel·ligència artificial (IA) per al control d'un robot recol·lector d'escombraries. A partir del sistema operatiu del robot (ROS) s'ha construït un sistema multi-agent amb habilitats per a la planificació de tasques.Interventions in situations involving violent conflict and armed juvenile gangs, february 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Curbelo, Nelsa

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".WiBed, a platform for commodity wireless testbeds

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Escrich Garcia, Pau

This paper presents WiBed, a FOSS platform for WiFi testbeds based on OpenWRT Linux made to run on commodity IEEE802.11 WiFi routers part of the Community-lab.net project, a global testbed for Community networks. WiBed has been designed to support realistic low layer network experiments (according to the OSI model). This work recolects the details of the architecture, design and implementation of WiBed consolidated during its operation as a testbed., Este trabajo presenta WiBed, una plataforma de software libre para bancos de pruebas Wi-Fi basada en OpenWRT Linux, hecha para utilizarse en los routers WiFi IEEE802.11 que forman parte del proyecto comunitario lab.net, un banco de pruebas mundial para las redes comunitarias. WiBed ha sido diseñado para apoyar los experimentos de red de capa baja realistas (de acuerdo con el modelo OSI). Este trabajo recolecta los detalles de la arquitectura, el diseño y la implementación de WiBed, consolidado…, Aquest treball presenta WiBed, una plataforma de programari lliure per a bancs de proves Wi-Fi basada en OpenWRT Linux, feta per utilitzar-se en els routers WiFi IEEE802.11 que formen part del projecte comunitari lab.net, un banc de proves mundial per a les xarxes comunitàries. WiBed ha estat dissenyat per donar suport als experiments de xarxa de capa baixa realistes (d'acord amb el model OSI). Aquest treball recull els detalls de l'arquitectura, el disseny i la implementació de WiBed…PSA: Topic of gender violence

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Breu reflexió sobre la violència existent actualment envers les dones., Breve reflexión sobre la violencia existente actualmente hacia las mujeres., Brief reflection on currently existing violence against women.WebGraphEd, an open source graph drawing editor for the web

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Ciberta i Tirado, Josep

WebGraphEd is an open source software for graph visualization and manipulation. It is especially designed to work for the web platform through a web browser. The web application has been written in JavaScript and compacted later, which makes it a very lightweight software. There is no need of additional software, and the only requirement is to have an HTML5 compliant browser. WebGraphEd works with scalable vector graphics (SVG), which it makes possible to create lossless graph drawings., WebGraphEd es un software de código abierto para la visualización gráfica y la manipulación. Está especialmente diseñado para trabajar para la plataforma web a través de un navegador web. La aplicación web se ha escrito en JavaScript y se ha compactado posteriormente, lo que lo convierte en un software muy ligero. No hay necesidad de software adicional, y el único requisito es tener un navegador compatible con HTML5. WebGraphEd trabaja con gráficos vectoriales escalables (SVG), que hace posible…, WebGraphEd és un programari de codi obert per a la visualització gràfica i la manipulació. Està especialment dissenyat per treballar per a la plataforma web a través d'un navegador web. L'aplicació web s'ha escrit en JavaScript i s'ha compactat posteriorment, el que el converteix en un programari molt lleuger. No hi ha necessitat de programari addicional, i l'únic requisit és tenir un navegador compatible amb HTML5. WebGraphEd treballa amb gràfics vectorials escalables…Policy knowledge exchange in a cities' network : An introduction to the City Protocol

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Martínez Arias, Ricardo

The growing urbanization process and the core characteristics of the information society have situated cities and their knowledge management capacities at the center of scientific and policy-making debate. The current project conceptualizes knowledge as a policy resource and focuses on the theoretical framework of policy transfer and combines it with theoretical insights on knowledge management. In light of the historic momentum knowledge management and cities are experiencing, specific and…, El proceso de urbanización en crecimiento y las características principales de la sociedad de la información se han situado en las ciudades y sus capacidades de gestión del conocimiento en el centro del debate científico y de formulación de políticas. El proyecto actual conceptualiza el conocimiento como un recurso político y se centra en el marco teórico de la transferencia de políticas y la combina con conocimientos teóricos sobre la gestión del conocimiento. A la luz del impulso histórico…, El procés d'urbanització en creixement i les característiques principals de la societat de la informació s'han situat a les ciutats i les seves capacitats de gestió del coneixement en el centre del debat científic i de formulació de polítiques. El projecte actual conceptualitza el coneixement com un recurs polític i se centra en el marc teòric de la transferència de polítiques i la combina amb coneixements teòrics sobre la gestió del coneixement. A la llum de l'impuls històric…The application of gamification methodologies to e-learning contexts in order to enhance its student's performance, motivation, and collaboration

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Iglesias Cancio, Iñaki

The research this proposal belongs to will consist on the study of the gamification concept and methodology, as well as its benefits and downfalls, as a potential solution to increase collaboration, motivation, and engagement in e-learning students. Thus, this research will analyse in-depth what gamification stands for, how its application in other contexts has worked, what steps are necessary in order to 'gamificate' an institution e-learning approach, and what benefits and perils…, La investigación a la cual pertenece esta propuesta consistirá en el estudio del concepto de gamificación y su metodología, así como sus beneficios y caídas, como una solución potencial para aumentar la colaboración, la motivación y el compromiso de los estudiantes en e-learning. Por lo tanto, esta investigación analiza en profundidad qué es sinónimo de gamificación, cómo se ha aplicado en otros contextos, qué pasos son necesarios con el fin de 'gamificar' un enfoque de aprendizaje…, La investigació a la qual pertany aquesta proposta consistirà en l'estudi del concepte de gamificació i la seva metodologia, així com els seus beneficis i caigudes, com una solució potencial per augmentar la col·laboració, la motivació i el compromís dels estudiants en e-learning. Per tant, aquesta recerca analitza en profunditat què és sinònim de gamificació, com s'ha aplicat en altres contextos, quins passos són necessaris per tal de 'gamificar' un enfocament d'…Rag Engine : Multi platform game engine

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Sánchez Luque, Iván

This study is focused on the design and implementation of one game engine, made from scratch using some low-level libraries. The idea is to provide a thin framework on top of OpenGL/C++, to facilitate the development of multi-platform applications, while leaving the doors open for enhancements and access to low-level libraries, providing an excellent performance in terms of low CPU and GPU usage, memory footprint, and disk size, making possible to create applications that are performant even in…, Este estudio se centra en el diseño e implementación de un motor de juego, hecho desde el principio con algunas bibliotecas de bajo nivel. La idea es proporcionar un framework en la parte superior de OpenGL/C++, para facilitar el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, dejando las puertas abiertas para las mejoras y el acceso a las bibliotecas de bajo nivel, proporcionando un excelente rendimiento en términos de bajo uso de CPU y GPU, la huella de la memoria, y el tamaño del disco, lo que…, Aquest estudi se centra en el disseny i implementació d'un motor de joc, fet des del principi amb algunes biblioteques de baix nivell. La idea és proporcionar un framework a la part superior d'OpenGL/C++, per facilitar el desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, deixant les portes obertes per a les millores i l'accés a les biblioteques de baix nivell, proporcionant un excel·lent rendiment en termes de baix ús de CPU i GPU, l'empremta de la memòria, i la mida del…Potential role of dietary sulforaphane in neuroprotection

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Ardite Aguilar, Esther

The objective of the present work is to review current scientific evidence of the neuroprotective role of SF in the prevention and development of neurodegenerative disorders. The aim is to investigate if adapting the Western diet by increasing dietary SF consumption is a well-founded potential strategy to prevent and delay neuredegeneration., El objetivo del presente trabajo es revisar la evidencia científica actual sobre el papel neuroprotector del SF en la prevención y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. El objetivo es investigar si la adaptación de la dieta occidental, aumentando el consumo en la dieta de SF es una posible estrategia bien fundada para prevenir y retrasar la neuredegeneración., L'objectiu del present treball és revisar l'evidència científica actual sobre el paper neuroprotector del SF en la prevenció i el desenvolupament de malalties neurodegeneratives. L'objectiu és investigar si l'adaptació de la dieta occidental, augmentant el consum en la dieta de SF és una possible estratègia ben fundada per prevenir i retardar la neuredegeneració.Computer Modeling & Simulation, february 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Juan Pérez, Ángel Alejandro

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Construction of Hadamard Z2Z4Q8-codes

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Montolio Aranda, Pere

This work deals with Hadamard Z2Z4Q8-codes, which are binary codes after a Gray map from a subgroup of the direct product of Z2, Z4 and Q8 groups, where Q8 is the non-commutative quaternion group. These kind of codes have five types ("shapes") and the values or range of values of several characteristic parameters is analyzed. Specifically, we show that all these codes can be represented in a standard form from a set of generators, as well as using the parameters of dimension of the…, Este trabajo trata de los códigos Hadamard Z2Z4Q8, que son códigos binarios a partir de un mapa Gray de un subgrupo del producto directo de Z2, Z4 y grupos Q8, donde Q8 es el grupo de cuaterniones no conmutativos. Este tipo de códigos tiene cinco tipos ("formas") y se analizan los valores o rango de valores de varios parámetros característicos. En concreto, se muestra que todos estos códigos se pueden representar en una forma estándar de un conjunto de generadores, así como el uso de…, Aquest treball tracta dels codis Hadamard Z2Z4Q8, que són codis binaris a partir d'un mapa Gray d'un subgrup del producte directe de Z2, Z4 i grups Q8, on Q8 és el grup de quaternions no commutatius. Aquest tipus de codis té cinc tipus ("formes") i s'analitzen els valors o rang de valors de diversos paràmetres característics. En concret, es mostra que tots aquests codis es poden representar en una forma estàndard d'un conjunt de generadors, així com l'ús dels…Best Practice Guide to Use Wikipedia in University Education, september 2015

