Encontrados 1359 resultado(s)
Encontradas 14 página(s)

Les metamorphoses d'Ovide: en latin et en françois / de la traduction de M. l'abbé Banier...; avec des explications historiques; tome second

Repositorio: UVaDOC. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid
Ovidio Nasón, Publio

Texto paralelo latín-frances, Sign.: a2, A-2X4, 2Y2, Anteportada, Port. a dos tintas con grab. calc.: "P. Choffard fecit 1767", Las h. de grab. son calc., Enc. pasta española, nervios, tejuelos, hierros dorados en el lomo, cortes doradosThe Role of the Cell Cycle in Human Embryonic Stem Cell Self-Renewal and Pluripotency (La función del ciclo celular en la auto-renovación y la pluripotencia de las células madre embrionarias humanas)

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Menchon Najas, Cristina

Embryonic stem cells (ESC) are derived from the inner cell mass (ICM) of the blastocyst and have the capacity for unlimited proliferation while retaining their potential to differentiate into a wide variety of cell types when cultured in vitro. These properties have made of human embryonic stem cells (hESC) an excellent model on which to study the conditions required for differentiation into specific cell lineages, and consequently the possibility of transplanting specific cell types into…, Las células madre embrionarias humanas (conocidas como hESC por sus siglas en inglés de human embryonic stem cells) son derivadas de la masa celular interna de los blastocistos y poseen la capacidad para auto-renovarse ilimitadamente, reteniendo su potencial para diferenciarse hace una amplia variedad de tipos celulares (pluripotencia), cuando son cultivadas in vitro. Estas propiedades permiten el estudio de las condiciones requeridas para la diferenciación hacia linajes específicos y la…Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors / Ecologia dels macroinvertebrats bentònics al tram baix del riu Ebre: caracterització de la comunitat, dinàmica de poblacions i bioacumulació de contaminants en resposta a factors ambientals

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Cid Puey, Núria

The effects of the main anthropogenic impacts in the fluvial ecosystem of the lower Ebro River are evaluated along the five chapters of the present thesis, using the benthic macroinvertebrate community as a bioindicator. Different approaches are integrated in function of the type of stressor, considering mainly heavy metal and organochlorine pollution and hydrological alterations. These approaches focus on the taxonomy and biological traits of the community, and on the bioaccumulation of…, Els efectes dels principals impactes antropogènics de l'ecosistema fluvial del tram baix del riu Ebre s'estudien al llarg dels cinc capítols d'aquesta tesi, utilitzant la comunitat de macroinvertebrats bentònics com a bioindicadors. Depenent del tipus d'estrès, tenint en compte principalment la contaminació per metalls pesants i organoclorats i les alteracions hidrològiques, s'han considerat diferents aproximacions. Concretament, l'estudi se centra en la taxonomia…3D Reconstruction and Modelling of the Sierras Exteriores Aragonesas (Southern Pyrenees, Spain). Structural Evolution of the Pico del Águila anticline

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Vidal Royo, Oskar

This Thesis reports on the integration of different modelling techniques to construct a unified and better constrained conceptual model of structural evolution of the Pico del Águila anticline (External Sierras, Southern Pyrenees, Spain). The structure is a well-known example of detachment fold, which exhibits a N-S structural trend, parallel to the direction of tectonic transport in the Southern Pyrenees. Based on field observations of an unevenly distributed Triassic décollement, analogue…, L’anticlinal del Pico del Águila és un conegut exemple de plec de desenganxament amb sedimentació marina a fluvio-deltaica associada, amb una tendència estructural N-S, paral•lela a la direcció de transport tectònic dels Pirineus Meridionals. Basat en observacions de camp que indiquen una distribució heterogènia del nivell de desenganxament Triàsic, els models analògics mostren el procés de generació d’estructures perpendiculars al sistema orogènic que poden donar lloc als anticlinals N-S…Paleogene Chronostratigraphy of the SE Margin of the Ebro Basin: Biochronological and Tectonosedimentary Evolution Implications (Cronostratigrafia del paleogen del marge SE de la conca de l’Ebre: Implicacions biocronològiques i evolució tectonosedimentaria)

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Costa Gisbert, Elisenda

This PhD-Thesis presents a new chronostratigraphy of the Paleogene sedimentary record of the SE margin of the Eastern Ebro Basin. It is based on a number of magnetostratigraphic sections and its integration with marine and continental biochronological data. A robust correlation with the geomagnetic polarity time scale is obtained and provides the record with absolute ages, spanning from chrons C20n to C12r (Lutetian to Rupelian stages, ca. 43.0-31.0 Ma). Main differences with respect to the…, Aquesta Tesi Doctoral presenta una nova cronologia del registre sedimentari Paleogen del marge SE del sector oriental de la Conca de l’Ebre. La cronologia obtinguda es basa en la integració d’un conjunt de sèries magnetostratigràfiques amb totes les dades biostratigràfiques dels registres marí i continental disponibles en aquest sector de la conca. L’establiment d’una correlació robusta amb l’escala de temps de polaritat geomagnètica proveeix al registre sedimentari Paleogen d’un marc…L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: origen, fonaments i construcció

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Comas Parra, Miquel Àngel

La recerca vol ésser una eina que aporti informació sobre l’esperit obert i integrador que els representants institucionals de l’ensenyament superior europeu volen assolir amb la creació de l’EEES. La nova fita educativa es sustenta d’uns principis, intencions, directrius i interessos amb una clara definició europeista de reconeixement, convergència i mobilitat amb l’objectiu d’intentar assolir un tret distintiu i de qualitat en l’ensenyament superior europeu. El present estudi es fonamenta en…, La investigación quiere ser una herramienta que aporte información sobre el espíritu abierto e integrador que los representantes institucionales de la educación superior europeo quieren lograr con la creación del EEES. El nuevo hito educativo se sustenta de unos principios, intenciones, directrices e intereses con una clara definición europeísta de reconocimiento, convergencia y movilidad con el objetivo de intentar lograr un disparo distintivo y de calidad en la educación superior europea.…, La recherche veut être un outil qu'aborde de l'information sur l'esprit ouvert et intégrateur que les représentants institutionnels de l'éducation supérieur européen volent obtenir avec la création de l'EEES. La nouvelle borne éducative se soutient de principes, des intentions, des directives et des intérêts avec une claire définition européenne de reconnaissance, convergence et mobilité dans le but d'essayer d'obtenir un sceau distinctif et de qualité dans l…Detection of marine toxins using cell-based assays and Characterization of toxin profiles in ciguatera-related natural samples: microalgae and fish. / (Detección de toxinas marinas mediante ensayos celulares y Caracterización del perfil toxinico en muestras naturales asociadas a la ciguatera: microalgas y pescado

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Caillaud, Amandine

The suitability of neuroblastoma cell-based assays (Neuro-2a CBAs) was examined in order to characterize toxin profiles in ciguatera-related natural samples: microlagae (Gambierdiscus spp. and Prorocentrum rhathymum) and ciguatera-suspected fish samples from the Canary Islands. The elimination of the interferences of biological matrices and the specificity of the Neuro-2a CBA for ciguatoxins and maitotoxins were two aspects examined to favor the applicability of the Neuro-2a CBA for marine…, La eficacia de los ensayos con células de neuroblastoma (Neuro-2a) ha sido examinada para la caracterización del perfil toxínico en muestras naturales asociadas a la ciguatera: microalgas (Gambierdiscus spp. y Prorocentrum rhathymum) y muestras de pescado potencialmente ciguatóxico procedentes de las Islas Canarias. La eliminación de las interferencias de las matrices biológicas y la especificidad de los ensayos con células Neuro-2a para ciguatoxinas y maitotoxinas han sido dos aspectos…Respostes de l’ús del territori al paisatge en mamífers de mida gran i mitjana / Responses Of Territory Use To Landscape In Large And Medium-Sized Mammals

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Molina Vacas, Guillem

L’objectiu d’aquesta tesi és avançar en el coneixement de l’ús que els meso-mamífers fan del paisatge mediterrani amb diferents nivells d’urbanització i de quina manera les variacions en aquest s’associen a variacions en el seu comportament, ecologia i, per tant, en la conservació. Tenint en compte el creixement de la població humana en les àrees mediterrànies i el desenvolupament de les infraestructures viàries associat a aquest creixement, l’estudi de les respostes de l’ús del territori en…, The aim of the present doctoral thesis is to advance in the knowledge of the relationship between the meso-mammals’ landscape use in Mediterranean habitats and the degree of urbanization and urban development. Furthermore the thesis is also focused in the way this variations are associated to variations in animal behaviour, ecology, and then conservation. Considering the human demographic increase in Mediterranean areas, and the consequent road communication network development, the study of…Role of Methylation in Modulating MAPK Signaling. Implications in Melanoma. Papel de la metilación como modulador de la señalización en MAPK. Implicaciones en melanoma.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Andreu Pérez, Pedro Antonio

1. General Overview MTAP is a key enzyme in the methionine salvage pathway and controls the levels of methylthioadenosine (MTA). Lost of MTAP, which is frequent in melanoma, results in higher intra and extracellular MTA levels. As MTA is an inhibitor of methylation reactions within the cell, we decided to further investigate the role of methylation in the progression of cancer and how the main signaling pathway involved in melanoma (RAS-RAF-MEK-ERK pathway) can be affected in the presence or…Prevalença global de la malaltia celíaca a Catalunya. Impacte del cribratge poblacional en població en edat laboral

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Mariné i Guillem, Meritxell

Els Departaments de Salut Laboral proporcionen prevenció i tractament de patologies relacionades amb l’entorn laboral, però alhora també ajuden a detectar patologies freqüents de les que se’n pot realitzar prevenció. La incorporació d’autoanticossos específics de la malaltia celíaca (MC) al perfil analític dels Departaments de Salut Laboral és útil per detectar la malaltia celíaca i per revertir les complicacions associades a aquesta. La prevalença de MC a Catalunya no ha estat mai avaluada i…La persona projectual

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Lloveras Montserrat, Joaquim

La tesis comienza con un intento de dividir el mundo del arte en una serie de ámbitos a los que se llega analizando el significado que para cada uno de ellos tiene la palabra proporción. La segunda parte que constituye el objetivo de la tesis es demostrar que, en el periodo románico y principios del gótico catalán, se utilizó un sistema de proporciones denominado en el trabajo “mesura abierta”. Al mismo tiempo se intenta demostrar que existió otro sistema de medidas que se superpone al anterior…The first 3D structural model of an eukaryotic heteromeric aminoacid transporter / Primer model estructural en 3D d’ un transportador heteromèric d’aminoàcids eucariota

