Found 36 result(s)
Found 1 page(s)

Wirtualny trójwymiarowy model kręgosłupa lędźwiowego, Virtual 3D Model of the Lumbar Spine and its Contents

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Prats Galino, Alberto, Reina, Miguel Angel, Mavar Haramija, Marija, Puigdellívol Sánchez, Anna, San Molina, Joan, Andrés, José Antonio de

Niniejszy interaktywny model został zbudowany z trójwymiarowych rekonstrukcji obrazów rezonansu magnetycznego człowieka.Retoryka kryzysu jemeńskiego w ofi cjalnych komunikatach obu stron konfl iktu w latach 2016-2019, Rhetoric of the Yemen crisis in offi cial communications from both parties in 2016-2019

Repositorio: Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional de la UAM
Styszynski, Marcin

Niniejszy artykuł dotyczy analizy i porównania środków retorycznych zawartych w ofi cjalnych oświadczeniach publikowanych w latach 2016-2019 przez strony zaangażowane w konfl ikt jemeński, który stanowi arenę rywalizacji politycznej, militarnej i gospodarczej między dwoma mocarstwami regionalnymi: Królestwem Arabii Saudyjskiej i Islamską Republiką Iranu. Zaprezentowane badania wskazują, że zarówno koalicja zbrojna pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, jak i rebelianci jemeńscy wykorzystują…, This paper offers a comparative analysis of statements made by the parties involved in the Yemen crisis – a forum for political, military, and economic rivalry between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran. This research shows that both the Saudi-led coalition and Yemeni insurgents exploit events to create a positive image and denounce the opponent. Rhetorical forms play an essential role in the situation, shaping the emotional appeal of the statements and affecting the…Ile jest planet i dlaczego?

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Niedzielski, A. (Andrzej)

What is a planet and how many planets are there? A brief outlook of evolution of the concept of planet in astronomy and a very short summary of current status of extrasolar planet searches results are presented. It is shown that the concept evolved substantially between the ancient Greek , ,wandering star’’ and current understanding of these celestial bodies and in every epoch reflected current status of the development of physical sciences. However, planets are difficult objects to define and…, Rozumienie pojęcia , ,planeta’’ zmieniało się z czasem. W miarę jak analiza planet i ich własności z zakresu filozofii przechodziła do nauk fizycznych pojęcie to krystalizowało się i stawało coraz lepiej zdefiniowane. Nawet dziś jednak nie do końca potrafimy powiedzieć czym jest tytułowa planeta, ani tym bardziej ile ich jest. Właściwe zrozumienie tego co astronomie określają pojęciem planety jest o tyle ważne, że dla wielu osób poszukiwania planet tożsame są z poszukiwaniem…Od redakcji

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Sánchez-Cañizares, J. (Javier), Roszak, P.P. (Piotr Pawel)
Oblicza religii Augusta Cieszkowskiego. Temporalny i dziejowy wymiar doświadczenia religijnego

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Szulakiewicz, M. (Marek)

August Cieszkowski is one of the greatest philosophers of Polish philosophy of nation and history. He was also a thinker for whom religion played a formidable role in his philosophical system. If it had not been for religion, this system would not have existed at all. The present paper shows the importance of religious thinking in the whole historiosophical system of Cieszkowski. It underlines the fact that while the developing science was striving to “disenchant the world”, Cieszkowski as a…, August Cieszkowski należy do największych filozofów polskiej filozofii narodowej i filozofów dziejów. Był też myślicielem, w którego systemie filozoficznym religia odgrywała olbrzymią rolę. Nie byłoby tego systemu bez religii. W artykule ukazuje się rolę myślenia religijnego w całym systemie historiozoficznym Cieszkowskiego. Podkreśla się, że Cieszkowski jako filozof ponownie chciał „zaczarować rzeczywistość” i to wtedy, gdy rozwijająca się nauka intensywnie pracowała nad jej „odczarowaniem”.…Problem cielesności pamięci w perspektywie eschatologicznej

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Strumilowski, J.P. (Jan P.)

Nauki kognitywne w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wpłynęły na analizy powiązania umysłu i ciała na polu filozofii umysłu. Rozwiązania zagadnienia body-mind z kolei dotykają w sposób znaczący również teologii. W klasycznej myśli teologicznej wola, rozum i pamięć stanowią władze właściwe duszy. Współczesne neuronauki starają się z dużym powodzeniem zlokalizować cielesne (mózgowe) substraty tychże władz, co nie pozostaje bez wpływu na filozofię umysłu. Zmienność i kruchość ciała ludzkiego,…, During last decades the cognitive sciences have progressed a lot in analysing the link between mind and body on the field of philosophy of mind. The results of the body-mind investigations influence largely also theology. The classical theological thought considers the will, the reason and the memory as faculties of the soul. However, contemporary neuroscience attempts, with some success, to discover physical (i.e. cerebral) substrates of these faculties, which impacts also philosophy of the…Otwarty teizm – teologiczny ‘wymysł’ czy sensowna propozycja? (Open Theism – theological ‘figment’ or sensible proposition?)

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Dorocki, D. (Damian)

Open theism is a theological position, which shook the evangelical Protestantism, provoking a theological debate on the doctrine of God and on the relation between Creator and creation in its womb. The article undertakes exposing this way of thinking, indicating that this is one of the types of so-called free will theism. God of the open theism is a sovereign and omnipotent entity, who decided to create a man in His own image and likeness, which involves giving him (libertarian) freedom. By…, Otwarty teizm to stanowisko teologiczne, które wstrząsnęło ewangelikalnym protestantyzmem, prowokując w jego łonie teologiczną debatę nad doktryną Boga i relacją Stwórca-stworzenie. Artykuł podejmuje się ekspozycji tegoż kierunku, wykazując że jest to jeden z typów tzw. teizmu wolnej woli (free will theism). Bóg otwartego teizmu to byt suwerenny i wszechmocny, który postanowił stworzyć człowieka na Swój obraz i podobieństwo, w co wpisuje się danie mu (libertariańskiej) wolności. Dokonując aktu…Funkcjonalistyczna teoria umysłu, przetwarzanie informacji a myślenie ludzkie

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Huzarek, T. (Tomasz)

Functionalism as a theory of mind was proposed by Hilary Putnam. It treats the states of mind as functional states and properties of mind as functional properties. According to this theory mental states can be accomplished by various physical states. This is how functionalism became the philosophical base for computational theories of mind, which say that human thinking is just calculation and aware experiences come into existence as a result of computational process. The main theme of my…, Funkcjonalizm jako teoria umysłu zaproponowana przez Hilarego Putnama traktuje stany umysłu jako stany funkcjonalne, a własności umysłu jako własności funkcjonalne. Według tej teorii stany mentalne mogą być realizowane przez różne stany fizyczne. W ten sposób funkcjonalizm stał się filozoficzną podstawą obliczeniowych, komputacyjnych teorii umysłu, wedle których myślenie ludzkie polega na obliczeniach, a świadome doznania powstają na skutek procesu obliczeniowego. Główny problem, jaki podejmuję…[Reseña] Projekt filozoficzny Rogera Penrose’a

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Rochman, Pawel

Reseña de: Rubén Herce Fernández, De la física a la mente: El proyecto filosófico de Roger Penrose (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014).Metafizyka w ekologii? Ekosystem jako Złożony System Adaptacyjny

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Czarnecka, M. (Magdalena)

Metaphysics in ecology? Ecosystem as a Complex Adaptive System. The meta- physical exploration regarding the origin and evolution of life is also present in ecology, however, does not refer to individual organisms, but entire ecological systems, such as ecosystems and the biosphere. Ecosystem (the biosphere) can be considered as a Com- plex Adaptive System, consisted of numerous, diverse, and autonomous entities, con- nected by a dense network of interactions. The essential feature of complex…, Metafizyczne poszukiwania dotyczące pochodzenia i ewolucji życia są również obecne w ekologii, jednakże odnoszą się nie do pojedynczych organizmów, ale całych systemów ekologicznych, takich jak ekosystem czy biosfera. Ekosystem (biosfe- ra) może być rozważany jako Złożony System Adaptacyjny, na który składają się liczne, różnorodne i autonomiczne jednostki, połączone gęstą siecią interakcji. Istotną cechą złożonych systemów jest zdolność do uczenia się oraz do…Wiedza Boga o momencie śmierci człowieka w Epistola ad Bernardum Tomasza z Akwinu a opatrzność w tomizmie analitycznym

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Zembrzuski, M. (Michal)

