Found 1048 result(s)
Found 11 page(s)

Sunlight and glare : the impact of sun patches on the light balance of indoor spaces

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Aguilar Sánchez, Alexis

The overall aim of the thesis is to encourage the presence of sunlight into indoor spaces. The specific objective is to show that, from the lighting point of view, a good design can harness the solar reflection on the surfaces and increase the overall light level, without provoking the excessive contrast that causes glare. A literature review shows off the value of sunlight. The testimony of professional photographers describes its contribution to the visual interest. The scientific works…, El objetivo general de la tesis es fomentar la presencia de la luz solar en los espacios interiores. El objetivo específico es demostrar que, desde el punto de vista lumínico, un buen diseño puede aprovechar la reflexión solar en las superficies y aumentar el nivel lumínico general sin que el contraste sea excesivo y cause deslumbramiento. Una revisión bibliográfica pone en valor la luz solar. El testimonio de fotógrafos profesionales describe su contribución en el interés visual. Los trabajos…Self-assembly of phenylalanine derivatives

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Mayans Tayadella, Enric

Since the pioneering work of Reches and Gazit in 2003, in which the formation of diphenylalanine (FF) nanotubes in aqueous solution was discovered, significant efforts have been made to develop a new generation of biomaterials based on the self-assembly of aromatic peptides. From recent investigations, the self-assembly of phenylalanine homopeptides can be understood by a combination of hydrogen bonding and repeated aromatic stacking interactions. In this Thesis, new phenylalanine homo-…, En aquesta tesis, nous homooligopèptids derivats de fenilalanina ha estat sintetitzats per tal d'estudiar la seva capacitat d'autoorganització i examinar la influencia de l'estructura química i les condicions externes. Encara que les interaccions NH3+···-OOC cap-a-cua en els homopèptids desprotegits mostren estabilitzar les estructures peptídiques, s'han introduït funcionalitzacions químiques a través de la incorporació de proteccions a N- i C-, com per exemple, grups…Aproximación transversal a los sesgos cognitivos del analista de inteligencia

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Payá Santos, Claudio

Il tema oggetto d’investigazione di questa tesi è di grande attualità, perché nel primo decennio del XXI secolo, vi è stato un cambiamento in tutte le politiche di intelligence e di sicurezza. Disgraziatamente, gli eventi terroristici che segnano questi ultimi anni hanno portato un nuovo metodo a tali politiche. In questo modo, gli stati cercano soluzioni per contrastare le conseguenze di questi atti di violenza terroristica e l'intelligence deve essere essenziale per combatterle in modo…Millora de la qualitat sensorial i nutricional de les varietats tradicionals hortícoles: el cas del calçot (Allium cepa L.)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Sans Molins, Sílvia

Sensory and nutritional quality are key elements for consumers, providing added value to agri-food products. However, there is a general perception that horticultural products have lost their quality, especially their taste. Landraces have an identity associated with a specific area and historical origin, and are adapted to local conditions, both environmental (soil and climate) and crop management (generally low inputs). Nevertheless, they present a medium-low yield, resulting in a progressive…, La qualitat sensorial i nutricional són aspectes importants per al consumidor actual i donen valor afegit als productes agroalimentaris. Hi ha però, una percepció generalitzada que la qualitat, especialment el gust, dels productes hortofructícoles s’ha anat deteriorant. Les varietats tradicionals tenen una identitat reconeguda associada a una localització específica i un origen històric, amb una bona adaptació a condicions locals (tant a les edafoclimàtiques, com als sistemes tradicionals de…Teixint vincles des de la formació fins a la professió: El paper del capital social dels futurs mestres i dels mestres novells en el seu desenvolupament professional a través de l'anàlisi de xarxes socials

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
López Solé, Susana

Prenent com a base la teoria del capital social, podem considerar que els individus formen part d’una estructura social que els permet accedir a diferents recursos a partir de les relacions que es generen. En educació, estudis recents demostren la importància d’atendre aquest vessant social, amb l’accent posat en el capital social com a element clau en la millora de la praxi educativa. Degut a la seva importància en l’entramat educatiu, aquesta mirada s’ha dirigit cap a la figura dels mestres i…, Tomando como base la teoría del capital social, podemos considerar que los individuos forman parte de una estructura social que les permite acceder a diferentes recursos a partir de las relaciones que se generan. En educación, estudios recientes demuestran la importancia de atender esta vertiente social, con el acento puesto en el capital social como elemento clave en la mejora de la praxis educativa. Debido a su importancia en el entramado educativo, esta mirada se ha dirigido hacia la…, From the perspective of social capital theory, we could say that individuals form part of a social structure which affords them access to different resources, depending on the relationships that are generated. In education, recent studies have revealed the importance of focusing on this social aspect, with an emphasis on social capital as a key element in the improvement of educational practice. Due to its relevance in the area of education, this approach has been focused on the figure of the…Cultura, organització i resistència mediàtica. Elements per definir un tercer sector plural de la cultura a partir de quatre casos de la música popular catalana (2003-2018)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Aymerich Casas, Eloi

Aquesta tesi estudia com la cultura, davant l’amenaça de l’hegemonia industrial, mercantil, global i totalista, s’organitza per respondre amb una resistència mediàtica contrahegemònica cultural i comunicativa. L’objecte d’estudi és la música popular catalana durant el període 2003-2018 en un marc postmodern de crisi política, desinstitucionalització, cultura digital i comunicació postindustrial. Aquest corpus s’investigarà a partir de l’anàlisi de quatre casos que ocupen diferents espais en la…, Esta tesis estudia cómo la cultura, ante la amenaza de la hegemonía industrial, mercantil, global y totalista, se organiza para responder con una resistencia mediática contrahegemónica cultural y comunicativa. El objeto de estudio es la música popular catalana durante el período 2003-2018 en un marco postmoderno de crisis política, desinstitucionalización, cultura digital y comunicación postindustrial. Este corpus se investigará a partir del análisis de cuatro casos que ocupan diferentes…, This thesis studies how culture organizes itself to counter the threat of industrial, commercial, global and totalist hegemony with a cultural and communicative counterhegemonic media resistance. The object of the study is Catalan popular music over the 2003-2018 period in a postmodern time frame of political crisis, digital culture, postindustrial communication and progressive independence from institutions. This corpus was researched through the analysis of four instances occupying different…, Cette thèse a pour objet d’étude la façon dont la culture, face à la ménace de l’hégémonie industrielle, commerciale, globale et totaliste s’organise à fin d’y répondre avec une résistance médiatique contrahégémonique culturelle et communicative. L’objet d’étude est la musique populaire catalane de la période 2003-2018 dans un cadre postmoderne de crise politique, désinstitutionalisation, culture numérique et communication postindustrielle. Ce corpus sera investigué en partant de l’analyse de…Métodos de jogo ofensivo no futebol : comparação dos padrões de jogo das equipas Internacional de Milão e Real Madrid

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Barbosa, António Augusto Ramalho

La tesi que s’exposa neix de la voluntat d’estudiar i conèixer millor el futbol. S’enfoquen diferents mètodes que un entrenador pot desenvolupar atenent als condicionants del joc. Amb aquest propòsit és pretén: i) Analitzar i descriure variables comportamentals, espacials i contextuals que permetin caracteritzar els Mètodes de Joc Ofensiu (MJO), utilitzats per dos equips en diferents lligues; ii) Comparar els mètodes de joc ofensiu entre dos equips que han compartit el mateix entrenador i equip…, La tesis que aquí se expone nació de la voluntad de estudiar y conocer mejor el fútbol. Se enfocan diferentes métodos que un entrenador puede desarrollar, atendiendo a las condiciones que influyen el juego. Con este propósito se pretende: i) Analizar y describir variables comportamentales, espaciales y contextuales que permitan caracterizar los Métodos de Juego Ofensivo (MJO), utilizados por dos equipos en diferentes ligas; ii) Comparar los métodos de juego ofensivo entre dos equipos que han…, This thesis arose from the desire to study and thus acquire a deeper knowledge of the game of football. It focuses on the different methods that a coach should develop, given the constraints that influence the game. With that purpose we sought: i) to analyze and describe behavioural, spatial and contextual variables that allow to characterize the methods of offensive game, used by two teams in different leagues, ii) to compare the methods of offensive game between teams who shared the same…Detection of marine toxins using cell-based assays and Characterization of toxin profiles in ciguatera-related natural samples: microalgae and fish. / (Detección de toxinas marinas mediante ensayos celulares y Caracterización del perfil toxinico en muestras naturales asociadas a la ciguatera: microalgas y pescado

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Caillaud, Amandine

The suitability of neuroblastoma cell-based assays (Neuro-2a CBAs) was examined in order to characterize toxin profiles in ciguatera-related natural samples: microlagae (Gambierdiscus spp. and Prorocentrum rhathymum) and ciguatera-suspected fish samples from the Canary Islands. The elimination of the interferences of biological matrices and the specificity of the Neuro-2a CBA for ciguatoxins and maitotoxins were two aspects examined to favor the applicability of the Neuro-2a CBA for marine…, La eficacia de los ensayos con células de neuroblastoma (Neuro-2a) ha sido examinada para la caracterización del perfil toxínico en muestras naturales asociadas a la ciguatera: microalgas (Gambierdiscus spp. y Prorocentrum rhathymum) y muestras de pescado potencialmente ciguatóxico procedentes de las Islas Canarias. La eliminación de las interferencias de las matrices biológicas y la especificidad de los ensayos con células Neuro-2a para ciguatoxinas y maitotoxinas han sido dos aspectos…Respostes de l’ús del territori al paisatge en mamífers de mida gran i mitjana / Responses Of Territory Use To Landscape In Large And Medium-Sized Mammals

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Molina Vacas, Guillem

L’objectiu d’aquesta tesi és avançar en el coneixement de l’ús que els meso-mamífers fan del paisatge mediterrani amb diferents nivells d’urbanització i de quina manera les variacions en aquest s’associen a variacions en el seu comportament, ecologia i, per tant, en la conservació. Tenint en compte el creixement de la població humana en les àrees mediterrànies i el desenvolupament de les infraestructures viàries associat a aquest creixement, l’estudi de les respostes de l’ús del territori en…, The aim of the present doctoral thesis is to advance in the knowledge of the relationship between the meso-mammals’ landscape use in Mediterranean habitats and the degree of urbanization and urban development. Furthermore the thesis is also focused in the way this variations are associated to variations in animal behaviour, ecology, and then conservation. Considering the human demographic increase in Mediterranean areas, and the consequent road communication network development, the study of…Role of Methylation in Modulating MAPK Signaling. Implications in Melanoma. Papel de la metilación como modulador de la señalización en MAPK. Implicaciones en melanoma.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Andreu Pérez, Pedro Antonio

1. General Overview MTAP is a key enzyme in the methionine salvage pathway and controls the levels of methylthioadenosine (MTA). Lost of MTAP, which is frequent in melanoma, results in higher intra and extracellular MTA levels. As MTA is an inhibitor of methylation reactions within the cell, we decided to further investigate the role of methylation in the progression of cancer and how the main signaling pathway involved in melanoma (RAS-RAF-MEK-ERK pathway) can be affected in the presence or…Prevalença global de la malaltia celíaca a Catalunya. Impacte del cribratge poblacional en població en edat laboral

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Mariné i Guillem, Meritxell

Els Departaments de Salut Laboral proporcionen prevenció i tractament de patologies relacionades amb l’entorn laboral, però alhora també ajuden a detectar patologies freqüents de les que se’n pot realitzar prevenció. La incorporació d’autoanticossos específics de la malaltia celíaca (MC) al perfil analític dels Departaments de Salut Laboral és útil per detectar la malaltia celíaca i per revertir les complicacions associades a aquesta. La prevalença de MC a Catalunya no ha estat mai avaluada i…La persona projectual

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Lloveras i Montserrat, Kim

La tesis comienza con un intento de dividir el mundo del arte en una serie de ámbitos a los que se llega analizando el significado que para cada uno de ellos tiene la palabra proporción. La segunda parte que constituye el objetivo de la tesis es demostrar que, en el periodo románico y principios del gótico catalán, se utilizó un sistema de proporciones denominado en el trabajo “mesura abierta”. Al mismo tiempo se intenta demostrar que existió otro sistema de medidas que se superpone al anterior…The first 3D structural model of an eukaryotic heteromeric aminoacid transporter / Primer model estructural en 3D d’ un transportador heteromèric d’aminoàcids eucariota

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Costa i Torres, Meritxell

Introduction Heteromeric amino acid transporters (HATs) are composed of a heavy subunit (rBAT or 4F2hc) and a light subunit (b0 + AT, ASC1, LAT1, LAT2, y + LAT1, y + LAT2 and xCT), joined by a disulfide bridge (Chillaron et al. 2001). rBAT and 4F2hc are type II membrane glycoproteins (N-terminal cytoplasmic). Both have a single transmembrane segment, an N-terminal intracellular tail and an extracellular domain (ectodomain). As far as we know, the role of the heavy subunit is facilitating the…, Els transportadors heteromèrics d'aminoàcids (HATS) de metazous estan formats per una subunitat pesada (4F2hc o rBAT) (N-glicoproteïna amb 1 segment transmembrana i un gran ectodomini en el seu extrem C-terminal), i una subunitat lleugera (d'entre 10) unides covalentment per un pont disulfur, fent aquests transportadors únics entre els metazous. En humans, 6 subunitats lleugeres es troben formant heterodímers amb 4F2hc (LAT1, LAT2, y+ LAT1, y + LAT2, XCT i asc1) i una (b0, + AT) amb…Modulation of adenosine A(2A) receptor function by interacting proteins. New targets for Huntington’s disease / Modulación de las funciones del receptor A2A de adenosina por interacción con otras proteínas. Nuevas dianas para la enfermedad de Huntington.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Bakešová, Jana

In this dissertation we studied the pharmacological and functional consequences of adenosine A2A receptor interaction with other proteins, as other neurotransmitter receptores localized in the human brain and an important enzyme regulating the extracellular concentration of adenosine, the ecto-ADA (adenosine desaminase). The first aim of this thesis was to study the molecular and functional interaction of A(2A)Rwith ADA. We found out that A(2A)Racted as a membrane anchoring protein of ADA, more…, En esta Tesis hemos estudiado las consecuencias farmacológicas y funcionales de la interacción del receptor A2A de adenosina con otras proteínas, concretamente con otros receptores de neurotransmisores localizados en el cerebro humano y la enzima ecto-adenosina desaminasa. Hemos demostrado que el A2AR actúa como una proteína de anclaje de ADA que se une a los homodímeros de este receptor y a su vez induce una fuerte modificación en su estructura cuarternaria. Esta propiedad hace de ADA un…Detección y caracterización de virus patógenos emergentes de interés general en seguridad alimentaria / Detection and characterization of emerging viral pathogens of general interest in food safety

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Manzano, Jesús

El principal objetivo de esta tesis doctoral consiste en el estudio de virus patógenos emergentes de interés en seguridad alimentaria, mediante la evaluación de su prevalencia y diseminación ambiental, y la caracterización del riesgo asociado a la presencia de virus patógenos en la reutilización de agua residual y en el consumo de moluscos bivalvos. Para ello se ha estudiado la presencia del virus de la hepatitis E (HEV), hepatitis A (HAV), norovirus (NoV), nuevos poliomavirus (KIPyV, WUPyV y…, The main objectives of this thesis are the study of emerging viral pathogens of interest in food safety, by assessing their prevalence and environmental dissemination, and the characterization of the microbiological risk associated with the presence of pathogenic viruses in sewage reuse and consumption of bivalve molluscs. Thus, we studied the presence of hepatitis E virus (HEV), hepatitis A (HAV), norovirus (NoV), new polyomaviruses (KIPyV, WUPyV and MCPyV) and human adenovirus (HAdV) as an…Aprenentatge integrat de continguts d'educació física i llengua anglesa: Educació física al cicle superior de primària / Physical education ant English integrated learning: PE in CLIL in 5th grade of Primmary School

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Coral i Mateu, Josep

The present dissertation is concerned with the Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach as it is applied to Physical Education (PE). CLIL is a teaching approach which uses foreign language as a tool to enhance the subject learning process. The PE-in-CLIL programme is based on Coyle’s 4Cs framework (Coyle 2006, 2007 and Coyle, Hood and Marsh 2010). PE-in-CLIL should be understood as a holistic approach that utilises a basic, yet essential principle of learning; that is, we learn…, Aquesta tesi estudia l’aplicació de l’enfocament educatiu AICLE/CLIL a l’educació física. Els acrònims AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) i CLIL (Content and language Integrated learning) fan referència a un enfocament educatiu que utilitza la llengua estrangera com llengua vehicular en el procés d’aprenentatge d’assignatures que tenen altres continguts més enllà dels puramente lingüístics. El programa d’educació física en CLIL està basat en el 4Cs framework (…, Esta tesis estudia la aplicación del enfoque educativo AICLE/CLIL en la educación física. Los acrónimos AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y CLIL (Content and language Integrated learning) se refieren a un enfoque educativo que utiliza la lengua extranjera como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas que tienen otros contenidos más allá de los puramente lingüísticos. El programa de educación física en CLIL está basado en el 4Cs…O brincar das crianças em espaços públicos / El jugar de los niños en espacios públicos

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Pinheiro de Almeida, Marcos Teodorico

A presente tese, que tem como título: “O Brincar das Crianças em Espaços Públicos” é resultado de uma investigação realizada no Programa de Doutorado Diversidade e Mudança em Educação: Políticas e Práticas do Departamento de Organização Educativa (DOE) da Universidade de Barcelona (UB) na Faculdade de Pedagogia. O estudo teve, como proposta geral compreender a afetividade da criança com o lugar onde brinca e como acontece a apropriação dos espaços públicos planejados ou não para o lazer…, This thesis, which is entitled: The Play of Children in Public Spaces. The study presented here is the result of an investigation in the Doctoral Program Diversity and Change in Education: Policies and Practices of the Organization Department of Education (DOE) at the University of Barcelona (UB) at the Faculty of Education. The study aimed to understand the affection of children with the place they play and the appropriation of public spaces planned or not for them to play at. This study is…, La presente tesis, que tiene como título: “El Jugar de los Niños en Espacios Públicos” es resultado de una investigación realizada en el Programa de Doctorado Diversidad y Cambio en Educación: Políticas y Prácticas del Departamento de Organización Educativa (DOE) de la Universidad de Barcelona (UB) en la Facultad de Pedagogía. El estudio tuvo como propuesta comprender la afectividad del niño con el lugar donde juega y como acontece la apropiación de los espacios públicos planeados o no para el…A geometric study of abnormality in optimal control problems for control and mechanical control systems

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Barbero Liñán, María

Durant els darrers quaranta anys la geometria diferencial ha estat una eina fonamental per entendre la teoria de control òptim. Habitualment la millor estratègia per resoldre un problema és transformar-lo en un altre problema que sigui més tractable. El Principi del Màxim de Pontryagin proporciona al problema de control òptim d’una estructura Hamiltoniana. Les solucions del problema Hamiltonià que satisfan unes determinades propietats són candidates a ésser solucions del problema de control…, Durante los últimos cuarenta años la geometría diferencial ha sido una herramienta para entender la teoría de control óptimo. Habitualmente la mejor estrategia para resolver un problema es transformarlo en otro problema que sea más tratable. El Principio del Máximo de Pontryagin dota al problema de control óptimo de una estructura Hamiltoniana. Las soluciones del problema Hamiltoniano que satisfagan determinadas propiedades son candidatas a ser soluciones del problema de control óptimo. Estas…, For the last forty years, differential geometry has provided a means of understanding optimal control theory. Usually the best strategy to solve a difficult problem is to transform it into a different problem that can be dealt with more easily. Pontryagin's Maximum Principle provides the optimal control problem with a Hamiltonian structure. The solutions to the Hamiltonian problem, satisfying particular conditions, are candidates to be solutions to the optimal control problem. These…The Role of the Cell Cycle in Human Embryonic Stem Cell Self-Renewal and Pluripotency (La función del ciclo celular en la auto-renovación y la pluripotencia de las células madre embrionarias humanas)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Menchon Najas, Cristina

Embryonic stem cells (ESC) are derived from the inner cell mass (ICM) of the blastocyst and have the capacity for unlimited proliferation while retaining their potential to differentiate into a wide variety of cell types when cultured in vitro. These properties have made of human embryonic stem cells (hESC) an excellent model on which to study the conditions required for differentiation into specific cell lineages, and consequently the possibility of transplanting specific cell types into…, Las células madre embrionarias humanas (conocidas como hESC por sus siglas en inglés de human embryonic stem cells) son derivadas de la masa celular interna de los blastocistos y poseen la capacidad para auto-renovarse ilimitadamente, reteniendo su potencial para diferenciarse hace una amplia variedad de tipos celulares (pluripotencia), cuando son cultivadas in vitro. Estas propiedades permiten el estudio de las condiciones requeridas para la diferenciación hacia linajes específicos y la…Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors / Ecologia dels macroinvertebrats bentònics al tram baix del riu Ebre: caracterització de la comunitat, dinàmica de poblacions i bioacumulació de contaminants en resposta a factors ambientals

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Cid Puey, Núria

The effects of the main anthropogenic impacts in the fluvial ecosystem of the lower Ebro River are evaluated along the five chapters of the present thesis, using the benthic macroinvertebrate community as a bioindicator. Different approaches are integrated in function of the type of stressor, considering mainly heavy metal and organochlorine pollution and hydrological alterations. These approaches focus on the taxonomy and biological traits of the community, and on the bioaccumulation of…, Els efectes dels principals impactes antropogènics de l'ecosistema fluvial del tram baix del riu Ebre s'estudien al llarg dels cinc capítols d'aquesta tesi, utilitzant la comunitat de macroinvertebrats bentònics com a bioindicadors. Depenent del tipus d'estrès, tenint en compte principalment la contaminació per metalls pesants i organoclorats i les alteracions hidrològiques, s'han considerat diferents aproximacions. Concretament, l'estudi se centra en la taxonomia…3D Reconstruction and Modelling of the Sierras Exteriores Aragonesas (Southern Pyrenees, Spain). Structural Evolution of the Pico del Águila anticline

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Vidal Royo, Oskar

This Thesis reports on the integration of different modelling techniques to construct a unified and better constrained conceptual model of structural evolution of the Pico del Águila anticline (External Sierras, Southern Pyrenees, Spain). The structure is a well-known example of detachment fold, which exhibits a N-S structural trend, parallel to the direction of tectonic transport in the Southern Pyrenees. Based on field observations of an unevenly distributed Triassic décollement, analogue…, L’anticlinal del Pico del Águila és un conegut exemple de plec de desenganxament amb sedimentació marina a fluvio-deltaica associada, amb una tendència estructural N-S, paral•lela a la direcció de transport tectònic dels Pirineus Meridionals. Basat en observacions de camp que indiquen una distribució heterogènia del nivell de desenganxament Triàsic, els models analògics mostren el procés de generació d’estructures perpendiculars al sistema orogènic que poden donar lloc als anticlinals N-S…Paleogene Chronostratigraphy of the SE Margin of the Ebro Basin: Biochronological and Tectonosedimentary Evolution Implications (Cronostratigrafia del paleogen del marge SE de la conca de l’Ebre: Implicacions biocronològiques i evolució tectonosedimentaria)

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Costa Gisbert, Elisenda

This PhD-Thesis presents a new chronostratigraphy of the Paleogene sedimentary record of the SE margin of the Eastern Ebro Basin. It is based on a number of magnetostratigraphic sections and its integration with marine and continental biochronological data. A robust correlation with the geomagnetic polarity time scale is obtained and provides the record with absolute ages, spanning from chrons C20n to C12r (Lutetian to Rupelian stages, ca. 43.0-31.0 Ma). Main differences with respect to the…, Aquesta Tesi Doctoral presenta una nova cronologia del registre sedimentari Paleogen del marge SE del sector oriental de la Conca de l’Ebre. La cronologia obtinguda es basa en la integració d’un conjunt de sèries magnetostratigràfiques amb totes les dades biostratigràfiques dels registres marí i continental disponibles en aquest sector de la conca. L’establiment d’una correlació robusta amb l’escala de temps de polaritat geomagnètica proveeix al registre sedimentari Paleogen d’un marc…L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: origen, fonaments i construcció

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Comas Parra, Miquel Àngel

La recerca vol ésser una eina que aporti informació sobre l’esperit obert i integrador que els representants institucionals de l’ensenyament superior europeu volen assolir amb la creació de l’EEES. La nova fita educativa es sustenta d’uns principis, intencions, directrius i interessos amb una clara definició europeista de reconeixement, convergència i mobilitat amb l’objectiu d’intentar assolir un tret distintiu i de qualitat en l’ensenyament superior europeu. El present estudi es fonamenta en…, La investigación quiere ser una herramienta que aporte información sobre el espíritu abierto e integrador que los representantes institucionales de la educación superior europeo quieren lograr con la creación del EEES. El nuevo hito educativo se sustenta de unos principios, intenciones, directrices e intereses con una clara definición europeísta de reconocimiento, convergencia y movilidad con el objetivo de intentar lograr un disparo distintivo y de calidad en la educación superior europea.…, La recherche veut être un outil qu'aborde de l'information sur l'esprit ouvert et intégrateur que les représentants institutionnels de l'éducation supérieur européen volent obtenir avec la création de l'EEES. La nouvelle borne éducative se soutient de principes, des intentions, des directives et des intérêts avec une claire définition européenne de reconnaissance, convergence et mobilité dans le but d'essayer d'obtenir un sceau distinctif et de qualité dans l…Proposte creative intorno al viaggio e ai diari di viaggio, a partire dall’opera del pittore Luigi Capece = Propuestas creativas alrededor del viaje y de los diarios de viaje, a partir de la obra del pintor Luigi Capece

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Piscitelli, Mariapaola

El presente trabajo se configura a través de la confluencia de tres ejes fundamentales, todos ellos en consonancia con las características de la autora y relacionados entre sí. En primer lugar, cabe mencionar la idea de viaje, desplazamiento interior o exterior, en el que el viajero toma obligada consciencia de si mismo y enriquece su experiencia existencial, lo que en el ámbito del artista practicante se traduce normalmente en una serie de eclosiones y cambios que pueden llegar a alterar…, Travelling is a very extensive subject. This thesis aims to focus on the relationship between travelling and art, not only from a historical point of view but also from other approaches that the experience of art can offer. The text is divided in two parts: Theory and Practice. In the theoretical part, the work of different artists has been analysed, with special emphasis on the period between the 19th and mid-20th century, when this kind of artistic experience was in vogue. Detailed study is…, El present treball es configura a través de la confluència de tres eixos fonamentals, tots ells en consonància amb les característiques de l’autora i relacionats entre si. En primer lloc, cal esmentar la idea del viatge, desplaçament interior o exterior, en el qual el viatger pren obligada consciència de si mateix i enriqueix la seva experiència existencial, el que en l’àmbit de l’artista pràcticament es tradueix normalment en una sèrie d’eclosions i canvis que poden arribar a alterar signes…, Il presente lavoro si modella attraverso la confluenza di tre punti fondamentali, tutti in consonanza con le caratteristiche dell’autrice e in relazione tra loro. Prima di tutto, citare l’idea del viaggio, spostamento interiore o esteriore, in cui il viaggiatore prende obbligatoriamente coscienza di se stesso ed arricchisce la sua esperienza esistenziale. Nell’ambito della pratica dell’artista, tutto ció si traduce normalmente in una serie di rivelazioni e cambi che possono arrivare ad…Nucleosome positioning on chromatin using bioinformatics techniques = Posicionament de nucleosomes en cromatina emprant tècniques bioinformàtiques

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Flores Guri, Oscar

This thesis presents a broad study of the chromatin structure and function with special focus in the nucleosome organization. More specifically, it includes three different but complementary perspectives: i) Analysis of the DNA from a physical point of view, correlating chromatin structure with DNA function and its intrinsic properties, ii) Development of tools to extract information on nucleosome position and dynamics from experimental data —mostly Next Generation Sequencing experiments— and…Reconstruction of endodontically treated anterior teeth

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Ramírez Sebastià, Anaïs

L’objectiu d’aquesta tesis es va centrar en la restauració de les dents endodonciades en el sector anterior. Es va evaluar l’adaptació marginal, la resistencia a la fractura, i el tipus de fractura entre dents anteriors restaurades amb endocorones de composite i ceràmica, i corones de ceràmica i composite amb prèvia col.lcació de postes de fibra de 5mm o 10mm de longitud. 32 incisius centrals anteriors van ser dividits en 6 grups experimentals. 1) Poste llarg + munyó de composite + corona CAD/…The wildëor downtown : exploring wilderness remnants in urban America

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Di Tommaso, Agostino

Proximity between urban realm and wilderness has been a salient feature of Northern American territorial patterns since European settlement. Even today such proximity, although drastically reduced, in some cases endures. Nonetheless, the topological relation betwen areas of extensive development and wild land is changing: if the history of urban America has been a history of cities in the wilderness, today vast urbanized regions frequently encompass wild enclaves, areas we look upon as…, El término wilderness, en su uso común en lengua inglesa, se refiere a la condición de una parte del territorio en la que no se encuentra signo antrópico alguno. Por extensión semántica, la palabra se aplica también a cualquier área o conjunto de áreas que poseen esta condición. La palabra tiene además un denso sustrato de connotaciones que expresan el significado cultural que la wilderness ha asumido y asume. Este significado se revela especialmente profundo y complejo en Norteamérica, donde…, Il termine wilderness, nell’uso comune della lingua inglese, definisce la condizione di una porzione del territorio ove non è riscontrabile alcun segno antropico. Per estensione semantica, la parola si riferisce anche a ogni area che conserva tale condizione o all’insieme di tali aree. La parola possiede inoltre un denso substrato di connotazioni che esprimono il significato culturale che la wilderness ha assunto e assume. Tale significato si fa specialmente profondo e complesso in Nord America…Espais latents : pràctiques artístiques contemporànies vers un urbanisme crític = Latent spaces : contemporary practices in art towards a critical urbanism

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Serra Permanyer, Marta

Aquesta tesi explora les formes d’intervenció a l’espai urbà que relacionen l’art amb la transformació de les ciutats contemporànies. L’examen de diverses formes de creació emergents permet descobrir, a través del camp artístic, eines de creació i metodologies que contribueixen de forma crítica a percebre la transformació social del paisatge urbà. El principal propòsit consisteix en identificar un urbanisme alternatiu a partir de la mirada i intervenció de la pràctica artística actual…, The thesis "Latent spaces: Contemporary practices in art towards a critical urbanism" explores the forms of intervention in urban space that link art to the transformation of contemporary cities. By examining varying emergent forms of creation, it reveals, through the field of art, creative tools and methodologies that contribute critically to perception of the social transformation of urban landscapes. The main objective is to identify an alternative urbanism based on the perspective…Biomarcadors d'exposició dietètica en estudis nutricionals d'intervenció i observacionals. Aplicació d’una aproximació metabolòmica HPLC-q-ToF-MS per a la millora de la capacitat predictiva a través de models combinats multi-metabòlit

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Garcia Aloy, Mar

L’alimentació és un dels factors de l’estil de vida amb més influència en la salut, sent els biomarcadors d’exposició dietètica una eina precisa i objectiva per a la determinació de la ingesta alimentària. Un biomarcador nutricional és qualsevol indicador bioquímic, funcional o clínic mesurat en una mostra biològica que reflexa l’estat nutricional respecte a la ingesta o al metabolisme dels components de la dieta, així com de les conseqüències biològiques de la ingesta alimentària. La…, Health is highly influenced by food intake. Nutrimetabolomics has been proposed as a tool for assessing the changes in metabolome associated with food consumption and/or the effects of a dietary intervention. The main aim of this PhD thesis is to contribute to the identification of biomarkers related to food ingestion (biomarkers of intake), as well as their potential association with health (biomarkers of effect) in a high risk of cardiovascular disease population from the Mediterranean…La adaptación de las marcas a las redes sociales. Un análisis socio-relacional de la actividad comunicativa de las marcas de refrescos en Facebook.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Grosso, Chiara

La Web social constitueix la interfície d'un nou paradigma d'innovació col•lectiva. El seu caràcter participatiu, col•laboratiu i socialitzador queda clarament plasmat en el fenomen de les xarxes socials. El més rellevant d'elles no és la seva base tecnològica, sinó el fet que constitueixen escenaris on l'individu es lliura del seu rol passiu i es converteix en actor actiu que interactua i es socialitza amb altres actors mitjançant l'accés, la selecció i fins i tot la…, La Web social constituye la interfaz de un nuevo paradigma de innovación colectiva. Su carácter participativo, colaborativo y socializador queda claramente plasmado en el fenómeno de las redes sociales. Lo más relevante de ellas no es su base tecnológica, sino el hecho de que constituyen escenarios donde el individuo se libra de su rol pasivo y se convierte en actor activo que interactúa y se socializa con otros actores mediante el acceso, la selección y hasta la transformación de las…Caracterización óptica de lentes intraoculares = Optical characterization of intraocular lenses

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Alba Bueno, Francisco

The optical characterization of an intraocular lens (IOL) provides objective and quantitative information that is essential to fully understand its performance as an implant that replaces the crystalline lens in the human visual system. Additionally, it can be used to predict the performance of the new IOL designs. This thesis analyses the main sources of uncertainty in the calculation of the IOL power and the compensation of the residual refractive errors by using some unconventional degrees…, La caracterización óptica de las lentes intraoculares (IOLs del inglés Intraocular Lenses) proporciona una información objetiva y cuantitativa que es necesaria para comprender su funcionamiento como implante que sustituye al cristalino en el sistema visual humano. Además, permite predecir el rendimiento de los nuevos diseños. Dicha caracterización se debe llevar a cabo mediante pruebas in vivo en pacientes ya implantados así como con pruebas in vitro en banco óptico o mediante simulación…Sistematización del diagnóstico y tratamiento de las retracciones cicatriciales severas en población subsahariana.

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Musolas Juncosa, Alberto

Les retraccions cicatricials severes són una de les causes més freqüents d’inhabilitació funcional a l’Àfrica, tant a nivell laboral com social, i deixen el pacient amb severes limitacions físiques per a la resta de la seva vida. Fins ara no hi ha descrita cap classificació que pugui esser aplicada en zones de baixos recursos i sobre totes las articulacions de un mateix cos humà. Objectius: Hom planteja la hipòtesi principal que és possible de definir un mètode clar, simple i pragmàtic que…, Las retracciones cicatriciales severas son una causa frecuente de inhabilitación funcional en Africa, dejando al paciente con severas limitaciones físicas para el resto de su vida. No hay descritas clasificaciones que puedan ser aplicadas en medios con escasos recursos (MER) sobre cualquier articulación de un cuerpo humano. Objetivos: Hipótesis principal: es posible definir un método, simple y pragmático, que permita clasificar las retracciones sobre cualquier articulación independientemente…, Severe skin scar contractures in populations of developing countries represents one of the main causes of disability in the social and personal spheres of life, as well the workplace. No pragmatic and universal classifications have been described that can be applied in settings with limited resources (SLR) to every joint of the body. Objectives: Main hypothesis states that different types of contractures affecting any joint of the body, regardless of their anatomical localization, size and…Dos miradas sobre el deseo de adelantar la muerte, la dignidad y la autonomía en pacientes al final de la vida. De la investigación empírica, a la reflexión filosófica

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Prat, Andrea

En el ámbito de final de vida, no es infrecuente que algunos pacientes expresen deseo de adelantar la muerte como manifestación de sufrimiento relacionado con múltiples factores. Algunos estudios han subrayado la importancia del sentido de dignidad personal y de la autonomía o control como factores destacados en relación a este deseo. Sin embargo, frecuentemente, estos conceptos aparecen de forma equívoca. Mantener cierto control sobre las circunstancias ha resultado ser una forma de disminuir…, In the context of the end of life, it is not infrequent for some patients to express the wish to hasten death as a manifestation of suffering related to multiple factors. Some studies have highlighted the importance of the sense of personal dignity and autonomy or control as related factors. However, these concepts are often used ambiguously. Maintaining a certain level of control over the circumstances is a way of reducing suffering for this loss of autonomy. However, it is unclear what…Relaciones pasadas: explorando sus potencialidades. Conversaciones sobre el impacto de nuestras relaciones pasadas en el yo relacional

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Delgado Raack, Garbiñe

El concepte del jo relacional proposa que les persones es contitueixen per les seves relacions. En la present indagació s’explora l’efecte de les relacions passades en el jo relacional. Per a això es mantenen converses amb parelles materno-filials impulsades per mètodes basats en l´art. L’anàlisi de les dades es presenta des de diferents perspectives, les quals poden ser identificades com a éssers relacionals de l’autora principal d’aquest treball. A partir d’això, la tesi agafa forma i…, El concepto del yo relacional propone que las personas se constituyen por sus relaciones. En la presente indagación se explora el efecto de las relaciones pasadas en el yo relacional. Se mantienen para ello conversaciones con parejas materno-filiales impulsadas por métodos basados en el arte. El análisis de los datos es presentado desde distintas perspectivas, las cuales pueden ser identificadas como seres relacionales de la autora principal del trabajo. A partir de ello, la tesis toma su forma…, The concept of relational being proposes that people are constituted by their relationships. In the present inquiry the effect of past relationships on the relational being is explored. With this purpose art-based methods are used in conversations with mothers and their daughters or sons. Data analysis is presented from many different perspectives, which can be identified as relational selfs of the principal author of this work. This fact gives the form and structure the dissertation takes:…Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención psicológica para el trastorno de juego por internet

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Rodríguez Torres, Alexandra

Amb la inclusió a la cinquena edició del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (American Psychiatric Association, 2013), el trastorn de joc per internet ha estat considerat com un problema de salut y han començat a emergir serveis especialitzats de salut mental pel seu tractament. No obstant, resulten escassos els estudis que examinen l’efectivitat dels tractaments psicològics per aquest trastorn. L’objectiu principal de la present tesis és dissenyar, aplicar i avaluar un…, Con su inclusión en la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (American Psychiatric Association, 2013), el trastorno de juego por internet se ha considerado como un problema de salud y han empezado a emerger servicios especializados de salud mental para su tratamiento. Sin embargo, resultan escasos los estudios que examinan la efectividad de los tratamientos psicológicos para este trastorno. El objetivo principal de la presente tesis es diseñar, aplicar y…, With its inclusion in the DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), Internet Gaming Disorder (IGD) has become a health concern and has emerged as a disorder to be treated in specialized mental health services for its treatment. Nevertheless, very few studies have examined the effectiveness of psychological treatments for IGD. The overarching aim of this thesis is design, apply, and evaluate a psychological intervention program for adolescents with IGD (“Programa de Intervención…Determination of key master variables and radionuclide behavior in the Swedish Final Repository environment

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
González-Siso, Maria Rosa

Aquesta tesi doctoral investiga els processos clau que controlen la mobilitat d'alguns dels radionúclids sensibles al redox presents en els residus (U, Pu i Tc) i Ni com a radionúclid crític, en el repositori “Swedish Final Repository” (SFR) utilitzat per a dipositar els residus radioactius de nivell baix i intermedi a Suècia. Segons el treball de modelització realitzat anteriorment per Amphos 21 (Duro et al., 2014), la presència de ciment i materials cimentosos (utilitzats per a la…, Esta tesis doctoral investiga los procesos clave que controlan la movilidad de algunos de los radionúclidos susceptibles de variar su estado de oxidación presentes en los residuos (U, Pu y Tc) y Ni como radionúclido crítico, en el repositorio "Swedish Final Repository" (SFR) utilizado para depositar los residuos radiactivos de nivel bajo e intermedio en Suecia. Según el trabajo de modelización realizado anteriormente por Amphos 21 (Duro et al., 2014), la presencia de cemento y…, This PhD thesis investigates the key processes controlling de mobility of some of the redox sensitive radionuclides present in the waste (U, Pu and Tc) and Ni as a critical radionuclide, in the Swedish Final Repository (SFR) used for the disposal of low-and intermediate level radioactive waste (L/ILW) in Sweden. According to previous modeling work performed by Amphos 21 (Duro et al, 2014), the presence of cement and cementitious materials (used for the construction and for the waste…Vocabulario en lengua castellana y mexicana, Vocabulario en lengua mexicana y castellana

Repositorio: GREDOS: Repositorio Institucional de la Universidad de Salamanca
Molina, Alonso de

Ed. príncipe publicada en 1555, Colofón, Sign.: []4, a-o8, p10; []2, A-T8, V10. -- Errores tip. de fol.: h. 45 por 44 y 47 por 55, en 1ª pt. y 22 por 30 en la 2ª. -- L. red. -- Reclamos. -- Cada pt. con port. propia, Esc. xil. en port. de 1ª pt. del dedicatario y en port. de 2ª pt. grab. xil. a toda plana representando a San Francisco. -- Marcas tip. xil. en p10v y en colofón. -- Grab. xil. en p10r de un orante y, al final de la obra, otro grab. con el anagrama IHS. -- Inic. xil., 2 pt. ([4], 121, [1] h.; [2], 162 h.) ; Fol., Contiene: [Pt. primera-segunda]Hackejar l'educació: avaluació de l'impacte socioeducatiu de les hackatons cíviques de transformació educativa

Repositorio: TDR: Tesis Doctorales en Red
Gardó Huerta, Héctor

El propòsit d’aquesta investigació és avaluar l’impacte socioeducatiu de les hackatons cíviques enfocades a donar resposta a reptes socials i educatius. Des d’una aproximació descriptiva-interpretativa, realitzem un desplegament metodològic mixt i evolutiu al llarg de tres estudis de camp. En el primer es duu a terme una investigació-acció en primera persona per descobrir tot el potencial de la hackató en el seu desplegament a l’entorn comunitari del barri del Raval de Barcelona. El segon, a la…, El propósito de esta investigación es evaluar el impacto socioeducativo de las hackatones cívicas enfocadas a dar respuesta a retos sociales y educativos. Desde una aproximación descriptiva-interpretativa, realizamos un despliegue metodológico mixto y evolutivo a lo largo de tres estudios de campo. En el primero se realiza una investigación-acción en primera persona para descubrir todo el potencial de la hackatón en su despliegue en el entorno comunitario del barrio del Raval de Barcelona. El…, The purpose of this research is to evaluate the socio-educational impact of civic hackathons, focusing on responses to social and educational challenges. Based on a descriptive-interpretive approach, we used a mixed and evolutionary methodology for three field studies. In the first of these, a first-person action-investigation was carried out to discover the full potential of the hackathon in the community environment of the Raval neighborhood of Barcelona. The second, considering a hackathon…III Jornada de Joves Investigadors de l’IdRA

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Marsal Aguilera, Roser, Santasusagna i Riu, Albert

Coordinadors: Roser Marsal Aguilera i Albert Santasusagna RiuDocument sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat, Documento sobre los apectos éticos del diálogo entre ciencia y sociedad, Document on the ethical aspects of the science ans society dialogue

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Casado, María, Puigdoménech Rosell, Pedro, 1948-

Coordinadors: María Casado i Pere Puigdomènech, El diàleg entre els agents de la recerca científica i el conjunt de la societat implica múltiples actors: investigadors, tècnics, polítics, empreses, pacients, associacions, sindicats, activistes, creatius, etcètera. Més enllà de la mera transferència d’informació, la comunicació té efectes transformadors i implica diferents tipus de conflictes o de col·laboracions entre els diversos actors. Aquest document sobre els aspectes ètics de la comunicació entre la ciència i la societat parteix de la…Exodoncia terapéutica del primer molar permanente con hipomineralización incisivo molar severa. Revisión de la literatura., Therapeutic extraction of the permanent first molar with sever molar incisor hypomineralization. A review of the literature.

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Hahn Chacón, Claudia, Cahuana Cárdenas, Abel B. (Abel Belizario), Mendes da Silva, J., Ustrell i Torrent, Josep Maria, 1953-, Catalá Pizarro, M.

La hipomineralización incisivo molar (HIM) es una alteración cualitativa del esmalte de etiología no determinada que genera opacidades circunscritas de color variable. En el presente artículo se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de una alternativa de tratamiento de molares, severamente afectados de HIM con pronóstico incierto. Se plantea la exodoncia en consenso entre odontopediatra y ortodoncista con la finalidad de manejar integralmente la maloclusión existente.Embarazo y salud oral, Pregnancy and oral health

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Palma Portaro, Camila

La evidencia científica indica que la presencia de enfermedad periodontal en la mujer embarazada puede tener consecuencias negativas en el resultado del embarazo. Por otro lado, la flora oral de la madre es uno de los factores más importantes de predicción de caries en un niño; con lo cual la salud oral materna debe basarse en la importancia de dismi-nuir la carga bacteriana para reducir las probabilidades de transmisión. Todo programa de prevención de caries debe incluir la asesoría a futuras…Lactancia materna y salud oral. Revisión de la literatura, Breastfeeding and oral health. A revision of the literature

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Henríquez, M. A., Palma Portaro, Camila, Ahumada, D.

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. Las bases científicas que apoyan el amamantamiento son abrumadoras. Asimismo, la lactancia ofrece grandes beneficios para el correcto desarrollo de la musculatura y de las estructuras orofaciales, evitando las probabilidades de maloclusiones tempranas. Por otro lado, existe controversia acerca de la influencia de la lactancia materna prolongada en la aparición de caries precoz de la infancia. Como…Orientaciones para la salud bucal en los primeros años de vida, Oral health guidelines during for the first years of life

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Palma Portaro, Camila, Cahuana Cárdenas, Abel B. (Abel Belizario)

Introducción: A pesar de ser una enfermedad potencialmente controlable, la caries dental es la enfermedad infecciosa crónica más prevalente en niños de diferentes países del mundo. Los factores etiológicos implicados en la caries pueden ser influenciados por los padres y los profesionales que asisten al niño y su entorno, siempre y cuando se tengan los conocimientos adecuados sobre las pautas de salud bucal. Por ello creemos que es indispensable la elaboración de una guía integral para…Tratamiento endodóntico regenerativo de un incisivo central permanente: a propósito de un caso, Regenerative endodontic treatment of a permanent central incisor: A case report

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Palma Portaro, Camila, Barriales Romaní, C.

Introducción: La endodoncia regenerativa es un procedimiento que puede reactivar el desarrollo de una pulpa necrótica, permitiendo la completa formación radicular del diente inmaduro. Sin embargo, a la fecha no está claro cuál procedimiento de regeneración es el más efectivo. Caso clínico: Se realizó la regeneración endodóntica de un incisivo superior permanente con ápice inmaduro y pulpa necrótica en un niño de 8 años de edad con antecedentes de traumatismo dental. El tratamiento se hizo en…Usos situados de las TIC y mediación de la actividad conjunta en una secuencia instruccional de educación primaria., Situated uses of ICT and mediation of joint activity in a primary education instructional sequence

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Coll, César, 1950-, Rochera Villach, Ma. José, Colomina, Rosa

[spa] Introducción. Desde una perspectiva socioconstructivista y situada de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este trabajo se analizan los usos de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- que llevan a cabo una profesora y 19 alumnos de sexto de educación primaria. El estudio se centra en el papel mediador de las TIC en la interacción y en su potencial para innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Método. Utilizando una metodología de estudio de…, [eng] Introduction. From a socioconstructivist and situated perspective of teaching and learning processes, the authors analyze how one teacher and her group of 19 sixth-grade pupils use ICT. The study focuses on the way these tools mediate their activity, and evaluates the tools’ potential for teaching and learning innovation. Method. A case study method was used to analyze the development of an instructional unit in natural sciences, where pupils worked in small groups. The sequence was…Cuantificar las economías antiguas. Problemas y métodos, Quantifying ancient economies. Problems and methodologies

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Remesal Rodríguez, José, Revilla Calvo, Víctor, Bermúdez Lorenzo, Juan Manuel

Desde que se iniciaron los estudios cliométricos, el interés por encontrar fórmulas y modelos que nos ayuden a entender la historia, particularmente la historia económica y social, han atraído la atención de muchos investigadores. Desde nuestra perspectiva, hemos prestado particular atención al estudio de datos concretos, pues nos hemos centrado en el estudio de las ánforas que contuvieron alimentos, sobre todo vino, aceite y conservas de pescado y su epigrafía y, a través de ellas, estudiar la…Nudge y pensiones, Nudge and pensions

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Carlsson, Fredrik

El texto inglés del que se realiza la traducción española es Nudge and Pensions publicado por TransJus como working paper. Este texto inglés es fruto de la traducción del sueco realizada por Carolina Löfstrand del documento Nudge och pensioner que puede consultarse en: https://www.sns.se/aktuellt/sns-analys-nr-38-nudge-och-pensioner/. Queremos agradecer al SNS - Centre for Business and Policy Studies y al autor su amabilidad al autorizar la traducción al español. La traducción del inglés al…, [spa] ¿Tomamos la decisión “correcta” cuando ahorramos dinero para nuestra jubilación? Puede que muchos de nosotros no ahorremos lo suficiente para nuestra pensión y que tampoco lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Puede un nudge hacer que tomemos mejores decisiones en materia de pensiones? Nudge significa que alguien, que podría ser una autoridad o una compañía de seguros, diseña una situación de toma de decisiones para influir en el comportamiento de las personas sin que ni se modifiquen…, [cat] Prenem la decisió “correcta” quan estalviem diners per a la nostra jubilació? Pot ser que molts de nosaltres no estalviem prou per a la nostra pensió i que tampoc ho fem de la millor manera possible. Pot un nudge fer que prenguem millors decisions en matèria de pensions? Nudge significa que algú, que podria ser una autoritat o una companyia d'assegurances, dissenya una situació de presa de decisions per influir en el comportament de les persones sense que ni es modifiquin els…, [eng] Do we take the “right” decision when we save money for our retirement? Many of us probably do not save enough for a pension and perhaps we may not save in the best way possible. Can nudge make us taking better pension decisions? Nudge means that someone, such as an authority or an insurance company, designs the decision-making situation to influence people’s behaviour without simultaneously changing economic incentives and by removing relevant available options. This text analyses…Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Universitat de Barcelona. Departament d'Història Moderna

Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. [Barcelona, del 17 al 21 de desembre de 1984 : actas], Recull els continguts presentats a: Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, 1984Empatía y Estrategías de Afrontamiento como Predictores del Bienestar en Estudiantes Universitarios Españoles, Empathy and Coping Strategies as Predictors of Well-being in Spanish University Students

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Gustems Carnicer, Josep, Calderón Garrido, Caterina

[spa] Introducción. La empatía y las estrategias de afrontamiento han sido asociadas firmemente con el bienestar psicológico percibido por los estudiantes. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la empatía, las estrategias de afrontamiento y el malestar psicológico entre estudiantes universitarios. Método. Se realizó un estudio descriptivo, transversal. Noventa estudiantes de educación con-testaron algunos cuestionarios (Brief Symptom Inventory, Coping Responses…, [eng] Introduction. Empathy and coping strategies have been shown to be closely associated with the perceived psychological well-being of students. The aim of the present study was to ana-lyze the relationship between empathy and coping strategies and psychological distress among students in teacher education. Method. A cross-sectional study. Ninety teacher education students completed questionnaires (Brief Symptom Inventory, Coping Responses Inventory-Adult and Empathy Affective and Cognitive…La europeización del derecho privado: cuestiones actuales

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Arroyo i Amayuelas, Esther, Serrano de Nicolás, Ángel

Conté: Nuevos retos para el derecho de contratos europeo y cuestiones específicas acerca de la regulación del suministro de contenidos digitales / Reiner Schulze -- Le réglementation des contrats de fourniture de contenus numeriques: l'appréciation des aspects numeriques / Judith Rochfeld -- La Directiva 2014/17/UE, sobre créditos hipotecarios y su previsible impacto en el derecho español / Miriam Anderson -- No vinculan al consumidor las cláusulas abusivas: del derecho civil al procesal y…, El libro que el lector tiene entre sus manos, La europeización del Derecho Privado: cuestiones actuales, refleja y amplía los resultados de la Jornada que tuvo lugar en el Colegio de Notarios de Cataluña, los pasados días 15 y 16 de junio de 2016, respetando el idioma en que disertó cada conferenciante. El libro se publica gracias a la estrecha colaboración entre el Colegio de Notarios y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Barcelona, con el fin de informar a abogados, estudiantes,…Presentación: Una oportunidad para el sueño, A Chance for the Dream

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Valls Boix, Juan Evaristo

[spa] Presentació del monogràfic 'No Art Without Politics. Exchanges between Deconstruction' El propósito del presente volumen monográfico consiste en darle una oportunidad al sueño derridiano y abordar algunos prolegómenos de ese capítulo francoalemán sobre el arte y su potencial de descentramiento político y académico. Así, compilamos una serie de artículos fruto de las últimas investigaciones de profesores que han querido escribir una o dos de esas decenas de miles de páginas que…, [eng] The aim of the present monographic number is then to give a chance for the Derridian dream, and to deal with some prefaces of that French-German chapter about literature, arts, and its potential to political and academic transformation. Thus, we collect several papers from the last research of professors who have wanted to write one or two of these tens of thousands of pages that built up virtually around Derrida's bed. This initiative continues the works presented at the…Recomanacions per a la presa de decisions ètiques sobre l’accés de pacients a unitats de cures intensives en situacions de pandèmia, Recomendaciones para la toma de deciciones éticas sobre el acceso de pacientes a unidades de cuidados intensivos en situaciones de pandemia, Recomendations for making ethical decisions about patient access to intensive care units in pandemic situations

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Observatori de Bioètica i Dret, Cabré Pericas, Lluís, Casado, María

Aquest document de l’Observatori de Bioètica i Dret es proposa orientar els professionals i facilitar-los la presa de decisions en l’àmbit de l’atenció a pacients en situació crítica per la malaltia COVID-19. Les indicacions que s’hi recullen s’han d’interpretar de manera individualitzada per a cada pacient, fent prevaldre sempre el judici clínic.Riesgo de cáncer oral y marcadores moleculares, Oral cancer risk and molecular markers

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Chimenos Küstner, Eduardo, Font Costa, Imma, López López, José, 1958-

El aspecto clínico y en especial el grado de displasia que pueden presentar las lesiones precancerosas de la cavidad oral sugieren su capacidad potencial de malignización. Cada vez es más frecuente encontrar investigaciones orientadas hacia la búsqueda de nuevos marcadores, más específicos, que contribuyan a determinar el grado de alteración celular y permitan una mayor aproximación al conocimiento del grado de degeneración maligna de aquellas lesiones. En el presente trabajo de revisión se…Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària, Declaración sobre ética e integridad en la docencia universitaria, Declaração sobre ética e integridade na docência universitária, Declaration on ethics and integrity in university teaching

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Casado, María, Martínez Martín, Miquel, Neves, Maria do Céu Patrão, Observatori de Bioètica i Dret

Editors literaris: María Casado, Miquel Martínez Martín i Maria do Céu Patrão Neves, En aquest document de l’Observatori de Bioètica i Dret s’analitzen els problemes que acuiten actualment la docència a l’educació superior. Els objectius dels autors són concretar què significa la integritat en la docència a la universitat; quins han de ser els seus continguts fonamentals i quines implicacions comporta; influir en els que prenen decisions en l’àmbit dels sistemes d’educació superior, i repercutir en els mitjans de comunicació i en l’opinió pública a fi d’augmentar la qualitat…, Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08795Fibroma odontogénico central: revisión de la literatura y presentación de un nuevo caso, Central odontogenic fibroma: a review of the literature and report of a new case

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Bueno Lafuente, Susana, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

El fibroma odontogénico central es un tumor odontogénico benigno derivado de los tejidos dentales mesenquimatosos. Presentamos un caso de fibroma odontogenico central, en un varón de 12 años de edad, asintomático y asociado al canino inferior izquierdo incluido, observándose radiológicamente como una imagen radiotransparente bien definida rodeada de un halo esclerótico. Realizamos una revisión de la literatura publicada desde el año 1970, encontrando un total de 46 casos de fibroma odontogenico…Hiperplasia fibrosa de las tuberosidades maxilares, The fibrous hyperplasia of the maxillary tuberosities

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Viñals Iglesias, Helena

La hiperplasia fibrosa de las tuberosidades maxilares es una manifestación localizada de la fibromatosis gingival. Clínicamente se caracteriza por un aumento de tamaño de los tejidos gingivales en las tuberosidades maxilares, de aspecto rosado y firme. La fibromatosis puede tener una influencia farmacológica o bien un carácter hereditario o idiopático. El principal rasgo histológico es la hiperplasia subepitelial por aumento del tejido conectivo. También se observa una paraqueratosis, con un…Importancia de la dieta en la prevención del cáncer oral, Importance of diet in the prevention of oral cancer

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Jané Salas, Enric, Chimenos Küstner, Eduardo, López López, José, 1958-, Roselló Llabrés, Xavier

El cáncer oral supone del 2 al 4% de todos los cánceres diagnosticados, con un incremento anual de 5000 nuevos casos por año. Desgraciadamente, debido al retraso en el diagnóstico tiene un pronóstico de supervivencia de sólo un 25% a los cinco años. Por esta razón, cualquier actitud que limite el consumo de tabaco y alcohol, así como la preservación de la salud oral y mantener una dieta equilibrada, supondrán un beneficio en cuanto a disminuir la incidencia de esta patología. Existen numerosos…Perineurioma intraneural de presentación intramandibular. Estudio histológico, inmunohistoquímico y citogenético, Intraosseous intraneural peri-neurioma: Report of a case with morphological, immunohistochemical and fish study

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Huguet Redecilla, Pere, Torre, Javier de la, Pallarès, Judith, Carrera, Marta, Soler, Francesc, Espinet Solà, Blanca, Malet Hernández, Daniel

Presentamos el caso de un perineurioma intraneural del nervio dentario, de localización intramandibular. Se trata de un tumor poco frecuente del que se ha discutido su origen neoplásico o reactivo. La localización intraósea en región de cabeza y cuello es excepcional. Definimos las características histológicas e inmunohistoquímicas de este tumor, estableciendo el diagnóstico diferencial con la variedad extraneural de perineurioma, con otros tumores de la vaina del nervio periférico más…La calidad en el servicio de radiología, The quality in the radiology department

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Finestres Zubeldia, Fernando, Bonomie, Justo Miguel, Cloquell Ale, Damian Alberto, Padilla, Alejandro Rafael, Chimenos Küstner, Eduardo, Guix Melcior, Benjamín

En los últimos 3 años el ordenamiento jurídico español ha regulado (sobre todo en el ámbito de la protección radiológica) la calidad imprescindible que debe cumplir toda unidad de radiodiagnóstico, también odontológico. Pero esta calidad, como en todo servicio, descansa en la competencia de los profesionales que lo desempeñan, de modo que en países avanzados se dedica mucho tiempo y esfuerzo a la formación de estas personas. Así, la carga lectiva para la enseñanza pregrado de radiología…Las comisuras labiales como asiento de procesos patológicos, The corners of the mouth as a site for pathology

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Chimenos Küstner, Eduardo, López López, José, 1958-, Caballero Herrera, Rafael

Las comisuras de los labios son los dos repliegues cutáneomucosos situados a cada lado de la abertura bucal. Están recubiertos de piel por la parte extraoral y de mucosa por la intraroral, sin que apenas exista bermellón entre ellas. Este paso abrupto de zona mucosa húmeda a zona cutánea seca favorece que ciertas situaciones, como la pérdida de dimensión vertical de los dientes, las arrugas y los hábitos de lameteo conviertan las regiones comisurales o angulares en áreas intertriginosas,…Manifestaciones orales de la Histiocitosis de células de Langerhans. A propósito del caso de un niño de dos años, Oral manifestations of Langerhans cell histiocytosis. Case study of a two year-old boy

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Hernández Juyol, Miguel, Boj Quesada, Juan Ramón, Gallego Melcón, Soledad

La histiocitosis de células de Langerhans es una patología infrecuente en la que se reconoce una forma unifocal, una multifocal unisistémica y otra multifocal multisistémica, con posibilidad de evolución de una a otra. La enfermedad cursa con manifestaciones orales, pudiendo ser éstas la primera manifestación de la enfermedad. La historia natural de dicha enfermedad es todavía una cuestión escasamente comprendida. Revisamos la entidad nosológica y presentamos el caso de un niño de dos años…Mesiodens: revisión retrospectiva de una serie de 44 pacientes, Mesiodens: a retrospective study of 44 patients

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Alaejos Algarra, C., Contreras Martínez, Miguel Angel, Buenechea Imaz, Ramón, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

La presencia de dientes supernumerarios en la línea mediadel maxilar superior, conocidos con el término de mesiodens, puede causar diferentes alteraciones, tales como la malposición de los dientes vecinos, la erupción anómala o el retraso de la erupción de los incisivos centrales superiores permanentes, un diastema interincisal y la formación de quistes, entre otros. El objetivo de este trabajo es realizar un estudio retrospectivo de una serie de 44 pacientes, con un total de 64 mesiodens…Monitorización con pulsioximetría durante la extracción de terceros molares inferiores. Estudio comparativo de tres anestésicos locales con epinefrina al 1:100.000, Pulsioxymetry monitorization during lower third molar extraction. A comparative study of three local anesthetics with epinephrine 1:100.000

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Mestre Aspa, Regina, Carrera Grañó, Imma, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

El objetivo de este estudio fue comparar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno bajo el efecto de tres anestésicos locales diferentes, con la misma concentración de epinefrina, durante la extracción de un tercer molar inferior en pacientes sanos. Los anestésicos locales utilizados fueron articaína al 4%, lidocaína al 2% y mepivacaína al 2%, los tres con una concentración de epinefrina de 1:100.000. Se diseñó un estudio de doble ciego, paralelo y no aleatorizado. Los pacientes fueron…Nuevas consideraciones en el diagnóstico del queratoquiste odontogénico, New considerations about the diagnosis of odontogenic keratocyst

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Barreto, Diele C., Chimenos Küstner, Eduardo

El queratoquiste odontogénico (QO) es una forma clínica e histológicamente bien diferenciada de otros quistes odontogénicos. Es conocido por su agresividad, elevada tasa de recurrencia y puede estar asociado al síndrome del carcinoma basocelular nevoide (SCBN). Recientemente se ha propuesto en la literatura que la pérdida del gen supresor de tumor patched humano (ptch) es el posible origen molecular del QO. En este trabajo se revisan las características clínicas, histopatológicas y moleculares…Odontología y automedicación: un reto actual, Dentistry and self-medication: a current challenge

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Hernández Juyol, Miguel, Boj Quesada, Juan Ramón

La automedicación se define clásicamente como el "consumo de medicamentos, hierbas y remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin consultar al médico". La solución a multitud de molestias y pequeños problemas de salud, a lo largo de la vida, se puede realizar desde la propia autonomía de una persona o una familia bien informada en el uso de técnicas y de medicamentos útiles y seguros para esta misión. Se revisa el concepto de automedicación y se hace…Prevalencia de lesiones orales biopsiadas en un servicio de cirugía bucal, Prevalence of biopsied oral lesions in a service of oral surgery

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Satorres Nieto, Marta, Faura Solé, Marc, Brescó Salinas, Vicente Miguel, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

Introducción: Este estudio retrospectivo es la revisión de un total de 205 historias clínicas de pacientes a los que se les efectuó una biopsia de una lesión de la cavidad bucal. Pacientes y método: El estudio abarca un período de tiempo de 18 meses durante el que se realizaron 2.960 primeras visitas, de las cuales 205 presentaron lesiones susceptibles de análisis histológico. Se valoraron la edad, el sexo, la clínica y la localización de la lesión, la técnica biópsica, el tamaño del fragmento…Prótesis de descompresión, Prosthesis of decompression

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Neyra, Miguel Ramón, Noguerón Dorca, Nuria, Escuin Henar, Tomás J. (Tomás José), Silvestre Donat, Francisco Javier, Gay Escoda, Cosme

La descompresión de los grandes quistes maxilares mediante el drenaje y la irrigación diaria de su interior favorece la disminución de la presión osmótica en el interior del mismo y una limpieza antiséptica permitiendo una regeneración ósea periférica y una enucleación posterior más sencilla. Para lograr esta descompresión se puede construir un tubo rígido o semirrígido que puede ser retenido en su lugar mediante una prótesis y damos una serie de instrucciones al paciente para que irrigue…Protocolo de estudio y tratamiento de la mucositis bucal en los pacientes con hemopatías malignas, A protocol for the evaluation and treatment of oral mucositis in patients with hematological malignancies

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Puyal Casado, Margarita, Jiménez Martínez, Carmen, Chimenos Küstner, Eduardo, López López, José, 1958-, Juliá, Antonio

Objetivo: Conocer la incidencia real de las lesiones en la cavidad bucal de los enfermos con hemopatías malignas, las debidas a la enfermedad y las ocasionadas por los tratamientos recibidos, con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar las manifestaciones orales de la hemopatía así como las mucositis originadas por los diferentes tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Diseño: se revisaron a pacientes con hemopatías malignas en fase de tratamiento o a los que se les iba a realizar un…Declaració sobre integritat científica en recerca i innovació responsable, Declaração sobre integridade científica na investigação e inovação responsável, Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable, Declaration on research integrity in responsible research and innovation

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Casado, María, Patrão Neves, Maria do Céu, Lecuona Ramírez, Itziar de, Carvalho, Ana Sofia, Araújo, Joana

Títol paral·lel en castellà, portuguès i anglès / Text en català, portuguès, castellà i anglès, [cat] Actualment ens trobem davant d’una nova concepció del sistema de recerca i innovació, de manera que, en la creació i l’aplicació del coneixement, cal incloure-hi la governança, l’educació en ciència, l’ètica, l’accés obert, el gènere i la implicació de la ciutadania en aquests processos des del principi. La reflexió bioètica ha avançat i s’ha projectat transversalment en els programes d’aprenentatge en ètica dels diversos agents del sistema de recerca, innovació i desenvolupament; no…, [por] Assistimos a uma nova concepção dos processos de criação e aplicação do conhecimento na qual o sistema de investigação e inovação se apresenta como um processo dinâmico: governança, educação em ciência, ética, livre acesso, género e envolvimento do público nos processos de criação de conhecimento e inovação são linhas-mestras definidas pela Comissão Europeia. Neste contexto, a reflexão bioética tem avançado, tem-se estruturado e tem sido reconhecida como uma disciplina transversal que…, [spa] Asistimos a una nueva concepción del sistema de investigación e innovación en la que la creación y aplicación del conocimiento debe incluir: la gobernanza, la educación en ciencia, la ética, el acceso abierto, el género y que el público se involucre en estos procesos desde el principio. La reflexión bioética ha avanzado y se ha proyectado transversalmente en los programas de aprendizaje ético de los diversos agentes del sistema de investigación, innovación y desarrollo; no obstante, la…, [eng] We are witnessing a new conception of the system of research and innovation in which the creation and application of knowledge must include: governance, education in science, ethics, open access, consideration of gender, and public involvement in these processes from their beginning. Reflection on bioethical issues has advanced and has been projected cross-disciplinarily in programs teaching ethics to the diverse actors in systems of research, innovation and development; however, ultra-…, Fundació Bancària ”La Caixa” – Obra Social ”La Caixa”.Características y tratamiento estomatológico en la trisomía parcial del cromosoma nº 9., Characteristics and dental treatment of partial trisomy 9

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
López Jiménez, Julián, Romero Domínguez, Andrés, Giménez Prats, Mª José, Chimenos Küstner, Eduardo

Se describen las características estomatológicas y el tratamiento odontológico realizado a una paciente afecta de una trisomía parcial del par cromosómico número 9. Debido a la profunda deficiencia psico-motriz de la paciente, dicho tratamiento se lleva a cabo en medio hospitalario y bajo anestesia general. El tratamiento incluye exodoncias, periodoncia y odontología conservadora. Dicha trisomía aparece descrita muy raramente en la literatura siendo éste uno de los primeros artículos en…Querubismo: un estudio de tres generaciones, Cherubism: a study of three generations

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Caballero Herrera, Rafael, Viñals Iglesias, Helena

Se presentan cinco casos de querubismo en tres generaciones sucesivas. Todos los casos fueron diagnosticados por sus manifestaciones clínico-radiológicas, realizándose un seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo. En las tres generaciones se hallaron imagenes radiológicas radiolúcidas en ambos maxilares. El lugar típico de las lesiones fue la región anterior y posterior de la mandíbula, así como las tuberosidades maxilares. En cuatro de los cinco casos observamos alteraciones dentales…Relación cuantitativa entre el nivel de Streptococcus mutans y Candida albicans en niños con síndrome de Down, Quantitative relationship between salivary level of Streptococcus mutans and Candida albicans in children with Down’s syndrome

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Linossier, A., Vargas, A., Villegas, R., Chimenos Küstner, Eduardo

Objetivo: El presente trabajo intenta establecer una correlación entre el recuento cuantitativo de Streptococcus mutans y Candida albicans en la saliva de pacientes con síndrome de Down (SD) y en pacientes deficientes mentales (DM), respecto a un grupo normal (C). Diseño del estudio: Este estudio se realizó en 166 niños (49 SD, 60 DM y 57 C). Las muestras de saliva fueron cultivadas en agar TYCSB y agar Sabouraud y posteriormente se realizaron análisis microbiológicos, pruebas de microscopía…Relación entre la hepatitis crónica vírica B y/o C y el liquen plano bucal, Association between B and/or C chronic viral hepatitis and oral lichen planus

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Micó Llorens, José María, Delgado Molina, Esther, Baliellas Comellas, Carmen, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

Introducción: La hepatopatía crónica es una patología producida, principalmente, por la ingesta alcohólica y por la infección de los virus de la hepatitis B y/o C. En los últimos años se ha discutido ampliamente la posible asociación entre la hepatopatía crónica y el liquen plano bucal. Recientemente, se ha especulado que la asociación entre liquen plano bucal y la enfermedad hepática tiene una base de origen vírica. Material y método: El objetivo de este estudio transversal emparejado es…Revisión de 61 casos de odontoma. Presentación de un odontoma complejo erupcionado, Review of 61 cases of odontoma. Presentation of an erupted complex odontoma

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Amado Cuesta, Susana, Gargallo Albiol, Jordi, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

Los odontomas son tumores de origen odontogénico de carácter benigno y de crecimiento lento formados por esmalte, dentina, cemento y tejido pulpar que representan aproximadamente el 22% de los tumores odontogénicos. Se reconocen dos tipos de odontomas: compuestos y complejos, siendo los primeros dos veces más frecuentes que los segundos. Nuestro objetivo es valorar la prevalencia de este tipo de tumoraciones en el ámbito quirúrgico ambulatorio así como su clínica, haciendo especial hincapié en…Síndrome de Kindler: presentación de un caso, Kindler syndrome: A clinical case

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Chimenos Küstner, Eduardo, Fernández Fresquet, Rocío, López López, José, 1958-, Rodríguez de Rivera Campillo, Ma Eugenia

El síndrome de Kindler es una patología congénita, que reúne características clínicas de dos enfermedades congénitas simultáneamente, la epidermolisis ampollar distrófica y la poiquilodermia congénita. En este trabajo se revisa la bibliografía y se presenta el caso de una paciente de 51 años de edad, quien, tras algunos años de haber sido tratada con implantes para rehabilitar su boca, desdentada total en la arcada superior y desdentada parcial en la arcada inferior, presentaba xerostomía y…Tratamiento quirúrgico de la queilitis actínica, Surgical management of actinic cheilitis

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Satorres Nieto, Marta, Gargallo Albiol, Jordi, Gay Escoda, Cosme

Objetivo: Analizar los factores etiológicos que pueden influir en el desencadenamiento de la enfermedad y los resultados obtenidos después del tratamiento quirúrgico de una serie de pacientes. Diseño del estudio: En una muestra de 54 pacientes que presentaban queilitis actínica se valoraron la historia clínica, los posibles factores desencadenantes, el patrón histológico y la recurrencia de las lesiones. Cuarenta y un casos fueron tratados mediante bermellectomía con bisturí de hoja fría…Esclerosis tuberosa y manifestaciones orales. Caso clínico, Tuberous sclerosis and its oral manifestations. A clinical case

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
López López, José, 1958-, Rodríguez de Rivera Campillo, Ma Eugenia, Marqués Soares, Maria Sueli, Finestres Zubeldia, Fernando, Chimenos Küstner, Eduardo, Roselló Llabrés, Xavier

La esclerosis tuberosa (ET) es una anomalía congénita del desarrollo embrionario que se transmite de forma autosómica dominante y tiene diferentes formas de expresión clínica. Se clasifica dentro de las denominadas facomatosis (phakos "mancha" y oma "tumor"), que son anomalías del desarrollo, susceptibles de originar tumores y/o hamartomas del sistema nervioso. Es importante destacar que las lesiones del sistema nervioso se acompañan, prácticamente siempre, de anomalías…Aplicación de sellante de fibrina en pacientes operados por cáncer diferenciado de tiroides. ¿Qué mejoramos?, Application of fibrin sealant in patients operated on for differentiated thyroid cancer. What do we improve?