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Costa i Torres, Meritxell

Introduction Heteromeric amino acid transporters (HATs) are composed of a heavy subunit (rBAT or 4F2hc) and a light subunit (b0 + AT, ASC1, LAT1, LAT2, y + LAT1, y + LAT2 and xCT), joined by a disulfide bridge (Chillaron et al. 2001). rBAT and 4F2hc are type II membrane glycoproteins (N-terminal cytoplasmic). Both have a single transmembrane segment, an N-terminal intracellular tail and an extracellular domain (ectodomain). As far as we know, the role of the heavy subunit is facilitating the…, Els transportadors heteromèrics d'aminoàcids (HATS) de metazous estan formats per una subunitat pesada (4F2hc o rBAT) (N-glicoproteïna amb 1 segment transmembrana i un gran ectodomini en el seu extrem C-terminal), i una subunitat lleugera (d'entre 10) unides covalentment per un pont disulfur, fent aquests transportadors únics entre els metazous. En humans, 6 subunitats lleugeres es troben formant heterodímers amb 4F2hc (LAT1, LAT2, y+ LAT1, y + LAT2, XCT i asc1) i una (b0, + AT) amb…Modulation of adenosine A(2A) receptor function by interacting proteins. New targets for Huntington’s disease / Modulación de las funciones del receptor A2A de adenosina por interacción con otras proteínas. Nuevas dianas para la enfermedad de Huntington.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Bakešová, Jana

In this dissertation we studied the pharmacological and functional consequences of adenosine A2A receptor interaction with other proteins, as other neurotransmitter receptores localized in the human brain and an important enzyme regulating the extracellular concentration of adenosine, the ecto-ADA (adenosine desaminase). The first aim of this thesis was to study the molecular and functional interaction of A(2A)Rwith ADA. We found out that A(2A)Racted as a membrane anchoring protein of ADA, more…, En esta Tesis hemos estudiado las consecuencias farmacológicas y funcionales de la interacción del receptor A2A de adenosina con otras proteínas, concretamente con otros receptores de neurotransmisores localizados en el cerebro humano y la enzima ecto-adenosina desaminasa. Hemos demostrado que el A2AR actúa como una proteína de anclaje de ADA que se une a los homodímeros de este receptor y a su vez induce una fuerte modificación en su estructura cuarternaria. Esta propiedad hace de ADA un…Detección y caracterización de virus patógenos emergentes de interés general en seguridad alimentaria / Detection and characterization of emerging viral pathogens of general interest in food safety

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Manzano, Jesús

El principal objetivo de esta tesis doctoral consiste en el estudio de virus patógenos emergentes de interés en seguridad alimentaria, mediante la evaluación de su prevalencia y diseminación ambiental, y la caracterización del riesgo asociado a la presencia de virus patógenos en la reutilización de agua residual y en el consumo de moluscos bivalvos. Para ello se ha estudiado la presencia del virus de la hepatitis E (HEV), hepatitis A (HAV), norovirus (NoV), nuevos poliomavirus (KIPyV, WUPyV y…, The main objectives of this thesis are the study of emerging viral pathogens of interest in food safety, by assessing their prevalence and environmental dissemination, and the characterization of the microbiological risk associated with the presence of pathogenic viruses in sewage reuse and consumption of bivalve molluscs. Thus, we studied the presence of hepatitis E virus (HEV), hepatitis A (HAV), norovirus (NoV), new polyomaviruses (KIPyV, WUPyV and MCPyV) and human adenovirus (HAdV) as an…Aprenentatge integrat de continguts d'educació física i llengua anglesa: Educació física al cicle superior de primària / Physical education ant English integrated learning: PE in CLIL in 5th grade of Primmary School

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Coral i Mateu, Josep

The present dissertation is concerned with the Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach as it is applied to Physical Education (PE). CLIL is a teaching approach which uses foreign language as a tool to enhance the subject learning process. The PE-in-CLIL programme is based on Coyle’s 4Cs framework (Coyle 2006, 2007 and Coyle, Hood and Marsh 2010). PE-in-CLIL should be understood as a holistic approach that utilises a basic, yet essential principle of learning; that is, we learn…, Aquesta tesi estudia l’aplicació de l’enfocament educatiu AICLE/CLIL a l’educació física. Els acrònims AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) i CLIL (Content and language Integrated learning) fan referència a un enfocament educatiu que utilitza la llengua estrangera com llengua vehicular en el procés d’aprenentatge d’assignatures que tenen altres continguts més enllà dels puramente lingüístics. El programa d’educació física en CLIL està basat en el 4Cs framework (…, Esta tesis estudia la aplicación del enfoque educativo AICLE/CLIL en la educación física. Los acrónimos AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y CLIL (Content and language Integrated learning) se refieren a un enfoque educativo que utiliza la lengua extranjera como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas que tienen otros contenidos más allá de los puramente lingüísticos. El programa de educación física en CLIL está basado en el 4Cs…O brincar das crianças em espaços públicos / El jugar de los niños en espacios públicos

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Pinheiro de Almeida, Marcos Teodorico

A presente tese, que tem como título: “O Brincar das Crianças em Espaços Públicos” é resultado de uma investigação realizada no Programa de Doutorado Diversidade e Mudança em Educação: Políticas e Práticas do Departamento de Organização Educativa (DOE) da Universidade de Barcelona (UB) na Faculdade de Pedagogia. O estudo teve, como proposta geral compreender a afetividade da criança com o lugar onde brinca e como acontece a apropriação dos espaços públicos planejados ou não para o lazer…, This thesis, which is entitled: The Play of Children in Public Spaces. The study presented here is the result of an investigation in the Doctoral Program Diversity and Change in Education: Policies and Practices of the Organization Department of Education (DOE) at the University of Barcelona (UB) at the Faculty of Education. The study aimed to understand the affection of children with the place they play and the appropriation of public spaces planned or not for them to play at. This study is…, La presente tesis, que tiene como título: “El Jugar de los Niños en Espacios Públicos” es resultado de una investigación realizada en el Programa de Doctorado Diversidad y Cambio en Educación: Políticas y Prácticas del Departamento de Organización Educativa (DOE) de la Universidad de Barcelona (UB) en la Facultad de Pedagogía. El estudio tuvo como propuesta comprender la afectividad del niño con el lugar donde juega y como acontece la apropiación de los espacios públicos planeados o no para el…Electrodeposició de capes metàl·liques per a la seva incorporació en sensors i actuadors / Metallic films deposition for their incorporation in sensors and actuators

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Cortés Francisco, Meritxell

Electrodeposition involves chemical phenomena associated with charge separation and transfer that can occur homogeneously in solution, or heterogeneously over electrode surfaces. In order to assure electroneutrality at least two charge transfer half-reactions should take place. In the case of heterogeneous redox reactions, these half-reactions occur over two different electrodes immersed in a solution. It presents several advantatges over other methods commonly used to prepare films and…, Aquesta tesi es centra principalment en les noves aplicacions i usos de l'electrodeposició com a eina de fabricació de nous materials que poden ser integrats en diferents tipus de dispositius com ara sensors i actuadors. L'electrodeposició presenta diversos avantatges respecte a altres tècniques, sobre tot respecte aquelles que utilitzen el buit. Els objectius específics plantejats en aquesta tesi han estat en primer lloc el disseny, preparació i caracterització de bobines planes…Factors que afecten l’èxit d’expansió de poblacions d’aus en medis transformats per l’home: l’arpella "Circus aeruginosus" a la Vall de l’Ebre Factors affecting expansion success of bird populations in human-transformed environments: the marsh harrier Circus aeruginosus in the Ebro Valley

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Cardador Bergua, Laura

Change in species geographic ranges is a natural phenomenon, but the rate and magnitude of such change has significantly increased due to anthropogenic causes. The rate at which a population spreads/contracts through space is a function of the rates of population growth and dispersal, coupled with density-dependence. Human-induced environmental changes can lead to variation in density-independent components of local birth or death rates through deterministic process (e.g. impoverishment/…, En aquesta tesi s’analitza el paper que desenvolupen factors ecològics com l’hàbitat i la disponibilitat d’aliments, les limitacions espacials i la denso-dependència en l’expansió d’una espècie en ambients transformats per l’home. S’utilitza com a model d’estudi l’arpella Circus aeruginosus en una zona agrícola de la Península Ibèrica, a la part oriental de la Vall de l’Ebre. Els resultats d’aquesta tesi indiquen que tant els factors ambientals, de sociabilitat, les limitacions dispersives i…Interaccions planta-planta en gradients d'estrès en ecosistemes freds / Plant-plant interactions along stress gradients in cold ecosystems

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Grau Fernàndez, Oriol

En aquesta tesi presento quatre capítols, en els quals es discuteix com diferents espècies subarbustives interactuen amb plantes coexistents, sota règims variables d’estrès. Aquesta recerca ha estat centrada en ecosistemes de gran valor ambiental, ecològic i de conservació, i alhora sensibles als canvis ambientals, en quatre regions distintes situades en zones de latitud o altitud elevades. Per ordre latitudinal, els ecosistemes estudiats han estat: 1) el límit supraforestal dels Pirineus…, In this thesis I present four chapters, and in all of them I discuss how dwarf shrubs interact with co‐occurring plants under varying regimes of stress. This research involved ecosystems of great environmental, nature conservation and ecological value, yet highly sensitive to environmental changes, in four contrasting cold regions at high altitude or high latitude. Following a latitudinal order, the selected ecosystems were: 1) a temperate alpine treeline in the Central Pyrenees; 2) a primary…Evaluación de la efectividad de un programa de gestión de casos para pacientes esquizofrénicos en centros de salud mental / Assessment of the effectiveness of a case management programme for schizophrenic patients in mental health centres

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Mas-Expósito, Laia

El objetivo principal de esta tesis es evaluar la efectividad de un programa de gestión de casos frente a un programa de atención estándar en personas con esquizofrenia. El objetivo principal se operacionalizó en tres objetivos consecutivos. Del objetivo preliminar surge el Estudio 1 que revisa la literatura sobre la gestión de casos. La gestión de casos ha experimentado importantes cambios y los modelos tradicionales están en desuso. Los resultados de las revisiones metanalíticas sobre la…, The psychiatric deinstitutionalization leaded to an increase of community resources for persons with Severe Mental Illness (SMI). These resources include the so-called case management programs that aim to organize, coordinate and integrate the resources available for patient care through continuous contact with one or more key workers. The Mental Health Strategy of the Spanish National Health System (2007) recommends case management programs for the coordination, access and use of mental health…Anàlisi in silico de malalties: des de les mutacions fins les xarxes biològiques

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Porta Pardo, Eduard

In the era of “omics” data, the use of computational approaches to store, integrate and analyze biological information is becoming a priority, particularly in the field of biomedicine and the study of diseases. Bioinformatics methods have been successfully applied to numerous problems derived from this data explosion, such as the integration of experimentally-derived raw data with other sources of biological information in order to analyze it, the identification of features specific for…, La generación masiva de datos provocada por el incremento en el uso de tecnologías de alcance genómico hace que las técnicas de análisis de datos bioinformáticos sean más necesarias que nunca. En el campo de la identificación de genes y mutaciones asociados a enfermedad, hay dos grupos de técnicas que se están convirtiendo en muy populares para la priorización de listas de genes y mutaciones candidatos: el análisis de enriquecimiento y el uso de redes biológicas. En esta tesis hemos evaluado…Métodos de jogo ofensivo no futebol : comparação dos padrões de jogo das equipas Internacional de Milão e Real Madrid

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Barbosa, António Augusto Ramalho

La tesi que s’exposa neix de la voluntat d’estudiar i conèixer millor el futbol. S’enfoquen diferents mètodes que un entrenador pot desenvolupar atenent als condicionants del joc. Amb aquest propòsit és pretén: i) Analitzar i descriure variables comportamentals, espacials i contextuals que permetin caracteritzar els Mètodes de Joc Ofensiu (MJO), utilitzats per dos equips en diferents lligues; ii) Comparar els mètodes de joc ofensiu entre dos equips que han compartit el mateix entrenador i equip…, La tesis que aquí se expone nació de la voluntad de estudiar y conocer mejor el fútbol. Se enfocan diferentes métodos que un entrenador puede desarrollar, atendiendo a las condiciones que influyen el juego. Con este propósito se pretende: i) Analizar y describir variables comportamentales, espaciales y contextuales que permitan caracterizar los Métodos de Juego Ofensivo (MJO), utilizados por dos equipos en diferentes ligas; ii) Comparar los métodos de juego ofensivo entre dos equipos que han…, This thesis arose from the desire to study and thus acquire a deeper knowledge of the game of football. It focuses on the different methods that a coach should develop, given the constraints that influence the game. With that purpose we sought: i) to analyze and describe behavioural, spatial and contextual variables that allow to characterize the methods of offensive game, used by two teams in different leagues, ii) to compare the methods of offensive game between teams who shared the same…Xiuipajmatilistli tlen nauamej tlen uaxtekapaj tlali ipan mexkotlatokajyotl = Etnobotánica médica de los nauas de la Huasteca, México

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Hernández Martínez, Victoriano

Este estudio se realizó en la región naua de la Huasteca (México), que se encuentra en la parte noreste del país y en que confluyen los estados de Veracruz, Hidalgo y San Luís Potosí. El objetivo de esta tesis fue Investigar los recursos herbolarios y las prácticas terapéuticas utilizados por el pueblo naua de la Huasteca. Para ello se realizaron entrevistas a ocho médicos indígenas de esta región, y además se realizó una búsqueda bibliográfica de la misma y de los saberes médicos indígenas y…, This research was performed in the Huastec region, in the territory of the naua people in Mexico, located in the northeast of this country, in a land where the Veracruz, Hidalgo and San Luís Potosí states converge. The objective of this PhD thesis was to investigate the use of medicinal plants and the therapeutic practices used by the indigenous nauas of the Huastec region. Participant observation and ethnobotanical interviews were conducted to eigth indigenous medical practitioners of this…Proposte creative intorno al viaggio e ai diari di viaggio, a partire dall’opera del pittore Luigi Capece = Propuestas creativas alrededor del viaje y de los diarios de viaje, a partir de la obra del pintor Luigi Capece

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Piscitelli, Mariapaola

El presente trabajo se configura a través de la confluencia de tres ejes fundamentales, todos ellos en consonancia con las características de la autora y relacionados entre sí. En primer lugar, cabe mencionar la idea de viaje, desplazamiento interior o exterior, en el que el viajero toma obligada consciencia de si mismo y enriquece su experiencia existencial, lo que en el ámbito del artista practicante se traduce normalmente en una serie de eclosiones y cambios que pueden llegar a alterar…, Travelling is a very extensive subject. This thesis aims to focus on the relationship between travelling and art, not only from a historical point of view but also from other approaches that the experience of art can offer. The text is divided in two parts: Theory and Practice. In the theoretical part, the work of different artists has been analysed, with special emphasis on the period between the 19th and mid-20th century, when this kind of artistic experience was in vogue. Detailed study is…, El present treball es configura a través de la confluència de tres eixos fonamentals, tots ells en consonància amb les característiques de l’autora i relacionats entre si. En primer lloc, cal esmentar la idea del viatge, desplaçament interior o exterior, en el qual el viatger pren obligada consciència de si mateix i enriqueix la seva experiència existencial, el que en l’àmbit de l’artista pràcticament es tradueix normalment en una sèrie d’eclosions i canvis que poden arribar a alterar signes…, Il presente lavoro si modella attraverso la confluenza di tre punti fondamentali, tutti in consonanza con le caratteristiche dell’autrice e in relazione tra loro. Prima di tutto, citare l’idea del viaggio, spostamento interiore o esteriore, in cui il viaggiatore prende obbligatoriamente coscienza di se stesso ed arricchisce la sua esperienza esistenziale. Nell’ambito della pratica dell’artista, tutto ció si traduce normalmente in una serie di rivelazioni e cambi che possono arrivare ad…Nucleosome positioning on chromatin using bioinformatics techniques = Posicionament de nucleosomes en cromatina emprant tècniques bioinformàtiques

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Flores Guri, Oscar

This thesis presents a broad study of the chromatin structure and function with special focus in the nucleosome organization. More specifically, it includes three different but complementary perspectives: i) Analysis of the DNA from a physical point of view, correlating chromatin structure with DNA function and its intrinsic properties, ii) Development of tools to extract information on nucleosome position and dynamics from experimental data —mostly Next Generation Sequencing experiments— and…Reconstruction of endodontically treated anterior teeth

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Ramírez Sebastià, Anaïs

L’objectiu d’aquesta tesis es va centrar en la restauració de les dents endodonciades en el sector anterior. Es va evaluar l’adaptació marginal, la resistencia a la fractura, i el tipus de fractura entre dents anteriors restaurades amb endocorones de composite i ceràmica, i corones de ceràmica i composite amb prèvia col.lcació de postes de fibra de 5mm o 10mm de longitud. 32 incisius centrals anteriors van ser dividits en 6 grups experimentals. 1) Poste llarg + munyó de composite + corona CAD/…The wildëor downtown : exploring wilderness remnants in urban America

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Di Tommaso, Agostino

Proximity between urban realm and wilderness has been a salient feature of Northern American territorial patterns since European settlement. Even today such proximity, although drastically reduced, in some cases endures. Nonetheless, the topological relation betwen areas of extensive development and wild land is changing: if the history of urban America has been a history of cities in the wilderness, today vast urbanized regions frequently encompass wild enclaves, areas we look upon as…, El término wilderness, en su uso común en lengua inglesa, se refiere a la condición de una parte del territorio en la que no se encuentra signo antrópico alguno. Por extensión semántica, la palabra se aplica también a cualquier área o conjunto de áreas que poseen esta condición. La palabra tiene además un denso sustrato de connotaciones que expresan el significado cultural que la wilderness ha asumido y asume. Este significado se revela especialmente profundo y complejo en Norteamérica, donde…, Il termine wilderness, nell’uso comune della lingua inglese, definisce la condizione di una porzione del territorio ove non è riscontrabile alcun segno antropico. Per estensione semantica, la parola si riferisce anche a ogni area che conserva tale condizione o all’insieme di tali aree. La parola possiede inoltre un denso substrato di connotazioni che esprimono il significato culturale che la wilderness ha assunto e assume. Tale significato si fa specialmente profondo e complesso in Nord America…Biomarcadors d'exposició dietètica en estudis nutricionals d'intervenció i observacionals. Aplicació d’una aproximació metabolòmica HPLC-q-ToF-MS per a la millora de la capacitat predictiva a través de models combinats multi-metabòlit

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Garcia Aloy, Mar

L’alimentació és un dels factors de l’estil de vida amb més influència en la salut, sent els biomarcadors d’exposició dietètica una eina precisa i objectiva per a la determinació de la ingesta alimentària. Un biomarcador nutricional és qualsevol indicador bioquímic, funcional o clínic mesurat en una mostra biològica que reflexa l’estat nutricional respecte a la ingesta o al metabolisme dels components de la dieta, així com de les conseqüències biològiques de la ingesta alimentària. La…, Health is highly influenced by food intake. Nutrimetabolomics has been proposed as a tool for assessing the changes in metabolome associated with food consumption and/or the effects of a dietary intervention. The main aim of this PhD thesis is to contribute to the identification of biomarkers related to food ingestion (biomarkers of intake), as well as their potential association with health (biomarkers of effect) in a high risk of cardiovascular disease population from the Mediterranean…La adaptación de las marcas a las redes sociales. Un análisis socio-relacional de la actividad comunicativa de las marcas de refrescos en Facebook.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Grosso, Chiara

La Web social constitueix la interfície d'un nou paradigma d'innovació col•lectiva. El seu caràcter participatiu, col•laboratiu i socialitzador queda clarament plasmat en el fenomen de les xarxes socials. El més rellevant d'elles no és la seva base tecnològica, sinó el fet que constitueixen escenaris on l'individu es lliura del seu rol passiu i es converteix en actor actiu que interactua i es socialitza amb altres actors mitjançant l'accés, la selecció i fins i tot la…, La Web social constituye la interfaz de un nuevo paradigma de innovación colectiva. Su carácter participativo, colaborativo y socializador queda claramente plasmado en el fenómeno de las redes sociales. Lo más relevante de ellas no es su base tecnológica, sino el hecho de que constituyen escenarios donde el individuo se libra de su rol pasivo y se convierte en actor activo que interactúa y se socializa con otros actores mediante el acceso, la selección y hasta la transformación de las…Caracterización óptica de lentes intraoculares = Optical characterization of intraocular lenses

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Alba Bueno, Francisco

The optical characterization of an intraocular lens (IOL) provides objective and quantitative information that is essential to fully understand its performance as an implant that replaces the crystalline lens in the human visual system. Additionally, it can be used to predict the performance of the new IOL designs. This thesis analyses the main sources of uncertainty in the calculation of the IOL power and the compensation of the residual refractive errors by using some unconventional degrees…, La caracterización óptica de las lentes intraoculares (IOLs del inglés Intraocular Lenses) proporciona una información objetiva y cuantitativa que es necesaria para comprender su funcionamiento como implante que sustituye al cristalino en el sistema visual humano. Además, permite predecir el rendimiento de los nuevos diseños. Dicha caracterización se debe llevar a cabo mediante pruebas in vivo en pacientes ya implantados así como con pruebas in vitro en banco óptico o mediante simulación…Sunlight and glare : the impact of sun patches on the light balance of indoor spaces

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Aguilar Sánchez, Alexis

The overall aim of the thesis is to encourage the presence of sunlight into indoor spaces. The specific objective is to show that, from the lighting point of view, a good design can harness the solar reflection on the surfaces and increase the overall light level, without provoking the excessive contrast that causes glare. A literature review shows off the value of sunlight. The testimony of professional photographers describes its contribution to the visual interest. The scientific works…, El objetivo general de la tesis es fomentar la presencia de la luz solar en los espacios interiores. El objetivo específico es demostrar que, desde el punto de vista lumínico, un buen diseño puede aprovechar la reflexión solar en las superficies y aumentar el nivel lumínico general sin que el contraste sea excesivo y cause deslumbramiento. Una revisión bibliográfica pone en valor la luz solar. El testimonio de fotógrafos profesionales describe su contribución en el interés visual. Los trabajos…Paràmetres geomètrics i arquitectònics de les esglésies ortodoxes romaneses a la regió de Valàquia = Parametri geometrici şi arhitecturali ai Bisericilor Ortodoxe Româneşti din Ţara Românească