God’s Knowledge about moment of man’s death in Thomas Aquinas Epistola ad Bernardum and providence in analytical thomism The aim of the article is to present the most important statement in the last – dictated before his death – letter of Thomas Aquinas to the abbot of Monte Cassino (Epistola ad Bernardum) and look at it from the perspective of the most important expression of contemporary analytical thomism. This letter basically resolved questions about the knowledge of God and its…Vacuum Genesis oraz spontaniczne powstanie wszechświata z niczego a klasyczna koncepcja przyczynowości oraz stworzenia ex nihilo

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Tabaczek, M (Mariusz)

The article discousses philosophical and theological reflections inspired by the cosmological model of the origin of the universe from quantum vacuum through quantum tunneling and the model presented by Hartle and Hawking. In the context of the thesis about the possibility of cosmogenesis ex nihilo without the need of God the creator, the question is being raised concerning the ontological status of nothingness and of the laws of nature in the aforementioned models. After pointing to the fact…, Artykuł podejmuje kwestię filozoficznych i teologicznych refleksji inspirowanych modelem kosmologicznym powstania wszechświata z próżni kwantowej w zjawisku tunelowym oraz modelem Hartle’a-Hawkinga. W kontekście tych modeli oraz towarzyszącego im argumentu na rzecz możliwości kosmogenezy ex nihilo bez udziału Boga stworzyciela, przedmiotem analizy staje się ontologiczny status nicości oraz praw przyrody we wspomnianych modelach. Po wskazaniu na fakt, iż nie mamy w nich do czynienia z nicością…Sumienie i nauki o sumieniu z perspektywy neuronauk

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Bremer, J. (Józef)

Recent years have witnessed a growth in empirical research into the biological correlates of conscience and moral decision-making. The central questions posed and addressed in such neuroscientific investigations concern (a) the role of the emotions in decisions of conscience, and (b) the determining of the particular brain regions that correlate with these decisions. Responding to these, I shall first outline the basic terminology involved and present the neuroethical analyses of Churchland,…, W ostatnich latach obserwujemy wzrost empirycznych badań nad biolo- gicznymi korelatami sumienia i podejmowania decyzji moralnych. Centralne pytania zadawane w tych neuronaukowych badaniach dotyczą: a) roli emocji w decyzjach sumienia, b) określenia regionów mózgu skorelowanych z tymi decyzjami. Odpowiadając na nie, omówię najpierw podstawową terminologię oraz przedstawię neuroetyczne analizy P. Churchland, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez J. Greene’a, A. Damasio i…Teologia w świecie nauk

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Perszon, J. (Jan)

Theology in the world of science. Although modern universities are direct successors of the great tradition of the Middle Ages they have a serious problem with theology. This discipline, which together with classical philology, has constituted the foundation and bond of all methodologically organised cognition has been marginalised because of the rapid development of natural sciences and rationalistic (positivist) paradigm in science. The rejection of the “Hymn to Logos” and its consequences…, Współczesne uniwersytety, choć w linii prostej są spadkobiercami wielkiej tradycji średniowiecza, mają poważny problem z teologią. Dyscyplina, która stanowiła (wraz z klasyczną filozofią) fundament i spoiwo wszelkiego – metodologicznie upo- rządkowanego – poznania, wskutek gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych i racjo- nalistycznego (pozytywistycznego) paradygmatu w nauce, została (w znacznej mierze spontanicznie) zepchnięta na margines. Odrzucenie „pieśni o Logosie” i jej…Dyskusja nad argumentem „God of the gaps”

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Oleksowicz, M. (Michal)

Historia spotkania teologii chrześcijańskiej, a zwłaszcza teologii Kościoła Zachodniego z ogólnie pojętymi naukami przyrodniczymi jest zapisem wielowiekowej, bogatej w wydarzenia dyskusji. Jedną z jej konsekwencji było ukazanie się na styku teologii i nauk przyrodniczych problemu określanego mianem argumentu „God of the gaps” (dosłownie tłumacząc „Bóg od dziur”; inne określenia: Bóg zapchajdziura, Bóg od białych plam). Do jego istoty należy używanie Boga jako hipotezy…, The encounter of Christian theology, particularly the western theology, with natural science constitutes a record of centuries-old discussion. One of the consequences was to show a problem known as ‘God of the gaps’. This argument uses God as hypothesis explaining the course of natural phenomena on causation surface. Such way of argumentation opts for existing and God’s acting. It is both the chance and what history shows an enormous threat for the theology status. This article is an attempt to…Neuronauki a zagadnienie wiedzy Jezusa

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Strzelczyk, G (Grzegorz)

Neurosciences and the Question of the Knowledge of Jesus Rapidly developing neurosciences provide greater and greater insight into human cognitive processes. In this context one may formulate a hypothesis that the current reception of their research findings by theological anthropology can serve as a turning point in the discussion over the question of the human knowledge of Jesus, which is held within dogmatic christology. Classical christology is open to adopt the data from neurosciences,…Znaczenie pontyfikatu Jana Pawla II dla Europy Zachodniej

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Pérez-López, P. (Pablo)

Repasamos los principales efectos del pontificado de Juan Pablo II en Europa Occidental, especialmente en los primeros diez años de su pontificado.Spór o możliwość wykrywania projektu w naukach przyrodniczych

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Sagan, D. (Dariusz)

According to intelligent design theory, certain biological and cosmic phenomena are designed by an intelligent being and this design is scientifically detectable. However, critics refuse to regard this theory as scientific, thereby suggesting that it does not deserve serious discussion in scientific circles. The article presents main methodological objections to intelligent design theory, indicating its unscientific or pseudoscientific character and impossibility of scientific design detection…, Zgodnie z teorią inteligentnego projektu pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, a projekt ten jest wykrywalny metodami naukowymi. Krytycy odmawiają jednak tej koncepcji statusu teorii naukowej, wskazując tym samym, że nie zasługuje ona na poważną dyskusję w środowisku uczonych. W artykule zaprezentowane zostaną główne metodologiczne zarzuty względem teorii inteligentnego projektu, mające wskazywać na jej nienaukowy lub pseudonaukowy charakter i…Nieskończoności Maxa Tegmarka (Max Tegmark’s Infinities)

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Grabowski, M. (Marian)

Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości – dyskusyjną i dyskutowaną książkę filozofującego profesora fizyki z MIT razem ze wszystkimi jej wadami i zaletami można potraktować jako ilustrację obecnej konfiguracji pomiędzy fizyką a metafizyką, współczesną kosmologią a filozofią przyrody.Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Leznicki, M. (Marcin)

Medicalization of women’s bodies as exemplified by plastic surgeries. Medicalization of human condition including the medicalization of women’s bodies through the use of cosmetic surgery is advertised by the scientists as giving numerous benefits. At the same time, however, it undoubtedly raises many ethical and legal controversies regarding the validity of medicalization itself, possible directions of its future development and the means of social control over ongoing medicalization. In the…, Medykalizacja człowieka, w tym także dyskutowana w ramach poniższego tekstu medykalizacja kobiecego ciała z użyciem chirurgii kosmetycznej, mimo szerokiego wachlarza deklarowanych przez naukowców korzyści, bezspornie implikuje mnogość problemów natury etyczno-prawnej, co do m.in. słuszności samej medykalizacji człowieka, możliwego kierunku jej dalszego rozwoju i prognoz z nim związanych, jak też stosowanych metod oraz środków społecznej kontroli postępującej medykalizacji. W…Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowieku

Repositorio: Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra
Wozniak, R.J. (Robert Józef)

W artykule przedstawiono zarys teologii imago Dei w perspektywie na- ukowej wizji człowieka. Dzisiaj taka wizja jest określona istotnie przez szczegółowe nauki o człowieku, jak neurologia i kognitywistyka. Twierdzą one, że racjonalność i wolność człowieka są osadzone w konkretnych strukturach biologicznych i mogą być wyjaśnione na ich podstawie. Z takiej perspektywy imago Dei, który klasyczna tradycja teologiczna wiązała z ludzką racjonalnością i wolnością, nie powinien być rozumiany jako…, The article presents the theology of imago Dei in perspective of scientific vision of human being. Today such vision is determined in the very special way by increasing influence of neurology and cognitive sciences. They claim that rationality and freedom of human being is grounded in the specific biological structures and can be explained by it. From such perspective imago Dei, which was defined by theological tradition as linked to human rationality and freedom, should not be understood as a…Metamorfoza jako doświadczanie granic. Warianty motywu przemiany w małych formach współczenej prozy Europejskiej (José María Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga y Dino Buzzati), Nuevas miradas sobre el fenómeno de la metamorfosis en el relato europeo contemporáneo (José María Merino, Natasza Goerke, Bernardo Atxaga y Dino Buzzati)

Repositorio: Biblos-e Archivo: Repositorio Institucional de la UAM
Calderón Puerta, Aránzazu

Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Fecha de lectura: 07/09/2012Greenery as an element of shaping urban public spaces dedicated to culture

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Sotoca García, Adolfo, Gyurkovich, Mateusz

Architectural and urban structures and complexes associated with cultural functions in European cities currently constitute elements of their spatial structure that are significant to their status and image. They co-create essential sequences of urban and landscape interiors, both within historical spatial layouts, as well as newly-designed ones, most commonly including those fragments of urban tissue that are subjected to urban regeneration processes. Many of these spaces are accompanied by…, Peer ReviewedTowards de Cracow metropolis: a dream or a reality. Selected issues.

