Found 5952 result(s)
Found 60 page(s)

Implicación de los filamentos de actina en la arquitectura, homeostasis y tráfico de salida del aparato de Golgi y estudio de la formación y degradación de un agresoma de actina

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lázaro Diéguez, Francisco

El citoesqueleto de actina es imprescindible para el mantenimiento de la morfología celular, así como para realizar diversas funciones como la movilidad/migración y división celular. En términos generales, este componente del citoesqueleto está constituido por los filamentos de actina o microfilamentos (MFs) y por una serie de proteínas de unión y/o relacionadas con la actina, implicadas en la organización estructural de los MFs y en la regulación de la dinámica de polimerización/…O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: Cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lama López, María Jesús

O DA TESE:<br/><br/>A literatura galega comeza o seu renacer no século XIX nun contexto de reivindicacions nacionalistas que é un eco do movemento que percorre toda Europa dende mediados do século XVIII. Ante a necesidade de xustificar a defensa dunha identidade colectiva diferenciada, imponse o proxecto de recuperar unha historia silenciada e terxiversada dende o grupo hegemónico con intención asimiladora e uniformizadora. Xorde así a través do discurso histórico a postulación da…Marzo, iguarzo. Achega aos refráns mínimos galegos

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

This article is about minimal Galician proverbs. Whether with an explicit or an elided verb, they all retain their paremiological meaning. In the Galician language, we found seventy-eight proverbs with two elements. We analysed and classified these sayings into the following categories: by months of the year (January, February, March, April, May, June, August and September), by moral character (highlighting the proverbs referring to weddings with contempt), by gastronomy and by toponymy. The…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcado galeguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…Inclusión das persoas con discapacidade nas universidades presenciais, dende o punto de vista dos seus pares: A perspectiva de xénero, Social inclusion of people with disabilities in traditional universities from the point of view of their peers: A gender perspective

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Novo-Corti, Isabel, Barreiro-Gen, María, González Laxe, Fernando

[Resumo]: A inclusión social das persoas con discapacidade é unha dás prioridades das sociedades avanzadas, pero esta so se pode acadar plenamente en contornos normalizados. Se ben os xóvenes con discapacidade están accedendo de forma crecente á educación, fano maioritariamente nas universidades abertas ou á distancia, de xeito que a súa inclusión educativa non vai acompañada coa socialización universitaria cos pares. Para acadar este obxectivo é preciso, como se amosa na literatura, dispor dun…, [Abstract]: Social inclusion of people with disabilities is a priority of advanced societies, but this can only be achieved fully in standardized environments. Although young people with disabilities are increasingly accessing to education, they do mostly in open or distance universities, so that educational inclusion is not accompanied with university socialization with peers. To achieve this goal it is necessary, as the literature shows, have an environment that favors friendly. In this paper…, ArtículoA creación dunha nova empresa : DACASA : centrados no deseño do seu sistema de información

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Romar Cabaleiro, Diego

[Resumo] Este documento recolle todo o traballo realizado durante o curso, onde tivemos que crear unha empresa dende cero. Por tanto, trataranse temas do ámbito empresarial e de creación de empresas, veremos en que sector nos enmarcamos, o contorno da empresa caso de estudo, as amezas e oportunidades as que se enfrontar, estudaremos se o proxecto e viable a través dun plan financeiro. Ademais, centraremos en desenvolver un sistema de información que lle permita a empresa diferenciarse da súa…, [Abstract] This document includes all the work done during the course, where we had to create a business from scratch. Therefore treated themes business environment and entrepreneurship, will see in that sector nons framed, the environment of the business case study, the threats and opportunities they face, will study the project and through a viable financial plan. Also focus on developing an information system that allows the company to differentiate from your competition achieving greater…, Traballo fin de mestrado (UDC.ECO). Dirección e administración de empresas. Curso 2014/2015Estudo da relación entre a economía real e a economía financeira: análise de causalidade entre o PIB e os principais índices bolsistas para o período 1994-2014

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Barcia Ferro, Lucía

[Resumo] A raíz da presente crise económica púxose de manifesto e comprendeuse a importancia de analizar o que mostran os mercados actuais para evitar, na medida do posible, grandes recesións nun futuro próximo como a acontecida a principios do 2008. Así, no presente traballo de fin de mestrado realízase un estudo sobre a causalidade entre o PIB de cinco países: España, Alemaña, Reino Unido, Estados Unidos e Xapón, e o seu respectivo índice bolsista por excelencia. Coa finalidade de levar a…, [Abstract] The current economic crisis revealed the importance of analysing what current markets can show to avoid, insofar as possible in the near future, major recessions, as occurred in early 2008. So, in the present Master Thesis, we perform a study on the causal link between the GDP of five countries: Spain, German, United Kingdom, United States and Japan, and their respective stock index par excellence. In order to carry out the detailed study first we detail the key concepts of the…, Traballo fin de mestrado (UDC.ECO). Banca e finanzas. Curso 2014/2015Eficacia de la fisioterapia en el cólico infantil, Eficacia da fisioterapia no cólico infantil, Effectiveness of physiotherapy in infant colic

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Cagide Vázquez, Ana

[Resumo] Obxectivo: coñecer a evidencia sobre a eficacia das intervencións de fisioterapia para o tratamento do cólico infantil e identificar cales son as técnicas fisioterapéuticas máis empregadas para o tratamento desta afección. Material e Métodos: realizouse unha busca bibligráfica nas bases de datos Pubmed, Web of Science, PEDro, CINAHL, Cochrane Library Plus e Scopus, de estudos publicados en inglés, español ou portugués, e que cuxo obxectivo principal sexa coñecer a eficacia da…, Traballo fin de grao (UDC.FCS). Fisioterapia. Curso 2014/2015.Efectividade da fisioterapia no tratamento da epicondilalxia lateral: unha revisión sistemática, Efectividad de la fisioterapia en el tratamiento de la epicondilalgia lateral: una revisión sistemática, Effectiveness of physical therapy in the treatment of lateral epincondyalgia: a systematic review

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Hughes Sanmartín, Iago

[Resumo] INTRODUCIÓN: A epicondilalxia lateral é unha patoloxía común en traballadores manuais e deportistas que realizan normalmente actividades repetitivas utilizando o membro superior. Nos últimos anos publicáronse numerosos ensaios clínicos que estudan os resultados de diferentes modalidades terapéuticas. Sen embargo, aínda queda por determinar cal é a modalidade de tratamento fisioterapéutico máis efectiva. OBXECTIVO: Coñecer a evidencia científica disponible sobre o tratamento…, Traballo fin de grao (UDC.FCS). Fisioterapia. Curso 2014/2015.A avaliación da performance dos fondos de inversión

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Rodríguez Vázquez, Nazaret

[Resumo] Este traballo céntrase na aplicación das medidas de performance a fondos de inversión ca fin de elaborar clasificacións de fondos útiles para os inversores. Nel revísanse as medidas clásica, propostas por Sharpe, Treynor e Jensen, que son as máis aplicadas na práctica, e as variantes propostas por Ferruz e Sarto, que tratan de corrixir problemas de medición de aquelas. E constátase, tanto a nivel teórico como empírico, que as variantes dan lugar a rankings máis correctos qie os obtidos…, [Abstract] This paper focuses on the application of performance measures to mutual funds in order to develop useful fund classifications for investors. Both the classical measures, proposed by Sharpe, Treynor and Jensen, more commonly implemented in the professional practice, and the alternatives proposed by Ferruz and Sarto, which try to correct measurement problems of the former, are reviewed. And it is found, theoretically and empirically, that the alternative measures result in more…, Traballo fin de mestrado (UDC.ECO). Banca e finanzas. Curso 2014/2015Proxecto básico e de execución de rehabilitación do antiguo Instituto da ESO, para a súa adaptación como Centro de día e Residencia de maiores, no lugar de Esparís, municipio de Brión, A Coruña

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
García Iglesias, Christian

[Resumo] Este Traballo Fin de Grado (TFG) da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, consiste na Rehabilitación dunhas antigas instalacións dun Centro Educativo de Secundaria (ESO). As instalacións están situadas no municipio de Brión, na aldea de Esparís. Ditas instalacións convertiranse nunha Residencia de Maiores para 25 persoas internas e un Centro de Día para outras 25 persoas. En total as instalacións darán atención a 50 persoas, sen contar os propios traballadores do…, [Resumen] Este Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, consiste en una Rehabilitación de unas antiguas instalaciones de un Centro Educativo de Secundaria (ESO). As instalaciones están situadas en el municipio de Brión, en el pueblo de Esparís. Dichas instalaciones se convertirán en una Residencia de Mayores para 25 personas internas y un Centro de Día para otras 25 personas. En total las instalaciones darán atención a 50 personas, sin contar…, [Abstract] This dissertation of the University School of Technical Arquitecture consists of the rehabilitation of some old facilities of a Secondary Educative Centre (high school). The facilities are situated in the municipality of Brión, in the Esparís small town. They are going to turn into a Residence for the Elderly to 25 resident people and a Day Centre to another 25 people. In total, the facilities are going to give attention to 50 people, without taking into account the workers of the…, Traballo fin de grao (UDC.EUAT). Arquitectura técnica. Curso 2014/2015.2000 anos de construcións fortificadas en Galicia: dende a idade de ferro ata a moderna

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
González Diz, Juan José

Traballo fin de grao (UDC.EUAT). Arquitectura técnica. Curso 2014/2015.Avaliación do imposex de “Nassarius reticulatus” en Mugardos ría de Ferrol (ano 2015), Evaluación del imposex de “Nassarius reticulatus” en Mugardos, ría de Ferrol (año 2015), Evaluation of imposex in “Nassarius reticulatus” in Mugardos, ría of Ferrol (year 2015)

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Núñez Rodríguez, María del Carmen

[Resumo] Debido a súa elevada correlación, a primeira medida biolóxica para a biomonitorización da contaminación por TBT (do inglés tributyltin) no medio mariño foi o estudo do imposex (i.e. superimposición dos caracteres sexuais masculinos nas femias de gasterópodos mariños). No presente TFG analizamos unha poboación do molusco Nassarius reticulatus (L.) do Castelo da Palma (Mugardos, ría de Ferrol, A Coruña) no ano 2015 prestando especial atención ao VDSI (do inglés Vas Deference Sequence…, [Resumen] Debido a su elevada correlación, la primera medida biológica para la biomonitorización por TBT (del inglés tributyltin) en el medio marino fue el estudio del imposex (i.e. superimposición de los caracteres sexuales masculinos en las hembras de gasterópodos marinos). En el presente TFG analizamos una población del molusco Nassarius reticulatus (L.) del Castillo de la Palma (Mugardos, ría de Ferrol, A Coruña) en el año 2015 prestando especial atención al VDSI (del inglés Vas Deference…, [Abstract] The first biological measure for biomonitoring tributyltin (TBT) in the marine environment was the study of imposex (i.e. the super-imposition of the male sexual characters onto females of marine gastropods) due to high correlation. In the present work we analized the population of Nassarius reticulatus (L.) from the Castelo da Palma (Mugardos, ría de Ferrol, A Coruña) in 2015, paying particular attencion to VDSI, Vas Deference Sequence Index. The results show a clear improvement…, Traballo fin de grao (UDC.CIE). Bioloxía. Curso 2014/2015A fusión dos concellos de Cesuras e Oza dos Ríos: unha investigación histórica, La fusión de los ayuntamientos de Cesuras y Oza de los Ríos: una investigación histórica, The merger of the municipalities of Cesuras and Oza dos Ríos: a sociological research

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martínez Rilo, Sonia

[Resumo] O seguinte traballo busca analizar o proceso de fusión de concellos dende unha perspectiva multidisciplinar: económica, política, histórica, urbanística, e sociolóxica, centrándose no caso máis recente do panorama español: o dos dous concellos coruñeses de Cesuras e Oza dos Ríos, que logo de unirse deron nacemento a Oza-Cesuras. Para isto, faremos un repaso da teoría existente sobre este tema, ademais de centrarnos nas variacións mais recente do mapa municipal español, así como da…, [Resumen] El siguiente trabajo busca analizar el proceso de fusión de ayuntamientos desde una perspectiva multidisciplinar: económica, política, histórica, urbanística y sociológica, centrándose en el caso más reciente del panorama español: el de los dos ayuntamientos coruñeses de Cesuras y Oza dos Ríos, los cuales tras unirse dieron nacimiento a Oza-Cesuras. Para ello, haremos un repaso de la teoría existente sobre este tema, además de centrarnos en las variaciones más recientes del mapa…, [Abstract] The following paper will analyze the merging process of municipalities from a multidisciplinary point of view, this being: economic, political, historical, urban and sociological. With the former being focused on the latest case in Spanish panorama, which is considered to be Cesuras and Oza dos Ríos, both linked to Coruña's municipalities and hereby creating a new one called 'Oza-Cesuras' after its fusion. With this being said, the existing theory on this subject will…, Traballo fin de grao (UDC.SOC). Socioloxía. Curso 2014/2015O uso da lingua materna como proceso terapéutico

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Suárez Pazos, María Lorena

[Resumo] Sabemos que na comunicación interveñen elementos como: o emisor, o receptor, o código, o canal, a mensaxe e o contexto. O noso Traballo de Fin de Grao centraríase no código, un sistema de signos que o emisor e receptor empregan para codificar a mensaxe. Así, a comunicación só se realiza cando a mensaxe está ben transmitida e ben recibida. Ademais, o feito de que o que envía a mensaxe use a lingua materna do destinatario é un sinal de amor e respecto, e é un elemento esencial (e de…, [Resumen] Sabemos que en la comunicación intervienen elementos como: el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje y el contexto. Este Trabajo Fin de Grado se centra en el código, un sistema de signos que el emisor y el receptor utilizan para codificar el mensaje. Así, la comunicación sólo es posible cuando el mensaje está bien transmitido y bien recibido. Además el hecho de que el que envía el mensaje utilice la lengua materna del destinatario es un signo de amor y respeto, y es un…, [Abstract] We know communication involved elements such as the following: the sender, the receptor, code, channel, message and context. This Grade Final Project focuses on code, a system of signs that sender and receiver use to encode the message. So, communication is possible only when message is well transmited and well received. Besides the fact that sending the message using receptor's mother tongue is a sign of love and respect, and it is an essential (and a sign of humility) element…, Traballo fin de grao (UDC.FEP). Enfermaría. Curso 2014/2015Artrorrise: alternativa cirúrxica minimamente invasiva para o tratamento do pé plano flexible infantil

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Dorado Fernández, Miriam

[Resumo] Introdución:O pé plano ten unha incidencia en nenos entre o 4 e o 5%. É importante comezar co tratamento tan pronto como sexa posible para evitar deformidades a largo prazo. O tratamento cirúrxico (artrodese, artrorrise e osteotomía) é infrecuente dado que a maioría dos casos son asintomáticos. A artrorrise elimina o movemento excesivo anormal da articulación subtalar preservando o rango normal de movemento.Hai diferentes tipos de procedementos descritos dende 1946. Esta técnica está…, [Abstract] Introduction: Flatfoot has an incidence between 4 and 5 in children. It is important to start treatment as soon as possible to prevent deformities in the future. Surgery (arthroereisis, arthrodesis and osteotomy) is infrequent, since most cases are asymptomatic. The arthroereisis removes the abnormal excessive movement of the joint subtalar preserving the normal range of motion. There are different types of procedures since 1946. This technique is being increasingly more used by…, Traballo fin de grao (UDC.FEP). Podoloxía. Curso 2014/2015As fiindas nas cantigas de amor do Cancioneiro da Ajuda, Las fiindas en las cantigas de amor del Cancioneiro da Ajuda, Fiindas in the cantigas de amor of the Cancioneiro da Ajuda

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Buján Sánchez, Laura de las Mercedes

[Resumo]O presente traballo está orientado cara ao estudo das fiindas, conxunto de versos de carácter breve propio da lírica galego-portuguesa que, colocados no final das cantigas, conclúen, en xeral, o pensamento do trobador. O noso obxectivo principal é presentarmos e definirmos os principios formais destas estruturas literarias para os confrontar posteriormente coa práctica real dos trobabores mediante a posta en práctica dos coñecementos adquiridos específicamente nas materias de Literatura…, Traballo fin de grao (UDC.FIL). Galego e portugués estudios lingüísticos e literarios. Curso 2014/2015Análise cualitativa da situación sociolingüística do galego entre o estudantado da Universidade da Coruña, Análisis cualitativa de la situación sociolingüística del gallego entre el estudiantado de la Universidade de A Coruña, Qualitative analysis of the sociolinguistic situation of Galician among the students of the University of A Coruña

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Vázquez García, Noé

[Resumo]Este estudo pretende en todo momento coñecer a situación da lingua galega de xeito cualitativo dentro da Universidade da Coruña, especialmente no relacinado co estudantado e as súas actitudes e opinións sobre o idioma. Unha vez analizado isto, tamén pretendemos comparar a situación co regulamento e normativa existente sobre a lingua. Para lograr estes obxectivos, analizamos a situación legal do galego en diferentes niveis e a aplicación que se fai desta normativa dentro da institución…, Traballo fin de grao (UDC.FIL). Galego e portugués estudios lingüísticos e literarios. Curso 2014/2015A gama cromática en galego: análise semántica e sociolóxica, La gama cromática en gallego: análisis semántico y sociológico, The color range in Galicia: semantic analysis and sociological

