Repositorio

Competència i actituds davant la mort en estudiants dels Graus de Mestre: Efectes d’un programa sobre la mort

Fontova Iriondo, Marta
La manera en com els professors afronten la mort a l’aula és important per a la posterior comprensió de la mort i el dol dels seus alumnes, infants i adolescents. Per aquest motiu, s’ha realitzat un estudi analític transversal experimental de mesures repetides abans i després de la intervenció, amb dades aparellades i amb grup control sense exposició al factor d’estudi a una mostra de 140 alumnes de segon curs de Grau de Mestre en l’Especialitat Infantil i en l’Especialitat Primària de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. A partir de l’administració dels qüestionaris i després d’haver realitzar la intervenció amb el programa formatiu específic sobre la mort i el dol s’ha obtingut que els alumnes presenten ansietat i por davant la mort. A més, els alumnes que han rebut formació han millorat les actituds i el concepte que tenen davant la mort i han augmentat la competència i la capacitat per parlar de la mort a l’aula., La manera cómo los profesores afrontan la muerte en el aula es importante para la posterior comprensión de la muerte y el duelo de sus alumnos, los niños y adolescentes. Por este motivo, se ha realizado un estudio analítico transversal experimental de medidas repetidas antes y después de la intervención, con datos aparejados y con grupo control sin exposición al factor de estudio a una muestra es de 140 alumnos de segundo curso de Grado de Maestro en la Especialidad de Infantil y la Especialidad de Primaria de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo social de la Universidad de Lleida. A partir de la administración de los cuestionarios y después de haber realizado la intervención con el programa formativo específico sobre la muerte y el duelo, se ha obtenido que los alumnos presentan ansiedad y miedo ante la muerte. Además, los alumnos que han recibido formación han mejorado las actitudes y el concepto que tienen ante la muerte y han aumentado la competencia y la capacidad para hablar de la muerte en el aula., The way that teachers addressed death in the classroom is important for the student’s subsequent understanding of death and mourning, children and adolescents. For this reason, an analytical cross-sectional survey of repeated measures has been carried out before and after the intervention with matched data and with control group without exposure to the study factor to a sample of 140 students from the second course of Master's Degree in Childhood Specialty and Primary Specialty from the Faculty of Education, Psychology and Social Work at the University of Lleida. Beginning with the administration of the questionnaires and after having performed the intervention with the specific training program on death and mourning it has been obtained that students present anxiety and fear towards death. In addition, students who have been trained have improved their attitudes and thinking about death and have also increased their competence and ability to talk about death in the classroom.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red