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Vidal Pérez, Oscar, Flores-Siguenza, Luis, Valentini, Mauro, Astudillo Pombo, Emiliano H., Fernández-Cruz, Laureano, García-Valdecasas Salgado, Juan Carlos

Antecedentes En los últimos años han aparecido diferentes publicaciones que demuestran que los nuevos sellantes adhesivos, como Tissucol®, que son aplicados en el espacio tiroideo reducen las complicaciones locales tras tiroidectomías complejas. Objetivos Mostrar la eficacia del adhesivo de fibrina Tissucol® en la reducción de la estancia hospitalaria postoperatoria de los pacientes intervenidos de carcinoma diferenciado de tiroides en quienes se realizó tiroidectomía total con vaciamiento…AMEE Conference: de Glasgow 2015 a Barcelona 2016 [Editorial], AMEE Conference: from Glasgow 2015 to Barcelona 2016 [Editorial]

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Palés, J. L. (Jorge Luis)

La Association for Medical Education in Europe (AMEE), fundada en 1972 por iniciativa de diferentes sociedades nacionales de educación médica- entre ellas la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM)-, viene celebrando de forma anual su conferencia o congreso internacional. Los pasados días 5 a 9 de semptiembre se celebró en el Scottish Exhibition and Conference Centre de Glasgow (Escocia) la conferencia correspondiente al año 2015...XXII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu. L’Educació Lliure i el Cinema Formatiu

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Rajadell, Núria, Lorenzo Ramírez, Núria, Castells, Àstrid, Ballesteros, Gerard, Costa, Graça, Soler, Glòria, Jarne Esparcia, Ignacio, Janer, Pilar, Álvarez, Núria, Baqués, Marià, Ollé, Marta, Falcon, Anna, Alegre, Rosa Maria, Reig, Conxi, Martínez, Sandra, Solà, Lluís, González Parera, Montserrat, Mallart i Navarra, Joan, Godall, Teresa, Bosna, Aurora, Valls i Montserrat, Ramona, Torre, Saturnino de la, Bracamonte, Maite, Renom, Àngels, Poch, Urgell, Bordas, Immaculada, López Cassà, Èlia, Guzmán, Máximo, Campillo, Joan, Gallardo Ramírez, Sandra, Vidal, Sònia, Cid, Rodrigo, Carrasco, Claudia, Cabezas, Jessica

XXII Setmana Internacional de Cinema Fomatiu: L’Educació Lliure i el Cinema Formatiu. 21 al 25 de novembre de 2016. Sala d'actes. Palau de les heures. Campus Mundet, Universitat de Barcelona., Fa 22 anys vàrem iniciar, arrel de la celebració del centenari del naixement del cinema, una activitat que encara avui mantenim: la SETMANA DE CINEMA FORMATIU. Una activitat per a aprofundir en una estratègia didàctica a partir del model ORA, dissenyat per un col·lectiu de professorat pertanyent al grup GIAD, concretament Saturnino de la Torre, Maria de Borja, Núria Rajadell i Maria Dolors Millan. Després d‟haver superat ja dues dècades seguim oferint aquest punt de trobada entre professorat i…Evidencias de hiperparatiroidismo en una mandíbula prehistórica, Evidence of hyperparathyroidism in a prehistoric mandible

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Chimenos Küstner, Eduardo, Martínez Pérez-Pérez, Alejandro, Agustí i Farjas, Bibiana

Se presenta el caso de una mandíbula prehistórica, de al menos 2.700 a 3.000 años de antigüedad, en el que se observan evidencias de un posible hiperparatiroidismo. Entre los datos más relevantes ofrecidos por el resto arqueológico presentado se encuentran los siguientes: una excrecencia plana, sobreelevada, en la cara interna del hemicuerpo mandibular izquierdo, compatible con una alteración subperióstica del remodelado óseo, probablemente debida a una hiperactividad osteoclástica (¿tumor…Nanotecnologia i Bioètica Global, Nanotecnología y Bioética Global, Nanotechnology and Global Bioethics

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Buxó Rey, Ma. Jesús (Maria Jesús), Casado, María, Observatori de Bioètica i Dret
Document sobre transplantament d'òrgans de donant viu, Documento sobre transplante de órganos de donante vivo, Document on transplantation from living donor

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Buisan Espeleta, Lídia, García Manrique, Ricardo, Mautone Acuña, Mariela, Navarro Michel, Mónica, Observatori de Bioètica i Dret
Documento de consenso sobre el tratamiento antimicrobiano de las infecciones bacterianas odontogénicas, Consensus statement on antimicrobial treatment of odontogenic bacterial infections

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Bascones Martínez, Antonio, Aguirre Urízar, José Manuel, Bermejo Fenoll, A., Blanco Carrión, Andrés, Gay Escoda, Cosme, González Moles, Miguel Ángel, Gutiérrez Pérez, José Luis, Jiménez Soriano, Yolanda, Liébana Ureña, José, López Marcos, Joaquín Francisco, Maestre Vera, Juan Ramón, Perea, Evelio J., Prieto Prieto, J., Vicente Rodríguez, Juan Carlos de

Las infecciones de la cavidad bucal son un problema de salud pública frecuente y motivo constante de prescripción antibiótica; el 10% de los antibióticos se emplean para tratar este problema. Sin embargo, hasta la fecha son pocos los estudios realizados para determinar su incidencia. Asímismo, su relación con ciertas enfermedades sistémicas (cardiacas, endocrinas, etc...) confiere a estas patologías una importancia vital. A pesar de la reconocida frecuencia e importancia de las infecciones…Fibroma osificante maxilar: Presentación de un caso y revisión de la literatura, Ossifying fibroma of the upper jaw: Report of a case and review of the literature

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Pérez-García, Sílvia, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

Existe un conjunto de procesos que han sido denominados genéricamente lesiones fibroóseas benignas, entre las que se encuentran la displasia fibrosa, la osteomielitis esclerosante y el fibroma osificante o cementificante. Todos estos procesos tienen un estroma fibroblástico vascular y producen una matriz calcificada que comprende desde el hueso hasta el cemento. El fibroma osificante se caracteriza por presentar un crecimiento y una tumefacción deformante de evolución lenta que generalmente…La periodontitis como factor de riesgo en los pacientes con cardiopatía isquémica, Periodontitis as a risk factor in patients with ischemic heart disease

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Luis Delgado, Omaira, Echeverría García, José Javier, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

La patología cardiovascular y en especial la cardiopatía isquémica (CI) se encuentran entre las principales causas de muerte en el mundo occidental. Recientemente se ha incrementado el interés en investigar la relación entre la cardiopatía isquémica y diversas patologías infecciosas como desencadenantes de la misma, como se ha observado con la Clamydia pneumoniae y el Helicobacter pylori. La periodontitis también se ha relacionado con el incremento de riesgo de aparición de enfermedad coronaria…Boca ardiente y saliva, Burning mouth and saliva

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Chimenos Küstner, Eduardo, Marqués Soares, Maria Sueli

La sensación de ardor, escozor o picor generalizados en la cavidad bucal se denomina estomatodinia. Es un síntoma que puede guardar relación con otros síntomas o signos orales y no orales. Sin embargo, es frecuente que la mucosa bucal esté normal, no observándose una causa orgánica que justifique la sintomatología. Su etiología es desconocida, a pesar de que hay indicios de la participación de numerosos factores locales, sistémicos y psicológicos. Entre los factores locales, la saliva puede…Fibroma osificante periférico. Presentación de un caso y revisión bibliográfica, Peripheral ossifying fibroma. Report of a case and review of the literature

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Carrera Grañó, Imma, Berini Aytés, Leonardo, Gay Escoda, Cosme

El fibroma osificante periférico se incluye en el grupo de las lesiones gingivales reactivas, denominadas con el término genérico de épulis, y se origina, según la teoría más aceptada, en las células del ligamento periodontal. Una mujer de 39 años consultó por una lesión pediculada, exofítica, de 2 cm, bien delimitada, no ulcerada, de consistencia dura, originada en el espacio interdental entre el incisivo lateral y el canino inferiores izquierdos, de 3 meses de evolución, en octubre de 1995.…Informació alimentària: qüestions ètiques, jurídiques i polítiques, Información alimentaria: cuestiones éticas y jurídico-política, Food information: ethical, legal and policy issues

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Plana, Ma. José (María José), Lecuona Ramírez, Itziar de

[cat] L’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) inicia amb aquest document sobre les qüestions ètiques, juridiques i polítiques a l’entorn de la informació alimentària una nova línia de documents que tracten les implicacions ètiques, jurídiques i socials dels temes alimentaris, per la importància creixent que tenen i per la seva relació amb la bioètica i els drets humans. La finalitat és incidir en les polítiques públiques i en el debat social informat sobre els reptes bioètics que plantegen el…, [spa] El Observatorio de Bioética y Derecho (OBD), con este documento sobre las cuestiones éticas y jurídico-políticas relacionadas con la información alimentaria, inicia una nueva línea de documentos acerca de las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de los temas alimentarios, dada su importancia creciente y su relación con la bioética y los derechos humanos. La finalidad es incidir en las políticas públicas y en el debate social informado sobre los retos bioéticos que plantea el sistema…, [eng] With this document on food information: ethical, legal and policy issues, the Bioethics and Law Observatory (OBD) initiates a new line of publications on the ethical, legal and social implications of food-related issues, given their increasing importance and their relationship to bioethics and human rights. The aim of this work is to influence public policy and inform social debate on the bioethical challenges posed by the current food system and its evolution. In particular, the document…Economía romana. Nuevas perspectivas, The roman economy. New perspectives

Repositorio: Dipòsit Digital de la UB
Remesal Rodríguez, José

Recogemos en este volumen una serie de trabajos dedicados, unos a mostrar algunos aspectos vinculados a la investigación actual, relacionados con el estudio del instrumentum domesticum y la economía romana. Otros son la primera muestra del desarrollo de los nuevos enfoques surgidos del proyecto ERC Advanced Grant Production and Distribution of Food during the Roman Empire: Economic and Political Dynamics (EPNet) (ERC-2013-ADG 340828). Hasta ahora, la aplicación de métodos formales, nacidos…, The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013). ERC grant agreement nº ERC-2013-ADG340828.