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Lerga Felip, Maura, Aibar Puentes, Eduard

Best Practice Guide to Use Wikipedia in University Education., Guía de buenas prácticas para el uso de Wikipedia como recurso educativo en la enseñanza universitaria, Guia de bones pràctiques per a l'ús de wikipedia com a recurs educatiu en l'ensenyament universitari.Then&There : Online catalogue of literary works classified according to the geographical site where the action takes place

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Comas i Espona, Maria

The Then&There project has as a goal to offer, in an open and accessible way, a database of literary works that allow searches according to the geographical site where the action takes place. The aims of the platform are twofold: it is thought as a complement to enrich physical trips as well as an information source to mentally move oneself to specific places through fiction, with the strong conviction that often enough a narration can bring a deeper insight than a descriptive or technical…, El projecte Then&There té com a finalitat oferir, de manera oberta i accessible, una base de dades d'obres literàries que permet cerques d'acord amb el lloc geogràfic on es desenvolupa l'acció. L'objectiu de la plataforma és doble: està pensada com a un complement per enriquir un viatge físic i també com a una font d'informació per traslladar-se amb la ment a llocs concrets gràcies a la ficció, amb la ferma convicció que sovint una narració pot aportar una visió més…, El proyecto Then&There tiene como finalidad ofrecer, de manera abierta y accesible, una base de datos de obras literarias que permite búsquedas de acuerdo con el lugar geográfico donde se desarrolla la acción. El objetivo de la plataforma es doble: está pensada como un complemento para enriquecer un viaje físico y también como una fuente de información para trasladarse con la mente a lugares concretos gracias a la ficción, con la firme convicción de que a menudo una narración puede aportar…Perspectives for kets skills in Europe

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Planell Estany, Josep A.

Conferència del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, pronunciada el 10 de juny de 2014 a Brussel·les., Conferencia del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, pronunciada el 10 de juny de 2014 en Bruselas., Conference held by the president of the Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, on June 4th 2014 in Brussels.Karl Marx

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Small biography about Karl Marx., Pequeña biografía de Karl Marx., Petita biografia de Karl Marx.Open source business strategies in the domain of embedded systems

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Theocharidis, Konstantinos

El tema de este estudio es el aumento de la comprensión teórica y empírica de la estrategia de negocio de código abierto en el dominio de sistemas embebidos por investigar modelos de negocios de código abierto, retos, recursos y capacidades operativas y dinámicas., El tema d'aquest estudi és l'augment de la comprensió teòrica i empírica de l'estratègia de negoci de codi obert en el domini de sistemes encastats per investigar models de negocis de codi obert, reptes, recursos i capacitats operatives i dinàmiques., Master thesis for the Free Software program.Everest, adventure or business

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
García Fernández, David

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación interactiva donde se visualiza información sobre la montaña Everest. Además de mostrarse información relacionada con las distintas rutas de ascenso a la cumbre se aportan datos económicos y polémicos de una expedición., El projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació interactiva on es visualitza informació sobre la muntanya Everest. A més de mostrar informació relacionada amb les diferents rutes d'ascens al cim s'aporten dades econòmiques i polèmiques d'una expedició., Bachelor thesis for the Multimedia program.Anonymous routing in ad hoc networks

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Rodríguez García, Mercedes

The concurrence of anonymity and scalability in the routing of mobile ad-hoc networks (MANETs) is a challenging issue of great interest. In this paper, we propose an efficient routing protocol that guarantees the anonymity of the sender and the recipient in the most scenarios, as well as the unlinkability between them. Another highlight is that the sender's identity remains anonymous against the recipient. The scheme is based on symmetric cryptography but, unlike previous proposals, the…, La concurrencia de anonimato y la escalabilidad en el enrutamiento de las redes ad-hoc móviles (MANETs) es un desafío interesante. En este trabajo, proponemos un protocolo eficiente de enrutamiento que garantiza el anonimato del emisor y el receptor en la mayoría de los escenarios, así como la imposibilidad de vinculación entre ellos. Otro punto a destacar es que la identidad del remitente permanece anónima para el beneficiario. El sistema se basa en criptografía simétrica, pero, a diferencia…, La concurrència d'anonimat i l'escalabilitat en l'enrutament de les xarxes ad-hoc mòbils (MANETs) és un desafiament interessant. En aquest treball, proposem un protocol eficient d'enrutament que garanteix l'anonimat de l'emissor i el receptor en la majoria dels escenaris, així com la impossibilitat de vinculació entre ells. Un altre punt a destacar és que la identitat del remitent roman anònima per al beneficiari. El sistema es basa en criptografia simètrica, però…Mandate Evaluation, september 2011