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Giménez Mateu, Lluís

This thesis focuses on the analysis, the compare, the identification and synthesize different geometric proportions and architectural elements that are common to the Romanian Orthodox Church in the historical region of Wallachia, and that have created an architectural pattern characteristic of the Orthodox temples in Romania. The thesis is subject to an International Mention, as it is written in Catalan and partly in Romanian. The thesis enters into the foundations of the Romanian Orthodox…, Aquesta Tesi Doctoral se centra a analitzar, comparar, determinar i sintetitzar diferents aspectes geomètrics, de proporcions i d’elements arquitectònics que són comuns a les Esglésies Ortodoxes Romaneses, a la històrica regió de Valàquia, i que han creat un patró arquitectònic característics dels edificis de culte ortodox a Romania. La tesi està subjecte a Menció Internacional, pel que es redacta en català i parcialment en romanès. La tesi realitza una immersió en els fonaments de la litúrgia…Productivitat de cultius extensius i fertilitat i qualitat de sòls associades a les aplicacions de dejeccions ramaderes en un sistema agrari mediterrani

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Domingo Olivé, Francesc

S’estudien els efectes a llarg termini (7-12 anys) de les aplicacions de dejeccions ramaderes sobre el rendiment i qualitat de blat de moro en regadiu i cereal d’hivern en secà i sobre la qualitat del sòl en sistemes agrícoles mediterranis. La producció de blat de moro és òptima aplicant fems de boví en fons (30 Mg ha-1) i N mineral (150-200 kg N ha-1) en cobertora. Aplicar majors dosis de fems, sense N en cobertora, permet produccions altes però amb dosis de N superiors a les permeses…, Se estudian los efectos a largo plazo (7-12 años) de las aplicaciones de deyecciones ganaderas sobre el rendimiento y calidad del maíz en regadío y el cereal de invierno en secano y sobre la calidad del suelo en sistemas agrícolas mediterráneos. La producción de maíz es óptima aplicando estiércol de bovino en fondo (30 Mg ha-1) y N mineral (150-200 kg N ha-1) en cobertera. Aplicar mayores dosis de estiércol, sin N en cobertera, permite producciones altas pero con dosis de N superiores a las…, We studied the long term effects (7-12 years) of manure application on yield and quality of irrigated maize and rainfed winter cereals and on soil quality in Mediterranean agricultural systems. Maize yield is optimized by applying dairy cattle manure (30 Mg ha-1) at presowing and mineral N (150-200 kg N ha-1) as sidedress. Higher manure rates, without sidedressing, allow high yielding but using more N than permitted at the moment. For wheat and barley, presowing applications of pig slurry…Sistematización del diagnóstico y tratamiento de las retracciones cicatriciales severas en población subsahariana.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Musolas Juncosa, Alberto

Les retraccions cicatricials severes són una de les causes més freqüents d’inhabilitació funcional a l’Àfrica, tant a nivell laboral com social, i deixen el pacient amb severes limitacions físiques per a la resta de la seva vida. Fins ara no hi ha descrita cap classificació que pugui esser aplicada en zones de baixos recursos i sobre totes las articulacions de un mateix cos humà. Objectius: Hom planteja la hipòtesi principal que és possible de definir un mètode clar, simple i pragmàtic que…, Las retracciones cicatriciales severas son una causa frecuente de inhabilitación funcional en Africa, dejando al paciente con severas limitaciones físicas para el resto de su vida. No hay descritas clasificaciones que puedan ser aplicadas en medios con escasos recursos (MER) sobre cualquier articulación de un cuerpo humano. Objetivos: Hipótesis principal: es posible definir un método, simple y pragmático, que permita clasificar las retracciones sobre cualquier articulación independientemente…, Severe skin scar contractures in populations of developing countries represents one of the main causes of disability in the social and personal spheres of life, as well the workplace. No pragmatic and universal classifications have been described that can be applied in settings with limited resources (SLR) to every joint of the body. Objectives: Main hypothesis states that different types of contractures affecting any joint of the body, regardless of their anatomical localization, size and…Self-assembly of phenylalanine derivatives

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Mayans Tayadella, Enric

Since the pioneering work of Reches and Gazit in 2003, in which the formation of diphenylalanine (FF) nanotubes in aqueous solution was discovered, significant efforts have been made to develop a new generation of biomaterials based on the self-assembly of aromatic peptides. From recent investigations, the self-assembly of phenylalanine homopeptides can be understood by a combination of hydrogen bonding and repeated aromatic stacking interactions. In this Thesis, new phenylalanine homo-…, En aquesta tesis, nous homooligopèptids derivats de fenilalanina ha estat sintetitzats per tal d'estudiar la seva capacitat d'autoorganització i examinar la influencia de l'estructura química i les condicions externes. Encara que les interaccions NH3+···-OOC cap-a-cua en els homopèptids desprotegits mostren estabilitzar les estructures peptídiques, s'han introduït funcionalitzacions químiques a través de la incorporació de proteccions a N- i C-, com per exemple, grups…Aproximación transversal a los sesgos cognitivos del analista de inteligencia

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Payá Santos, Claudio

Il tema oggetto d’investigazione di questa tesi è di grande attualità, perché nel primo decennio del XXI secolo, vi è stato un cambiamento in tutte le politiche di intelligence e di sicurezza. Disgraziatamente, gli eventi terroristici che segnano questi ultimi anni hanno portato un nuovo metodo a tali politiche. In questo modo, gli stati cercano soluzioni per contrastare le conseguenze di questi atti di violenza terroristica e l'intelligence deve essere essenziale per combatterle in modo…Dos miradas sobre el deseo de adelantar la muerte, la dignidad y la autonomía en pacientes al final de la vida. De la investigación empírica, a la reflexión filosófica

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Prat, Andrea

En el ámbito de final de vida, no es infrecuente que algunos pacientes expresen deseo de adelantar la muerte como manifestación de sufrimiento relacionado con múltiples factores. Algunos estudios han subrayado la importancia del sentido de dignidad personal y de la autonomía o control como factores destacados en relación a este deseo. Sin embargo, frecuentemente, estos conceptos aparecen de forma equívoca. Mantener cierto control sobre las circunstancias ha resultado ser una forma de disminuir…, In the context of the end of life, it is not infrequent for some patients to express the wish to hasten death as a manifestation of suffering related to multiple factors. Some studies have highlighted the importance of the sense of personal dignity and autonomy or control as related factors. However, these concepts are often used ambiguously. Maintaining a certain level of control over the circumstances is a way of reducing suffering for this loss of autonomy. However, it is unclear what…Relaciones pasadas: explorando sus potencialidades. Conversaciones sobre el impacto de nuestras relaciones pasadas en el yo relacional

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Delgado Raack, Garbiñe

El concepte del jo relacional proposa que les persones es contitueixen per les seves relacions. En la present indagació s’explora l’efecte de les relacions passades en el jo relacional. Per a això es mantenen converses amb parelles materno-filials impulsades per mètodes basats en l´art. L’anàlisi de les dades es presenta des de diferents perspectives, les quals poden ser identificades com a éssers relacionals de l’autora principal d’aquest treball. A partir d’això, la tesi agafa forma i…, El concepto del yo relacional propone que las personas se constituyen por sus relaciones. En la presente indagación se explora el efecto de las relaciones pasadas en el yo relacional. Se mantienen para ello conversaciones con parejas materno-filiales impulsadas por métodos basados en el arte. El análisis de los datos es presentado desde distintas perspectivas, las cuales pueden ser identificadas como seres relacionales de la autora principal del trabajo. A partir de ello, la tesis toma su forma…, The concept of relational being proposes that people are constituted by their relationships. In the present inquiry the effect of past relationships on the relational being is explored. With this purpose art-based methods are used in conversations with mothers and their daughters or sons. Data analysis is presented from many different perspectives, which can be identified as relational selfs of the principal author of this work. This fact gives the form and structure the dissertation takes:…Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención psicológica para el trastorno de juego por internet

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Torres, Alexandra

Amb la inclusió a la cinquena edició del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (American Psychiatric Association, 2013), el trastorn de joc per internet ha estat considerat com un problema de salut y han començat a emergir serveis especialitzats de salut mental pel seu tractament. No obstant, resulten escassos els estudis que examinen l’efectivitat dels tractaments psicològics per aquest trastorn. L’objectiu principal de la present tesis és dissenyar, aplicar i avaluar un…, Con su inclusión en la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (American Psychiatric Association, 2013), el trastorno de juego por internet se ha considerado como un problema de salud y han empezado a emerger servicios especializados de salud mental para su tratamiento. Sin embargo, resultan escasos los estudios que examinan la efectividad de los tratamientos psicológicos para este trastorno. El objetivo principal de la presente tesis es diseñar, aplicar y…, With its inclusion in the DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), Internet Gaming Disorder (IGD) has become a health concern and has emerged as a disorder to be treated in specialized mental health services for its treatment. Nevertheless, very few studies have examined the effectiveness of psychological treatments for IGD. The overarching aim of this thesis is design, apply, and evaluate a psychological intervention program for adolescents with IGD (“Programa de Intervención…Determination of key master variables and radionuclide behavior in the Swedish Final Repository environment

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
González-Siso, Maria Rosa

Aquesta tesi doctoral investiga els processos clau que controlen la mobilitat d'alguns dels radionúclids sensibles al redox presents en els residus (U, Pu i Tc) i Ni com a radionúclid crític, en el repositori “Swedish Final Repository” (SFR) utilitzat per a dipositar els residus radioactius de nivell baix i intermedi a Suècia. Segons el treball de modelització realitzat anteriorment per Amphos 21 (Duro et al., 2014), la presència de ciment i materials cimentosos (utilitzats per a la…, Esta tesis doctoral investiga los procesos clave que controlan la movilidad de algunos de los radionúclidos susceptibles de variar su estado de oxidación presentes en los residuos (U, Pu y Tc) y Ni como radionúclido crítico, en el repositorio "Swedish Final Repository" (SFR) utilizado para depositar los residuos radiactivos de nivel bajo e intermedio en Suecia. Según el trabajo de modelización realizado anteriormente por Amphos 21 (Duro et al., 2014), la presencia de cemento y…, This PhD thesis investigates the key processes controlling de mobility of some of the redox sensitive radionuclides present in the waste (U, Pu and Tc) and Ni as a critical radionuclide, in the Swedish Final Repository (SFR) used for the disposal of low-and intermediate level radioactive waste (L/ILW) in Sweden. According to previous modeling work performed by Amphos 21 (Duro et al, 2014), the presence of cement and cementitious materials (used for the construction and for the waste…Teixint vincles des de la formació fins a la professió: El paper del capital social dels futurs mestres i dels mestres novells en el seu desenvolupament professional a través de l'anàlisi de xarxes socials

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
López Solé, Susana

Prenent com a base la teoria del capital social, podem considerar que els individus formen part d’una estructura social que els permet accedir a diferents recursos a partir de les relacions que es generen. En educació, estudis recents demostren la importància d’atendre aquest vessant social, amb l’accent posat en el capital social com a element clau en la millora de la praxi educativa. Degut a la seva importància en l’entramat educatiu, aquesta mirada s’ha dirigit cap a la figura dels mestres i…, Tomando como base la teoría del capital social, podemos considerar que los individuos forman parte de una estructura social que les permite acceder a diferentes recursos a partir de las relaciones que se generan. En educación, estudios recientes demuestran la importancia de atender esta vertiente social, con el acento puesto en el capital social como elemento clave en la mejora de la praxis educativa. Debido a su importancia en el entramado educativo, esta mirada se ha dirigido hacia la…, From the perspective of social capital theory, we could say that individuals form part of a social structure which affords them access to different resources, depending on the relationships that are generated. In education, recent studies have revealed the importance of focusing on this social aspect, with an emphasis on social capital as a key element in the improvement of educational practice. Due to its relevance in the area of education, this approach has been focused on the figure of the…Cultura, organització i resistència mediàtica. Elements per definir un tercer sector plural de la cultura a partir de quatre casos de la música popular catalana (2003-2018)

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Aymerich Casas, Eloi

Aquesta tesi estudia com la cultura, davant l’amenaça de l’hegemonia industrial, mercantil, global i totalista, s’organitza per respondre amb una resistència mediàtica contrahegemònica cultural i comunicativa. L’objecte d’estudi és la música popular catalana durant el període 2003-2018 en un marc postmodern de crisi política, desinstitucionalització, cultura digital i comunicació postindustrial. Aquest corpus s’investigarà a partir de l’anàlisi de quatre casos que ocupen diferents espais en la…, Esta tesis estudia cómo la cultura, ante la amenaza de la hegemonía industrial, mercantil, global y totalista, se organiza para responder con una resistencia mediática contrahegemónica cultural y comunicativa. El objeto de estudio es la música popular catalana durante el período 2003-2018 en un marco postmoderno de crisis política, desinstitucionalización, cultura digital y comunicación postindustrial. Este corpus se investigará a partir del análisis de cuatro casos que ocupan diferentes…, This thesis studies how culture organizes itself to counter the threat of industrial, commercial, global and totalist hegemony with a cultural and communicative counterhegemonic media resistance. The object of the study is Catalan popular music over the 2003-2018 period in a postmodern time frame of political crisis, digital culture, postindustrial communication and progressive independence from institutions. This corpus was researched through the analysis of four instances occupying different…, Cette thèse a pour objet d’étude la façon dont la culture, face à la ménace de l’hégémonie industrielle, commerciale, globale et totaliste s’organise à fin d’y répondre avec une résistance médiatique contrahégémonique culturelle et communicative. L’objet d’étude est la musique populaire catalane de la période 2003-2018 dans un cadre postmoderne de crise politique, désinstitutionalisation, culture numérique et communication postindustrielle. Ce corpus sera investigué en partant de l’analyse de…Hackejar l'educació: avaluació de l'impacte socioeducatiu de les hackatons cíviques de transformació educativa

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Gardó Huerta, Héctor

El propòsit d’aquesta investigació és avaluar l’impacte socioeducatiu de les hackatons cíviques enfocades a donar resposta a reptes socials i educatius. Des d’una aproximació descriptiva-interpretativa, realitzem un desplegament metodològic mixt i evolutiu al llarg de tres estudis de camp. En el primer es duu a terme una investigació-acció en primera persona per descobrir tot el potencial de la hackató en el seu desplegament a l’entorn comunitari del barri del Raval de Barcelona. El segon, a la…, El propósito de esta investigación es evaluar el impacto socioeducativo de las hackatones cívicas enfocadas a dar respuesta a retos sociales y educativos. Desde una aproximación descriptiva-interpretativa, realizamos un despliegue metodológico mixto y evolutivo a lo largo de tres estudios de campo. En el primero se realiza una investigación-acción en primera persona para descubrir todo el potencial de la hackatón en su despliegue en el entorno comunitario del barrio del Raval de Barcelona. El…, The purpose of this research is to evaluate the socio-educational impact of civic hackathons, focusing on responses to social and educational challenges. Based on a descriptive-interpretive approach, we used a mixed and evolutionary methodology for three field studies. In the first of these, a first-person action-investigation was carried out to discover the full potential of the hackathon in the community environment of the Raval neighborhood of Barcelona. The second, considering a hackathon…BEST : Bézier-Enhanced Shell Triangle : a new rotation-free thin shell finite element

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Ubach de Fuentes, Pere-Andreu

A new thin shell finite element is presented. This new element doesn’ t have rotational degrees of freedom. Instead, in order to overcome the C1 continuity requirement across elements, the author resorts to enhance the geometric description of the flat triangles of a mesh made out of linear triangles, by means of Bernstein polynomials and triangular Bernstein-Bézier patches. The author estimates the surface normals at the nodes of a mesh of triangles, in order to use them to define the…, Se presenta un nuevo elemento finito de lámina delgada. Este nuevo elemento no usa rotaciones como grados de libertad. En su lugar, para sortear el requisito de mantener continuidad C1 entre elementos, el autor mejora la descripción geométrica de los triángulos planos de una malla de triángulos lineales, por medio de polinomios de Bernstein y particiones triangulares de Bernstein-Bézier. Para definir las particiones de Bernstein-Bézier, el autor estima las normales a la superficie en los nodos…, Es presenta un nou element finit de làmina prima. Aquest nou element no fa servir rotacions com a graus de llibertat. Enlloc d'això, per esquivar el requisit de mantenir continuïtat C1 entre els elements, l'autor millora la descripció geomètrica dels triangles plans d'una malla de triangles lineals, mitjançant polinomis de Bernstein i particions triangulars de Bernstein-Bézier.Per definir les particions de Bernstein-Bézier, l'autor estima les normals a la superfície en els…Evaluacion de la eficacia de sistema digitales de toma de impresión de implantes dentales.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Roig Farga, Elena

El ajuste de las estructuras protésicas es imprescindible para un buen funcionamiento clínico de las mismas. Este concepto, ya importante en la prótesis fija sobre dientes, parece serlo más cuando se trata de realizar prótesis sobre implantes. Recordemos que, a diferencia de los dientes, la ausencia de movilidad de los implantes dificulta su adaptación a los desajustes. Estos desajustes pueden ser responsables de tensiones mecánicas que causen alteraciones o fracturas de las estructuras,…Uso de pantallas y su relación con la salud de la población infantil española.

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Cartanyà Hueso, Áurea

Debido a la gran variedad, la fácil accesibilidad y portabilidad de los dispositivos de pantalla, además, de la amplia oferta de contenido multimedia, el tiempo de pantalla ha pasado a ser un aspecto muy importante en nuestras vidas, especialmente entre la población infantil y adolescente. Además, la situación de pandemia que estamos afrontando podría haber aumentado el tiempo de pantalla debido a que la población está más en casa, las relaciones sociales en persona han disminuido, aumentando…, Degut a la gran varietat, la fàcil accessibilitat i la portabilitat dels dispositius de pantalla, a més a més, de l'amplia oferta de contingut multimèdia, el temps de pantalla ha passat a ser un aspecte molt important en les nostres vides, especialment en la població infantil i adolescent. A més a més, la situació de pandemia que estem afrontant podria haver augmentat el temps de pantalla degut a que estem més temps a casa, a que han disminuït les relacions socials en persona, augmentant…Barcelona Ciutat Digital i Amsterdam Smart City. Estratègies i canals de comunicació i participació ciutadana: webs i Twitter

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Surinyac Carandell, Nina

Diversos estudis confirmen que en els darrers anys les ciutats han viscut un augment constant de la població. Segons estimacions de l’estudi presentat per les Nacions Unides l’any 2014 “World Urbanitzation Prospect” (United Nations, 2014), les zones urbanes absorbiran el creixement demogràfic de les pròximes dècades. Es preveu que l’any 2050 el 66% de la població residirà en àrees urbanes. El rol de les ciutats serà decisiu per donar resposta a alguns dels grans reptes del segle XXI: el canvi…, Varios estudios confirman que en los últimos años las ciudades han vivido un aumento constante de la población. Según estimaciones del estudio presentado por las Naciones Unidas en el año 2014 "World Urbanitzation Prospect" (United Nations, 2014), las zonas urbanas absorberán el crecimiento demográfico de las próximas décadas. Se prevé que en 2050 el 66% de la población residirá en áreas urbanas. El rol de las ciudades será decisivo para dar respuesta a algunos de los grandes retos…, Recent research in the broad field of urban studies confirms that cities are experiencing a constant increase in population. According to the United Nations estimations in the study World Urbanization Prospect (United Nations, 2014), it will be urban areas that will absorb the demographic growth in the coming decades. It is expected that by 2050, 66% of the population will live in urban areas. The role of cities will be crucial in responding to some of the great challenges of the 21st century:…The use of infotainment and Twitter in television sports journalism in Spain. The cases of Estudio Estadio, El Club de la Mitjanit, Deportes Cuatro and El Chiringuito de Jugones

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Puertas Graell, David

El periodisme esportiu televisat a Espanya viu en una situació de contrast. L’existència de programes basats en la tertúlia i l’entreteniment en espais privilegiats de la graella genera una manca de credibilitat cap al món periodístic. Aquest estudi està centrat en quatre programes esportius seleccionats per la rellevància històrica, contemporània i/o audiència en el panorama televisiu actual. A més, han estat analitzades seus comptes oficials de Twitter. Així, aquesta tesi doctoral aborda la…, El periodismo deportivo televisado en España vive en una situación de contraste. La existencia de programas basados en la tertulia y el entretenimiento en espacios privilegiados de la parrilla genera una falta de credibilidad hacia el mundo periodístico. Este estudio está centrado en cuatro programas deportivos seleccionados por su relevancia histórica, contemporánea y/o audiencia en el panorama televisivo actual. Además, han sido analizadas sus cuentas oficiales de Twitter. Así, esta tesis…, Televised sports journalism in Spain lives in a contrasting situation. The existence of talk shows based on entertainment in privileged schedule spaces generates a lack of credibility towards journalistic world. This study is focused on four sports programs selected for their historical, contemporary and/or share relevance in the current television landscape. In addition, their official Twitter accounts have been analyzed. Thus, this dissertation addresses the fondness for infotainment’s…Real-time acoustic event classification in urban environments using low-cost devices

Repositorio: TDR. Tesis Doctorales en Red
Vidaña Vila, Ester

En la societat moderna i en constant evolució, la presència de soroll s'ha convertit en un perill diari per a una quantitat preocupant de la població. Estar sobreexposats a alts nivells de soroll pot interferir en activitats quotidianes i podria causar greus efectes secundaris en termes de salut com mal humor, deteriorament cognitiu en nens o malalties cardiovasculars. Hi ha estudis que assenyalen que no només afecta el nivell de soroll al qual estan exposats els ciutadans, sinó que també…, En la sociedad moderna y en constante evolución, la presencia de ruido se ha convertido en una amenaza diaria para una cantidad preocupante de la población. Estar sobreexpuesto a altos niveles de ruido puede interferir en las actividades cotidianas y podría acarrear graves efectos secundarios en términos de salud como mal humor, deterioro cognitivo en niños o enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que señalan que no solo afecta el nivel de ruido al que están expuestos los ciudadanos:…, In the modern and ever-evolving society, the presence of noise has become a daily threat to a worrying amount of the population. Being overexposed to high levels of noise may interfere with day-to-day activities and, thus, could potentially bring severe side-effects in terms of health such as annoyance, cognitive impairment in children or cardiovascular diseases. Some studies point out that it is not only the level of noise that matters but also the type of sound that the citizens are exposed…Arquitectura, semiòtica i ciències socials : topogènesi = Arquitectura, semiótica y ciencias sociales : topogénesis = Architecture, sémiotique et sciences humaines : topogenèse = Architecture, semiotics and social sciences : topogenetics

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Andreadou, Tatiana

Recull dels resultats del Congrès Internacional sobre Arquitectura, Semiòtica i Ciències Socials : Topogènesi, que va tenir lloc a Barcelona, juny 1996, amb el patrocini de l'Associació Internacional de Semiòtica del l'Espai, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Unió Internacional d'Arquitectes, Textos en català, castellà, anglès i francès, Aquest volum recull els resultats del Congrés Internacional sobre Arquitectura, Semiòtica i Ciències Socials: la Topogènesi, que va tenir lloc a Barcelona els darrers dies del mes de juny de 1996, amb el patrocini de l'Associació Internacional de Semiòtica de l'Espai, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA). Hi hem inclòs les ponències rebudes en l'idioma original, sense repetir els resums que ja s'incloïen en el…The Cátedra Zaragoza Vivienda, in search of interdisciplinary solutions to the problem of obsolescence of housing and city

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
López Mesa, Belinda, Tejedor Bielsa, Julio

In 2011, the University of Zaragoza and the Zaragoza Municipal Housing Company (ZMHC) signed a collaboration agreement that led to the creation of the Cátedra Zaragoza Vivienda, whose main goal is to develop co-operation between the University and the ZMHC, with the aim to promote advanced research in the field of housing and refurbishment, allowing an adequate evolution and integration of the academic and the business worlds. Likewise, one of the main objectives is to promote the dissemination…Conversando con... Jean Nouvel

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Gilabert Sanz, Salvador, Cabodevilla-Artieda, Ignacio

Jean Nouvel obtuvo el Premio Pritzker de arquitectura en 2008, un reconocimiento a su trayectoria como arquitecto, dentro del grupo de los que podríamos denominar Star Arquitects. En el año 1966 consiguió la primera plaza en el examen de acceso para asistir a la escuela de Bellas Artes, École de Beaux-Arts, en Paris donde se licenció en arquitectura en 1972. Ya antes de acabar sus estudios colaboraba con Claude Parent, y alentado por las inclinaciones antisistema de su mentor y las lecturas…Retratando sueños. Fotografías de maquetas de arquitectura moderna en España = Portraying dreams. Photographs of modern architecture models in Spain

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Bergera, Iñaki

Referirse a la fotografía de maquetas implica enfrentarse a un desatendido subgénero fotográfico. Si la fotografía como disciplina, en relación con la arquitectura, no ha despertado hasta tiempos recientes la atención historiográfica y teórica que merece, cuando se trata de fotografía de maquetas, la genérica condición instrumental de esta la confina a los márgenes del discurso de la representación, alejada de las narrativas canónicas tanto de la arquitectura como de la fotografía. Rescatar y…Psychological characteristics assessment involved in youth sports managers' performance [Evaluación de características psicológicas implicadas en el desempeño de jóvenes gestores deportivos]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Gimeno Marco, Fernando, Garzo, Carolina, Velasco, Ignasi, Sáenz, Alfredo, Gutiérrez, Héctor

The purpose of this study was to evaluate the psychological characteristics involved in the performance of a group of young sport managers. To identify the psychological variables, an analytical procedure of an inductive nature was used, where young participants reported their experience as sport managers in a discussion group context. The information gathered served as basis for the development of the questionnaire of “personal competence of young sport managers”. This instrument has got a…Estudio coste-beneficio de la vacunación contra varicela en Aragón [A cost-benefit analysis of varicella vaccination in Aragon]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Peña Blasco, Guillermo, Blasco Pérez-Aramendía, María Jesús

Fundamento: La varicela, enfermedad infecto- contagiosa que afecta a la infancia de forma benigna, puede complicarse en adultos y niños vulnerables y ser mortal. Existen vacunas eficaces. Se estudiaron retrospectivamente los costes que supuso esta enfermedad en la población aragonesa en el período 2004-2014 y las hospitalizaciones generadas. Se compararon con los gastos que supondría haber vacunado a esas personas y también los gastos de vacunar a la población de 1 año de edad durante…Relación entre sobrecualificación y satisfacción laboral durante la crisis española de 2008 = Relation between overqualification and job satisfaction during the 2008 Spanish crisis

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Sánchez Sellero, María Carmen, Sánchez Sellero, Pedro, Cruz González, María Montserrat, Sánchez Sellero, Francisco Javier

En la actualidad se produce una espiral de crecimiento del nivel de estudios de la población que busca trabajo, hecho que genera un desajuste con el mercado laboral, puesto que el incremento de las necesidades educativas de los empleadores crece más despacio. Queremos conocer la satisfacción de los trabajadores sobrecualificados en el mercado laboral español, afectado por una crisis económica. Los datos proceden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Del análisis de correspondencias se…Verniana: pasado, presente y futuro - Verniana: passé, présent et avenir - Verniana: past, present and future

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Tresaco Belío, Sagrario María Pilar

Este volumen es un número muy especial, no solo porque Verniana cumple diez años sino porque también es el inicio de nuevas iniciativas muy prometedoras. Se puede conocer la magnífica trayectoria de esta revista por las editoriales precedentes. Estos diez volúmenes han sido publicados gracias a la confluencia de esfuerzos investigadores provenientes de diferentes mundos del planeta, que han permitido a los estudios vernianos seguir avanzando. En ningún momento de la historia de la crítica…La crecida de junio de 1933 del río Turia en Teruel: estimación y puesta en valor [The flood of the river Turia at Teruel in june 1933: an assessment]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Sánchez Fabre, M., Ollero Ojeda, A.

Se analiza la crecida del río Turia en Teruel acaecida en junio de 1933. La prensa escrita se hizo eco de una relevante crecida del río Turia con importantes efectos en las proximidades de Teruel. A partir de esa evidencia, diversas fuentes documentales permiten averiguar sus causas, estimar su volumen y conocer sus principales efectos. Esa información se coteja con cálculos y fuentes cartográficas actuales para llegar a la conclusión de que se trata de una crecida histórica muy destacada, a…Vestigios de Alvar Aalto en la opera prima de Antonio Fernández Alba (1959-62) [Glimpses of Alvar Aalto in the opera prima of Antonio Fernández Alba (1959-62)]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Pérez Moreno, Lucía Carmen

La obra de Antonio Fernández Alba de los años sesenta ha sido fundamentalmente calificada de orgánica aludiendo a sus consonancias con la arquitectura de Alvar Aalto. Este texto ahonda en la lectura que Fernández Alba presentó sobre la cultura finesa en varios escritos publicados en la revista madrileña Arquitectura, entre los que destaca el ensayo “Valores humanos y estéticos en el diseño finlandés” publicado en 1962. Reflexiones presentadas en este texto tomaron forma en el colegio Nuestra…Consequences of innovative proactivity in environmental management [Consecuencias del Liderazgo Innovador en la Gestión Medioambiental]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Suárez Perales, Inés, Rivera-Torres, Pilar, Garcés-Ayerba, Concepción

In environmental management literature it is widely accepted that an innovative attitude is a driver of an environmental strategy. In this study we define proactivity as firm’s feature to go beyond competitors and we analyze the relationship between innovation and environmental proactivity. In particular, we analyze the effect of innovation proactivity on environmental proactivity using panel data for the period 2008-2013. Results show that those firms with an innovative proactive strategy are…The power of Bankinter [Il potere di Bankinter]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Diez Medina, C.

The article looks at the famous axis known as "La Castellana" (The Castilian's Mall) in Madrid, as a place that represents power in the Spanish capital, choosing to re-propose, forty years after its planning, the well-known intervention by Rafael Moneo as one of the key moments in the creation of this exceptional urban statement. The layout, the relationship with the context, the representative nature of the brick wall, even the materials and building strategies used, are re-…Does distance matter in explaining international expansion? Evidence from the global mobile telecommunications industry [¿Cómo afecta la distancia a la expansión internacional de las empresas? Evidencia en la industria de las telecomunicaciones móviles]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Dominguez, B., Gomez, J., Maicas, J.P.

The aim of this study is to analyse how the distance between countries determines host country selection. To explain foreign market entry we use two dimensions of the distance between countries: (1) geographic distance and (2) historical ties between the home and the host countries. We carry out descriptive, empirical and case study analyses in the mobile telecommunications industry to study how these two dimensions of distance determine the entrance of firms in foreign countries. Our work…Centenaries of the Third Generation - Centenarios de la Tercera Generación

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Ferrer Forés, Jaime J., Cervero Sánchez, Noelia

This issue of ZARCH celebrates the centenary of the birth of four Third Generation exponents: Jørn Utzon (1918-2008); Paul Rudolph (1918-1997); Aldo van Eyck (1918-1999) and Francisco Javier Sáenz de Oíza (1918-2000). In addition, this celebration expands in the theoretical scope with the centenary of the prominent critic Bruno Zevi (1918-2000)... Este número de la revista ZARCH celebra el centenario del nacimiento de cuatro exponentes de la denominada Tercera Generación: Jørn Utzon (1918-2008…Interview with Juhani Pallasmaa. Centenaries of the Third Generation / Conversación con Juhani Pallasmaa. Centenarios de la Tercera Generación

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Ferrer Forés, Jaime J., Cervero Sánchez, Noelia

Nacido en Hämeenlinna, Finlandia, en 1936, Juhani Pallasmaa es arquitecto y profesor emérito. Ha ocupado los puestos de Director del Museo de Arquitectura Finlandesa y Catedrático y Decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tecnología de Helsinki, y ha enseñado e impartido conferencias en numerosas universidades de Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, Asia y Australia. Miembro del Jurado del Premio Pritzker de Arquitectura de 2008 a 2014, ha publicado 50 libros y 400…La inversión en publicidad, retos para la televisión del siglo XXI [Investment in advertising, challenges for 21st century television]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Iniesta-Aleman, I., Marta-Lazo, C., Becas, M.D.Z.

La financiación y gestión de los canales públicos de televisión es un tema candente en España. En aplicación de la normativa europea, la publicidad fue excluida de los canales públicos nacionales a partir de 2010, alterando así el reparto del mercado a las televisiones privadas y las autonómicas. El objetivo del presente trabajo es describir la evolución, en el periodo 2007 a 2017, de Aragón Televisión como oferente de formatos publicitarios y el impacto que esto supone en el tejido empresarial…Resolución espontánea de una masa mediastínica en una mujer con miastenia gravis [Spontaneous resolution of a mediastinal mass in a woman with myasthenia gravis]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Modrego, P.J., Arribas, J.

Sr. Director: La miastenia gravis se asocia a timomas en el 10% de los casos, aproximadamente, y la cirugía se recomienda salvo edad avanzada o mal estado general del paciente. La regresión espontánea de los tumores del timo es rara. En la revisión de la literatura hemos encontrado 9 casos1, 2, 3, 4, 5, 7 de ellos en Japón y casi todas mujeres. Solo una de los pacientes tenía también una miastenia gravis2. Una paciente de 55 años fue diagnosticada de miastenia gravis generalizada (tipo IIb de…Desarrollo de la competencia de análisis de la idoneidad didáctica en futuros profesores de matemáticas [Developing the prospective mathematics teachers' didactical suitability analysis competence]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Giacomone, B., Godino, J.D., Beltrán-Pellicer, P.

En este artículo se describe, analiza y evalúa la implementación de un diseño formativo para iniciar el desarrollo de la competencia de análisis y reflexión didáctica de futuros profesores de matemáticas de educación secundaria. La planificación de la experiencia, su implementación y evaluación, están basados en la aplicación de herramientas teóricas del enfoque ontosemiótico. En diversas investigaciones apoyadas en este marco se ha desarrollado y aplicado la noción de idoneidad didáctica como…El último viaje de los Baby Boom. Vida y muerte del espacio público en el cine de los años 60-70 [The last trip of the Baby Boomers. Life and Death of Public Space in the cinema in the 1960s and 1970s]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Gravalos Lacambra, I.G., Lus Arana, L.M., Perez Moreno, L.C.

La generación nacida al final de la II Guerra Mundial llegó a su juventud arrastrada por la inercia del optimismo tecnocrático que había desarrollado la generación anterior. En un contexto de bonanza económica, la juventud se rebeló contra el sistema generando una nueva sensibilidad que daría lugar a diferentes respuestas contraculturales. En estos intentos de cambiar la sociedad, las ciudades asistieron a una recodificación de los espacios públicos. El espacio urbano, desacreditado bajo los…The Fitness Centres of the City of Zaragoza [Los centros de fitness de la ciudad de Zaragoza]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Estrada-Marcen, N.C., Sanz-Gonzalo, G., Simon-Grima, J., Casterad-Seral, J., Roso-Moliner, A.

The purpose of this paper is to describe in detail the characteristics of the fitness centres in Zaragoza (Spain). A total of 19 centres participated in the study. and after telephone contact, their technical directors or coordinators completed a questionnaire created for this purpose on "Go ogle Drive". Among the variables of the study are the size of the centres, their age, the number of workers, monthly subscription, activities offered, activities preferred by the users. kinds of…Ajuste psicológico y habilidades para la resolución de problemas en condenados por homicidio o tentativa de homicidio [Psychological adjustment and problem-solving skills in convicted by murder or attempted murder]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Vilariño, Manuel, G. Amado, Barbara, Fernandes, Elsa, Arce, Ramón

Con el objetivo de conocer el ajuste psicológico (sinto­matología y diagnóstico clínico) y las destrezas para la resolución de problemas (afrontamiento) en una pobla­ción de homicidas, se ha llevado a cabo un estudio en el que se contrastaron ambos factores entre una muestra de condenados por homicidio o tentativa de homicidio, con la población normativa. Participaron en el estudio 27 hombres internos en el Centro Penitenciario de Oporto (Portugal), con una edad promedio de 38.63 años. Para la…El diario de lectura en los procesos de acogida de familias inmigrantes [Reading diary in the process of reception of immigrant families]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Calvo Valios, Virginia

Este artículo analiza el diario de lectura en los procesos de acogida de familias inmigrantes. Se trata de un estudio de caso exploratorio, cualitativo y de corte etnográfico que centra su objeto de estudio en la relación entre lectura literaria y escritura. La investigación se realizó en la biblioteca escolar de un Centro de Educación Infantil y Primaria durante un curso escolar con un grupo de seis madres inmigrantes. Los resultados obtenidos indican que la lectura compartida de textos…Mortalidad entre los pacientes en tratamiento con metadona e infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana y/o hepatitis C [Mortality rate in patients on methadone treatment and infected with the human immunodeficiency virus and/or the hepatitis C virus ]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Lozano, R., Domeque, N., Perálvarez, C., Torrellas, M.D., Gonzalo, C.

Sr. Director: La adicción a la heroína es una enfermedad recidivante crónica con graves consecuencias, particularmente en términos de prematura y alta mortalidad (Hser, Hoffman, Grella y Anglin, 2001). Los programas de tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) han demostrado ser eficaces para reducir el uso ilícito de opioides, y el riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y/o virus de la hepatitis C (VHC), entre otras variables (Kleber, 2008; Pedrero-Pérez y…Drawing. The first construction of Paul Rudolph’s architecture / El dibujo. Primera construcción de la arquitectura de Paul Rudolph

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Cervero Sánchez, Noelia

The American architect Paul Rudolph (1918-1997) conceded drawing a fundamental role in his creative process, which corresponded to a highly emotional conception of architecture. During his training and first years of work, he acquired a type of representation that allowed him to convey his personal vision of each project. His relentless will to overcome the International Style was based on six determinants: environment, natural conditions, materials, function, psychological demands of the space…Aristóteles en la España del siglo XVI: las intervenciones manuscritas de Diego Hurtado de Mendoza en el impreso Escor. 25.III.11

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Escobar Chico, Á.

The Spanish scholar Diego Hurtado de Mendoza possessed the second volume of Aristotle’s editio Erasmiana, printed in Basel by Johann Bebel (1531; Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Escor. 25.III.11). is printed book contains some Greek variants and Latin notes added in the margins by Hurtado de Mendoza, principally on the text of Eth. Nic. I and Polit. I-II. ree other contemporary Greek hands appear in the margins of this book at a various extent; one of them can be tentatively…El relieve en fachadas de hormigón visto como trabajo colaborativo entre arquitectos y artistas plásticos

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Fernández-Morales, Angélica

El artículo trata sobre la intervención artística en edificios de hormigón visto en forma de relieves en la fachada. Como constante a lo largo de la historia, la arquitectura ha servido de soporte de pinturas y esculturas en sus paramentos. Con la incorporación del hormigón visto a la arquitectura, sus posibilidades plásticas y artísticas en las fachadas también fueron exploradas por arquitectos y artistas, en especial desde la segunda mitad del siglo XX, tomando en algunos casos la forma de…Ropas tendidas: la necesidad del contrapunto arquitectónico [Lined Clothes: the Need for Architectural Counterpoint]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Bergera, Iñaki

El objetivo de este texto es poner en valor y justificar teóricamente la presencia del contrapunto expresivo en la composición arquitectónica, entendida como lenguaje formal pero también como experiencia espacial y fenomenológica. Tomando como excusa la exploración visual de la presencia de ropas tendidas en el espacio urbano y doméstico y el alcance conceptual de la jaula —real y metafórica— en el ámbito del arte y de la arquitectura, se pretende desenmascarar la rigidez encorsetadora de la…Online educational videos according to specific didactics: The case of mathematics [Los Vídeos educativos en línea desde las didácticas específicas: El caso de las matemáticas]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Beltran-Pellicer, P., Giacomone, B., Burgos, M.

The vast number of online educational videos available at the moment has generated an emerging area of research concerning their level of suitability. This study considers the epistemic quality of educational videos on mathematics, focusing on the specific content of directly proportional distributions. A qualitative study is used, based on the application of theoretical and methodological tools from the onto-semiotic approach to knowledge and mathematics instruction, principally the notion of…Liderazgo en el nuevo sistema de educación del Ejército de Tierra de España = Leadership in the new Spanish Army Education System

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Utrero González, Natalia, Callado Muñoz, Francisco José, Aiger Valles, Montserrat

The Spanish army has recently implemented a new integrated educational curriculum to train officers by bringing together excellent and up-to-date technical knowledge, with a special emphasis on leadership, careful physical preparation and a solid moral foundation. The new curriculum is part of a carefully renovated human resources policy to develop a new type of leadership capable of adapting and performing successfully in the flexible and uncertain environments where national armies operate.…Primitive architectural anatomies

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Pérez Herreras, Javier, Delgado Orusco, Eduardo

On 29th January 1927 Walter Benjamin was wandering along Shabolovka Street in Moscow looking for his beloved Asha... El 29 de enero de 1927 Walter Benjamin andaba perdido por la calle Shabolovka de Moscú buscando a su amada Asha...Entrevista a Emilio Tuñón. La anatomía de las cuestiones primitivas

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Pérez Herreras, Javier, Pereda Iglesias, Carlos

Medir el lugar Acercarse a tus proyectos sabe a saber del lugar, de su identidad, de su pasado, de su origen más primitivo. Parece que tus proyectos se inician en una negociación que media y que mide las distancias con aquel lugar para establecer lo que llamáis acuerdos... Measuring spaces Looking at your projects tastes of the knowledge of the place, its identity, its past and its most primitive origin. Your projects seem to begin with a negotiation that mediates and measures distances with…Reconstrucción virtual de Saraqustä = Virtual Reconstruction of Saraqustä

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Fernández-Morales, Angélica, Agustín-Hernández, Luis

El texto describe la recreación virtual 3D de la ciudad islámica de Saraqustä (actual Zaragoza), para cuya realización se han tomado como referencia los vestigios existentes, las hipótesis de diversos autores especializados y los modelos contemporáneos de otras ciudades. Las fases de trabajo incluyen un delineado completo en planta, un modelado 3D con la ayuda de herramientas paramétricas y un trabajo final de ambientación y renderizado. Entre los elementos a destacar se encuentran el trazado…Identificación de patrones instruccionales de mediación relacionados con progresos en comprensión lectora en contextos de desventaja sociocultural = Identifying instructional mediation patterns related with progress in reading comprehension in contexts of sociocultural disadvantage

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Mardones, Tricia, Navarro, Juan José, Zamorano, Leandro

Identificar factores instruccionales específicos relacionados con progresos en comprensión lectora es esencial para optimizar el aprendizaje y orientar la intervención, especialmente en contextos de desventaja sociocultural o dificultades de aprendizaje. Este estudio pretende identificar patrones instruccionales de mediación eficaces en la explicación del progreso en comprensión. Se grabaron, transcribieron y analizaron sistemáticamente 82 sesiones-clase, y se registraron pautas de mediación…Proxemic behaviour in pre-service teacher training in physical education [Conducta proxémica en la formación inicial del profesorado en educación física]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Asún-Dieste, S., Romero-Martín , M.Rosario, Aparicio-Herguedas, J.L., Fraile-Aranda, A.

Pre-service university training in Spain is currently the domain of generic and specific skills which enable graduates to respond effectively to social demands. The main occupation of the physical activity professionals consists of managing groups or individuals who are practising and learning motor activities. The necessary interaction that takes place in this process leads communication skills to play a major role in training. The students in this study led simulated teaching sessions and…Jorge Oteiza y Mariano Garrigues en el INIA (1951-57): un cruce de dos modernidades

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Labarta Aizpún, Carlos, Delgado Orusco, Eduardo

La fructífera década de los cincuenta, prolijamente estudiada, esconde no obstante inesperadas coincidencias como la confluencia de un escultor decididamente experimental y un arquitecto con un perfil más posibilista. Las circunstancias del encuentro y la revelación de esta obra conjunta, solo puntualmente tratada en la historiografía correspondiente, se desgranan como un acontecimiento que contribuye a verificar, una vez más, las variadas almas de la modernidad española, tan fecunda…Reading habits and information consumption of adolescents in the digital environment [Hábitos de lectura y consumo de información de los adolescentes en el ámbito digital]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Tabernero Sala, R., Alvarez Ramos, E., Heredia Ponce, H.

The present work tries to echo how the communicative metamorphoses occurred in the last years, inferring in the reading habits and in the consumption of information in a general way and more specifically in adolescents. The analysis will start from the report prepared by the writers'' guild 2018 (2019), since it allows us to monitor the state of reading habits and book purchases in a generalized way in Spain. Then, apply what has been poured out to young people extensively and,…Association between adherence to the Mediterranean diet and prevalence of cardiovascular risk factors

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Ramon-Arbues, E., Martinez-Abadia, B., Granada-Lopez, J.M., Echaniz-Serrano, E., Huercanos-Esparza, I., Anton-Solanas, I.

Objective: to determine the prevalence of cardiovascular risk factors in a cohort of workers and to quantify its association with compliance with the Mediterranean diet follow-up. Method: a cross-sectional descriptive study was carried out on a cohort of 23, 729 workers. Clinical data from annual medical examinations and the Mediterranean Diet Adherence Screener were used to assess adherence to the Mediterranean diet. Results: 51.3% of the participants showed good adherence to the…Extracurricular activities, positive parenting and personal positive youth development. Differential relations amongst age and academic pathways [Actividades extraescolares, parentalidad positiva y desarrollo positivo adolescente personal. Relaciones diferenciales a través de la edad y trayector...]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Balaguer, A., Orejudo, S., Rodríguez-Ledo, C., Cardoso-Moreno, M.J.

Introduction. Positive parenting and Extracurricular Activities are contextual assets for en-hancing Personal Positive Youth Development. However, these assets have not been studied simultaneously or in students of different ages. This paper analyzed these associations, by testing a mediator model in students with different academic trajectories. Method. The sample was composed by 1.402 adolescents, aged between 12 and 20 years (Mean=14.40; SD=1.910; males=49%). Students completed various…Forma y fondo, nuevas perspectivas de la publicidad [Form and content: new trends in advertising]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Marta Lazo, Carmen María

Este año Revista Mediterránea de Comunicación cumple su décimo aniversario. Ha sido una década en constante crecimiento que queremos celebrar con quienes habéis depositado la confianza en nuestro journal, tanto los autores, como los investigadores y lectores que habéis hecho que se convierta en una revista fuente de la que beber. Las posiciones en los diferentes ranking así lo atestiguan. Como estamos de celebración, nada mejor que dar una buena noticia antes de pasar a brindar por los éxitos…Cartografías del límite

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Bambó Naya, Raimundo, Díez Medina, Carmen

Con la publicación del número 14 de ZARCH, Cartografías del límite, se pretende contribuir a enriquecer las definiciones más convencionales de límites y bordes –entendidos como lugares de transición y separación que conectan espacios o entornos bien definidos– para ofrecer una lectura más profunda de su significado, acorde a la complejidad del mundo actual. El concepto de límite es, indudablemente, demasiado amplio, y puede sugerir reflexiones que tienen que ver con aspectos culturales,…Los centros de fitness de la ciudad de Zaragoza [The Fitness Centres of the City of Zaragoza]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Estrada-Marcén, N.C., Sanz-Gonzalo, G., Simón-Grima, J., Casterad-Seral, J., Roso-Moliner, A.

El objetivo de este trabajo es describir de forma detallada las características de los centros de fitness de la ciudad de Zaragoza (España). Un total de 19 centros participaron en el estudio y sus direcciones técnicas o equipos de coordinación, previo contacto telefónico, cumplimentaron un cuestionario creado al efecto, utilizando la herramienta Google Drive. Entre las variables del estudio se encuentran la superficie de los centros, antigüedad, número de trabajadores, cuota mensual,…Articles. An annotated bibliography 2014

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Amendola, Stefano, Chrysanthou, Chrysantos, Citro, Serena, Fletcher, Lucy, Ginestí, Anna, Leão, Delfim, Ramón, Vicente, Vergara, Silvia, Vicente, Ana, Volpe, Paola

Alcalde Martín, «Actitud de Plutarco y sus héroes ante las artes plásticas», en O sábio e a imagem, 69-89. Un estudio detenido de los pasajes relevantes permite inferir que la actitud de Plutarco sobre los mandatarios y las artes plásticas revela una doble condición: por una parte, el héroe debe apreciar debidamente las cualidades estéticas de tales artes mas, por otra, procede que el goce de la contemplación sobre las artes plásticas quede supeditado al objetivo cardinal del personaje, a saber…Articles. An annotated bibliography 2013

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Chrysanthou, Chrysanthos, Citro, Serena, Fletcher, Lucy, Ginestí, Anna, Leão, Delfim, Pace, Giovanna, Ramón, Vicente, Tanga, Fabio, Vicente, Ana, Volpe, Paola

Alcalde Martín, «Athenae captae Athenae receptae: Plutarco, Atenas y Roma», en Figure d’Atene, 31-49. Mediante una selección comentada de los pasajes oportunos donde Plutarco trae a colación la importancia de la paideía y de los principios de libertad interna que regían la política ateniense, Plutarco encumbra los logros de las obras públicas atenienses, incluso por encima de la excelencia cultural del pueblo ateniense, que el de Queronea contrasta (lógicamente in bonam partem) con los logros…Articles. An annotated bibliography 2015

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Chrysanthou, Chrysanthos, Citro, Serena, Fletcher, Lucy, Ginestí, Anna, Ramón, Vicente, Vergara, Silvia, Vicente, Ana, Volpe, Paola

Bernabé Pajares, «Ambigüedad espacial en Plutarco fr. 178 Sandbach y en el papiro de Derveni», en J. Ángel y Espinós, J.M. Floristán Imízcoz, F. García Romero & M. López Salvá (eds.), Ὑγίεια καὶ γέλως. Homenaje a Ignacio Rodríguez Alfageme, Zaragoza, 2015, 83-96. Un estudio comparado del contenido pertinente en el fragmento plutarqueo y del que, al respecto, presenta el papiro de Derveni demuestra la existencia de paralelismos entre ambos textos, no obstante el lapso temporal que media…Articles. An annotated bibliography 2011

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Amendola, Stefano, Citro, Serena, De Simone, Mariella, Frazier, Françoise, Giavatto, Angelo, Hirsch-Luipold, Rainer, Leão, Delfim, Ramón, Vicente, Schmidt, Thomas, Tanga, Fabio, Titchener, Francés B., Vamvouri, Maria, Vicente, Ana, Volpe, Paola

Mª Aguilar, «Banquetes sin filantro­pia: a proposito de De genio Socratis 594A ss.», Ploutarchos n. s. 9 (2011/2012) 3-14.The paper deals to a certain extent with the formal structure of the dialogue and argues that a paradox exists between, on the one hand, the conversation among the conspirators about the nature of the Socratic “daemon”, which by its subject and the characteristics of the speakers could be considered a real “symposion”, and, on the other, the so-called “symposion”, which…Articles. An annotated bibliography 2012

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Amendola, Stefano, Citro, Serena, De Simone, Mariella, Duff, Timothy, Frazier, Françoise, Giavatto, Angelo, Hirsch-Luipold, Rainer, Roig Lanzillotta, Lautaro, Lesage-Gárriga, Luisa, Leão, Delfim, Ramón, Vicente, Tanga, Fabio, Vamvouri, Maria, Vicente, Ana

S. Amendola, «Un nomos atopos? Gli Efori e i baffi degli Spartani. Nota esegetica a De sera num. vind. 4.550B», in N., K., D., 121-136. Nelle opere superstiti di Plutarco è citato tre volte il singolare divieto, promulgato a Sparta, che proibiva agli Efori spartani, entrando in carica, di lasciarsi crescere i baffi: nella Vita di Cleomene (Cleom. 9.3), nel De sera numinis vindicta (550B), nel fr. 90 Sandbach (= Arist. fr. 539 Rose), appartenente al perduto commentario plutarcheo agli Erga di…Tourniquet use for civilian extremity hemorrhage: Systematic review of the literature [Uso de torniquete nas hemorragias de extremidades na população civil: Revisão sistemática da literatura]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Benítez, C.Y., Ottolino, P., Pereira, B.M., Lima, D.S., Guemes, A., Khan, M., Ribeiro Junior, M.A.F.

Introduction: extremity tourniquet (TQ) use has increased in the civilian setting; the beneficial results observed in the military has influenced acceptance by EMS and bystanders. This review aimed to analyze extremity TQ types used in the civilian setting, injury site, indications, and complications. Methods: a systematic review was conducted based on original articles published in PubMed, Embase, and Cochrane following PRISMA guidelines from 2010 to 2019. Data extraction focused on extremity…Rituales de libertad: disciplina y biopolítica de la arquitectura docente [Rituals of freedom. Discipline and biopolitics in educational architecture]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
Leon Casero, J., Castejon Esteban, J.M.

Según Michel Foucault y Peter Sloterdijk la arquitectura es un conjunto de técnicas y dispositivos materiales cuyo objetivo es producir sujetos domesticados según un tipo específico de poder. La arquitectura propia del poder disciplinar pretende producir individuos homogéneos acordes con una norma ideal definida a priori a través de unos rituales espaciales lineales y unívocos. En cambio, la arquitectura propia del poder biopolítico utiliza la interconexión de espacios y la indeterminación…Nuevas formas de comunicación de la radio: la investidura de Pedro Sánchez ''radiada'' en Instagram [New types of radio communication: the investiture of Pedro Sanchez ''broadcast'' on Instagram]

Repositorio: Zaguán. Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza
De-Sola-Pueyo, J., Nogales-Bocio, A.I., Segura-Anaya, A.

La evolución de la radio en los últimos años ha derivado en una creciente presencia y utilización de las redes sociales como canal de comunicación con sus audiencias y la aparición de nuevas narrativas. Esta investigación explora el tratamiento que las cuatro principales cadenas radiofónicas españolas -SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España- realizaron en Instagram durante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Del análisis de contenido cuantitativo y…