Found 5811 result(s)
Found 59 page(s)

A Arqueoloxía no Plan Eólico da Galiza: Estudos de Impacto Arqueolóxico

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cacheda Pérez, María

Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA), [EN] The aim of this work is to show a summary of the data collected by the Laboratory of Landscape Archaeology (Padre Sarmiento Institute on Galician Studies), between 1995-2201, from Archaeological Impact Studies in the Galician Wind-Farm Plan. Assuming that Archaeological Impact works are knowledge generators, as much of basic as of applied knowledge, this summarized study follows an Applied Archaeology Research Programme. A basic description of results is offered, as well as an approach to…, [GA] Este traballo intenta ofrecer unha análise da sistematización de toda a información reunida nos Estudos de Impacto Arqueolóxico levados a cabo polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS), entre os anos 1995 e 2001, no marco do Plan Eólico Estratéxico da Galiza. Pártese dunha reflexión sobre os traballos de xestión de impacto como actuacións xeradoras de coñecemento, tanto básico como aplicado, e inscrébese nunha liña de investigación en arqueoloxía aplicada. Establécese unha…, Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT-USC), Peer reviewedA paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as formas

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ballesteros-Arias, Paula

Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA), [EN] This document presents the results of a study about Agrarian Land Space nearby Elviña’s Hillfort, in A Coruña. It was making as a part of a research plan to make the Management Document of Elviña’s Hillfort which pretends the enhancement of it. Elviña’s landscape is a model of traditional and rural territory of Galicia but it’s degrading for the influence of A Coruña urban area. The material elements and agrarian forms are walls and another agricultural structures in order to accommodate…, [GA] Este traballo presenta o resultado do estudio do espacio agrario do entorno do castro e a aldea de Elviña, no concello da Coruña, realizado como unha parte do plan de investigación para a elaboración do Plan Director do Castro de Elviña que ten como obxetivo a posta en valor do sitio. A paisaxe de Elviña responde ao modelo tradicional rural de Galicia ainda que se atopa moi degradado pola influencia do núcleo urbano da Coruña. Os elementos materiais e as formas agrarias que o caracterizan…, Financiamento do proxecto: Concello de A Coruña Financiamento da edición: Este volume contou, para a súa publicación, cunha axuda da Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia, PR 419A 2002/29-0., Peer reviewedPasado e futuro de Castrolandín (Cuntis): Unha proposta de recuperación e revaloración

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
González Méndez, Matilde, Prieto-Martínez, M. Pilar, Parcero-Oubiña, César, Otero Vilariño, Carlos

Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA).-- Ayán Vila, Xurxo (coord).-- González Méndez, Matilde et al., [EN] This work is a synthesis of historical and archaeological research developed by the Laboratory of Archaeology of the Padre Sarmiento Galician Studies Institute and the Terra Termarum Foundation about the Cultural Heritage of the Council of Cuntis. This volume starts with a series of studies about archaoelogical and differents issues on History of this land from the Recent Prehistory to the present projects on Heritage Reassessment and Social Dissemination of the rich Heritage of Cuntis., [GA] Este traballo constitúe unha síntese dos traballos de investigación desenvoltos polo Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos e a Fundación Terra Termarum sobre o Patrimonio Cultural do concello de Cuntis. O volume recolle aportacións sobre xacementos e aspectos da historia desta terra dende a Prehistoria Recente deica os actuais proxectos de recuperación, posta en valor e divulgación social do rico Patrimonio cuntiense., Peer reviewedPaisaxes culturais e Arqueología da Paisaxe (exposición itinerante), Pasajes culturales y Aqueología del Paisaje (exposición itinerante)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Criado-Boado, Felipe, Otero Vilariño, Carlos, González Veiga, Martina

[GA] Paneis da exposición itinerante ´Paisaxes Culturais e Arqueología da Paisaxe´ Este traballo é a síntese de 15 anos de investigación desenvolvida polo Laboratorio de Patrimonio (LaPa) do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), radicado no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS) en Santiago de Compostela, e dirixido por Felipe Criado Boado. [ES] Paneles de la exposición itinerante Paisaxes Culturais e Arqueología da Paisaxe. Este trabajo es la síntesis de 15…, [GA] A exposición, orientada ao público xeral, xira ao redor da paisaxe cultural e da arqueoloxía da paisaxe con Galicia como referente principal. Nun intre, no que a noción de “paisaxe cultural” está en auxe e acadamos unha visión completa do territorio, que vincula a acción humana co medio natural, esta exposición ten dous obxectivos principais: a) Por unha banda, achegarse ao patrimonio arqueolóxico dende unha perspectiva que transcenda o xacemento e busque nas pegadas da actividade humana…, [ES] La exposición, orientada al público general, gira en torno al paisaje cultural y la arqueología del paisaje con Galicia como referente principal. En un momento, en el que la noción de “pasaje cultural” está en auge y obtenemos una visión completa del territorio, que vincula la acción humana y el medio natural, esta exposición tiene dos objetivos principales: a) Por un lado, acercarse al patrimonio arqueológico desde una perspectiva que trasciende el yacimiento y busque en las huellas de la…, Dirección Xeral de I+D+i. Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia (In.ci.te.)Amoeiro: Patrimonio, paisaxe e tempo (exposición permanente), Exposición ´Amoeiro: Patrimonio, paisaje y tiempo´

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
García Quintela, Marco V., González-García, A. César, González Veiga, Martina, Seoane-Veiga, Yolanda, Rodríguez-Paz, Anxo

[GA] Amosamos os contidos expositivos da mostra permanente adicada ao patrimonio cultural na zona dos Chaos de Amoeiro, Ourense. Nesta exposición faise referencia á disciplina da arqueoastronomía, é dicir, aos fenómenos astronómicos asociados aos restos arqueolóxicos, neste caso a través do exemplo de Amoeiro. Ademais descríbese, por unha banda, a traxectoria da investigación arqueolóxica e patrimonial desenvolta na zona polo equipo de científicos/as do Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente…, [ES] Ofrecemos los contenidos expositivos de la muestra permanente dedicada al patrimonio cultural de la zona de Os Chaos de Amoeiro, Ourense. En esta exposición se hace referencia a la disciplina de la arqueoastronomía, es decir, a los fenómenos astronómicos asociados a los restos arqueológicos, en este caso a través del ejemplo de Amoeiro. Además se describe, por una parte, la trayectoria de la investigación arqueológica y patrimonial desarrollada en la zona por el equipo de científicos/as…, Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta de Galicia en la convocatoria de ayudas correspondiente a las Accións de Comunicación e Divulgación Científica e Tecnolóxica (Diverciencia 2009)A Ferradura: Arqueoloxía, arte rupestre, arqueoastronomía, A Ferradura: Arqueología, arte rupestre, arqueoastronomía

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Mañana-Borrazás, Patricia, Seoane-Veiga, Yolanda

[GA] A guía trata de ofrecer unha aproximación á arqueoloxía de Galicia, cuns contidos básicos que describen esta disciplina. Ademais describe a arte rupestre de Galicia, facendo fincapé na súa composición, cronoloxía, emprazamento, etc. Por último, detállanse as distintas aliñacións que se producen na zona da Ferradura (Amoeiro, Ourense) entre diversos xacementos con arte rupestre, o sol e a paisaxe., [ES] La guía trata de ofrecer una aproximación a la arqueología de Galicia, con unos contenidos básicos que describen esta disciplina. Además describe el arte rupestre de Galicia, haciendo hincapié en su composición, cronología, emplazamiento, etc. Por último, se detallan las distintas alineaciones que se producen en la zona de A Ferradura (Amoeiro, Ourense) entre diversos yacimientos con arte rupestre, el sol y el paisaje., Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta de Galicia en la convocatoria de ayudas correspondiente a las Accións de Comunicación e Divulgación Científica e Tecnolóxica (Diverciencia 2009)Novidades sobre o culto a Sta. Baia-Eulalia e a Arqueoloxía paleocristiá do NO. peninsular

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Armada, Xosé-Lois, Martín Seijo, María

[GA] O noso traballo pretende incidir na importancia acadada polo culto á mártir emeritense Sta. Eulalia/Baia no proceso cristianizador do Noroeste peninsular dende finais do s. IV que se manifesta en depósitos como Sta. Baia de Bóveda ou Sta. Baia de Tins. Neste sentido, supón unha ampliación do xa publicado con anterioridade, achegando novos datos sobre a cuestión. Prestamos aquí especial atención ó desaparecido depósito de Sta. Eulalia de Portorroibo (As Pontes, A Coruña), unha capela na cal…, [ES] Nuestro trabajo pretende incidir en la importancia alcanzada por el culto a la mártir emeritense Santa Eulalia/Baia en el proceso cristianizador del Noroeste peninsular desde finales del siglo IV que se manifiesta en depósitos como Santa Baia de Bóveda o Santa Baia de Tins. En este sentido, supone una ampliación de lo ya publicado con anterioridad, acercando nuevos datos sobre la cuestión. Prestamos aquí especial atención al desaparecido depósito de Santa Eulalia de Portorroibo (As Pontes…Catro exemplos de fortificacións altomedievais galegas do seculo X: Castellum de Aranga, Castellum Minei, Castellum Berreti e castellum de Citofacta

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
González-Paz, Carlos Andrés

Comunicación presentada en el Congreso Internacional "Rudesindus. San Rosendo. O seu tempo e o seu legado". Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) e Celanova. 27-30 xuño, 2007., Peer reviewedO escudo de Galicia. Orixe, significacións e evolución

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo

En "Os símbolos de Galicia", Barrero Fernández, Xosé Ramón; Villares, Ramón (eds). Consello da Cultura Galega e real Academia Galega, Santiago de Compostela. Prólogo del libro sobre Genealogía y Heráldica cuyos datos se mencionan., Peer reviewedCatalogación dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cotobade (Pontevedra)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Santos-Estévez, Manuel

[EN] This paper summarizes the results of the archaeological works made for the inventory of sites in the municipality of Cotobade (Galicia). These works have been developed between 16th October to 29th November 1996. This works is included in a wider project, the Catalogue and Delimitation of Archaeological Sites of Cotobade, made by commission of Galician autonomous government., Peer reviewedA arte rupestre e a construcción dos territorios na Idade do Bronce en Galicia

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Santos-Estévez, Manuel

[EN] Our study has been realized in Ponte Caldelas and Campo Lameiro councils. This paper analyses open air rock engravings as resources to construct the prehistoric landscapes. It is also highlighted the importance of placement as an essential element to understand open air rock art. We have defined the so called Systems of Groups of Engraved Rocks, formed by groups of petrogliphs limiting Bronze Age territories. We will observe how the rock art space is situated in the limits of the…, Peer reviewedO descubrimento arqueolóxico de santuarios e espazos sagrados

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Santos-Estévez, Manuel, Criado-Boado, Felipe, Parcero-Oubiña, César

Peer reviewedA paisaxe rural galega e a súa xeneaoloxía arqueolóxica

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Criado-Boado, Felipe

[GAL] Este trabajo fui realizado en colaboración con: Andrés Bonilla Rodriguez, Dolores Cerqueiro Landin, Manuel Diaz Vázquez, Matilde González Méndez, Fidel Méndez Fernández, Faustino Infante Roura, Rafael Penedo Romero e Eugenio Rodriguez Puentes. Os datos nos que se basea este traballo foron reunidos ó longo dunha investigación comenzada no ano 1987 na Serra do Bocelo e no Val do Furelos (concellos de Toques, Melide e Sobrado, provincia da Coruña) e subvencionada maiormente pola Dirección…, Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental da Consellería de Cultura., Peer reviewedNovos petróglifos de Rego Novo (Amoedo-Pazos de Borbén), New petroglyphs at Rego Novo Mountain (Amoedo-Pazos de Borbén, Spain)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Seoane-Veiga, Yolanda

Este artigo resume os resultados dunha prospección arqueolóxica realizada en certas zonas do concello de Pazos de Borbén (Pontevedra- Galicia) seleccionadas pola presenza de Arte Rupestre. Preséntanse os petroglifos achados nesta zona e faise unha breve análise de conxunto que se fixa na distribución e emprazamento dos mesmos, advertindo da súa vinculación con zonas de tránsito., This paper summarizes the results of the archaeological works made in some sites with rock-art in the municipality of Pazos de Borbén (Pontevedra-Galicia). We will present the discovered petroglyphs and make an analysis that studies their placement, distribution and their relation with zones of transition., Este trabajo se enmarca en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología titulado "Contexto Arqueológico del Arte Rupestre de Galicia (ContextAR)", código HUM2005-0119/HIST., Peer reviewedEtnoarqueoloxía e microhistoria dunha paisaxe cultural: A parroquia de San Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ayán Vila, Xurxo

Denominación oficial: A Pobra do Brollón (Lugo), [GA] Este artigo recolle a análise arqueohistórica do proceso de conformación dunha paisaxe cultural a escala local, como é a parroquia de S. Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo). Partindo da Arqueoloxía da Paisaxe reconstruímo-las diferentes estratexias de construcción do espacio social empregadas polas sucesivas formacións socioculturais que ocuparon a zona dende a Prehistoria Recente deica a actualidade. Na segunda parte achegámonos ó patrón de racionalidade manexado pola comunidade…, [ES] Este artículo recoge el análisis arqueohistórico del proceso de conformación de un paisaje cultural a escala local, como es la parroquia de S. Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo). Partiendo de la Arqueología del Paisaje reconstruimos las distintas estrategias de construcción del espacio social empleads por las sucesivas formaciones socioculturales que ocuparon la zona desde la Prehistoria Reciente hasta la actualidad. En la segunda parte nos acercamos al modelo de racionalidad…, [EN] From the point of view of Landscape Archeology we try to show the genealogy and development of a cultural landscape in a galician little village. Our research defines several spatial pattens built by the different societies which inhabited the area of San Pedro de Cereixa from the Recent Prehistory to nowadays. In the second part of out research we get inside the mental universe of the traditional peasant community who endowed this landscape with sense. This cosmovision is not a static…, Peer reviewedA apropiación simbólica da cultura material castrexa na paisaxe cultural dos Chaos de Amoerio. Ourense (Galicia)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Arizaga Castro, Álvaro, Fábrega-Álvarez, Pastor, Ayán Vila, Xurxo, Rodríguez-Paz, Anxo

[ES] Se presentan una serie de hallazgos de cultura material en la provincia de Ourense (Galicia), relativamente descontextualizados pero cuyo origen podemos remontar en algunos casos a la protohistoria. Al mismo tiempo, se discuten algunos de los problemas de la arqueología de la Edad del Hierro en la región, así como los procesos de reutilización popular que han permitido la conservación de las piezas., [EN] We present some new finds from Ourense (Galicia), not exactly with archaeological context but some of them surely belonging to a protohistoric origin. We also discuss some questions about regional Iron Age and explain the process of reutilization in traditional culture., Peer reviewedEstudo antropolóxico da relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de Cespón

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
González Pérez, Leonardo, Ayán Vila, Xurxo

[ES] Este capítulo es un acercamiento al universo mental y simbólico de las gentes de la feligresía de Cespón a través de sus manifestaciones religiosas. El estudio es abordado dede un punto de vista multidisciplinar, combinando las herramientas de la Historia y de la Antropología de modo que nos permitan, por un lado, conocer la evolución de las manifestaciones simbólicas y religiosas en la parroquia de Cespón, y por otro lado, comprender de qué manera se fueron integrando en la vida cotidiana…O campo de traballo dos Castros de Neixón (Boiro, A Coruña): balance e análise crítica dun proxecto de xestión integral do Patrimonio (2003-2006)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ayán Vila, Xurxo, González Pérez, Leonardo, Arizaga Castro, Álvaro, Bóveda López, María del Mar

[ES] Este trabajo muestra una síntesis del proyecto arqueológico desarrollado por el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento en el Castro Grande de Neixón de la Edad del Hierro (Boiro, A Coruña, Galicia, España) desde el 2003. Este proyeto engloba un campo de trabajo internacional para jóvenes donde se integra un programa formativo de actividades arqueológicas llevadas a cabo por un equipo interdisciplinar., [EN] This paper shows a synthesis of the archaeological project developed by the Padre Sarmiento Institute on Galician Studies in the Iron Age hillfort of Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña, Galice, Spain) from 2003. This project embraces an international work camp for young people where an integrated formative programme of archaeological activities is carried out by an interdisciplinar team.O proxecto arqueolóxico dos Castros de Neixón (Boiro, A Coruña): o campo de traballo como ferramenta para o posta en valor do patrimonio

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ayán Vila, Xurxo

[ES] Uno de los objetivos pioneros del presente “Seminario Final del Proyecto Castrenor” es promover una reflexión técnica sobre los procesos de recuperación y valorización de los recursos arqueológicos castremos del NW peninsular que conduzcan a su optimización como bienes culturales y recursos turísticos (VV.AA. 2006). En este contexto, la experiencia del proyecto ejecutado en el área arqueológica de los Castros de Neixón desde el 2003 por el Laboratorio de Arqueología del Paisaje del…, [GA] Un dos obxectivos senlleiros do presente "Seminario Final do Proxecto Castrenor" é promover unha reflexión técnica sobre os procesos de recuperación e valorización dos recursos arqueolóxicos castremos no NW peninsular que conduzan á súa maximización como bens culturais e recursos turísticos (VV.AA. 2006). Neste contexto, a experiencia do proxecto executado na área arqueolóxica dos Castros de Neixón dende 2003 polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe do Instituto de Estudos…, Peer reviewedArrecendos púnicos: un novo anaco de aríbalos no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña)., Punic Scents: A new fragment fo aryballos from the Castro Grande de Neixón Hillfort (Boiro, A Coruña)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ayán Vila, Xurxo, Rodríguez Martínez, Rafael, González Pérez, Leonardo, González-Ruibal, Alfredo

20 páxinas, 1 taboa, 9 figuras., [ES] Presentamos en este pequeño artículo un fragmento de aríbalos documentado en la campaña 2007 de excavaciones arqueológicas en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). El estudio de la pieza engloba una reflexión sobre el contexto historiográfico de la investigación actual así como la recepción e impacto mediático del hallazgo, una reseña del contexto estratigráfico en el conjunto del recinto superior del yacimiento, así como una serie de apuntes sobre el comercio púnico en el NW en la…, [EN] This article presents the finding from a Punic fragment of aryballos in the hillfort of Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). The study of the piece is divided into four parts: a critical historiographical analysis of current archeological research in Galicia, the impact of the find in mass media, a review of the stratigraphic context in which the fragment of glass appeared, and some notes on the Punic trade in the North West of the Iberian Peninsula during the 2nd Iron Age., Peer reviewedSistemas defensivos proto-históricos de Tras-Os-Montes Ocidental (Norte de Portugal), Tras-Os-Montes Occidental´s defensive proto-historical systems (North of Portugal)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Fonte, João

21 páxinas, 9 figuras., [GA] O texto pretende contribuir para uma reflexão e discussão em torno dos sistemas defensivos, particularmente em relação às muralhas, de Trás-os-Montes Ocidental (Norte de Portugal), que serão relacionadas a um tipo específico de actividade produtiva e interpretadas enquanto elementos de distinção social das comunidades que habitavam nesta área na proto-história., [EN] The text seeks to discuss the defensive systems, particularly in relation to the ramparts of Western Trás-os-Montes (North of Portugal), which will be related to a specific type of productive activity and interpreted as elements of social distinction of the communities that lived in this area in protohistory., Peer reviewedO campaneiforme cordado de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña), The corded bell beaker of Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Prieto-Martínez, M. Pilar, Lantes Suárez, Óscar, Martínez Cortizas, Antonio

21 páxinas, 1 táboa, 9 figuras., [ES] En este artículo se da a conocer el vaso campaniforme cordado del dolmen de Forno dos Mouros (Toques, A Coruña) como una pieza excepcional en el contexto regional. Se aportan novedades sobre las técnicas decorativas empleadas e información arqueométrica que nos permite conocer otros aspectos del recipiente hasta ahora inéditos. Destaca su fabricación cuidada, elaborada y local pero con influencias decorativas vinculadas íntimamente con la Bretaña francesa, consecuencia de las complejas…, [EN] In this paper we present the corded zone maritime bell beaker of Forno dos Mouros Dolmen (Toques, A Coruña), an exceptional piece in the regional context. New features of the decorative techniques used and archaeometric determinations (i.e. mineralogical and geochemical composition) allowed to know other aspects of this vase, until now unpublished. The results emphasize a local manufacture but with strong decorative influences linked to Britanny (France), consequence of the complex…, Este artículo foi realizado no marco do proxecto titulado “Aplicación de técnicas arqueométricas ao estudo da cerámica antiga de Galicia” (código: PGIDIT07PXIB236075PR) concedido pola Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvimento e Innovación (I+C+I), Xunta de Galicia dentro del Programa de Promoción Xeral de Investigación do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE) de 2007 e tamén coa axuda dunha beca de investigación postdoctoral na Universidade de…, Peer reviewedO Monte das Ferraduras (Fentáns, Cotobade): novos achádegos de arte rupestre. Descripción e interpretación, The Mount das Ferraduras (Fentáns, Cotobade): new finds of the rock art

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Quintas González, Fernando

19 páxinas, 12 figuras., [GA] Nestas liñas, preséntase a descrición e interpretación dun novo petróglifo atopado en O Monte das Ferraduras, (Fentáns, Cotobade). Este achádego foi froito dunha prospección intensiva na zona, o máis chamativo deste panel é unha posible representación dunha “rosa camuna”, deseño éste descoñecido no noroeste la Península Ibérica. Cremos, polo tanto, que ante a singularidade do achádego, deberíamos dar a coñecer cales son as características desta rocha, así como presentar os paralelismos…, [EN] In these lines we present the description and interpretation of a new rock engraving found in O Monte das Ferraduras (Fentáns, Galiza). This finding, was the result of an intensive exploration in the area, the most outstanding of this panel is one possible representation of a “rossa camuna” design unknown in the northwest of the Iberian Peninsula. We think therefore, this is singular finding deserve an analisys about parallels found in Western Europe, it will help us to understand the…, Este artigo realízase dentro do marco de traballo do Proxecto de Investigación de I+D “Arqueoloxía e Relixión no Noroeste da Península Ibérica” dirixido por Marco V. García Quintela, profesor titular da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela., Peer reviewedOs Obradoiros de Impacto Arqueolóxico: síntese de resultados

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Barreiro, David

[ES] Este texto es una síntesis del proceso que tuvo lugar, organizado por el Laboratorio de Arqueología da Paisaxe (Instituto de Estudos Galegos «Padre Sarmiento»), entre noviembre de 2002 y marzo de 2003: los Talleres de Impacto Arqueológico. Los talleres consistían en una serie de reuniones, entre el grupo de discusión y el taller, entre los distintos sectores que forman la arqueología profesional (la Academia, la Administración y los arqueólogos independientes). El objetivo era buscar un…, [GA] Este texto é unha síntese do proceso que tivo lugar, organizado polo Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (Instituto de Estudos Galegos «Padre Sarmiento»), entre novembro de 2002 e marzo de 2003: os Obradoiros de Impacto Arqueolóxico. Os obradoiros consistiron nunha serie de reunións, entre o grupo de discusión e o obradoiro, entre os diferentes sectores que forman a arqueoloxía profesional (a Academia, a Administración e os arqueólogos independentes). O obxectivo era buscar un consenso…, [EN] This paper aims to offer a summary of a process that took place at the Landscape Archaeology Laboratory (Institute of Galician Studies Padre Sarmiento), between 2002 and 2003: the Archaeological Impact Workshops involved a forum, halfway between a discussion group and a workshop, amongst different sectors working in professional archaeology (the public, private and academic sectors). The aim was to reach common agreement on methods for the management of archaeological impact, aimed at…, Peer reviewedO xacementos romano do Cantil de Canexol (Illa de Ons, Bueu). O esquecemento do recurso mariño

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ballesteros-Arias, Paula

[ES] En este artículo se trata de documentar un yacimiento arqueológico en la isla de Ons, concretamente en la playa de Canexol (Pontevedra, Galicia) que por sus indicios arqueológicos, podría tratarse de una factoría de salazón de época romana destinada a la conservación del pescado. Este yacimiento que pasó desapercibido hasta hace poco tiempo, viene a ocupar el vacío crono-cultural de la isla y que pone de manifiesto la ocupación continua de este territorio desde épocas prehistóricas hasta…, [GA] Neste artigo trátase de documentar un xacemento arqueolóxico na illa de Ons, concretamente na praia de Canexol (Pontevedra, Galicia) que polos seus indicios arqueolóxicos, podería tratarse dunha factoría de salgadura de época romana destinada á conservación do peixe. Este xacemento que pasou desapercibido ata fai pouco tempo, ven a ocupar o baleiro crono-cultural da illa e que pon de manifesto a ocupación continua deste territorio dende épocas prehistóricas ata a actualidade. O tempo ven a…O retorno dos celtas?

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Armada, Xosé-Lois

[ES] Entre los múltiples debates formulados por la arqueología gallega actual, el relativo al celtismo es sin duda el que tiene mayor impacto en el público no especializado. En los dos últimos años aparecieron varios trabajos que acercan nuevas ideas a una discusión de largas raíces en la historiografía gallega. Aunque el listado podría ampliarse, me refiero a libros como el de A. Balboa Salgado, A Galicia celta (Lóstrego, Santiago 2007), o el coordinado por F. J. González García, Los pueblos…, [GA] Entre os múltiples debates formulados pola arqueoloxía galega actual, o relativo ao celtismo é sen dúbida o que posúe maior impacto no público non especializado. Nos dous últimos anos apareceron varios traballos que achegan novas ideas a unha discusión de longas raizames na historiografía galega. Aínda que o listado podería ampliarse, refírome a libros como de A. Balboa Salgado, A Galicia celta (Lóstrego, Santiago 2007), ou o coordinado por F. J. González García, Los pueblos de la Galicia…Achado dunhas lousas con arte megalítico en Fonte Tourón (Lalín, Pontevedra), Finding of gravestones with megalithical art in fonte Touron (Lalín, Pontevedra)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Cabrejas, Elena, Mañana-Borrazás, Patricia, Seoane-Veiga, Yolanda

23 páxinas, 11 figuras., [GL] No contexto dos traballos arqueolóxicos previos á execución dunha obra (unha liña eléctrica de media tensión), localizáronse unhas lousas con gravados na zona de Fonte Tourón, en Lalín. Trátase dunhas lousas que presentan uns gravados de estilo propio do megalitismo e que agora forman parte dos lindes das fincas nas que se atopan. As características destes gravados, sumado á propia forma das pedras, a un contexto onde se localizan outras mámoas e sobre todo, á información dos veciños que…, [EN] In an archaeological context before a works execution took place (an electric half tension line), some engraved gravestones were found around the area of Fonte Touron, Council of Lalín. These gravestones have engravings representative of megalithism and nowadays they became boundary markers of the yards in which they are. The features of the engravings, besides the very shape of the stones and the context where other mounds are located, and above everything, the information provided by…, Peer reviewedO aproveitamento do mar ao longo do tempo. A documentación do xacemento romano de Canexol (Illa de Ons, Bueu), The sea exploitation over time. Documentatio oh the Roman site of Canezol (Illa de Ons, Bueu)

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ballesteros-Arias, Paula

24 páxinas, 15 figuras., [GL] Neste artigo trátase de documentar un xacemento arqueolóxico na illa de Ons, concretamente na praia de Canexol (Pontevedra, Galicia) que polos seus indicios arqueolóxicos, podería tratarse dunha factoría de salgadura de época romana destinada á conservación do peixe. Este xacemento que pasou desapercibido ata fai pouco tempo, ven a ocupar o baleiro crono-cultural da illa e que pon de manifesto a ocupación continua deste territorio dende épocas prehistóricas ata a actualidade. O tempo ven a…, [EN] This paper makes an initial approach to the documentation of an archaeological site in Canexol beach in the Ons islet (Pontevedra, Galicia). According to the evidences documented so far, it looks like a series of fish salting facilities. Tha site, that was previously unknown within the achaeological literature, fills a void in the sequence of occupation of the islet, that should have been inhabited since the earlier prehistory to the present day. At the same time, this site underlines the…, Peer reviewedArquitectura tradicional gandeira na Serra do Suido: a resposta dunha tradición

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Ballesteros-Arias, Paula

[GA]Expoñemos os resultados dun traballo realizado na Serra do Suído con motivo da aplicación dun plan de Medidas Compensatorias deseñadas para paliar o impacto cultural motivado pola posible implantación dun parque eólico. Os resultados aquí expostos correspóndense coa realización dunha prospección arqueolóxica superifical realizada na mesma serra, con motivo de tentar rexistrar o patrimonio cultural existente. Neste senso atopámonos cunha ampla diversidade tipolóxica de construcións…, Peer reviewedMonumentos termais castrexos: unha contribución á súa interpretación

Repositorio: Digital.CSIC: Repositorio Institucional del CSIC
Armada, Xosé-Lois

[EN]Monuments with oven in the Northwest of the Iberian Peninsula are studied from a symbolic point of view. We propose a relationship between banquet and ritual baths. [GA]Plantéxase un estudio dos monumentos termais castrexos dende o punto de vista das dimensións simbólicas que rodean o seu uso. Concluimos a posible relación entre cerimonias de banquete e baños rituais, Peer reviewed25 anos de SIDA en Galicia. Novos retos para a Atención Primaria

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Taboada Rodríguez, José Antonio, Lema Mougán, Rogelio, Márquez Riveras, Cristina, Vázquez Lago, Juan Manuel, Hervada Vidal, Xurxo

Desde o ano 1981, no que se describíu o primeiro caso, ata os nosos días, pasaron 25 anos durante os cales se foi establecendo de forma progresiva esta epidemia. A infección polo virus de inmunodeficiencia humana (VIH) foise convertendo nun problema socio-sanitario de primeira orde e nunha das pandemias máis virulentas descritas., Desde el año 1981, en el que se describió el primer caso, hasta nuestros días, pasaron 25 años durante los cuales se fue estableciendo de forma progresiva esta epidemia. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se convirtió en un problema socio-sanitario de primer orden y una de las pandemias más virulentas descritas.Rexistro de Enfermos Renais de Galicia (Rexer). Informe 2015, Registro de Enfermos Renales de Galicia (Rexer). Informe 2015

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bouzas Caamaño, Encarnación

Publicación electrónica dirixida a todos os profesionais do ámbito da nefroloxía. Nela descríbese a epidemioloxía da enfermidade renal terminal e os seus tratamentos tanto a diálise como o transplante na Comunidade Autónoma de Galicia. Descríbense os datos correspondentes ao ano 2015 e a evolución dos últimos anos, Publicación electrónica dirigida a todos los profesionales del ámbito de la nefrología. En ella se describe la epidemiología de la enfermedad renal terminal y sus tratamientos tanto la diálisis como el trasplante en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se describen los datos correspondiente al año 2015 y la evolución de los últimos añosPlan de emerxencias de Galicia : organización da resposta sanitaria ás urxencias e emerxencias, Plan de emergencias de Galicia : organización de la respuesta sanitaria a las urgencias y emergencias

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Caamaño Martínez, María, Barreiro Díaz, María Victoria, Bernárdez Otero, Manuel, Alende Maceira, Manuel, Pedreira Pernas, María, Caamaño Arcos, María, Medina Trigo, María Jesús, Pazó Guerrero, María Elena, Alonso González, Elena, López Pérez, Mario, Fernández Otero, Carlos Alberto, Grela Castro, Cruz, Fernández Vidal, Natividad, Fompedriña Martínez, Manuel, Colinas Pesado, Pablo, Rodil Fernández, Xosé, Costa Parcero, Manuel, Gracia Gutiérrez, Nuria, Salgado González, Estefanía, Pardo Corominas, María

A publicación Plan de emerxencias de Galicia presenta ao longo de 21 capítulos os protocolos específicos de actuación para a atención a múltiples vítimas e catástrofes no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia, La publicación Plan de emergencias de Galicia presenta a lo largo de 21 capítulos los protocolos específicos de actuación para la atención a múltiples víctimas y catástrofes en el contexto de la Comunidad Autónoma de GaliciaManual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias: normas de actuación

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Barreiro Díaz, Mª Victoria, Bibiano Guillén, Carlos, Casal Sánchez, Antonio, Castro Balado, Eva, Castro Trillo, Juan Antonio, Cegarra García, María, Cenoz Osinaga, José Ignacio, Cores Cobas, Camilo, Chayán Zas, María Luisa, Estévez Álvarez, Leonor, Fernández López, Marta, Fernández Otero, Estefanía, Fernandez Sanmartin, Manuel, Fiaño Ronquete, Caridad, Freire Tellado, Miguel, Flores Arias, José, García Moure, Xoán Manuel, Gómez Vázquez, Román, González Casares, Nicolás, Gracia Gutiérrez, Nuria, Iglesias Vázquez, José Antonio, López Unanua, Carmen, Martínez Lores, Francisco Javier, Muñoz Agius, Fernando, Pérez Pacheco, Marina, Redondo Martínez, Elba, Regueira Pan, Adriana, Ripplinger Morenza, Gabriela, Rivadulla Barrientos, Paulino, Rodríguez Domínguez, Francisco José, Rodríguez Núñez, Antonio, Sanlés Fernández, Azucena, Sierra Queimadelos, María del Carmen, Varela-Portas Mariño, Jacobo, Vázquez Lema, María del Carmen, Vázquez Vázquez, Marisol

O Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias adapta os procedementos e técnicas de actuación ás urxencias prehospitalarias ás últimas recomendacións en resucitación cardiopulmonar aprobadas polo International Liaison Commitee on Resuscitation en outubro do ano 2010., El Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias adapta los procedimientos y técnicas de actuación a las urgencias prehospitalarias a las últimas recomendaciones en resucitación cardiopulmonar aprobadas por el International Liaison Commitee on Resuscitation en octubre del año 2010.Memoria 2016 Coordinación autonómica de transplantes. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Memoria 2016 Coordinación autonómica de trasplantes. Agencia de Donación de Órganos y Sangre

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bouzas Caamaño, Encarnación, Álvarez Vázquez, Marta, PENAS MUJICO, MATILDE, López García, Marisa

Publicación que recolle a actividade da Oficina de Coordinación de Transplantes e dos hospitais galegos referida á doazón e transplante tanto de órganos como de tecidos. Tamén se recollen os datos do programa de garantía de calidade na doazón e transplante e detállanse os centros autorizados para a extracción e o implante de órganos e tecidos e os establecementos de tecidos., Publicación que recoge la actividad de la Oficina de Coordinación de Trasplantes y de los hospitales gallegos referida a la donación y trasplante tanto de órganos como de tejidos. También se recogen los datos del programa de garantía de calidad en la donación y trasplante y se detallan los centros autorizados para la extracción y el implante de órganos y tejidos y los establecimientos de tejidos.Ética no acceso e no uso da documentación clínica : reflexións e recomendacións, Ética en el acceso y en el uso de la documentación clínica : reflexiones y recomendaciones

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bugarín González, Rosendo, Cal Purriños, Natalia, Concheiro Guisan, Ana, Conde Cid, Teresa, Díez Lindín, Olivia, Esperón Rodríguez, Irene, Guillén Vilanova, Ana, Hervada Vidal, Xurxo, Lojo Vicente, María Victoria, Ponte García, María, Ramil Fraga, Carmen, Rodríguez Núñez, Antonio, Ruano Raviña, Alberto, Sánchez Radio, Silvia, Seoane Rodríguez, José Antonio, Solloso Blanco, Mª del Carmen, Suárez Berea, Mónica, Valdés Paredes, Alfredo, Vila Iglesias, Isabel

El Consejo de Bioética de Galicia pretende mostrar y examinar críticamente la dimensión ética de la práctica sanitaria para consolidar una mirada bioética en el ejercicio profesional y el funcionamiento de las instituciones. Esta publicación quiere cumplir la dicha misión ofreciendo argumentos éticos para promover una cultura de la confidencialidad en el Sistema de Salud de Galicia a través de la actuación responsable de sus tres principales agentes. El ejercicio de la autonomía y los…, O Consello de Bioética de Galicia pretende mostrar e examinar criticamente a dimensión ética da práctica sanitaria para consolidar unha mirada bioética no exercicio profesional e o funcionamento das institucións. Esta publicación quere cumprir a dita misión ofrecendo argumentos éticos para promover unha cultura da confidencialidade no Sistema de Saúde de Galicia a través da actuación responsable dos seus tres principais axentes. O exercicio da autonomía e os dereitos da cidadanía só poden…Catálogo de lencería e vestiario

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Muíños, Alfredo, Olmedo Díaz, Milagros, Román Ramudo, Abel, Vázquez Gómez, José Manuel, Campos Súarez, Mª José

Catálogo onde se relacionan todos os artigos de lencería e vestiario utilizados polo Servizo Galego de Saúde, no que se describe de forma individual as características básicas dos artigos (cor, composición, gramaxe,...) e a serigrafía, Catálogo donde se relacionan todos los artículos de lencería y vestuario utilizados por el Servizo Galego de Saúde, en el que se describe de forma individual las características básicas de los artículos (color, composición, gramaje,...) y la serigrafíaAvaliación do Programa galego de prevención e control da tuberculose 2012-2015. Novas estratexias e indicadores de cara a conseguir a eliminación da tuberculose en Galicia. 2017-2020

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cruz Ferro, Elena, Ursua Díaz, María Isabel, Taboada Rodríguez, José Antonio, Hervada Vidal, Xurxo

Avaliación e prórroga do Programa galego de prevención e control da tuberculose 2012-2015, cuxos obxectivos e estratexias son necesarios adaptar á situación epidemiolóxica actual da tuberculose en Galicia. Os obxectivos propostos están deseñados para conseguirse ao remate do período de vixencia do programa (2017-2020), Evaluación y prórroga del Programa gallego de prevención y control de la tuberculosis 2012-2015, cuyos objetivos y estrategias son necesarios adaptar a la situación epidemiológica actual de la tuberculosis en Galicia. Los objetivos propuestos están diseñados para conseguirse al final del período de vigencia del programa (2017-2020)Ética, vulnerabilidade e ancianidade : documento de recomendacións, Ética, vulnerabilidad y ancianidad : documento de recomendaciones

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Bugarín González, Rosendo, Cal Purriños, Natalia, Concheiro Guisan, Ana, Conde Cid, Teresa, Díez Lindín, Olivia, Esperón Rodríguez, Irene, Guillén Vilanova, Ana, Hervada Vidal, Xurxo, Lojo Vicente, María Victoria, Ponte García, María, Ramil Fraga, Carmen, Rodríguez Núñez, Antonio, Ruano Raviña, Alberto, Sánchez Radio, Silvia, Seoane Rodríguez, José Antonio, Solloso Blanco, Mª del Carmen, Suárez Berea, Mónica, Valdés Paredes, Alfredo, Vila Iglesias, Isabel

O Consello de Bioética de Galicia ten como misión asesorar á Administración e os profesionais da saúde, promover no ámbito sanitario a formación e a consideración da bioética como criterios de calidade e boa práctica profesional e contribuír á información e ser foro de referencia do debate bioético na sociedade galega. O obxectivo do novo documento estratéxico é dirixir a atención ás posibles situacións de vulnerabilidade das persoas anciás e interpelar os cidadáns, os profesionais e os poderes…, El Consejo de Bioética de Galicia tiene como misión asesorar a la Administración y los profesionales de la salud, promover en el ámbito sanitario la formación y la consideración de la bioética como criterios de calidad y buena práctica profesional y contribuir a la información y ser foro de referencia del debate bioético en la sociedad gallega. El objetivo del nuevo documento estratégico es dirigir la atención a las posibles situaciones de vulnerabilidad de las personas ancianas e interpelar…Proceso asistencial integrado de esclerose lateral amiotrófica, Proceso asistencial integrado de esclerosis lateral amiotrófica

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Antelo Pose, Ana María, Blanco Vázquez, Olga Patricia, Barreiro Mosquera, José Luis, Cantón Blanco, Ana, Castro Vieites, José Luis, Dieguez Varela, Carina, Domínguez Martínez, Damaris, Escobar Lago, May, Fernández Benito, José, Ferro Gómez, Belén, Fraga Bau, Arturo, Garabal, Jessica, García Álvarez, Miguel Anxo, García Estévez, Daniel Apolinar, García Sobrino, Tania, Guijarro del Amo, Mónica, Hermida Porto, Leticia, Lorenzo González, José Ramón, Mederer Hengstl, Susana, Mosteiro Añón, María del Mar, Naveiro Soneira, Jesús Javier, Núñez del Río, Inés, Pardo Fernández, Julio, Perez Sousa, María Celia, Pérez Tenreiro, Marina, Prieto González, José María, Ricoy Gabaldón, Jorge, Tovar Bobo, Margarita, Valiño Lopez, Paz, Zamarrón Sanz, Carlos

O proceso asistencial integrado da esclerose lateral amiotrófica, elaborouse co obxectivo de crear un proceso de traballo común en todas as áreas para facilitar a asistencia sanitaria ás persoas diagnosticadas desta enfermidade. Establécense actuacións como o asesoramento continuo, as consultas en acto único, a coordinación asistencial, tanto entre especialidades como coa atención primaria e a coordinación administrativa do sistema socio sanitario. Neste proceso participaron profesionais das…, El proceso asistencial integrado de la esclerosis lateral amiotrófica, se elaboró con el objetivo de crear un proceso de trabajo común en todas las áreas para facilitar la asistencia sanitaria a las personas diagnosticadas de esta enfermedad. Se establecen actuaciones como el asesoramiento continuo, las consultas en acto único, la coordinación asistencial, tanto entre especialidades como con la atención primaria y la coordinación administrativa del sistema socio sanitario. En este proceso…Plan galego de hospitalización a domicilio. Estratexia HADO 2019-2023, Plan gallego de hospitalización a domicilio. Estrategia HADO 2019-2023

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
ALDONZA TORRES, MARTA, ALONSO PAZ, JORGE, Álvarez Hernández, Manuel, ANDALUZ CORUJO, LUISA VICTORIA, Andión Campos, Eladio, Balea Vázquez, Lucía, Benito García, José Ignacio, Carballada Rico, María del Carmen, Cerqueiro Pereira, Sara, Díaz López, Martín Mario, Fernández Fernández, José Luís, Ferreiro Broz, M.ª del Mar, García Sixto, Montserrat, Gómez Ruíz, Rodrigo, Guerrero Caro, Sandra Milena, Hermida Porto, Leticia, Iglesias Gallego, Marina, LAMELO ALFONSIN, FERNANDO, López Lazcano, Juan, López Triguero, Ángel Ramón, Malfeito Jiménez, Rocío, Martín Rodríguez, M.ª Dolores, Otero Barros, María Teresa, PIÑEIRO DAVILA, SILVIA MARIA, Rodríguez González, Avelino, SANTOS GUERRA, FERNANDO, Suárez Luque, Silvia, Valcarcel Rodríguez, Alba Catalina, Varela Vaamonde, José A, VARELA MEIZOSO, OLIVA, Vila Iglesias, Isabel, VIZOSO GARCIA, AURORA

Documento estratéxico que pretende potenciar e consolidar a hospitalización a domicilio como un modelo asistencial do Servizo Galego de Saúde e garantir o seu desenvolvemento nos próximos seis anos, establecendo criterios homoxéneos de atención coa finalidade de normalizar os modelos asistenciais, carteira de servizos e fluxos de traballo para asegurar una asistencia sanitaria de calidade, Documento estratégico que pretende potenciar y consolidar la hospitalización a domicilio como un modelo asistencial del Servicio Gallego de Salud y garantizar su desarrollo en los próximos seis años, estableciendo criterios homogéneos de atención con la finalidad de normalizar los modelos asistenciales, cartera de servicios y flujos de trabajo para asegurar una asistencia sanitaria de calidadProcedemento de inserción do catéter central de inserción periférica (PICC) en adultos FEMORA. Procedementos de enfermeria: canalización e coidados de vías vasculares, Procedimiento de inserción del catéter central de inserción periférica (PICC) en adultos FEMORA. Procedimientos de enfermería: canalización y cuidados de vías vasculares

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cortés Rey, Noemí, Fuertes Fraile, Mª José, López Ramos, Paloma, Mayo Bazarra, Nieves, Porteiro Sánchez, Manuel, Rodríguez Castaño, Mónica, Vecino Vázquez, Santiago, Vilas Corredoira, Mª Begoña

O programa FEMORA recompila procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas. A protocolización dos coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas vantaxes cabe destacar a redución na diversidade inapropiada da práctica clínica, o que propicia unha atención máis xusta e equitativa aos pacientes. Este procedemento unifica, así mesmo, criterios de actuación que serven de punto de partida para…, El programa FEMORA recopila procedimientos estandarizados, con evidencia científica, para los profesionales del Sergas. La protocolización de los cuidados se conforma como instrumento indispensable de soporte para la práctica clínica. Entre sus numerosas ventajas cabe destacar la reducción en la diversidad inapropiada de la práctica clínica, lo que les propicia una atención más justa y equitativa a los pacientes. Este procedimiento unifica, asimismo, criterios de actuación que sirven de punto…Programa galego para a optimización da terapia nutricional especializada no paciente crítico. Desnutrición Zero

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Alvarado da Torre, Sonia, Bon Bon, Alicia, Cordero Lorenzana, Mº Lourdes, Costas Iriarte, Miriam Mar, Inaraja Bobo, Maria Teresa, Martín Rodríguez, María Dolores, Martínez Olmos, Miguel Ángel, Menor Fernández, Eva María, Otero Barrós, Mª Teresa, Rodríguez Penín, Isaura, Vila Fernández, Dolores

A desnutrición é un problema coñecido nos pacientes hospitalizados, especialmente nos pacientes críticos. A prevalencia no paciente hospitalizado oscila entre un 30 e un 60% e é máis elevada no paciente grave debido á alteración no metabolismo dos diferentes substratos e ao déficit de nutrintes. Obxectivo: diminuír a variabilidade na valoración do risco de malnutrición e optimizar a terapia nutricional especializada (TNE) nos pacientes críticos hospitalizados no Servizo Galego de Saúde,…, La desnutrición es un problema conocido en los pacientes hospitalizados, especialmente en los pacientes críticos. La prevalencia en el paciente hospitalizado oscila entre un 30 y un 60%, siendo más elevada en el paciente grave, debido a la alteración en el metabolismo de los diferentes sustratos y al déficit de nutrientes. Objetivo: disminuir la variabilidad en la valoración del riesgo de malnutrición y optimizar la terapia nutricional especializada (TNE) en los pacientes críticos…Guía práctica de lesións cutáneas asociadas á humidade, Guía práctica de lesiones cutáneas asociadas a la humidad, Practical guide for moisture associated skin damages

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rumbo Prieto, Jose María, Arantón Areosa, Luis, López De los Reyes, Ramón, Vives Rodríguez, Eulalia

A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (Sergas), de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa "Úlceras Fóra" que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase como unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas disponibles para o coidado das persoas con lesións cutáneas asociadas á humidade. segundo a…, A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (Sergas), de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa "Úlceras Fóra" que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase como unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas disponibles para o coidado das persoas con lesións cutáneas asociadas á humidade. segundo a…Guía práctica de úlceras por presión, Practical guide for pressure ulcers

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Souto Fernández, Estela Mª, CALVO PEREZ, ANA ISABEL, Rodríguez Iglesias, Francisco Javier

La presente guía se integra dentro de la Colección de Guías Prácticas de Heridas del Servizo Galego de Saúde, de acuerdo con la estrategia y líneas de acción promovidas a través del Programa Ulceras Fuera que coordina la Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía se conforma como una síntesis de las mejores intervenciones y prácticas preventivas o terapéuticas disponibles para el cuidado de las personas con úlceras pro presión o en riego de padecerlas., A presente guía intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde; de acordo coas estratexias e liñas de acción promovida a través do Programa Úlceras Fóra que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa. Esta guía confórmase coma unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas dispoñibles para o coidado das persoas con úlceras por presión ou con risco de padecelas.Guía de saúde infantil : actividades preventivas e de promoción da saúde en pediatría de atención primaria

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Gil, Rosa María, Blanco Docanto, María, Blanco Iglesias, Orlando, Blanco Pena, Tania Isabel, Cortes Osorio, Beatriz, Cortiñas Menor, Miagrods, Fachal Vázquez, David, Fernández Bustillo, José Manuel, Fernández Trisac, José Luis, García Blanco, María Jesús, García Vicente, Luisa, Lobelle González, Consuelo, López Pérez, Paula, Martínez Lorente, Ana María, Martínez Romero, Mª Dolores, Márquez Riveras, Cristina, Mazaira Castro, José Alfredo, Méndez Bustelo, María José, Nuñez Arias, Daniel, Oliveira Sánchez, Mª Isabel, Otero Requeijo, Miriam, Otero Vidal, Aránzazu, Pons García, Jorge, Rivas Arribas, Lucía, Rodríguez Lombardía, Carmen Amparo, Sampedro Campos, Manuel, Santos Miranda, Eva, Tajes Alonso, María, Triñanes Pego, Yolanda, Varela Reboiras, Lucía, Veiga Rodeiro, Sergio, Vizoso Villares, Ramón

Se trata de una guía de salud infantil dirigida a los profesionales que trabajan en el ámbito de la asistencia sanitaria a los niños y adolescentes en atención primaria del Sistema Público de Salud de Galicia., Trátase dunha guía de saúde infantil dirixida aos profesionais que traballan no ámbito da asistencia sanitaria aos nenos e adolescentes na atención primaria do Sistema Público de Saúde de Galicia.Guía práctica de úlceras do pé diabético. Guía nº3, Guía práctica de úlceras del pié diabético. Guía nº 3

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rosendo Fernández, José Manuel, Pérez Zarauza, María del Carmen

O obxectivo da guía é dispoñer dunhas directrices e/ou criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar accións específicas de prevención, identificación de factores de risco, detección, derivación e tratamento que supoñen as úlceras de pé diabético como problema de saúde. A finalidade é contribuír ao benestar das persoas, reducir a variabilidade terapéutica e incerteza profesional, diminuír a prevalencia e incidencia deste problema de saúde na sociedade; así como conseguir unha…, El objetivo de la guía es disponer de unas directrices y/o criterios estandarizados que sirvan de referencia para realizar acciones específicas de prevención, identificación de factores de riesgo, detección, derivación y tratamiento que suponen las úlceras de pié diabético como problema de salud. La finalidad es contribuir al bienestar de las personas, reducir la variabilidad terapéutica e incertidumbre profesional, disminuir la prevalencia e incidencia de este problema de salud en la sociedad…A maqueta ferroviaria como recurso didáctico: do traballo tecnolóxico ó coñecemento da historia local

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Aguilar Madrazo, Juan

Neste artigo describese unha experiencia na que se pretende unha aproximación práctica a diversos aspectos do coñecemento de materias da educación secundaria obrigatoria de tecnoloxía, xeografía, historia, da plástica, da arte, etc., a través do estudio da xénese, construcción e impacto dunha liña do ferrocarril, como a de Ourense-Vigo (1881) no contorno do instituto, utilizando como soporte a construcción dunha maqueta ferroviaria desta liña ó seu paso pola vila do Porriño., En este artículo se describe una experiencia en la que se pretende una aproximación práctica a diversos aspectos del conocimiento de materias de la educación secundaria obligatoria de tecnología, geografía, histora, de plástica, de arte, etc., a través del estudio de la génesis, construcción e impacto de una línea del ferrocarril, como la de Ourense-Vigo (1881) en el entorno del instituto, utilizanco como soporte la construcción de una maqueta ferroviaria de esta línea a su paso por la villa de…Un cambio de materiais... ¿un cambio máis profundo?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
López, Carlos, Martínez, José A.

Artigo no que se describe a experiencia do uso de materiais de refugallo nas clases de educación física., Artículo en el que se describe la experiencia del uso de materiales de reciclaje en las clases de educación física.Recomendacións para a práctica do exercicio físico en pacientes cardiópatas en idade escolar, Recomendaciones para la práctica de ejercicio físico en pacientes cardiópatas en edad escolar

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cerecedo Fernández, Marta, Fernández Fraga, Fernando, Fernández Santamarina, Inmaculada, Fontenla García, Julio, Fuertes Moure, Ángeles Sara, García Hernández, Irene, Giráldez García, Manuel Avelino, Herrero Hermida, Francisco Javier, Hurtado Taboada, Rosa Mª, Luaces González, José, Martínez Soto, María Isabel, Monteagudo Romero, Josefina, Pérez Pacín, Roberto, Pía Castiñeira, Pablo Antonio, Rey García, Susana, Vázquez Mourelle, Raquel

As cardiopatías conxénitas constitúen o defecto conxénito máis frecuente, e nas últimas décadas asistimos a un importante avance no tratamento das mesmas. Este documento consiste nunha recompilación de recomendacións para a práctica da actividade física, no ámbito escolar galego, para os nenos/as entre 6 e 16 anos, portadores da maioría das cardiopatías conxénitas e familiares., Las cardiopatías congénitas constituyen el defecto congénito más frecuente, y en las últimas décadas asistimos a un importante avance en el tratamiento de las mismas. Este documento consiste en una recopilación de recomendacións para la práctica de la actividade física, en el ámbito escolar gallego, para los niños y niñas entre 6 y 16 años, portadores de la mayoría de las cardiopatías congénitas y familiares.Certame europeo do consumidor novo

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Rivela Machado, Ángeles

Experiencia de educación do consumidor desde un colexcio de educación primaria de Vigo., Experiencia de educación del consumidor desde un colegio de educación primaria de Vigo.Programa galego para a detección da xordeira en período neonatal

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Parente Arias, Pablo

O programa galego para a detección da xordeira no período neonatal, dirixido ós neonatos da nosa comunidade autónoma, ten por obxectivo final evitar as secuelas comunicativas, psicolóxicas e sociolóxicas da xordeira/hipoacusia infantil, mellorando a capacidade de comunicación e adquisición da linguaxe (receptiva e expresiva). Esta publicación recolle o estudio da hipoacusia neonatal, as extratexias de prevención posible e un percorrido polas probas de cribado auditivo utilizadas na actualidade., El programa gallego para la detección de la sordera en el período neonatal, dirigido a los neonatos de nuestra comunidad autónoma, tiene como objetivo final evitar las secuelas comunicativas, psicológicas y sociológicas de la sordera/hipoacusia infantil, mejorando la capacidad de comunicación y adquisición del lenguaje (receptivo y expresivo). Esta publicación recoge el estudio de la hipoacusia neonatal, las estrategias de prevención posible y un recorrido por las pruebas de cribado auditivo…Guía práctica de feridas traumáticas agudas de partes brandas, Guía práctica de heridas traumáticas agudas de partes blandas, A practical guide to acute traumatic soft tissue injuries

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Ameneiro Romero, Laura, Arantón Areosa, Luis, Sanmartin Castrillon, Rocio

A presente Guía Práctica de Feridas traumáticas agudas de partes brandas (Guía Práctica nº8) intégrase dentro da Colección de Guías Prácticas de Feridas do Servizo Galego de Saúde (SERGAS); de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do Programa Úlceras Fóra que coordina a Subdirección Xeral de Xestión Asistencial e Innovación. Esta guía confórmase coma unha síntese das mellores intervencións e prácticas preventivas ou terapéuticas dispoñibles para o coidado das persoas con…, La presente Guía Práctica de Heridas traumáticas agudas de partes blandas (Guía Práctica nº8) se integra dentro de la Colección de Guías Prácticas de Heridas del Servicio Gallego de Salud (SERGAS); de acuerdo con las estrategias y líneas de acción promovidas a través del Programa Úlceras Fuera que coordina la Subdirección General de Gestión Asistencial e Innovación. Esta guía se conforma como una síntesis de las mejores intervenciones y prácticas preventivas o terapéuticas disponibles para el…Plans locais de saúde para unha orientación comunitaria de atención primaria. Bases metodolóxicas para a súa elaboración

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Blanco Lobeiras, Mª Sinda, Rey Liste, Teresa, Pérez Marcos, Mª Belén

O libro recolle as bases metodolóxicas para a elaboración de plans locais de saúde. Pretende ser unha ferramenta de apoio para os equipos de atención primaria que queiran orientar a súa actividade cara a un enfoque comunitario., El libro recoge las bases metodológicas para la elaboración de planes locales de salud. Pretende ser una herramienta de apoyo para los equipos de atención primaria que quieran orientar su actividad hacia un enfoque comunitario.Procedemento de administración de medicación por vía intramuscular FEMORA : procedementos de enfermería: administración de medicación

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez Larrán, María Pilar, Antolín Rodriguez, Rosa María, Flores Fernández, Josefa, Gonzalez Formoso, Clara, Miguélez Blázquez, María Luisa, Rodríguez Graña, Begoña, Soto Davila, María del Carmen, Vázquez Pacheco, Belén, López Meléndez, Concepción

O Programa FEMORA responde a unha iniciativa innovadora coa finalidade de poñer ao alcance de todos os profesionais da saúde diferentes procedementos estandarizados con evidencia científica, realizado por e para os profesionais do Sergas. O procedemento de administración da medicación por vía endovenosa permitirá revisar a técnica para unha correcta actuación, El Programa FEMORA responde a una iniciativa innovadora con la finalidad de poner al alcance de todos los profesionales de la salud diferentes procedimientos estandarizados con evidencia científica, realizado por y para los profesionales del Sergas. El procedimiento de administración de la medicación por vía endovenosa permitirá revisar la técnica para una correcta actuaciónPlan de emerxencias. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Álvarez álvarez, Mónica, Ameijeiras Bouza, Mª Carmen, Barcia Baliñas, María, Barreiro Díaz, Mª Victoria, Caamaño Arcos, Marisol, Caamaño Martínez, María, Castro Paredes, José Mª, Cenoz Osinaga, José Ignacio, Chacón Lista, Juan, Cibrán álvarez, Mª del Mar, Cores Cobas, Camilo, Eiras Tasende, Bruno, Fompedriña Martínez, Manuel, Fontoira Fernández, José C., Freire Tellado, Miguel, García Estraviz, Carlos, González Araujo, Antonia, Iglesias Castro, Miriam, Lareo Porral, Carlos Alberto, López Pérez, Mario, Martín Rodríguez, María Dolores, Medina Trigo, Mª Jesús, Muñoz Agius, Fernando, Pazó Guerrero, Elena, Prado Pico, Corsina, Prados Sande, Carlos, Riplinger Morenza, Gabriela, Rodríguez Barreiro, Susana, Rodríguez Bestilleiro, Ana, Soler Sáez, Pilar, Torres González, Mª Dolores, Varela-Portas Mariño, Jacobo

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é a encargada de proporcionar, desde o momento que ocorre a emerxencia, un control da situación, unha primeira avaliación e unha asistencia sanitaria que logre salvar o maior número de vidas e volver á normalidade o antes posible. Para isto, a actuación sanitaria debe seguir unha metodoloxía perfectamente establecida, xa que as actuacións organizadas son as mellores ferramentas de traballo. Así pois, é necesario posibilitar normas de…, La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 es la encargada de proporcionar, desde el momento en que ocurre la emergencia, un control de la situación, una primera evaluación y una asistencia sanitaria que logre salvar el mayor número de vidas y volver a la normalidad lo antes posible. Para esto, la actuación sanitaria debe seguir una metodología perfectamente establecida, ya que las actuaciones organizadas son las mejores herramientas de trabajo. Así pues, es necesario posibilitar…Sistema de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos Sanitarios Del modelo corporativo de gestión integrada de la calidad del Servicio Gallego de Salud

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Carreras Viñas, Mercedes, Fiuza Barreiro, Belén, García Cepeda, Begoña, Graña Garrido, María isabel, Martín Rodríguez, María Dolores, Pais Iglesias, Beatriz, Rodríguez Pérez, Bárbara, Sobral Fernández, Yolanda

La Subdirección General de Atención al Ciudadano y Calidad, del Servicio Gallego de Salud, en consonancia con la Estrategia Sergas 2014 se propuso como objetivo la creación de un Sistema de Seguridad del paciente y que sirviera como hoja de ruta para la mejora de la seguridad asistencial en todos los centros sanitarios públicos gallegos. El equipo de trabajo de la mencionada Subdirección, desarrolló una labor de recopilación y revisión de documentación partiendo de la bibliografía relevante.…Inmunodeficiencia común variable: características dos pacientes en seguemento nunha consulta especializada de Medicina Interna

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Sesma Sánchez, Pascual, Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina
Inmunodeficiencias primarias: abordaxe integral desde unha consulta especializada.

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Sesma Sánchez, Pascual, Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina
O proceso político e as novas tecnoloxías

Repositorio: RIUR: Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja
Chueca Rodríguez, Ricardo Luis

Las TIC están incidiendo con sus prestaciones en el terreno de los procesos políticos. Los ámbitos parlamentario y electoral son prueba de ello. Se estudian algunos delos efectos que están produciendo en esos campos. Y, en la segunda parte, se establecen los criterios políticos y constitucionales que impiden, por el momento, un mayor desarrollo de las TIC en determinados aspectos., As TIC están incidindo coas súas prestacións no terreo dos procesos políticos. Os ámbitos parlamentario e electoral son proba diso. Estúdanse algún dos efectos que están a producir neses campos. E, na segunda parte, establécense os criterios políticos e constitucionais que impiden, polo momento, un maior desenvolvemento das TIC en determinados aspectosA (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega

Repositorio: RODERIC: Repositorio Institucional de la Universitat de Valéncia
Buján Otero, Patricia, Nogueira Pereira, María Xesús

A partir dunha selección de traducións de textos literarios escritos por mulleres publicadas en diferentes plataformas, estudamos a relación entre xénero e tradución no sistema literario galego. A escolma dos documentos estudados realizouse atendendo á súa representatividade e significación tanto para o feminismo coma para a literatura. Non se trata dun traballo exhaustivo, senón panorámico, en que pretendemos ofrecer unha visión daqueles fenómenos e tendencias que nos parecen máis relevantes., This paper focuses on the relationship between gender and translation in the Galician literary system given a corpus of translations of literary texts written by women and published on different platforms. The selection of the analyzed documents has been made taking into account their representation and significance both for feminism and literature. This is meant to give an overview of those most relevant trends and features., This article is the Galician version of “La (re)escritura de los márgenes. Traducción y género en la literatura gallega” by Patricia Buján Otero & María Xesús Nogueira Pereira. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism., Este estudo encádrase no proxecto de investigación Us and Them: Discourses on Foreignness by Irish and Galician Women Writers (1980-2007), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-08475/FILO) e pola Xunta de Galicia (INCITE 09-204-127-PR).Alén Garabato, Carmen / Brea, Mercedes (ed.) (2018): 'Limba noastră-i o comoară... Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei'. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 336 p.

