Found 6067 result(s)
Found 61 page(s)

Elementos para a descrición e análise da vangarda no final do século XX na Galiza : o grupo Rompente (1975-1983)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Valverde Otero, Alberto

Esta tese de doutoramento pretende nun primeiro momento afondar na historia e análise do grupo poético Rompente, así como no seu contexto social e cultural. A partir deste marco examínase o concepto vangarda e como se desenvolveu no espazo temporal da Transición á democracia e autonomía de Galiza. Desta forma, a dixitalización e establecemento da obra de Rompente en soporte dixital facilitará o posterior estudo e dotará a comunidade investigadora dunha serie de documentos que, en moitos casos…Contribución ao dicionario galego : o léxico do galego de Asturias (LeGA)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Varela Aenlle, Carlos Xesús

En la tesis se investiga el repertorio léxico de la comarca asturiana del Eo-Navia de lengua gallega como contribución al diccionario de la lengua gallega y a su corpus lingüístico. se realiza a través de la recogida de vocabulario mediante informantes y la investigación y cotejo de las fuentes bibliográficas y escritas existentes, además de otras complementarias.Dinámica de carbofurano e metalaxyl en solos dedicados á agricultura intensiva

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Bermudez Couso, Alipio

La agricultura que se ha llevado a cabo en las últimas décadas ha traído consigo un incremento notable en la cantidad y calidad de las cosechas debido al empleo de nuevos cultivos de alto rendimiento, a los avances en la maquinaria agrícola y al uso de plaguicidas en general y de herbicidas y fungicidas en particular. El uso de los plaguicidas fue la evolución más significativa en la agricultura contemporánea, ya que redujeron drásticamente los efectos adversos de enfermedades en plantas y…Estudo da composición fenólica da caste Albariño (Vitis vinifera, L.) na Denominación de Orixe Rías Baixas

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Zamuz Castro, Sol Ángel

Recollemos nesta Memoria o traballo realizado durante catro anos co obxectivo de estudar a composición fenólica dos mostos elaborados coa caste Albariño procedentes de tres subzonas da Denominación de Orixe Rías Baixas (Condado do Tea, O Rosal e Val do Salnés), facendo fincapé nos aspectos metodolóxicos que require un proceso de separación de compostos fenólicos en mostras moi complexas, nas que coexisten un elevado número de compostos con estruturas químicas moi diferentes. Neste sentido, a…, Xunta de Galicia : PGIDIT0 6RAG018E, 07MRU016403PR e PG IDIT07TAL020EEnsaios sobre demanda e impostos sobre a enerxía

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Lopez Otero, Xiral

Esta tese ten como obxectivo explorar as razóns para os impostos sobre a enerxía, o seu papel específico nun contexto internacional onde os recursos enerxéticos están distribuídos de forma non homoxénea, e os problemas efectos económicos e distributivos provocados pola súa introdución, cos conseguintes incrementos de prezos da enerxía, nunha economía desenvolvida como é a española. A tese consta de cinco capítulos, incluíndo unha introdución. O segundo capítulo actúa coma un marco xeral da…, Xunta de Galicia: INCITE08PXIB300207PR, Ministerio de Ciencia e Innovación: ECO200 9-14586-C02-01A Casa da Xuventude de Ourense como experiencia histórica de educación social : 1978-1992

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Brea Castro, Millán

A Casa da Xuventude de Ourense durante os anos 1978 e 1992, converteuse nun referente da mocidade ourensá, orfa, de espazos propios e de procesos de participación reais. Baixo unha proposta da Dirección, encabezada por Benito López Losada, afianzáronse procesos de dinamización culturais e sociais ata ese momento inimaxinables. Dun edificio creado cunha finalidad exclusivamente administrativa, chegou a consolidarse a Educación Social como unha ferramenta dos mozos e mozas para promocionar a…, La Casa da Xuventude de Ourense durante los años 1978 y 1992, se convirtió en un referente de la juventud ourensana, huérfana, de espacios propios y de procesos de participación reales. Bajo una propuesta de la Dirección, encabezada por Benito López Losada, se afianzaron procesos de dinamización culturales y sociales hasta ese momento inimaginables. De un edificio creado con una finalidad exclusivamente administrativa, llegó a consolidarse la Educación Social como una herramienta de los jóvenes…, Between the years 1978 and 1992, the “Casa da Xuventude” in Ourense turned around in a reference for the young people in the city, lacking opportunities to have spaces such as playgrounds or activities to be part of. Under an initiative promoted by the young association management and leading by Benito López Losada, social and cultural movements made true, until that moment, something impossible to believe. A building created entirely in order to be an administrative tool, with the social care…Inserción sociolaboral do alumando con necesidades educativas especiais, Inserción sociolaboral del alumnado con necesidades educativas especiales

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Pérez Rodríguez, Alberto

Nesta investigación abordanse as habilidades e competencias que se traballan co alumnado escolarizado en centros públicos para lograr a inserción social e laboral dos mesmos, En esta investigación se abordan las habilidades y competencias que se trabajan con el alumnado escolarizado en centros públicos para lograr la inserción social y laboral de los mismosA creatividade no proceso de ensino-aprendizaxe de balonmán : estudo comparativo de dous modelos metodolóxicos na iniciación

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Fernández Pérez, Juan Luis

A Creatividade, entendida como "Capacidade de producir respostas orixinais e útiles a calquera problema" é un elemento presente e nas conductas que se desenvolven nos deportes de equipo. A variabilidade nas accións é unha das manifestacións creativas nas que podemos fixar a nosa atención nun partido de balonmán O seu estudo estaría xustificado pola súa relación coa Intelixencia Táctica do xogador, sendo este un dos principais factores de rendemento individuais. Seguindo na liña de…Aplicabilidade do modelo crisp-dm á cirurxía do cancro de pulmón : o problema da idade

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Rivo Vázquez, José Eduardo

O carcinoma broncoxénico é o cancro que máis mata en todo o planeta, tanto no chamado primeiro mundo coma nos países en vías de desenvolvemento. Estímase que nos próximos anos pasará do décimo ó quinto lugar entre toda as causas de morte no planeta. Isto é así aínda cando se trata dunha causa de morte evitable, pois o tabaco considérase responsable do 90 % dos cancros de pulmón. O outro factor imprescindible para explicar a actual epidemia de cancro de pulmón é o incremento da esperanza de vida…Implicacións curriculares e didácticas no ensino das ciencias das concepcións sobre a ciencia e a metodoloxía en alumnado de maxisterio: o traballo por proxectos

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Arias Correa, Azucena

El siglo XXI y sus características imponen retos educativos importantes. El enfoque competencial en la enseñanza es una posible respuesta a algunas características determinantes de estos tiempos. El sistema educativo español adoptó este enfoque competencial en la EI y en la EP así como en la creación del EEES que supondrá que el futuro profesorado desarrolle competencias profesionales docentes. El desarrollo de competencias básicas en EI e EP requiere de un profesorado formado y capaz de usar…, Ministerio de Ciencia e Innovación | Ref. EDU2009-13890-C02-01Produción de nanofibras cerámicas mediante a técnica de fibrado láser

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Dieste Blanco, Oliver

Trátase dunha novidosa técnica para a obtención de nanofibras chamada Laser Spinning. Esta técnica permite obter micro- e nanofribras de materiais que non son fitrábeis por outras técnicas. As fibras producidas son amorfas, de composición homoxénea, e con unha xeometría uniforme, con diámetros que van dende unhas dúcias de nanómetros ate unhas poucas micras. Fronte a outras técnicas existentes, o Laser Spinning permite producir nanofibras a velocidades realmente altas, a partir de material en…A programación infantil na radio de servizo : estudo do caso do PLIS PLAS da Radio Galega, La programación infantil en la radio de servicio : estudio del caso del PLIS PLAS de Radio Galega

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Pereira Rodríguez, Rocío

Estudio de la programación infantil en la radio de servicio, examinando un caso de ámbito gallego. Partimos de la hipótesis del descenso progresivo de los espacios infantiles y de la desatención del niño como oyente en la radio actual. Realizamos una aproximación conceptual a la radio de servicio y abordamos el estudio de los programa infantiles como un servicio de las emisoras que trata de ofrecer contenidos de interesés para la audiencia más amplia. Ofrecemos una revisión descriptiva de la…Introdución da fotografía na arte galega (dende 1980)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Lista Romay, Enrique Jose

A nivel internacional, a fotografía introdúcese definitivamente na Arte a partir dos anos 60 do pasado século, cando algúns artistas do Pop Art e das neovangardas de liña conceptual incorporan prácticas fotográficas diverxentes do canon purista que ata entón se tiña establecido nunha Historia da Fotografía que discorrera (deliberadamente) por un camiño paralelo ó das outras artes plásticas. No contexto galego, este proceso deuse de xeito máis tardío e con particularidades que non poden ser…As bandas de música da comarca do Deza : dimensións artísticas, sociais e pedagóxicas

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Vázquez Gómez, Cristina

A comarca do Deza correspóndese cunha bisbarra pontevedresa que conta cun total de nove bandas de música en poboacións de distintas características. A partir desta realidade, xorde a necesidade de deseñar unhas liñas de investigación que posibiliten verificar e dar respostas a cuestións e hipóteses relacionadas co estudo bandístico. En xeral, a tese está repartida en tres partes onde se aplican diferentes estratexias metodolóxicas: a primeira delas, e máis breve, preséntase como unha…, La comarca del Deza se corresponde con una zona pontevedresa que cuenta con un total de nueve bandas de música en poblaciones de distintas características. Partiendo de esta realidad, surge la necesidad de diseñar unas líneas de investigación que posibiliten verificar y dar respuestas a cuestiones e hipótesis relacionadas con el estudio bandístico. En general, la tesis está repartida en tres partes donde se aplican diferentes estrategias metodológicas: la primera de ellas, y más breve, se…, The region of Deza is a Galician zone in the northeast of Pontevedra. Here, there are nine wind bands in diverse villages. Because of this, there is a need for designed researching lines to verify and give answers to questions and hypotheses related to their study. In general, this doctoral thesis is divided into three parts where different methodological strategies are applied: the first of them, and more brief, contents an approximation so as to study in general terms; in the second part, a…O plan TIC no ensino obligatorio : análise dun lustro

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Añel Cabanelas, María Elena

No ano 2007 publícase na Comunidade Autónoma de Galicia a normativa que obriga os centros educativos a elaborar un Plan de Introdución (para Educación Primaria) e Integración (para a Educación Secundaria) das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. O proceso de implantación deste na provincia de Ourense non foi inmediato senón que, de forma progresiva, foi elaborándose nos seguintes cursos escolares. O obxectivo xeral desta investigación foi aproximarse á realidade actual do Plan TIC nos…O primeiro día de clase no proceso de ensino-aprendizaxe de segundas linguas : a unidade 0

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Novegil Souto, Mónica

Na presente tese quérese pór de manifesto a importancia que ten o primeiro día de clase para o proceso de ensino-aprendizaxe dunha segunda lingua no contexto educativo actual, onde a aprendizaxe autónoma e permanente se perfila como fin última mais tamén como motor dese proceso. A investigación quere chamar a atención sobre a importancia do primeiro encontro, momento especialmente significativo nas relacións humanas e, por outra parte, clave tamén na actualidade debido as novas contornas de…O cine de non ficción no Novo Cinema Galego (2006-2012) : conceptualización, contextos e singularidades

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Martinez Martinez, Maria Isabel

Non cabe dúbida, o documental personifica como ningún outro xénero o grao de inestabilidade do que fai gala nos nosos días a institución cinematográfica. O último auxe do documental, na década dos anos noventa, coincidiu cun marasmo de cambios que están modificando as estruturas convencionais do cinema e o xeito de concibilo. O seu grao de flexibilidade e permeabilidade, fai que o documental se converta na punta do iceberg dunha nova concepción do audiovisual, tanto a nivel de produción como a…"La Oliva" (1856-1857) : un xornal galeguista e progresista na soleira do Rexurdimento

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Martinez Gonzalez, Xurxo

Estudio y análisis del periódico provincialista y progresista titulado “La Oliva” (1856-1857), publicado en Vigo. Nuestra investigación partió desde tres perspectivas científicas: sociología (Agulhon), ciencias de la comunicación (Habermas) y filología (Rexurdimento). De manera transversal incluimos el estudio de la construcción de la identidad gallega. "La Oliva" destacó por ser un periódico muy ligado al Rexurdimento tanto como expresión de un movimiento político como cultural.…Os Caprichos de Goya : estudo formal e narratolóxico dos personaxes e os instantes desde as conclusións de Vladimir Propp, Los Caprichos de Goya : estudio formal y narratológico de los personajes y los instantes desde las conclusiones de Vladimir Propp, Goya's Caprichos : formal and narratological study characters and moments from the findings of Vladimir Propp

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Rodríguez Alonso, Xosé Manuel

Después de una contextualización de la obra de Goya, la investigación se centra los Caprichos, comparándolos con dibujos,otros grabados y pinturas a lo largo de toda la producción goyesca. En los Caprichos atendemos al instante representado, a la anatomía de los personajes y al espacio en que se desarrolla la escena. Estos tres aspectos van siendo estudiados bajo las conclusiones de la obra de Vladimir Propp cuando analiza las constantes en los cuentos populares del folclore. La investigación…Teorías e prácticas da tradución feminista e poscolonial no contexto galego : un percorrido pola ideoloxía

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Reimondez Meilan, Maria

Esta tese fai un percorrido polo concepto da "ideoloxía" tanto na filosofía como en particular nos estudos de tradución para tentar analizar os usos ou silencios que a rodean. A partir de aí utiliza o marco teórico dos feminismos e as teorías poscoloniais para analizar que intereses priman á hora de utilizar "ideoloxía" como desviación dunha norma, como aspecto que a tradutora debe evitar e, unha vez debullado ese marco, pasa a un debate sobre dous estudos concretos. O…Xaquín Marín, innovación e tradición no humor gráfico galego, Xaquín Marín, innovación y tradición en el humor gráfico gallego

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Caballero Wanguemert, Felix Maria

O humor gráfico é unha das grandes achegas de Galicia á cultura universal, con nomes como os de Xosé María Cao ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, por citaren só algúns dos máis afastados no tempo. Porén, non se ten estudado moito, sobre todo desde a Guerra Civil en adiante. Esta tese tenta encher en parte este baleiro, particularmente no que respecta ao periodo desenvolvido a partir de 1970, un dos máis brillantes do xénero en Galicia, que experimentou daquela un rexurdimento despois de…, One of the great contributions to universal culture of Galicia is graphic humor, with names like Xosé María Cao or Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, just to name a couple of the most long lasting over time. However, not a lot of research has been carried on this, especially from the Civil War onwards. In part, this thesis attempts to fill this void, particularly the period after 1970, one of the brightest in the genre in Galicia, when it experienced a resurgence after decades of censorship and…Intervención socioeducativa con menores en protección : itinerarios persoais, académicos e laborais

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Fernández Simo, Jesús Deibe

A presente investigación nace coa pretensión de mellora da intervención socioeducativa con infancia e adolescencia con expediente no Sistema de Protección de Menores. Mocidade, que foi tutelada pola administración durante un mínimo tres anos, aporta a súa propia visión da labor dos diferentes recursos. Establécese un proceso dialóxico que supera a intencionalidade inicial do investigador. A información se obtense mediante grupos de discusión, estudos de caso e relatos de vida. A acción de todo…, La presente investigación nace con la pretensión de mejora de la intervención socioeducativa con infancia y adolescencia con expediente en el Sistema de Protección de Menores. Jóvenes, que fueron tutelados por la administración durante un mínimo tres años, aportan su propia visión de la labor de los diferentes recursos. Se establece un proceso dialógico que sobrepasa la intencionalidad inicial del investigador. La información se obtiene mediante grupos de discusión, estudios de caso y relatos…, This research born with the aim of improving the social and educational intervention with children and adolescents with dossier in Child Protection System. Young people, who were protected by the administration for at least three years, bring their own view of the work of the different resources. A dialogic process that exceeds the original intention of the researcher is established. The information is collected through focus groups, case studies and life stories. The action of the whole system…A tradución da fraseoloxía no xénero textual : manual de instrucións na combinación lingüística alemán-español

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Bujan Otero, Patricia

Este trabajo presenta la elaboración y análisis basados en corpus de un glosario bilingüe unidireccional alemán-español que incluye unidades y construcciones fraseológicas recurrentes en el género textual "manual de instrucciones especializado" para los ámbitos de la seguridad laboral y la responsabilidad de producto. El interés por este género textual y su fraseología viene determinado por las particularidades y problemáticas que estos presentan en cuatro dimensiones: económica,…O repertorio para clarinete e piano de compositores galegos (1947-2010)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Leiva Piñeiro, Asterio

“O repertorio para clarinete e piano de compositores galegos (1947-2010)” é unha tese doutoral cuxo principal obxectivo remite ao afondamento no catálogo de obras concibidas por autores galegos para o dúo camerístico de clarinete e piano, as cales, a teor da variedade estilística e calidade musical que atesouran, eríxense nunha mostra altamente representativa da creación musical en Galicia dende mediados do século XX ata a actualidade. Non obstante, este repertorio específico apenas suscitou…Actitudes, ansiedade e medo á morte e a súa relación cos hábitos tóxicos e sexuais nos adolescentes

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Perdiz Alvarez, Maria Celsa

O interese polo fenómeno da morte remóntase ás orixes do home. En tódalas sociedades humanas a conciencia da morte desempeñou un papel primordial na constitución da mitoloxía, a relixión e a filosofía. A preocupación pola morte ten ocupado un lugar privilexiado entre os mitos, ritos e as actividades creadoras dos homes, pois é o acontecemento universal e irrecusable por excelencia. O estudo da morte no trascurso dos anos deu lugar a súa conceptualización con diversidade de significados…Minutarios notariais de Rodrigo Afonso, Gonzalo Oureiro e Pedro Sánchez de Baeza (Ourense, s. XV)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Gordín Veleiro, Ana María

A tese consiste básicamente na transcripción dos minutarios notariais dos notarios apostólicos do cabido da catedral de Ourense, Rodrigo Afonso, Gonzalo Oureiro e Pedro Sánchez de Baeza, século XV. Un estudo destas características dábanos a oportunidade de coñecer un pouco máis a vida cotiá dos compoñentes dunha institución, que xunto co bispo, ostentaba o poder na sociedade medieval da cidade de Ourense, o cabido. As súas funcións eclesiásticas, señoriais, a relación cos demais estamentos da…Enerxía eólica e medio rural : unha análise aplicada dos impactos socioeconómicos dos parques eólicos no mundo rural galego

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Copena Rodriguez, Damian

A enerxía eólica ten acadado nas últimas décadas grande relevancia en diversos países do planeta. Esta actividade enerxética proporciona, entre outras, melloras ambientais vinculadas coa loita contra o cambio climático, autonomía enerxética para as áreas produtoras e impactos socioeconómicos positivos vinculados cos espazos xeográficos onde se localizan as centrais eólicas. Deste xeito, a obtención de enerxía renovable tense convertido nun obxectivo prioritario na axenda política nos diferentes…Eco-etoloxía de cabaliños do demo con polimorfismo de cor, Eco-etología de caballitos del diablo con polimorfismo de color, Eco-ethology of damselflies with colour polymorphism

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Sanmartin Villar, Iago

Diferentes fenotipos poden ser mantidos dentro dunha mesma poboación coma resultado da presión de diferentes forzas evolutivas así coma de compoñentes poboacionais. O polimorfismo de cor preséntase naquelas especies nas que cada fenotipo mostra patróns de coloración exclusivos ao longo do seu desenvolvemento. Dita variabilidade morfolóxica condiciona o tipo de interaccións entre os individuos da poboación así coma o comportamento de cada morfotipo. Os cabaliños do demo constitúen un modelo…Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Rodriguez Guerra, Alexandre

O presente artigo pretende fixar a lectura dunha anotación marxinal do Cancioneiro da Ajuda. A transcendencia desta corrección marxinal é indiscutible porque podemos estar diante da única grafía <lh> (/ʎ/) entre as anotacións de A contemporáneas á copia. Para realizarmos este traballo achegámonos ás distintas interpretacións dos estudosos, revisamos algunhas reproducións de A e comprobamos tamén o orixinal manuscrito. Concluímos o labor filolóxico coa fixación, coidamos que incuestionable…, Ministerio de Economía y Competitividad, Xunta de GaliciaA pedagoxía de Albino Núñez e a renovación escolar do primeiro tercio do século XX en Galicia

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Maseda Sabucedo, Manuela

Albino Núñez, maestro republicano sobradamente coñecido dentro do panorama educativo ourensán do primeiro terzo de século XX, deixou unha indeleble pegada dentro do mundo do ensino. Albino gozou dun sólido prestixio debido as súas numerosas publicacións, nas que abordou todo tipo de temas educativos, dende a didáctica das materias do curriculum primario da súa época ata os temas de pedagoxía para a preparación das oposicións de maxisterio. Moitos mestres e moitas mestras estanlle moi…, Albino Núñez, mestre republicano sobradamente conocido dentro del panorama educativo ourensano del primero tercio de siglo XX, dejó una imborrable huella dentro del mundo de la enseñanza. Albino disfrutó de uno sólido prestigio debido sus numerosas publicaciones, en las que abordó todo tipo de temas educativos, desde la didáctica de las materias del curriculum primario de su época hasta los temas de pedagogía para la preparación de las oposiciones de magisterio. Muchos maestros y muchas…, Albino Núñez, republican teacher very known inside the educational panorama person from Ourense of the first third of century XX, left an indeleble footprint inside the world of the teaching. Albino It enjoyed of one solid prestige owed his numerous publications, in the that boarded all type of educational subjects, since it didactic of the subjects of the curriculum primary of the his period tie the subjects of pedagogy stop the preparation of the oppositions of maxisterio. A lot of teachers…Análise do perfil morfolóxico da elite de Ximnasia Acrobática en España, Análisis del perfil morfológico de la élite de Gimnasia Acrobática en España, Analysis of the morphological profile of the elite of Acrobatic Gymnastics in Spain

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Taboada Iglesias, Yaiza

O traballo de investigación a desenrolar consiste na elaboración da primeira tese doutoral sobre a Ximnasia Acrobática . Este deporte encóntrase nunha etapa de forte desenvolvemento tanto en número de ximnastas como no nivel. A selección nacional de Ximnasia Acrobática conseguiu meter nas finais do mundial a un trío da categoría senior, sendo estas ximnastas galegas. Galicia posúe o 50% da selección Nacional deste deporte sendo pioneiros xunto coas comunidades autónomas de Andalucía e…, El trabajo de investigación a desarrollar consiste en la elaboración de la primera tesis doctoral sobre la Gimnasia Acrobática. Este deporte se encuentra en una etapa de fuerte desarrollo tanto en número de gimnastas como en el nivel. La selección nacional de Gimnasia acrobática ha conseguido meter en las finales del mundial a un trío sénior , siendo éstas gimnastas gallegas. Galicia tiene el 50% de la selección Nacional de este deporte siendo pioneros junto con las comunidades autónomas de…O mercado medieval na civitas auriense, El mercado medieval en la civitas auriense

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Pascual Carballo, Alberto

A presente investigación ten como obxectivo a análise do mercado medieval na cidade auriense dende o punto de vista da súa regulamentación, tanto no ámbito local e comarcal, como no contexto xeral dunha especie de réxime xurídico de dereito público. Móvese, en consecuencia, este traballo, por un lado, dentro da realidade concreta da comunidade auriense, manifestada nas diversas actividades económicas de intercambio, e, por outro, nun plano xurídico teórico de carácter xeral ou territorial. No…Sentido da vida, afrontamento e intelixencia emocional nos adolescentes galegos, Sentido de la vida, afrontamiento e inteligencia emocional en los adolescentes gallegos

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Macía Couto, Lorena

A razón fundamental para elixir esta temática é a necesidade de coñecer e profundizar cómo os adolescentes viven este período da súa vida, cáles son algúns dos obstáculos que se poden atopar nesta etapa decisiva para a súa vida adulta e, posteriormente, atopar formas de facilitar a aprendizaxe de estilos de vidas e estratexias de afrontamento saudables para a súa vida posterior. Aspectos que deben terse en conta se queremos realizar un proceso de aprendizaxe-ensinanza con calidade. Os…, La razón fundamental para elegir esta temática es la necesidad de conocer y profundizar cómo los adolescentes viven este período de su vida, cuáles son algunos de los obstáculos que se pueden encontrar en esta etapa decisiva para su vida adulta y, posteriormente, encontrar formas de facilitar el aprendizaje de estilos de vida y estrategias de afrontamiento saludable para su vida posterior. Aspectos que deben tenerse en cuenta si queremos realizar un proceso de aprendizaje-enseñanza con calidad…A dirección actoral como disciplina académica : aspectos científicos, empíricos e curriculares da formación en dirección escénica na ESADG (2005-2016), La dirección actoral como disciplina académica : aspectos científicos, empíricos y curriculares de la formación en dirección escénica en la ESADG (2005-2016)

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
González Salgado, Daniel

A finais do século XIX aparece a figura do director de escena no teatro europeo. O seu recoñecemento en España irá parello, nas últimas décadas do século XX, ao proceso de normalización da educación teatral. Esta atopa un punto de inflexión coa promulgación da LOXSE, que equipara os estudos superiores de arte dramática a unha licenciatura universitaria. Coa publicación do RD 754/1992 que regula os ditos estudos, contémplase por primeira vez a creación da Especialidade de Dirección escénica e…Conservación e manexo de Odonatos ameazados : ecoloxia, xenética poboacional e dispersión, Conservación y manejo de Odonatos amenazado s: ecología, genética poblacional y dispersión

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Da Silva Mendez, Genaro

El presente proyecto se centra en tres aspectos principales en torno a la conservación de odonatos. En primer lugar, el conocimiento del estado de cuatro especies de libélulas endémicas del suroeste europeo (con poblaciones en el norte de Marruecos una de ellas), incluyendo filogeografía, genética del paisaje, requerimientos ecológicos y factores limitantes, así como aspectos etológicos que permitan conocer las debilidades y posibles amenazas, a fin de proponer Macromia splendens (Pictet, 1843…Os animais vistos polos galegos : análise das expresións figuradas galegas que retratan o mundo animal

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
González Pereira, Andrea

A linguaxe figurada e os refráns representan un dos moitos axentes condutores a través dos que o ser humano expresa a visión do mundo que o rodea. Esta visión pode adoptar formas moi diversas dependendo do “tipo de mundo” que o home perciba e da época na que este se atope. Así, a fraseoloxía serve de base para coñecer ben un pobo e unha cultura, posto que constitúe un reflexo fiel dos modos de vida de cada lugar. As expresións figuradas que quero analizar neste proxecto son aquelas que se…, El lenguaje figurado y los refranes representan uno de los muchos agentes conductores a través de los cuales el ser humano expresa la visión del mundo que lo rodea. Esta visión puede adoptar formas muy diversas dependiendo del "tipo de mundo" que el hombre perciba y de la época en la que este se encuentre. Así, la fraseología sirve de base para conocer bien un pueblo y una cultura, puesto que constituye un reflejo fiel de los modos de vida de cada lugar. Las expresiones figuradas que…Ontoloxías e tradución biomédica : creación dunha base de coñecemento terminolóxico sobre os erros innatos do metabolismo en francés e español

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Varela Vila, Tamara

A presente tese de doutoramento parte da constatación de que existe a necesidade de crear recursos terminolóxicos avanzados que faciliten o traballo dos tradutores especializados e melloren os resultados obtidos no proceso de documentación no ámbito das ER e, máis concretamente, no grupo dos erros innatos do metabolismo (EIM). Proponse, polo tanto, a creación dun recurso terminolóxico no que se explicite a estrutura conceptual deste ámbito, de modo que o proceso de recuperación da información…Espectáculo e "performance studies" : elementos para a formalización dunha Teoría do Espectáculo e a súa tipoloxía

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Prego Cabeza, Santiago

O principal impulsor dos performance studies, Richard Schechner, inclúe dentro deste paradigma non so todo tipo de espectáculos, artísticos, deportivos ou taurinos, senón tamén ritos sagrados e profanos, fenómenos da vida cotiá como a actividade pública dun médico ou dun vendedor, ou actos terroristas como o ataque ás Torres Xemelgas. A performatividade abrangue por tanto á representación e á presentación. Unha cuestión que se deriva do modelo dos performance studies son as fronteiras borrosas…De Darío a Sofía (1996-2014) : a representación da maternidade nas autoras galegas actuais

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Comesaña Besteiros, Maria

A tese analiza as representacións da maternidade en autoras galegas contemporáneas, establecendo un período de estudo que comprende do ano 1996, data da publicación do Darío a diario de Xela Arias, e o 2014, ano en que sae do prelo a Maternosofía de Inma López Silva. A maternidade nunha cultura patriarcal preséntase sempre como unha encrucillada, un conflito que paira entre os postulados do feminismo da diferenza e o da igualdade, nun marco que entende a vivencia materna como actividade social…Flag airlines : a identidade gráfica das compañías aéreas desde a perspectiva da marca país, Flag airlines : the graphic identity of airlines from a country branding perspective

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Riobó Villanueva, Benedicto, Dafonte Gómez, Alberto

A imaxe dun país é unha suma simplificada dunha longa serie de impresións e percepcións que os públicos teñen sobre el a través de fontes diversas. A xestión estratéxica de márcaa territorio é unha ferramenta para canalizar ese conxunto de asociacións e informacións de modo que conduzan a unha imaxe de país que se converta nun activo, debido a que no mercado global os países e territorios compiten para atraer recursos. Dentro do amplo conxunto de dimensións que conforman unha marca territorio,…, The image of a country is a simplified sum of a long series of impressions and perceptions of the public from diverse sources. Since countries and territories compete to attract resources in the global market, the strategic management of the territory brand is a tool to channel this set of associations and information in order to lead the country image to become an asset. Within the broad set of dimensions that shape a brand territory, companies play a prominent role in transmitting values to…Análise descritiva-interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporal, Análisis descriptivo-interpretativo sobre el impacto de las pantallas de visualización de datos (PVD) en la postura corporal, Descriptive-interpretative analysis on the impact of visual display terminals (VDT) in body posture

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
García Remeseiro, Tania

Fundamentación: Os traballadores de oficina pasan moito tempo diante dunha pantalla durante as horas de traballo. A relación entre a postura durante o traballo co ordenador e a dor de pescozo segue sendo discutible. Malia que algúns investigadores afirman unha diferenza significativa na postura da cabeza entre os pacientes con dor e sen dor cervical, aínda non están claras as relacións existentes na literatura científica. Obxectivo: Descubrir a relación existente entre a dor de pescozo e a…, Fundamentación: Los trabajadores de oficina pasan un largo período de tiempo delante de una pantalla durante las horas de trabajo. La relación entre la postura durante el trabajo con el ordenador y el dolor de cuello sigue siendo discutible. A pesar de que algunos investigadores afirman una diferencia significativa en la postura de la cabeza entre los pacientes con dolor y sin dolor cervical, todavía no están claras las relaciones existentes en la literatura científica. Objetivo: Descubrir la…, Foundation: Office workers spend a long period of time in front of of a screen during work hours. The relationship between posture during Work with the computer and neck pain is still debatable. Although some researchers claim a significant difference in head posture between patients with pain and without cervical pain, relationships are still not clear existing in the scientific literature. Objective: Discover the relationship between neck pain and inadequate posture in the head, the cervico-…, Xunta de Galicia. Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C). PRE/2013/405"Globalización, competencia e deslocalización" : perspectivas dende Galicia

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
García Vázquez, José Manuel, López Facal, Xan, Vázquez Vicente, Xosé Henrique, Lago Peñas, Manuel, Lago Peñas, Santiago

Fortalezas, debilidades e estratexias para a economía galega do século XXITerritorios innovadores : diagnose dos índices I+D+i en Galicia

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
García Vázquez, José Manuel, Prada Blanco, Albino, Quintás Corredoira, María de los Ángeles

Indicadores dos sistemas de I+D+i e diagnóstico para GaliciaActas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral : Vigo, 13-15 de xuño de 2018

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Varios

O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), celebrado na Universidade de Vigo en xuño de 2018, tivo como un dos seus obxectivos identificar as liñas de investigación, as perspectivas teóricas e os deseños metodolóxicos polos que transcorre a lingüística actual. O programa sobre o que se desenvolveu o evento logrou congregar un relevante número de achegas de persoas procedentes de xeografías moi diversas, en forma de pósteres, comunicacións, conferencias plenarias e paneis…A historia das ciencias no desenvolvemento de competencias científicas : unha perspectiva socioconstrutivista e de xénero, La historia de las ciencias en el desarrollo de competencias científicas : una perspectiva socioconstructivista y de género, The history of science in the development of scientific competences : a social perspective and gender

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Serralle Marzoa, Jose Francisco

A formación universitaria das futuras persoas docentes, para todas as etapas educativas de infantil, de primaria e de secundaria, realízase sobre un alumnado que xa ten recibido unha cualificación científica na súa educación regrada na escola, no colexio e no instituto, no seu tránsito polas sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos traballos de investigación poñen de manifesto, con carácter xeral, que a ensinanza nas etapas de educación primaria e de secundaria…, La formación universitaria de las futuras personas docentes, para todas las etapas educativas de infantil, de primaria y de secundaria, se realiza sobre un alumnado que ya ha recibido una cualificación científica en su educación reglada en la escuela, el colegio y el instituto, en su tránsito por las sucesivas etapas educativas de primaria e de secundaria. Numerosos trabajos de investigación ponen de manifiesto, con carácter general, que la enseñanza en las etapas de educación primaria y de…, University education of future teachers, for all educational stages infant, primary and secondary, is performed on a students who has already received a scientific qualification in their formal education at school, at college and at high school, by their pass through successive levels of primary and secondary education. Many research show, in general, that teaching in the stages of primary and secondary is made with a view and a very formal treatment, too declarative scientific content, or…O semanario pontevedrés "Litoral" e a autonomía do campo literario galego, El semanario pontevedrés "Litoral" y la autonomía del campo literario gallego, "Litoral" : Pontevedra's weekly journal and the autonomy in Galician's literary field

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Acuña Trabazo, Ana

Este artigo pretende poñer en valor a publicación periódica pontevedresa Litoral. Por unha banda, intentamos mostrar como este semanario exemplificou nas súas páxinas a loita pola autonomía do campo literario galego e, por outra, reproducimos as entrevistas que o xornal lles preparou a Valentín Paz Andrade e a Celso Emilio Ferreiro., Este artículo pretende poner en valor la publicación periódica pontevedresa "Litoral". Por una parte, intentamos mostrar como este semanario ejemplificó en sus páginas la lucha por la autonomía del campo literario gallego y, por otra, reproducimos las entrevistas que el periódico les preparó a Valentín Paz Andrade y a Celso Emilio Ferreiro., This article pretends to give value to Pontevedra periodic publication "Litoral". On one side we try to show how this weekly journal exemplified in its pages the fight for the autonomy in Galician’s literary filed, and on the other side we reproduce the interviews the Journal gave to Valentin Paz Andrade and to Celso Emilio Ferreiro.Achegamento aos grupos de galegos en Madrid durante os primeiros trinta anos do século XX : a Mocedade Céltiga, An approach to the Galician groups in Madrid during the first thirty years of the 20th century : the so-called “Mocedade Céltiga”

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Acuña Trabazo, Ana

Nesta exposición profundarase nun grupo de galegos en Madrid que, baixo diferentes nomes (Xuventude Céltiga, Irmandade Céltiga de Madrid, Mocedade Céltiga, Delegación da Irmandade Nazonalista Galega) e arredor de Fermín Penzol, se desenvolveu entre 1919 e 1926., This study will be centered on a group of Galicians formed around the figure of Fermín Penzol. This group, which adopted different names (Xuventude Céltiga, Irmandade Céltiga de Madrid, Mocedade Céltiga, Delegación da Irmandade Nazonalista Galega), existed from 1919 to 1926., En esta exposición se profundizará en un grupo de gallegos en Madrid que, bajo diferentes nombres (Xuventude Céltiga, Irmandade Céltiga de Madrid, Mocedade Céltiga, Delegación da Irmandade Nazonalista Galega) y alrededor de Fermín Penzol, se desarrolló entre 1919 y 1926., Ministerio de Economía y Competitividad de España, Fondos FEDER | Ref. FFI 2012-35872"Sempre e mais despois" : no centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó, "Sempre e mais despois" : en el centenario del nacimiento de Raimundo García Domínguez, Borobó, "Sempre e mais despois" : the centenary of Borobó’s (Raimundo García Domínguez) birth

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Acuña Trabazo, Ana

Este artigo céntrarase na obra literaria menos coñecida do xornalista Borobó: a poesía, o teatro e a narrativa en galego. Previamente rastrexaremos a presenza de Borobó na revista "Madrygal" e, ademais, abordaremos a relación do madrigalego cos máis novos que asistían ao faladoiro do Café Comercial., Este artículo se centrará en la obra literaria menos conocida del periodista Borobó: la poesía, el teatro y la narrativa en gallego. Previamente rastrearemos la presencia de Borobó en la revista "Madrygal" y, además, abordaremos la relación del “madrigalego” con los más jóvenes que asistían a la tertulia del Café Comercial., This article focuses on Borobó’s lesser-known works in poetry, theatre, and narrative in Galician. Firstly, we shall look for traces of Mr. Borobó’s presence in the Magazine "Madrygal", and then we shall deal with the relationship between this “madrigalego” and the young people that regularly met at the Café Comercial., Ministerio de Economía y Competitividad de España | Ref. FEM 2015-66937Camiños de ida e volta : a emigración herdada, Caminos de ida y vuelta: la emigración heredada, Roads leading out and in : the legacy of immigration

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Acuña Trabazo, Ana, Márquez Rodríguez, María Luísa, Dourado Campos, María Xosé

“Camiños de ida e volta”, nacido no IES Luís Seoane de Pontevedra servindo como ponte con Cuba (A Habana, Santa Clara) e Arxentina (Bos Aires, Río Ceballos, Capilla del Monte, Córdoba), surxiu co obxectivo de dar resposta ao desarraigo dun grupo de estudantes arrincados polos seus pais do seu país e das súas escolas e traídos a Galiza, unha terra para eles coñecida a través dos recordos dos seus avós e pola súa participación en eventos dos centros galegos aos que acudían en comunidade, aínda…, “Caminos de ida y vuelta”, nacido en el IES Luís Seoane de Pontevedra sirviendo como puente con Cuba (La Habana, Santa Clara) y Argentina (Buenos Aires, Río Ceballos, Capilla del Monte, Córdoba), surgió con el objetivo de dar respuesta al desarraigo de un grupo de estudiantes arrancados por sus padres de su país y de sus escuelas y traídos a Galicia, un territorio conocido por ellos a través de los recuerdos de sus abuelos y a través de los centros gallegos a los que acudían sus familias,…, “Camiños de ida e volta” has its origins in Luis Seoane high school and it bridges the gap between Cuba (La Habana, Santa Clara) and Argentina (Buenos Aires, Río Ceballos, Capilla del Monte, Córdoba). It was born with the objective of giving answer to the alienation of a group of students who were once forced by their parents to leave their countries and school and were brought to Galicia. Galicia is for them a familiar land, for their grandparents’ memories and their involvement in the…A obriga do contratista público de indemnizar por danos a terceiros : análise, fundamentos e crítica nos diferentes niveis institucionais do estado complexo, con especial referencia ao nivel xudicial

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Parajó Calvo, Margarita

O Dereito positivo recolle a obrigación do contratista público de indemnizar os danos que sufran os terceiros, pero na práctica esta regra non é pacíficamente aplicada. Para analizar esta complexa realidade realízase unha análise nos diferentes niveis institucionais, atendendo á organización territorial do Estado e reflectindo particularmente a situación en Galicia. Unha vez encadrado o obxecto de estudo, analízase a cuestión a nivel lexislativo dende unha perspectiva evolutiva e…Elites políticas e poder local na Galicia urbana (1939-1951), Élites políticas y poder local en la Galicia Urbana, Urban Elites and Local Politics in Galicia's Cities

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Presas Sobrado, Adrián

Dentro dos estudos sobre a ditadura franquista, este proxecto de investigación relacionase coa construción institucional da ditadura a nivel local. Os estudos sobre a represión ditatorial en todos os seus niveis veñen sendo abundantes. A aplicación de metodoloxías anovadoras, a adaptación de teorías sociolóxicas relacionadas coa violencia, ou a necesidade do exercicio da recuperación da «memoria histórica», teñen botado á luz relatos e historias que consolidan a idea do violento inicio do…, En los estudios sobre la dictadura franquista, este proyecto de investigación se relaciona con la construcción institucional de la dictadura a nivel local. Los estudios sobre la represión dictatorial en todos los niveles han sido abundantes. La aplicación de metodologías innovadoras, la adaptación de teorías sociológicas relacionadas con la violencia, o la necesidad del ejercicio de la recuperación de la «memoria histórica», han arrojado relatos e historias que consolidan la idea del violento…, In the studies about Franco dictatorship, this research project relates to the institutional construction of the dictatorship in the local sphere. Studies of dictatorial repression, at all levels have been abundant. The application of innovative methodologies, the adaptation of sociological theories related to violence, or the need for recover the «historical memory», have produced works and papers that consolidate the idea of the violent start of the dictatorial General Franco’s regime. In a…Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial : implicacións para o deseño dun programa formativo., Estudio sobre la formación del profesorado de Educación Secundaria para el desempeño de la acción tutorial : implicaciones para el diseño de un programa formativo., Study of Secondary teacher´s training in mentoring action : implications for a training program design

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Calleja Barcia, Iria

Objetivo general: Determinar la formación y conocimientos del profesorado de Educación Secundaria en relación con la acción tutorial con la finalidad de diseñar y evaluar programas formativos ad hoc que impliquen una mejora en el desempeño profesional de esta tarea académica así como descubrir las dificultades y recursos en la implementación de los planes de acción tutorial en los centros., The global aim of these study is to determinate the Secondary teacher´s knowledge and training, specially the one related to the tutoring action. The final objective is to design and evaluate teaching programs to develop this teaching work and to discover dificulties and resources in tutoring action planning introduction in teaching institutions, Obxectivo xeral: Determinar a formación e coñecementos do profesorado de Educación Secundaria en relación ca acción titorial, ca finalidade de deseñar e avaliar programas formativos ad hoc que impliquen unha mellora no desempeño profesional desta tarea académica así como descubrir as dificultades e recursos na implementación dos plans de acción titorial nos centros.Educación, sustentabilidade e xénero: un achegamento didáctico ao cambio global oceánico mediante as TIC., Educación, sustentabilidad y género: un acercamiento didáctico al cambio global oceánico mediante las TIC., Education, sustainability and gender: a didactic approach to ocean global change through ICT

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Lorenzo Rial, María Asunción

Partindo dun centro de interese, o cambio ambiental global, preténdese desenvolver competencias docentes en profesorado de Educación Primaria en formación inicial, prestando atención especial ás tecnocientíficas. A tal fin, buscaranse sinerxías entre a educación para a sustentabilidade (ES), con perspectiva de xénero, a educación científica (EC) e as ciencias do mar (CM), encamiñadas á adquisición dunha cultura científica que contribúa a conseguir unha sociedade rexida polos principios de…, A partir de un centro de interés, el cambio ambiental global, se pretende desarrollar competencias docentes en profesorado de Educación Primaria en formación inicial, prestando atención especial a las tecnocientíficas. La tal fin, se buscarán sinergias entre la educación para la sustentabilidad (ES), con perspectiva de género, la educación científica (EC) y las ciencias del mar (CM), encaminadas a la adquisición de una cultura científica que contribuya a conseguir una sociedad regida polos…, Starting from a center of interest, global environmental change, is to develop teaching skills in primary education teachers in initial formation, paying particular attention to the techno-scientific. To this end, synergies between education for sustainability will be sought (ES), with a gender perspective (PG), science education (CE) and marine science (CM), aimed at the acquisition of a scientific culture that contributes to achieve a society governed poles principles of fairness and gender…Palabras Secretas de Ana Lois

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Acuña Trabazo, Ana

Cando se fala do traballo as mulleres, non se pode esquecer o coidado da saúde. En efecto, as tarefas que teñen que ver coas necesidades afectivas e co mantemento da vida son realizadas principalmente polo colectivo feminino e carecen de recoñecemento social e de estudo. Unha excepción é o proxecto documental da xornalista Ana Lois, denominado Palabras Secretas, e que re-cupera a medicina tradicional galega, Proxecto de investigación “Eco-ficcións: Discursos emerxentes sobre muller e natureza en Galicia e Irlanda” (Ministerio de Economía y Competitividad- FEDER: FEM2015-66937-P Excelencia 2015).A vida na escola. Das narrativas autobiográficas á realidade escolar

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
González Vaillo, María Isabel

Esta investigación de corte cualitativo baséase no estudo dos escritos de 100 narradores sobre as súas lembranzas escolares en centros educativos de Galicia, entre os anos 1949 e 2008. Os relatores comparten unha mesma formación pedagóxica: todos eles son mestres por titulación (uns en servizo activo e outros non) no momento de escribir as súas narrativas. O tratamento de datos realizouse co programa informático AQUAD 6. A través dos testemuños escritos dos implicados, persoas anónimas que…, Esta investigación de corte cualitativo se basa en el estudio de los escritos de 100 narradores sobre sus recuerdos escolares en centros educativos de Galicia, entre los años 1949 y 2008. Los relatores comparten una misma formación pedagógica: todos ellos son maestros por titulación (unos en servizo activo y otros no) en el momento de escribir sus narrativas. El tratamiento de datos se llevó a cabo con el programa informático AQUAD 6. A través de los testimonios escritos de los implicados,…, This qualitative research is based on the study of the writings of 100 narrators about their school memories in Galician schools, between 1949 and 2008. The narrators share the same pedagogical training: they are qualified teachers (on active service or not) at the time of writing their narratives. The data analysis was carried out with AQUAD 6 software. Through the written testimonies of anonymous people involved, this research aims to increase awareness of what is happening in the school…A ideoloxía na para/tradución e nos transvases de información: análise da situación da prensa en galego, La ideología en la para/tradución y en los trasvases de información: análisis de la situación de la prensa en gallego, Ideology on para/translation and information transfers: Analysis of the situation of the press in Galician language

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Duarte Collazo, Silvia

A presente tese céntrase no estudo das manipulacións ideolóxicas que sofre a información na prensa. A motivación de propoñernos estudar e traballar co intercambio de información entre diferentes culturas lévanos, xa que logo, non só a querermos analizar como se reinterpreta e traslada unha mesma información a distintas culturas, isto é, como se paratraduce a información, senón tamén a estudar de preto a situación particular do galego. A través dunha simple comparación física entre xornais…, La presente tesis se centra en el estudio de las manipulaciones ideológicas que sufre la información en la prensa. La motivación de proponernos estudiar y trabajar con el intercambio de información entre diferentes culturas nos lleva, pues, no solo a querer analizar cómo se reinterpreta y traslada una misma información a distintas culturas, es decir, cómo se paratraduce la información, sino también a estudiar de cerca la situación particular del gallego. A través de una simple comparación…, The present dissertation focuses on the study of the ideological manipulations that the information in the press experiences. Our motivation to study and work on the exchange of information between different cultures makes us not only wanting to analyze how the same information is to be reinterpreted and translated into different cultures, that is, how the information is (para)translated, but also to study closely the particular situation of Galician. Through a simple physical comparison…A mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación., La mitología gallega relacionada con el agua. Análisis de contenido y aprovechamiento como recurso en educación., Galician mythology related to wáter: Content analysis and use as an educational tool.

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Adalid Rodríguez, Rafael José

Partiremos do encadramento da transmisión oral dentro do patrimonio cultural inmaterial establecido pola UNESCO, posibilitando o estudo teórico sobre os contos, lendas e mitos transmitidos de forma oral e analizando as características e as perdas que se reflicte nela. Nesta tese indagarase sobre as crenzas, misticismo e supersticións dos elementos da natureza, mostrando especial atención á auga da que se recollerán historias e identificaranse os personaxes mitolóxicos, cos que se establecerán…, Partiremos del encuadramiento de la transmisión oral dentro del patrimonio cultural inmaterial establecido por la UNESCO, posibilitando el estudio teórico sobre los cuentos, leyendas y mitos transmitidos de forma oral y analizando las características y las pérdidas que en ella se reflejan. En esta tesis indagaremos sobre las creencias, misticismo y supersticiones de los elementos de la naturaleza, mostrando especial atención al agua, de la que recogeremos historias e identificaremos los…, We will start from the framing of oral tradition within the Intangible Cultural Heritage established by UNESCO, enabling the theoretical study of tales, legends and myths transmitted verbally and analysing the characteristics and losses reflected in it. The aim of this thesis is to investigate beliefs, superstitions and the mysticism of different natural elements, showing special attention to water. Related to it, several stories are going to be collected and mythological characters identified…Realidade aumentada e educación: unha investigación sobre as súas posibilidades educativas, Realidad aumentada y educación: una investigación sobre sus posibilidades educativas, Aumented reality and education: a research on its educational possibilities

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Vasallo Barrueco, Noa

Son diversos os estudos que avalan que,a través das novas tecnoloxías e a realidade aumentada, os suxeitos melloran a súa aprendizaxe e motivación cara os diferentes retos educativos plantexados. Para isto planificamos unha investigación con metodoloxía cualitativa descritiva na que realizaremos un estudo de caso único durante o curso académico 2017-2018 nun colexio da provincia de Ourense. Para a recollida de datos empregaremos: grupos de discusión tanto de profesorado coma de alumnado,…, Existen varios estudios que respaldan que, a través de las nuevas tecnologías y la realidad aumentada, los sujetos mejoran su aprendizaje y motivación hacia los diferentes desafíos educativos planteados. Para ello, planificamos una investigación con metodología descriptiva cualitativa en la que realizaremos un estudio de caso único durante el año académico 2017-2018 en una escuela de la provincia de Ourense. Para la recolección de datos utilizaremos: grupos de discusión de docentes y…, There are several studies that support that, through new technologies and augmented reality, subjects improve their learning and motivation towards the different educational challenges posed. To do this, we plan a research with qualitative descriptive methodology in which we will conduct a unique case study during the academic year 2017-2018 in a school in the province of Ourense. For the collection of data we will use: discussion groups of teachers and students, registration of field notes…Dragal e a reafirmación da identidade

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Mociño González, Maria Isabel

Comézase facendo unha achega á tendencia na narrativa xuvenil galega na que se recrean elementos de carácter identitario. A seguir descríbense algunhas das características da serie Dragal, de Elena Gallego Abad, considerada unha novela de aprendizaxe na que corren parellas a construción da identidade individual e a descuberta da colectiva. Destácanse como elementos recorrentes a relevancia dos monumentos e lugares emblemáticos, as lendas e tradicións galegas e os símbolos empregados pola autora.María Victoria Moreno: compromiso e conciencia cívica dunha muller adiantada ao seu tempo

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Mociño González, Maria Isabel

Este artigo achégase á traxectoria vital e creativa de María Victoria Moreno como cidadá comprometida e coherente. O seu labor multifacético a prol da cultura galega demostra que estamos ante unha activa axente cultural, en ocasións adiantada ao seu tempo. A través das súas obras e da súa acción social revélanse camiños ata entón inexplorados, nos que demostrou ser plenamente consciente da relevancia do seu traballo e das necesidades que observaba ao seu redor. Detémonos aquí en catro dos seus…O traballo das mulleres na LIX: o rural e o mar en tres obras pioneiras

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Mociño González, Maria Isabel

Neste traballo analízase cómo se representou (ou silenciou) o traballo das mulleres no agro e no mar. Faise a través de, fundamentalmente, tres obras pioneiras que se publicaron dirixidas á infancia e xuventude: Memorias dun neno labrego (1961, 1968), de Xosé Neira Vilas; Mar adiante (1973), de María Victoria Moreno; e O segredo da Pedra Figueira (1985), de María Xosé Queizán. Son obras publicadas na fase de constitución do sistema literario que abriron vías ata o de entón inexploradas ou pouco…Cortesía, lingua e imaxe. Estratexias lingüísticas e actos directivos en galego

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Fernández López, Xemma

Esta tese ten como obxecto de estudo o coñecemento metapragmático dos/as galegos/as respecto do funcionamento da cortesía lingüística a partir da selección das estratexias lingüísticas utilizadas na codificación da competencia pragmática en lingua galega. A través de cuestionarios de hábitos lingüísticos achegámonos, por un lado, ao que os/as falantes galegos/as pensan sobre a cortesía, a ¿boa educación¿, o respecto e o seu estilo comunicativo; e por outro, ao xeito de resolver situacións nas…Uso dos recursos TIC no contexto de ensino-aprendizaxe: un eixe na motivación docente, Uso de los recursos TIC en el contexto de enseñanza-aprendezaje: un eje en la motivación docente, Use of TIC resources in the context of teaching-learning: a teaching motivation axis

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Moreira Fontán, Eva

A influencia das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) no pro-fesorado é un fenómeno amplamente estudado desde a perspectiva do seu uso nas aulas, da súa integración como recurso no proceso de ensino-aprendizaxe e desde a competen-cia dixital que se require para sentirse capacitado e implementalo nas programacións didácticas e curriculares do ensino. Pero este traballo enfócao desde a influencia que exercen as TIC na motivación e implicación do profesorado. Na primeira parte deste…, The influence of Information and Communication Technology (ICT) on the teaching staff is widely studied from the perspective of its use in the classroom, its inte-gration as a resource in the teaching-learning process, and the digital competence re-quired to be qualified to introduce it in the didactic and curricular teaching programme. Nevertheless, this work gives an approach from the impact of ICT on the teachers’ mo-tivation and involvement. The first part of this work deals with the…Libro-obxecto e xénero: Estudos ao redor do libro infantil como artefacto

Repositorio: Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Ramos, Ana Margarida, Tabernero, Rosa, Pereira, Cláudia Sousa, Agrelo Costas, Maria Eulalia, Mociño González, Maria Isabel, Silva, Sara Reis Da, Roig Rechou, Blanca Ana, Mejuto, Eva, Debus, Eliane, Pozzobon Spengler, Maria Laura, Sanchez Vera, Lourdes, Navas, Diana, Senís, Juan, Rodrigues, Carina, Franco Vázquez, Carmen, Neira Rodríguez, Marta, Calvo Valios, Virginia, Cortizas Varela, Olalla, Freire Pérez, Estrella

Reúnense neste volume catorce estudos que abordan diferentes modalidades do libro-obxecto, as súas características e potencialidades para a lectura, determinadas fundamentalmente pola materialidade. Neles préstase especial atención ao papel creativo das mulleres e á súa representación nestas obras, dado que o seu emprego temperán contribúe á construción de imaxinarios e á socialización dos máis novos, ao transmitir valores e usos da comunidade e favorecer a interiorización do coñecemento.Nacionalismo galego. Desarticulación, resistencia e rearticulación (1936-1975)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán

O obxectivo da presente Tese de Doutoramento é debullar o desenvolvemento das distintas etapas do nacionalismo galego entre o golpe militar reaccionario de xullo do 1936, e a súa antesala republicana, até a creación dunha nova plataforma política patriótica galega no propio país: a Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). Un período de catro décadas no que distinguimos tres tempos no referido ao tecido patriótico na Galiza e alén mar: un primeiro de desarticulación, un outro de resistencia e…, L'objectiu de la present Tesi de Doctorat és esmicolar el desenvolupament de les diferents etapes del nacionalisme gallec, entre el cop militar reaccionari de juliol del 1936 fins a la creació d'una nova plataforma política patriòtica, la Asemblea Nacional-Popular Galega l'any 1975 (i del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), una vegada desapareguda la figura central de la dictadura que s'obria pas a partir del moviment sediciós: el general Francisco Franco Baamonde (…, This PhD Dissertation focuses on the phases of the development of Galician Nationalism, from the right wing coup d’etat of 1936 and the republican years that preceded it, to the creation of a new patriotic political platform in Galicia, the Asemblea Nacional-Popular Galega (AN-PG). In this four-decade period three basic moments can be established: desarticulation; resistance, and rearticulation in administrative and political terms. The last phase takes place in the last decade, which starts in…, El objetivo de la presente Tesis de Doctorado es desgranar el desarrollo de las distintas etapas del nacionalismo gallego, entre el golpe militar reaccionario de julio del 1936 hasta la creación de una nueva plataforma política patriótica, la Asemblea Nacional-Popular Galega en el 1975 (y a partir de aquellas de otras realidades organizativas, caso del Bloque Nacional-Popular Galego en el 1977), inmediatamente antes de desaparecer la figura central de la dictadura que se abría paso a partir de…O ritmo na dramaturxia. Teoría e práctica

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Becerra Arrojo, Afonso

Concluimos que o ritmo é o grao de tensión ou capacidade de suscitar atracción, interese e focalización na recepción, nunha dimensión máis ou menos cognitivoemocional, polos diferentes tipos de accións partiturizadas ou codificadas nunha dramaturxia destinada a un espectáculo teatral (xa sexa nun escenario teatral, xa sexa no escenario da nosa mente). Por tanto, concibimos as accións que se dispoñen nunha dramaturxia como os estímulos que, segundo a súa natureza, materialidade e nivel de…, We conclude that the rhythm is the tension degree or the capacity to rise attraction, interest and focalisation in the reception, in a dimension which is more or less cognitive and emotional, by the different types of encoded or scored actions in a dramaturgy for a theatrical show (either onstage, or on the stage of our minds). Therefore, we conceive the actions which are arranged in a dramaturgy as stimuli that, according to their nature, materiality and level of incidence or appearance-…Implicación de los filamentos de actina en la arquitectura, homeostasis y tráfico de salida del aparato de Golgi y estudio de la formación y degradación de un agresoma de actina

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lázaro Diéguez, Francisco

El citoesqueleto de actina es imprescindible para el mantenimiento de la morfología celular, así como para realizar diversas funciones como la movilidad/migración y división celular. En términos generales, este componente del citoesqueleto está constituido por los filamentos de actina o microfilamentos (MFs) y por una serie de proteínas de unión y/o relacionadas con la actina, implicadas en la organización estructural de los MFs y en la regulación de la dinámica de polimerización/…O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: Cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lama López, María Jesús

O DA TESE:<br/><br/>A literatura galega comeza o seu renacer no século XIX nun contexto de reivindicacions nacionalistas que é un eco do movemento que percorre toda Europa dende mediados do século XVIII. Ante a necesidade de xustificar a defensa dunha identidade colectiva diferenciada, imponse o proxecto de recuperar unha historia silenciada e terxiversada dende o grupo hegemónico con intención asimiladora e uniformizadora. Xorde así a través do discurso histórico a postulación da…Esquemas míticos na narrativa curta de X.L. Méndez Ferrín. A impronta de Hermes a través do macrotexto.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Carreira López, María

A riqueza simbólica da obra de Méndez Ferrín presenta unha serie de particularidades que a fan idónea para acometer sobre ela unha análise transversal e pluridisciplinar: ao tratarse dun autor canónico, a súa produción ten unha gran repercusión na cultura galega, e ademais é un autor que intervén conscientemente na conformación do sistema literario. Adscritos abertamente nunha tradición celta e atlántica, os textos ferrinianos admiten e revelan influencias diversas. O resultado é un macrotexto…, The symbolic richness in Méndez Ferrín's work presents a series of special features that make it ideal material for undertaking a multidisciplinary and cross-sectional analysis: being a canonical author, his work has great repercussions on Galician culture, and he is also an author that consciously participates in shaping the literary system. Openly adhering to a Celtic and Atlantic coast tradition, Ferrín’s texts are receptive to and reveal diverse influences. The result is a macro-text…Ricard Salvat en Portugal: Brecht, Castelao e a sua época e censura