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Gyurkovich, Mateusz, Sotoca García, Adolfo

Cracow, the former capital of Poland and currently the second-largest Polish city, dreams of becoming the most important metropolis – not only of the Lesser Poland region, but also of the entire southern and south-eastern part of Poland. This paper, based on long-term research and field studies, also refers, in part, to the “Model of the Spatial Structure of Cracow” research programme, which was conducted at the Institute of Urban Design of the CUT under the guidance of M. Gyurkovich with…, Peer ReviewedBuilding Narkofim house in Moscow : lessons from the Weimar Republic

Repositorio: UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Movilla, Daniel, Sotoca García, Adolfo, Gyurkovich, Mateusz

In the scenario of instability and change that characterised the USSR during the 1920s, the group of constructivist architects led by Moisey Ginzburg were tackling the problem of the lack of housing for workers in large Soviet cities. The solutions provided by Ginzburg’s team were developed under the aegis of the Soviet platforms OSA and Stroykom. They were conducted in three successive stages culminating in the building of the Narkomfin House. However, the architectural modernity achieved in…, Peer ReviewedOverview of Andalusia Sustainable Construction Situation., Analiza sytuacji budownictwa zrównowazonego w andaluzji

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Montes Delgado, María Victoria de, Jiménez Díaz, Manuel, Lucas Ruiz, Rafael, Marrero Meléndez, Madelyn, Mercader-Moyano, Pilar, Ramírez de Arellano Agudo, Antonio, Solís-Guzmán, Jaime

The International Conference on Sustainable Construction took place in Sevilla last November. The meeting was organized by the Andalusian Institute of Technology (IAT) in collaboration with the Professional Association of Quantity Surveyors and Technical Architects of Seville (COAATSE) and the School of Technical Architects (EUAT). The conference was part of SUSPURPOL Project (Sustainable Planning and Purchasing Policies) which promoted the ideas and experience exchange among experts on…Kształcenie Zawodowe W Andaluzji, Vocational Training in Educational System in Andalusia

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Gallardo Vázquez, Pedro

This article addresses the issue of vocational training in the territory of the Autonomous Community of Andalucia. It is making a reference to vocational training in the education system and introduces various aspects of training courses, e-lerning and modular learning. Also and describes various aspects of new titles, National System of Professional Qualification, lifelong learningAkredytacja kompetencji zawodowych: doświadczenia hiszpańskie, Accreditation of professional skills: Spanish experiences

Repositorio: idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Gallardo Vázquez, Pedro, Gallardo López, José Alberto, Nowakowski, Michal

The article refers to the Spanish experience in the field of accreditation of skills acquired through informal education. It also shows the role of counselor in this process and describes the procedure of evaluation for certification of professional competenceFormation of high architecture in the city of Rzeszow

Repositorio: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya
Rybka, Adam, Janczuk, Marta, Jarema-Kusnierz, Klaudia, Roset Calzada, Jaime

Peer ReviewedAnthracycline-induced cardiotoxicity prevention with angiotensin-converting enzyme inhibitor ramipril in women with low-risk breast cancer: results of a prospective randomized study

Repositorio: r-FISABIO: Repositorio Institucional de Producción Científica
Slowik, A, Jagielski, P, Potocki, P, Streb, J, Ochenduszko, S, Wysocki, P, Gajos, G, Konduracka, E

BACKGROUND Anthracycline-induced cardiotoxicity (AIC) remains the main long-term irreversible side effect in malignancy survivors. Cardiotoxicity prevention is one of the most reasonable approaches. AIMS In this prospective randomized open-label study, we aimed to verify whether ramipril protects from early-onset AIC in women with breast cancer (BC). METHODS We analyzed data from 96 women (median age, 47 years) with BC after breast surgery, without significant cardiovascular diseases, who…