Repositorio

Estudi codicològic i catalogació del manuscrit E-VI 293 Un testimoni de la música de tecla a Catalunya a principis del segle XIX

Pallàs i Mariani, Laura
El manuscrit E-VI 293 és un manuscrit miscel·lani de música per a tecla copiat el 1813 que actualment es troba a la Biblioteca Episcopal de Vic. Conté 200 peces d’autors catalans i europeus, amb música escrita entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Aquest treball té com a objectiu l’estudi del citat manuscrit des de les disciplines de la codicologia i la catalogació. L’estudi codicològic contempla l’estudi del paper, el tipus d’enquadernació i la disposició de fascicles, l’estructura del manuscrit a través d’aquesta disposició de fascicles i el seu contingut musical (pel que fa a la quantitat i disposició de les peces), i l’estudi dels gravats que el decoren. D’altra banda, estudia les característiques de les diferents intervencions en el manuscrit per a determinar el número de copistes, el tipus de còpia i la seva cronologia i abast, així com el tipus de pautat. Finalment, es generen hipòtesis en relació al periple vital del document a través dels noms propis que hi apareixen (copista i posteriors propietaris), posant-los en relació amb la còpia de determinades peces i algunes de les conclusions de l’estudi del paper. La catalogació es fa a partir de la normativa internacional RISM. Pretén estudiar el manuscrit a través d’una catalogació crítica, aportant totes les dades possibles per a la seva identificació. Aquest estudi s’amplia amb la recerca de correspondències de les peces del manuscrit en tots els fons catalans coneguts i susceptibles de contenir alguna de les peces del manuscrit. Amb això es pretén determinar característiques relacionades amb la difusió de les obres i les línies de còpia, identificar autories de peces anònimes i obtenir dates de còpia. D’altra banda, s’analitza estadísticament el contingut musical a partir dels ítems de compositor, tipologia musical i data de composició per a poder observar i elaborar conclusions al voltant del repertori més copiat, les peces inèdites, els gustos o tendències musicals que testimonia el manuscrit i la pervivència de certes obres. Finalment, es determinen conclusions al voltant de l’ús del manuscrit i l’instrument o instruments destinataris de les peces musicals. Tot plegat permet establir conclusions al voltant de la rellevància d’aquest manuscrit i el seu paper històric i contribueix a l’estudi de la música de tecla a Catalunya entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX amb noves dades que han de facilitar futures investigacions en aquest àmbit., The manuscript E-VI 293 is a miscellaneous manuscript of keyboard music copied in 1813 that is currently in the Episcopal Library of Vic. It contains 200 pieces by Catalan and European authors, with music written between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century. The objective of this investigation is the study of said manuscript through the disciplines of codicology and cataloging. The codicological study considers the study of the paper, the type of binding and the disposition of the fascicles, the structure of the manuscript seen through this disposition of the fascicles and its musical content (regarding the quantity and disposition of the pieces), and the study of the engravings that decorate it. Furthermore, it studies the characteristics of the different entries in the manuscript to determine the number of copyists, the type of copy, its chronology and scope, and the types of guidelines. Finally, hypotheses are generated in relation to the life of the document by comparing the names that appear in it (copyist and later owners) with the copy of certain pieces, and some of the conclusions of the study of the paper. The cataloguing is done according to the international norm RISM. It aims to study the manuscript through critical cataloging, providing all possible data for identification. This study is amplified with a search for similarities between the pieces in the manuscript and pieces in all known Catalans sources likely to contain one of the pieces from the manuscript. This is intended to determine characteristics related to the diffusion of the works and the lines of copy, identify authorship of anonymous pieces and obtain dates of copying. Moreover, the musical content is analyzed statistically, drawing on items from the composer and musical type and date of composition, in order to observe and draw conclusions around the repertoire most copied, the original pieces, musical tastes and trends that the manuscript testify and the survival of certain works. Finally, conclusions are drawn as to the use of the manuscript and the instrument or instruments intended for the musical pieces. All this allows conclusions about the relevance of this manuscript and its historical role and contribution to the study of keyboard music in Catalonia between the late eighteenth and early nineteenth century, with new data to facilitate future research in this field.
Repository: TDR: Tesis Doctorales en Red