Repositorio

Assessment of welfare in captive wild ungulates

Salas Coscollola, Marina
És essencial assegurar alts estàndards de benestar en animals salvatges en captivitat, tant per motius ètics i legals, com per l’establiment i el manteniment de poblacions d’animals sanes i viables. L’objectiu general d’aquesta tesi fou l’estudi i l’avaluació del benestar en ungulats salvatges en captivitat, a partir de diferents estudis, en tres espècies d’ungulats: la gasela dorcas (Gazella dorcas), la daina (Dama dama) i la cabra salvatge (Capra pyrenaica). Els animals salvatges que es troben en captivitat afronten diferents situacions que els poden causar estrès crònic. La concentració de cortisol o de metabòlits de cortisol es considera un indicador per quantificar l’estrès en moltes espècies. En aquesta tesi, dos aspectes relacionats amb el benestar (l’estrès social i l’efecte dels visitants) s’han estudiat utilitzant indicadors de benestar basats en l’animal i relacionats amb el seu comportament i la seva fisiologia. Nivells elevats de comportaments agressius poden perjudicar el benestar causant dany físic i estrès crònic. Es va avaluar la sensibilitat del comportament social i de la concentració de cortisol en pèl en quatre grups de gaseles dorcas i es van trobar diferències significatives entre els grups pel que fa a la freqüència de comportaments socials negatius i a la concentració de cortisol en pèl. Això suggereix que els nivells de cortisol en pèl són sensibles a les diferències en l’estructura social de les gaseles dorcas. En ocasions, la presència dels visitants s’ha considerat causant d’un efecte negatiu en el benestar dels animals salvatges en captivitat. En un estudi sobre l’efecte dels visitants en daines i cabres salvatges, vam utilitzar com a indicadors de benestar l’expressió de comportaments de vigilància i les concentracions de metabòlits de cortisol en femta. Els resultats obtinguts a partir d’aquests indicadors eren contradictoris, suggerint que cal una aproximació multidimensional per tal d’assessorar el benestar correctament. Es va observar un augment en l’expressió de comportaments de vigilància quan hi havia més públic, però no es va veure un efecte negatiu en la concentració de metabòlits de cortisol en femta ni en cabra salvatge ni en daina. Finalment, es va desenvolupar i aplicar en cinc grups d’animals un protocol per l’avaluació del benestar en gaseles dorcas captives. El protocol incloïa 23 indicadors de benestar i va provar ser útil per detectar àrees de millora en tots els grups avaluats. El protocol presentat en aquesta tesi podria ser una eina pràctica per tots aquells centres que tenen gaseles dorcas i que volen controlar de manera rutinària el benestar dels animals sota el seu càrrec., Es esencial asegurar altos estándares de bienestar en animales salvajes en cautividad, tanto por motivos éticos y legales, como por el establecimiento y mantenimiento de poblaciones de animales sanas y viables. El objetivo general de esta tesis fue el estudio y la evaluación del bienestar en ungulados salvajes en cautividad, a partir de diferentes estudios, en tres especies de ungulados: la gacela dorcas (Gazella dorcas), el gamo (Dama dama) y la cabra salvaje (Capra pyrenaica). Los animales salvajes en cautividad afrontan diferentes situaciones que les pueden causar estrés crónico. La concentración de cortisol o de metabolitos de cortisol se considera un indicador para cuantificar el estrés en muchas especies. En esta tesis, dos aspectos relacionados con el bienestar (el estrés social y el efecto de los visitantes) se han estudiado utilizando indicadores de bienestar basados en el animal y relacionados con su comportamiento y su fisiología. Niveles elevados de comportamientos agresivos pueden perjudicar el bienestar causando daño físico y estrés crónico. Se evaluó la sensibilidad del comportamiento social y de la concentración de cortisol en pelo en cuatro grupos de gacelas dorcas y se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la frecuencia de comportamientos sociales negativos y en la concentración de cortisol en pelo. Esto sugiere que los niveles de cortisol en pelo son sensibles a las diferencias en la estructura social de las gacelas dorcas. En ocasiones, la presencia de los visitantes se ha considerado causante de un efecto negativo en el bienestar de los animales salvajes en cautividad. En un estudio sobre el efecto de los visitantes en gamos y cabras salvajes, utilizamos como indicadores de bienestar la expresión de los comportamientos de vigilancia y las concentraciones de los metabolitos de cortisol en heces. Los resultados obtenidos a partir de estos indicadores eran contradictorios, sugiriendo que es necesaria una aproximación multidimensional para poder asesorar correctamente el bienestar. Se observó un aumento en la expresión de comportamientos de vigilancia cuando había más público, pero no se observó un efecto negativo en la concentración de metabolitos de cortisol en heces ni en cabra salvaje ni en gamo. Finalmente, se desarrolló y aplicó en cinco grupos de animales un protocolo para la evaluación del bienestar en gacelas dorcas cautivas. El protocolo incluía 23 indicadores de bienestar y probó ser útil para detectar áreas de mejora en todos los grupos evaluados. El protocolo presentado en esta tesis podría ser una herramienta práctica para todos aquellos centros que tienen gacelas dorcas y que quieren controlar de manera rutinaria el bienestar de los animales bajo su cuidado., Ensuring high standards of welfare in wild animals kept in captivity is essential for ethical and legal reasons, as well as for the establishment and maintenance of viable populations of animals in good health. The general aim of this thesis was the study and assessment of animal welfare in wild ungulates in captivity through the use of case studies in three different species of ungulates: dorcas gazelles (Gazella dorcas), fallow deer (Dama dama) and Spanish ibex (Capra pyrenaica). Wild animals kept in captivity face different situations that can cause chronic stress to the individuals. The concentration of cortisol or cortisol metabolites has been advanced as an indicator to quantify stress in many species. In this thesis, two different welfare issues (social stress and visitor effect) were studied using behavioural and physiological animal-based welfare indicators. High levels of aggressive behaviours can impair welfare by causing physical damage and chronic stress to the animals. The sensitivity of social behaviour and hair cortisol concentration was evaluated in four groups of dorcas gazelles. Significant differences between groups of gazelles were found in frequency of negative social behaviour and hair cortisol concentration, suggesting that hair cortisol levels are sensitive to differences in the social structure of dorcas gazelles. Visitor presence has been described on occasions as having a negative effect on the welfare of captive animals. Our study of the visitor effect in fallow deer and Spanish ibex used the expression of vigilance behaviours and the concentrations of faecal cortisol metabolites as welfare indicators. Conflicting results between these indicators suggested that a multidimensional approach is necessary in order to properly assess welfare. The visitor presence increased the expression of vigilance behaviours, but did not have a negative effect on the faecal cortisol metabolites concentration in Spanish ibex and fallow deer. Finally, a protocol for the assessment of welfare in captive dorcas gazelles was developed and applied to five different groups of this species. The protocol included 23 welfare indicators and it was found to be useful to detect areas for improvement in all groups assessed. The protocol presented in this thesis could be a useful tool for the centres that keep dorcas gazelles under their care and want to routinely check the welfare of the animals.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red