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Abdalla, Amr

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".An open source browser-based software tool for graph drawing and visualisation

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Vogt, Veit-Dieter

In this research work we searched for open source libraries which supports graph drawing and visualisation and can run in a browser. Subsequent these libraries were evaluated to find out which one is the best for this task. The result was the d3.js is that library which has the greatest functionality, flexibility and customisability. Afterwards we developed an open source software tool where d3.js was included and which was written in JavaScript so that it can run browser-based., En este trabajo de investigación se han realizado búsquedas de las bibliotecas de código abierto que soportan delineado gráfico y visualización y se pueden ejecutar en un navegador. Posteriormente, se han evaluado estas bibliotecas para averiguar cuál es la mejor para esta tarea. El resultado ha sido que d3.js es la biblioteca que tiene la mayor funcionalidad, flexibilidad y personalización. A continuación, se ha desarrollado una herramienta de software de código abierto en la que está incluida…, En aquest treball d'investigació s'han realitzat recerques de les biblioteques de codi obert que suporten delineat gràfic i visualització i es poden executar en un navegador. Posteriorment, s'han avaluat aquestes biblioteques per esbrinar quina és la millor per a aquesta tasca. El resultat ha estat que d3.js és la biblioteca que té la major funcionalitat, flexibilitat i personalització. A continuació, s'ha desenvolupat una eina de programari de codi obert en què està inclosa…ARLodge : Context-aware recommender system based on augmented reality to assist on the accommodation search process

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Plaza de Miguel, Carlos

In this project, we will combine the use of AR concepts with recommender system to create a web-based application that can enhance user experience when trying to find an accommodation in an unknown destination., En este proyecto vamos a combinar el uso de conceptos AR con un sistema de recomendación para crear una aplicación web que puede mejorar la experiencia del usuario al tratar de encontrar un alojamiento en un lugar desconocido., En aquest projecte anem a combinar l'ús de conceptes AR amb un sistema de recomanació per crear una aplicació web que pot millorar l'experiència de l'usuari en tractar de trobar un allotjament en un lloc desconegut.Food and Communication, september 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Parasecoli, Fabio

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Knowledge production in e-Research

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Callau Usón, Pilar

This work considers some cross-cutting parts of e-Research in order to analyse the ways in which the production and management of knowledge is being transformed by actual e-Research practices and how e-Research projects create cores of durable networks in knowledge production., En aquest treball es consideren alguns temes transversals de l'e-Recerca per analitzar les formes en què la creació i gestió de coneixement es veu transformat per les pràctiques de l'e-Recerca actuals i com els projectes d'e-Recerca formen nuclis de xarxes duradores en la producció de coneixement., En este trabajo se consideran algunos temas transversales de la e-Investigación para analizar las formas en que la creación y gestión de conocimiento se ve transformado por las prácticas del e-Investigación actuales y cómo los proyectos de e-Investigación forman núcleos de redes duraderas en la producción de conocimiento.Application of augmented reality to the recognition of historical figures portraits

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Concepción Cuevas, Eugenio Pablo

The following work is centred on analysing the diverse face recognition techniques, in order to use them in an augmented reality application for recognizing historical figures in paintings. One of the main objectives of this project will be finding the most suitable recognition techniques for this purpose., El siguiente trabajo se centra en el análisis de las diversas técnicas de reconocimiento facial, con el fin de utilizarlas en una aplicación de realidad aumentada para el reconocimiento de figuras históricas en las pinturas. Uno de los principales objetivos de este proyecto será encontrar las técnicas de reconocimiento más adecuadas para este fin., El següent treball es centra en l'anàlisi de les diverses tècniques de reconeixement facial, per tal d'utilitzar-les en una aplicació de realitat augmentada per al reconeixement de figures històriques en les pintures. Un dels principals objectius d'aquest projecte serà trobar les tècniques de reconeixement més adequades per a aquest fi.Another country and kids