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

Co presente libro e co outro traballo similar ofrendado a Manuel González González (Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografía lingüística en homenaxe a Manuel González, edición a cargo de Xosé Afonso Álvarez Pérez e Mercedes Brea), os editores manteñen a tradición que a área de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago de Compostela iniciou no ano 1991 co volume de homenaxe ao profesor Constantino García, ao que seguiron os dedicados a Antón Santamarina (2008) e a Mercedes…Marzo, iguarzo. Achega aos refráns mínimos galegos

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

This article is about minimal Galician proverbs. Whether with an explicit or an elided verb, they all retain their paremiological meaning. In the Galician language, we found seventy-eight proverbs with two elements. We analysed and classified these sayings into the following categories: by months of the year (January, February, March, April, May, June, August and September), by moral character (highlighting the proverbs referring to weddings with contempt), by gastronomy and by toponymy. The…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcado galeguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…Nacionalismo galego. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán

O obxectivo da presente Tese de Doutoramento é debullar o desenvolvemento das distintas etapas do nacionalismo galego entre o golpe militar reaccionario de xullo do 1936, e a súa antesala republicana, até a creación dunha nova plataforma política patriótica galega no propio país: a Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). Un período de catro décadas no que distinguimos tres tempos no referido ao tecido patriótico na Galiza e alén mar: un primeiro de desarticulación, un outro de resistencia e…, L'objectiu de la present Tesi de Doctorat és esmicolar el desenvolupament de les diferents etapes del nacionalisme gallec, entre el cop militar reaccionari de juliol del 1936 fins a la creació d'una nova plataforma política patriòtica, la Asemblea Nacional-Popular Galega l'any 1975 (i del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), una vegada desapareguda la figura central de la dictadura que s'obria pas a partir del moviment sediciós: el general Francisco Franco Baamonde (…, This PhD Dissertation focuses on the phases of the development of Galician Nationalism, from the right wing coup d’etat of 1936 and the republican years that preceded it, to the creation of a new patriotic political platform in Galicia, the Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). In this four-decade period three basic moments can be established: desarticulation; resistance, and rearticulation in administrative and political terms. The last phase takes place in the last decade, which starts in…, El objetivo de la presente Tesis de Doctorado es desgranar el desarrollo de las distintas etapas del nacionalismo gallego, entre el golpe militar reaccionario de julio del 1936 hasta la creación de una nueva plataforma política patriótica, la Asemblea Nacional-Popular Galega en el 1975 (y a partir de aquellas de otras realidades organizativas, caso del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), inmediatamente antes de desaparecer la figura central de la dictadura que se abría paso a partir de…Esquemas míticos na narrativa curta de X.L. Méndez Ferrín. A impronta de Hermes a través do macrotexto.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Carreira López, María

A riqueza simbólica da obra de Méndez Ferrín presenta unha serie de particularidades que a fan idónea para acometer sobre ela unha análise transversal e pluridisciplinar: ao tratarse dun autor canónico, a súa produción ten unha gran repercusión na cultura galega, e ademais é un autor que intervén conscientemente na conformación do sistema literario. Adscritos abertamente nunha tradición celta e atlántica, os textos ferrinianos admiten e revelan influencias diversas. O resultado é un macrotexto…, The symbolic richness in Méndez Ferrín's work presents a series of special features that make it ideal material for undertaking a multidisciplinary and cross-sectional analysis: being a canonical author, his work has great repercussions on Galician culture, and he is also an author that consciously participates in shaping the literary system. Openly adhering to a Celtic and Atlantic coast tradition, Ferrín’s texts are receptive to and reveal diverse influences. The result is a macro-text…Ricard Salvat en Portugal: Brecht, Castelao e a sua época e censura

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Iglesias Mira, Antonio

Durante o curso académico de 1968/69, o grupo de teatro universitario Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) contrata como director artístico ao catalán Ricard Salvat. Este era unha figura destacada polo seu traballo coa Escola de Arte Dramàtica Adrià Gual (EADAG) e pola súa vertente como profesor e ensaísta, así como polo seu coñecemento das teses teatrais de Bertolt Brecht. Salvat é contratado para realizar un traballo pedagóxico, cun curso de libre inscrición de historia…, During the 1968/69 academic year, the university theatre group Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) hired the Catalan playwright Ricard Salval as artistic director. He was well-known for his work at the Escola de Arte Dramática Adrià Gual (EADAG), and for his activities as a teacher and essayist. Salvat was hired to teach a free registration course on the history of theatre and coordinate two shows at CITAC. The first show, Brecht+Brecht, represented the most serious…Implicación de los filamentos de actina en la arquitectura, homeostasis y tráfico de salida del aparato de Golgi y estudio de la formación y degradación de un agresoma de actina

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lázaro Diéguez, Francisco

El citoesqueleto de actina es imprescindible para el mantenimiento de la morfología celular, así como para realizar diversas funciones como la movilidad/migración y división celular. En términos generales, este componente del citoesqueleto está constituido por los filamentos de actina o microfilamentos (MFs) y por una serie de proteínas de unión y/o relacionadas con la actina, implicadas en la organización estructural de los MFs y en la regulación de la dinámica de polimerización/…O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: Cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lama López, María Jesús

O DA TESE:<br/><br/>A literatura galega comeza o seu renacer no século XIX nun contexto de reivindicacions nacionalistas que é un eco do movemento que percorre toda Europa dende mediados do século XVIII. Ante a necesidade de xustificar a defensa dunha identidade colectiva diferenciada, imponse o proxecto de recuperar unha historia silenciada e terxiversada dende o grupo hegemónico con intención asimiladora e uniformizadora. Xorde así a través do discurso histórico a postulación da…O ritmo na dramaturxia. Teoría e práctica

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Becerra Arrojo, Afonso

Concluimos que o ritmo é o grao de tensión ou capacidade de suscitar atracción, interese e focalización na recepción, nunha dimensión máis ou menos cognitivoemocional, polos diferentes tipos de accións partiturizadas ou codificadas nunha dramaturxia destinada a un espectáculo teatral (xa sexa nun escenario teatral, xa sexa no escenario da nosa mente). Por tanto, concibimos as accións que se dispoñen nunha dramaturxia como os estímulos que, segundo a súa natureza, materialidade e nivel de…, We conclude that the rhythm is the tension degree or the capacity to rise attraction, interest and focalisation in the reception, in a dimension which is more or less cognitive and emotional, by the different types of encoded or scored actions in a dramaturgy for a theatrical show (either onstage, or on the stage of our minds). Therefore, we conceive the actions which are arranged in a dramaturgy as stimuli that, according to their nature, materiality and level of incidence or appearance-…MENINGITIS BACTERIANA POSTQUIRÚRGICA POR LISTERIA MONOCYTOGENES

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cainzos Romero , Tamara, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Gómez Canosa, Sandra, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina, Bravo Blázquez , Iria
GIARDIASE INTESTINAL, HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE E NEUMONÍA: ALERTA SOBRE A POSIBILIDADE DUNHA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Cainzos Romero , Tamara, Mariño Callejo, Ana Isabel, Sardina Ferreiro, Raquel, Sánchez Trigo, Sabela, Vilariño Maneiro, Laura, Gómez Buela, Inmaculada, García Alén , Daniel, Lijó Carballeda, Cristina, Bravo Blázquez , Iria
Alerta sanitaria por ébola: Actuaciones realizadas en un hospital de referencia

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
del Campo Pérez, Victor Miguel, Lameiro Vilariño, Maria del Carmen, Besteiro Eguia, Ana, Cuevas Raposo, Alejandro, Perez Alvarellos, Luis Alberto
MANTENSE O EFECTO DA CONSULTA MONOGRÁFICA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA MÁIS ALÓ DE 1 ANO DE SEGUIMENTO?

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Ventura Valcarcel, Pablo, Piñeiro Fernandez, Juan Carlos, Cerqueiro González, José Manuel, López Reboiro, Manuel Lorenzo, Romay Lema, Eva María, Suárez Gil, Roi
ENDOCARDITE FÚNXICA NO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE. REVISIÓN EN QUINCE ANOS

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Pérez Carral, Verónica, Fernández Regal, Inés, López Mato, Pablo, González Noya, Amara, Barreiro Rivas, Ana, Latorre Díez, Ana
Sophos: herramienta para medir la producción científica del Servizo Galego de Saúde

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Gutiérrez Couto, Uxía, Cabana Insua, María Teresa, Pazo Martínez, Rosa María, Delgado Rey, Celia
Disuria persistente

Repositorio: RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas
Arévalo Gómez, Ana, Ferreiro Hermida, Tamara, Ramil Frean, Ignacio