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Teixeira Moláns, Paula

[Resumo]A visión de Ana Wierzbicka e outros lingüistas próximos ao relativismo defenden que non todas as linguas teñen unha palabra para o concepto ‘cor’ polo que é discutíbel que poidan ter termos de cor. O galego non é unha desas linguas, de forma que pode entrar a se valorar dentro esquema pretendidamente universal de Brent Berlin e Paul Kay. A partir do noso traballo de campo descubrimos que a nosa lingua ten, cando menos, 9 termos de cores básicas. As outras dúas cores do sistema…, Traballo fin de mestrado (UDC.FIL). Lingüística aplicada. Curso 2013/2014Eficacia das vendaxes funcionais nas escordaduras de nocello : Revisión bibliográfica

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Ferradal Sotelo, Víctor

[Resumo] Obxectivo : Revisión bibliográfica dirixida a realizar unha verificación dos estudos existentes sobre a eficacia que teñen as vendaxes funcionais no tratamento das escordaduras de nocello. Metodoloxía : Realizouse a busca bibliográfica nas bases de datos biblioteca Cochrane, Pubmed-Medline, PEDro e Scopus; de artigos comprendidos entre o ano 2005 e 2015. Resultados : Tras realizar a búsqueda bibliográfica atopamos un total de 7 artigos que cumplen os criterios de inclusión e exclusión…, [Abstract] Objective : Review literature directed to conduct a verification of existing studies on the effectiveness that have functional bandages in the treatment of ankle sprains . Methodology : We performed a literature search in the databases Cochrane Library , PubMed , Medline , Scopus and stones ; articles between 2005 and 2015 . Results: After performing a literature search found a total of nine items that meet the criteria established inclusion and exclusion . Conclusions : The…, Traballo fin de grao (UDC.FEP). Podoloxía. Curso 2014/2015O discurso social nos novos medios de comunicación comunitarios: o caso "Galiza ano cero", El discurso social en los nuevos medios de comunicación comunitarios: el caso "Galiza ano cero", Social discourse in the new community media: case study of "Galiza ano cero"

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Boubeta Resille, Marta

[Resumo]Son cada vez máis os colectivos que denuncian o seu silenciamento nos medios de comunicación tradicionais. Neste contexto de crise económica e social que é, en realidade, unha crise sistémica e de valores, os movementos sociais recoñecen a necesidade dun altofalante propio. Estes grupos, tradicionalmente á esquerda, teñen oco nalgunha prensa escrita minoritaria e de ideoloxía afín, mais non na televisión nin en grandes medios. É aproveitando a internet onde poden crear e difundir os…, [Resumen]Son cada vez más los colectivos que denuncian el silenciamiento en los medios de comunicación tradicionales. En este contexto de crisis económica y social que es, en realidad, una crisis sistémica y de valores, los movimientos sociales reconocen la necesidad de un altavoz propio. Estos grupos, tradicionalmente a la izquierda, tienen hueco en alguna prensa escrita minoritaria y de ideología afín, pero no en la televisión ni en los grandes medios. Es aprovechando internet donde pueden…, [Abstract]Increasingly, social groups denounce silencing in traditional media. In this context of economic and social crisis that is actually a systemic and a loss of values crisis, social movements recognize the need for an own speaker. These groups, traditionally on the left, are hollow in some like-minded minority press but not on TV or in the mainstream media. Is leveraging internet where they can create and disseminate their own spaces. However, they do not fight or hide a political label…, Traballo fin de mestrado (UDC.FIL). Lingüística aplicada. Curso 2014/2015Arquitectura e fotografía :estudo histórico da súa relación no ámbito da Coruña

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martínez Núñez, Alicia

El presente trabajo es una reflexión sobre la relación entre arquitectura y fotografía, y nace con el propósito de aproximarse a la comprensión de este vínculo. Surge de la concepción de ambos temas como complementarios, y de alguna forma dependendientes. La arquitectura ocupó y ocupa un lugar notable en las temáticas fotográficas, así como se apoya en la fotografía en su ejercicio y para su difusión. Para estudiar este vínculo, nos centraremos en la ciudad de A Coruña, teniendo en cuenta la…, [Resumo]O presente traballo é unha reflexión sobre a relación entre arquitectura e a fotografía, e nace co propósito de aproximarse á comprensión deste vínculo. Xorde da concepción de ambos temas como complementarios, e dalgún xeito dependentes. A arquitectura ocupou e ocupa un lugar notable nas temáticas fotográficas, así como se apoia na fotografía no seu exercicio e para a súa difusión. Para estudar este vínculo, centrarémonos na cidade da Coruña, tendo en conta a influencia do ámbito galego…, [Abstract]The present work is a reflection about the relation between architecture and photography, and it begins with the purpose of approaching the comprehension of this link. This arises because of the conception of both subject as complementaries, and somehow, dependent. Architecture occupied and occupies a notable place in the photographic subjects, as well as it relies on photography in its exercise and for its dissemination. To study this link, we will focus in the city of A Coruña,…, Traballo fin de grao (UDC.ETSA). Estudos en arquitectura. Curso 2014/2015Tourism Development Strategy of Valley Alva: Alvaland

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Brites Salgado, Manuel Antonio

[RESUMO]Estratégia de desenvolvimento turístico do vale do Alva: Alvaland. O rio Alva desenvolve-se na encosta sudoeste da Serra da Estrela em pleno Parque Natural, estendendo-se desde a aldeia do Sabugueiro, no concelho de Seia, até ao concelho de Penacova, onde desagua no rio Mondego. Este rio escavou o seu leito por um caminho sinuoso, que possui uma extensão aproximada a 106 quilómetros e criou um vale de uma beleza natural muito valorizada pelos visitantes, começando na apreciação das…, [ABSTRACT]Tourism Development Strategy of Valley Alva: Alvaland. The river Alva develops in the southwest slope of the Serra da Estrela Natural Park, extends from the village of Sabugueiro in Seia county to the county of Penacova, where flows into the river Mondego. It has a length of approximately 106 kilometers and creates a valley with a natural beauty valued by visitors, starting in appreciation the clear and fresh water of Alva, from fertile terraces that surround the river, and projecting…Os delitos relativos á ordenación do territorio. Que protexen e quen pode cometelos

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Fuentes-Loureiro, María-Ángeles

[Resumo:] Co Código Penal de 1995, por primeira vez na historia lexislativa española, dótase de protección penal á ordenación do territorio a través de dous instrumentos: o delito de obras ilegais -art. 319 CP- e o de prevaricación urbanística -art. 320 CP-. Dezaoito anos despois, non hai aínda consenso na doutrina sobre cuestións tan básicas como cal é o ben xurídico protexido ou quen pode ser autor destes delitos. O alcance punitivo dos preceptos dependerá da posición que adoptemos ao…, [AbsracCt:] With the Criminal Code of 1995, for the first time in the Spanish legislative history, criminal protection is provided to the spatial planning through two instruments: the crime of ilegal constructions and the crime of urban trespass. Eighteen years later, there is still no consensus in the literature on such basic issues as the object of protection or whoever can be the author of these crimes. The punitive scope of the precepts depend on the position we take in this regard, so its…Recrutamento e procura activa de emprego 2.0: o fenómeno social de Facebook, Recruitment and Active Job Search 2.0: The Facebook Social Phenomenon

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Allegue Rodríguez, María, Sánchez-Fernández, María Dolores

[Resumo] As redes sociais están a transformar a maneira tradicional de buscar, leccionar e xestionar as persoas. Os cambios, constantes, están a obrigar os responsables de recursos humanos (RR. HH.) a se renovaren e mudaren tamén a súa mentalidade e a forma de desenvolveren o seu traballo. Os departamentos de xestión de persoas están a adaptarse ás novas necesidades e esixencias, integrando as redes sociais dentro das súas políticas co fin de atraeren e captaren o mellor talento.O que se…, [Abstract] Social networks are transforming the traditional way of searching, selecting, and managing people. These constant changes are forcing responsible for human resources to renew, change their mindset and the way they develop their work. People management departments are adapting to changing needs and demands, integrating social networks within their policies in order to attract and recruit the best talent.This paper is intended to reflect the importance social networks are acquiring in…Tratados de libre comercio. A relación entre comercio e traballo, Free Trade Agreements. The Relation between Trade and Work

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Forero Pérez, Elianne

[Resumo] Toda unha experiencia de máis de 10 anos de tratados de libre comercio subscritos en América Latina leva a considerar que o problema non se resolve con establecer se os aspectos laborais teñen ou non relación co tema comercial, ou se, ao seren ou non negociados, poden xerar unha vantaxe para os países socios dun acordo. É innegable a necesidade dos países de participaren a través de calquera forma de integración económica no escenario mundial, momento en que xorde a necesidade ter en…, [Abstract] A vast experience of more than 10 years in free trade agreements signed in Latin America takes into consideration that the problem is not about defining whether labour issues are related to commercial matters or not, or if negotiating these subjects may create an advantage to the partner countries of an agreement; there is no doubt about the need for every country to participate in any form of economic integration in the global scenario and hence the need to take into account labour…Responsabilidade social empresarial: igualdade de xénero, Corporate Social Responsibility: Gender Equality

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
López-Arranz, Asunción, Millor Arias, María del Pilar

[Resumo] Este traballo trata sobre a responsabilidade social empresarial (RSE) en materia de igualdade de xénero, co obxectivo de estudar as medidas tomadas polas empresas neste campo e a súa regulación legal. A sociedade iniciou unha transformación nos últimos anos e as empresas non poden seguir o seu tráfico mercantil sen outra bandeira que a dos beneficios a calquera prezo de costas a ela, deixando á marxe o 50% dos seus recursos humanos, as mulleres, como viñeran facendo até agora. É algo…, [Abstract] The core of this paper is about corporate social responsibility measures in the field of gender equality. The objectives are the study of the measures taken by companies and their legal regulation. The society that until now we have known has been changing in recent years, it has begun a transformation and companies cannot continue their commercial traffic seeking profits at any cost and leaving out 50 percent of their staff, women in particular, as they have been doing until now.…A doutrina dos actos propios, os seus presupostos, as súas limitacións e as súas posibilidades de aplicación en materia laboral, The Doctrine of “One´s Own Acts”, Procedural Assumptions, Limitations and Potential Application in Labour Law

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
López Mesa, Marcelo J.

[Resumo] A doutrina dos actos propios actúa como unha cuña de moralidade no universo xurídico, ás veces demasiado influído por unha consideración descarnadamente positivista das cuestións que deben resolverse. Non sendo as temáticas de orde pública cidades abertas onde caiba admitirmos calquera desatino ou argucia efectuados so pretexto do réxime de protección imperante, aínda que limitadamente, rexe nelas a doutrina dos propios actos. É, así mesmo, de limitada aplicación aos obreiros en…, [Abstract] The doctrine of “one’s own acts” introduces the moral dimension in the judicial universe, sometimes excessively influenced by a remarkably positivist consideration of the questions to be solved. Not being the subject matters of public order open cities, they are governed, though with limitations, by the doctrine of “one’s own acts”. It applies, on a limited basis, to workers in the labour field; cases must refer to freely available rights for workers and both freedom and a display of…Xente de mar, xente protexida?, Are Seafarers Protected?

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Louro Rodríguez, Julio

[Resumo] Que o mar é un xerador de riqueza é algo que ninguén dúbida: foino no pasado, éo no presente e serao, probablemente aínda máis, no futuro. E para afirmar que Europa é un continente marítimo, abonda o seguinte dato: «o 90% do comercio exterior da Unión Europea e máis do 40% do seu comercio interior efectúase por mar» (Comisión Europea, 2006). Neste contexto Galicia é líder en xente de mar: pesca e transporte marítimo. Conta cunha das sete escolas técnicas superiores de Náutica e…, [Abstract] Nobody doubts that the sea is a source of wealth: it has been in the past, it is in the present and it will be, probably even more, in the future. Europe is a maritime continent: 90 % of European Union foreign trade and more than 40 % of its domestic trade is carried out by sea (European Commission, 2006). In this context Galicia is a leading region in sea workforce both in fishing and maritime transport sectors. One of the seven Spanish High Technical Colleges of Nautical Sciences…O traballo e a arte: os contratos artísticos de prataría nos ss. XVIII-XIX, Work and Art: Artistic Contracts of Silverware in the 18 th - 19 th centuries

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martín Vaquero, Rosa C.

[Resumo] Con este estudo queremos contribuír a un maior coñecemento de como as relacións xurídico-laborais están presentes desde antigo a través dos contratos artísticos de aprendizaxe na ordenación do traballo e nos contratos das obras na arte da prataría dos ss. XVIII-XIX. De igual maneira buscamos achegarnos á consideración social do traballo dos artistas representado en miniaturas, gravados ou pinturas., [Abstract] With this study we want to contribute to a better understanding of how relations under employment law are present since ancient times through artistic learning contracts in the work organization and in the work contracts in the art of silverware during the 18th-19th centuries. In the same way, we seek to explore the social consideration of the work of artists represented in miniatures, engravings or paintings.Procesos de exclusión no emprego e estratexias laborais na crise: o caso do sector doméstico e de coidados, Exclusion Processes an Labour Strategies in the Spanish Crisis: The Case of Care Workers

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martínez Virto, Lucía

[Resumo] Aínda que a crise en España parece estar tendo un impacto xeneralizado en materia laboral e económica, a intensidade da súa afección non responde a patróns democráticos. Neste aspecto, diversos factores contribúen a recibir un impacto máis forte. Entre eles, a idade, o sexo, a orixe étnica e a natureza do sector foron determinantes á hora de protagonizar itinerarios de descenso en materia laboral, polo que as mulleres de orixe estranxeira empregadas no sector doméstico e de coidados se…, [Abstract] Even though the crisis in Spain is having a generalized impact on the employment and the household economy, the intensity of this impact does not respond to democratic standards. In this regard, several factors contribute to receive a stronger impact. Among these, age, sex, ethnic origin and the nature of the sector have been decisive to develop exclusion itineraries, so that domestic and care migrant women workers are especially vulnerable. The main objective of this study is to…O "efecto Lázaro": concepto, réxime xurídico e consecuencias, The “Lazarus Effect” Assumptions, Legal Regime and Consequences

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Munín Sánchez, Lara M.

[Resumo] O «efecto Lázaro» é unha construción xurisprudencial que permite revivir unha relación laboral xa fenecida para diversos efectos cando se dar unha serie de condicións. O seu campo de aplicación restrínxese ás sucesións de empresas, aínda que non só en relación cos despedimentos, malia ser certo que o seu obxectivo (e efecto) principal é combater os despedimentos de traballadores efectuados nunha empresa para transmitila «limpa» (sen empregados), de tal forma que os novos propietarios a…, [Abstract] The “Lazarus effect” is a case law which allows you to revive a working relationship already finished for different effects when certain conditions occur. Its field of application is restricted to successions of companies, although not only regarding dismissals. It is true that its main objective (and effect) is to combat the dismissals of workers carried out in a company to transmit it “clean” (without employers), so that the new owner acquires it without any previous obligationA inclusión das persoas con discapacidade nas universidades presenciais desde o punto de vista dos seus pares: a perspectiva de xénero, Social Inclusion of Disabled People in Traditional Universities from the Point of View of their Peers: A Gender Perspective

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Novo-Corti, Isabel, Muñoz-Cantero, Jesús-Miguel, Becerra Amado, Patricia María

[Resumo] A inclusión social das persoas con discapacidade é unha das prioridades das sociedades avanzadas, mais só pode acadarse plenamente en contornos normalizados. Aínda que a xente nova con discapacidade está a acceder de forma crecente á educación superior, faino de xeito maioritario nas universidades abertas ou a distancia, polo que a súa inclusión educativa non vai acompañada dunha socialización universitaria con pares. Para atinxir este obxectivo é preciso, como se amosa na literatura,…, [Abstract] Social inclusion of disabled people is a priority of advanced societies, but this can only be achieved fully in standardized environments. Although young people with disabilities are increasingly accessing to education, they do mostly in open or distance universities, so that educational inclusion is not accompanied by university socialization with peers. To achieve this goal it is necessary, as the literature shows, to have a friendly environment. In this paper we study the…Xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre a orde xurisdicional competente para coñecer as reclamacións de responsabilidade patrimonial fronte ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social por unha prestación defectuosa de asistencia sanitaria, The Case-Law from the Supreme Court on the Judicial Order to Solve Equity Liability Claims against Mutual Funds for Accidents at Work and Occupational Illness of Social Security in the Case of a Defective Healthcare Delivery

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Requejo Gutiérrez, Francisco

[Resumo] Neste traballo analízase como se foi modificando ao longo do tempo a natureza das actividades de colaboración na xestión da Seguridade Social por parte das mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, os problemas que iso formula á hora de determinar a orde xurisdicional competente para axuizar as reclamacións efectuadas fronte ás mutuas por unha prestación de asistencia sanitaria defectuosa, e como ten enfocado e resolvido este problema o Tribunal…, [Abstract] This paper analyzes how Mutual Funds for Accidents at Work and Occupational Illness have been changing over time the nature of collaborative activities in the management of Social Security. We also tackle the problems that arise when determining the competent court order to prosecute claims made against the Mutual Funds for defective healthcare delivery, and how the Supreme Court has focused and solved this problem.A modalidade procesual de impugnación de sancións na nova Lei reguladora da xurisdición social, Procedural conditions of impugnation of sanctions in the New Social Jurisdiction Regulatory Act

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Ron Latas, Ricardo Pedro

[Resumo] Esta concreta modalidade procesual, que xa regulaba a Lei de procedemento laboral (LPL), foi modificada pola Lei reguladora da xurisdición social (LXS). Así, o proceso de impugnación de sancións continúa regulado nos arts. 114 e 115 da LXS. O primeiro deles mantén a redacción primixenia da LPL; o segundo, en cambio, contén moitas e importantes novidades., [Abstract] This legal process, already regulated by the Labour Procedure Act, has been amended by the Social Jurisdiction Regulatory Act (SJRA). The process of impugnation of sanctions is still regulated in articles 114 and 115 of the SJRA. The first of them keeps the original editorial of the Labour Procedure Act; the second, on the other hand, contains many and important novelties.O despedimento colectivo no sector público. Especial atención ao ámbito local, Collective Dismissal in the Public Sector. Special Attention to the Local Level

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Antelo Martínez, Alejandro Ramón

[Resumo] Con especial atención á súa repercusión no ámbito local, abórdase a incidencia da reforma laboral levada a cabo a través do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro; da Lei 3/2012, do 6 de xullo, e do Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro, no despedimento colectivo, distinguindo o sector público en sentido amplo das administracións públicas que, cun ámbito máis reducido, forman parte daquel. Saliéntase a definición diferenciada das causas económicas, técnicas e organizativas na…, [Abstract] With special attention to its impact at the local level, we address the incidence of the labour reform carried out through Royal Decree Law 3/2012, of February 10, of Law 3/2012, of July 6, and Royal Decree 1483/2012, of October 29, on collective dismissal, differentiating the Public Sector in the broad sense of the Public Administrations that, with a smaller scope, are part of it. We stand out the definition separated from the economic, technical and organizational reasons in the…A responsabilidade social dos universitarios como futuros traballadores: perspectivas comparadas, The Future Social Responsibility of University Workers: Comparative Perspectives

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Sánchez-Fernández, María Dolores, López Portillo, Héctor, Ibarra Torres, Kathia

[Resumo] O artigo que agora presentamos está enmarcado nun proxecto de investigación internacional integrado por catro universidades latinoamericanas e europeas. O seu obxectivo céntrase no estudo do papel da responsabilidade social nos plans de estudos universitarios como parte da formación, as habilidades e os coñecementos que despois os estudantes poderán trasladar aos seus futuros postos de traballo. Neste sentido, trátase de responder as preguntas sobre se e como os estudantes están…, [Abstract] This study is part of an international research project, consisting of four Latin American Universities. The aim of this work focuses on the study of the role social responsibility develops in the curriculum, affecting students’ training, skills and knowledge, which will be transferred to future jobs. Our aim is to answer questions about whether and how students are prepared to take an active role in social responsibility, in their different working areas, and in their future careers…Prevención de riscos laborais e seguridade operativa na Armada. Aplicación a operacións de amarre, fondeo e manexo de cabos e cables, Prevention of Labour Risks and Operative Security in the Navy. Application to Anchoring, Towing and Mooring Line Operations

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Villa Caro, Raúl

[Resumo] A seguridade no traballo non é un concepto novo na Armada, xa que dentro dela viñeron aplicándose tanto plans de seguridade nos buques como a seguridade operativa (SEGOP), aínda que coa publicación da Lei de prevención de riscos laborais en 1995 se iniciou un longo proceso de converxencia e adaptación da doutrina preventiva da Armada á prevención de riscos laborais. O modo en que se produciu a devandita adaptación, xunto coas precaucións que deben terse en conta nas operacións de…, [Abstract] Safety in the workplace is not a new concept in the Navy, since here both security plans in vessels as operative security (SEGOP) have been applied, although with the publication of the Law of Labour Risk Prevention (LRP) in 1995 started a long process of convergence and adaptation of the preventive doctrine of the Navy to the LRP. The core of this paper consists in the study of how this adaptation was carried out as well as the precautions that should be taken into account in…A sanción efectiva, proporcionada e disuasoria en caso de discriminación baseada na orientación sexual. Comentario á Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 25 de abril de 2013 no asunto C-81/12, Effective, Proportionate and Dissuasive Sanctions in the Event of Discrimination Based on Sexual Orientation. Comment to a Judgement of the Court of Justice of the European Union on April 25th 2013 [C-81/12].

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Castro Mejuto, Luis Fernando de

[Resumo] Este comentario trata dunha recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que analiza a aplicación da igualdade de tratamento no emprego e a ocupación (Directiva 2000/78) en relación cunhas declaracións xornalísticas do propietario dun club de fútbol de Romanía en que afirmaba que xamais contrataría un xogador homosexual. O Alto Tribunal entende que a Directiva é aplicable a situacións relativas a declaracións que versan sobre as condicións de acceso ao emprego, incluídos os…, [Abstract] This comment is on a recent judgement of the Court of Justice of the European Union that analyzes the application of the equal treatment in employment and occupation (Directive 2000/78), in relation to a media statement of the owner of a football club in Romania who declared that he would never hire a homosexual player. The High Court means that the Directive is applicable to situations relating to statements that deal with the conditions of access to employment, including selection…A discriminación na conciliación da vida familiar e profesional. A propósito da Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 19 de febreiro de 2013 no asunto García Mateos contra España, Discrimination in the Work-Life Balance. On the Subject of a Judgement of the European Court of Human Rights on February 19th, 2013 [Case law García Mateos versus Spain]

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Munín Sánchez, Lara M.

[Resumo] Este comentario faise sobre unha recente sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, ditada o 19 de febreiro de 2013, que vén cualificar de discriminatorio por razón de sexo o devir xudicial dunha muller, nai dun neno menor de seis anos, que solicitara unha redución da xornada laboral ao abeiro do disposto no artigo 37 do Estatuto dos traballadores. Deuse a circunstancia de se ditaren dúas sentenzas por parte do Tribunal Constitucional que amparaban o seu dereito fundamental a…, [Abstract] This comment is made about a recent judgement of the European Court of Human Rights, on February 19th, 2013, which comes to qualify as discriminatory on grounds of sex, the judicial fate of a woman, mother of one child under six years old and who had requested the reduction of working hours, in accordance with the provisions of article 37 of the Workers’ Statute. In fact, the Constitutional Court delivered two judgements protecting her fundamental right not to be discriminated…Clasificación dos compostos de níquel en función das súas propiedades canceríxenas e mutáxenas de acordo coas directivas 2008/58/CE e 2009/2/CE da Comisión das Comunidades Europeas, Classification of Nickel Compounds by their Carcinogenic and Mutagenic Properties in accordance with Directives 2008/58/EC and 2009/2/EC

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Avecilla, Fernando

[Resumo] Análise das directivas 2008/58/CE e 2009/2/CE, nas cales se aborda a clasificación dos compostos de níquel –con numerosas aplicacións de uso cotián– en canceríxenos e mutáxenos, desde o punto de vista da base científica en que se fundamenta. Inténtase, así mesmo, clarificar esta clasificación comparándoa con outras establecidas por outras normativas e diferentes asociacións profesionais internacionais., [Abstract] Analysis of Directives 2008/58/EC and 2009/2/EC with respect to the classification of nickel compounds in carcinogens and mutagens and comparison with other classifications published for other international institutions.Igualdade legal, desigualdade penitenciaria. Evolución da situación da muller ante o sistema penitenciario español, Legal Equality, Penitentiary Inequality. Development of Women in the Spanish Legal and Prison System

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Barreiro-Gen, María

[Resumo] A consecución da sustentabilidade social plena só se logrará cando homes e mulleres atinxiren un nivel de desenvolvemento de competencias, habilidades e desexos persoais e colectivos en réxime de igualdade. Para isto ser posible, é fundamental que desde todos os ámbitos se promovan instrumentos que faciliten alcanzar este obxectivo. O Estado e demais institucións públicas desempeñan, por tanto, un papel fundamental nesta cuestión. Este traballo céntrase no estudo da evolución do…, [Abstract] Full social sustainability will only be achieved when men and women have attained a level of development of competencies, skills and personal and collective desires on an equal footing. To make this possible, it is fundamental that all areas promote instruments to facilitate the achievement of this goal. Therefore, the State and other public institutions play a key role in this issue. This work focuses on the study of the evolution of Spanish penal and penitentiary system from a…Análise e diagnóstico da responsabilidade social empresarial (RSE) dunha asociación de empresarios galega, Analysis and Diagnosis of Corporate Social Responsibility (CSR) in a Galician Association of Entrepreneurs

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Castro-Santos, Laura, Ríos Suárez, Daniel, Fraga Otero, María, Santos Casal, Angeles, Mosquera Martín, Susana

[Resumo] A responsabilidade social empresarial (RSE) comeza a ser un dos ámbitos importantes dentro dunha empresa, como noutros días o foron a prevención de riscos laborais ou a calidade. No entanto, os estudos en entidades sen ánimo de lucro son escasos. Por tal motivo, este traballo pretende analizar e diagnosticar a RSE nunha asociación de empresarios galega. Neste sentido, considéranse os aspectos legais, identifícanse os grupos de interese mediante as matrices de importancia-influencia e…, [Abstract] Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming one of the most important fields in a company, as risk prevention and quality were years ago. However, there are not enough studies about non-profit organizations. This is the main reason why the present study will analyse the CSR in a Galician association of entrepreneurs. In this regard, several aspects can be considered: legal issues, stakeholders (importance-influence matrix and impactprobability matrix), insight and quantitative…As condicións formais dalgúns despedimentos obxectivos, The Formal Conditions of some Objective Dismissals

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Castro Mejuto, Luis Fernando de

[Resumo] A idea do artigo é extraer as condicións formais que se impoñen actualmente para que un despedimento obxectivo, baseado en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, sexa declarado procedente: desde a comunicación por escrito até a posta a disposición da indemnización, pasando polo aviso previo e, sobre todo, pola esixencia da notificación aos representantes dos traballadores [esixencia «creada» polo Tribunal Supremo en función dunha interpretación do artigo 53.1.c) do…, [Abstract] The idea of this paper is to extract what are the formal conditions currently imposed for an objective dismissal, based on causes economic, technical, organizational or production, being declared just cause: the notice, the communication in writing, the availability of the compensation as well as the requirement of notification to the workers’ representatives [requirement “created” by the Supreme Court on the basis of an interpretation about article 53.1.c) of Workers’ Statute].A conciliación do traballo no mar e a vida familiar: particularidades e normativa, Work-Life Balance of Sea Workers: Special Features and Regulations

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Campa Portela, Rosa Mary de la

[Resumo] Nun sentido amplo, o termo conciliación fai referencia ao desenvolvemento pleno das persoas nos ámbitos do traballo, afectivo, familiar, persoal, de lecer, estudo e investigación, e tamén a dispor de tempo propio; e, desde esta perspectiva, a conciliación preséntase como un dereito básico ou fundamental, como unha parte indisociable do propio ámbito laboral. A realidade social e laboral amósanos, porén, unha infinidade de obstáculos relacionados coa conciliación laboral e familiar para…, [Abstract] In a broad sense, the concept work-life balance is referenced to the full development of people in work, love, family, personal, leisure, study and research fields, and it also includes having time for oneself. From this perspective work-life balance is presented as a basic or fundamental right, as an inseparable part of the labour activity. However the social and labour reality shows us a lot of difficulties related with the work-life balance of all workers. These difficulties…O traballo das mulleres en ámbitos marítimos: mariña mercante e pesca, The Work of Women in Marine Environments: Merchant Navy and Fishery

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Campa Portela, Rosa Mary de la, Martínez-Díaz, Margarita, Galán-Díaz, Juan José, Fernández Garrido, Simón

[Resumo] Aínda que a igualdade de xénero se establece como unha prioridade no marco lexislativo de todos os países que conforman a Unión Europea, a prevalencia dos estereotipos sociais que asignan un determinado rol a homes e mulleres dificulta de xeito substancial a súa consecución. A maioría das mulleres que pertencen ao sector pesqueiro realizan o seu labor en terra –marisqueo, acuicultura ou transformación– e están infrarrepresentadas na pesca extractiva con embarcación (0,5%). No caso da…, [Abstract] Although gender equality is established as a priority in the legislative framework of all the countries that form the European Union, the prevalence of social stereotypes that assign a certain role to men and women impedes their attainment in a substantial way. Most of the women who belong to the fishing sector realize their labour on land - shell fishing, fish farming or transformation -, and are underrepresented in extractive fishing with craft (0.5%). In the case of the Merchant…Flexibilización laboral ou desregulación, Labour Flexibilization or Deregulation

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Forero Pérez, Elianne

[Resumo] A globalización, debido a que os sistemas de produción deben adaptarse ás tendencias mundiais de comercialización liberadas, levou a incluír na axenda das regulacións laborais o tema da eficiencia con vistas a que estas non se convertan nun obstáculo no desenvolvemento dos países e, pola contra, permitan un ambiente de competitividade acorde coa nova orde económica mundial, o que tivo diferentes resultados segundo os estados. No entanto, este panorama suscita inquietudes acerca da…, [Abstract] Globalization has made states assume the issue of the labour relation in different ways, due to the fact that the system of production has been adapted to commercial worldwide tendencies, making the matter of efficiency be included in the agenda of labour regulations. The aim is that the regulation does not become a barrier for the development of the countries, but on the contrary, it generates a competitive environment in the new economical world order. Nevertheless, this panorama…A educación das mulleres no século XIX: exclusión, dependencia e autonomía, The Education of Women in the 19th Century: Exclusion, Dependence and Autonomy

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Gabriel Fernández, Narciso de

[RESUMO] As mulleres quedaron excluídas inicialmente do sistema de instrución pública ideado polo liberalismo español. A exclusión inicial dará paso a unha inclusión parcial, orientada a formar as nenas para o desempeño das funcións de esposa e de nai. Os debates que se produciron en 1859 no Ateneo da Coruña e en 1892 no Congreso Pedagóxico Hispano- Portugués-Americano poñen de manifesto a hexemonía dun modelo educativo que pretendía consolidar o status de dependencia do sexo feminino. Pero nun…, [ABSTRACT] Initially women were excluded from the system of public education designed under the liberal movement in Spain. This early exclusion would give way to partial inclusion, geared towards educating girls for their futures role as wives and mothers. The debates that arose at the Cultural Association of A Coruña, the Ateneo, in 1859 and the Hispano-Portuguese- American Pedagogical Conference in 1892 highlight the hegemony of an educational model whose intention was to consolidate the…Movemento feminista e educación en Galiza: 1970-1990, The Feminist Movement and Education in Galicia: 1970-1990

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Mariño Costales, Mariam

[RESUMO] Co obxectivo de contribuír á reflexión sobre os espazos e ámbitos de relacións sociais vinculados coa educación e as lóxicas destinadas á transformación de modelos e contidos relacionados coa aprendizaxe, neste artigo tómase como eixo de análise a rede de relacións xerada pola actividade de organizacións feministas en Galiza desde 1970 ata 1990. Segundo a hipótese manexada aquí, na citada rede articúlanse críticas, propostas e estratexias de loita que insisten de xeito particular na…, [ABSTRACT] In order to shed light on the spaces and areas related to education and the logic behind the transformation of learning models and contents, this article focuses on an analysis of the network of relations generated by the activity of feminist organizations carried out in Galicia from 1970 to 1990. According to the hypothesis put forth here, these networks served to coordinate criticism, proposals and strategies which insisted particularly on the need to rethink and change the…Feminismo e xénero na literatura infantil e xuvenil galega: unha análise a partir dos personaxes de mulleres, Feminism and Gender in Galician Children’s Literature: An Analysis Based on Female Characters

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Pena Presas, Montserrat

[RESUMO] O feminismo foi un elemento clave para a transformación dos modelos de nenas e de mulleres que aparecían na literatura infantil e xuvenil. Sendo este ámbito de produción iteraria o primeiro que incide na formación lectora, o tratamento dos sexos e dos xéneros que amosan estas ficcións resulta fundamental para axudar a establecer os valores da feminidade e da masculinidade nas cativas e cativos. Esta achega propón unha visión panorámica a través dos personaxes de mulleres que aparecen…, [ABSTRACT] Feminism was a key element in the transformation of the roles of girls and women as portrayed in children’s and juvenile literature. In this type of literature, which is the first contact point and therefore crucial to the formation of reading habits, the treatment of gender is fundamental to the development of the values of femininity and masculinity in girls and boys. This article offers a panoramic vision through the female characters portrayed in Galician children’s and juvenile…O mito do “éxito” escolar das rapazas, The Myth of Girls’ “Success” in School

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Iglesias Galdo, Ana, Ballarín Domingo, Pilar

[RESUMO] A aparente igualdade entre rapazas e rapaces nas aulas oculta camiños históricos diferentes, marcados por relacións de xénero desiguais, que persisten nelas de forma sutil. Baixo a sospeita de que tras o discurso do “éxito escolar das rapazas” se alimente a preocupación dos que conciben –moitos máis dos que o nomean– que o mellor servizo das mulleres á sociedade (maternidade, crianza, coidados familiares e traballo doméstico en xeral) se pode ver minado polo seu éxito profesional –…, [ABSTRACT] The apparent equality between girls and boys in the classroom conceals the different historic trajectories marked by unequal gender relationships whose presence – albeit subtle- can still be felt. There is some suspicion that behind the argument in support of “the academic success of girls” lies the concern of those who profess the idea –many more than those who talk about it- that the best way women can serve society (maternity, raising children, taking care of the family and…Factores de discriminación de xénero na escola no contexto da globalización: aprender en relación como práctica contra a violencia e os estereotipos, The Myth of Girls’ “Success” in SchoolGender Discrimination Factors in Schools in the Context of Globalization: Learning with “the other” as pedagogical practice against violence and stereotypes

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Sánchez Bello, Ana

[RESUMO] O fortalecemento do proceso de globalización ten sido posible en confluencia co apoio do sistema educativo cando este asume unha posición na que a hexemonía patriarcal é a norma, e as actitudes e comportamentos considerados como femininos se devalúan. Nesta situación, o profesorado pode encarar as relacións que se desenvolven na aula como unha parte clave dun proceso educativo que fomenta o desenvolvemento das personas cara a autonomía e as prácticas colaboradoras, tanto no eido…, [ABSTRACT] he strengthening of globalization is made possible by the support of the educational system when it assumes a position in which patriarchal hegemony is the norm, and attitudes and behavior considered to be feminine are devalued. In this situation educators can target the relationships students establish at school as a key part of an educational process that fosters the development of individuals who will become autonomous and collaborative in both the public and private sphere.…Oralidade e escrita na cultura popular1: os calendarios impresos como mediación e transición cara a cultura escrita e urbana, Oral tradition and writing in popular culture: printed calendars, a transition towards written culture in urban society

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Díaz Balado, Alicia

[RESUMO] O avance na consolidación do modelo económico capitalista esixía racionalizar a medida do tempo nos diferentes territorios europeos, tanto para o fomento da productividade económica, como para o ‘disciplinamento’ social. Así, o calendario, que fora unha mediación característica, pero tamén variable, da sociedade tradicional, foise convertendo durante a Modernidade tardía e a Contemporaneidade nunha publicación impresa crecentemente popular, paulatinamente normalizada como xénero…, [ABSTRACT] The consolidation of capitalism made it necessary to rationalize the measurement of time in different areas of Europe for two reasons – to foster economic productivity and to achieve social discipline. Thus the calendar, which had been a typical, but variable measurement, gradually became an increasingly popular printed publication in late modernity and contemporary times. As an object of cultural consumption, the calendar or almanac started to include scientific innovations in the…Antecedentes da psicoloxía infantil en Galicia: a Sección de Pedagoxía e o Laboratorio de Psicotecnia do Seminario de Estudos Galegos, Historical Background of Child Psychology in Galicia: The Education Section and Psychotechnical Laboratory of the Seminar of Galician Studies

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
García Soto, Xosé Ramón

[RESUMO] O Seminario de Estudos Galegos fundouse en 1923 coa intención de dotar a Galicia dunha institución de investigación multidisciplinar, capaz de abranguer todas as áreas de coñecemento. Un dos seus obxectivos foi promover a renovación da educación mediante a investigación. Con esta fin, en 1933 e 1934 establecéronse a Sección de Pedagoxía e o Laboratorio de Psicotecnia. Aínda que a súa actividade detívose co golpe de Estado de 1936, pode considerarse o momento inicial da psicoloxía…, [ABSTRACT] The Seminar of Galician Studies was established in 1923 for the purpose of providing Galicia with a multidisciplinary institution of research, able to encompass all areas of knowledge. One of its aims was to promote educational renewal through research. With this aim in mind, the Education Section and the Psychotechnical Laboratory were established in 1933 and 1934, respectively. Although the activity of these departments were discontinued with the coup d’etat of 1936, this…De misiones coloniales a escuelas republicanas: Instituciones educativas en el norte de México, 1767-1835, From Colonial Missions to Republican Schools: Educational Institutions in the North of Mexico, 1767-1835

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Arredondo, Adelina

[RESUMEN] En 1821 México obtuvo su independencia de España y tres años después se estableció una república federal. Cada estado de la federación asumió como su deber la promoción de escuelas públicas en todos los pueblos. En seis años el gobierno del estado de Chihuahua informó que había fundado escuelas en 60 pueblos. Encontré que en 43 de esos pueblos ya existían durante la Colonia algún tipo de establecimiento educativo. En este artículo se explica el contexto histórico de la época, la labor…, [ABSTRACT] In 1821 Mexico became independent from Spain and three years later a Federal Republic was established. It was the duty of every state in the Federation to promote public schools in all the towns. After six years the government of the state of Chihuahua reported that they had founded schools in 60 towns. I discovered that in 43 of these towns some type of educational facility had already existed during Colonial rule. This article discusses the historical context, the educational work…O recurso de apelación contábel

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Aymerich Cano, Carlos

[RESUMO] O traballo trata do réxime xurídico do recurso de apelación contábel e argumenta anecesidade dunha regulación procedimental específica para a xurisdición contábel que asegure aposibilidade de recurso en todo caso perante a xurisdición contencioso–administrativa, dado ocarácter materialmente sancionador da responsabilidade, [RESUMEN] el trabajo aborda el régimen jurídico del recurso de apelación contable y argumenta lanecesidad de una regulación procedimental específica para la jurisdicción contable que asegure entodo caso la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso–administrativa, dado el caráctermaterialmente sancionador de la responsabilidad, [ABSTRACT] The paper deals with the legal status of appeal procedure before accounting jurisdictionand argues the need for specific procedural regulation to ensure in any case the possibility of appealto the administrative courts, given the materially punitive nature of accounting liabilityA incidencia da lei orgánica de violencia de xénero no ámbito penal. Estase a respectar o principio de igualdade?

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Fuentes-Loureiro, María-Ángeles

[RESUMO] Coa Lei Orgánica de Violencia de Xénero de 2004, prodúcense unha serie de importantes modificacións no ordenamento penal. Así, elévanse á categoría de delito condutas que ata o momento eran consideradas faltas penais, establécense suxeitos de especial protección e aumenta a penalidade prevista para determinados delitos. Con isto, do mesmo modo en que se protexe en maior medida a determinado colectivo, se pon en xaque o dereito de igualdade de determinados suxeitos. O presente artigo…, {RESUMEN]Con la Ley Orgánica de Violencia de Género, dictada en 2004, se producen una serie de importantes modificaciones en el ordenamiento penal. Así, se elevan a la categoría de delito conductas que hasta el momento eran consideradas faltas penales, se establecen sujetos de especial protección y aumenta la penalidad prevista para determinados delitos. Con esto, del mismo modo en que se protege en mayor medida a determinado colectivo, se pone en jaque el derecho de igualdad de determinados…, [ABSTRACT]The Gender–based Violence Act, which was passed in 2004, caused important changes in the Spanish penal system. The most important of these were the criminalization of behaviours that were considered before as misdemeanours, the establishment of subjects with special protection and the increment of the punishment provided for certain crimes. Here we examine the scope of these amendments, as well as the legal problems that arise in connection with the right to equality enshrined in the…O consentimento informado como dereito fundamental: inmunidade ou autodeterminación?

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martínez-Doallo, Noelia

[RESUMO] A xurisprudencia constitucional española (STC 37/2011, de 28 de marzo, entre outras) ten establecido como fundamento do consentimento informado o dereito á integridade física e moral (art. 15 CE). O Tribunal Constitucional configura o consentimento informado como un deber de abstención do profesional sanitario, é dicir, como unha negación da competencia do profesional sanitario na terminoloxía de Hohfeld. Así pois, o consentimento informado queda conformado como un dereito negativo ou…, [ABSTRACT]The Spanish Constitutional Court (STC 37/2011, 28th March, among others) had established the right to physical and moral integrity as constitutional foundation for informed consent (article 15 CE). Informed consent had been shaped by the Spanish Constitutional Court as an inhibition duty for physicians, that is to say, the denial of physician’s competence in Hohfeld’s wording. Since informed consent is defined as a negative or defensive right, understanding it as a legal freedom or a…Notas sobre a consideración xurídica das eiras de mallar en Galicia