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Reflexió sobre la necessitat d'emigrar i com els nens ho tenen més fàcil a l'hora d'integrar-se al país de destí., Reflexión sobre la necesidad de emigrar y como los niños lo tienen más fácil a la hora de integrarse en el país de destino., Reflection on the need to migrate and how children have it easier when integrated into the country.A design for an advanced architecture of satellite ground segments

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Ramos Pérez, José Julio

This project proposes a preliminary architectural design for a control and data processing center, also known as 'ground segment', for Earth observation satellites., Este proyecto propone un diseño preliminar de arquitectura para un centro de control y procesamiento de datos, también conocido como 'segmento de tierra', para la observación de los satélites terrestres., Aquest projecte proposa un disseny preliminar d'arquitectura per a un centre de control i processament de dades, també conegut com 'segment de terra', per a l'observació dels satèl·lits terrestres.Impact of fashion specialized discourse : A case study on the speech of French youths

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Sheridan, Jennifer

This study determines whether fashion terms from the fashion field are being accepted and integrated into the speech of the young French adults under 25 years of age. In addition, the nature and factors for this integration, as well as the most integrated terms are discussed. Fashion terms were selected from a corpus and the favourite language of use for each concept was investigated by means of a questionnaire-based social survey. We identified a clear integration of English fashion-…, Este estudio determina si los vocablos del campo de la moda están siendo aceptados e integrados en el discurso de los jóvenes franceses menores de 25 años. Además, se analizan la naturaleza y factores para esta integración, así como los términos más integrados. Los vocablos de moda han sido seleccionados de un corpus y se ha investigado el idioma preferido de uso para cada concepto por medio de una encuesta social basada en un cuestionario. Hemos identificado una clara integración de los…, Aquest estudi determina si els mots del camp de la moda estan sent acceptats i integrats en el discurs dels joves francesos menors de 25 anys. A més, s'analitzen la naturalesa i factors per a aquesta integració, així com els termes més integrats. Els mots de moda han estat seleccionats d'un corpus i s'ha investigat l'idioma preferit d'ús per a cada concepte per mitjà d'una enquesta social basada en un qüestionari. Hem identificat una clara integració dels termes de…United Nations and peace operations, september 2011

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Solà Martín, Andreu, Woodhouse, Tom

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Formalization and Proofs, february 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Clarisó Viladrosa, Robert

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Does visual impairment in a child or an adolescent affect their parents' quality of life? : A literature review

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Lupón i Bas, Marta

The purpose of this research was to determine whether the existing research shows that having a child with a visual impairment affects their parents' quality of life and, if it is the case, in what way it does., El propòsit d'aquest treball de recerca ha estat escriure un article científic de revisió de literatura sobre de quina forma afecta en la qualitat de vida dels pares el fet de tenir un fill amb un dèficit visual., El propósito de este trabajo de investigación ha sido escribir un artículo científico de revisión de literatura sobre de qué forma afecta en la calidad de vida de los padres el hecho de tener un hijo con un déficit visual.Simulation, february 2012

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Juan Pérez, Ángel Alejandro, Fonseca Casas, Pau

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Peace of mind: Harmony test

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Maternal harmony tests use a unique DNA based method to achieve exceptionally precise results. They are used to check the risk of birth defects before the births of babies. , Las pruebas de armonía materna usan un método único basado en el ADN para obtener resultados excepcionalmente precisos. Se utilizan para comprobar el riesgo de defectos congénitos antes del nacimiento de los bebés. , Les proves d'harmonia materna usen un mètode únic basat en l'ADN per obtenir resultats excepcionalment precisos. S'utilitzen per comprovar el risc de defectes congènits abans del naixement dels nadons.We need to preserve our Delta de l'Ebre

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Breve reflexión sobre la historia del Delta del Ebro y la necesidad de su preservación., Breu reflexió sobre la història del Delta de l'Ebre i la necessitat de la seva preservació., Brief reflection on the history of Delta del Ebro and the need for its preservation.Visualization of data generated from the analysis of classical antiquity technical texts

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Boloc, Robert

Peer-reviewed, The most common formats in which we can find corpus data are textual and oral. Since the advent of the age of computers, the corpus contents mankind has been generating and collecting have been growing exponentially. This makes the task of analysing the corpus more difficult and creates the need for more advanced tooling to aid with the linguistic studies based on the analysis of the corpus. This project aims to create such tools to aid with the research of a specific corpus: the classical…, Los formatos más comunes en las que nos podemos encontrar los corpus de datos son textual y oral. Desde el advenimiento de la era de las computadoras, el corpus que la humanidad ha ido generando y recolectando ha estado creciendo de manera exponencial. Esto hace más difícil la tarea de analizar el corpus y crea la necesidad de herramientas más avanzadas para ayudar con los estudios lingüísticos basados en el análisis del corpus. Este proyecto tiene como objetivo crear este tipo de herramientas…, Els formats més comuns en què ens podem trobar els corpus de dades són textual i oral. Des de l'adveniment de l'era dels ordinadors, el corpus que la humanitat ha anat generant i recollint ha estat creixent de manera exponencial. Això fa més difícil la tasca d'analitzar el corpus i crea la necessitat d'eines més avançades per ajudar amb els estudis lingüístics basats en l'anàlisi del corpus. Aquest projecte té com a objectiu crear aquest tipus d'eines per ajudar en…Design of a SMART knowledge management system

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
López Paramio, Marta

This project presents a knowledge management process together with an IT solution, which aim is to support the process. The solution built is a customized tool for a specific company, so, we have analysed their needs and as is processes of the company, to finally, come up with a built-in solution., Este proyecto presenta un proceso de gestión del conocimiento así como una solución IT para soportar el proceso. La solución construida es una herramienta personalizada para una compañía específica, por lo tanto, hemos analizado sus necesidades y sus actuales procesos para finalmente crear una solución integrada y personalizada., Aquest projecte presenta un procés de gestió del coneixement així com una solució IT per suportar el procés. La solució construïda és una eina personalitzada per a una companyia específica, per tant, hem analitzat les seves necessitats i els seus actuals processos per finalment crear una solució integrada i personalitzada.The Food of History, september 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Parasecoli, Fabio

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".On the security of cloud storage

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Prieto Martínez, Juan Luis

This work focuses on the study and testing of security mechanisms implemented by storage providers or storage services, and the manner in which companies interested in migrating their data into the cloud can adopt this new paradigm., Aquest treball es centra en l'estudi i experimentació de mecanismes de seguretat implementats pels proveïdors d'emmagatzematge o serveis d'emmagatzematge, i la manera en què les empreses interessades en la migració de les seves dades en el núvol poden adoptar aquest nou paradigma., Este trabajo se centra en el estudio y experimentación de mecanismos de seguridad implementados por los proveedores de almacenamiento o servicios de almacenamiento, y cómo las empresas interesadas en la migración de sus datos en la nube pueden adoptar este nuevo paradigma.Bitcoin network simulator data explotation

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Berini Sarrias, Martí

This project starts with a brief introduction to the concepts of Bitcoin and blockchain, followed by the description of the di erent known attacks to the Bitcoin network. Once reached this point, the basic structure of the Bitcoin network simulator is presented. The main objective of this project is to help in the security assessment of the Bitcoin network. To accomplish that, we try to identify useful metrics, explain them and implement them in the corresponding simulator modules, aiming to…, Aquest projecte s'inicia amb una breu introducció als conceptes de Bitcoin i blockchain, seguit de la descripció dels diferents atacs coneguts a la xarxa Bitcoin. Un cop arribat a aquest punt, es presenta l'estructura bàsica del simulador de la xarxa Bitcoin. El principal objectiu d'aquest projecte és ajudar en l'avaluació de la seguretat de la xarxa Bitcoin. Per aconseguir això, es tracta d'identificar mètriques útils, explicar-les i posar-les en pràctica en els mòduls…, Este proyecto se inicia con una breve introducción a los conceptos de Bitcoin y blockchain, seguido de la descripción de los diferentes ataques conocidos a la red Bitcoin. Una vez llegado a este punto, se presenta la estructura básica del simulador de la red Bitcoin. El principal objetivo de este proyecto es ayudar en la evaluación de la seguridad de la red Bitcoin. Para lograr esto, se trata de identificar métricas útiles, explicarlas y ponerlas en práctica en los módulos de simulador…Emotions awareness on virtual learning students

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Arguedas Lafuente, Marta Maria

The research issue that we want to answer in this work is the management of emotions during interaction of students in virtual collaborative learning environments. Our research, at theoretical-conceptual level, claims to build a solid theoretical base incorporating and expanding ideas and proposals for an innovative approach. Moreover, at technological level, it claims to translate this framework in the design and implementation of a robust computer system that captures and integrates all the…, El tema de recerca que volem respondre en aquest treball és la gestió de les emocions durant la interacció dels estudiants en entorns virtuals d'aprenentatge col·laboratiu. La nostra investigació, a nivell teòric-conceptual, pretén construir una base teòrica sòlida incorporant i ampliant les idees i propostes per a un enfocament innovador. D'altra banda, a nivell tecnològic, pretén traduir aquest marc en el disseny i implementació d'un sistema informàtic robust que captura i…, El tema de investigación que queremos responder en este trabajo es la gestión de las emociones durante la interacción de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje colaborativo. Nuestra investigación, a nivel teórico-conceptual, pretende construir una base teórica sólida incorporando y ampliando las ideas y propuestas para un enfoque innovador. Por otra parte, a nivel tecnológico, pretende traducir este marco en el diseño e implementación de un sistema informático robusto que captura…Serendipity: Worcestershire

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Peer-reviewed, Short story that explains the discovery of Worcestershire sauce., Breve historia que explica el descubrimiento de la salsa Worcestershire., Breu història que explica el descobriment de la salsa Worcestershire.Geographic indications; Socio-cultural, political and economic considerations, february 2012

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Duncan, Jessica, Medina Luque, Francesc Xavier, Parasecoli, Fabio

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Business ethics and peace, september 2011

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Gilpin, Raymond

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".Integration and usage of mobile photo applications in virtual learning environments

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Cordero Llera, David

The paper explores the possibility of integrating mobile photo applications within a virtual learning environment. So we have analyzed the current state of photography, with the intention to understand the changes experienced in that discipline. In parallel we performed an analysis of mobile photo applications, with the intention to assess their possible integration into the virtual classroom. This analysis has led us to think about the possibility of creating a tool that allows the use of…, El artículo explora la posibilidad de integrar aplicaciones de fotografía móvil dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Así que hemos analizado el estado actual de la fotografía, con la intención de comprender los cambios experimentados en esa disciplina. Paralelamente se ha realizado un análisis de aplicaciones de fotografía móvil, con la intención de evaluar su posible integración en el aula virtual. Este análisis nos ha llevado a pensar en la posibilidad de crear una herramienta que…, L'article explora la possibilitat d'integrar aplicacions de fotografia mòbil dins d'un entorn virtual d'aprenentatge. Així que hem analitzat l'estat actual de la fotografia, amb la intenció de comprendre els canvis experimentats en aquesta disciplina. Paral·lelament s'ha realitzat una anàlisi d'aplicacions de fotografia mòbil, amb la intenció d'avaluar la seva possible integració en l'aula virtual. Aquesta anàlisi ens ha portat a pensar en la…An evaluation of modern Android libraries and frameworks

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Rodríguez López, Josep

This dissertation will make an evaluation of some of the libraries that have caught the attention of the author since they do a great job at improving the Android SDK or help the development of features uncovered by either the SDK or the Java JDK. The goal of it is to identify libraries in the Android ecosystem that will allow us to leverage them to better our code and the application we finally ship to the users., Esta tesis hará una evaluación de algunas de las bibliotecas que han captado la atención del autor, ya que hacen un gran trabajo en la mejora de la SDK de Android o ayudan al desarrollo de características descubiertas ya sea por el SDK o el JDK de Java. El objetivo del mismo es identificar las bibliotecas en el ecosistema Android que nos permitan aprovecharlas para mejorar nuestro código y la aplicación que finalmente enviamos a los usuarios., Aquesta tesi farà una avaluació d'algunes de les biblioteques que han captat l'atenció de l'autor, ja que fan un gran treball en la millora de la SDK d'Android o ajuden al desenvolupament de característiques descobertes ja sigui pel SDK o el JDK de Java. L'objectiu del mateix és identificar les biblioteques en l'ecosistema Android que ens permetin aprofitar-les per millorar el nostre codi i l'aplicació que finalment enviem als usuaris.A survey and comparison of anonymous communication systems : Anonymity and security

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Fernández Franco, Leticia

En este documento se han estudiado varios sistemas y mecanismos de búsqueda anónimos. Cada sistema incluye una definición de su funcionamiento -con sus puntos fuertes y débiles- y un análisis de la seguridad del mismo donde se indica si son anónimos y/o seguros, así como si son capaces de mantener una comunicación no observable y/o no relacionable., En aquest document s'han estudiat diversos sistemes i mecanismes de recerca anònims. Cada sistema inclou una definició del seu funcionament -amb els seus punts forts i febles- i un anàlisi de la seguretat del mateix on s'indica si són anònims i/o segurs, i també si són capaços de mantenir una comunicació no observable i/o no relacionable.Spanish immigrants

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Accensi Martínez, Maria Cinta

Breu biografia d'una immigrant andalusa., Breve biografía de una inmigrante andaluza., Brief biography of an Andalusian immigrant.No way

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Pla Cos, María

Creación de un cortometraje de animación 2D basado en una narración breve del escritor rumano Ion Creanga (1837-1889)., Creació d'un curtmetratge d'animació 2D basat en una narració breu de l'escriptor romanès Ion Creanga (1837-1889)., Bachelor thesis for the Multimedia program.A framework for detection of malicious software in Android handheld systems using machine learning techniques