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Iglesias Mira, Antonio

Durante o curso académico de 1968/69, o grupo de teatro universitario Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) contrata como director artístico ao catalán Ricard Salvat. Este era unha figura destacada polo seu traballo coa Escola de Arte Dramàtica Adrià Gual (EADAG) e pola súa vertente como profesor e ensaísta, así como polo seu coñecemento das teses teatrais de Bertolt Brecht. Salvat é contratado para realizar un traballo pedagóxico, cun curso de libre inscrición de historia…, During the 1968/69 academic year, the university theatre group Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra (CITAC) hired the Catalan playwright Ricard Salval as artistic director. He was well-known for his work at the Escola de Arte Dramática Adrià Gual (EADAG), and for his activities as a teacher and essayist. Salvat was hired to teach a free registration course on the history of theatre and coordinate two shows at CITAC. The first show, Brecht+Brecht, represented the most serious…Marzo, iguarzo. Achega aos refráns mínimos galegos

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Fontana, Joan, 1977-

This article is about minimal Galician proverbs. Whether with an explicit or an elided verb, they all retain their paremiological meaning. In the Galician language, we found seventy-eight proverbs with two elements. We analysed and classified these sayings into the following categories: by months of the year (January, February, March, April, May, June, August and September), by moral character (highlighting the proverbs referring to weddings with contempt), by gastronomy and by toponymy. The…Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

A figura auroral de Rosalía de Castro autorizou a aparición de novas poetas a finais do século XX mais, paradoxalmente, a partir da publicación dos seus libros fundacionais non xurdiu unha lexión de autoras que desde Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880) escribisen incesantemente a nación, ou simplemente, escribisen incesantemente en galego e tivesen por iso un recoñecemento canónico. Sen dúbida a intervención do patriarcado galeguista provocou esa interrupción, que se entende mellor…Anatomia de 'tanta visibilidade' das mulleres na literatura

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

En la actualidad la visibilidad de las escritoras en la literatura gallega es un logro del programa feminista y, al mismo tiempo, una ruptura de las reglas literarias. Las mujeres en cuanto que escritoras no han conseguido todavía un estatuto de normalidad en el sistema literario aunque sus propuestas sean más innovadoras y reconocidas que nunca, por eso en este artículo se analizarán algunos de los síntomas de misoginia existentes en la interpretación patriarcal de esta visibilidad.Ocupa-la palabra

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta…Como prenden elas da nación? sobre a poesia épica a comenzos do século XXI

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Pode facerse cargo a poeta do nós sen sucumbir a unha idea de comunidade sentimental vertebrada a partir dunha postergación utópica? Como pode pór en debate ao tempo a causa das mulleres e a da nación subalterna sen que unha tenda a abranguer a outra como paraugas totalizador? Como se constrúe unha épica non heroica axeitada a un tempo nos que non son posíbeis as narracións míticas ou técnicas sobre a orixe dunha comunidade? Chus Pato e Ana Romaní ofrecen nos seus poemarios publicados a partir…Tres argumentos para di/versificar as identidades de xénero: Arden, Pronomes e Lob*s

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

O noso propósito é presentar o proxecto máis ambicioso de poesía gai e lesbiana galega escrito, en paralelo, por Ana Romaní e Antón Lopo. A súa esculca poética representa unha interesante proposta de experimentación formal, na que se renova a concepción da poesía ó levala e adaptala a outros soportes, sen perder por iso a intensidade e a emoción lírica. Ademais ofrece dúas reflexións diferentes e complementarias sobre as identidades homosexuais, nas que se subliña o dereito a saír da sombra, a…"As mulleres sostemos a metade do ceo": Xohana Torres ingresa na real academia galega

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
González Fernández, Helena, 1967-

Con estas palabras comeza o discurso co que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 193 1) ingresa o 27 de outubro de 2001 na Real Academia Galega, RAG. Como antes fixo Luz Pozo ~arza', apoeta leva á institución a voz das escritoras galegas, que escriben desde unha encrucillada identitaria dobre: a nación e o xénero. Unha encrucillada que, se o prefiren, e recollendo un texto da tamén poeta, Lupe Gómez, tamén se pode definir como "un cristal 1 atravesado por / unha patria" (1995,…A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega

Repositorio: RODERIC: Repositorio Institucional de la Universitat de Valéncia
Buján Otero, Patricia, Nogueira Pereira, María Xesús

A partir dunha selección de traducións de textos literarios escritos por mulleres publicadas en diferentes plataformas, estudamos a relación entre xénero e tradución no sistema literario galego. A escolma dos documentos estudados realizouse atendendo á súa representatividade e significación tanto para o feminismo coma para a literatura. Non se trata dun traballo exhaustivo, senón panorámico, en que pretendemos ofrecer unha visión daqueles fenómenos e tendencias que nos parecen máis relevantes., This paper focuses on the relationship between gender and translation in the Galician literary system given a corpus of translations of literary texts written by women and published on different platforms. The selection of the analyzed documents has been made taking into account their representation and significance both for feminism and literature. This is meant to give an overview of those most relevant trends and features., This article is the Galician version of “La (re)escritura de los márgenes. Traducción y género en la literatura gallega” by Patricia Buján Otero & María Xesús Nogueira Pereira. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism., Este estudo encádrase no proxecto de investigación Us and Them: Discourses on Foreignness by Irish and Galician Women Writers (1980-2007), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-08475/FILO) e pola Xunta de Galicia (INCITE 09-204-127-PR).A dimensión prosódica da oralidade: achega dende AMPER

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Escourido Pernas, Ana, Fernández Rei, Elisa, González González, Manuel, Regueira Fernández, Xosé Luís

Este traballo realizouse co financiamento do Ministerio de Educación y Ciencia, ao abeiro do proxecto “Descripción y estudio de los modelos entonativos en el gallego actual” (HUM2005-08282-C02-01)O campo semántico das cores visto por tres xeracións

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Villanueva Gesteira, María Dolores

Os estudos lingüísticos manteñen extensamente que os nomes das categorías de cor nas linguas do mundo están organizados ao redor das cores focais universais, ou prototipos. Este traballo interésase por este campo semántico no galego a nivel oral. Escollemos nas pequenas aldeas galegas da Xesteira e Almofrei (concello de Cotobade, Pontevedra) cinco familias falantes de galego que tiveran membros pertencentes a tres xeracións. Leváronse a cabo vinte e dúas entrevistas que proporcionaron o…As estibadas ou estivadas. Nota etimolóxica

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Navaza, Gonzalo

Nesta nota pretendo iluminar a etimoloxía do substantivo galego estibada / estivada, moi común como topónimo, e a doutros termos pertencentes á mesma familia léxica. Achego exemplos tirados da documentación medieval e razóns semánticas e fonéticas que contradín a etimoloxía máis difundida, segundo a cal tería relación co latín AESTAS e AESTIVUS. Sosteño a etimoloxía que o explica a partir do verbo STĪPARE. Razoo a evolución do significado de estibada a partir de ‘terreo cercado con sebes ou…Proceso de construción dun inventario toponímico medieval: o Tombo de Toxos Outos, Constructing an inventory of medieval placenames: the Tombo de Toxos Outos

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Martínez Lema, Paulo

A toponimia medieval veu sendo utilizada historicamente como un instrumento ao servizo de determinadas propostas etimolóxicas, mais poucas veces se concibiu como unha ferramenta que permita comprender globalmente as transformacións internas e os procesos de renovación do sistema toponímico, en constante interacción coa historia e a xeografía. Por outra banda, a relevancia dada á toponimia nos índices incluídos nas diversas coleccións documentais é escasa, cando non nula ou deficiente. Co…, [EN] Historically medieval place-names have been used to support certain etymological proposals, but have rarely been thought of as a tool for improving our overall understanding of internal change and the renovation process within the toponymic system in constant interaction with history and geography. Moreover, little if any attention has been paid to the place-names in indices of document collections, or else have received inadequate treatment. In order to put this right, we have constructed…A elaboración do galego escrito no período primitivo, The development of written Galician in the earliest period

Repositorio: Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Monteagudo Romero, Henrique, 1959-

No presente traballo ofrécese unha análise scriptolingüística dunha serie de textos producidos en Galicia entre ca. 1225 e 1254, lidos directamente sobre os orixinais, e que mostran diversos graos de aproximación á escrita plenamente romance e galega que se iría xeneralizando nas últimas décadas do século XIII., This article presents a scripto-linguistic analysis of a set of texts produced in Galicia between c. 1225 and 1254, read directly from original manuscripts, which exhibit various degrees of approximation to the fully Romance and Galician spelling that was adopted generally by the end of the thirteenth century