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Ramos-Blanco, José-Luis

[RESUMO] No presente estudo analízanse de forma crítica os problemas interpretativos xurdidos en relación á natureza xurídica das eiras no ámbito rural galego, tomando como punto de referencia tanto os distintos argumentos sostidos polos tribunais en orde á súa consideración como comunidade de natureza xermánica ou romana, así como os escritos antropolóxicos dedicados á análise da configuración e o funcionamento destas, [ABSTRACT]This study critically analyzes the interpretative problems in relation to the legal nature of “eiras” in the Galician rural area, taking as a point of reference the arguments supported by Galician and Spanish Courts in their decisions in order to its consideration as a Common property or Joint ownership of property, as well as the anthropological writings dedicated to the analysis of the configuration and operation of “eirasUniversidades, sistema de innovación e políticas científicas e de investigación en Galicia. 25 anos da creación das novas universidades galegas, Universities, Innovation System, Scientific and Research Policies in Galicia: 25 Years after the Creation the the New Galician Universities

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Guntin Araújo, Xulia, Fernández-Prieto, Lourenzo

[Resumo] Considerando o coñecemento como motor da innovación nas sociedades modernas queremos repasar as capacidades de Galicia neste ámbito e valorar o nivel actual de aproveitamento das mesmas. A afirmación de que o coñecemento é o motor da innovación nas sociedades modernas poucos se atreven a negala no mundo actual. O que nos interesa aquí é como entendela en Galicia hoxe, a partir dunha observación panorámica do sistema galego de innovación, que atende especialmente aoseu motor…, [Abstract] Based on the assumption that knowledge is the driving force behind innovation in modern societies, this article attempts to review Galicia’s capabilities in this field and to assess the extent to which they are currently being used to their full potential. Few people living in today’s world would dare to deny the above assertion that knowledge is the driving force behind innovation in modern societies. What interests us here is how to interpret it in Galicia today, using a panoramic…Unha visión educativa a mediados do século XIX: o “Diccionario de educación y métodos de enseñanza”1 de Mariano Carderera, An View of Eduation in the mid 19th century: The “Dictionary of Education and Teaching Methods” by Mariano Carderera

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Prado Gómez, Antonio

[Resumo] O Diccionario de educación y métodos de enseñanza de Mariano Carderera resulta ser unha obra de temática educativa fundamental para coñecer a situación do ensino español, ou mesmo europeo, a mediados do século XIX. A ampla formación persoal e profesional do autor, bo coñecedor das experiencias pedagóxicas do momento e home ben documentado sobre a situación do sector docente, permitiulle elaborar unha obra básica para entender a situación do ensino no momento en que a describe, aínda…, [Abstract] The Dictionary of Education and Teaching Methods by Mariano Carderera is a fundamental work on educational topics essential to the understanding of the situation of education in Spain as well as Europe in the 19th century. Thanks to the author’s broad personal and professional background and training –a man who was highly familiar with the pedagogical experiences of the time and an expert on the situation of the teaching sector– he developed a basic reference work to shed light on…Nacemento e evolución da Universidade de Vigo (1989-2014). Un motor para as tres cidades do sur de Galicia, The Birth and Evolution of the University of Vigo (1989-2014). A driving force behind the three cities in the south of Galicia

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Cid Fernández, Xosé Manuel

[Resumo] Este traballo é un intento por analizar a breve e recente historia da Universidade de Vigo, (1990-2015), empezando por factores contextuais das décadas anteriores que favorecen o nacemento da institución, para entrar de seguido na evolución da vida universitaria, agrupando os temas en cinco áreas: aspectos organizativos e de goberno democrático da universidade; campus, centros, titulacións, docencia e alumnado; profesorado e investigación; financiamento; Servizos á Comunidade, P.A.S. e…, [Abstract] This article analyzes the brief and recent history of the University of Vigo, (1990- 2015), starting with contextual factors from previous decades which gave rise to the birth of the institution. It goes on to discuss the evolution of university life with the main themes being grouped into five areas: aspects related to organization and the democratic governance of the university; the campus, centers, degree programs, education and student body; faculty and research; financing;…A Universidade da Coruña: 25 anos de historia, The University of A Coruña: 25 Years of History

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Gabriel Fernández, Narciso de

[Resumo] A Universidade da Coruña foi creada en 1989, aínda que a segregación dos centros e recursos que dependían da Universidade de Santiago non se produciu ata 1990. Despois de revisar os antecedentes desta institución, analizaremos a súa evolución institucional, profesorado, alumnado, persoal de administración e servizos, docencia e investigación. Este artigo é basicamente unha escolma da exposición titulada 25 anos de UDC. A Universidade na Coruña e Ferrol (A Coruña, Fundación Barrié,…, [Abstract] The University of A Coruña was created in 1989, although the centers and resources that were functioning under the University of Santiago did not become independent until 1990. After reviewing the recent history of this institution, this article goes on to analyze aspects such as its evolution as an institution, the faculty, the student body, administrative and services staff, teaching and research. This article is basically a selection from the exhibit entitled 25 years of the UDC:…A primeira etapa do proceso de depuración de mestres e mestras de primeiro ensino na provincia de Lugo: agosto-novembro de 19361, The first phase of purge of primary teachers in the province of Lugo: August-November 1936

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Alvarado Iglesias, Rodrigo

[Resumo] No estudo que se presenta a continuación abordamos a represión da que foron obxecto os mestres e as mestras de primeiro ensino da provincia de Lugo a partir do estoupido da guerra civil, en xullo do 1936. Concretamente, centrámonos na represión levada a cabo por vía administrativa, é dicir, en forma de depuracións laborais. No que atinxe ao marco temporal, focalizamos a nosa atención na primeira fase da depuración, que se estende dende o inicio do conflito bélico até novembro do 1936,…, [Abstract] In the study presented below we address the repression suffered by the primary teachers of the province of Lugo from the beginning of the civil war in July 1936. Specifically, we focus on the repression carried out in the form of labor purges. The time frame coincides with the first phase of the purge, which extends from the beginning of the war until November 1936, when it was created the purge commissions. In terms of methodology we conducted a quantitative approach, but, also a…A educación en valores na Institución Libre de Ensinanza en España: ética e estética, Values education in the Institución Libre de Ensinanza in Spain: ethics and aesthetics

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Bolaño Amigo, María Eugenia

[Resumo] A Institución Libre de Ensinanza, movemento de renovación pedagóxica que maior pegada deixou sentir no contexto español do século XX, outorgou á ética un valor educativo preeminente. Na base da educación en valores que a ILE procurou encóntrase a estética, cultivada de forma primordial mediante o coidado da natureza, as excursións, a educación física, os traballos manuais e a ensinanza artística e musical., [Abstract] The Institución Libre de Ensinanza, educational reform movement that had higger influences in twentieth century Spanish context, gave ethics a prominent educational value. On the base of values education that ILE sought is aesthetics, so primordial cultivated by care of nature, excursions, physical education, crafts and artistic and musical educationA aprendizaxe-servizo en perspectiva. John Dewey como referente histórico, Service-Learning in Perspective. John Dewey as a Historical Reference

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Sotelino Losada, Alexandre

[Resumo] A metodoloxía do service-learning é relativamente nova como tal, xa que o seu nacemento data de principios do século XX, aínda que non recibiu o seu nome definitivo ata tempos relativamente recentes. O pioneiro para a maioría de autores é o coñecido filósofo e pedagogo John Dewey, a que nos referiremos nun apartado específico, dada a súa contribución á filosofía conformadora desta metodoloxía. Interesaranos examinar a medida en que a súa obra pedagóxica aparece reflectida no que na…, [Abstract] Service-learning methodology is a relatively new concept, since it was born at the beginning of the 20th Century, yet its name was not finally coined until relatively recent times. The pioneer for most authors is the well-known philosopher and pedagogue John Dewey, to whom we may refer in a specific section, given his contribution to the informant philosophy of this methodology. We are interested in examining to what extent his pedagogic work is reflected in what we know today as…A natureza como medio educador na historia da educación: unha aproximación desde a educación escolar e a educación no tempo libre1, Learning through Nature in the History of Education: An Approach from the Perspective of Scholastic Education and Leisure Education

Repositorio: RUC: Repositorio da Universidade da Coruña
Martínez García, Rubén

[Resumo] O valor educativo da natureza é un tema que conta cunha longa traxectoria histórica. Dende os comezos da vida na Terra, o ser humano tivo un vínculo especial co medio natural, un vínculo que foi evolucionando á par das distintas civilizacións. Nesta evolución atopamos a perspectiva educativa da natureza, cando se comeza a enxergar o medio natural como un espazo de relevantes posibilidades pedagóxicas. Así, neste artigo deterémonos a analizar esta perspectiva educativa na historia da…, [Abstract] The educational value of nature is a topic that has a long historical trajectory. Since the beginning of life on earth, the human being has had a special bond with the natural environment, evolved a link to the pair of different civilizations. This trend also reflects the educational perspective, when it starts to consider the environment like an area of relevant pedagogical possibilities. Therefore, in this article we stop to analyze this perspective of the ature in the history of…