Encontrados 6483 resultado(s)
Encontradas 65 página(s)

A Caminho de Santiago de Compostela

Repositorio: RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
Font Matilla, Elisa, Catalá Guerra, Silvia

O nosso projeto se centra basicamente nas disciplinas POT (Produtores e Operadores Turísticos) e GIT (Geografia e Itinerários Turísticos) e consta de uma parte teórica e outra parte mais pratica. A parte teórica se baseia em mera informação objetiva dos lugares a visitar no percurso entre Portugal e Espanha. O nosso percurso dirige-se ao mercado inglês porque consideramos que este mercado è aberto ao conhecimento de outros países e culturas especialmente Espanha e Portugal, pela sua proximidade…A morfina do morfema

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Trigo, Xosé Manuel G.


Ver en:


As mulleres en Castelao.

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
García Negro, María Pilar


Ver en:


Escribir en galego.

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Cribeiro, Alexandre


Ver en:


Centenario da literatura galegoasturiana (1913-2013) A Veiga de Ribadeo de Antolín Santos Mediante Ferraría

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Babarro González, Xoán

O Rexurdimento da literatura galega, que se desenvolve en Galicia durante a segunda metade do século XIX, maniféstase con autores orixinarios do occidente do Principado de Asturias a comezos do XX. O ano de 1913 resulta a primeira data significativa

Ver en:


Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Mosquera Castro, Estefanía

O presente traballo examina a importancia dos factores socioculturais e tecnolóxicos na esfera da variación lingüística. Así, fronte a focaxes de estudo máis clásicas, en que se concede unha maior atención a criterios de tipo cronolóxico ou xe

Ver en:


Santiago de Compostela entre o mito e a realidade en Trece badaladas/Trece campanadas

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Rivero Grandoso,Javier

Santiago de Compostela tivo sempre unha especial relevancia nas artes pola súa función de cidade-templo. Axiña foi mitificada e creada literariamente como un espazo sagrado pola presenza da Catedral e do sepulcro do Apóstolo Santiago. Porén, quere

Ver en:


Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Arias Chachero, Patricia

No ano 1947 publícase "Cómaros verdes" de Aquilino Iglesia Alvariño, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), considerado o primeiro poemario galego relevante da posguerra. No presente traballo preténdese analizar cales foron as circunstancias

Ver en:


A obra de Francisco Fidalgo Villaveirán

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Babarro González, Xoán

Os escritores galegoasturianos da Xeración de 1936, que ven a súa produción truncada polos condicionantes sociopolíticos e culturais impostos tras da Guerra Civil, desenvolven unha literatura cunha forte presenza de temas locais redactados nas diferen

Ver en:


Exotopía e literatura de fronteira galegas: O caso do Grupo Bilbao

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Frías Conde, Francisco Xavier, Luna Martín, Luis Miguel

O presente estudo tenta actualizar o estudo da literatura galega extraterritorial, isto é, aquela escrita e publicada fóra das fronteiras xeográficas da Comunidade Autónoma Galega. A dita produción, fortemente marxinalizada decote, non adoita recibir

Ver en:


«Le dandy» de Charles Baudelaire en «Nós, os inadaptados» de Vicente Risco

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Piñeiro Pais, Laura

A pegada da nómina de Charles Baudelaire foi incuestionable na literatura española en xeral, mais tamén na galega en particular, tanto nos autores máis andados da Xeración Nós, como nos máis novos, que nacen coas vangardas e se espallan ata a posmo

Ver en:


As formas verbais do galego actual: unha achega desde a percepción

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Soto García, Ángel

La gramática perceptiva se fundamenta en la consideración del lenguaje como un sexto sentido. La percepción del mundo como animales que somos se realiza por la vista, fundamentalmente; y ello impregna el lenguaje y todas sus diversas dimensiones funcio

Ver en:


Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Domínguez Pérez, Mónica

Aínda que os álbumes ilustrados se encontran nas orixes da literatura infantil e xuvenil galega, non foi até 1998 que este tipo de libros recibe un impulso en termos cuantitativos e cualitativos. Co tempo a produción estase a diversificar e xa atopamo

Ver en:


ANEJO I. Notas acerca do verbo galego

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Frías Conde, Francisco Xavier

O galego, como parte do galego-portugués, é o falar do diasistema que se encontra nunha situación máis complicada canto à súa sobrevivencia. O meu obxectivo aquí non é presentar a situación do galego, mas de analisar algúns comportamentos del, p

Ver en:


Para que serven un pintor e un etnógrafo en 1926? Unha posíbel resposta desde "A fiestra valdeira", con apostilas de "El Pueblo Gallego"

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Allegue Leira, Alberto

A fiestra valdeira (1927) presenta un conflito persoal e social que é consecuencia da ascensión social da familia do protagonista. Tras emigrar ao Brasil e facer alí fortuna, D. Miguel e a súa familia enfróntanse ao reto de procurar unha dignidade so

Ver en:


A estética clariciana: possibilidades de leituras

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Machado Garcia Arf, Lucilene

Este artigo é um recorte de um estudo mais amplo da recepção crítica da obra de Clarice Lispector na Espanha no período de 1973 a 1989, quando a instância de recepção crítica estava ainda longe de ser consolidada, mas que fornece um suporte notá

Ver en:


A obra poética de Rafa Yáñez

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Rodríguez García, Juan A.

Estúdase e caracterízase a obra poética de Rafa Yáñez, membro do Grupo Bilbao, como poeta da súa xeración e nos aspectos correspondentes a unha literatura ectópica ou transterrada nunha situación de contacto lingüístico, por ser escritor de lin

Ver en:


Construcións de infinitivo con referencia persoal no iberorrománico

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Uruburu Rodríguez, Begoña

No presente artigo, tentaremos comparar as construcións de infinitivo nas distintas linguas do eido iberorrománico, haxa ou non haxa un infinitivo flexionado en cada lingua, para dilucidar, na medida en que sexa posíbel, como todas as linguas iberorrom

Ver en:


Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Cagiao Conde, Lidia Gladys

Unha fonda biografía nos aproximará das orixes da poeta Verónica Martínez: a súa nenez, a paisaxe galega, as persoas e os motivos que a empurraron a escribir dende ben nova, a súa participación en concursos literarios, etc. Poñerase de relevo a

Ver en:


Carlos Casares, autor dramático. Unha revisión crítica

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Vieites, Manuel F.

Carlos Casares é autor dun único texto dramático publicado, no que propón un novo modelo de creación dramática nun momento en que o campo literario galego estaba plenamente mediatizado pola loita contra a ditadura, polas liberdades e polo recoñe

Ver en:


Às voltas com as formas de cortesia em galego atual

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Frías Conde, Xavier

A maioria dos manuais de língua galega passam na ponta dos pés ao se referir às formas de tratamento. Limitam-se a assinalar a diferença entre tu/ ti por um lado e vostê por outro. As referências a outras formas ainda vivas, embora moribundas no

Ver en:


As salas de cine na obra de Manuel Rivas

Repositorio: e-spacio. Repositorio Institucional de la UNED
Castro Otero, Salvador

O presente artigo analiza as mencións ás salas de cine na obra de Manuel Rivas e intenta demostrar que o uso deste espazo ten un valor moi superior ao referencial pois sérvelle para expresar as emocións máis intensas e a beleza transcendente da re

Ver en:


Cimentaciones Termoactivas

Repositorio: RIARTE
Blas Corral, Francisco, Ferreiro Acuña, Guillermo

Os estudos máis recentes da Unión Española de Xeotermia demostran que no subsolo do noso país existe enerxía abondo para satisfacer as necesidades durante miles de anos. No é de estrañar que o investimento en investigación, desenvolvemento e innovación en aplicacións da xeotermia siga en progresión exponencial. Un dos hándicaps que se atribúe, en ocasións inxustamente, aos aproveitamentos xeotérmicos son os grandes investimentos iniciais en infraestrutura e instalacións en comparación con…A temperá presenza militar romana (séculos II a.C. - I d.C.)

Repositorio: GREDOS. Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
Fonte, João, Costa-García, José Manuel, Gago Mariño, Manuel

[GA]Apresenza militar romana de época temperá (séculos II a.C. - I d.C.) na actual provincia de Ourense era ata hai pouco practicamente descoñecida. Os estudos sobre o exército romano nesta zona concentrábanse fundamentalmente no forte romano de Aquis Querquennis (Bande, Ourense), cuxa ocupación se data en torno ao último cuarto do século I d. C. e inicios do II d. C. (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra 2006; Puente et al. 2018), nunha cronoloxía moi posterior á conquista romana do…O proxecto de creto agrícola e a proposta de redención foral (1886). A resposta liberal de Montero Ríos e Díaz de Rábago á crise finisecular

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Martínez Rodríguez, Susana

Este estudo plantexa as interaccións habidas entre pensamento económico e a toma de decisións políticas a traveso dun caso concreto. Analizámo-las propostas referidas á política agraria plantexadas polo Ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos (1885-1886) e a influencia que nelas exerciu o economista Joaquín Díaz de Rábago. Ámbolos dous foron galegos destacados da segunda metade do XIX . A investigación centrouse nas concomitancias entre as propostas lexislativas e as obras publicadas. Ainda…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcadogaleguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Algunhas reflexións sobre a educación bilingüe

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Vila, Ignasi

Reflexión sobre o concepto de educación bilingüe e a súa práctica educativa. Dada a gran variedade lingüística do alumnado que se pode atopar hoxe nas aulas, os modelos de educación bilingüe dos últimos 50 anos necesitan ser reformulados. A modificación da organización escolar, o reforzo do uso da lingua oral, a aprendizaxe cooperativa ou novas metodoloxías que promovan a actividade conxunta entre profesorado e alumnado son algúns dos novos criterios a ter en conta, segundo o autorComo prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…Camiños denominativos cara a un mesmo concepto

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
Freixa, Judit, Fernández Silva, Sabela

Neste artigo presentamos unha revisión teórica sobre o concepto especializado e a relación que mantén coa variación. Nós defendemos que existe un grao de motivación importante na denominación terminolóxica e que, a través dela, se fan visibles uns trazos semánticos determinados, achegándonos así unha visión particular do concepto. Por último facemos unha proposta de análise da variación terminolóxica consistnete en recompilar as diferentes variantes e analizar o contenido semántico expresado na…Dez especies de formigas (Hymenoptera: Formicidae) novas para Galicia (NO Península Ibérica).

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
García García, Fede

Preséntanse as primeiras citas galegas para dez especies de formícidos: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918) e Tetramorium alpestre Steiner, Schlick-Steiner & Seifert, 2010. Destaca la…, Ten ant species (Hymenoptera: Formicidae) new for Galicia (NW Iberia). The first Galician records for ten ant species are presented: Goniomma hispanicum (André, 1883), Hypoponera punctatissima (Roger, 1859), Iberoformica subrufa (Roger, 1859), Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930), Myrmica spinosior Santschi, 1931, Myrmica xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008, Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Stenamma debile (Förster, 1850), Temnothorax aveli (Bondroit, 1918), and Tetramorium…Sobre algúns mirmecófilos galegos, cunha especie nova para España, Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae) nova para Galicia

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
García García, Fede

Ofrécense novos datos sobre algúns mirmecófilos galegos, entre os que se poden destacar Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), citada por primeira vez para España e con Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) como hospedeiro, e Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), atopada por primeira vez en Galicia e asociada a Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). Por outra banda, Microdon analis (Macquart, 1842)…, New data on some Galician myrmecophiles are given, among which can be highlighted Microdon myrmicae Schönrogge et al., 2002 (Diptera: Syrphidae), recorded for the first time for Spain and with Myrmica aloba Forel, 1909 (Hymenoptera: Formicidae) as host, and Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 (Coleoptera: Coccinellidae), found for the first time for Galicia and associated to Formica pratensis Retzius, 1783 (Hymenoptera: Formicidae). On the other hand, Microdon analis (Macquart, 1842) was…"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Repositorio: Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya
González Fernández, Helena, 1967-

Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a nación e o xénero. Unha encrucillada que, se o prefiren, e recollendo un texto da tamén poeta, Lupe Gómez, tamén se pode definir como "un cristal 1 atravesado por / unha patria" (1995,…