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Torregrosa Garcia, Blas

The present study aims at designing and developing new approaches to detect malicious applications in Android-based devices. More precisely, MaLDroide (Machine Learning-based Detector for Android malware), a framework for detection of Android malware based on machine learning techniques, is introduced here. It is devised to identify malicious applications., Este trabajo tiene como objetivo el diseño y el desarrollo de nuevas formas de detección de aplicaciones maliciosas en los dispositivos basados en Android. Más concretamente, en este trabajo se presenta MaLDroide (Machine Learning¿based Detector for Android malware), un marco de trabajo para la detección de malware en Android utilizando técnicas de aprendizaje automatizado., Aquest treball té com a objectiu el disseny i el desenvolupament de noves formes de detecció d'aplicacions malicioses en els dispositius basats en Android. Més concretament, en aquest treball es presenta MaLDroide (Machine Learning-based Detector for Android malware), un marc de treball per a la detecció de malware en Android utilitzant tècniques d'aprenentatge automatitzat.Using a secure element to protect the users' profiles generated by web search engines

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Iturbe Urretxa, Mikel

Web search engines (WSEs) are valuable tools that are widely used to find specific information in the World Wide Web. Recently, they have increased search result relevance by personalizing them according to the users' interests. Nevertheless, WSEs also pose an important privacy threat, as they profile users by storing and analyzing their previous search data. To address this privacy problem, current solutions propose new mechanisms that add a significant computation and communication…, En este artículo se presenta un modelo de búsqueda en la web en el servidor que sirve resultados de búsqueda personalizados, preservando la privacidad de los usuarios. En este modelo, un mecanismo llamado el elemento de seguridad (SE) actúa como intermediario entre el motor de búsqueda en la web y los usuarios finales. El elemento reenvía consultas seguras de los usuarios a la WSE y re-clasifica los resultados de búsqueda posteriores de acuerdo con el comportamiento de búsqueda anterior del…, En aquest article es presenta un model de cerca a la web al servidor que serveix resultats de cerca personalitzats, preservant la privacitat dels usuaris. En aquest model, un mecanisme anomenat l'element de seguretat (ES) actua com a intermediari entre el motor de cerca a la web i els usuaris finals. L'element reenvia consultes segures dels usuaris a la WSE i re-classifica els resultats de cerca posteriors d'acord amb el comportament de cerca anterior de l'usuari. Totes les…Constipation in multiple sclerosis

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Batlle Aravena, Núria

Constipation and faecal incontinence are considered a common problem in people with Multiple Sclerosis (MS) with a significant impact on their quality of life. Constipation is often regarded as the infrequency of bowel movements when in fact involves several symptoms and factors that vary in intensity from one patient to another. Therefore an individualized approach to constipation would be always recommended since a combination of factors such as poor diet, reduced or lack of physical activity…, El estreñimiento y la incontinencia fecal se consideran un problema común en las personas con esclerosis múltiple (EM) con un impacto significativo en su calidad de vida. El estreñimiento es a menudo considerado como la poca frecuencia de las deposiciones cuando en realidad implica varios síntomas y factores que varían en intensidad de un paciente a otro. Por lo tanto, se recomienda siempre un enfoque individualizado para el estreñimiento; desde una combinación de factores como la mala…, El restrenyiment i la incontinència fecal es consideren un problema comú en les persones amb esclerosi múltiple (EM) amb un impacte significatiu en la seva qualitat de vida. El restrenyiment és sovint considerat com la poca freqüència de les deposicions quan en realitat implica diversos símptomes i factors que varien en intensitat d'un pacient a un altre. Per tant, es recomana sempre un enfocament individualitzat per al restrenyiment; des d'una combinació de factors com la mala…Perspectives for the Spanish Intervention in Macao in the 19th Century

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Martínez Robles, David

The purpose of this paper is to analyse some essential events concerning the relationship between Spain and Macao in the middle of the 19th century. Macao remained as a privileged spot for the commercial activities of Spain in China after the opening of the international ports agreed upon in the Treaty of Nanjing in 1842. This encouraged Spanish diplomatic representatives to render special attention to the Portuguese enclave. This became the origin of a shocking proposal for the military…, El propósito de este trabajo es analizar algunos hechos esenciales relativos a la relación entre España y Macao a mediados del siglo XIX., El propòsit d'aquest treball és analitzar alguns fets essencials relatius a la relació entre Espanya i Macao a mitjan segle XIX.Formal Proof : Understanding, writing and evaluating proofs, february 2010

Repositorio: O2, repositorio institucional de la UOC
Clarisó Viladrosa, Robert, Huertas Sánchez, María Antonia

Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya., Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya"., Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya".