ენრიკო გაბიძაშვილი (თბილისი, 2008). ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები. ბიბლიოგრაფია. 3. ჰომილეტიკა, Enrico Gabidzashvili (Tbilisi, 2008). Translated works of ancient Georgian literature. Bibliography. Vol. 3. Homiletic

Kim, Sergey
Repository: Helvia: Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba