Repositorio

Regional integration and specialisation patterns in Spain

Paluzie, Elisenda, Pons Novell, Jordi, Tirado, Daniel A.
The aim of this paper is to analyse how economic integration in Europe has affected industrial geographical concentration in Spain and explain what the driving forces behind industry location are. Firstly, we construct regional specialisation and geographical concentration indices for Spanish 50 provinces and 30 industrial sectors in 1979, 1986 and 1992. Secondly, we carry out an econometric analysis of the determinants of geographical concentration of industries. Our main conclusion is that there is no evidence of increasing specialisation in Spain between 1979 and 1992 and that the most important determinant of Spain¿s economic geography is scale economies. Furthermore, traditional trade theory has no effects in explaining the pattern of industrial concentration, - L'objectiu d'aquest treball és analitzar com la integració econòmica a Europa ha afectat a la concentració geogràfica de les indústries a Espanya i explicar quines són les forces determinants de la localització industrial. En primer lloc, construïm índexs d'especialització regional i de concentració geogràfica per a les 50 províncies espanyoles i per 30 sectors industrials el 1979, 1986 i 1992. En segon lloc, realitzem una anàlisi economètrica dels determinants de la concentració geogràfica de les indústries. Les nostres conclusions més importants són que no existeix evidència d¿un augment en l'especialització a Espanya entre 1979 i 1992 i que el determinant més important de la geografia econòmica espanyola són les economies d'escala. A més a més, la teoria tradicional del comerç no explica el patró de concentració industrial.
Repository: Recercat: Dipósit de la Recerca de Catalunya