Repositorio

Influència i contribució dels corrents teòrics en Sociologia al naixement i configuració de la disciplina del Treball Social: el cas de l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona (1955-2013)

López Rodríguez, Josep Antoni
El Treball Social s’ha nodrit de diferents disciplines de les ciències socials, com ara l’Antropologia, la Història, la Sociologia, l’Economia, entre d’altres. Aquestes influències han estat associades a una major o menor rellevància en funció de la ubicació, del moment històric, i del país en què s’ha desenvolupat el Treball Social. En aquest sentit, la tesi se centra en la influència que ha exercit la Sociologia en la docència de la disciplina, identificant quins han estat els principals corrents teòrics que han influït i contribuït al naixement i configuració de la disciplina del Treball Social a Catalunya, acotat en el cas de l’Escola de Treball Social a la Universitat de Barcelona, durant el període comprés de 1955 fins al 2013. La metodologia utilitzada ha estat de caràcter mixta seqüencial, contemplant l’enfocament qualitatiu per a l’obtenció de les dades i utilitzant els resultats de l’anàlisi qualitatiu per tal de construir un instrument quantitatiu. S’ha elaborat un instrument multidimensional, que permetés la representació de les dades en un espai euclidià, per copsar la tendència entre les fonts primàries i secundàries utilitzades per a la investigació versus els corrents teòrics fonamentats en el marc teòric. També s’ha utilitzat la representació gràfica obtinguda mitjançant l’anàlisi de correspondència per facilitar la tasca hermenèutica d’interpretació d’aquestes. Les fonts primàries han consistit en la realització d’entrevistes focalitzades als docents que han impartit les assignatures seleccionades per a la investigació; i les fonts secundàries s’han basat en els plans docents dividits en dos apartats, un el contingut temàtic i l’altre la bibliografia referenciada en el pla docent. Les assignatures seleccionades com a objecte d’estudi han estat les de Conceptes Bàsics del Treball Social, Treball Social Individual i Familiar, i la de Treball Social Comunitari. Es tracta d’una recerca que introdueix elements d’innovació, no només identifica els corrents teòrics de la Sociologia que han influït a l’Ensenyament de Treball Social durant aquest període, sinó que a més s’identifiquen les dimensions associades a cadascun dels corrents teòrics. Aquest darrer aspecte suposa un valor afegit per a la investigació, perquè permet aprofundir en els elements de la teoria que han estat nuclears. Els resultats obtinguts han permès identificar els corrents teòrics que han exercit una major influència en l’Ensenyament de Treball Social a la Universitat de Barcelona, en aquest cas han estat l’Estructural-Funcionalisme i la Teoria de Sistemes, i el corrent teòric del Marxisme. També té rellevància el corrent del Positivisme. Hem d’esperar a finals de la dècada de 1990, per identificar els corrents Interaccionisme Simbòlic i Fenomenologia–Construccionisme, que és quan es comença a introduir en l’Ensenyament. Aquest estudi permet posar en qüestió les potencialitats i limitacions dels corrents teòrics en Sociologia dels quals s’ha partit des de l’Ensenyament de Treball Social, plantejar-se si han respost i responen als reptes als quals ens aboquen les noves realitats socials; i quines és la mirada o mirades de partida i a què responen., Social Work is founded on the theoretical bases of different disciplines from the social sciences, such as Anthropology, Psychology, Sociology or Economy, amongst others. Their influence has been linked to a greater or lesser relevance depending on setting, historical moment, or country where Social Work has developed. In this sense, the following dissertation seeks to be an invitation to reflect on the relationship between theory and practice in Social Work from Mauss's total social fact perspective, that is, focusing in the influence Sociology has had in the discipline. This research seeks to evince which Sociological schools of thought have influenced most the discipline of social work and made a greater contribution to its creation and development in Catalonia, specifically in teaching practices in the University of Barcelona, spanning the period 1955 to 2013. The methodology employed in this study is that of mixed sequential research. Sequential research follows a qualitative approach in the gathering of information and uses the qualitative analysis to develope quantitative research tools. The conversion of qualitative data into quantitative results enables a graphical representation of the qualitative data, reducing the complexity brought about by the time span required in the study. A multidimensional tool has been developed to represent data in the Euclidean plane to better observe the trend or trends between the primary and secondary sources used in the investigation versus the theoretical approach considered in the theoretical framework. To facilitate the hermeneutical interpretation of data, Correspondence Analysis is used to produce a graphical display of the data. Our research introduces an element of innovation since it not only identifies the theoretical approaches present in education during the time span, but also identifies those aspects in the theoretical approaches that have been most significant in education. This aspect gives added value to the research because it provides valuable insight into the theoretical elements that have been central in the teaching of Social Work and poses possible consequences to the questions why? and how?, considered in a specific time and space context.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red